Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 12. marraskuuta 2001 - Strasbourg EUVL-painos

7. Europol - Yhteiset tutkintaryhmät
MPphoto
 
 

  Puhemies. - Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu seuraavista mietinnöistä:

- Turcon laatima kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietintö (A5-0370/2001)

1. Belgian kuningaskunnan ja Ruotsin kuningaskunnan aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi Europolin toimeksiannon laajentamisesta Europol-yleissopimuksen liitteessä lueteltujen törkeiden kansainvälisen rikollisuuden muotojen käsittelyyn

ja

2. Ruotsin kuningaskunnan aloitteesta neuvoston säädöksen antamiseksi säännöistä, jotka koskevat Europolin toimesta tapahtuvaa henkilötietojen välittämistä kolmansille valtioille ja kolmansille elimille, 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun neuvoston säädöksen muuttamisesta

- Kirkhopen laatima kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietintö (A5- 0369/2001) Belgian kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Espanjan kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan aloitteesta yhteisiä tutkintaryhmiä koskevan neuvoston puitepäätöksen tekemiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Turco (NI), esittelijä. - (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, tutkittavana olevien aloitteiden merkityksestä huolimatta tässä tapauksessa Euroopan parlamenttia vain kuullaan, toisin sanoen kuten tällaisissa tapauksissa usein käy, neuvosto ei ota missään määrin huomioon sitä, mitä me äänestyksellämme päätämme. Tästä huolimatta tai oikeastaan juuri tämän vuoksi haluan puhua Europolin uudistamisen tarpeesta ja kiireellisyydestä demokraattisen ja juridisen valvonnan mahdollistamiseksi.

Parlamentti on ainakin viiden vuoden ajan vuodesta 1996 esittänyt tämän pyynnön Nassauerin mietinnön välityksellä. Nassauerin mietinnössä neuvostolle annettiin tärkeä viesti. Siinä kehotettiin jäsenvaltioita olemaan ratifioimatta Europol-yleissopimusta, jos sitä ei annettaisi yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, siis päätösvaltaiselle elimelle, joka voi päättää ennakkoon, onko sopimusta tulkittu ja sovellettu oikein. Kollega Nassauerin mietinnössä nostettiin esimerkillisesti esiin ne ongelmat, joita Europoliin ja siihen liittyvään yleissopimukseen sisältyi, ja nämä samat ongelmat ovat edelleen olemassa. Näiden ongelmien ratkaiseminen ei ole poliittisten ryhmien, eikä liioin esittelijän tai kollega Nassauerin tehtävä: Europolin juridinen ja demokraattinen valvonta on institutionaalinen ongelma.

Se, että tätä eurooppalaista demokratiaa vahingoittavaa haittatekijää ei haluta poistaa jos nyt voimme puhua näin unionin toimielimiä tällä hetkellä säätelevästä järjestelmästä estää konkreettisesti edistämästä sellaisen alueen toteuttamista, joka perustuu kylläkin turvallisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja vapauteen, mutta jonka on meidän mielestämme perustuttava ennen kaikkea ja ehdottomasti demokratiaan. Euroopan parlamentti on Europolin perustamisesta lähtien korostanut tarvetta varmistaa sen valvonta. Pyrkimys lisätä Europolin valtuuksia terrorismin torjunnassa, Europolin virkamiehen sekaantuminen skandaaliin, jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten viivyttely tietojen lähettämisessä Europolille sekä Parlpolin perustaminen Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden parlamenttien jäsenten muodostama ryhmä, joka vaatii Europolin demokraattisen valvonnan sekä vapauteen, oikeuteen ja turvallisuuteen perustuvan alueen puitteissa tehtävien päätösten lisäämistä ovat panneet neuvoston pohtimaan ainakin eräiden uudistusten toteuttamisen tarpeellisuutta.

Neuvosto on ensinnäkin kehottanut komissiota laatimaan vuoden loppuun mennessä tiedonannon Europolin demokraattisesta valvonnasta. Tiedämme, minkälaisia arvioita komission jäsen Vitorino on esittänyt, kun hän on useaan otteeseen toistanut tukevansa jäsenvaltioiden parlamenttien ja Euroopan parlamentin jäsenistä koostuvaa sekavaliokuntaa, mutta toivottavasti saamme täällä kuulla, että tämän uudistuksen toteuttamista vauhditetaan. Katsomme, että demokraattisessa kehyksessä Europol pitäisi asettaa paitsi demokraattisen valvonnan, myös varainhoitoa ja talousarviota koskevan valvonnan sekä juridisen valvonnan alaiseksi. Tällä hetkellä varainhoidon ja talousarvion valvonta on mahdotonta, koska Europolin rahoitus on peräisin jäsenvaltioilta, ei yhteisön talousarviosta. Tästä syystä Euroopan parlamentilla ja komissiolla ei ole minkäänlaisia varainhoidon eikä talousarvion valvontavaltuuksia, joten ne eivät voi peittää tai ohjata elimen toimintaa.

Myös oikeudellinen valvonta puuttuu: yhteisöjen tuomioistuimella ei nimittäin ole Europolin täydellistä oikeudellista valvontavaltaa. Lisäksi on syytä korostaa, että Europolin virkamiehillä on niin laaja koskemattomuus, että sitä voitaisiin verrata koskemattomuuden takaamiseen, ja tämä koskemattomuus suojelee heitä jäsenvaltioiden oikeudellisen valvonnan yhteydessä.

Tämän lisäksi on vielä Europolin toimeksiannon ja valtuuksien asteittaiseen lisäämiseen liittyvä ongelma. Vaikka Europol alun perin käsittelikin huumeisiin liittyvää rikollisuutta, kyseisessä säädöksessä Europolin valtuuksia lisätään huomattavasti ulottamalla ne koskemaan kaikenlaista rikollisuutta. Näin ollen, jotta parlamentin olisi mahdollista esittää huolensa ja pyyntönsä neuvostolle ja komissiolle silloin, kun ne ovat päättämässä Europolin valtuuksien laajentamisesta, Belgian ja Ruotsin esittämistä kahdesta säädöksestä tehtyjen tarkistusten lisäksi näkemyksemme mukaan tämän ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan muitakin tarkistuksia. Mielestämme tutkittavana olevia aloitteita voidaan ehdotettujen tarkistusten avulla selkiyttää ja parantaa ja antaa neuvostolle ja jäsenvaltioille poliittinen viesti, jolla arvostellaan tämänhetkistä tilannetta ja ehdotetaan eräitä olennaisia uudistuslinjauksia.

Lopuksi, edellä esitetyt huomiot ja Euroopan parlamentin yhteispäätösvaltuuksien puuttuminen oikeus- ja sisäasioissa pitäisi antaa kaikille demokratian ja vapauden periaatteita tärkeinä pitäville syyn hylätä kaksi käsiteltävänä olevaa aloitetta, mikä saisi mielestäni neuvoston ja jäsenvaltiot käsittämään paremmin, että Europolin uudistus on tarpeellinen ja kiireellinen.

 
  
MPphoto
 
 

  Kirkhope (PPE-DE), esittelijä. - (EN) Arvoisa puhemies, kuten saatatte odottaa, aion keskittyä omaan mietintööni, joka käsittelee yhteisten tutkintaryhmien perustamista. Olen hyvin ylpeä esittelijän tehtävästäni äärimmäisen innovatiivisella alalla, joka on saanut suurta merkitystä syyskuun 11. päivän kammottavien tapahtumien jälkeen. Sen merkitystä lisää entisestään kenties se, että pyrimme panemaan täytäntöön keskinäistä avunantoa rikosasioissa koskevan, EU:n yleissopimuksen 13 artiklan, ja vaikka tuo sopimus allekirjoitettiin toukokuussa 2000, sen ratifiointi näyttää epätodennäköiseltä vielä jonkin aikaa, jolloin on elintärkeää, että meillä on oikeudellinen kehys valmiina mahdollisimman pian näiden asioiden jouduttamiseksi.

Yhteiset tutkintaryhmät mahdollistavat, että kaksi tai sitä useampi maa voivat yhdistää voimansa terrorismin, ihmiskaupan, huumeiden salakuljetuksen ja muun vakavan järjestäytyneen rikollisuuden tutkimiseksi. Tämä on tärkeä hanke, jota meidän kaikkien on tuettava. Yhteinen tutkintaryhmä ammentaa ammattitaidon ja osaamisen eri jäsenvaltioista yhdistääkseen ne sellaista tarkoitusta varten, joka on tarkoin määritelty ja jonka saavuttamiseksi on asetettu selkeä aikaraja kuitenkin siten, että mahdollistetaan asiantuntemuksen tehokas ja nopea hyödyntäminen rikollisuuden tutkinnassa ja rikollisten vaatimisessa tilille teoistaan. Se on joustava väline, jota olemmekin kaivanneet jo pitkään.

Tutkintaryhmiin osallistumisen laajuudesta on kannettu huolta, jota ei kuitenkaan ole otettu tarkistuksissa esiin. On esimerkiksi viitattu jäsenvaltioiden kansallisiin rikosalan tiedustelupalveluihin. Yhdistyneen kuningaskunnan oman kansallisen rikosalan tiedusteluyksikön perustamisesta muutamia vuosia sitten vastuussa olleena ministerinä luotan vahvasti siihen, että näiden järjestelmien rakennetta on jo tutkittu perusteellisesti jäsenvaltioissa. Koska tutkintaryhmien perustajille on annettu valta päättää yksiköiden kokoonpanosta sekä esittää tarvittaessa eriäviä mielipiteitä, minusta näyttää, että tähän kysymykseen on tartuttu hyvin tehokkaasti. Vaikka kaikki asianomaiset valtiot ovat allekirjoittaneet ihmisoikeuksia koskevan yleissopimuksemme, olen kuitenkin kehottanut mietinnössäni kiinnittämään erityistä huomiota tarpeeseen suojella ja vaalia ihmisoikeuksia tutkintaryhmien johtamisessa.

Terrorismi on nykyisin mielessämme päällimmäisenä. Meidän pitäisi olla kuitenkin erittäin huolissamme myös ihmiskaupan ongelmasta, jonka ratkaisemista tutkintaryhmien olisi kenties edistettävä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on aivan hiljattain käynyt ilmi, että Eurooppaan on myyty muista maailman maista orjakauppaa varten satoja, jopa tuhansia lapsia, jotka kärsivät kauheasta kohtelusta. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on paljastunut vastaavanlainen tapaus, ja niin on käynyt hiljattain myös Italiassa. Tällaisista kammottavista rikoksista voitaisiin kenties tehdä loppu yhteisten tutkintaryhmien yhteistyöllä esimerkiksi Italian ja meidän välillämme tai Ranskan tältä alalta hankkiman asiantuntemuksen avulla.

Mietintö ei siis koske ainoastaan terrorismia vaan myös muita edellä mainittuja kysymyksiä. Jos sellaisten pienten erityisryhmien ammattitaitoa ja osaamista, jotka kykenevät toimimaan eri jäsenvaltioissa, voidaan hyödyntää vain yhden operaation valvonnan yhteydessä, saamme kenties todellakin mahdollisuuden myös vaikuttaa merkittävästi kaikkiin niihin nykyään ajankohtaisiin ongelmiin, jotka käsittävät petoksia, rahanpesua ja tämäntyyppisiä talousrikoksia.

On vielä yksi kysymys. Olen tehnyt melko selväksi mietinnössäni, että on tärkeää, että kaikki nämä toimet kuuluisivat selkeästi Euroopan parlamentin parlamentaarisen valvonnan piiriin. Myös tähän liittyvää keskustelua olisi vietävä eteenpäin vuosittain käytävässä keskustelussa vapauteen, turvallisuuteen ja oikeudenmukaiseen perustuvasta alueesta. Meidän olisi saatava varmuus, että näitä toimia pohditaan huolellisesti.

Lopuksi toteaisin, että tämän hankkeen tuloksena saattaa syntyä paljon luottamuksellista tietoa. Jos luottamuksellisten tietojen vastaanottamiseksi perustetaan mahdollisesti jonkinlainen erityiskomitea, se auttaisi myös lisäämään luottamusta näiden tutkintaryhmien toimintaan, sillä ne ovat hyvin merkittävä ja huomattava vaihe rikosten ennaltaehkäisyssä Euroopan unionissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Coelho (PPE-DE). - (PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, vuoden 1999 Eurooppa-neuvoston erityisistunto Tampereella oli ensimmäinen kerta Euroopan rakentamisen historiassa, kun unionin 15 jäsenvaltion valtion- ja hallitusten päämiehet asettivat oikeuteen liittyvät asiat poliittisen asialistansa ensimmäiselle sijalle ja silloin he sitoutuivat perustamaan enintään viiden vuoden kuluessa vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen.

Niinpä yksi unionin suurista tavoitteista on mahdollistaa, että sen kansalaiset voisivat elää tällä vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalla alueella, jonka pitäisi olla paitsi vapaa, myös erittäin turvallinen. Tästä syystä on suunniteltu yhteisten tutkintaryhmien perustamista ja toimintaa. Tampereella vedottiin jo yhteisten tutkintaryhmien nopeaan perustamiseen, sillä sitä pidettiin ensimmäisenä vaiheena ihmis- ja huumausainekaupan sekä terrorisminvastaisessa taistelussa. Syyskuun 11. päivän kauhistuttavien tapahtumien jälkeen tämä aloite on yhdistetty terrorisminvastaisessa taistelussa käytettäviin toimiin. Sen tarkoituksena on saada hyväksyttyä puitepäätös, joka tarjoaa oikeudelliset puitteet sellaisten yhteisten tutkintaryhmien perustamiseksi, jotka koostuvat terrorisminvastaiseen taisteluun erikoistuneista poliiseista ja tuomareista sekä Eurojustin perustamista puoltavan yksikön ja Europolin edustajista. Tarkoituksena on koordinoida tällä alueella käynnissä olevia tutkimuksia.

Suhtaudun yhtä innokkaasti kuin esittelijä Kirkhope, jota onnittelen hänen työstään, tähän aloitteeseen, jonka tarkoituksena on aikaistaa tämän toistaiseksi vielä ratifioimattoman yleissopimuksen sellaisten säännösten voimaantuloa, joita jäsenvaltioissa pidetään kiireellisimpinä. Minun on kuitenkin vedottava siihen, että yleissopimus on ratifioitava kiireesti, jotta vältettäisiin tämän säännöksen mahdollinen pirstaloituminen.

Toisaalta on kiitettävä myös Europolin toimeksiannon laajentamista kaikkiin törkeisiin kansainvälisen rikollisuuden muotoihin, jotka luetteloidaan yleissopimuksen liitteessä. Siten tehostetaan yhteistyötä Europol-yleissopimuksen piirissä. On kuitenkin määriteltävä ensisijaisia toiminta-alueita, jotka perustuvat rikollisuuden kehitykseen unionissa. Kaikki lienevät yhtä mieltä, että nyt on kiinnitettävä huomiota erityisesti terrorismiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Paciotti (PSE). - (IT) Arvoisa puhemies, koskaan aikaisemmin Eurooppaa ei ole tarvittu näin kipeästi kansalaisten turvallisuuteen ja vapauteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen, toisin sanoen toteuttamaan sitä vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta, joka meille luvattiin Amsterdamin sopimuksessa ja jonka toteuttamista Tampereen Eurooppa-neuvoston kokouksessa suunniteltiin. Kimmoke tarvittavien toimien toteuttamiseksi on jatkuvasti pysähdyksissä valtioiden usein lyhytnäköisen vastustuksen vuoksi. Vasta 11. syyskuuta tapahtunut murhenäytelmä ravisteli vihdoinkin suurta osaa vallanpitäjistämme, ja eräiden välttämättömien toimien toimeenpanemista vauhditettiin tuntuvasti. Toivon hartaasti, ettei tarvita enää uusia tragedioita, jotta Tampereella syntyneitä ajatuksia ryhdyttäisiin toteuttamaan, koska hirveiden murhenäytelmien aiheuttaman tunnekuohun keskellä lakeja ei aina kyetä säätämään viisaasti; tällaisissa tapauksissa vaarana on usein, että ihmisten perusoikeuksien suojeleminen unohtuu.

Tilanne ei onneksi ole tämä kolmessa nyt tarkastelemassamme mietinnössä, ja näin on erityisesti kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan esittämien toimien ansiosta, kun se ehdotti tarkistuksia, jotka parantavat tekstiä. Kirkhopen mietinnössä pyydetään tukeamme neljän jäsenvaltion tekemälle ehdotukselle hyväksyä puitepäätös sellaisten yhteisten tutkintaryhmien perustamisesta, joita suunniteltiin jo Tampereen Eurooppa-neuvoston kokouksessa ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevassa jäsenvaltioiden välisessä yleissopimuksessa, jonka parlamentti hyväksyi vuosi sitten Di Pietron mietinnön yhteydessä. Jäsen Kirkhopen mietintö ansaitsee täyden kannatuksen, koska se sisältää tekstiä parantavia tarkistuksia, jotka koskevat perusoikeuksia, parlamentaarista valvontaa sekä yhteisten tutkintaryhmien käyttöä paitsi terrorismin, huumausaine- ja ihmiskaupan, myös järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseen.

Sen mukaisesti, miten jäsen Turcon kahta aloitetta koskevasta mietinnöstä äänestettiin sen sijaan kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa esittelijän esittämän mielipiteen vastaisesti ehdotetaan, että hyväksyisimme Europolia koskevat ehdotukset asianmukaisin muutoksin. Ensimmäisessä aloitteessa ehdotetaan, että hyväksyisimme Europolin toimeksiannon laajentamisen kaikkiin jo Europol-yleissopimuksen liitteessä lueteltujen törkeiden kansainvälisen rikollisuuden muotojen käsittelyyn niiden painopistealueiden mukaisesti, jotka neuvosto on määrittänyt Europolin hallintoneuvoston ehdotuksesta. Kansalaisvapauksien valiokunnan ehdottama tekstiä parantava korjaus on se, että kyseinen päätös hyväksyttäisiin neuvostossa määräenemmistöpäätöksellä sen jälkeen, kun se on kuullut Euroopan parlamenttia sekä Eurojustin kannan, sillä tällä elimellä on erityisen laaja kokemus alueesta. On ikävää huomata, että valiokunnan puoltavan äänestyksen jälkeen PPE-ryhmän kollegat muuttivat kantaansa ja vaativat nyt Eurojustin kannan jättämistä pois; tämä ei varmastikaan ole sitova, mutta yhtä varmasti se on varsin hyödyllinen, ja olisi järjetöntä jättää se huomioimatta. Tuemme näin ollen Turcon mietinnön ensimmäistä aloitetta sen mukaisesti kuin valiokunta on sen esittänyt.

Turcon mietintöön sisältyvä toinen aloite, joka koskee henkilötietojen välittämistä kolmansille valtioille, ansaitsee niin ikään täyden kannatuksen. Sanoisin, että huolimatta esittelijän näkemyksestä, joka meille täällä vahvistettiin, nämä toimenpiteet ja ehdotukset pitää hyväksyä kokonaisuudessaan. Siitä, mitä esittelijä sanoi, voidaan kuitenkin olla täysin samaa mieltä, ja samaa korostetaan myös valiokunnan hyväksymissä tarkistuksissa, joissa vahvistetaan voimakkaasti parlamentin useampaan otteeseen esittämä mielipide, jonka mukaan on yhä tärkeämpää onnistua yhteisöllistämään oikeusyhteistyövälineet, vahvistamaan juridista valvontaa ja vahvistaa näiden toki välttämättömien välineiden demokraattista valvontaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sörensen (Verts/ALE). - (NL) Arvoisat kollegat, ryhmämme tukee Kirkhopen mietintöä ja etenkin hänen tänä iltana lausumiaan sanoja. Minusta yhteiset tutkintaryhmät ovat aimo harppaus eteenpäin tiellä kohti järjestäytyneen rikollisuuden kaikkien muotojen torjuntaa. Ensinnäkin Turcon mietintöön liittyen, jossa käsitellään nimenomaan näitä Europolin toiminnan kahta puolta, toimeksiannon laajentaminen tuntuu olevan lähinnä mieletön yritys, koska Europol ei pysty toteuttamaan toimeksiantoa vaatimusten mukaisesti. Käytännössä on käynyt ilmi, että Europolista saatava hyöty on kuitenkin tässä vaiheessa vielä hyvin rajallinen. Lisäksi Europol työskentelee kai hyvin poliisi- ja oikeudellisia asioita koskevan tiedon parissa, mutta sillä ei ole käytännössä mitään tekemistä kansallisen turvallisuuspalvelun kanssa. Näin syntyy epätasapaino, jossa asioihin voidaan puuttua seuraamuksin ja tosiasioiden perusteella, mutta tyydyttävää ehkäisevää toimintaa ei voida toteuttaa.

Toiseksi: tietokantojen yhteydessä esitetty hajautettua järjestelmää koskeva vaatimus on perusteltu valvottavuuden vuoksi. Merkitsisikin suurta edistysaskelta, jos jokainen jäsenvaltio kehittäisi tällaisen tietokannan. Sinänsä nämä aloitteet ovat siis myönteisiä, mutta samat heikkoudet näyttävät jälleen nousevan esiin. Toisaalta jätetään liikaa tilaa jäsenvaltioiden hyväntahtoisuudelle tai sen puutteelle, toisaalta ehdotuksesta näkyy sekä demokratiaan ja varsinkin tällä erittäin tärkeällä politiikan alueella harjoitettavaan parlamentaariseen valvontaan kohdistuvan luottamuksen puute. Jos olemme todella huolissamme kansalaisoikeuksien suojelemisesta ja demokratian säilyttämisestä, emme voi viivyttää sellaisen asianmukaisen rikosoikeudellisen järjestelmän rakentamista, jossa otetaan huomioon ne haasteet, joiden kanssa me nykyisin joudumme tekemisiin, emmekä myöskään voimakkaaseen ehkäisevään politiikkaan sijoittamista. Varsinkin kansallisilla turvallisuuspalveluilla on tässä tärkeä osuus. Yhteistyö kansallisten turvallisuuspalvelujen ja oikeuslaitosten välillä, ennalta ehkäisevien ja seuraamustoimenpiteiden välillä, on pikaisesti koordinoitava entistä paremmin, ja tässä yhteydessä on korostettava yksiselitteisesti vakavien rikosten ehkäisemistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyssandrakis (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, syyskuun 11. päivän terrori-iskun varjolla Euroopan unionissa tehostetaan kiinteässä yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa noitavainoja, joilla koetetaan saattaa ahtaalle imperialistisia suunnitelmia ja valintoja vastustavat tahot. Näissä pyrkimyksissä keskeiselle sijalle on nostettu Europol, jonka valtuuksia laajennetaan jatkuvasti siten, että ne ylittävät kansallisen lainsäädännön ja jopa kansalaisten perustuslailliset oikeudet.

Kaikkien hyvin tuntemat tietorekisterit ovat tehneet henkilötietojen keräämisestä jäsenvaltioissa jo yleisen käytännön, sillä rikoksesta epäillyistä henkilöistä – meistä kaikista – on tallennettu tietoja yhteiseen tietojärjestelmään, ja näitä tiedostoja saavat käyttää yhä useammat tahot. Yhteiset tutkintaryhmät toimivat itse asiassa vailla minkäänlaisia rajoituksia, sillä niitä voidaan perustaa ilman aikarajoituksia kaikissa asiasta kiinnostuneissa jäsenvaltioissa. Mitkä viranomaiset tahansa saavat myös osallistua yhteisiin tutkintaryhmiin ja niissä voidaan käsitellä mitä tahansa osallistujien tärkeäksi arvioimia kysymyksiä. On kyse järjestelmällisestä iskusta kansalaisliikettä vastaan. Työntekijöiden saavuttamia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia perusoikeuksia sekä demokraattisia perusvapauksia pyritään kaventamaan.

On valitettavaa, että mietinnöissä ei edes pyritä ehkäisemään tätä kansalaisia vastaan kohdistuvaa epädemokraattista kehityssuuntaa, vaan se päinvastoin kytketään osaksi laajempia poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön muotoja koskevia uudistuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelilli (UEN). - (IT) Arvoisa puhemies, syyskuun 11. päivän tapahtumien jälkeen nyt jos koskaan on otollinen hetki perustaa yhteiset tutkintaryhmät kaikkien kansallisten tutkintaryhmien välisen yhteistyön parantamiseksi ja ennen muuta Euroopan unionin jäsenvaltioiden tiedustelupalvelujen välisen uutta tietoa koskevan välttämättömän tiedonvaihdon vahvistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Kuten on selvää, kyse on todella strategisesti tärkeästä poliisin yhteistyövälineestä, jolla rikoksia voidaan ehkäistä ennalta. Sen kansainvälisen kriisin vuoksi, joka syntyi kaksoistorneihin kohdistuneen hyökkäyksen jälkeen, tämä väline on olennaisen tärkeä ja hyödyllinen terrorismin Euroopassa aiheuttaman hätätilan käsittelemisessä.

Olemme saaneet mahdollisuuden valitettavasti vasta New Yorkin ja Washingtonin joukkomurhien jälkeen pääsemään perille vuosia kestäneistä terrorismihyökkäysten valmisteluista, joihin on osallistunut Osama bin Ladeniin yhteydessä olevia juuri Euroopan alueella toimivia henkilöitä ja organisaatioita: olemme saaneet monia ensi näkemältä mitättömiä vihjeitä, joita todellisuudessa yhdistää yksi punainen lanka, jonka onnistuimme kuitenkin löytämään liian myöhään, vasta 11. syyskuuta ja tuhansien viattomien ihmisten kuoleman jälkeen. On ilmiselvää, että jos oikeus- ja poliisiyhteistyö olisi ollut tiiviimpää ja jos yhteisiä tutkimuksia olisi tehty enemmän, olisimme ehkä voineet harjoittaa sellaisia ennalta ehkäiseviä toimia, jotka olisivat soveltuneet paremmin terroritekojen torjumiseen. Kannattaa kuitenkin täsmentää, että yhteisten tutkintaryhmien toiminnasta olisi hyötyä terrorismin aiheuttaman hätätilan käsittelyssä, mutta myös yleiseltä kannalta kaikkien kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvien ilmiöiden kukistamisessa, ja näitä ilmiöitä ovat esimerkiksi laiton ase- ja huumausainekauppa sekä ihmiskauppa ja ihmisten hyväksikäyttö.

Arvoisa puhemies, samalla, kun kiitän puheeni päätteeksi esittelijä Kirkhopea, haluaisin muistuttaa, että rikollisuuden torjunta liittyipä rikollisuus sitten terrorismiin tai yleiseen rikollisuuteen on juuri se, mitä Euroopan kansalaiset ovat jo vuosia itsepintaisesti vaatineet, ja nämä kansalaiset vaativat kansallisilta ja eurooppalaisilta instituutioilta yhä vahvempaa sitoutumista, jotta varmistettaisiin kunnolla olennaisen tärkeä ja kiistämätön oikeus turvallisuuteen, sillä tämä arvokas asia on yhä enemmän vaarassa hävitä. Niinpä suhtaudumme myönteisesti siihen, että Euroopan unionikin sitoutuu asiaan mahdollisimman perusteellisesti myös yhteisten tutkintaryhmien avulla, jotta Euroopan kansalaisten osoittama tarvittava luottamus voitaisiin palauttaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Cappato (NI). - (IT) Arvoisa puhemies, tervehdimme ilmeisesti paikalle saapunutta neuvoston edustajaa. Ellen erehdy, paikalle on saapunut joku neuvoston edustaja, eikö vain? Onko kenties näin? Oletteko te neuvostosta? Ei tietoa!

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. - Pyydän, ettette vetoa komissioon tai neuvostoon suoraan ja henkilökohtaisesti. Mikäli teillä on sensuuntaisia aikeita, pyydän teitä kääntymään puhemiehistön puoleen.

Paljon kiitoksia, jäsen Cappato.

 
  
MPphoto
 
 

  Cappato (NI). - (IT) Arvoisa puhemies, halusinkin osoittaa puheenvuoroni teille kysyäkseni, oliko meillä tosiaan kunnia saada paikalle neuvoston edustaja. Halusin vain panna merkille ja osoittaa, että kävimme tätä keskustelua ilman neuvoston edustajaa, joka saapui paikalle vasta nyt, jotta ymmärtäisimme yksinkertaisesti, missä määrin otetaan huomioon parlamentin päätökset ja keskustelut, joista 11 kielelle tapahtuva tulkkaus, 11 kielelle käännetyt tarkistukset, 11 kielelle käännetyt puheenvuorot ei ole todellakaan mitään hyötyä!

Puhumme Euroopan poliisivoimien toimeksiannon laajentamisesta vakavampien rikosten käsittelyyn, näin ollen tiedämme, että tietojen koordinointi kuuluu itsessään toimintavaltaan ja että koordinointivallan ja toimintavallan välinen ero on erittäin hienoinen, epäselvä ja vaikeasti määriteltävä: analysoimme nyt joka tapauksessa jäsenvaltioiden poliisi- ja poliisiyhteistyön tärkeimpiä näkökohtia: tämän politiikan vaikutukset ovat maittemme ja rikosoikeudellisten lainsäädäntöjemme kannalta valtavia, koska tiedämme, missä määrin jokaisen jäsenvaltion poliisivoimat joutuvat tai eivät joudu olemaan yhteydessä tuomioistuimiin ja toimeenpanovaltaan. Tämä kaikki tapahtuu kuitenkin täysin ilman, että toistan, täysin ilman lainsäädäntöprosessiin puututaan mitenkään, siis prosessi, jonka aikana säädetään lakeja, viedään kokonaan läpi ilman demokraattisesti valittuja kansanedustuslaitoksia. Tiedämme, että komission jäsen on tästä samaa mieltä, mutta kyllä me tiedämme tiedämme myös, että rikollisuuden torjunnan välttämättömyyden, kiireellisyyden ja tehokkuuden nimissä olemme nyt yhdellä iskulla hävittämässä pienimmänkin tasapainon eri valtuuksien välillä. Neuvoston virkamies saapuu paikalle kaikessa rauhassa seuraamaan keskustelua, joka on jo miltei loppusuoralla. Asiat, joista puhumme ja joista päätämme, ja asiat, joista äänestämme, eivät ole minkään arvoisia, minkä osoittaa myös se, että itse puhemiehistökin päätti järjestää tämän ja muita keskusteluja samaan aikaan, kun asiasta vastaava, eli kansalaisvapauksien valiokunta on kokouksessa, jossa äänestetään juuri tällä hetkellä. Tämän vuoksi kaksi riippumatonta ja kaksi tai kolme muuta istuntosalissa olevaa jäsentä jäävät terrorismia ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevan äänestyksen ulkopuolelle tämän valinnan vuoksi, joka on mielestäni samankaltainen kuin neuvoston päätös olla pois paikalta ja Euroopan unionin lainsäädäntömenettely.

 
  
MPphoto
 
 

  Cederschiöld (PPE-DE) . (SV) Arvoisa puhemies, Europolin toimeksiannon laajentaminen ei ole mikään uusi kysymys, joka olisi noussut esille 11. syyskuuta sattuneiden tapahtumien jälkeen. On kuitenkin selvää, että toimeksiannon laajentamisen tarve on erityisen suuri juuri nyt. Tietenkin tarvitsemme kolmansien valtioiden kanssa käytävää tietojen välittämistä, joka koskee poliisitietoja ja rikollisuuden torjuntaa, mitä lähes yksimielinen parlamentti korosti silloin, kun äänestimme tietokonerikollisuuden torjuntaa koskevasta mietinnöstä.

Jotkut ovat huolissaan siitä, että Europolin voimavarat kasvaisivat liian suuriksi. He voivat pohtia, mitä vaikutuksia on sillä, että Europolissa on 388 työntekijää, joiden tehtävänä on valvoa Yhdysvaltain väestöä suurempaa ihmismäärää, kun taas FBI:ssä on 27 000 työntekijää. Voimavarat eivät ole vertailukelpoisia, eikä myöskään toiminta. Europol ei ole vielä toimintavalmis.

Tiedon välittämisen osalta on erittäin tärkeää, että säilytämme tietoturvan, että säilytämme mahdollisimman hyvin yksilön koskemattomuuden. Ne ihmisoikeudet, jotka olemme määritelleet sekä Euroopan yleissopimuksessa että Euroopan perusoikeuskirjassa ovat Euroopan tunnusmerkki, josta meidän on oltava ylpeitä ja jonka säilyttämisestä meidän on huolehdittava. Meidän on kuitenkin varottava isoveli valvoo -yhteiskuntaa. Sen vuoksi, aivan kuten jäsen Turco korosti, on tärkeää, että parlamentti osallistuu demokraattiseen valvontaan. On aivan kohtuutonta, että nämä kysymykset jäävät unionin valtuuksien ulkopuolelle ja että niistä kysymyksistä, jotka ovat erittäin tärkeitä kansalaisten kannalta, keskustellaan käytännöllisesti katsoen tyhjässä istuntosalissa.

Rikostilastojen kerääminen on tietenkin myönteistä. On jokseenkin järjetöntä, että Lissabonissa sijaitseva Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus kerää paljon huumeiden väärinkäyttöä koskevia tilastoja, samalla kun meillä on huonot rikosten torjuntaa koskevat tilastot. Tässä asiassa Europolin merkitys on tietenkin tärkeä.

Kun on kyse siitä, tulisiko Eurojustia mainita tässä yhteydessä vai ei, on käynyt ilmi, että monet tulkitsevat tekstin niin, että poliittisen vallan ja tuomivallan välistä valtatasapainoa halutaan horjuttaa. Tällainen tulkinta on tietenkin väärä. En kuitenkaan halua, että tässä asiassa syntyy väärinkäsityksiä. Väärinkäsitysten välttämiseksi Eurojustia koskevaa tekstiä olisi sen vuoksi parempi muuttaa.

Haluaisin lopuksi kiittää esittelijä Turcoa, että hän käsitellyn Ruotsin ja Belgian aloitetta näin hyvin.

 
  
MPphoto
 
 

  Berthu (NI). (FR) Arvoisa puhemies, tänään käsiteltävät kaksi Europoliin liittyvää hallituksen aloitetta, yksi liittyen tehtävien määritelmään ja toinen tietojen välittämistä koskeviin sääntöihin, tarjoavat Euroopan parlamentille tilaisuuden nostaa esiin todellinen kysymys: tähän virastoon kohdistuvan demokraattisen valvonnan järjestäminen.

Kysymys on erittäin tärkeä, sillä poliisiyhteistyötoiminta ja etenkin Europolin hallussa olevien tiedostojen hallinta liittyvät läheisesti kansalaisvapauksiin. Kun Europol on hallitusten välinen virasto, sen valvonnasta vastaavat nyt kansalliset parlamentit, oikeus- ja sisäasioiden ministerineuvostoon kootut tai viraston hallintoneuvostossa edustetut hallitukset sekä valvontaviranomaiset, jotka ovat riippumattomia henkilöitä.

Parlamentin toimivaltaisen valiokunnan ehdotuksessa mullistetaan tämä järjestelmä, joka ei kuitenkaan ole toiminut tosiasiallisesti kuin vuodesta 1999 lähtien ja halutaan jättää Europolin valvonta yksinomaan yhteisön menettelyjen varaan eli lähinnä Euroopan parlamentille.

Ehdotus ei vaikuta meistä tarkoituksenmukaiselta. Euroopan parlamentti ei mielestämme ole sopiva elin varmistamaan sellaisten riippumattomien poliisitoimien demokraattista seurantaa, joista vastaavat kansalliset laitokset ja joiden vaikutukset ulottuvat jäsenvaltioiden omalle alueelle. Olisi parempi olla tekemättä ennakkopäätelmiä, kun Europol vasta aloittelee toimintaansa, ja antaa kansallisille parlamenteille aikaa järjestää ja parantaa valvontaa. Ne kuitenkin tietävät, että niin on tehtävä.

Esimerkiksi viime syyskuussa Ranskan parlamentti esitti parlamentaarisen tarkasteluvarauman Europolin Itä-Euroopan maiden kanssa tekemiin sopimusehdotuksiin ja poisti varauman, kun se sai riittävät takeet tiedonsiirron turvallisuudesta.

Pidämme tällaista menettelyä hyvin myönteisenä. Se osoittaa, että jäsenvaltioissa ollaan järjestämässä tehokasta valvontaa. Voidakseen suorittaa valvontaa entistäkin tarkemmin Ranskan senaatti on lisäksi perustanut erityisen työryhmän, jonka tehtävänä on seurata poliisiyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. Arvoisa puhemies, tätä mallia sopii suositella kenties jopa kehittää parantamalla kansallisten parlamenttien valvontatoimien horisontaalista koordinointia.

Nehän voisivat vaikka perustaa keskenään parlamenttien välisen elimen seuraamaan Europolia ja poliisiyhteistyötä.

Vielä parempi olisi, jos vuonna 2004 kokoontuva hallitustenvälinen konferenssi, jonka on nimenomaan tarkoitus käsitellä kansallisten parlamenttien asemaa EU:n rakennelmassa, ehdottaisi tällaisen parlamenttien välisen yhteistyön kehittämistä aina unionin uudeksi pilariksi asti.

 
  
MPphoto
 
 

  Vitorino, komissio. - (PT) Arvoisa puhemies, hyvät jäsenet, näitä kolmea aloitetta pidetään komissiossa erityisen tärkeinä, etenkin juuri nyt. Euroopan unioni elää nyt aikaa, jolloin järjestäytyneen rikollisuuden ja erityisesti terrorismin tehokkaassa torjunnassa keskeistä ei ole ainoastaan jäsenvaltioiden välinen vaan myös kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö.

Tänään käsiteltävissä aloitteissa nopeutetaan sitä aikataulua ja varhennetaan sitä hetkeä, jolloin jäsenvaltiot saavat käyttöönsä yhteisön laajuisen oikeusperustan yhteisten tutkintaryhmien perustamista varten. Näihin ryhmiin voidaan tarpeen vaatiessa ottaa mukaan kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen edustajia. Lisäksi aloitteiden avulla laajennetaan Europolin valtuuksia, jotta se voisi käsitellä suurempaa määrää rikolliseksi luokiteltavia toimia, ja annetaan sille myös valtuudet välittää tehokkaasti henkilötietoja kolmansille maille ja muille järjestöille. Se on epäilemättä tärkeä asia, mikäli halutaan, että yhteistyö noiden kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa on uskottavaa ja tehokasta.

Komissiossa ollaan tyytyväisiä, että Euroopan parlamentti tukee Belgian, Espanjan, Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan ehdottamaa luonnosta yhteisiä tutkintaryhmiä koskevaksi puitepäätökseksi. Toivomme, että aika, jonka voitamme salliessamme jäsenvaltioiden luoda tällaisia ryhmiä, vaikuttaa myönteisesti kansainvälisen rikollisuuden vastaisen taistelun tehokkuuteen. Lisäksi komissiossa ollaan tyytyväisiä, että parlamentti suhtautuu myönteisesti Europolin valtuuksien laajentamiseen sekä henkilötietojen välittämiseen kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille. Näiden kahden aloitteen myötä Europolista tulee järjestö, joka pystyy torjumaan tehokkaammin järjestäytynyttä rikollisuutta, josta on tullut kasvava huolenaihe Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten keskuudessa.

Jäsen Turcon mietinnössä otetaan esille Europolin demokraattinen valvonta nyt käsiteltävien aloitteiden puitteissa. Keskustelin tästä kysymyksestä jo viime kesäkuussa Haagissa Alankomaiden parlamentin koolle kutsumassa hallitustenvälisessä konferenssissa, jossa olivat läsnä käytännöllisesti katsoen kaikkien jäsenvaltioiden edustajat, esittelijä mukaan luettuna. Komissiossa viimeistellään parhaillaan, sen tämän vuoden työohjelman mukaisesti ja jäsenvaltioiden parlamenttien edustajien kanssa tuolloin käydyn keskustelun valossa, Europolin demokraattista valvontaa koskevaa tiedonantoa, jossa esitetään ajatuksia sen parantamiseksi. Kuten tiedätte, katson, että demokraattinen valvonta, eritoten Europolin kansallisten toimipaikkojen valvonta, kuuluu erottamattomana ja korvaamattomana osana kansallisten parlamenttien tehtäviin. Demokraattista valvontaa ei pidä kuitenkaan toteuttaa ainoastaan jäsenvaltioiden parlamenttien välisenä yhteistyönä, sillä se saa lisäarvoa Euroopan parlamentin osallistumisesta. Voimme siis Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden parlamenttien välisen tiiviin yhteistyön avulla päästä kokonaisnäkemykseen Europolin toiminnasta ilman, että meiltä jäisi huomaamatta yhtäkään kansallisten parlamenttien valvonnan tuloksena esiin tullutta yksityiskohtaa.

Samalla tunnustan, että on tärkeää yhteensovittaa Europol ja Eurojust ja että Eurojustilla on merkittävä rooli Europolin juridisessa valvonnassa. Joka tapauksessa mielestäni on suotavaa odottaa Europolin lopullista muotoa koskevaa neuvoston päätöstä ennen kuin teemme ratkaisuja poliisi- ja oikeuspuolen yhteensovittamisesta Euroopan tasolla.

Mitä Europolin valtuuksien laajentamiseen tulee, komissiossa pannaan merkille mietinnössä esitetyt huolenaiheet, jotka koskevat päätöksentekorakennetta unionin kolmannen pilarin puitteissa. Se on tosiaankin hidas, sillä ensisijaiset tavoitteet tuntuvat vaihtuvan aina kun puheenjohtajavaltiokin, minkä lisäksi parlamentin rooli on vähäpätöinen. Suhtaudumme siis myönteisesti Euroopan parlamentin korostamaan tarpeeseen pohtia erikseen kunkin jäsenvaltion järjestäytynyttä rikollisuutta silloin, kun päätetään Euroopan laajuiseen järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan liittyvistä ensisijaisista tavoitteista. On siis tärkeää, että jäsenvaltiot toimittavat Europolille ajoissa asianmukaisia tietoja, jotta se voisi laatia tarpeeksi laadukkaan vuosikertomuksen Euroopan unionin järjestäytyneestä rikollisuudesta. Komissio ehdottaa Euroopan parlamentin mietinnössä ehdotettujen tarkistusten osalta, että vuosikertomuksen julkinen versio liitettäisiin siihen kertomukseen, jonka Europol toimittaa vuosittain Euroopan parlamentille.

Lopuksi komissio tukee yleisesti ottaen parlamentin henkilötietojen välittämistä koskevaan aloitteeseen liittyviä tarkistuksia. Olemme samaa mieltä, että niitä vakuuksia, jotka henkilötietojen suojaamisesta annetaan jo nykyään vuoden1999 neuvoston säädöksen, joka koskee henkilötietojen välittämistä kolmansille maille ja kansainvälisille järjestöille, 7 artiklan nojalla, voidaan soveltaa myös Ruotsin tietojen välittämistä koskevaan aloitteeseen. Koska tässä tapauksessa Ruotsin aloitteella muutetaan ainoastaan edellä mainitun neuvoston vuonna 1999 antaman säädöksen 5 artiklan 5 kohtaa, 7 artiklaa, joka liittyy eniten tähän asiaan, voidaan edelleen soveltaa täysimääräisesti. Epäilenkin hieman, onko neuvoston säädöksen 7 artiklaa koskeva tarkistus todella tarpeellinen.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. - Paljon kiitoksia, arvoisa komission jäsen.

Yhteiskeskustelu on päättynyt.

Äänestys tästä kohdasta toimitetaan huomenna klo 12.00.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö