Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 6. september 2000 - Strasbourg EUT-udgave

16. Farlige stoffer og præparater (azofarvestoffer)
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning (A5-0168/2000) af Bakopoulos for Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nittende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (azofarvestoffer) (KOM(1999) 620 - C5-0312/1999 - 1999/0269(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Bakopoulos (GUE/NGL), ordfører. - (EL) Hr. formand, det forslag til direktiv, vi behandler i dag, vedrører begrænsning af markedsføring og anvendelse af azofarvestoffer, der bruges til farvning af tekstiler og lædervarer. Begrundelsen for denne begrænsning er en underbygget mistanke om, at disse stoffer er kræftfremkaldende. Direktivets bilag indeholder en liste over tekstiler og lædervarer, hvor anvendelsen af disse mistænkelige stoffer forbydes. Mange lande har allerede indført disse forbud i deres lovgivning, og de fleste virksomheder med hjemsted i Den Europæiske Union er underlagt et sådant forbud. Imidlertid er det nødvendigt med et direktiv, som kan harmonisere det indre marked, så man undgår ensidige bestemmelser. Endelig indeholder direktivet naturligvis også en analysemetode til påvisning af de azofarvestoffer, hvis anvendelse forbydes. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik har accepteret det princip, som direktivet bygger på. De ændringsforslag, som er vedtaget enstemmigt, er således af forbedrende karakter. Jeg vil nøjes med at omtale to af disse.

Det er Miljøudvalgets holdning, at listen over de produkter, hvori man forbyder anvendelsen af azofarvestoffer, og som indgår i bilaget til direktivet, ikke bør være vejledende. Den bør være lukket, komplet, utvetydig og nominel. Herved undgås egenrådige tolkninger af direktivet og større variationer i anvendelsen, hvilket ville være i modstrid med det indre markeds princip, som direktivet netop sigter på at beskytte. Dette er, hvad ændringsforslag 3 drejer sig om.

Den anden ting, jeg gerne vil omtale, er ændringsforslag 2, som indfører betragtning 7a, hvormed håndknyttede ægte tæpper undtages fra direktivet. Undtagelsen bygger på den kendsgerning, at det på grund af disse tæppers håndlavede karakter i sagens natur er umuligt at foretage stikprøvekontrol. Og en kontrol af hvert enkelt tæppe ville påføre produktet væsentlige skader, især i de tilfælde - og det er temmelig mange - hvor vi har at gøre med kunsthåndværk eller kunst. Det anbefales imidlertid, at importørerne udvikler et kvalitetsmærke.

Fru Roth-Behrendt og fru Müller har inden for fristen stillet et ændringsforslag 6, som er en omformulering af den første betragtning 7a, hvori de foreslår en dato, efter hvilken ægte tæpper ikke længere skal undtages fra direktivets bestemmelser. Den dato, der foreslås, er den 1. januar 2006. Jeg finder dette forslag fornuftigt og anbefaler en vedtagelse.

Endelig har fru Ferrer, ligeledes inden for fristen, stillet ændringsforslag 7, som foreslår tilføjelsen af endnu et stof, ud over de to, som foreslås med ændringsforslag 4, til listen over de 21 azofarvestoffer i bilaget. Det stof, som fru Ferrer foreslår, er imidlertid allerede omfattet af bilaget. Der er tydeligvis tale om en fejltagelse i dette tilfælde, hvorfor jeg ikke anbefaler en vedtagelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Gutiérrez-Cortines (PPE-DE ). - (ES) Hr. formand, hr. kommissær, dette er en lille og ydmyg betænkning, en direktivændring, som jeg imidlertid tror er et vigtigt og betydningsfuldt eksempel på, hvordan tilvænnings- og deklareringspolitikken i Europa har opnået stor fremgang, og mange gange kommer normen efter, at samfundet selv har klaret problemet.

Den kendsgerning, at praktisk talt alle landenes fabrikanter og producenter har afskaffet de produkter, som man nu har til hensigt at forbyde, viser, at vi er ved at nå frem til mange områder af modenhed, hvor det ideelle ville være ikke at skulle lave regler og ikke befinde os i situationer som denne. Derfor vil jeg gerne fremhæve, og have det ført til protokols, at der skal arbejdes i henhold til denne formel og om muligt i et fuldt udviklet samfund og i en fuldt udviklet industri.

Jeg synes, at udelukkelsen af ægte tæpper er glimrende, for jeg tror, det er godt, at fleksibiliteten til fordel for kunsten og for æstetikken kommer med i et lovgivningsmaskineris ånd, som mange gange glemmer det, der er småt og detaljen.

På den anden side og så vidt jeg ved, spiser mennesker ikke gulvtæpper, og derfor kunne man undgå den risiko. Jeg gentager, at jeg da synes, det er positivt, at vi arbejder for at komme videre, at samfundet går forud for os, og at det eneste vi gør er at ratificere det, som allerede er blevet anerkendt.

 
  
MPphoto
 
 

  Müller, Rosemarie (PSE). - (DE) Hr. formand, som svar på ordførerens indlæg vil jeg gerne præcisere én ting: Ændringsforslagene til denne betænkning er fremsat af mig. Jeg vil blot korrigere det, fordi det var fru Roth-Behrendt, der blev nævnt.

Azofarvestoffer er farvestoffer, der frigør kræftfremkaldende aromatiske aminer ved berøring med hud eller mundhule hos mennesker. Det er også grunden til, at nogle medlemslande har udstedt foreløbige bestemmelser om beskyttelse af forbrugerne, og at Kommissionen tog det initiativ, som vi forhandler om her i aften, og i hvilket azofarvestofferne nu skal forbydes i hele EU og ved import fra tredjelande.

Forslaget fra Kommissionen har dog nogle huller med hensyn til sikkerheden, som efter min mening skal lukkes. Det er også det, mine ændringsforslag, som blev vedtaget med stort flertal i udvalget, tager sigte på. For os handler det først og fremmest om at medtage yderligere to aminer på forbudslisten, fordi de nu er blevet kategoriseret som kræftfremkaldende. Den påtænkte generelle beskrivelse af anvendelsesområdet har heller ikke tilstrækkelig bindende karakter. Vi ønsker en klart defineret, udtømmende oplistning, fordi der dermed skabes retssikkerhed og klarhed. Med det frivillige kvalitetsmærke og overgangsfristen 1. januar 2006 er det også lykkedes os at tage hensyn til de særlige problemer, der hersker inden for branchen for ægte tæpper, og alligevel også inddrage håndknyttede ægte tæpper i direktivet på mellemlangt frist. Vi har også givet mulighed for, at der kan anvendes to metoder, der tager højde for materialernes forskellige krav til testmetode, indtil nye afprøvningsmetoder er blevet godkendt. Samlet set fjerner vi med godkendelsen af disse ændringsforslag, der er blevet vedtaget i udvalget med stort flertal, samtlige uklarheder og punkter med ikke-bindende karakter i direktivet. Det opfylder dermed de krav, der skal stilles til det på grund af de faktiske sundhedsrisici.

 
  
MPphoto
 
 

  Liikanen, Kommissionen. - (EN) Hr. formand, jeg vil gerne takke medlemmerne for deres interesse for dette emne og især ordføreren hr. Bakopoulos for hans konstruktive arbejde.

Visse azofarvestoffer i tekstiler og læder udgør en kræftrisiko for forbrugere og arbejdere, som det er blevet fremført. Efter at Den Videnskabelige Komité for Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø havde bekræftet denne risiko, fremsatte Kommissionen i december sidste år et direktivforslag, som begrænser markedsføring og brug af visse azofarvestoffer, som kan udgøre en kræftrisiko, hvis de kommer i nær kontakt med huden.

Kommissionens direktivforslag ville indføre et forbud mod brug af visse azofarvestoffer i tekstil- og lædervarer, som kommer i nær kontakt med huden. De pågældende farvestoffer er xylidiner, som kan udskille alle de 21 kræftfremkaldende aminer, som er nævnt i direktivforslaget. Desuden må tekstil- og lædervarer, som er farvet med disse xylidiner, ikke forhandles. Direktivforslaget angiver de testmetoder, der skal anvendes for at vise, at bestemmelserne overholdes.

Forslaget omhandler ikke blot beskyttelse af forbrugernes og arbejdernes helbred. Det berører også det indre marked. I øjeblikket er det indre marked opdelt, da visse medlemsstater allerede har indført nationale forbud. Direktivforslaget ville medføre en harmonisering af medlemsstaternes regler.

Jeg vil gerne understrege, at forslaget bygger på resultaterne af uafhængige undersøgelser af risici forbundet med azofarvestoffer samt omkostninger, fordele og handelsvirkninger som følge af de foreslåede restriktioner. Det tager også højde for udtalelser fra den kompetente videnskabelige risikokomité. Jeg mener, at det er afbalanceret forslag.

Kommissionen kan ikke godkende de ændringsforslag fra Parlamentet, som vil udvide forbuddet ved at erstatte den foreslåede liste over eksempler på produktkategorier med en udtømmende liste ved at medtage andre varer end tekstil- og lædervarer og ved at medtage andre amider. Jeg taler her om ændringsforslag 3, 4 og 7 fra Miljøudvalget.

Kommissionen mener ikke, at det ville være berettiget ud fra den nuværende viden om risiciene. Kommissionen kan heller ikke godkende ændringsforslag, som indfører endnu en overensstemmelsestest. Det drejer sig om ændringsforslag 5 fra Miljøudvalget. Det ville gøre det vanskeligere for leverandørerne, især i den tredje verden, at vise, at de overholder reglerne, da Kommissionens foreslåede metode er den metode, der er mest udbredt og accepteret. Kommissionen kan dog gå med til, at man kan indføre en mere pålidelig standardiseret testmetode, når en sådan bliver tilgængelig.

Kommissionen kan principielt godkende, at håndlavede orientalske tæpper undtages fra listen over eksempler på produktkategorier, der er omfattet af direktivforslaget, da risikoen ved disse tæpper sandsynligvis er lav. Men Kommissionen kan ikke godkende, at undtagelsen kun er midlertidig.

Lad mig opsummere vores holdning: Vi kan godkende ændringsforslag 1 fra Miljøudvalget. Vi må afvise seks ændringsforslag, nemlig ændringsforslag 2, 3, 4, 5, 6 og 7 fra Miljøudvalget, men Kommissionen kan principielt godkende dele af ændringsforslag 3. Vi vil gerne fortsætte dialogen med Parlamentet. Jeg er sikker på, at vi kan finde en konstruktiv løsning.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Tak, hr. kommissær.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen kl. 12.00.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik