Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 11 februari 2004 - Straatsburg Uitgave PB

Vooruitgang bij de totstandbrenging van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (RVVR)(2003)
MPphoto
 
 

  Turco (NI). - (IT) Mijnheer de Voorzitter, ik haak in op de uitnodiging van commissaris Vitorino, die zei dat de burgers geïnformeerd moeten worden. De vraag is echter waarover. Wij hebben van het voorzitterschap van de Raad prachtige cijfers gekregen over de transparantie van de Raadswerkzaamheden, van tienduizenden documenten. Helaas ontbreekt in al die documenten één gegeven, namelijk de standpunten van de afzonderlijke lidstaten. Dat is geen gevoelig gegeven maar wel van essentieel belang voor het democratisch proces. Het is geen toeval dat - mijns inziens op lichtzinnige wijze - wordt gezegd dat het Europees arrestatiebevel al is goedgekeurd door acht lidstaten. Hoe dan wel? Een met eenparigheid van stemmen tijdens een lunch en zonder debat goedgekeurd document wacht nog op tenuitvoerlegging, maar men gaat er voetstoots van uit dat dit zal gebeuren, alsof dit deel zou uitmaken van de feitelijke procedures van deze instelling.

Er wordt nergens verwezen naar het ne bis in idem-beginsel, alhoewel gedurende een heel semester het Italiaans voorzitterschap er ons aan herinnerde dat als het om justitiële samenwerking gaat het ne bis in idem-beginsel een pijler is voor de garanties van de burgers. Daar wordt nu met geen woord over gerept. Wat dan Europol betreft, zegt het voorzitterschap dat het protocol een stap vooruit is. Juist in dit protocol wordt echter dat geweigerd wat het Parlement al jarenlang vraagt, namelijk democratische controle. Zelfs het Franse en Engelse parlement zijn momenteel tegen een dergelijk gemeenschappelijk standpunt ten aanzien van Europol.

Over dit alles willen wij nu de burgers informeren. Prima, maar waarover dan wel precies?

 
Juridische mededeling - Privacybeleid