Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 25. september 2003 - Strasbourg EUT-udgave

7. Afstemning (fortsættelse)
MPphoto
 
 

  Formanden. - Vi fortsætter med afstemningen.

Betænkning (A5-0292/2003) af Lisi for Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i dekorationsmaling og -lak og produkter til autoreparationslakering samt ændring af direktiv 1999/13/EF (KOM(2002) 750 - C5-0632/2002 - 2002/0301(COD))

(Parlamentet vedtog forslaget til lovgivningsmæssig beslutning)

Fælles beslutningsforslag(1) om den femte WTO-ministerkonference i Cancún

Før afstemningen om punkt 22:

 
  
MPphoto
 
 

  Imbeni (PSE). - (IT) Hr. formand, det mundtlige ændringsforslag tager sigte på erstatningen af næsten hele punkt 22, således at hele den første del bliver erstattet med følgende: "Europa-Parlamentet (...) påtager sig i begyndelsen af 2004 og i samarbejde med Den Interparlamentariske Union at iværksætte en ny parlamentarisk konference om WTO med henblik på at drøfte …". Resten forbliver uændret. Jeg tror, at denne tekst er mere klar, og jeg håber, at alle parlamentsmedlemmerne kan godkende den.

 
  
  

(Formanden konstaterede, at ingen gjorde indsigelse mod det mundtlige ændringsforslag)

(Parlamentet vedtog beslutningen)

Betænkning (A5-0298/2003) af Cashman for Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (gennemførelse af forordning (EF) nr. 1049/2001 i 2002 (2003/2022(INI))

Før afstemningen

 
  
MPphoto
 
 

  Turco (NI). - (IT) Hr. formand, før vi går over til hr. Cashmans betænkning, vil jeg gøre opmærksom på, at vi har modtaget et erratum, som i virkeligheden ikke er et erratum. Der er tale om en rettelse til hr. Cashmans betænkning, hvor det drejer sig om Parlamentets støtte til sag T-84/03 mod Rådet af gennemsigtighedsgrunde. I erratummet taler man om at "overveje at lade Europa-Parlamentet intervenere", mens der i den oprindelse tekst står "gå ind for Europa-Parlamentets intervention." Vi forstår ikke, hvor dette erratum kommer fra, da det efter vores mening er den oprindelige tekst, som er gyldig.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Denne sag er henvist til Den Juridiske Tjeneste og til formanden med henblik på en afgørelse. Formanden har afgjort, at indholdet i erratummet er i overensstemmelse med forretningsordenen og derfor kan antages. Det oprindelige indhold i erratummet kan imidlertid ikke antages.

(Udbrud fra hr. Pannella)

Før hr. Pannella bliver alt for ophidset - og jeg er altid opsat på at se hr. Pannella ophidset, fordi det er så underholdende - er der ingen idé i at drøfte dette, da formanden har undersøgt sagen meget nøje. Han har truffet sin afgørelse, som jeg tilslutter mig. De kan argumentere alt det, De lyster, men jeg holder mig til samme synspunkt.

(Parlamentet vedtog beslutningen)

(Protest fra hr. Pannella)

Formanden. - Vi kan drøfte det senere, hr. Pannella! Det er afsluttet nu.

Forslag til beslutning (B5-0403/2003) af Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik om EU's bidrag til gennemførelsesplanen for verdenstopmødet om bæredygtig udvikling

(Parlamentet vedtog beslutningen)

Betænkning (A5-0229/2003) af Stockton for Udvalget for Andragender om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2002 (C5-0271/2003 - 2003/2068(INI))

(Parlamentet vedtog beslutningen)

Betænkning (A5-0239/2003) af González Álvarez for Udvalget for Andragender om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i parlamentsåret 2002-2003 (2003/2069(INI))

(Parlamentet vedtog beslutningen)

Betænkning (A5-0203/2003) af Perry for Udvalget for Andragender om de andragender om forsikringsselskabet Lloyd's, hvorom det er fastslået, at de opfylder betingelserne for behandling (andragende 1273/1997, 71/1999, 207/2000, 318/2000, 709/2000 og 127/2002) (2002/2208(INI))

Før afstemningen om beslutningen som helhed

 
  
MPphoto
 
 

  Cashman (PSE). - (EN) Hr. formand, før vi stemmer om beslutningen som helhed, kan De da bekræfte, at formanden for Parlamentet har afgjort, at ordene "og begrundelsen" i punkt 5 kan slettes?

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Det er vedtaget. Den endelige udgave af betænkningen vil ikke indeholde de ord. Jeg vil gerne understrege, at formanden nøje undersøgte spørgsmålet om, hvorvidt betænkningen kunne antages til behandling før afstemningen.

(Parlamentet vedtog beslutningen)

Formanden. - Afstemningen er afsluttet.

Stemmeforklaringer

 
  
  

Betænkning af van Velzen (A5-0284/2003)

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Det var positivt, at man ved andenbehandlingen af forslaget til direktiv anerkendte, at de offentlige organers tradition med hensyn til anvendelse af den offentlige sektors information har udviklet sig meget forskelligt, hvorfor der bør tages hensyn til denne kendsgerning. Det er ligeledes positivt, at det anerkendes, at enhver borger, enhver fysisk eller juridisk person med bopæl i en medlemsstat har direkte aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter.

Men ved vedtagelsen af regler om muligheden for kommerciel videreanvendelse af disse dokumenter er det nødvendigt at sikre, at det ikke er markedet, der fastsætter priserne. Ved at lade markedet sætte priserne, sikres det, at de ikke bliver alt for høje, hvilket er positivt. Men på den anden side betyder det, at nogle parters aktindsigt kan blive vanskeliggjort.

Det er derfor vigtigt, at medlemsstaterne finder måder, hvorpå denne grundlæggende information stilles gratis til rådighed, så det sikres, at alle har aktindsigt, især via internettet eller andre tilgængelige medier, idet der bør tages særlig hensyn til handicappede.

 
  
  

Betænkning af Read (A5-0269/2003)

 
  
MPphoto
 
 

  Auroi (Verts/ALE), skriftlig. - (FR) Jeg har støttet betænkningen af fru Read, som har gjort en fremragende indsats med Modinis-programmet. Programmet bidrager til at forbedre net- og informationssikkerheden og formidle god praksis i informationssamfundet i EU.

Jeg vil gerne understrege, at brugen af åbne standarder er grundlæggende for informationssikkerheden, og det er vigtigt, at programmer baseret på disse standarder inkluderes i Modinis, hvis budget udgør 25 millioner euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Marques (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Jeg gentager min støtte til fru Imelda Mary Reads ændringsforslag til Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om et flerårigt program (2003-2005) for overvågning af e-Europa, formidling af god praksis og forbedring af net- og informationssikkerheden (MODINIS). Hun ønsker at sikre et minimumsbeløb på 21 millioner euro til programmet.

Europa-Parlamentet har en interesse i at få brugbare initiativer med et minimum af ressourcer med henblik på at opnå de mål, de afsættes til. Til trods for de budgetbegrænsninger, vi er underlagt, skal vi sikre effektiviteten og virkningen af de aktioner, vi ønsker at iværksætte.

 
  
  

Betænkning af Villiers (A5-0287/2003)

 
  
MPphoto
 
 

  Bourlanges (PPE-DE). - (FR) Hr. formand, det forslag, der blev vedtaget ved førstebehandlingen i fru Villiers' betænkning, markerer ikke noget reelt fremskridt i forhold til Kommissionens forslag. Faktisk ville vi gerne have stemt for det, for det er et acceptabelt kompromis, hvis ikke anden del af ændringsforslag 86 var blevet vedtaget. Det er fortrydeligt, at vi faktisk i en sag af så stor betydning i praksis har fritaget investeringsselskaberne fra at anvende de priser, de reklamerer med. Det er et angreb på gennemsigtigheden. Jeg vil blot henvise til, at der hverken for ændringsforslag 86 eller for det endelige forslag har vist sig noget stort flertal af medlemmer her i Europa-Parlamentet, som støtter dem. Jeg håber, at fru Villiers tager dette med i sine overvejelser, og at der ved andenbehandlingen, når forslaget kommer tilbage fra Rådet, kan findes et acceptabelt kompromis i Europa-Parlamentet blandt flere medlemmer.

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Kommissionen ønsker at ajourføre den lovgivning, der har reguleret de finansielle markeder siden 1993, hvilket er et centralt og strukturelt element i oprettelsen af et europæisk kapitalmarked, som er det endelige mål i handlingsplanen for de finansielle tjenesteydelser, der er en del af "Lissabon-strategien".

Ordføreren støtter hovedlinjerne i direktivet til trods for forskellene i de ISD-modeller, som kapitalinvesteringslobbyerne er fortalere for - valget mellem en såkaldt "angelsaksisk" model, hvor investeringsselskaberne konkurrerer skarpt med børserne, idet de forsvarer London City og åbner dørene for investeringskapital fra USA, og et såkaldt "kontinentalt" system, der er mere fast baseret på børserne, og som foretrækkes af fransk investeringskapital.

Det, der er på spil, er således markedsdominansen af investeringskapital fra det ene eller andet land, mens graden af liberaliseringen af denne kapital og de respektive aktører vokser, og der rejses enorme kapitalbeløb via pensionsfonde og privatisering af sygesikringen. Samtidig sættes også de basale forsigtighedsprincipper og gennemsigtigheden i operationerne på spil på grund af omkostningerne ved disse. Dette mål, som vi afviser, formodes at være effektivt, men det har bidraget til øget ustabilitet og flygtighed på finansmarkederne og påvirket realøkonomien samt den økonomiske vækst og beskæftigelsen.

 
  
MPphoto
 
 

  Meijer (GUE/NGL), skriftlig. - (NL) I meget højere grad end tidligere strømmer der store mængder penge rundt i hele verden. Penge fra individuelle sparere, fra små banker, fra forsikringsselskaber og fra pensionsfonde. Internationalt arbejdende virksomheder, som stiller en høj forrentning i udsigt, har hentet mange af disse penge til sig og dermed gjort pensionsfondene afhængige af sig. Sådanne virksomheder producerer intet, men har fået en magtposition, idet de har slået bro mellem dem, som vil modtage rente eller dividende, og dem, som har brug for kapital til deres aktiviteter. Det er især amerikanske virksomheder med en filial i London. For 10 år siden blev der vedtaget et direktiv om sådanne investeringsselskaber, og det skal nu moderniseres. Spørgsmålet er så, hvilket formål denne modernisering tjener. Fører den til en bedre beskyttelse af sparere og pensionsfonde mod finansielle eventyrere? Eller netop til en større frihed for dem, som forvalter de mange penge? Ordføreren vil reducere bureaukratiet og omkostningerne og skaber en række undtagelser fra gennemsigtigheden, som hun kun modstræbende accepterer. Forpligtelsen til at søge de bedste handler for kunderne, lave transaktionsomkostninger og investeringsprodukter, der er egnede for kunden, forsvinder i baggrunden. De store grupper er uenige på grund af nationale interesser, og på den måde får investeringsselskaberne deres vilje.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN), skriftlig. - (PT) Kommissionens forslag til direktiv har til formål at beskytte investorerne (ved at fastsætte harmoniserede krav til de autoriserede selskaber, der yder tjenesteydelser til tredjemand) og hjælpe de investeringsselskaber, der opererer på transeuropæisk plan.

Da det drejer sig om et rammedirektiv, begrænser det sig til at definere generelle krav på højt niveau, som medlemsstaternes myndigheder skal overholde. Det forsøger ikke at påtvinge en særlig markedsstruktur, men er tilstrækkeligt fleksibelt til at kunne tilpasses de forskellige markedsstrukturer i de forskellige lande samt muliggøre og fremme innovationen ved hjælp af samarbejde mellem de nationale myndigheder. Det tydeliggør og fuldstændiggør listen over finansielle instrumenter, der kan forhandles på de regulerede markeder og blandt investeringsselskaberne, det ajourfører og harmoniserer de regler, som investeringsselskaberne skal opfylde, såvel med hensyn til førstegangstilladelse samt senere tilladelser, og styrker den praktiske anvendelse af "enhedspas" for investeringsselskaberne, idet det understreger og udbreder princippet om, at selskaberne kan operere i hele EU på baggrund af tilladelse og tilsyn fra de kompetente myndigheder i den medlemsstat, de hører hjemme i. Forslaget berørte - og berører - følsomme og vanskelige spørgsmål, hvilket blev tydeligt i forhandlingerne i ekspertudvalget, men på grund af ordføreren, Theresa Viliers, som jeg lykønsker varmt, og hendes kompromissøgende holdning, stemte jeg for.

 
  
  

Betænkning af Lisi (A5-0292/2003)

 
  
MPphoto
 
 

  Goodwill (PPE-DE). - (EN) Hr. formand, vi stemte imod denne betænkning som britiske Konservative, fordi vi, selv om vi går ind for en stor del af indholdet i betænkningen - det glæder os især, at veteranbiler er fritaget - er bekymret over princippet om erstatning. Det betyder, at et produkt kunne forbydes, hvis et andet produkt, der er sikrere eller mere miljøvenligt, bevises at være det. Problemet er, at disse vurderinger til tider er marginale.

Det er også en stor trussel mod forskningen og udviklingen. Virksomhederne markedsfører ikke produkter, hvis de tror, at deres produkt med et strøg kan fjernes fra markedet.

Endelig er det meget farligt for forbrugerne, da det skaber monopol på produktmarkedet med efterfølgende prisstigninger. Vi stemte imod for at markere vores mishag vedrørende dette særlige aspekt, og det er noget, som vi også er nødt til at udkæmpe et stort slag om i forbindelse med det kommende kemikaliedirektiv.

 
  
MPphoto
 
 

  Bordes og Cauquil (GUE/NGL), skriftlig. - (FR) Lisi-betænkningen om opløsningsmidler i dekorationsmaling og -lak har til hensigt at sikre ren luft til de europæiske borgere ved at reducere disse midlers skadelige følgevirkninger.

Fremstillingen af opløsningsmidlerne medfører især ozonudslip, som er skadeligt for såvel mennesker som natur. Det drejer sig om at foreslå de involverede industrier nogle produktionsmetoder, som tager mere hensyn til den offentlige sundhed også på arbejdspladsen, og til miljøet, ved at begrænse brugen af disse opløsningsmidler. Disse foranstaltninger findes allerede i nogle europæiske lande, og ordføreren appellerer til en harmonisering oppefra snarere end nedefra.

Hensigten er god, men den er forbeholdt de europæiske borgere. Faktisk præciserer den ved hjælp af et ændringsforslag, som vi forkastede, med henvisning til de europæiske virksomheders konkurrenceevne, at overfladebehandlingsmidler til eksport til tredjelande ikke er omfattet.

Kort sagt har EU kun til hensigt at sikre ren luft til sine egne borgere. Hvad de andre angår, og især hvad indbyggerne i tredjeverdenslandene angår, så kan de blive forgiftede eller for den sags skyld falde døde om, EU vasker sine hænder i den sag. Det er i det mindste en formulering, som uden omsvøb afslører, at den ikke regner befolkningerne i de underudviklede lande for noget!

 
  
MPphoto
 
 

  Moreira da Silva (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Jeg lykønsker ordføreren for hans fremragende indsats. Jeg er imod det ændringsforslag, som ønsker at øge det maksimale kogepunkt for flygtige organiske forbindelser fra 250º C til 280º C. Da det praktisk taget ikke har nogen fordele for miljøet, og da det samtidig er tvivlsomt, om det overholder miljømærkereglerne, kan dette ændringsforslag få meget negative konsekvenser for de små og mellemstore farve- og lakproducenter.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN), skriftlig. - (PT) Jeg lykønsker hr. Lisi med denne fremragende betænkning.

Det høje niveau for beskyttelse af folkesundheden, som EU stræber efter, betyder, at der skal udvises meget stor omhu ved markedsføring og/eller salg af produkter, der indeholder stoffer, der medfører risiko for menneskers sundhed. På den anden side bliver forpligtelsen til bæredygtig udvikling, indførelsen af nationale emissionslofter samt vedtagelsen af tværgående miljøkrav (så industrien bliver mere miljøbevidst) konkretiseret i denne slags forslag. Jeg hilser i særdeleshed den kendsgerning, at dette dossier, som hr. Lisi har behandlet så fremragende, er blevet fulgt af repræsentanter fra den berørte industri, hvilket er absolut nødvendigt for at skabe en større bevidstgørelse, deltagelse og ansvarsfølelse hos aktørerne. Forslaget omfatter trods alt ca. 50.000 anlæg i EU. Jeg er enig i forslaget om to faser for at reducere indholdet af flygtige organiske forbindelser (VOC) i dekorationsmalinger og lakker, som er omfattet af direktivet, så de berørte sektorer får tilstrækkelig tid til at tilpasse sig. Dette er også i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, da det tillader, at medlemsstaterne kan fastsætte deres egen kontrol af markedskæden. Parlamentets vedtagelse af betydelige ændringsforslag, der var i modstrid med ordførerens opfattelse, betød dog, at jeg undlod at stemme ved den endelige afstemning, selv om jeg stemte for den lovgivningsmæssige beslutning.

 
  
  

Betænkning af Cashman (A5-0298/2003)

 
  
MPphoto
 
 

  Coelho (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Ordførerens analyse af det første år af gennemførelsen af forordningen er forholdsvis positiv, idet de europæiske institutioner har gjort meget store fremskridt. Jeg glæder mig over, at et stadig større antal dokumenter er blevet stillet til rådighed for offentligheden, at der er blevet oprettet registre, og at borgerne bliver stadig mere bevidste om deres ret til aktindsigt.

Forordningen er vigtig i den forstand, at den fastsætter nye retningslinjer for aktindsigt i de europæiske institutioners dokumenter. Det er et stort skridt, da det betyder større åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til deres aktiviteter, hvorved det demokratiske princip, som EU bygger på, bliver styrket.

Der er stadig mange problemer med aktindsigten, og det største problem er, at aktindsigten til et forholdsvis stort antal dokumenter afvises, og at aktindsigten til visse typer dokumenter systematisk afvises. Det er beklageligt, at Kommissionen som begrundelse for afslag i 38 % af sagerne henviste til "uspecificeret undtagelse".

Det er stærkt påkrævet at træffe de nødvendige foranstaltninger, så forordningen bliver overholdt fuldt ud, så der sikres fuld gennemsigtighed, og så borgernes ret til aktindsigt sikres.

Aktindsigten blev bekræftet i forslaget til forfatningstraktat, som udbreder forpligtelsen til gennemsigtighed til alle institutioner, agenturer og organer.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN), skriftlig. - (PT) Jeg hører til dem, der synes, at aktindsigt i EU-institutionernes dokumenter medfører store fordele, og jeg støtter derfor generelt ordførerens forslag, fordi de søger at fuldstændiggøre de midler, der skal gøre aktindsigten mulig. Jeg glæder mig derfor over at konstatere, at analysen af det første år, hvor forordningen om aktindsigt er fuldt gennemført, viser, at de europæiske institutioner giver aktindsigt i et stadig større antal dokumenter.

Offentlighedens aktindsigt medvirker specifikt til at mindske afstanden mellem de europæiske institutioner og medlemsstaternes borgere og gør det nemmere for dem at interessere sig for og forstå de spørgsmål, der bliver behandlet, hvilket gør institutionernes arbejde mere åbent.

Jeg forstår imidlertid godt, at de europæiske institutioners forskellighed gør, at aktindsigten i dokumenterne ikke er og ikke kan være den samme for alle institutionerne. Et eksempel på denne forskellighed kunne være henholdsvis Rådet og Europa-Parlamentet.

Det er baggrunden for, at jeg, selv om jeg som nævnt synes, at aktindsigt er særdeles vigtig, stemte imod ændringsforslaget, da jeg mente, at ordføreren glemmer at tage højde for mit forbehold, når han foreslår, at alle institutionerne skal behandles ens uden hensyntagen til relevante særegenheder.

 
  
MPphoto
 
 

  Turco (NI), skriftlig. - (IT) I forbindelse med den anmodning, som Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender har rettet til Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked om at "gå ind for Europa-Parlamentets intervention" i sag T-84/03 mod Rådet, har Den Juridiske Tjeneste med Europa-Parlamentets politiske lederes samtykke ved hjælp af et erratum sat en tekst under afstemning, der tager sigte på at "overveje at lade Europa-Parlamentet intervenere."


Den sag, som jeg har anlagt mod Rådet, har at gøre med gennemsigtighedsproblemer, også hvad angår hemmeligholdelsen af de juridiske tjenesters udtalelser, og hænger ikke kun sammen med borgernes ret til aktindsigt for at kunne foretage en demokratisk kontrol af institutionernes arbejde, men også med Europa-Parlamentets medlemmers ret til aktindsigt. Den Juridiske Tjenestes baghold, som Europa-Parlamentets politiske ledere indvilligede i, vendte op og ned på de beslutninger, som et parlamentsudvalg har truffet, og som skulle sættes under afstemning i Parlamentet.

EU-institutionernes juridiske tjenester er en korporation, som er sikret den størst mulige handlefrihed, og hvis initiativer ikke er underlagt nogen form for kontrol. Den straffrihed, som de juridiske tjenester nyder godt af, er krænkende for institutionernes, Parlamentets, parlamentsmedlemmernes og borgernes rettigheder, og den måde, som Parlamentets politiske ledere handler på, er typisk for et partivældes øverste ledelse, der forsøger at beskytte sig.

 
  
  

Resultatet af den femte WTO-ministerkonference i Cancún (B5-0399/2003)

 
  
MPphoto
 
 

  Berthu (NI), skriftlig. - (FR) Den resolution, som Europa-Parlamentet netop har vedtaget efter den fejlslagne WTO-konference i Cancún, stiller ikke nogen dybdegående diagnose og udstikker ikke nogen klare retningslinjer for fremtiden.

Den fortæller især ikke noget om, at sammenbruddet skyldes en større og større afvisning af frihandelstanken, og at vi nu skal arbejde på at etablere nogle mere ligeværdige regler for den internationale handel.

Den fortæller heller ikke, at EU, som har gjort sig til ivrig discipel for denne frihandelstanke ved f.eks. at insistere på at inkludere nogle spørgsmål fra Singapore i forhandlingen (regler vedrørende investeringer, offentlig kontraktindgåelse etc.), som udviklingslandene ikke ville vide af, har bidraget stærkt til dette sammenbrud.

At især Kommissionen er akkurat lige så ansvarlig, fordi den i disse internationale forhandlinger benyttede sig af den samme metode, som den benytter internt over for dem, der ønsker en anden politik, nemlig at nægte at kommunikere med dem.

Og at reformen af den fælles landbrugspolitik, som var forberedt forud for Cancún, og som vi stærkt afviste, nu stort set er forældet. EU skal tage hensyn til de seneste oplysninger og forberede en ny reform, som bedre kan beskytte vores landbrugsmodel.

 
  
MPphoto
 
 

  Caudron (GUE/NGL), skriftlig. - (FR) Jeg hører i modsætning til et flertal af de europæiske parlamentsmedlemmer til dem, der glæder sig over sammenbruddet i Cancún. Ikke fordi jeg af princip er imod globaliseringen. Jeg er endda ud fra en filosofisk synsvinkel for fri bevægelighed af idéer og mennesker. Men jeg er imod en globalisering uden regler eller snarere imod en globalisering, der styres af et stift system af økonomiske og finansielle regler, som er fastlagt af den stærkeste spiller.

Desuden har topmødet vist, at forkæmperne for en alternativ verdensorden har haft held til at overskride det stadie, der består af ren afvisning. Deres tankegang udvikles, og reelt alternative forslag er ved at dukke op.

Derfor nægter jeg at tilslutte mig en resolution, der i alt for stort omfang beklager dette sammenbrud. Det nye signal var nødvendigt for, at de høje herrer i denne verden omsider forstår, at de aldrig igen opnår den hele og fulde frihed til at pådutte os deres idéer og praksis.

 
  
MPphoto
 
 

  Díez González (PSE), skriftlig. - (ES) Den spanske delegation i PSE-Gruppen stemmer imod ændringsforslag 7 til afsnit 11.

Omtalen af et landbrugsprodukt i teksten, bomuld, og anbefalingen om at revidere og begrænse støtten til sektoren er ikke acceptabelt for nævnte delegation. Det ville direkte berøre mere end 10.000 producenter og familier i Spanien og skabe et økonomisk og socialt problem, som det er umuligt at acceptere og retfærdiggøre.

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Det er positivt, at man forsøger at opfylde milleniumsudviklingsmålene, f.eks. at udrydde den ekstreme fattigdom og sult, at sikre alle adgang til grunduddannelse, at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder og at give kvinderne en stemme, at reducere børnedødeligheden, at forbedre mødrenes sundhed, at bekæmpe hiv/aids, malaria og andre sygdomme, at sikre et bæredygtigt miljø og at fremme et globalt partnerskab for udvikling. Det er positivt, at betydningen af de nye forpligtelser fra Johannesburg bliver understreget, om end de er begrænsede.

Men det kan ikke skjules, at fiaskoen på den femte ministerkonference i Verdenshandelsorganisationen i Cancún skyldtes de mest udviklede landes modvilje mod at finde løsninger, der tilgodeser de mindst udviklede lande. Førstnævnte ignorerer fortsat behovet for at eftergive gælden for de mindst udviklede lande og insisterer mere på deres egne prioriteter, især Singapore-spørgsmålene, end på behovet for en retfærdig samhandel og en bæredygtig udvikling.

Vi kræver derfor, at EU ikke tager de fire Singapore-spørgsmål op igen og straks trækker alle de krav, de har stillet til andre lande under forhandlingerne om serviceydelser, tilbage, i særdeleshed liberaliseringen af vandet og andre offentlige serviceydelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Meijer (GUE/NGL), skriftlig. - (NL) Europas vestkyst blev i sin tid rig på grund af koloniale erobringer og styringen af økonomien i den tredje verden. I stedet for at kunne sikre selvforsyning i landbruget, minedriften og industrien blev tredjeverdenslandene tvunget til at producere til en eksportøkonomi. Den tredje verden skulle levere billige råstoffer og senere også aftage dyre industriprodukter fra Europa. Det var den opskrift, der gjorde, at disse lande forblev fattige. I mellemtiden er de politisk uafhængige. Det har landene i Latinamerika været i næsten to århundreder og landene i det sydlige Asien og Afrika i et halvt århundrede. De kan nu gøre nogen modstand. Det forsøgte de i 1960'erne med bevægelsen af alliancefri lande. Efter en lang afbrydelse har de nu gjort det på ny under WTO-konferencen i Cancún. Jeg deler absolut ikke den forargelse, der er fremherskende her, over deres optræden. Kommissionen og en stor del af Parlamentet går stadig ud fra, at modstanden fra den tredje verden kun har forsinket en uundgåelig udvikling hen imod international frihandel og beskyttelse af udenlandske investeringer, og at de europæiske og amerikanske ønsker alligevel skal opfyldes. I mellemtiden fortsætter vi med at give eksportsubsidier til vores landbrugsoverskud og tobak, der udelukkende dyrkes til eksport. Det er på tide, at vi gør plads for en anden økonomisk udviklingsmodel. Derfor stemmer jeg imod.

 
  
MPphoto
 
 

  Pasqua (UEN), skriftlig. - (FR) Sammenbruddet i denne femte WTO-konference giver os en enestående mulighed for at overveje Unionens handelspolitik. Eftersom den europæiske delegations gode intentioner og bestræbelser ikke kan betvivles, var det måske på tide at erkende, at det er selve rammen og kravspecifikationerne for denne type organisation, som i dag er grunden til ineffektiviteten.

Hvor uretfærdigt det end kan synes, giver sammenbruddet EU mulighed for at sætte en stopper for sin dogmatisme på området og igen opfatte udenrigshandelen som et forhandlingsemne mellem suveræne stater og ikke som en ny etape i det store Fællesskabs triumfmarch. Hvordan kan man undgå at opfatte de mindst udviklede landes afvisning som den eneste mulige måde at demonstrere deres frihed på? Hvordan kan man undgå at forstå, at den ufordøjelige såkaldt globale forhandling, som fungerer som forudsætning for hver ny runde, kun giver en lille aktionsmargen til de lande, som er indkaldt for at ratificere de aftaler, der er indgået mellem Europa og USA, eller påtage sig ansvaret for et sammenbrud?

Hvis der kun bliver pillet lidt ved WTO, får vi ikke vores nødvendige mirakel. Det er ikke et spørgsmål om at lede WTO tilbage på sporet, men om at ændre retningen.

 
  
  

Interimsrapport om fremskridtene i EU's bidrag til WSSD-gennemførelsesplanen (B5-0403/2003)

 
  
MPphoto
 
 

  Moreira da Silva (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Der er ikke noget styre, der bliver siddende, hvis ikke det er troværdigt. Her et år efter topmødet i Johannesburg afhænger vores troværdighed således for det første af, at vi ved hjælp af vores interne aktion opfylder de mål og de tidsplaner for gennemførelsen, der blev aftalt i Johannesburg. Sandheden er, at det et år senere kun er få af EU's medlemsstater, der har indledt gennemførelsen af Johannesburg-forpligtelserne i deres nationale politikker. For det andet afhænger vores eksterne aktion af, at Johannesburg-forpligtelserne bliver fulgt op af gennemsigtige og forpligtende foranstaltninger til måling, vurdering og opfyldelse. Gennemsigtighed og forpligtelser er to sider af samme sag. For det tredje betyder det, at vi skal tage hul på den internationale drøftelse af en reform af institutionerne. Vi har nye mål og nye tidsplaner, som styres af gamle institutioner. Hvis vi ønsker at regulere globaliseringen, er det absolut nødvendigt at reformere de eksisterende institutioner, f.eks. Verdenshandelsorganisationen, Verdensbanken og FN, så de i modsætning til i dag bliver mere ambitiøse på det samfundsmæssige og miljømæssige område, og oprette nye institutioner som f.eks. en verdensmiljøorganisation og en international miljøforbrydelsesdomstol.

 
  
  

Betænkning af Stockton (A5-0229/2003)

 
  
MPphoto
 
 

  Marques (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Jeg lykønsker lord Stockton med hans fremragende betænkning om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2002, som jeg støtter, i særdeleshed behovet for, at alle EU's institutioner og især Kommissionen vedtager kodeksen for god forvaltningsskik.

I denne forbindelse vil jeg gerne fremhæve ombudsmændenes rolle i Europas demokratiske proces, idet de sikrer alle borgeres ret til, at deres sager bliver behandlet upartisk, retfærdigt og inden for en rimelig tidsfrist af de europæiske institutioner. De sikrer desuden borgerne ret til aktindsigt i dokumenter fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen samt ret til at indgive andragender vedrørende fejl eller forsømmelser begået af EU's institutioner eller organer (med undtagelse af Domstolen eller Førsteinstansretten med hensyn til deres udøvelse af deres respektive retlige funktioner).

Jeg vil også gerne lykønske hr. Söderman for afslutningen af hans embedsperiode, hvor han har arbejdet for en styrkelse af Den Europæiske Ombudsmands rolle i opbygningen af det nye Europa.

 
  
  

Betænkning af Perry (A5-0203/2003)

 
  
MPphoto
 
 

  Newton Dunn (ELDR). - (EN) Hr. formand, jeg kan ikke støtte Perry-betænkningen. Dette er internt britisk kævl. Der skal ikke bruges kontinentale skatter på at forsøge at løse dette, når en britisk domstol allerede arbejder hårdt på at løse problemet. Jeg er forbløffet over at se de britiske Konservative angribe en national britisk institution, da jeg ikke tror, at franskmændene, spanierne eller tyskerne ville gøre det samme mod deres nationale institutioner. De burde skamme sig.

For det andet handler det om at posere, finde på og opmuntre names - der, indrømmer jeg, er ulykkelige over dette - ved at få dem til at tro, at der kan komme noget ud af det, når det ikke er tilfældet. Det kommer til at løbe ud i sandet. Det ville være langt mere rimeligt at fortælle dem - hvilket jeg har gjort i mine svar på de breve, jeg har modtaget - at vi beklager meget, men at vi kan ikke hjælpe dem. Vi bør ikke finde på og lade som andet.

 
  
MPphoto
 
 

  Cashman (PSE), skriftlig. - (EN) Europa-Parlamentets medlemmer af Labour-Partiet undlod at stemme om Perry-betænkningen, fordi vi mener, at betænkningen ikke giver et afbalanceret syn på eller vurdering af kendsgerningerne. Betænkningen indeholder også faktuelle fejl.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Stemmeforklaringerne er afsluttet.

(Mødet udsat kl. 12.50 og genoptaget kl. 15.00)

 
  
  

FORSÆDE: Alonso José PUERTA
Næstformand(2)

 
  

(1) Fælles beslutningsforslag af van den Berg m.fl. for PSE-Gruppen, Plooij-van Gorsel m.fl. for ELDR-Gruppen, van Velzen m.fl. for PPE-DE-Gruppen og Ó Neachtain og Queiró for UEN-Gruppen trådte i stedet for beslutningsforslag B5-0399/2003, B5-0400/2003, B5-0401/2003 og B5-0405/2003.
(2) Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik