Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Maandag 12 november 2001 - Straatsburg Uitgave PB

Europol − gemeenschappelijke onderzoeksteams
MPphoto
 
 

  Turco (NI), rapporteur. −(IT) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, niettegenstaande het belang van deze initiatieven wordt het Europees Parlement slechts geraadpleegd. Dit betekent dat, zoals zo vaak in dergelijke gevallen, de Raad op geen enkele wijze met de uitkomst van onze stemming rekening zal houden. Desalniettemin zal ik juist daarom stil blijven staan bij de noodzaak en het dringende karakter van de hervorming van Europol, met het oog op democratische controle en rechterlijk toezicht op dat orgaan.

Het Parlement heeft in ieder geval al in 1996 een verzoek in die zin gedaan met het verslag-Nassauer. Dat verslag gaf een duidelijk politiek signaal af in de richting van de Raad, door de lidstaten te vragen de Europol-Overeenkomst niet te ratificeren zolang er geen prejudiciële beslissingsbevoegdheid verleend was aan het Hof van Justitie inzake de interpretatie en correcte toepassing van de overeenkomst. Het verslag-Nassauer schetste op voorbeeldige wijze de toenmalige problemen rond Europol en de Europol-Overeenkomst. Die problemen bestaan nog steeds en de oplossing ervan is geen probleem van de fracties of de rapporteur, collega Nassauer. Nee, rechterlijk toezicht en democratische controle op Europol vormen een institutioneel probleem.

Daar men deze wonde van de Europese democratie −zo wij die term al kunnen gebruiken voor de manier waarop de instellingen van de Unie nu geregeld zijn − niet wenst te helen, is het onmogelijk concrete vooruitgang te boeken in de richting van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Wij zijn trouwens van mening dat het eerst en vooral een ruimte van democratie moet zijn. Vanaf de oprichting van Europol heeft het Europees Parlement de noodzaak verdedigd dat dit nieuwe orgaan gecontroleerd zou worden. De verwachte uitbreiding van de bevoegdheden van Europol om het hoofd te bieden aan de door het terrorisme ontstane noodsituatie; het schandaal waarin een hoge ambtenaar van Europol verwikkeld is geraakt; door de terughoudendheid van de nationale politiediensten om hun gegevens aan Europol over te dragen; alsmede door het creëren van Parlopol (een groep van nationale en Europese parlementsleden die het belang claimen van meer democratische controle op Europol en de besluiten die in het kader van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid worden genomen), − dat alles heeft de Raad al gestimuleerd om in ieder geval na te denken over de noodzaak enkele hervormingen te realiseren.

De Raad heeft de Commissie dringend gevraagd om nog vóór het einde van het jaar een mededeling te maken over de democratische controle op Europol. Wij zijn op de hoogte van de ideeën van commissaris Vitorino, die zich herhaalde malen heeft uitgesproken voor een commissie van nationale en Europese parlementsleden. Wij hopen hier echter te vernemen dat er met het oog op deze hervorming een korter tijdpad komt. In een democratische context moet er volgens ons niet alleen democratische controle op Europol zijn, maar moet er naast toezicht door de rechter ook sprake zijn van financiële en budgettaire controle. Deze vormen van controle zijn niet mogelijk, daar Europol door de lidstaten wordt gefinancierd en niet via de begroting van de Gemeenschap. Op deze manier kunnen het Parlement en de Commissie geen enkele financiële controle uitoefenen, daar zij het beleid van dat orgaan kunnen afkeuren noch beïnvloeden.

Er is ook geen sprake van rechterlijk toezicht, want het Hof van Justitie is daarvoor niet ten volle bevoegd. Ook moet erop gewezen worden dat de ambtenaren van Europol een mate van immuniteit genieten die eerder lijkt op een garantie voor straffeloosheid. Hun immuniteit beschermt hen ook tegen mogelijk rechterlijk toezicht op nationaal niveau.

Tot slot is er het probleem van de geleidelijke groei van het mandaat en de bevoegdheden. Oorspronkelijk hield Europol zich bezig met aan drugs gerelateerde criminaliteit, maar met deze voorstellen worden de bevoegdheden in wezen uitgebreid tot alle vormen van criminaliteit. Op dit moment maken de Raad en de Commissie zich op om de bevoegdheden van Europol te verruimen. Om in dit kader het Parlement in staat te stellen zijn zorgen en verzoeken aan de twee andere instellingen duidelijk te maken, zijn er volgens ons naast de amendementen op de onderhavige twee initiatieven van België en Zweden andere amendementen nodig om dit probleem op te lossen. De voorgestelde amendementen kunnen ertoe dienen om de initiatieven die wij behandelen te verduidelijken en te verbeteren. Tevens bevatten die amendementen een politieke boodschap voor de Raad en de lidstaten met kritiek op de huidige situatie en voorstellen voor enkele fundamentele hervormingen.

Ter afsluiting wil ik opmerken dat de combinatie van de bovenstaande opmerkingen en het ontbreken van medebeslissingsbevoegdheden van het Parlement op het vlak van justitie en binnenlandse zaken ertoe moet leiden dat al degenen die hechten aan de principes van democratie en vrijheid, deze twee initiatieven verwerpen. Dat zou de Raad en de lidstaten volgens mij meer bewust maken van het feit dat hervorming van Europol noodzakelijk en urgent is.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid