Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2004 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

4. Ψηφοφορίες
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Προχωρούμε τώρα στην ψηφοφορία.

Έκθεση (A5-0022/2004) του κ. Garot, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σχετικά με την εξέλιξη των γεωργικών εισοδημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2002/2258(INI))

(Το Σώμα εγκρίνει το κείμενο)

Έκθεση (A5-0018/2004) του κ. Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σχετικά με τη γεωργία και τη γεωργική έρευνα στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ (2003/2052(INI))

(Το Σώμα εγκρίνει το κείμενο)

Έκθεση (A5-0470/2003) του κ. Zappalà, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (COM(2002) 119 – C5-0113/2002 – 2002/0061(COD))

Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 20:

 
  
MPphoto
 
 

  Zappalà (PPE-DE), εισηγητής. (IT) Κύριε Πρόεδρε, η τροπολογία προβλέπει την προσθήκη των όρων “κατάλληλα καταρτισμένων” πριν από τον όρο “επαγγελματίες”.

 
  
  

(Περισσότεροι από 32 βουλευτές απορρίπτουν την προφορική τροπολογία. Ο Πρόεδρος την κηρύσσει μη εγκριθείσα)

(Το Σώμα εγκρίνει το νομοθετικό ψήφισμα )

Έκθεση (A5-0025/2004) του κ. Gargani, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (COM(2003) 418 – C5-0320/2003 – 2003/0153(COD))

(Το Σώμα εγκρίνει το νομοθετικό ψήφισμα )

Έκθεση (A5-0024/2004) του κ. Souchet, εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων για την αποκατάσταση των αποθεμάτων μερλούκιου του Βορρά (COM(2003) 374C5-0314/2003 – 2003/0137(CNS))

(Το Σώμα εγκρίνει το νομοθετικό ψήφισμα )

Έκθεση (A5-0026/2004) του κ. Cercas, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας (τροποποίηση της οδηγίας 93/104/ΕΟΚ) (2003/2165(INI))

Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 12:

 
  
MPphoto
 
 

  Cercas (PSE), εισηγητής. (ES) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών επιθυμεί να υποβάλει μία προφορική τροπολογία για την παράγραφο 12. Η τροπολογία έχει ως εξής στα αγγλικά:

 
  
  

(EN) “ζητεί, το ταχύτερο δυνατό, την προοδευτική αναθεώρηση του συστήματος προσωπικών εξαιρέσεων που προβλέπει το άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχείο β), σημείο i) της οδηγίας 93/104/ΕΚ· εν τω μεταξύ, ζητεί από την Επιτροπή να εξεύρει πρακτικές μεθόδους για την αντιμετώπιση των δυνατόν ή υφισταμένων παραβάσεων της περί εξαιρέσεως διάταξης, περιλαμβανομένης της αναζήτησης θέσεων για την ενίσχυση της προαιρετικής φύσης της εξαίρεσης”.

 
  
  

(ES) Κύριε Πρόεδρε, ορισμένες Ομάδες επιθυμούν επίσης να χωριστεί αυτή η προφορική τροπολογία στα δύο, ώστε το πρώτο μέρος να τελειώνει με τις λέξεις “οδηγία 93/104/ΕΚ” και το δεύτερο μέρος να αρχίζει από τις λέξεις “εν τω μεταξύ” μέχρι το τέλος.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynne (ELDR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της Ομάδας των Φιλελευθέρων, και σε συνεργασία με την Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ, κατέθεσα μια κοινή τροπολογία. Η κατάθεση προφορικής τροπολογίας, η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αρχική της τροπολογία, οφείλεται μήπως στο ότι η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ πραγματοποιεί στροφή 180 μοιρών; Συγχρόνως, η εν λόγω Ομάδα φαίνεται να διαφωνεί πλήρως με τους Συντηρητικούς συναδέλφους της – και ο σκιώδης εισηγητής ήταν Συντηρητικός. Ποιο είναι το καθεστώς της τροπολογίας μου...

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω. Δεν θα ξεκινήσουμε εκ νέου τη συζήτηση, αλλά θίγετε ένα ενδιαφέρον διαδικαστικό ζήτημα. Θα το εξετάσω. Εφόσον 32 βουλευτές έχουν αντίρρηση στην προφορική τροπολογία, εκπίπτει.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynne (ELDR).(EN) Δεν θα έπρεπε η ψηφοφορία επί της προφορικής τροπολογίας να πραγματοποιηθεί μετά την ψηφοφορία επί της τροπολογίας, δεδομένου ότι τροποποιείται η παράγραφος, και όχι η τροπολογία την οποία κατέθεσα;

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Εάν ψηφίσουμε επί της προφορικής τροπολογίας, η αναθεωρημένη τροπολογία 15 θα εκπέσει, καθόσον ενσωματώνεται στην προφορική τροπολογία.

Ερχόμαστε τώρα στο διαδικαστικό ζήτημα. Υπάρχουν αντιρρήσεις στην κατάθεση της προφορικής τροπολογίας;

 
  
MPphoto
 
 

  Crowley (UEN).(EN) Κύριε Πρόεδρε, δεδομένου ότι στοχεύει στη διαγραφή του κειμένου, η τροπολογία 26 δεν θα έπρεπε να υποβληθεί σε ψηφοφορία πριν από την προφορική τροπολογία;

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ότι, εκτός εάν έχουν αντίρρηση 32 βουλευτές, θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία επί της προφορικής τροπολογίας, η οποία αντιπροσωπεύει έναν συμβιβασμό μεταξύ των πολιτικών ομάδων.

(Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις στην κατάθεση της προφορικής τροπολογίας)

(Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα)

Πρόεδρος. – Η ψηφοφορία έληξε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΥ

 
  
  

Έκθεση Garot (A5-0022/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Fatuzzo (PPE-DE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, έχω τη χαρά να ανακοινώσω την παρουσία στα θεωρεία μιας αντιπροσωπείας από την Περιφέρεια της Λομβαρδίας, μεταξύ των οποίων και της κόρης μου Elisabetta Fatuzzo, η οποία, γνωρίζοντας ότι επρόκειτο να μιλήσω για την έκθεση σχετικά με τα γεωργικά εισοδήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μου επεσήμανε ότι κάποτε υπήρχαν οπωροφόρα δένδρα που παρήγαγαν μήλα, αχλάδια και υπέροχα κεράσια, καθώς και αγροί με σιτάρι και κηπευτικά προϊόντα. Πότε θα νοιώσουμε πάλι τη χαρά της συγκομιδής αυτών των φρούτων κοντά στο σπίτι μας, όπως παλαιότερα; Πότε θα γευτούμε πάλι τα μήλα κατευθείαν από το δένδρο, όπως τα έκοψε η Εύα για τον Αδάμ;

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστούμε, κύριε Fatuzzo. Καλωσορίζουμε την ομάδα των επισκεπτών σας από τη Λομβαρδία, καθώς και την κόρη σας, Elisabetta.

 
  
MPphoto
 
 

  Berthu (NI), γραπτώς. – (FR) Στην έκθεση Garot για την εξέλιξη των γεωργικών εισοδημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρχίζει επαγωγικώς να παραπονείται για τις μελλοντικές συνέπειες της μεταρρύθμισης Fischler, ακόμη και αν το ίδιο το Κοινοβούλιο έχει συμφωνήσει με αυτήν. Το Κοινοβούλιο άλλωστε, για να γίνει αρεστό στην Επιτροπή, έδωσε τη συγκατάθεσή του στην ξαφνική κατάδυση της γεωργίας στη διεθνή αγορά, την αποσύνδεση των ενισχύσεων από την παραγωγή και την ευθυγράμμιση των τιμών των προϊόντων προς τα κάτω. Διαβάζοντας την έκθεση Garot, δυσκολευόμαστε να το πιστέψουμε αυτό.

Το Κοινοβούλιο διαπιστώνει τώρα ότι η διατήρηση των εισοδημάτων των γεωργών και η διατήρηση της παρουσίας μιας υγιούς γεωργίας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης απαιτούν αποδοτικές τιμές που να βασίζονται στο κόστος παραγωγής και στην κατάλληλα προσαρμοσμένη εξωτερική προστασία (παράγραφος 12).

Ήμασταν περισσότερο συνεπείς όταν αρνηθήκαμε τη μεταρρύθμιση Fischler, προτείνοντας στη διάσκεψη “Ανοικοδομώντας μια γεωργική πολιτική στην Ευρώπη” ένα πρότυπο γεωργίας λιγότερο υποταγμένο στο εσωτερικό στα καθεστώτα των κρατικών παρεμβάσεων, το οποίο, χωρίς επιδοτήσεις στις εξαγωγές, ήταν προστατευμένο προς τα έξω, έτσι ώστε οι εγχώριες αποδοτικές τιμές, που να συνάδουν με τη βιώσιμη διαχείριση της φύσης να διαμορφώνονται από μόνες τους. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλίσουμε πραγματικά το γεωργικό μέλλον της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Bordes, Cauquil και Laguiller (GUE/NGL), γραπτώς. – (FR) Η έκθεση αυτή δικαίως καταγγέλλει ορισμένες πλευρές της ΚΓΠ η οποία έχει εξυπηρετήσει κατά κύριο λόγο τη διόγκωση των κερδών των μεγάλων καπιταλιστών γεωργών και των εταιρειών διανομής μεγάλης κλίμακας. Ο εισηγητής λέει ότι θέλει να πάρει τις αποστάσεις του από αυτήν την πολιτική και να προστατεύσει τους γεωργούς, ιδιαιτέρως τους μικρούς γεωργούς, σε όλες τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες.

Δεν είμαστε αντίθετοι στην προστασία των πιο μικρών γεωργών και αυτός είναι ο μόνος λόγος για τον οποίον δεν καταψηφίσαμε αυτή την έκθεση. Από την άλλη πλευρά, είμαστε εντελώς αντίθετοι στο να επιδοτούμε ή να ενισχύουμε τους καπιταλιστές της γεωργίας.

Είμαστε επίσης κατά των στοιχείων προστατευτισμού της πολιτικής που προτείνεται από αυτήν την έκθεση, γιατί ο προστατευτισμός είναι μια άμεση επίθεση κατά των εισοδημάτων πολλών γεωργών τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων και φτωχών χωρών, και γιατί ο ίδιος είναι επιζήμιος για τους καταναλωτές. Ως εκ τούτου, απείχαμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Caudron (GUE/NGL), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της εξαίρετης έκθεσης του κ. Garot και θέλω να επωφεληθώ από αυτήν την ευκαιρία για να τον συγχαρώ για το έργο του όσον αφορά την ευρωπαϊκή γεωργία.

Ο κ. Garot κατάφερε να επιτύχει μια καλή ισορροπία μεταξύ αυτών που θα ήθελαν να αποδεσμεύσουν την Ευρώπη από τη γεωργία προς όφελος της παγκόσμιας αγοράς και εκείνων που θεωρούν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό “τον μήνα που τρέφει τους έντεκα”, κάνοντας τους πλουσιότερους γεωργούς ακόμη πιο πλούσιους.

 
  
MPphoto
 
 

  Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. – (NL) Ένα εύλογο επιχείρημα υπέρ της διατήρησης των ευρωπαϊκών γεωργικών ενισχύσεων είναι ότι επιτρέπουν στους μικρούς αγρότες να επιβιώνουν από τις μειώσεις στις τιμές των προϊόντων τους και να συμβάλλουν στη διατήρηση μιας βιώσιμης υπαίθρου. Αυτό το επιχείρημα ακυρώνεται εάν τα χρήματα των φορολογουμένων χρησιμοποιούνται με αθέμιτο τρόπο για να γεμίσουν τις τσέπες πλούσιων αγροτών και των πολυεθνικών του γεωργικού τομέα.

Μια πρόσφατη μελέτη της αναπτυξιακής οργάνωσης Oxfam καταδεικνύει ότι οι γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στη Μεγάλη Βρετανία ωφελούν κυρίως μεγάλους γαιοκτήμονες. Παραδείγματος χάριν, υπολογίζεται ότι ο πλουσιότερος εξ αυτών, ο δούκας του Ουέστμινστερ, λαμβάνει περίπου 38 βρετανικές λίρες ανά ώρα σε γεωργικές ενισχύσεις.

Ακόμη και ο εισηγητής, ο κ. Garot, ο οποίος, ως Σοσιαλδημοκράτης, αντιμετωπίζει, δυστυχώς, την ελευθέρωση της γεωργίας ως φυσικό φαινόμενο, παρατηρεί τώρα ότι κάτι δεν πάει καλά όσον αφορά τις γεωργικές ενισχύσεις. Μεταξύ των ετών 1995 και 2002, τα γεωργικά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 7%, αλλά, κατά την ίδια περίοδο, ο αριθμός των αγροκτημάτων μειώθηκε κατά 15,7%. Τα εναπομείναντα αγροκτήματα αυξήθηκαν σε μέγεθος και η εκμετάλλευσή τους έγινε εντατικότερη. Οι γεωργικές ενισχύσεις κατανέμονται με άνισο τρόπο: το 20% των αγροκτημάτων λαμβάνει το 73% των άμεσων ενισχύσεων, για 59% της συνολικής επιφάνειας και μόλις 25% των θέσεων εργασίας. Ο εισηγητής εκφράζει, προπαντός, την ανησυχία του για αγροκτήματα τα οποία παράγουν ελάχιστα αλλά, παρ’ όλα αυτά, λαμβάνουν ενισχύσεις. Θα τασσόμουν περισσότερο υπέρ ενός ανωτάτου ορίου, ενός μεγίστου ορίου ενισχύσεων για κάθε αγρόκτημα. Χωρίς ένα τέτοιο μέτρο, οι γεωργικοί πόροι θα μετατρέπονταν σε πηγή περιττής γραφειοκρατίας και σε μια άδικη μορφή αναδιανομής του εισοδήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Mulder (ELDR), γραπτώς. – (NL) Απείχα από την ψηφοφορία επί της έκθεσης του κ. Garot, παρά το γεγονός ότι στηρίζει την ανάπτυξη και τη μεταρρύθμιση όσον αφορά τον προσανατολισμό της γεωργικής πολιτικής, με ενισχύσεις που είναι αποδεσμευμένες από την παραγωγή και με ενίσχυση της γεωργικής πολιτικής.

Στην έκθεση, ωστόσο, δεν λαμβάνονται ικανοποιητικώς υπόψη οι περιορισμοί που διέπουν τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Ακόμη και τα διαθέσιμα περιθώρια οικονομικών παρεκκλίσεων έχουν αντίκτυπο στην πολιτική που πρόκειται να υιοθετηθεί. Θα ήθελα να επιστήσω ιδιαιτέρως την προσοχή σας στην παράγραφο 25, στην οποία απορρίπτεται η συγχρηματοδότηση της γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου. Κατά την άποψή μου, η υποχρεωτική συγχρηματοδότηση είναι ακριβώς ένα από τα βασικά μέσα που μπορούν να συμβάλουν στην υιοθέτηση μιας κοινής γεωργικής πολιτικής στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (UEN), γραπτώς. – (PT) Αυτή η έκθεση εστιάζεται στην τρέχουσα κρίση των γεωργικών εισοδημάτων σε διάφορα κράτη μέλη. Το κρίσιμο ζήτημα εν προκειμένω είναι ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνει η κοινή γεωργική πολιτική τους στόχους που προβλέπονται από τη Συνθήκη όσον αφορά την εξασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για τους αγρότες και τους κατοίκους αγροτικών περιοχών. Ενώ το συνολικό γεωργικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 7% μεταξύ των ετών 1995 και 2002, το κόστος για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος η μείωση κατά 18% του αριθμού των αγροκτημάτων. Διαπιστώνουμε δε το κοινωνικό κόστος αυτού του φαινομένου για τους πορτογάλους αγρότες, οι οποίοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν ή να μεταβάλουν τις παραδοσιακές τους δραστηριότητες.

Η αλήθεια είναι ότι, σε σύγκριση με άλλους τομείς της οικονομίας, η γεωργία παρουσιάζει καθυστέρηση. Τα συνολικά αριθμητικά στοιχεία κρύβουν επίσης σημαντικές ανισότητες, όπως το γεγονός ότι το 20% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων λαμβάνει το 73% των ενισχύσεων της ΚΓΠ. Αυτές οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις αντιστοιχούν μόνον στο 59% του εδάφους και στο 25% των θέσεων εργασίας στον τομέα. Η κατάσταση είναι πολιτικά και κοινωνικά απαράδεκτη και εξηγεί τη συμπεριφορά ορισμένων κρατών μελών τα οποία επιθυμούν να διατηρήσουν τα προνόμιά τους στο πλαίσιο της ΚΓΠ.

Ψηφίζοντας υπέρ της έκθεσης, εκδηλώνουμε τη συμφωνία μας με τη διατύπωση των συστάσεων όσον αφορά τον ενισχυθέντα προσφάτως πυλώνα της ανάπτυξης της υπαίθρου στο πλαίσιο της ΚΓΠ, που προωθείται...

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 137, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN), γραπτώς. – (PT) Στο πλαίσιο της ΚΓΠ, ο αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μειώθηκε αισθητά –κατά 15,7%– μεταξύ των ετών 1995 και 2002, γεγονός το οποίο οδήγησε σε άνοδο των γεωργικών εισοδημάτων στο σύνολο της ΕΕ.

Αυτή η άνοδος οφειλόταν στην πραγματικότητα τόσο στην παρατηρούμενη μείωση του αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσο και στην αύξηση του μεγέθους τους.

Οι πολλαπλές δραστηριότητες και η διαφοροποίηση έχουν συμβάλει επίσης στη διατήρηση των γεωργικών εισοδημάτων.

Μια εξέταση, ωστόσο, της πραγματικότητας της ζωής στην ύπαιθρο στα κράτη μέλη, αποκαλύπτει, σε πολλές περιπτώσεις, ότι οι αγρότες εξαρτώνται είτε από τις δημόσιες ενισχύσεις είτε από τις διακυμάνσεις των τιμών και των αγορών, οδηγούμενοι σε αισθήματα αβεβαιότητας και, ως εκ τούτου, σε χαμηλά επίπεδα επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών.

Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις συγκεντρώνονται όλο και περισσότερο, οπότε, εάν δεν καταπολεμηθεί αυτή η τάση, θα οδηγήσει στην ερήμωση της υπαίθρου, διακινδυνεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το σύνολο των εξωτερικών παραγόντων που υποστηρίζονται από την ύπαιθρο, και οι οποίοι δεν είναι όλοι ποσοτικά προσδιορίσιμοι.

Οι στόχοι της “ανταγωνιστικότητας” και της “πολυλειτουργικότητας” πρέπει να μπορέσουν να συνδυαστούν, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα ελάχιστο επίπεδο ασφαλείας για όσους επιδίδονται σε γεωργικές δραστηριότητες, καθώς και την εμπιστοσύνη τους σε ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο και σε ένα σταθερό εισόδημα. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας πολιτικής θα ήταν μια βιώσιμη κοινοτική γεωργία που είναι σε θέση να υποστηρίξει τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων και θέσεων εργασίας στο σύνολο της ΕΕ.

Υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Souchet (NI), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Garot για να αναγνωρίσω τις αρετές μιας πρωτοβουλίας που, για μία φορά, μας επέτρεψε να συζητήσουμε για ένα από τα θεμελιώδη θέματα που επηρεάζει τη διατήρηση του γεωργικού μας προτύπου: τα εισοδήματα των γεωργών μας. Η συζήτηση αυτή μας επέτρεψε να αποστασιοποιηθούμε από τις τμηματικές και τεχνικές προσεγγίσεις, τις οποίες συνήθως αναγκαζόμαστε να υιοθετούμε όταν εξετάζουμε το πλήθος των νομοθετικών προτάσεων που μας υποβάλλει η Επιτροπή.

Θέλησα, επίσης, να σημειώσω την πλήρη συμφωνία μου με την επανεξέταση των θεμελιωδών στόχων της ΚΓΠ, των οποίων τη σκοπιμότητα επιβεβαιώνει η έκθεση: “να ενισχυθεί η γεωργία σε τοπικό επίπεδο ώστε να διατηρηθεί παντού ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων και θέσεων απασχόλησης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση” και “να διασφαλιστεί δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τους γεωργούς και η σταθεροποίηση των εισοδημάτων τους, προκειμένου να διατηρηθεί ο γεωργικός κλάδος στο σύνολο της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Όμως, δεν μπορώ παρά να εκφράσω την έκπληξή μου έναντι της αντιφατικής επιχειρηματολογίας που συνίσταται, αφενός, στη συστηματική έγκριση των προτάσεων της Επιτροπής, είτε πρόκειται για την αποσύνδεση είτε για τη μείωση της εξωτερικής προστασίας, και, αφετέρου, στην καταγγελία των κινδύνων πλήρους παραμόρφωσης του ευρωπαϊκού γεωργικού προτύπου, που ενέχουν οι ίδιες αυτές προτάσεις.

Συνεπώς, η έγκρισή μου προφανώς δεν αφορά τις αναφορές στην αποσύνδεση και στην ανάπτυξη της υπαίθρου της έκθεσης Garot.

 
  
  

Έκθεση Graefe zu Baringdorf (A5-0018/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Fatuzzo (PPE-DE). (IT) Με την έκθεση αυτή παραμένουμε στον τομέα της γεωργίας. Θα ήθελα λοιπόν η έρευνα στη γεωργία να προοδεύει συνεχώς, σε βαθμό που το σταφύλι να δίνει ως προϊόν ένα κρασί που δεν θα προσβάλλει το ήπαρ όσων το πίνουν. Θα ήθελα επίσης η γεωργία αυτή να παράγει αχλάδια με γεύση αχλαδιού, μήλα με γεύση μήλου, κεράσια με γεύση κερασιού, ροδάκινα με γεύση ροδάκινου και, προπαντός, κύριε Πρόεδρε, η μέντα –που είναι η αγαπημένη μου γεύση– να έχει πάντοτε τη γεύση και το άρωμα της μέντας που τόσο με ευχαριστεί και μου αρέσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστούμε γι’ αυτήν την προσγειωμένη συνεισφορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Bordes, Cauquil και Laguiller (GUE/NGL), γραπτώς. – (FR) Είναι αυτονόητο ότι ένα μεγάλο μέρος της έρευνας σε θέματα γεωργίας προσανατολιζόταν μέχρι σήμερα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε τομείς όπου οι καπιταλιστές του γεωργικού τομέα τροφίμων ήλπιζαν τη μέγιστη απόδοση κέρδους. Η έκθεση αυτή προτίθεται να επαναπροσανατολίσει τουλάχιστον ένα τμήμα αυτής της έρευνας προς τομείς που σήμερα βρίσκονται στο περιθώριο. Αυτό θα ήταν, όντως, ένα θετικό στοιχείο. Ακόμη και αν δεν πιστεύουμε, σε αντίθεση με τον εισηγητή, πως η ανάπτυξη της αποκαλούμενης “βιώσιμης” γεωργίας και της αποκαλούμενης “βιολογικής” γεωργικής παραγωγής, που ο εισηγητής υποστηρίζει, είναι αναγκαστικά συνώνυμη με ένα πραγματικό πλεονέκτημα τόσο για τους καταναλωτές, τουλάχιστον στη συντριπτική τους πλειοψηφία, όσο και για τις μικρές γεωργικές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις.

Δεν είμαστε, βέβαια, αντίθετοι σε έναν τέτοιο επαναπροσανατολισμό της γεωργικής έρευνας, ούτε στη χρηματοδότηση από δημόσια κονδύλια, όπως επιθυμεί ο εισηγητής. Αυτό το τελευταίο αίτημα υπογραμμίζει τον βαθμό στον οποίο η οικονομία της αγοράς δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση ερευνών, εάν τα αποτελέσματά τους δεν αποφέρουν άμεσα κέρδη.

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Η γεωργία ασκεί σημαντική επίδραση στο κλίμα, στα εδάφη, στη βιοποικιλότητα, στην ισορροπία των οικοσυστημάτων και στη διαχείριση τοπίων· με άλλα λόγια, υπάρχει ισχυρή περιβαλλοντική αλληλεπίδραση. Είναι μια ζωτικής σημασίας κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική δραστηριότητα, η οποία οφείλει να διασφαλίζει υψηλής ποιότητας γεωργικά προϊόντα. Οι διατροφικές κρίσεις και οι κρίσεις επιζωοτιών που έχουν εμφανιστεί στην ΕΕ καταδεικνύουν τη μη βιωσιμότητα του υφιστάμενου γεωργικού προτύπου που προβλέπεται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Το εν λόγω πρότυπο ενθαρρύνει την εντατική παραγωγή, σε πλήρη αντίθεση με την πολυλειτουργική διάσταση της γεωργίας.

Προκειμένου να αναπτυχθεί ένας βιώσιμος γεωργικός πολιτισμός, είναι, συνεπώς, σημαντικό να αναπτύξουμε, να εφαρμόσουμε και να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα στον γεωργικό τομέα που θα λαμβάνει υπόψη τη σπουδαιότητα της γεωργίας τόσο για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών όσο και για την παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας. Το ισχνό 2% του έκτου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα είναι ένα υπερβολικά χαμηλό επίπεδο χρηματοδότησης για την έρευνα σε τομείς όπως οι πιο βιώσιμες μέθοδοι καλλιέργειας, η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίμων, οι εναλλακτικές πηγές εισοδήματος στη γεωργία (χρήσεις γεωργικών πρώτων υλών για σκοπούς διάφορους της παραγωγής τροφίμων), το ζήτημα του φύλου, οι νέοι τρόποι ρύθμισης της αγοράς και βελτίωσης των μεθόδων οργανικής καλλιέργειας.

Άλλοι τομείς στους οποίους είναι ζωτικής σημασίας η πραγματοποίηση έρευνας είναι οι καλλιέργειες γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και η βιοτεχνολογία. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, πρέπει να εξετάσουμε ζητήματα που αφορούν τη συνύπαρξη καλλιεργειών γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και συμβατικών/οργανικών καλλιεργειών, καθώς και τους πιθανούς κινδύνους από την απελευθέρωση αυτών των οργανισμών στο περιβάλλον και την είσοδό τους στη διατροφική αλυσίδα.

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (UEN), γραπτώς. – (PT) Στην προκειμένη έκθεση επισημαίνεται η ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης για την έρευνα στον τομέα της γεωργίας, ενόψει εξελίξεων όπως η μετάβαση στην πολυλειτουργικότητα, η μεγαλύτερη σημασία που αποδίδεται στην ανάπτυξη της υπαίθρου και η ανάγκη να καταστούν ορισμένες εξειδικευμένες γεωργικές πρακτικές, όπως οι οργανικές καλλιέργειες, πιο εμπορικές.

Ο εισηγητής, επομένως, ζητά τη χρήση πόρων του έκτου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα για την υποστήριξη προγραμμάτων και πρωτοβουλιών στο γενικότερο πλαίσιο της γεωργίας και της ανάπτυξης της υπαίθρου, έχοντας κατά νου τις σημαντικές δυνατότητες, στον τομέα της επιστήμης των τροφίμων και της ανάπτυξης προϊόντων, αναζωογόνησης της τοπικής παραγωγής και των τοπικών οικονομιών.

Συμφωνούμε πλήρως ότι, εάν επιθυμούμε να ικανοποιήσουμε τις όλο και πιο υψηλές προσδοκίες των καταναλωτών όσον αφορά την ανιχνευσιμότητα, τον υγειονομικό έλεγχο, την ποιότητα των συστατικών, και ούτω καθεξής, απαιτείται η πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων, προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο της ποιότητας και να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα. Δεδομένου ότι αυτού του είδους οι επενδύσεις δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθούν σε επίπεδο ΜΜΕ, πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε επίπεδο βιομηχανίας, ή σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, μέσω της δημόσιας χρηματοδότησης.

Συνεπώς, υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN), γραπτώς. – (PT) Συμμερίζομαι την άποψη του εισηγητή ότι απαιτείται η χρηματοδότηση της έρευνας στον τομέα της γεωργίας. Υπάρχουν εξαιρετικές δυνατότητες στους τομείς της επιστήμης των τροφίμων και της ανάπτυξης προϊόντων, για την αναζωογόνηση της τοπικής παραγωγής και των τοπικών οικονομιών, τις οποίες, δυστυχώς, δεν έχουμε εκμεταλλευτεί όπως έπρεπε.

Ενόψει των προσφάτων εξελίξεων στον τομέα, όπως η μετάβαση στην πολυλειτουργικότητα, φρονώ ότι πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη της υπαίθρου ο βαθμός προτεραιότητας που της αξίζει, και η χρήση των πόρων του έκτου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα μπορεί να συμβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Θεωρώ ότι οι αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, τις οποίες χαιρετίζω και ενθαρρύνω, αξίζουν σίγουρα την πλήρη στήριξη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τα εν λόγω όργανα πρέπει να συμβάλουν όχι μόνο στο να ενισχύεται διαρκώς η δυνατότητα ανίχνευσης της πορείας ενός προϊόντος “από το αγρόκτημα στο πιάτο”, αλλά και στο να καταστούν ορισμένες ειδικευμένες γεωργικές δραστηριότητες, όπως οι οργανικές καλλιέργειες, περισσότερο εμπορικές.

Όσον αφορά την ανιχνευσιμότητα, τον υγειονομικό έλεγχο και την ποιότητα των συστατικών, απαιτούνται ακόμη σημαντικές επενδύσεις προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα και να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα.

Κατά συνέπεια, υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
  

Έκθεση Zappalà (A5-0470/2003)

 
  
MPphoto
 
 

  Fatuzzo (PPE-DE). (IT) Ψήφισα ασφαλώς υπέρ αυτής της έκθεσης σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, γιατί ο σκοπός είναι να αποκτήσουμε γιατρούς που να είναι ευρωπαίοι γιατροί –και να είναι αναγνωρισμένοι σε όλη την Ευρώπη– ευρωπαίους δικηγόρους, ευρωπαίους λογιστές και αρχιτέκτονες. Άλλωστε, εμείς, οι βουλευτές δεν είμαστε ευρωπαίοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε; Δεν αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να είμαστε ευρωπαίοι βουλευτές χωρίς να έχουμε υποστεί συμπληρωματικές εξετάσεις για την αναγνώρισή μας σε όλη την Ευρώπη; Συνεπώς, συνιστούμε απτό παράδειγμα ότι μπορούμε στην πράξη να έχουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό επάγγελμα. Όπως εμείς οι βουλευτές μπορέσαμε να επιτελέσουμε αποτελεσματικά το έργο μας, το ίδιο προφανώς μπορούν να κάνουν και οι επαγγελματικές κατηγορίες. Ας ευχηθούμε να γίνει σύντομα!

 
  
MPphoto
 
 

  Αλυσανδράκης (GUE/NGL), γραπτώς. – Οι Ευρωβουλευτές του ΚΚΕ καταψηφίσαμε την έκθεση γιατί, με πρόσχημα τη “διαφάνεια και αναγνωρισιμότητα επαγγελματικών προσόντων”, επιχειρείται η συρρίκνωση του επιστημονικού υποβάθρου των πτυχίων, όταν οι εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας προϋποθέτουν αναβάθμιση της εκπαίδευσης.

Όπως επισημάναμε κατά τη συζήτηση της έκθεσης, αποβλέπει στην παραπέρα απελευθέρωση της αγοράς εργασίας προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου, παρεμβαίνει στο εκπαιδευτικό σύστημα των κρατών μελών, επιβάλλοντας ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που υποβαθμίζει την ανώτατη εκπαίδευση, εξομοιώνει προς τα κάτω τα απαραίτητα προσόντα για την πρόσβαση στα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα.

Σε ό,τι αφορά π.χ. τους Μηχανικούς, η υποβάθμιση του επαγγέλματος που συνεπάγεται η Οδηγία, πέρα από τα ζητήματα άνισης μεταχείρισης σε βάρος των διπλωματούχων μηχανικών ΑΕΙ με πενταετή ενιαίο κύκλο σπουδών, τους οποίους εξομοιώνει με αποφοίτους τριετών σπουδών, δημιουργεί σοβαρό ζήτημα που αφορά το δημόσιο συμφέρον και τις επείγουσες κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες σε ευαίσθητους τομείς, όπως αντισεισμική προστασία, κατασκευές, αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

Επί πλέον, η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου υπερψήφισε τις τροπολογίες που ανοίγουν το δρόμο στην αναγνώριση των πτυχίων-μαϊμούδων, που δίνονται από μη πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα γνωστά Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών που είναι συμβεβλημένα με ξένα πανεπιστήμια, εξομοιώνοντας τους αποφοίτους τους με τους αποφοίτους των ελληνικών ΑΕΙ, παρότι οι σπουδές στα κέντρα αυτά δεν αναγνωρίζονται στη χώρα μας ως ανώτατες.

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Χαιρετίζω τις επικρίσεις που διατυπώνονται στην έκθεση σχετικά με το σχέδιο της Επιτροπής, κυρίως όσον αφορά τα προσωρινά μέτρα για τον καθορισμό της παροχής υπηρεσιών και τη δυνατότητα αποφυγής των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Στην Πορτογαλία, το βασικό στοιχείο του κανονισμού και του περιορισμού της πρόσβασης σε ορισμένα επαγγέλματα είναι το άρθρο 47 του συνταγματικού δικαίου. Ο περιορισμός είναι δυνατός μόνον μέσω νομοθεσίας την οποία θα εγκρίνει η Εθνοσυνέλευση. Η πρόσβαση μπορεί να περιοριστεί μόνον όταν διακυβεύονται άλλα θεμελιώδη δικαιώματα –η ανθρώπινη ζωή και υγεία, καθώς και η ασφάλεια προσώπων και αντικειμένων– με ταυτόχρονη τήρηση των κριτηρίων της αναλογικότητας, της ανάγκης, και της διασφάλισης της καταλληλότητας του μέτρου.

Η ιδέα της ενοποίησης όλων των επαγγελματικών κανονισμών σε μια ενιαία οδηγία, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθενός από αυτά τα επαγγέλματα –ιατρών, κτηνιάτρων, νοσοκόμων, μαιευτήρων, αρχιτεκτόνων και οδοντιάτρων– είναι αποδεκτή, καθόσον διακυβεύονται η ανθρώπινη ζωή και υγεία, καθώς και η ασφάλεια προσώπων και αντικειμένων.

Είναι, ωστόσο, απαράδεκτο –πραγματικά ακατανόητο– το γεγονός ότι στην οδηγία δεν περιλαμβάνονται άλλοι επαγγελματίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίοι διαδραματίζουν ζωτικής σημασίας ρόλο για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, όπως οι υπεύθυνοι υγείας και ασφάλειας στην εργασία, οι βιολόγοι, οι ανώτεροι τεχνικοί υγείας και οι τεχνικοί διάγνωσης και θεραπείας. Το σχέδιο οδηγίας, καθόσον δεν καθορίζει ρητώς ότι, προκειμένου να αναγνωριστούν τα επαγγελματικά προσόντα, η κατάρτιση πρέπει να βασίζεται...

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 137, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Krivine και Vachetta (GUE/NGL), γραπτώς. – (FR) Η έκθεση σχετικά με την αναγνώριση των ευρωπαϊκών επαγγελματικών προσόντων διευρύνει τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών και εναρμονίζει τα επαγγελματικά προσόντα, προκειμένου να αυξήσει την κινητικότητα και την ελεύθερη κυκλοφορία του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη. Επιθυμεί να εγγυάται στον πελάτη ενός παρόχου υπηρεσιών την ποιότητα των παρεχόμενων εργασιών και να τον διευκολύνει να εντοπίζει τον υπεύθυνο εάν δεν είναι ικανοποιημένος με την υπηρεσία, καθώς και να του παρέχει ασφάλιση κατά των κινδύνων. Όμως, στην έκθεση δεν αναφέρεται τίποτα για τα δικαιώματα που παρέχουν τα αναγνωρισμένα προσόντα, τίποτα για τα προσφερόμενα εχέγγυα, τίποτα για την εναρμόνιση των επαγγελματικών καθεστώτων και των συνθηκών εργασίας, τίποτα για τη βελτίωση των συνθηκών κατάρτισης.

Απορρίπτουμε μια πολιτική που στοχεύει να δώσει όλα τα εχέγγυα στις επιχειρήσεις ή στους πελάτες, σε περιπτώσεις επαγγελματικής κινητικότητας, και κανένα σε εκείνους που εργάζονται. Απορρίπτουμε μια πολιτική που ευνοεί το κοινωνικό ντάμπινγκ, δημιουργώντας σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ των μισθωτών χωρίς προστασία, υπονομεύοντας με αυτόν τον τρόπο το επαγγελματικό καθεστώς τους και τα δικαιώματά τους σε κοινωνικές παροχές. Προασπίζουμε μια εναρμόνιση προσόντων που να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον καθορισμό των επαγγελματικών καθεστώτων, των συνθηκών εργασίας και των κοινωνικών δεσμεύσεων ως προς τους μισθούς και την κοινωνική προστασία, γιατί θα επέτρεπε να υπάρξει μια κινητικότητα που θα ευνοούσε τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Συνεπώς, ψηφίσαμε κατά της έκθεσης Zappalà.

 
  
MPphoto
 
 

  Lulling (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Η έκθεση όπως μας έχει υποβληθεί περιλαμβάνει τεράστιο αριθμό τροπολογιών, μεταξύ των οποίων εγώ προσωπικά επικεντρώθηκα μόνο σε μία: την τροπολογία αριθ. 20, η οποία σχετίζεται με την αιτιολογική σκέψη αριθ. 21.

Στην ουσία, ζήτησε τη βοήθεια μου το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης, μετά από αίτημα των αρχιτεκτόνων και των συμβούλων-μηχανικών του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

Η τροπολογία αυτή θα εισήγαγε την ιδέα οι “surveyors” να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σχεδιασμού κτιρίων. Η εισαγωγή μιας αναφοράς στους “surveyors” σε αυτήν την οδηγία θα έδινε τη δυνατότητα αναγνώρισης σε ένα επάγγελμα που υπάρχει μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία και τα μέλη του οποίου δεν ασχολούνται με τον σχεδιασμό κτιρίων. Στις χώρες αυτές, οι “building surveyors” είναι αυτοί που προσλαμβάνονται περιστασιακά για τον σχεδιασμό κτιρίων. Δεδομένου ότι το επάγγελμα του “surveyor” δεν είναι κοινό στην Ευρώπη, οι γλωσσικές εκδοχές της τροπολογίας θα προκαλέσουν σύγχυση όσον αφορά το ποιος δικαιούται να σχεδιάζει κτίρια. Η γαλλική μετάφραση αναφέρεται στους “géomètres», οι οποίοι όμως δεν ανήκουν στην ίδια επαγγελματική ομάδα.

Θεωρώ την τροπολογία αυτή επικίνδυνη και θα την καταψηφίσω.

 
  
MPphoto
 
 

  Manders (ELDR), γραπτώς. – (NL) Το Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση από το γεγονός ότι οι συμβιβαστικές τροπολογίες που έχουν συμφωνηθεί βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση ενός “Europass”, ενός ηλεκτρονικού συστήματος για την προώθηση της συγκρισιμότητας των πτυχίων και των επαγγελματικών προσόντων στην ΕΕ. Ο συμβιβασμός περιλαμβάνει ένα σύστημα βαθμολόγησης βάσει “μονάδων”, με την αναγνώριση μονάδων ποιότητας για κάθε κύκλο κατάρτισης. Αυτό το σύστημα εγγυάται ότι, κατά την αξιολόγηση ενός κύκλου κατάρτισης, δεν έχει σημασία το χρονικό διάστημα, αλλά η ποιότητα. Επιπλέον, στο πλαίσιο συμβιβασμού, έχουν καταστεί αυστηρότερα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επαγγελμάτων που συνεπάγονται υποχρέωση επίδειξης αυξημένης προσοχής για την προστασία του καταναλωτή, μέσω της υποχρέωσης εγγραφής και ασφάλισης στην περίπτωση προσωρινής παροχής υπηρεσιών σε ένα άλλο κράτος μέλος. Επιπλέον, και για τις γυναίκες, ισχύουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Μια διάταξη η οποία οδηγούσε σε διακρίσεις και προέβλεπε τη δυνατότητα αναγνώρισης προσόντων μόνον εάν η εργασία δεν έχει διακοπεί για δύο έτη κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, έχει επίσης διαγραφεί. Η οδηγία είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας και αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου της Λισαβόνας. Ένα διαφανές σύστημα αναγνώρισης προσόντων θα καταστεί πιο σημαντικό, ιδιαίτερα ενόψει της διεύρυνσης, η οποία θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της ενδοκοινοτικής μετανάστευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. – (NL) Οι νέοι πληροφορούνται ότι ενισχύεται όλο και περισσότερο η δυνατότητά τους να μεταβούν στο εξωτερικό για εργασία. Για ορισμένους, η εργασία στο εξωτερικό για μικρό χρονικό διάστημα προκειμένου να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία είναι ευχάριστη, αλλά δεν είναι καθόλου ευχάριστη εάν ωθούνται σε αυτό από αναγκαιότητα επειδή εξαντλούνται οι θέσεις εργασίας στον επαγγελματικό τους κλάδο, με αποτέλεσμα να μπορούν να βρουν εργασία μόνο σε απομακρυσμένες περιοχές. Οι εργαζόμενοι απογοητεύονται τελείως εάν αναγκαστούν να εργαστούν στο εξωτερικό με χαμηλότερες αμοιβές και χωρίς αναγνώριση των προσόντων που έχουν αποκτήσει. Σύμφωνα με την προπαγάνδα της ΕΕ, κάθε πολίτης οποιουδήποτε κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να εργαστεί με τις συνήθεις αμοιβές που προσφέρονται στη χώρα στην οποία θα επιλέξει να εργαστεί, ενώ τα προσόντα αναγνωρίζονται αμοιβαία. Η πράξη, ωστόσο, διαφέρει πολύ από αυτήν την ιδεατή εικόνα. Οι ξένοι εκπαιδευτικοί δεν θεωρούνται κατάλληλοι για αντίστοιχη εργασία στη Γαλλία και την Ιταλία. Σύμφωνα με αναφορές που λάβαμε πρόσφατα, η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει πανεπιστημιακούς τίτλους τους οποίους αποκτούν Έλληνες πολίτες στο εξωτερικό, ενώ υπάρχουν επίσης προβλήματα στη Βάδη-Βυρτεμβέργη και τη Σκωτία. Η εντύπωση που μου δημιουργείται δεν είναι ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεκαπέντε οδηγιών θα λύσει πραγματικά τα προβλήματα. Στην καλύτερη περίπτωση, θα υπάρξει μεγαλύτερη ελευθερία εγκατάστασης όσων ασκούν ελεύθερα επαγγέλματα, και ως εκ τούτου οι αλλοδαποί δεν θα οφείλουν πλέον να πληρούν τα κριτήρια χορήγησης αδειών και εγγραφής, τα οποία όμως θα παραμείνουν υποχρεωτικά για τους ίδιους τους πολίτες των χωρών στις οποίες εγκαθίστανται. Σύμφωνα με επαγγελματίες του υγειονομικού κλάδου, το ισότιμο καθεστώς για τα προσόντα τους δεν έχει ρυθμιστεί ικανοποιητικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι δεδομένο ότι οι καταγγελίες θα συνεχιστούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Ries (ELDR), γραπτώς. – (FR) Χαίρομαι που σήμερα εγκρίθηκε η έκθεση του κ. Zappalà σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την προοπτική της επικείμενης διεύρυνσης, η ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, ειδικά γιατρών, οδοντιάτρων, νοσοκόμων, κτηνιάτρων, μαιών, φαρμακοποιών και αρχιτεκτόνων στην Ένωση, απαιτεί ένα απλουστευμένο και εναρμονισμένο καθεστώς επαγγελματικών προσόντων.

Θεώρησα σημαντικό να διατηρηθούν τα κεκτημένα και, συνεπώς, να διατηρηθούν τα υψηλά πρότυπα για την απόκτηση προσόντων, ειδικά για τους γιατρούς, μέσα σε ένα πνεύμα “ευρωπαϊκό” που σέβεται τις προσωπικές αξίες. Για αυτόν τον λόγο ψήφισα κατά της τροπολογίας αριθ. 155. Στην ουσία, προτιμότερο θα ήταν να διαθέτουμε έναν μηχανισμό ελαστικό και ευέλικτο, που να λαμβάνει υπόψη του τις εξελίξεις στις σπουδές πανεπιστημιακού κύκλου όταν καθορίζουμε τον αριθμό των ετών που απαιτείται για την κατάρτιση ειδικών.

Τέλος, ψήφισα κατά της τροπολογίας αριθ. 156, η οποία δεν διευκρινίζει το πεδίο εφαρμογής της αυτόματης αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και δεν δίνει την ελευθερία στα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν ειδικότητες της ιατρικής. Επ’ αυτών των σημείων, αναμένω μια ισχυρή κίνηση από το Συμβούλιο, την επίδειξη μεγαλύτερης προσοχής στις επαγγελματικές ενώσεις, ειδικά στις ενώσεις των ιατρών, για να επωφεληθούν περισσότερο, τελικά, ας μην το ξεχνάμε, οι ασθενείς.

 
  
  

Έκθεση Gargani (A5-0025/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Fatuzzo (PPE-DE). (IT) Ταξίδευα από τη Ρώμη έως το Μιλάνο με αυτοκίνητο. Ήθελα να επισκεφθώ τη μητέρα μου που είχα καιρό να δω εξαιτίας των υποχρεώσεών μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μεταξύ Μπολόνιας και Φλωρεντίας υπήρχε τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση αυτό που οι Γάλλοι αποκαλούν μποτιλιάρισμα· κανείς δεν κινείτο, καθώς υπήρχε μια ουρά από ακινητοποιημένα φορτηγά, ρυμουλκούμενα και αυτοκίνητα. Ξαφνικά είδα τον κ. Gargani, εισηγητή της παρούσας έκθεσης, ο οποίος με περίμενε εκεί. “Τι κάνετε εδώ, κύριε Gargani;”, τον ρώτησα. Και εκείνος μου απάντησε: “Ήλθα για να σας δείξω τι θα συμβεί εάν δεν εγκριθεί η έκθεσή μου σχετικά με την εναρμόνιση των μηχανοκίνητων οχημάτων. Κοιτάξτε, ένα μηχανοκίνητο όχημα έχει ανατραπεί. Θυμηθείτε λοιπόν αύριο στο Κοινοβούλιο να ψηφίσετε υπέρ της έκθεσης”. Ήταν όνειρο, καθώς δεν συνάντησα ποτέ τον κ. Gargani. Ωστόσο θεωρώ σωστό να ψηφίσω υπέρ, όπως και έπραξα, βεβαίως.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN), γραπτώς. – (PT) Χαιρετίζω αυτήν την έκθεση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής η οποία αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς στον τομέα των μηχανοκίνητων οχημάτων, με την επέκταση των αρχών και διαδικασιών που αφορούν την έγκριση τύπου στην ΕΕ, η οποία επί του παρόντος ισχύει μόνο για τα επιβατικά αυτοκίνητα, σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα.

Ενόψει της προόδου που έχει σημειωθεί στον τομέα των μηχανοκίνητων οχημάτων και δεδομένης της επικείμενης διεύρυνσης, είναι αναγκαία η θέσπιση ενός ενιαίου υποχρεωτικού συστήματος για την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων, το οποίο θα αντικαθιστά τις εθνικές διαδικασίες. Αυτό μπορεί να επιφέρει οφέλη για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, όπως η μείωση του κόστους παραγωγής, η βελτίωση της πρόσβασης και η επέκταση στην ευρωπαϊκή αγορά. Επιπλέον, θα υπάρξουν οφέλη από την άποψη της οδικής ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Συμφωνώ ιδιαίτερα με την άποψη του εισηγητή ότι τα τυχόν οφέλη που μπορεί να αντλήσουν οι μικροί και μεσαίοι κατασκευαστές ακυρώνονται από τους όρους που επιβάλλει η πρόταση για τη χρησιμοποίηση της. Το ετήσιο όριο παραγωγής που απαιτείται έχει καθοριστεί σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο, γεγονός το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως αντικίνητρο για την παραγωγή των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις δυνατότητές τους για ανάπτυξη και τεχνολογική καινοτομία.

Οι μεταβατικές περίοδοι που πρέπει να προηγηθούν της έναρξης ισχύος του συστήματος πρέπει επίσης να αυξηθούν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις τις οποίες οφείλουν να πραγματοποιήσουν οι κατασκευαστές και όλοι όσοι θα υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις νέες διαδικασίες.

Υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
  

Έκθεση Souchet (A5-0024/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα αλιευτικά αποθέματα μερλούκιου του Βορρά έχουν υποστεί βιολογική κατάρρευση και ως εκ τούτου εκπόνησε ένα σχέδιο αποκατάστασης το οποίο συνεπάγεται τη δραστική μείωση των αλιευμάτων και της αλιευτικής προσπάθειας. Ο εισηγητής θεωρεί ότι το εν λόγω μέτρο είναι δυσανάλογο και προτείνει την εφαρμογή μόνον ενός σχεδίου διαχείρισης. Και οι δύο πλευρές στηρίζουν τις θέσεις τους σε επιστημονικά στοιχεία. Τούτο εγείρει τέσσερα σημαντικά ζητήματα:

- πρώτον, είναι καίριας σημασίας η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των σχεδίων αποκατάστασης που προβλέπονται στην αναθεώρηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2002, ως μέτρο για τη διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων·

- δεύτερον, οι αλιείς πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των αποθεμάτων, πράγμα το οποίο ζήτησε το Κοινοβούλιο στη γνωμοδότησή του σχετικά με την ενσωμάτωση απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας στην ΚΑΠ. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι, στην περίπτωση του μερλούκιου του Βορρά, οι αλιείς δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν επαρκώς κατά το παρελθόν·

- τρίτον, δεδομένου ότι η βιωσιμότητα των αποθεμάτων αποτελεί κεντρικό στόχο του αλιευτικού τομέα και των αλιέων, τα μέτρα αποκατάστασης των αποθεμάτων –τα οποία οδηγούν σε μείωση των αλιευμάτων και της αλιευτικής προσπάθειας και σε ορισμένες περιπτώσεις στην πλήρη διακοπή της αλιευτικής δραστηριότητας– πρέπει να υπόκεινται σε αξιολόγηση του κοινωνικοοικονομικού τους αντικτύπου· πρέπει δε να διασφαλίζεται η οικονομική αποζημίωση των επαγγελματιών, κυρίως των αλιέων, για τις απώλειες που υφίστανται·

- τέλος, τα μέτρα πρέπει να είναι ανάλογα των στόχων, γεγονός που συνεπάγεται όχι μόνο την αξιολόγηση...

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 137, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Καταψήφισα σήμερα αυτήν την έκθεση, όπως έπραξα και κατά το στάδιο εξέτασής της από την επιτροπή. Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορούσε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης του γάδου και του μερλούκιου βάσει επιστημονικών στοιχείων τα οποία ήταν, σε γενικές γραμμές, παρόμοια ως προς την αξιολόγηση της κατάστασης και των δύο αλιευμάτων.

Οι έντονες πιέσεις που ασκήθηκαν από όσους είχαν εθνικά συμφέροντα στην αλιεία του μερλούκιου επηρέασε την απόφαση της Επιτροπής και του Συμβουλίου να διαχωρίσουν τα δύο είδη, προχωρώντας πρώτα σε μέτρα αποκατάστασης του γάδου, τα οποία κατέληξαν να είναι μεροληπτικά εις βάρος του τομέα της αλιείας λευκών ιχθύων της Σκωτίας.

Στο στάδιο της επιτροπής, η έκθεση Souchet γράφτηκε σχεδόν από την αρχή μέσω τροπολογιών οι οποίες ευνοούσαν εθνικά συμφέροντα τα οποία εστιάζονται στην αλιεία μερλούκιου. Αυτή η ενέργεια τροφοδοτεί περαιτέρω την άποψη πολλών Σκωτσέζων ότι ορισμένοι εθνικοί αλιευτικοί στόλοι ευνοούνται, ενώ η Σκωτία ζημιώνεται από τον τρόπο λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει αυτήν τη διαδικασία είναι το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν κυβερνήσεις οι οποίες είναι διατεθειμένες να αντιμετωπίσουν ως προτεραιότητα την επιβίωση των αλιευτικών τους κοινοτήτων, ενώ η Σκωτία έχει την κακή τύχη να εκπροσωπείται από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία μας προδίδει συστηματικά στις διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου Αλιείας της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Martinez (NI), γραπτώς. – (FR) Ο γάδος είναι ένα παράδειγμα του ότι οι αλιευτικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Για να τους διατηρήσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παύει να πλαισιώνει την αλιευτική μας προσπάθεια με διάφορες προτάσεις για τη διαχείριση των αποθεμάτων και τα σκάφη. Οι αλιεύσεις των αποθεμάτων περιορίζονται μέσω επιτρεπόμενων συνολικών αλιευμάτων, μοιρασμένων σε εθνικές ποσοστώσεις. Ο αριθμός των σκαφών περικόπτεται διαρκώς, μέσω του χρηματοδοτικού οργάνου προσανατολισμού της αλιείας.

Ο κανονισμός της 20ής Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων περιλαμβάνει τέτοιου είδους μέσα, αλλά κυρίως λειτουργεί ως βάση ενός τρίτου μέσου διαχείρισης που προτάθηκε στις 27 Ιουνίου 2003, περιορίζοντας την αλιευτική προσπάθεια σε kw-ημέρες. Για να μην μειωθούν τα αποθέματα κάτω από το ελάχιστο όριο βιομάζας, τους 100 000 τόνους για τον μερλούκιο του Βορρά, επί παραδείγματι, ο αριθμός των ημερών που τα σκάφη απουσιάζουν από τους λιμένες θα περιορίζεται ανάλογα με την ισχύ τους. Πέρα από την πολυπλοκότητα αυτής της πρότασης, για ποιο λόγο να βάλουμε τους αλιείς μας στο περιθώριο, εάν τα αποθέματα που κερδίζουμε με αυτόν τον τρόπο γίνονται αντικείμενα υπερεκμετάλλευσης από τους Ιάπωνες, τους Ρώσους και άλλους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της βιομηχανικής αλιείας;

 
  
MPphoto
 
 

  Sacrédeus (PPE-DE), γραπτώς. – (SV) Η πρόταση της Επιτροπής καταδεικνύει την ανάγκη λήψης μιας σειράς μέτρων για τη διευκόλυνση της αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου. Η πρόταση βασίζεται σε μια έκθεση του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES). Το Κοινοβούλιο δεν επιθυμεί, ωστόσο, να προχωρήσει τόσο μακριά και κρίνει ότι τα προβλήματα είναι λιγότερο σοβαρά.

Οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου βασίζονται κυρίως στην άποψη ότι η Επιτροπή υπερβάλλει ως προς την έκταση των προβλημάτων της εντατικής αλιείας και ότι δεν είναι αναγκαία η εφαρμογή ενός σχεδίου αποκατάστασης. Επέλεξα να καταψηφίσω τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου καθόσον η αρχική πρόταση της Επιτροπής αποδίδει μεγαλύτερη σημασία στη σοβαρότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων. Επιπλέον, η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιβίωσης των αλιευτικών αποθεμάτων έχει προτεραιότητα έναντι των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που μπορούν να προκαλέσουν, στη χειρότερη περίπτωση, τυχόν περιορισμοί.

 
  
  

Έκθεση Cercas (A5-0026/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Crowley (UEN).(EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να μιμηθώ την ευγλωττία του κ. Fatuzzo στην αιτιολόγηση της ψήφου μου.

Εν πρώτοις, ωστόσο, ενώ κανείς σε αυτό το Σώμα δεν αντιτάσσεται στον ορθό έλεγχο του χρόνου εργασίας όλων των απασχολουμένων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι εξίσου σημαντικό να επιτρέπεται κάποιος βαθμός ευελιξίας. Σκοπός των τροπολογιών που κατέθεσα, και ορισμένων από τις προτάσεις τις οποίες στήριξα, ήταν να διασφαλιστεί αυτή η ευελιξία, να αποφευχθεί το ενδεχόμενο επανεθνικοποίησης των ρυθμίσεων σχετικά με τον χρόνο εργασίας, αλλά και να κατοχυρώνεται η ευελιξία του συστήματος ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εποχικοί υπάλληλοι και άλλα άτομα που επέλεξαν να εργάζονται περισσότερες ώρες θα έχουν το δικαίωμα να το πράξουν, χωρίς να υφίστανται τις συνέπειες των ρυθμίσεων. Αν και ορισμένες από τις τροπολογίες αυτές δεν εγκρίθηκαν, εξακολουθώ να στηρίζω την έκθεση και συγχαίρω τον εισηγητή για την εκπόνησή της.

Όσον αφορά δε ένα διαδικαστικό ζήτημα, νομίζω ότι έγινε λάθος όταν επετράπη η κατάθεση της προφορικής τροπολογίας επί της τροπολογίας 26. Η τροπολογία 26, την οποία είχα καταθέσει, αποσκοπούσε στη διαγραφή μιας συγκεκριμένης παραγράφου, ενώ η προφορική τροπολογία αφορούσε μια προσθήκη στο αρχικό κείμενο της εν λόγω παραγράφου. Θα σας παρακαλούσα να εξετάσετε το θέμα ο ίδιος ή οι υπηρεσίες σας και να καταγραφεί στα πρακτικά. Γνωρίζω βέβαια ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ψηφοφορία για το συγκεκριμένο κείμενο, αλλά πρέπει να καταγραφεί στα πρακτικά ότι έγινε λάθος.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Σημειώνω την παρατήρησή σας και θα καταγραφεί στα πρακτικά. Ωστόσο, διαφωνώ με την άποψή σας. Θα ζητήσω από τις υπηρεσίες να επικοινωνήσουν μαζί σας σχετικά με το θέμα που θίγετε. Η προφορική τροπολογία θα είχε εκπέσει εάν 32 βουλευτές είχαν αντίρρηση στην κατάθεσή της. Αυτό δεν συνέβη, οπότε δημιουργήθηκε το προηγούμενο επί του οποίου ψηφίσαμε. Θα ζητήσω από τις υπηρεσίες να σας προσφέρουν μια εξήγηση, ακόμα και αν εξακολουθείτε να διαφωνείτε με το περιεχόμενό της.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin, David (PSE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω την έκθεση Cercas και συγχαίρω τον εισηγητή για την πολύ ισορροπημένη προσέγγισή του.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο 4 εκατομμύρια άτομα –ή 16% του εργατικού δυναμικού– εργάζονται επί του παρόντος για περισσότερες από 40 ώρες την εβδομάδα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο αριθμός αυτός ήταν 3,3 εκατομμύρια άτομα, ή 15% του εργατικού δυναμικού. Είναι πολύ απίθανο να έχει αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που επιλέγουν οικειοθελώς να εργάζονται για περισσότερες από 40 ώρες την εβδομάδα σήμερα σε σύγκριση με ό,τι συνέβαινε την περίοδο έγκρισης αυτής της οδηγίας. Αυτό θέτει υπό αμφισβήτηση τη χρήση του δικαιώματος προσωπικής εξαίρεσης και το κατά πόσον γίνεται σεβαστό το πραγματικό δικαίωμα ελεύθερης επιλογής των εργαζομένων, όπως προβλέπεται στην οδηγία.

Η πολύωρη εργασία βλάπτει την υγεία των εργαζομένων λόγω του άγχους και της εξάντλησης· έχει επιπτώσεις στην παραγωγικότητα της βιομηχανίας και βλάπτει την οικογενειακή ζωή. Κανείς δεν πρέπει να υποχρεώνεται να εργάζεται για περισσότερες από 40 ώρες. Υποστηρίζω την ευελιξία, αλλά πρέπει να υπάρχει πραγματική ελευθερία επιλογής, και δεν έχω πεισθεί ότι κάτι τέτοιο υφίσταται επί του παρόντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Fatuzzo (PPE-DE). (IT) Είδα ένα όνειρο, κύριε Πρόεδρε. Είδα τον κ. Μπερλουσκόνι, Πρωθυπουργό της Ιταλίας· δεδομένου ότι φορούσε φωτοστέφανο, μπορώ να τον αποκαλώ άγιο Μπερλουσκόνι. Ο άγιος Μπερλουσκόνι μου είπε: “Ξέρω ότι αύριο θα ψηφίσεις για την έκθεση Cercas σχετικά με τον χρόνο εργασίας, η οποία ζητεί να μην εργάζονται υπερβολικά όσοι εξαιρούνται από τον ελάχιστο χρόνο εργασίας. Πρόσεξέ με: εγώ εργάζομαι όλη την ημέρα, από τις έξι το πρωί έως τις δύο το επόμενο πρωί. Κοίτα πόσο νέος είμαι, πόσο δραστήριος, πόσο ζωντανός και χαρούμενος στη δουλειά! Η συμβουλή μου λοιπόν είναι να ψηφίσεις κατά της έκθεσης Cercas, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να εργάζονται όσο εργάζομαι εγώ και να είναι το ίδιο ευτυχείς και νέοι όπως εγώ”.

Εκείνη τη στιγμή ξύπνησα και κατάλαβα πως ήταν όνειρο. Τότε ένοιωσα ελεύθερος να ψηφίσω όπως υπαγόρευε η συνείδησή μου. Ως εκ τούτου ψήφισα υπέρ της έκθεσης Cercas, παρότι ο άγιος Μπερλουσκόνι με συμβούλεψε να πράξω το αντίθετο.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Fatuzzo, σας ευχαριστούμε που προσφέρετε ένα μεσογειακό χρώμα σε αυτές τις, κατά τα λοιπά, μετριοπαθείς συζητήσεις μας μετά τις ψηφοφορίες. Αναφερθήκατε στη νεανική εμφάνιση: όπως γνωρίζουμε από τα όσα έχετε αναφέρει, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φαίνεται κανείς νέος, και η σκληρή εργασία είναι ίσως μόνον ένας από αυτούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Bordes, Cauquil και Laguiller (GUE/NGL), γραπτώς. – (FR) Η έκθεση Cercas φέρνει στην επιφάνεια αυτό που κάθε εργαζόμενος ήδη γνωρίζει: η εργοδοσία και οι πολιτικοί που βρίσκονται στην υπηρεσία της, οι οποίοι θέλουν εργατικό δυναμικό έτοιμο να δεχτεί πειθήνια κάθε προσφορά τους, επιθυμούν να μπορούν οι εργοδότες να καθορίζουν τον χρόνο εργασίας όπως επιθυμούν, χωρίς κανένα νόμιμο όριο.

Η Μεγάλη Βρετανία έχει τα πρωτεία σε αυτόν τον τομέα. Ο εισηγητής αναφέρει πως “υπάρχουν σήμερα 4 και πλέον εκατομμύρια εργαζόμενοι που υπερβαίνουν τις 48 ώρες εργασίας, δηλαδή σχεδόν ένα εκατομμύριο περισσότεροι από όσους πριν από την έκδοση της οδηγίας. Ομοίως, αυξήθηκε ο αριθμός όσων εργάζονται πάνω από 55 ώρες και ανέρχεται σήμερα σε πάνω από 1,55 εκατομμύριο άτομα. Το 1% των εργαζομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο απασχολούνται για περισσότερες από 70 ώρες την εβδομάδα”.

Όσο για την προσωπική συμφωνία του εργαζομένου σε αυτά τα ωράρια, ο κυνισμός μιας τέτοιας διάταξης υπογραμμίζεται από το ακόλουθο σχόλιο του εισηγητή: “έχει γενικευθεί η πρακτική της υπογραφής των εν λόγω συμφωνιών ταυτόχρονα με την ατομική σύμβαση εργασίας”. Οι επιλογές που έχει λοιπόν ο εργαζόμενος είναι ή να δουλεύει μέχρι θανάτου ή να μην έχει καθόλου δουλειά.

Αυτή η γενικευμένη καταστρατήγηση κάθε εργασιακής διάταξης που προστατεύει έστω και ελάχιστα τους εργαζομένους από την παντοδυναμία της εργοδοσίας αποτελεί σοβαρή κοινωνική οπισθοδρόμηση.

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 137, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Καταψηφίσαμε αυτήν την έκθεση καθόσον, δυστυχώς, εγκρίθηκαν προτάσεις της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών και της Ομάδας Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών με τις οποίες τροποποιείται σε μεγάλο βαθμό το κείμενο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατόπιν των προτάσεων και των ψήφων των εν λόγω πολιτικών ομάδων, αφαιρέθηκαν από το τελικό κείμενο ορισμένα εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία:

- η έκκληση για τη λήψη προσωρινών μέτρων τα οποία θα αποτρέπουν μεγάλο αριθμό κρατών μελών, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και νέα κράτη μέλη, από τη χρήση της δυνατότητας εξαίρεσης, η οποία καθιστά αδύνατη την επίτευξη των στόχων της οδηγίας·

- το αίτημα να λάβει άμεσα η Επιτροπή μέτρα επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, ενόψει των εκτεταμένων συστηματικών παραβιάσεων της οδηγίας που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής·

- το σημείο στο οποίο δηλώνεται ότι η ημερήσια διάταξη της Λισαβόνας θέτει έναν στόχο απασχόλησης ύψους 60% για τις γυναίκες έως το 2010, ο οποίος δεν πρόκειται να επιτευχθεί εφόσον συνεχιστεί να υφίσταται η δυνατότητα εφαρμογής αυξημένου ωραρίου εργασίας.

Από την άλλη πλευρά, δεν εγκρίθηκαν οι προτάσεις μας, συγκεκριμένα οι προτάσεις που υποστήριζαν τη σταδιακή μείωση των ωρών εργασίας, καθώς και οι προτάσεις για την προώθηση εναλλακτικών προτύπων οργάνωσης του χρόνου εργασίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και σε παρόμοιους τομείς οι οποίοι απαιτούν την άμεση διαθεσιμότητα των εργαζομένων, προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων όσον αφορά το μέγιστο όριο ωρών εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Krivine και Vachetta (GUE/NGL), γραπτώς. – (FR) Στόχος της έκθεσης Cercas ήταν να επανεξετάσει σοβαρά την οδηγία που καθορίζει τη μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάρκεια αυτή είναι 48 ώρες, υπολογισμένη σε μια περίοδο τεσσάρων μηνών. Εντούτοις, η οδηγία προβλέπει τη δυνατότητα παρεκκλίσεων, αυξάνοντας την περίοδο αναφοράς σε ένα έτος και επιτρέποντας συγχρόνως την πλήρη παράβλεψη του κανόνα αυτού εάν οι μισθωτοί “συναινούν ελεύθερα”. Η αιτιολογική έκθεση, όμως, της έκθεσης αναγνωρίζει πως αυτές οι εξαιρέσεις γίνονται πια ο κανόνας στην Ευρώπη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο συγκεκριμένα, “η ρήτρα της αυτοεξαίρεσης” έχει υπογραφεί από ό,τι φαίνεται από το ένα τρίτο των μισθωτών, από τους οποίους 4 εκατομμύρια ήδη εργάζονται πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα. Το ψήφισμα ρωτάει, επομένως, την Επιτροπή γιατί αυτή δεν προχώρησε στην επανεξέταση της οδηγίας η οποία είχε προβλεφθεί για το 2003. Επιζητώντας τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και υγείας των εργαζομένων, και ειδικά των γυναικών, στόχευε να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται υπέρβαση των 48 ωρών εβδομαδιαίως και, κυρίως, να καταργήσει μια “αυτοεξαίρεση” της οποίας γίνεται εμφανώς κατάχρηση. Για μια ακόμη φορά, η μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών έδειξε την περιφρόνησή της για τα κοινωνικά ζητήματα και την προσήλωσή της στο κέρδος, ψηφίζοντας τροπολογίες που καταστέλλουν κάθε επιθυμία να περιοριστεί ο χρόνος εργασίας. Γι’ αυτόν τον λόγο καταψηφίσαμε το τροποποιημένο ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. – (NL) Η οδηγία περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας του 1993 προστατεύει τους εργαζόμενους έναντι εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας άνω των 48 ωρών, ημερήσιας περιόδου ανάπαυσης μικρότερης των 11 ωρών και διακοπών κάτω των 4 εβδομάδων. Όλα αυτά είναι ελάχιστα όρια, και είναι πολύ εύκολο να καταστούν ακόμη αυστηρότερα. Αυτό, πάνω από όλα, είναι αναγκαίο προκειμένου να μην επιτραπεί σε κυβερνήσεις χωρών μελών της ΕΕ να θεωρήσουν ότι αυτά τα ελάχιστα όρια είναι και τα κανονικά και, ως εκ τούτου, να προσαρμόσουν σε αυτά τις εθνικές τους νομοθεσίες, όπως φαίνεται ότι επιθυμεί να πράξει ο ολλανδός Υπουργός De Geus. Στην πράξη, η οδηγία υπονομεύεται από μια παραχώρηση που είχε γίνει την περίοδο έγκρισής της στην –τότε Συντηρητική– βρετανική κυβέρνηση. Η ρήτρα εξαίρεσης σημαίνει ότι, κατά την υπογραφή των συμβάσεων εργασίας τους, ζητείται από τους βρετανούς εργαζομένους να παραιτηθούν των δικαιωμάτων τους σε ατομικό επίπεδο. Τα άτομα που δεν είναι διατεθειμένα να παραιτηθούν των δικαιωμάτων τους συχνά αναγκάζονται να παραχωρήσουν τη θέση τους σε άτομα που είναι διατεθειμένα να το πράξουν. Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι το γεγονός ότι οι ώρες εφημερίας των πυροσβεστών και του ιατρικού προσωπικού συχνά δεν συμπεριλαμβάνονται στις ώρες εργασίας τους. Δεδομένου ότι αυτό έχει αλλάξει πλέον κατόπιν απόφασης του Δικαστηρίου, οι εν λόγω εργαζόμενοι εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της ρήτρας εξαίρεσης. Αυτό καθιστά δυνατή την εφαρμογή υπερβολικά εκτεταμένων ωραρίων εργασίας. Με μικρή πλειοψηφία, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων επέλεξε να στηρίξει την έναρξη διαδικασίας επί παραβάσει κατά της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και την κατάργηση των προσωπικών εξαιρέσεων. Σήμερα, αυτή η πρόταση καταποντίστηκε από μια συντηρητική πλειοψηφία.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN), γραπτώς. – (PT) Η προκειμένη έκθεση αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας: περίοδοι αναφοράς και ρήτρες αυτοεξαίρεσης, γνωστές και ως ρήτρες “opt-out”.

Το 1993, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε διαπραγματευθεί μια ρήτρα εξαίρεσης η οποία επέτρεπε σε συγκεκριμένα κράτη μέλη να μην εφαρμόζουν το μέγιστο όριο του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας των 48 ωρών σε ορισμένες περιπτώσεις.

Αν και οι ρήτρες αυτές δεν περιορίζονται μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί χρησιμοποιούνται με τη μεγαλύτερη συχνότητα.

Η οδηγία του 1993 θεσπίζει, ωστόσο, τον μέγιστο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας των 48 ωρών, προσφέροντας έτσι βασική προστασία στην πλειονότητα των εργαζομένων, με την εξαίρεση κυρίως των διευθυντικών στελεχών.

Παρόλο που υπάρχουν επιφυλάξεις, η έγκριση διαφόρων τροπολογιών περιόρισε τις περισσότερες από τις υπερβολές που πρότεινε ο εισηγητής. Κατά συνέπεια, υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Sacrédeus (PPE-DE), γραπτώς. – (SV) Η ΕΕ έχει μακρά ιστορία επινόησης ελάχιστων κανόνων για την οργάνωση του χρόνου εργασίας. Δυστυχώς, όμως, η βρετανική ρήτρα εξαίρεσης σε αυτόν τον τομέα όλο και περισσότερο καθίσταται κανόνας γενικής ισχύος, δεδομένου ότι το 33% των υπαλλήλων στη Μεγάλη Βρετανία έχει υπογράψει συμφωνίες με τις οποίες προσφέρονται να εργαστούν για περισσότερες από 48 ώρες εβδομαδιαίως.

Υπάρχει πλέον η τάση για επέκταση του φαινομένου σε περισσότερες χώρες, δημιουργώντας κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων και υπονομεύοντας την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Εμείς, οι Χριστιανοδημοκράτες, δεν επιθυμούμε να στηρίξουμε μια τέτοια εξέλιξη.

Κατά συνέπεια, θεώρησα κρίσιμο να ψηφίσω υπέρ της νέας διατύπωσης της παραγράφου 12, τα δύο τμήματα της οποίας εγκρίθηκαν με 275 ψήφους υπέρ και 229 κατά (και 9 αποχές), και 335 ψήφους υπέρ και 155 κατά (με 21 αποχές) αντιστοίχως. Τούτο σημαίνει ότι το χρονικό όριο της βρετανικής ρήτρας εξαίρεσης πρόκειται πλέον να καταργηθεί σταδιακά.

Η τροπολογία αριθ. 28 αναφέρεται σε μια μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα του ωραρίου των ιατρών που βρίσκονται σε εφημερία, το οποίο συζητείται στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας διαβούλευσης, πράγμα το οποίο στήριξα δεδομένου ότι, σε αντίθετη περίπτωση, το αποτέλεσμα θα ήταν να απαιτούνται επιπλέον περίπου 3 000 νέοι ιατροί στη Σουηδία, καθώς και μια μη βιώσιμη κατάσταση από πλευράς χρηματοδότησης για τα κομητειακά συμβούλια.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Οι αιτιολογήσεις ψήφου ολοκληρώθηκαν.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.05 και συνεχίζεται στις 15.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. CEDERSCHIÖLD
Αντιπροέδρου(1)

 
  

(1) Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης βλ. συνοπτικά πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου