Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 11. helmikuuta 2004 - Strasbourg EUVL-painos

7. Kyselytunti (neuvosto)
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana kyselytunti (B5-0007/2004).

Käsittelemme neuvostolle osoitettuja kysymyksiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Seuraavana on

María Izquierdo Rojon kysymys nro 1 (H-0845/03):

Aihe: Yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien uusien oliiviöljyä, puuvillaa ja tupakkaa koskevien ehdotusten vaikutukset viljelysten häviämiseen ja yhteiskuntarakenteen muutokseen Andalusiassa

Euroopan komission tekemät ehdotukset, jotka koskevat Välimeren alueen oliiviöljyn, puuvillan ja tupakan tuotantoa, merkitsisivät nykyisessä muodossaan viljelysten määrän jyrkkää vähenemistä ja vastaavaa yhteiskunta- ja talousrakenteen muutosta epäsuotuisimmilla, tavoitteen 1 kohdealueilla. Ongelmaa kärjistää entisestään se, että kyseisille viljelyksille ei ole olemassa vaihtoehtoja, jotka loisivat tuotantoalueille vastaavan määrän työpaikkoja ja toisivat yhtä paljon tuloja. Lisäksi komissio ei ole tehnyt yhtään asianmukaista ehdotusta, joka koskisi maatalouden menetettyjen työpaikkojen korvaamista. Komissio pyrkii muuttamaan yhteistä markkinajärjestelyä, joka on toiminut hyvin.

Toisaalta on otettava huomioon Euroopan unionin rakennepolitiikka, jonka puitteissa on investoitu vuosien ajan huomattava määrä varoja maatalouden sosiaalis-taloudellisen rakenteen kehittämiseen. Suuri osa ponnisteluin aikaansaaduista investoinneista aiotaan nyt tuhota.

Aikooko puheenjohtajavaltio Irlanti huolehtia siitä, että kyseiset ehdotukset hyväksytään vain, mikäli samalla tehdään ehdotuksia, jotka koskevat toimivia vaihtoehtoisia ohjelmia ja hankkeita ja jotka takaavat olemassaolevien työpaikkojen ja yhteiskuntarakenteen säilymisen?

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) Neuvosto ryhtyi marraskuussa 2003 tarkastelemaan säädösehdotuksia, jotka komissio oli toimittanut sille 18. marraskuuta 2003. Niillä pyritään muun muassa sisällyttämään puuvillaa, oliiviöljyä, syötäväksi tarkoitettuja oliiveja, tupakkaa ja humalaa koskevat tukijärjestelmät yhteisen maatalouspolitiikan yleistä uudistusta koskevaan asetukseen, jonka neuvosto antoi syyskuussa 2003. Maatalous- ja kalastusasioiden neuvosto keskusteli näistä kahdesta asetusehdotuksesta alustavasti 17. joulukuuta 2003. Tuottajajäsenvaltioiden valtuuskunnat ilmaisivat kokouksessa epäilyksensä ehdotettujen toimenpiteiden vaikutuksista kyseisiin aloihin. He olivat tietoisia siitä, että asia koski viljelyksiä, jotka sijaitsevat suurelta osin tavoite 1 alueilla, joilla on rakennemuutosongelmia.

Keskustelut jatkuvat, ja olisi ennenaikaista tuomita ennalta neuvostossa käytävät keskustelut. Neuvosto aikoo kuitenkin kiinnittää erityisesti huomiota uudistuksen vaikutuksiin sellaisilla alueilla, joiden maatalous on suuresti riippuvainen viljelyksistä, joita uudistus koskee. Neuvosto ja komissio ovat ottaneet asianmukaisesti huomioon Euroopan parlamentin kannan sovittelumenettelyssä ja pyrkivät löytämään tasapuolisen ratkaisun, jossa otetaan huomioon erilaiset etunäkökohdat.

 
  
MPphoto
 
 

  Izquierdo Rojo (PSE).(ES) Esitän suuret kiitokseni neuvostolle sen antamasta vastauksesta, vaikka vastaus ei mielestäni ollutkaan täysin tyhjentävä.

Haluaisin kysyä neuvostolta, voisiko se harkita, että hyväksyttävät yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevat toimenpiteet olisivat väliaikaisia, kunnes saamme asianmukaista tietoa niiden vaikutuksista maatalousalan työllisyyteen.

Vastauksen perusteella päättelen, että toimenpiteillä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia maatalousalan työllisyyteen ja että neuvosto ei tahdo näin tapahtuvan. Haluaisin kysyä, voisiko neuvosto luokitella nämä toimenpiteet väliaikaisiksi, kunnes niiden vaikutukset on selvitetty.

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) Ymmärrän parlamentin jäsenen näkökohdan. En ole varma, voitaisiinko termiä "väliaikainen" käyttää. Puheenjohtajavaltio on tietoinen siitä, että ehdotuksilla saattaa olla voimakas vaikutus yhteiskuntarakenteeseen erityisesti Andalusian kaltaisilla alueilla. Olemme erittäin huolissamme tästä. Puheenjohtajavaltio on tietoinen huolista, joita tuottajajäsenvaltioilla on. Mikäli niille viljelijöille, jotka saavat tuotantomääristä riippumattomia tai niistä osittain riippumattomia tukia, ei ole tarjolla vaihtoehtoista toimintaa, he saattavat luopua viljelystä kokonaan, ja tämä olisi vahingollista alueen maaseuturakenteelle. Ymmärtääkseni tämä on parlamentin jäsenen kysymyksen ydin.

Komissio on ottanut asian huomioon ehdotuksia laatiessaan. Se ehdottaa, että tuottajien tukimenoista pidätetään jokin prosenttiosuus kansallisiksi määrärahoiksi, joita käytetään tällaisten ongelmien ratkaisemiseen. Ehdotuksiin siis sisältyy jonkinlaisia tukitoimenpiteitä. Neuvosto tutkii tarkasti näitä komission ehdotukseen sisältyviä toimenpiteitä ja pyrkii tekemään kompromissiratkaisun, jonka tuottajajäsenvaltiot voivat hyväksyä. Kuten sanoin, puheenjohtajavaltio Irlanti on varsin tietoinen mahdollisista kielteisistä alueellisista vaikutuksista. Meidän mielestämme on todella tärkeää, että ne saadaan mahdollisimman vähäisiksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Seuraavana on

Mary Elizabeth Banottin kysymys nro 2 (H-0847/03):

Aihe: Sosiaalinen osallisuus, kolmas sektori

Euroopan unioni on antanut paljon määrärahoja kolmannen sektorin kehitykseen ja sosiaalisen osallisuuden parantamiseen Irlannissa ja muissa jäsenvaltioissa. Kuinka tärkeänä puheenjohtajavaltio Irlanti pitää sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden käsittelyä? Miten neuvosto aikoo edistää sosiaalista osallisuutta Euroopan unionin epäsuotuisilla alueilla?

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) Itse asiassa kysymys on erittäin mielenkiintoinen ja kattava, ja sellaista osasin odottaakin jäsen Mary Banottilta. Kuten jäsen Banotti varmaan tietää, Eurooppa-neuvosto pyysi maaliskuussa 2000 pitämässään kokouksessa, että jäsenvaltiot ja erityisesti komissio toteuttavat toimenpiteitä, joilla edistetään köyhyyden poistamista merkittävästi. Lissabonin strategiassa ei siis keskitytty ainoastaan yrittäjyyteen. Lisäksi kokouksessa päätettiin, että jäsenvaltioilla olisi oltava köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen tähtäävien politiikkojensa koordinoinnin perustana avoin koordinointimenetelmä, jossa yhdistetään yhteiset tavoitteet, kansalliset toimintasuunnitelmat sekä yhteisesti sovitut indikaattorit, ja tavoitteena olisi edistää kunnianhimoisempia ja tehokkaampia sosiaalista osallisuutta koskevia poliittisia strategioita vuosiksi 2002–2006 suunnitellulla jäsenvaltioiden yhteistyötä, kokemustenvaihtoa ja parhaiden käytäntöjen vaihtamista edistävällä yhteisön toimintaohjelmalla. Sepäs oli melko pitkäveteinen virke, mutta ehdotuksessa asioita painotettiin järkevästi.

Kun toisen kierroksen kansalliset sosiaalista osallisuutta koskevat toimintaohjelmat vuosiksi 2003–2005 oli toimitettu, komissio antoi toisen raporttinsa sosiaalisesta osallisuudesta joulukuussa 2003. Raportissa käsitellään Euroopan unionin alueen tärkeimpiä suuntauksia ja haasteita. Se on mielenkiintoinen myös siksi, että siinä käsitellään yleisen edun mukaisia yhteisiä käytäntöjä ja innovatiivisia lähestymistapoja. Raportti on perusta sosiaalista osallisuutta koskevalle neuvoston ja komission yhteiselle raportille, joka laaditaan keväällä maaliskuussa kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle.

Merkittävää raportissa on, että siinä kiinnitetään entistä enemmän huomiota köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen alueelliseen ja paikalliseen vaihteluun sekä niiden taustalla olevien syiden vaihteluun alueittain. Epäilisin, että tämä asia oli vahvasti jäsen Banottin mielessä, kun hän muotoili kysymystään.

Alueellisesti huomataan eroja erityisesti muuttotappioista, korkeasta työttömyysasteesta ja kasvavista huoltosuhteista kärsivien taantuvien alueiden ongelmat ovat vastakkaisia asumiseen liittyvistä ongelmista kärsivien alueiden ruuhkautumisongelmien kanssa. Erot ja alueelliset eroavuudet muokkaavat yleiskuvaa.

Tutkimuksessa korostetaan myös kysymyksiä, jotka liittyvät syrjäisiin maaseutualueisiin, joissa väestö ikääntyy, palvelut ovat puutteelliset ja huoltosuhteet korkeampia. Lisäksi siinä tuodaan erityisesti esiin etenkin kaupunkien tiettyihin yhteisöihin, esimerkiksi maahanmuuttajien keskuuteen, keskittyvä köyhyys ja moniongelmaisuus.

Haluan huomauttaa, että köyhyydessä on, kuten tiedämme, alueellisia eroja. Tämä on asian taustalla, ja sen mukaisesti raportissa korostetaan, että jäsenvaltioiden on kehitettävä yhtenäisiä ja koordinoituja alueellisen ja paikallisen tason strategioita. Tämä on erityisen tärkeää moniongelmaisissa yhteisöissä. Strategioissa toimet olisi sopeutettava paikallisen tilanteen mukaisesti, kaikkien – myös kolmannen sektorin – toimijoiden aktivointia ja osallistumista olisi edistettävä ja köyhille ja sosiaalisesti syrjäytyneille olisi annettava paremmat mahdollisuudet saada laadukasta palvelua.

Puheenjohtajavaltio Irlanti toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että sosiaaliseen osallisuuteen liittyvät Euroopan unionin tavoitteet otetaan kunnolla huomioon kevään Eurooppa-neuvostossa ja sen valmisteluissa. Tuolloin maaliskuussa 2004 esimerkiksi työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto antaa ensimmäisen kerran kevään Eurooppa-neuvostolle tärkeimpiä asioita käsittelevän asiakirjan, jossa se ilmaisee kantansa asiaan. Lisäksi se kertoo sosiaaliseen suojeluun ja työllisyyspolitiikkaan liittyvistä Lissabonin tavoitteista sekä köyhyyden torjunnasta ja sosiaalisen osallisuuden edistämisestä jäsenvaltioissa.

Puheenjohtajavaltio Irlanti tekee myös useita aloitteita, joilla on tarkoitus auttaa jäsenvaltioita lisäämään köyhyyden torjuntaan ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseen tähtääviä toimia ja ohjelmia. Irlannin puheenjohtajakauden aikana järjestetään kolme aihetta käsittelevää konferenssia. Ensimmäinen järjestetään 1.–2. huhtikuuta Donegalin kreivikunnassa Bundoranissa, joka on alueellisen asemansa ansiosta erityisen sopiva paikka konferenssille. Siellä pyritään sovittamaan yhteen liikkuvuus ja sosiaalisen osallisuus sekä sosiaali- ja talouspolitiikan asema.

Toinen konferenssi järjestetään 13.–14. toukokuuta Dublinissa. Konferenssissa käsitellään perheitä, muutosta ja Euroopan sosiaalipolitiikkaa. Lisäksi keskustellaan perheen keskeisestä asemasta sosiaalisen osallisuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta.

Kolmas konferenssi järjestetään 28.–29. toukokuuta Brysselissä. Se on jatkoa edelliselle konferenssille. Konferenssiin kokoontuu ihmisiä erityisesti sellaisista Euroopan unionin maista, joissa on koettu köyhyyttä. Konferenssin tavoitteena on kehittää uusia tapoja lisätä niiden ihmisten osallistumista, jotka ovat kokeneet köyhyyttä, ja edistää tätä varten perustettavien verkkojen rakenteiden muodostamista.

Arvoisa jäsen on varmasti samaa mieltä kanssani siitä, että sellaista politiikkaa – olivatpa päättäjät kuinka päteviä tahansa – jossa todella otetaan tehokkaasti huomioon köyhyydestä kärsivien perheiden ja yhteisöjen tarpeet, voidaan kehittää ainoastaan siten, että todella kuunnellaan niitä ihmisiä, joilla on käytännön kokemusta asiasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Banotti (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, enpä olisi uskonut, että saan näin pitkän ja tyhjentävän vastauksen kolmen rivin kysymykseen. Se oli melkoinen ansa ministerille, sillä olenhan toki kiinnostunut koko Euroopan tilanteesta, mutta erityisesti minua kiinnostaa oman vaalipiirini tilanne. Siellä ollaan todella huolestuneita siitä, että Irlannin hallitus ei pidä erilaisille ryhmille antamiaan lupauksia, vaikka ryhmät ovat nähneet paljon vaivaa alaa koskevien ohjelmien ja hankkeiden suunnittelussa.

Mielessäni on etenkin Dun Laoghaire-Rathdown, jota voidaan monin tavoin pitää vauraana alueena, mutta sillä on useita ongelmia, joihin paikallisjärjestöt ovat pyrkineet hanakasti puuttumaan. Olen todella iloinen kuullessani, että Irlannin hallitus ja puheenjohtajavaltio Irlanti ovat sitoutuneet asiaan ministerin toteamalla tavalla. Arvoisa ministeri, mitä aiotte tehdä kotirintamalla, jotta nämä äärimmäisen tarkoin harkitut hankkeet todella onnistuvat?

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) Arvoisa jäsen ei varmastikaan halua, että syvennyn erinomaiseen politiikkaan, jonka Irlannin hallitus on äskettäin aloittanut erityisesti sosiaalisen osallisuuden alalla, mutta hän ehkä haluaisi minun varmistavan, että asiaa käsitellään asianmukaisesti neuvostossa.

Vastauksessani huomautin erityisesti, että jopa vaurailla alueilla – arvoisa jäsen mainitsikin alueen, jota pidetään aivan oikeutetusti erittäin vauraana – voi olla köyhyyttä ja puutteita.

Törmäämme Irlannissa muun muassa siihen, että olemme monin tavoin oman menestyksemme uhreja – etenkin, kun ihmiset laativat tilastoja, jotka tukevat edellä mainitun kaltaisia väitteitä. Tämä on yksi esitetyistä syytteistä. Tiedän, että joissakin arvoisan jäsenen kysymyksessään mainitsemissa tutkimuksissa on todettu esimerkiksi, että Irlannissa käytetään sosiaaliseen suojeluun pienempi osuus BKT:stä kuin muualla Euroopan unionissa. Usein mainitaan luvut 14 prosenttia tai 14,7 prosenttia, ja näitä verrataan Euroopan unionin keskitasoon, joka on 27,5 prosenttia. Sen pohjalta tehdään osa perusvertailuista. Jos tarkastellaan lähemmin vertailujen taustalla olevia tilastoja, voidaan kuitenkin huomata, että kyseessä on tilastollinen poikkeama. Esimerkiksi Irlannin bruttokansantuote on jopa 15 prosenttia enemmän kuin sen bruttokansantulo. Tämä on hyvin epätavallista jäsenvaltiolle. Tähän on ensisijaisesti syynä taloutemme kehityssuunta, kuten arvoisa jäsen tietää, ja lähinnä pääomavarojen kotiuttaminen. Sosiaalisen suojelun osuus BKT:stä olisi yli 70 prosenttia, mikä on todenmukaisempi indikaattori.

Sen sijaan, että aloitetaan syvällinen keskustelu tilastoista, voidaan ja pitäisikin huomauttaa, että köyhyyttä ja köyhyyden saarekkeita on jokaisessa yhteiskunnassa riippumatta niiden vauraudesta. Tämän vuoksi köyhyyden torjuntaan tähtäävät ohjelmat on kohdennettava strategisesti ja niitä varten on kuultava ihmisiä. Tähän puheenjohtajavaltio Irlanti pyrkii.

Köyhyys on erittäin suhteellinen asia. Kaikki puolueettomat havainnoijat sanoisivat, että useimmilla jäsenvaltioilla – myös kotimaallani – on mennyt viime aikoina erittäin hyvin. Aina on kuitenkin otettava huomioon erityinen köyhyyden laatu, jota käsiteltiin lisäkysymyksessä ja jonka pyrin huomioimaan alkuperäisessä vastauksessani. Yksittäisiä köyhyyden saarekkeita epäilemättä syntyy. Jos kuitenkin ajatellaan asiaa todellisuuden kannalta, tilanne alueella, josta olemme molemmat kotoisin, on pikemminkin parempi kuin ennuste toisinaan antaa ymmärtää.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Seuraavana on

Lennart Sacrédeusin kysymys nro 3 (H-0849/03):

Aihe: Eritreassa kadonnut toimittaja Dawit Isaac

Syyskuussa 2001 Eritrean hallitus kielsi useita riippumattomia sanomalehtiä. Kymmenen toimittajaa, joiden joukossa Dawit Isaac, vangittiin. Dawit Isaac on sekä Ruotsin että Eritrean kansalainen ja hän oli mukana perustamassa Eritrean ensimmäistä yksityistä sanomalehteä nimeltä Setit.

Eritrean hallitus kieltäytyy kertomasta, missä Dawit ja muut toimittajat ovat. Eritrean hallituksen mukaan häntä pidetään säilössä, jotta valtion turvallisuus ei vaarantuisi. Dawit Isaac ei ole vielä saanut tavata Ruotsin viranomaisten edustajia ja huoli siitä, että hän ei ole enää elossa, kasvaa.

Millä tavalla neuvosto on varautunut painostamaan Eritrean hallitusta, niin että EU-kansalaisen Dawit Isaacsin kohtalo selvitetään ja hänen perheensä ja Ruotsin viranomaiset saavat mahdollisuuden tavata hänet?

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) Tiedän tapauksen. Neuvosto on edelleen erittäin huolestunut Eritrean yleisestä ihmisoikeustilanteesta eli ei vain tästä tapauksesta. Euroopan unionin suhteet Eritrean hallitukseen ovat parantuneet viimeisten kahden vuoden aikana vuoden 2001 lopun vaikean tilanteen jälkeen, ja vuoropuhelu maan sisäisestä tilanteesta ja rauhanprosessista on aloitettu uudelleen. Tämä on erittäin hyvä asia.

Edustuston päälliköt ovat toistumiseen ilmaisseet paikallisen tason kokouksissa Euroopan unionin huolen lukuisten ihmisten – joista useat ovat toimittajia – vangitsemisesta ja riippumattoman lehdistön nujertamisesta. Toistuvasti on esitetty pyyntöjä, jotta pidätetyille esitettäisiin syytteet tai heidät vapautettaisiin. Neuvosto ilmaisi lokakuussa 2003 tyytyväisyytensä toimiin, joita Eritrea oli vastikään toteuttanut yleisen yhteydenpidon palauttamiseksi ja tarkoituksenmukaisen poliittisen vuoropuhelun kehittämiseksi Euroopan unionin kanssa. Lisäksi Euroopan unioni pyysi hallitusta käynnistämään vuoropuhelun, joka perustuu demokratiaan, oikeusvaltioon ja muihin Cotonoun sopimuksen periaatteisiin. Vuoropuhelussa neuvosto ottaa edelleen esille yksittäisiä edellä mainitun kaltaisia tapauksia, joita käsitellään Eritrean hallituksen kanssa.

Toistan, että vangittujen asia on otettu esille virallisessa poliittisessa vuoropuhelussa. Puheenjohtajavaltio Italia käsitteli Eritrean viranomaisten kanssa avoimesti erityisesti Dawit Isaacin kaltaisia tapauksia. Isaacillahan on kaksoiskansalaisuus. Puheenjohtajavaltio Irlanti tekee kaikkensa tukeakseen Ruotsin viranomaisia siinä valtavassa työssä, jota he tekevät saadakseen varmaa tietoa Isaacista ja ennen kaikkea saadakseen tavata hänet.

 
  
MPphoto
 
 

  Sacrédeus (PPE-DE). (SV) Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää puheenjohtajavaltio Irlantia sen antamasta vastauksesta ja toivottaa Irlannin vilpittömästi tervetulleeksi toimimaan uutena Euroopan unionin puheenjohtajana.

Euroopan unioni voi tehdä etenkin ihmisoikeuksien alalla paljon enemmän kuin Irlannin tai Ruotsin kaltaisten yksittäisten jäsenvaltioiden hallitukset. Siksi olenkin tyytyväinen sitoutumiseenne Eritrean ihmisoikeustilannetta kohtaan.

Puheenjohtajavaltio Irlannin vastauksen perusteella ymmärsin, että uutta tietoa ei ole saatu. Pyydän, että ennen kuin puheenjohtajakautenne loppuu kesän alussa, teette kaikkenne lisätietojen saamiseksi ruotsalais-eritrealaisesta toimittajasta Dawit Isaacista. Olemme osoittaneet olevamme yhä enenevässä määrin huolestuneita hänen kohtalostaan ja pelkäämme, ettei hän ole enää elossa. Pyydän, että teette kaikkenne varmistaaksenne, että Dawit Isaac palaa Ruotsiin elävänä.

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) Ymmärrän hyvin teidän huolenne. Siitä on jonkin aikaa, kun olemme kuulleet uutisia Isaacista. Voin vain toistaa esittämäni huomion: neuvosto vakuuttaa jälleen vahvasti, että Euroopan unioni on sitoutunut ihmisoikeuksiin ja niiden noudattamiseen. Kuten jäsen itse asiassa mainitsi, ihmisoikeuksia ei määritellä maantieteellisesti; ne ovat elämään kuuluvia maailmanlaajuisia tosiasioita, ja jokaisen valtion, johon Euroopan unionilla on jonkinlaisia yhteyksiä, on tiedostettava, kuinka huolestuneita olemme tästä asiasta erityisesti silloin, kun henkilöllä on kaksoiskansalaisuus ja hän on Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen.

Ymmärrän hyvin jäsenen esittämät kommentit ja tuen niitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Seuraavana on

Gerard Collinsin kysymys nro 4 (H-0850/03):

Aihe: Euroopan unioni ja Etelä-Afrikka

Miten neuvoston nykyinen puheenjohtaja arvioi Euroopan unionin ja Etelä-Afrikan suhteiden kehittyvän vuoden 2004 aikana? Euroopan unioni ja kansainvälinen yhteisö tukevat Suurten järvien alueen rauhaa, turvallisuutta, demokratiaa ja kehitystä käsittelevän kansainvälisen konferenssin koolle kutsumista, ja Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto suositti tätä jo lokakuussa 1994. Uskooko neuvosto, että Euroopan unioni ja Etelä-Afrikka voisivat tehdä rakentavaa yhteistyötä tuen toimeenpanemiseksi ja koordinoimiseksi?

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) Haluan kiittää jäsen Collinsia, joka on ollut pitkään ja aktiivisesti kiinnostunut kaikista Afrikkaan liittyvistä asioista. Hänen ansionsa alalla ovat varsin kunnioitettavia.

Euroopan unionin kannalta Etelä-Afrikka on merkittävä kumppani Afrikan suhteissa, mutta tähän eivät vaikuta ainoastaan kahdenväliset suhteet vaan myös maan asema SADC:ssä, Afrikan unionissa ja yleisesti Afrikan konfliktien selvittämisessä. Etelä-Afrikka on järjestänyt ja johtanut onnistuneesti konferensseja, joissa on käsitelty konfliktien ratkaisemista Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Burundissa, ja tässä kuussa Euroopan unioni ilmaisi kunnioittavansa sitä, kuinka päättäväisesti Etelä-Afrikka suhtautui Komorien kanssa tehtyyn poliittiseen sopimuksen.

Etelä-Afrikka on myös siinä määrin avustanut rauhanturvajoukkoja UNACin valtuuttamissa tehtävissä, että maasta on tullut Afrikan rauhanturvaoperaatioiden suurin tukija, mikä on kaikin tavoin poikkeuksellisen ansiokasta toimintaa. Euroopan unioni on tunnustanut nämä toimet julkisissa lausunnoissa ja auttanut Etelä-Afrikkaa rahoittamaan sen osallistumista Burundiin suuntautuneeseen Afrikan operaatioon, sillä Etelä-Afrikan kannalta kyse on mittavasta taloudellisesta rasitteesta, sillä Etelä-Afrikalla on edelleen suuria sisäisiäkin haasteita: köyhyys, työttömyys sekä tietenkin HIV:n ja aidsin leviäminen.

Etelä-Afrikan rooli Euroopan unionin ja Afrikan vuoropuhelun palauttamisessa ennalleen sen jälkeen, kun Lissabonissa järjestettäväksi suunniteltua kokousta lykättiin, on ollut todella hyödyllinen ja myönteinen. Lisäksi Etelä-Afrikka on NEPAD-aloitteen tärkeimpiä tukijoita.

Irlanti aikoo tulevina kuukausina neuvoston puheenjohtajana tarjota lukuisia mahdollisuuksia syventää Etelä-Afrikan kanssa käytävää vuoropuhelua. Pretoriassa joulukuussa 2003 järjestetyssä Euroopan unionin ja Etelä-Afrikan yhteistyöneuvoston neljännessä kokouksessa käytiin poliittinen vuoropuhelu, ja sen perusteella puheenjohtajavaltio järjestää toimikautensa alkuvaiheessa Etelä-Afrikassa korkeiden virkamiesten kokouksen sekä ministeritroikan, jonka tapaaminen järjestetään Dublinissa.

Kokoukset tarjoavat mahdollisuuden syventää vuoropuheluamme ja keskustella yhteisistä huolenaiheistamme. Etelä-Afrikan kannalta vuosi 2004 on erityisen tärkeä, sillä se juhlii demokratiansa kymmenettä vuotta 27. huhtikuuta. Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat luultavasti edustettuina tässä merkittävässä tapahtumassa. Etelä-Afrikka on ylpeä tästä tapahtumasta, ja meidänkin olisi avoimesti ilmaistava ylpeytemme maasta ja sen saavutuksista.

Suurten järvien alueelle suunniteltu konferenssi on UNAU:n aloite, ja se on suurelta osin Afrikkalaisten hallinnoima. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin erityisedustaja Ibrahima Fall vastaa konferenssin järjestämisestä ja valmistelee sitä yhdessä kansallisten valmistelukomiteoiden kanssa seitsemässä keskeisessä valtiossa. Euroopan unionin erityisedustaja Suurten järvien alueella tarjosi apuaan ja osallistui joihinkin valmistelukokouksiin. Puheenjohtajavaltio kiinnittää edelleen huomiota tähän konferenssiin, jossa pyritään palauttamaan rauha koko tälle levottomalle alueelle.

Hyvä jäsen, arvoisa puhemies, vakuutan edelleen, että puheenjohtajavaltio Irlanti on yhteydessä Etelä-Afrikkaan ja muihin tärkeisiin kumppaneihin Afrikassa tämän todella merkittävän ja tärkeän asian vuoksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Collins (UEN). (EN) Haluan kiittää ministeri Rochea tyhjentävästä vastauksesta, johon olen tyytyväinen. Voimme tulevaisuudessa viitata siihen yhä uudelleen.

Haluaisin todeta ministerille, että meidän on otettava Etelä-Afrikan suhteissamme huomioon, että Zimbabwe on Etelä-Afrikan naapurimaa ja maassa vallitseva poliittinen tilanne herättää vakavaa huolta kansainvälisesti. Asia on otettu esille monissa yhteyksissä.

Voisiko puheenjohtajavaltio kertoa, millaisena se näkee Etelä-Afrikan ja Zimbabwen suhteet tulevaisuudessa ja millaisena se näkee Euroopan unionin ja Zimbabwen suhteet? Voisiko puheenjohtajavaltio myös kertoa, millaisiin toimiin Euroopan unioni voi ryhtyä muuttaakseen Etelä-Afrikan viranomaisten asenteita, jotta ne ottaisivat käytännössä huomioon Zimbabwessa vallitsevat kamalat olosuhteet, joihin ne eivät vielä ole reagoineet?

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) Arvoisa puhemies, kysymys on todella mielenkiintoinen. Kuten jäsen totesi, on ratkaisevan tärkeää, että Euroopan unioni käsittelee Etelä-Afrikan kanssa tätä arkaluonteista Zimbabwen asiaa. Afrikan asioita ei ratkaista siten, että ihmiset heristävät sormeaan alueen ulkopuolella. Euroopan unioni tunnustaa, että Etelä-Afrikalla on keskeinen asema paitsi Zimbabwen asiassa myös yleisesti koko mantereella. Sillä on erityisen merkittävä asema Afrikan eteläisellä alueella. Tämän vuoksi aloitamme Etelä-Afrikan kanssa samanlaisen kahdenvälisen keskustelun Zimbabwen tilanteesta kuin jota käymme Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön kanssa, jossa Etelä-Afrikka on johtavana jäsenenä.

Sekä SADC:n että Afrikan unionin kanssa on sovittu, että Zimbabwesta keskustellaan yhteisenä huolenaiheena. Kuten jäsen Collins huomautti, Zimbabwen kriisi vaikuttaa suoraan sen naapurimaihin ja myös Etelä-Afrikkaan. Euroopan unionin ja Afrikan ministeritroikka keskusteli niinkin hiljattain kuin marraskuussa 2003 siitä, miten tämän vaikeuksissa olevan maan tilanne vaikuttaa sen naapurimaihin. Asiasta keskusteltiin myös äskettäin kokoontuneessa Euroopan unionin ja SADC:n korkeiden virkamiesten sekakomiteassa. Viime joulukuussa Etelä-Afrikan kanssa käytiin rakentavaa poliittista vuoropuhelua Zimbabwesta, ja Etelä-Afrikka hyväksyi Euroopan unionin myöntämän humanitaarisen avun tuolle vaikeuksissa olevalle valtiolle.

Palaan vielä jäsen Collinsin esittämään huomautukseen ja totean olevani täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Zimbabwen ongelmien ratkaisu riippuu osittain Etelä-Afrikasta. Se on avainasemassa, ja kuten jäsen Collins ehdottaa, Euroopan unionin on keskusteltava asiasta Etelä-Afrikan kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Rübig (PPE-DE).(DE) Tiedämme, että kauppasuhteilla voidaan parantaa myös poliittisia suhteita, ja siksi kysynkin seuraavaa: aiotaanko Euroopan ja Etelä-Afrikan pk-yritysten tai perheyritysten välisiä kauppasuhteita edistää? Näin voitaisiin luoda perusta köyhempien alueiden vaurastumiselle, joka on lopulta myös rauhan rakentamisen perusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) Tähän on ilman muuta vastattava "kyllä". Kauppasuhteet paranevat hyvin usein pikemminkin rauhanprosessien jälkeen kuin niitä ennen, mutta tietysti kaikki toimet, joilla voitaisiin parantaa kyseisen alueen taloudellista tilannetta, olisivat merkittäviä ja tärkeitä. Tällä hetkellä ei ole suunnitteilla aloitteita, jotka koskisivat erityisesti kyseisen alueen pk-yritysten toimintaa.

Monet aiheet olisivat tärkeitä Irlannin puheenjohtajakaudella. Virallisia suunnitelmia ei ole, mutta tarkastelemme esimerkiksi Etelä-Afrikan kehityskatsausta vapauden kymmenennen vuosijuhlan yhteydessä ja erityisesti Euroopan unionin laajentumisen edistymistä. Lisäksi tutkimme Afrikan unionin ja Afrikan kehittämistä koskevan uuden kumppanuuden etenemistä. Yksi tärkeä aloite koskee Afrikan unionin ja NEPAD:n muodostamista. Ainoana vaihtoehtona on, että Afrikan valtiot johtavat toimintaa. Afrikka johtaa toimintaa, mutta eurooppalaisten on tuettava sitä tässä tehtävässä. Ainoana vaihtoehtona on, että Afrikan valtiot johtavat mannerta yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.

Afrikan unionin ja NEPAD:n kaltaiset aloitteet ovat erittäin tärkeitä. Puheenjohtajavaltio Irlannin yhtenä kunnianhimoisena tavoitteena on asettaa Afrikkaan liittyvät kysymykset entistä tärkeämmälle sijalle Euroopan unionin asialistalla. Euroopan kannalta olisi hyvä, jos se toimisi aktiivisemmin ja olisi kiinnostuneempi Afrikan asioista, mutta sillä on myös moraalisia velvoitteita asiassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Kysymys nro 5 jätetään käsittelemättä.

Seuraavana on

Brian Crowleyn kysymys nro 6 (H-0853/03):

Aihe: Lastensuojelun hyvän käytännön edistäminen nuorisotyössä kaikkialla Euroopassa

Onko neuvosto tietoinen siitä, että EU:n nuoriso-ohjelma avaa tuhansille 15–25-vuotiaille nuorille mahdollisuuden liikkuvuuteen ja koulutukseen virallisten rakenteiden ulkopuolella 30 Euroopan maassa? Se antaa nuorille mahdollisuuden osallistua ryhmävaihtoon, henkilökohtaiseen vapaaehtoistyöhön sekä tukitoimintaan.

Sen varmistamiseksi, että Euroopan unioni toimii edelläkävijänä nuorten suojelussa osallistumalla erilaisiin ohjelmiin, joiden tavoitteista voidaan mainita lasten hyväksikäytön riskin vähentäminen, ja kun "lastensuojelua nuorisotyön alalla" koskeva Irlannin käytännesääntö (syyskuu 2002) otetaan huomioon, voiko neuvosto ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että lastensuojelupolitiikka tai- strategia sisällytetään nuoriso-ohjelmaan? Aikooko neuvosto ehdottaa asiaa koskevan päätöslauselman hyväksymistä seuraavassa nuorisoasioita käsittelevien ministerien neuvoston kokouksessa, ja aikooko se ryhtyä myös tarvittaviin toimiin sen varmistamiseksi, että kun EU:n nuoriso-ohjelmaa tarkistetaan, siinä yhteydessä perustetaan lastensuojelun korkean tason työryhmä?

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) Kysymys on erittäin mielenkiintoinen, ja sitä saatoin odottaakin hieman nuoremmalta parlamentin jäseneltä.

Neuvosto aloittaa keskustelut komission ehdotuksesta vuoden 2006 jälkeisestä Nuoriso-ohjelmasta, kun komissio on hyväksynyt ehdotuksen virallisesti ja kun se on toimitettu parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi. Ennen sitä neuvoston ei ole asianmukaista arvostella millään tavoin ehdotuksen sisältöä, joka on täysin komission päätettävissä.

Puheenjohtajavaltio jatkaa samanaikaisesti Euroopan uuden sukupolven koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kehittämistä. Puheenjohtajavaltion nuorisoalan ohjelman mukaan se antaa nuorten sosiaalista osallisuutta koskevan päätöslauselmaesityksen, jossa jäsenvaltioita kehotetaan muun muassa laatimaan strategioita ja ehdotuksia nuorisoa käsittelevässä valkoisessa kirjassa esitettyjen sosiaalista integraatiota koskevien näkökohtien mukaisesti, jotta nuorisopolitiikassa kehitetään asianmukaisia toimenpiteitä sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi.

Haluan myös korostaa, että neuvosto on tietoinen siitä, että lapsia on suojeltava kaikenlaiselta hyväksikäytöltä. Neuvosto on toteuttanut tällä alalla lukuisia toimenpiteitä, ja erityisesti mainittakoon, että se antoi 22. joulukuuta 2003 puitepäätöksen lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta. Puitepäätöksessä jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan, että lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai lapsipornografiaan liittyvät tahalliset teot on säädetty kansallisessa lainsäädännössä rangaistaviksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Crowley (UEN). (EN) Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kiitos vastauksestanne. Käsittelitte joitakin aiheita, joista halusin esittää lisäkysymyksen. Kun uusi viestintätekniikka – Internet, matkapuhelimet ja niin edelleen – tulee saataville, käy ilmi sellaisia tapauksia, joista Irlanti, Ranska, Italia ja Saksa ovat hiljattain kertoneet ja joissa teini-ikäisten koululaisten pornografisia kuvia on lähetetty matkapuhelimilla toisille oppilaille. Voitteko mainita yksittäisiä puheenjohtajakaudella esitettäviä ehdotuksia, joissa käsitellään asiaa lainsäädännön kannalta, pyritään luomaan kumppanuuksia tuotannonalan teknisestä puolesta ja myynnistä vastaavien tahojen kanssa ja painottamaan näitä tahoja verkostojen toiminnan hallinnassa sekä asettamaan ne osaltaan vastuunalaisiksi?

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) Jäsen Crowley on oikeassa: uuteen tekniikkaan ja uuden tekniikan kehitykseen liittyy erityinen haaste. Tapaukset, jotka ovat tulleet esille esimerkiksi Irlannin joukkotiedotusvälineissä ja muiden maiden medioissa, ovat osoitus juuri siitä, kuinka vaikeaa jäsenvaltioiden on pysyä selvillä tekniikan ja tekniikan väärinkäytön kehityksestä.

Lasten suojelusta – erityisesti Internetin ja muiden kehittyvien tekniikoiden yhteydessä – on selvästikin oltava huolissaan.

Pornografian ja Internetin tai uusien matkapuhelinverkkojen kautta levitettävien pornografisten kuvien kannalta lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjunnasta 22. joulukuuta 2003 tehty puitepäätös on oleellinen. Puitepäätöksen mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikenlaiset lasten hyväksikäyttöön liittyvät teot on säädetty rangaistaviksi.

Puitesopimuksen kohteena olivat – ja tämä jälleen osoittaa, kuinka oikeassa jäsen Crowley on – tekniikoita hyväkseen käyttävät kaupalliset eturyhmät. Sen kohteena eivät selvästikään olleet sellaiset tiedotusvälineissä korostetut hyväksikäytön tavat, joihin jäsen Crowley kiinnitti huomiota. Erityisesti pyritään ehkäisemään kaupallista hyväksikäyttöä sekä sitä, että uusia tekniikoita käytetään hyväksi lapsipornografian levittämisessä ja lasten hyväksikäytössä.

Ehdotusten mukaan jokaisen jäsenvaltion on toteutettava lapsipornografiaan liittyvien rikosten osalta tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että lapsipornografian tuottaminen, jakelu, tarjoaminen ja hankkiminen on säädetty rangaistaviksi. Tämä liittyy siihen erityishuomautukseen, jonka jäsen Crowley teki valokuvaus- ja videointivalmiuksin varustettujen matkapuhelinten uudesta tekniikasta. Puitedirektiivillä pystytään puuttumaan jäsenen korostamaan ongelmaan.

Direktiivin mukaan jäsenvaltioilla on päävastuu tällaisten asioiden käsittelyssä.

 
  
MPphoto
 
 

  Rübig (PPE-DE). (DE) Yksi ongelma, joka koskettaa tietysti etenkin nuoria, on työttömyys. Työttömyydestä voi seurata tietynlaista toimintaa, joka ei ole toivottavaa. Eurochambersin puheenjohtaja Leitl totesi hiljattain, että 15–25-vuotiaiden nuorten työttömyyttä on periaatteessa mahdotonta hyväksyä ja että nuorilla pitäisi olla mahdollisuus valita joko työ tai opiskelu, jotta he voivat integroitua yhteiskuntaan. Voitaisiinko teidän mielestänne myös Nuoriso-ohjelmassa toteuttaa tällainen aloite?

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) Arvoisa jäsen on oikeassa, sillä työttömyys ja etenkin nuorisotyöttömyys on poikkeuksellisen hankala asia. Lissabonin yleiseen prosessiin kuuluu työttömyyteen puuttuminen kaikilla tasoilla. Kotimaassani kuuluisa poliittinen johtaja totesi kerran, että nousuvesi nostaa kaikkia veneitä, eli toisin sanoen paras tapa ratkaista köyhyys ja työttömyys on luoda työpaikkoja ja tarjota asianmukaiset taloudelliset olosuhteet.

Neuvoston työryhmässä, joka käsittelee lastensuojelun ja nuorisotyön hyvien toimintatapojen edistämistä Euroopassa, on tarkasteltu eri politiikanalojen välistä johdonmukaisuutta sekä koordinoinnin ja yhteistyön lisäämistä, jotta tähän alaan liittyvät vaikeudet otettaisiin huomioon sosiaalipolitiikkaa laadittaessa. Tähän liittyvät läheisesti asumista, yleissivistävää koulutusta, ammatillista koulutusta, sosiaalihuoltoa, työllisyyttä, terveydenhuoltoa ja rikostentorjuntaa sekä monia muita aloja koskevat toimet.

Köyhyydellä on monia ikäviä seurauksia, ja etenkin kun köyhyys iskee nyky-yhteiskunnan nuoriin, se luo päättäjille erityishaasteita, kuten arvoisa jäsen totesi. Otan jäsenen kommentin ja ehdotukset huomioon.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Kysymys 7 jätetään käsittelemättä.

Seuraavana on

Liam Hylandin kysymys nro 8 (H-0857/03):

Aihe: Lihatuotteiden merkinnät

Irlannin maatalous- ja elintarvikeasiain ministeriön (Department of Agriculture and Food) hiljattain teettämän kuluttajatutkimuksen mukaan suurin osa kuluttajista haluaa tarkan tiedon kaikkien myytävänä olevien lihatuotteiden alkuperämaasta.

Mikä on neuvoston kanta naudanlihan merkintää koskevien asetusten laajentamisesta koskemaan elintarvikepalvelualaa?

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) Lähetämme kaikki varmastikin lämpimät terveisemme värikkäälle persoonalle, parlamentin jäsenelle Fitzsimonsille ja toivotamme hänelle pikaista paranemista.

Jäsen Hylandin kysymys on erittäin tärkeä, kun otetaan huomioon pelot, joita liittyy elintarvikkeisiin yleisesti ja terveysriskeihin. Neuvosto on tietoinen jäsen Hylandin ilmaisemista huolenaiheista. Komissiolta ei kuitenkaan ole vielä saatu ehdotusta, jota neuvosto voisi tutkia yksityiskohtaisesti. Kysymys ennakoi jotakin tulevaa. Käsittääkseni komissio antaa piakkoin Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi naudanlihan merkintöjä koskevien nykyisten sääntöjen noudattamisesta kertomuksen, jossa tarkastellaan kyseistä asiaa. Tämän jälkeen neuvosto voi keskustella asiasta syvällisesti, ja se haluaa varmistaa, että kuluttajien edut suojataan mahdollisimman hyvin.

Lisäksi haluan esittää hyvälle ystävälleni Liam Hylandille lisäkommentin asiasta. Merkinnät ja se, kuinka merkinnät ja kuluttajien suojelu liittyvät toisiinsa, on vuosien ajan ollut jäsen Hylandin kiinnostuksen kohteena. Hänen kysymyksensä ennakoi jotakin, mitä komissio aikoo tehdä. Hän on jo kauan ollut tällä alalla aikaansa edellä. Kysymyksessään hän toi esille alan, johon komission, neuvoston ja parlamentin on kiinnitettävä huomiota.

 
  
MPphoto
 
 

  Hyland (UEN). (EN) Neuvoston puheenjohtajan kommentit olivat niin ystävällisiä, että olen melkeinpä pahoillani siitä, että olen päättänyt lopettaa työni Euroopan parlamentissa.

Kuten Thaimaassa äskettäin puhjennut lintuinfluenssaepidemia on osoittanut, alkuperämaakysymys on Euroopan kuluttajille todellinen huolenaihe. Jos jäljitettävyys toimii kunnolla, jokaisen elintarvikemyyjän pitäisi tietää tarjoamansa lihan tai muiden elintarvikkeiden alkuperämaa. Tiedän ja olen varma, että ministeri tietää, että tuottajat ja kuluttajat ovat kotimaassani Irlannissa huolestuneita siitä, että ravintolat eivät pysty antamaan tätä tietoa. Turvallisuus- ja laatunäkökohtien lisäksi kuluttajilta evätään näin oikeus tukea kotimaista tai eurooppalaista tuotantoa yhteisön ulkopuolisen tuotannon sijasta.

Lisäkysymykseni kuuluu: myöntääkö neuvosto, että alaa koskevat kuluttajien huolenaiheet ovat perusteltuja? Tiedän nyt, että neuvosto myöntää tämän, ja kiitän neuvoston puheenjohtajaa siitä, että hän tunnusti asian. Mitä muita toimia puheenjohtajavaltio voi toteuttaa varmistaakseen, että asia otetaan huomioon uusissa merkintöjä koskevissa ehdotuksissa? Tiedän neuvoston vaikuttavan erittäin myönteisesti siihen, miten tämä kuluttajia huolestuttava asia ratkaistaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) Yhtenä lukuisista Liam Hylandiin tyytyväisistä äänestäjistä voin vain todeta parlamentille, että myös minä olen pahoillani siitä, että hän on päättänyt lyödä rukkaset naulaan ja lähteä parlamentista. En lainkaan epäile, etteikö hän käyttäisi hämmästyttävää energiaansa ja kykyjään viisaasti jossakin muualla. Hylandin paluu kokopäiväisesti Irlantiin on Irlannin voitto mutta parlamentin menetys.

Jäsen on täysin oikeassa, sillä huolet elintarvikkeiden turvallisuudesta, merkinnöistä ja jäljitettävyydestä ovat perusteltuja. Esimerkiksi hullun lehmän tautiin ja suu- ja sorkkatautiin liittyneet pelot horjuttivat kuluttajien luottamusta kaikkialla Euroopassa. Jäsen Hylandin mainitsemat lintuinfluenssaan liittyvät äskettäin esille tulleet asiat ovat varmasti horjuttaneet kuluttajien luottamusta. Itse asiassa kyse ei ole vain tärkeästä asiasta: kuluttajilla on oikeus saada ajankohtaista tietoa kaikista asioista, jotka ovat merkittäviä elintarvikkeiden turvallisuuden kannalta.

Puheenjohtajavaltio Irlanti aikoo edistää merkinnöistä – joka oli jäsen Hylandin kysymyksen ydin – käytävää keskustelua, kun komissio on antanut kertomuksensa. Toivomme tämän tapahtuvan lähitulevaisuudessa. Erityisen kiinnostuneita olemme saamaan asian mahdollisimman pian neuvoston käsittelyyn. Itse asiassa asiasta on tehty Irlannissa yksityiskohtainen tutkimus, jonka toteutti sitä varta vasten perustettu elintarvikkeiden merkintöjä käsittelevä ryhmä. Sen antaman raportin perusteella maatalous- ja elintarvikeministeri Walsh kirjoitti komission jäsenelle Byrnelle syksyllä 2003 ja ehdotti, että merkintöjä ja etenkin naudanlihan merkintöjä koskevien säädösten soveltamisalaan lisätään ateriapalvelujen ala. Juuri tämä on ollut jäsen Hylandin ajatuksena. Kuluttajilla on ehdoton oikeus tietää, mistä naudanliha on peräisin, ja heillä on ehdoton oikeus tietää, mitä liha sisältää, sillä elintarvikkeiden väärentäminen on todella vakava asia.

Kollegani ministeri Walsh on pyytänyt, että asiaan liittyvät huolenaiheet otetaan huomioon, kun komissio laatii kertomustaan, ja odotamme innolla saavamme komissiolta pian asiaa käsittelevän tiedonannon.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Seuraavana on

Seán Ó Neachtainin kysymys nro 9 (H-0859/03):

Aihe: Kalastusalan sidosryhmien kuuleminen

Onko neuvosto samaa mieltä siitä, että kalastajien ja heidän edustusjärjestöjensä on sallittava osallistua enemmän yhteisen kalastuspolitiikan päätöksentekoprosessiin? Onko neuvosto samaa mieltä siitä, että jotta kalastajat luottaisivat tieteellisiin lausuntoihin, joita käytetään kalastuksenhoitoa koskevien päätösten teossa, kalastajien ja tiedemiesten välisiä yhteyksiä on lähennettävä tieteellisten lausuntojen avoimuuden lisäämiseksi? Onko neuvosto myös samaa mieltä siitä, että alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat, jotka ottavat kalastajat ja heidän järjestönsä mukaan päätöksentekoon, ovat oikea tapa edetä?

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) Kysymyksen on esittänyt jäsen Ó Neachtain, jolla on kunnon länsi-irlantilainen nimi.

Neuvosto on arvoisan jäsenen kanssa samaa mieltä siitä, että kalastajien ja heidän edustusjärjestöjensä on voitava osallistua enemmän yhteisen kalastuspolitiikan päätöksentekoprosesseihin. Tämä on yksi niistä periaatteista, joista sovittiin, kun neuvosto hyväksyi joulukuussa 2002 yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisen. Kalastajien ja tiedemiesten tiiviimmät yhteydet lisäisivät tieteellisten lausuntojen avoimuutta, ja tällaisia yhteyksiä on tuettava.

Neuvoston mielestä asiaa edistetään alueellisilla neuvoa-antavilla toimikunnilla. Kuten neuvoston puheenjohtaja sanoi kalatalousvaliokunnalle tammikuussa, alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat tarjoavat foorumin, jossa kaikki alan toimijat voivat kokoontua ja keskustella asioista. Vuoropuhelun ansiosta keskinäisen ymmärryksen ja luottamuksen pitäisi asteittain lisääntyä. Muutama vuosi sitten, kun olin Irlannin parlamentin jäsen, toimin puheenjohtajana parlamentin valiokunnassa, joka tarkasteli ongelmia, joita kalateollisuudella oli Irlannin eri sääntelyelinten kanssa. Yksi tuolloin tekemämme ehdotus oli, että juuri sen kaltaisen vuoropuhelun merkitys, jota jäsen Ó Neachtain on suositellut, on keskeinen, jos molempien osapuolten halutaan ymmärtävän toistensa asemat.

Neuvoston tavoitteena on tehdä alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien perustamista koskeva päätös mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on kuullut parlamentin kannan asiaan. Neuvosto odottaa kuulevansa kannan jälleen mitä pikimmin. Tiedän, että jäsen Ó Neachtain osallistuu keskusteluun erittäin ansiokkaasti ja tarmokkaasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ó Neachtain (UEN). (EN) Kiitän neuvoston puheenjohtajaa hänen kattavasta vastauksestaan ja tuesta, jonka hän antoi alueellisia neuvoa-antavia toimikuntia koskevalle ajatukselle. Uskon vahvasti, että tästä uudesta toimenpiteestä, joka sisältyy ensimmäistä kertaa yhteiseen kalastuspolitiikkaan, on tulevaisuudessa yleisesti hyötyä kalatalousalalle.

Katsooko ministeri Roche, että mikäli toimenpide hyväksytään, tällä olisi entistä aktiivisempi rooli yhteisessä kalastuspolitiikassa ja että sen ansiosta kalastajilla ja alan toimijoilla olisi tulevaisuudessa lakisääteinen asema yhteisen kalastuspolitiikan kehittämisessä?

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) Kiitän jäsen Ó Neachtainia. Vastaus hänen lisäkysymykseensä kävi epäsuorasti ilmi alkuperäiseen kysymykseen antamastani vastauksesta. Puheenjohtajavaltio ilmoitti selvästi viime kuussa, että alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat tarjoaisivat tärkeän foorumin kaikille alan toimijoille. Ratkaisemattomia asioita on vielä, mutta olen samaa mieltä siitä yleisperiaatteesta, että kalastusalan toimijoiden kuuleminen on ratkaisevan tärkeää.

Puheenjohtajavaltio Irlanti toteuttaa toimia edistääkseen yhteydenpitoa kansalaisiin kaikilla tasoilla – niin järjestyneisiin kansalaisiin kuin yksityishenkilöihinkin kaikilla tasoilla. Kehityssuuntaus, jota jäsen Ó Neachtain on itse asiassa pyrkinyt edistämään jonkin aikaa, on hyvin yhdenmukainen puheenjohtajavaltio Irlannin toiminnan pääajatuksen kanssa. Pääajatuksena on parantaa yhteisön ja Euroopan kansalaisten välisiä suhteita kautta linjan, toimivatpa kansalaiset kalastuksen tai maatalouden tai millä tahansa muulla alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Kysymys nro 10 ja kysymys nro 11 käsitellään yhdessä, koska niiden aiheet ovat samankaltaiset.

Seuraavana on

Alexandros Alavanosin kysymys nro 10 (H-0861/03). Kysymyksen laatijan sijaisena on Dimitrios Koulourianos.

Aihe: Kyproksen ongelman ratkaisuyritykset

Monien analyytikkojen mukaan vaalit niin kutsutussa "Pohjois-Kyproksen turkkilaisessa tasavallassa" voisivat viedä asioita jälleen Kyproksen ongelman ratkaisemisen suuntaan.

Kun vaalien tulokset ovat nyt selvillä, katsooko neuvosto, että ongelman ratkaisulle otolliset olosuhteet ovat syntymässä? Tukevatko Turkin omaksumat kannat Kyproksen ongelman ratkaisemiseksi tehtyjä aloitteita?

Seuraavana on

Rodi Kratsa-Tsagaropouloun kysymys nro 11 (H-0042/04):

Aihe: Kyproksen kysymykseen liittyvät uudet tapahtumat ja ratkaisunäkymät

Jokin aika sitten tekemällään Yhdysvaltain vierailulla Turkin pääministeri Tayip Erdogan ilmoitti selvin sanoin ulkosuhteiden neuvostolle (CFR), että Annanin suunnitelma ei ole neuvottelujen pohjana vaan taustana niiden käymiselle. Hän korosti, että poliittisesti vaikutusvaltaisen, riippumattoman ja puolueettoman maan sekä Kofi Annanin jonkun uuden edustajan on osallistuttava neuvotteluihin.

Uskooko neuvosto, näiden seikkojen sekä sen tosiasian pohjalta, että Rauf Denktash on edelleen kyproksenturkkilaisen osapuolen virallinen neuvottelija, että on mahdollista löytää nopeasti pysyvä ratkaisu saaren poliittiseen ongelmaan?

Katsooko se, että Kypros on mahdollista liittää yhtenäisenä kokonaisuutena EU:hun 1. toukokuuta 2004 siten, että yhteisön säännöstö pannaan täytäntöön sen koko alueella?

Aikooko se tehdä konkreettisia aloitteita, joiden tavoitteena on tällaisen politiikan toteuttaminen?

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) Kysymykset ovat erittäin ajankohtaisia. Eurooppa-neuvosto on toistuvasti ilmoittanut toivovansa, että Euroopan unioniin liittyy 1. toukokuuta 2004 yhtenäinen Kypros. Joulukuussa 2003 kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti kaikkia osapuolia – erityisesti Turkkia ja kyproksenturkkilaisia johtajia – antamaan vankan tuen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin Annanin toimille, ja samalla Eurooppa-neuvosto pyysi, että neuvotteluja jatkettaisiin välittömästi Annanin ehdotusten perusteella. Yhdistyneet Kansakunnat toisti olevansa valmis mukauttamaan sopimuksen ehtoja periaatteisiin, joihin Euroopan unioni pohjautuu.

Eurooppa-neuvoston kokousta seuranneina viikkoina on tapahtunut paljon – itse asiassa viimeisten 24 tunnin aikanakin on tapahtunut. Nämä tapahtumat vaikuttavat kokonaisvaltaisen ratkaisun löytymiseen. Esimerkiksi Pohjois-Kyproksessa on muodostettu joulukuussa pidettyjen vaalien jälkeen CTP-puolueen johtajan Mehmet Ali Talatin vetämä koalitiohallitus, joka on puoltanut Kyproksen ongelman ratkaisemista ja Kyproksen liittymistä yhdistyneenä Euroopan unioniin. Koalition toisena osapuolena on demokraattisen puolueen johtaja Denktash.

Turkin kansallinen turvallisuusneuvosto ilmoitti tiiviin kuulemisprosessin jälkeen 23. tammikuuta 2004, että se oli päässyt yhteisymmärrykseen siitä, että neuvotteluja käydään saaren todellisen tilanteen pohjalta Annanin suunnitelman mukaisesti.

Pääministeri Erdogan keskusteli tilanteesta pääsihteeri Annanin kanssa Davosissa 24. tammikuuta ja ilmoitti sen jälkeen virallisesti, että Turkki kannattaa neuvottelujen jatkamista Annanin suunnitelman perusteella, jotta asia voitaisiin ratkaista kansanäänestyksellä ennen 1. toukokuuta.

Pääministeri Erdogan tapasi Pohjois-Kyproksen poliittisia johtajia, myös Rauf Denktashin, palatessaan Davosista. Presidentti Papadopoulos on toistanut, että Kyproksen tasavallan hallitus on valmis jatkamaan neuvotteluja ilman ennakkoehtoja.

Viime viikolla pääsihteeri Annan kutsui osapuolet jatkamaan keskusteluja hänen ehdotustensa pohjalta, jotta Kyproksen ongelmaan saataisiin kattava ratkaisu. Hän totesi kutsukirjeissään, että hän pitäisi kutsun hyväksymistä merkkinä sitoutumisesta siihen, että suunnitelma laaditaan Yhdistyneiden Kansakuntien avulla 31. maaliskuuta 2004 mennessä ja että lopullisesta suunnitelmasta järjestään samanaikaiset kansanäänestykset 21. huhtikuuta 2004. Pääsihteeri vetosi johtajiin, jotta nämä keräisivät kokoon tarvittavan poliittisen tahdon, jotta ratkaisuun päästään käytettävissä olevassa lyhyessä ajassa.

Hänen kirjeessään asetetun aikataulun mukaan osapuolet päättäisivät neuvottelut 26. maaliskuuta mennessä. Mikäli siihen mennessä ei ole saatu aikaan lopullista tekstiä, pääsihteeri Annan tekee tarvittavat ehdotukset, jotta teksti saadaan valmiiksi 31. maaliskuuta mennessä. Aikataulu on todella kunnianhimoinen.

Kyproksenkreikkalaiset ja kyproksenturkkilaiset johtajat aloittivat neuvottelut eilen 10. helmikuuta New Yorkissa. Neuvottelujen uudelleen aloittamisen ansiosta on todellakin mahdollista saavuttaa se historiallinen tavoite, että Euroopan unioniin liittyy 1. toukokuuta 2004 yhdistynyt Kypros.

Ymmärrämme kaikki, että asioita on vielä ratkaisematta. Euroopan unioni kuitenkin kannattaa vahvasti sitä, että Yhdistyneet Kansakunnat on keskeisessä asemassa kattavaa ratkaisua etsittäessä. Annamme täyden tukemme pääsihteeri Annanin uusimmalle aloitteelle, ja neuvosto on valmis antamaan kaiken avun, jota pääsihteeri pitää hyödyllisenä sopimuksenteon edistämiseksi.

Komissiolla on oleellinen rooli jatketuissa neuvotteluissa, sillä sen on tarkoitus edistää yhteisön säännöstön mukaisen ratkaisun pikaista aikaansaamista. Kun ratkaisu on saatu aikaan, Euroopan unioni on valmis tarjoamaan taloudellista apua Kyproksen pohjoisosan kehittämiseen.

Neuvosto toivoo edelleen, että Euroopan unioniin voidaan 1. toukokuuta 2004 toivottaa tervetulleeksi yhdistynyt Kypros. Parlamentille minun on todettava, että minulla on omat syyni toivoa, että näin tapahtuu ja että kotikaupunkini ottaa Kyproksen vastaan tervetuliaispäivänä 1. toukokuuta 2004. Aikaa on kuitenkin vain vähän jäljellä, ja mikäli neuvottelut aiotaan saada onnistuneesti päätökseen, jokaisen osapuolen on tehtävä vaikeita kompromisseja ja tietenkin osoitettava poliittista tahtoa.

Kyproksen liittyminen unioniin yhdistyneenä on selvästikin saaren asukkaiden etujen mukaista ja myös Kreikan ja Turkin sekä Euroopan unionin kansalaisten etujen mukaista.

 
  
MPphoto
 
 

  Posselt (PPE-DE). (DE) Esitän yksinkertaisen kysymyksen: voiko neuvosto taata meille, ettei Turkin kanssa tehdä Kyprosta koskevissa neuvotteluissa, joihin olen todella tyytyväinen ja joille annan tukeni, mitään kulissien takaisia sopimuksia liittymisneuvottelujen aloittamisesta tai itse liittymisestä?

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) Ymmärrän kysymyksen, mutta tämä ajanjakso on erittäin arkaluonteinen. Jäsen tietänee, että kyproksenkreikkalaiset ja kyproksenturkkilaiset johtajat jatkavat neuvottelujaan tälläkin hetkellä Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa New Yorkissa pääsihteerin avustamana. Siksi olemme kaikki tässä vaiheessa velvollisia antamaan julkisuudessa erittäin varovaisia kommentteja asioiden etenemisestä. Ratkaisun aikaansaamiseksi ei varmasti oteta esille sivuseikkoja, esitetä suostutteluja tai vihjailla lupailevasti.

Eurooppa-neuvosto antoi Kööpenhaminan kokouksessaan vuonna 2002 selvän sitoumuksensa Turkille, ja sitoumuksensa nojalla Eurooppa-neuvosto päättää tämän vuoden joulukuussa komission kertomuksen ja suositusten perusteella, onko Turkki täyttänyt Kööpenhaminan poliittiset kriteerit. Nyt kun New Yorkissa käydään erittäin yksityiskohtaisia ja arkaluonteisia neuvotteluja, ei ole syytä pohtia muita sopimuksia. Tosiasiassa tarjous on tehty, se on pöydällä, ja se on siinä keskustelua varten, ja siitä päätetään ensi vuoden joulukuussa. Tarjous liittyy objektiivisiin Kööpenhaminan kriteereihin, minkä parlamentin jäsenet ja Turkin hallitus ymmärtävät.

 
  
MPphoto
 
 

  Sacrédeus (PPE-DE). (SV) Euroopan parlamentti on aikaisemmin todennut pitävänsä Turkin läsnäoloa Pohjois-Kyproksella miehitystilanteena. Euroopan yhteisö syntyi rauhanhankkeen tuloksena, ja haluamme suojella perintöä, jonka De Gasperi, Schuman, Monet ja Adenauer ovat meille antaneet. Tämän perusteella herää kysymys, onko Euroopan unionin rauhanajatuksen ja perustajien jättämän perinnön mukaista, että Turkille ilmoitetaan, milloin neuvottelut sen liittymisestä Euroopan unioniin aloitetaan, kun samaan aikaan Turkki jatkaa Pohjois-Kyproksen miehittämistä? Voiko maa toisin sanoen miehittää Euroopan unionin jäsenvaltion ja samaan aikaan saada lupauksen liittymistä koskevista neuvotteluista?

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) Olen jo maininnut objektiivisen perusteen, jonka pohjalta Turkin jäsenyydestä päätetään.

Euroopan unioni on tukenut kaikkein vahvimmin ja johdonmukaisimmin pääsihteeri Kofi Annanin toimia Kyproksen hyväksi. Tiedämme kaikki varsin hyvin, miten Turkin hallitus voi vaikuttaa siihen, että asiat saadaan siellä ratkaistua.

Palaan aiemmin esittämääni kommenttiin. Objektiivinen peruste, jonka pohjalta kaikista Euroopan unionin jäsenyyshakemuksista päätetään, on Kööpenhaminan kriteerien täysimääräinen täyttäminen. Tämän pohjalta toimitaan, eikä siinä ole tinkimisen varaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Seuraavana on

Josu Ortuondo Larrean kysymys nro 12 (H-0001/04):

Aihe: Rikkooko Espanjan hallitus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 1 kohtaa?

Yli sata rikosoikeuden opettajaa ja professoria kaikkialta Espanjan valtion yliopistoista on antanut julistuksen, jossa he arvostelevat kovin sanoin "jatkuvaa surkeaa näytelmää", jollaisena Aznarin hallituksen vuonna 2003 ehdottamia rikosoikeudellisia uudistuksia pidetään.

Julistuksessa moititaan rikosoikeuden viimeksi tehtyä muutosta, jolla pyritään estämään se, että Baskimaan hallituksen puheenjohtaja voisi järjestää kansanäänestyksen Baskimaan asukkaiden keskuudessa ja uhataan tätä vankeudella, jos hän kansanäänestyksen järjestää. Lisäksi julistuksessa varoitetaan siitä, että "painostuksen koveneminen", johon Espanjan hallitus on ryhtynyt oikeudellisissa asioissa saattaa johtaa siihen, että "oikeusvaltio rappeutuu ja jäljelle jää pelkkää raakalaismaisuutta".

Onko neuvosto tietoinen näistä seikoista? Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että " Neuvosto voi ... todeta ..., että on olemassa selvä vaara, että jokin jäsenvaltio rikkoo vakavasti 6 artiklan 1 kohdassa mainittuja periaatteita, ja antaa sille aiheellisia suosituksia". Eikö neuvosto katso, että sillä on eettinen, poliittinen ja oikeudellinen velvollisuus tarkistaa, ovatko nämä syytökset tosia ja tarvittaessa antaa asianmukaisia suosituksia ja toteuttaa tarpeellisia toimenpiteitä?

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) Neuvosto pyytää arvoisaa jäsentä tutustumaan neuvoston vastaukseen, jonka se antoi jäsenen samasta aiheesta esittämään suulliseen kysymykseen H-0806/03 tammikuun 2004 istuntojaksolla.

Tässä yhteydessä neuvosto haluaa korostaa, että Euroopan unioni perustuu jäsenvaltioille yhteisiin vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Ortuondo Larrea (Verts/ALE).(ES) Toivon, että ne elossa olevat Irlannin kansalaiset, jotka ovat eläneet Lontoon vallan alla, kuuntelivat keskustelua.

Siitä lähtien kun Euroopan unioni perustettiin, sen tärkeimpiä tavoitteita on ollut rauha. Yli sata rikosoikeuden opettajaa ja professoria kaikkialta Espanjasta on katsonut, että heidän on paljastettava julkisuuteen Espanjan nykyisen hallituksen aiheuttama oikeusvaltion luhistuminen. Mielestäni tätä ei voida jättää huomioimatta, jos yhteisenä tavoitteena on säilyttää rauha ja jatkaa yhdentymistä. Euroopan rauhan ja yhdentymisen on perustuttava kansanvallan periaatteisiin.

Noudattaako Espanjan hallitus teidän mielestänne asianmukaisesti kansanvallan ja oikeusvaltion periaatteita?

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) Ymmärrän kysymykseen liittyvän tunnelatauksen, mutta huomauttaisin, etten todellakaan voi lisätä mitään kysymyksiin antamiini vastauksiin, jotka jäsen on jo saanut tässä tilaisuudessa ja edellisessä tilaisuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Seuraavana on

Bernd Posseltin kysymys nro 13 (H-0003/04):

Aihe: Kosovon asema

Onko puheenjohtajavaltiona toimivalla Irlannilla ehdotuksia, miten Kosovon asemaa koskevassa kysymyksessä voitaisiin menetellä?

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) Länsi-Balkanin maat ovat toki tärkeä osa Euroopan unionin ulkopolitiikkaa Irlannin puheenjohtajakaudella aivan kuten edellisilläkin puheenjohtajakausilla. Erityisenä tavoitteenamme on jatkaa viime vuonna puheenjohtajavaltioina toimineiden Kreikan ja Italian aloittamaa kehitystä ja hyvää työtä. Irlannin puheenjohtajakauden institutionaalinen kehys on määritelty asialistassa, josta sovittiin viime kesäkuussa Thessalonikissa järjestetyssä Euroopan unionin ja Länsi-Balkanin huippukokouksessa, johon osallistuin. Huippukokouksessa vahvistettiin, että Länsi-Balkanin maat yhdentyvät tulevaisuudessa Euroopan unionin rakenteisiin.

Kosovossa on tapahtunut todellista edistymistä viime aikoina Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman nro 1244 ansiosta. Neuvosto antaa täyden tukensa YK:n Kosovon erityisedustajan Harri Holkerin työlle, jota hän tekee "normit ennen statusta" -politiikan toteuttamiseksi ja varmistaakseen, että Belgrad ja Pristina jatkavat suoraa vuoropuhelua käytännön asioista. Harri Holkeria parempaa erityisedustajaa ei voisi todellakaan olla. Irlannilla on syytä olla kiitollinen hänen ammattitaidostaan ja erityisesti hänen neuvottelutaidoistaan. Nämä ovat tärkeitä ominaisuuksia, kun asemaa koskevaan kysymykseen pyritään saamaan lopullinen ratkaisu.

Neuvosto korosti joulukuussa rakenteellisten talousuudistusten tärkeyttä Kosovossa. Talousuudistusten toteuttamisen kannalta on oleellista, että yksityistämisprosessi etenee. Neuvosto pyysi väliaikaisia itsehallintoelimiä täyttämään velvollisuutensa rakentavasti, jotta yksityistämisprosessia voidaan jatkaa mahdollisimman pian.

Puheenjohtajavaltio Irlanti pyrkii varmistamaan, että Euroopan unioni ja kansainvälinen yhteisö tekevät mahdollisimman tiivistä yhteistyötä erityisedustaja Holkerin tukena.

Neuvosto vahvisti marraskuussa, että Euroopan unioni on valmis tukemaan toimia, joilla monikansallinen ja demokraattinen Kosovon valtio perustetaan Eurooppaan sen omalle paikalleen täysin Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman nro 1244 ja "normit ennen statusta" -politiikan mukaisesti.

Odotamme pääsevämme pian keskustelemaan raportista, jonka marraskuussa kokoontunut neuvosto pyysi korkeaa edustajaa Javier Solanaa valmistelemaan tiiviissä yhteistyössä komission ja Harri Holkerin kanssa. Tarkoituksena on tarkastella, miten Euroopan unioni voisi osallistua aktiivisemmin päätöslauselman nro 1244 täytäntöönpanoon. Samalla on otettava täysin huomioon vakautus- ja assosiaatioprosessin seurantamenetelmät ja se, kuinka tärkeää on panna tehokkaasti täytäntöön "normit ennen statusta" -politiikan perusteet.

 
  
MPphoto
 
 

  Posselt (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, haluan kiittää neuvoston puheenjohtajaa hänen antamastaan erittäin kokonaisvaltaisesta ja yksityiskohtaisesta vastauksesta. Haluan vain lisätä kaksi tiukkaa kommenttia tai kysymystä.

Ensiksi mainitsen, että kuulemme yhä uudelleen lausahduksen "normit ennen statusta". Suurimmat Kosovoon sijoittaneet tahot ovat kuitenkin kertoneet minulle, että ne eivät tee Kosovoon pitkäaikaisia sijoituksia, jos niille ei anneta jonkinlaista käsitystä siitä, millaiseksi asema mahdollisesti muodostuu. Toisin sanoen ajatus normit ennen statusta on toimiva vain osittain, sillä Kosovon tulevaisuudesta ei yksinkertaisesti ole minkäänlaista varmaa tietoa. Talouden kehityksen kannalta tilanne on ongelmallinen.

Toiseksi haluan huomauttaa tässä yhteydessä, että amerikkalaiset ovat ilmoittaneet, että Kosovon lopullista asemaa koskevat keskustelut voidaan aloittaa vuonna 2005. Eikö Euroopan unionin pitäisi valmistautua näihin neuvotteluihin viimeistään nyt vuonna 2004, jotta sille ei esitetä valmiiksi tehtyä päätöstä?

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) Kyllä, ensin haluan todeta, että jäsen on tietenkin oikeassa: talouden kehitys riippuu paljolti olosuhteista. Luennoin monia vuosia eräässä Irlannin yliopistossa, ja siellä sanoin, että talouden kehitys muistuttaa kaikkein herkintä kukkaa, ja sitä on tuettava aivan erityisellä talousympäristöllä, joka on erityisen suotuisa sen omia tarpeita kohtaan. Yleiset olosuhteet määräävät, kuinka paljon vaikeuksissa oleville alueille kohdistetaan yksityisiä investointeja.

Euroopan unioni on kuitenkin halukas tukemaan Kosovon taloudellista kehitystä. UNMIKin IV pilarin mukaan – minä muuten inhoan lyhenteitä – Euroopan unioni tukee Kosovoa taloudellisen toiminnan elvyttämisessä, jotta maahan voidaan luoda edellytykset nykyaikaiselle avoimelle markkinataloudelle. Tämä on lisäkysymyksen ydin. Tavoitteena on oltava kestävän yksityissektorin luominen, joka synnyttää työpaikkoja, sillä tämä on alueen ainoa toivo. Tavoitteena on tehdä pitkän aikavälin suunnitelma. Edellytyksenä on, että Kosovon lainsäädäntöä ja hallintoa muutetaan siten, että ne vastaavat paremmin eurooppalaisia vaatimuksia. Tämä on edellytyksenä sille, että eurooppalaiset yritykset tekevät sijoituksia.

Euroopan jälleenrakennusvirasto jatkaa kestävien jälleenrakennus- ja kehitysohjelmien rahoittamista ja hallinnointia Kosovossa. Viime kädessä ratkaisu on löydettävä valtion ruohonjuuritasolla, jotta maahan luodaan sellaiset olosuhteet, joita jäsen tarkoittaa. Puheenjohtajavaltio kehottaa väliaikaisia hallintoelimiä suhtautumaan rakentavasti prosessin edistämiseen.

Kosovoa koskevia normeja käsittelevä asiakirja – josta päätettiin 10. joulukuuta 2003 – ja täytäntöönpanon jatkuva kehittäminen voivat tarjota selkeät puitteet, joita väliaikaisten hallintoelinten on noudatettava, mutta ne voivat myös tarjota olosuhteet tarvittavan luottamuksen saavuttamiseksi. Seurantavälineessä, josta päätettiin 5. marraskuuta 2003, määrätään, että väliaikaisten hallintoelinten edistymistä arviointiperusteiden saavuttamisessa tarkastellaan neljännesvuosittain tehtävän seurannan yhteydessä.

Jos kaikki nämä edellytykset täyttyvät, saadaan aikaan luottamus, jota tarvitaan, jos talouden halutaan kehittyvän. Kestävä talouskehitys toteutuu ainoastaan, jos ja kun yksityisyritykset ja yksityiset sijoittajat katsovat sijoitusolosuhteiden olevan asianmukaiset.

 
  
MPphoto
 
 

  Ortuondo Larrea (Verts/ALE). –– (ES) Haluan kiittää puheenjohtajavaltio Irlantia ja neuvostoa kaikesta työstä, jota ne ovat tehneet ratkaistakseen Kosovon konfliktit ja muut konfliktit eri puolilla maailmaa.

Neuvosto ja toimielimet ovat erittäin huolestuneita maailman tapahtumista. Ne yrittävät tarjota ratkaisuja ja auttaa rauhan edistämisessä maailmalla sekä ratkaista konflikteja. Euroopan unioni osallistuu myös Pohjois-Irlannin konfliktin ratkaisemiseen. Se jopa antaa taloudellista apua rauhanprosessia varten.

Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, olisiko liikaa pyydetty, että jonkin verran tukea annettaisiin poliittisen konfliktin tukemiseen myös Baskimaassa, joka on myös osa Euroopan unionia?

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Vaikka kysymys onkin tärkeä, se ei kuulu tähän asiaan, sillä se ei liity Kosovon ongelmaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Kysymykset nro 14, 15, 16, ja 17 käsitellään yhdessä, koska niiden aiheet ovat samankaltaiset.

Seuraavana on

Miguel Angel Martínez Martínezin kysymys nro 14 (H-0007/04):

Aihe: Yhdysvalloissa vangittuina olevien kuubalaisten oloja koskevat ihmisoikeusrikkomukset

Viiden Yhdysvalloissa vangittuna olevan Kuuban kansalaisen vankilaolot ja varsinkin perheenjäsenien tapaamista koskevat esteet merkitsevät, että Yhdysvaltojen viranomaiset rikkovat räikeästi kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia. Euroopan unionin on puututtava asiaan ihmisoikeuksien suojaamiseksi niitä rikottaessa eikä välteltävä velvollisuuttaan vedoten siihen, että kyseiset rikkomukset ovat Yhdysvaltojen ja Kuuban kahdenvälinen kysymys.

Aikooko neuvosto ryhtyä toimiin vaatiakseen Yhdysvaltojen viranomaisia kunnioittamaan näiden vankien ja heidän perheenjäseniensä ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta?

Seuraavana on

Pedro Marset Camposin kysymys nro 15 (H-0036/04):

Aihe: Kuuban kansalaisten ihmisoikeuksien loukkaaminen USA:ssa

Yhdysvaltain hallinto loukkaa räikeästi kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia asiassa, joka koskee viiden Kuuban kansalaisen vangitsemisolosuhteita USA:ssa ja sitä, että heiltä puuttuu mahdollisuus olla suoraan yhteydessä lähisukulaisiinsa.

Eikö neuvosto katso, että Euroopan unionin on puolustettava ihmisoikeuksia eikä vältettävä vastuutaan sillä perusteella, että tässä mainitut rikkomukset ovat USA:n ja Kuuban välinen asia? Aikooko neuvosto ryhtyä toimenpiteisiin tässä asiassa? Onko tämänhetkinen puheenjohtajavaltio Irlanti tietoinen, että puheenjohtajavaltio Italia ei ole vastannut lukuisten asiasta huolestuneiden parlamentin jäsenten esittämiin tätä asiaa koskeviin kysymyksiin?

Seuraavana on

Ilda Figueiredon kysymys nro 16 (H-0058/04):

Aihe: Yhdysvallat loukkaa Kuuban kansalaisten ihmisoikeuksia

Miamissa on tuomittu ja vangittu epäoikeudenmukaisesti viisi Kuuban kansalaista. Kaksi heistä ei ole saanut lainkaan mahdollisuutta ottaa yhteyttä lähimpiin sukulaisiinsa. Yhdysvallat polkee tässä suhteessa vakavasti ihmisoikeuksia.

Tunteeko neuvosto tapauksen? Aikooko neuvosto ottaa asiaan kantaan ja myötävaikuttaa siihen, että ihmisoikeuksien suojelu koskisi todellakin kaikkia eikä vain harvoja ja valittuja?

Seuraavana on

Efstratios Korakasin kysymys nro 17 (H-0061/04). Kysymyksen laatijan sijaisena on Ioannis Patakis.

Aihe: Yhdysvallat rikkoo viiden laittomasti pidätettynä olevan Kuuban kansalaisen ihmisoikeuksia

Viiden Kuuban kansalaisen vankeusolot Yhdysvalloissa ovat epäinhimilliset, eivätkä he saa tavata sukulaisiaan. Heitä syytetään rikoksista, joita he eivät ole tehneet. Näin Yhdysvaltojen hallitus rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta ja perusihmisoikeuksia.

Aikooko neuvosto puuttua asiaan, jotta Yhdysvallat kunnioittaisi näiden viiden pidätettynä olevan henkilön oikeuksia, ja luopua nykyisestä, olennaisesti osasyyllisestä asenteestaan? Katsooko puheenjohtajavaltio Irlanti, että on ryhdyttävä vakavasti toimiin asian ratkaisemiseksi vai oltava toimimatta, kuten Italia teki, kun se ei antanut minkäänlaista vastausta useiden parlamentin jäsenien esittämiin kysymyksiin tästä samasta asiasta?

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) Neuvostolla ei ole mitään lisättävää niihin vastauksiin, jotka annettiin syyskuun 2003 istuntojaksolla, eikä niihin vastauksiin, jotka annettiin marraskuun ja joulukuun istuntojaksoilla vastaaviin kysymyksiin H-0629/03 ja H-0743/03.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Vaikka periaatteessa neuvoston puheenjohtajan vastauksen jälkeen ei ole tapana esittää lisäkysymyksiä, sallin, että lisäkysymyksiä esitetään.

 
  
MPphoto
 
 

  Martínez Martínez (PSE).(ES) Kiitos, arvoisa puhemies. Haluaisin tehdä selväksi parlamentille, että jatkamme kysymysten esittämistä, kunnes perimmäiseen ongelmaan ja kärsimyksiin ei enää tarvitse puuttua. Vaadimme varmasti vastauksia, kunnes saamme vastineeksi enemmän kuin pelkkiä byrokraattisia selityksiä. Sanoisinpa jopa, että tällaiset vastaukset eivät sovi niiden antajan arvolle.

Kyseiset viisi vankia saivat harvinaisen ankarat tuomiot oikeudenkäynneissä, jotka yhdysvaltalaiset todistajat ja oikeusasiantuntijat tuomitsivat täysin laittomiksi. Oikeudenkäyntejä pidettiin näytösoikeudenkäynteinä. Lisäksi ihmisoikeuksia rikotaan kahteen kertaan. Sen lisäksi, että vangeilta evätään oikeudet, heidän perheiltäänkin evätään oikeudet. Perheiltä on evätty perusoikeus tavata sukulaisensa.

Haluaisin kysyä neuvostolta, kiinnostavatko sitä juuri näiden kuubalaisten ihmisoikeudet vai kiinnostavatko sitä ainoastaan niiden toisten kuubalaisten ihmisoikeudet, jotka ovat olleet muutaman viime kuukauden aikana usein parrasvaloissa.

Voidaanko Kuuban ihmisoikeuksiin todella suhtautua valikoiden? Voiko suhtautumistapaa todella muuttaa sen mukaan, kuka ihmisoikeuksia rikkoo ja kenen oikeuksia rikotaan? Ymmärtääkö neuvoston puheenjohtaja, että Euroopan unionin uskottavuus ja arvovalta riippuvat siitä, että se toimii johdonmukaisesti? Tässä tapauksessa Euroopan unioni on suhtautunut asiaan täysin epäjohdonmukaisesti. Kaikesta huolimatta asia voi vaikuttaa vähämerkityksiseltä, jos ajatellaan Guantanamo Bayn pöyristyttävää tilannetta kokonaisuudessaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) En missään nimessä halua antaa jäsen Martínez Martínezille byrokraattista vastausta, sillä kunnioitan häntä todella paljon ja olen tuntenut hänet monta vuotta. Hän on hyvä ystävä.

Neuvosto korostaa jälleen, että se pitää valitettavina kaikkia tilanteita, joissa ihmisoikeuksia ei kunnioiteta. Ihmisoikeudet ovat yleinen huolenaihe. Jos Kuuban hallitus on huolestunut kansalaistensa hyvinvoinnista Yhdysvalloissa, se voi vapaasti, samoin kuin jos on kyse muissa maissa olevista kansalaisista, ottaa asian esille Yhdysvaltain viranomaisten kanssa. Tästä määrätään konsulisuhteita koskevassa Wienin yleissopimuksessa.

Minun on tuettava edellisillä puheenjohtajakausilla annettujae vastauksia. Tosiasiassa konsulisuhteita koskevassa yleissopimuksessa määrätään, kuinka tällaisissa tapauksissa toimitaan, ja tarjotaan Kuuban hallitukselle keinot edustaa ketä tahansa sen kansalaisista.

Yhdestä asiasta odotan kuulevani lisäkysymyksen, ja se liittyy vankien tapaamiseen. Tiedän, että jäsen Martínez Martínez on huolestunut sukulaisten pääsystä vankien luo. Periaatteena on, että kaikilla valtioilla on yksinomainen ja rajoittamaton oikeus päättää ulkomaalaisten päästämisestä maahan. Minulla ei ole juurikaan lisättävää siihen, mitä on jo sanottu. Korostan kuitenkin, että neuvosto pitää valitettavina kaikkia tilanteita, joissa ihmisoikeuksia ei kunnioiteta. Kuten jäsen Martínez Martínez varmaankin tietää, olen entinen Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusjäsen. Suhtaudun kaikkiin ihmisoikeusasioihin erittäin vakavasti huolimatta siitä, mikä on tapahtumapaikka tai mitkä valtiot liittyvät asiaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Marset Campos (GUE/NGL).(ES) Haluan aluksi kiittää neuvoston puheenjohtajaa hyödyllisestä vastauksesta. Mielestäni vastaus ei kuitenkaan ollut täysin tyydyttävä, sillä hän mainitsi, että tässä tapauksessa oikeusperustana on Wienin yleissopimus.

Euroopan unioni on toki toteuttanut toimenpiteitä vastaavissa tapauksissa muualla maailmassa. Siksi katson, että saamamme vastaus ei ole asianmukainen. Kun ihmisoikeuksiin liittyviä ongelmia on syntynyt muualla kahden sellaisen valtion välille, jotka kuuluvat yleissopimuksen soveltamisalaan, Euroopan unioni on todella ilmaissut huolestuneisuutensa ihmisoikeuksista. Se on toiminut välittäjänä ja pyytänyt, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan.

Pyydänkin teitä tarkistamaan väittämäänne ja muokkaamaan sitä edelleen. Jos ette näin tee, se voidaan tulkita puolueellisuudeksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) Tukeudun jälleen vastauksiin, jotka olen jo antanut asiasta. Minusta olisi inhottavaa, jos jotakin sanomaani voitaisiin tulkita siten, että suhtaudun puolueellisesti jonkin alueen ihmisoikeusasiaan. Ihmisoikeudet ovat yleinen huolenaihe, enkä haluaisi ajateltavan, että puheenjohtajavaltio Irlanti tai jokin muu Euroopan unionin puheenjohtajavaltio suhtautuisi puolueellisesti ihmisoikeusasioihin. Meidän on toimittava johdonmukaisesti, ja kuten olen jo todennut, konsulisuhteita koskeva Wienin yleissopimus tarjoaa puitteet, joiden perusteella kaikkia esille tulevia asioita olisi ensisijaisesti tarkasteltava.

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo (GUE/NGL). (PT) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, minäkin olen tyytymätön vastaukseenne, sillä Yhdysvaltain vankiloissa perusteettomasti pidettyjen Kuuban kansalaisten sukulaiset ovat kertoneet minulle, että heiltä on evätty kaikki tapaamisoikeudet. Yhdessä tapauksessa äidiltä kiellettiin kaikenlainen yhteydenpito hänen poikansa kanssa ja toisessa tapauksessa erään vangitun vaimo kertoi, että häntä oli estetty tapaamasta miestään yhdysvaltalaisissa vankiloissa. Tämä on selvä esimerkki ihmisoikeuksien räikeästä loukkauksesta. Näin ollen kysyn teiltä vielä kerran, millaisia toimia neuvoston on toteutettava, jotta kyseiselle äidille ja vaimolle voidaan taata oikeudet tavata sukulaisiaan, joita pidetään täysin oikeudettomasti yhdysvaltalaisissa vankiloissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) Senkin uhalla, että toistan itseäni, totean sukulaisten pääsystä vangittujen luo, että arvoisa jäsen tietää hyvin sen periaatteen, että kaikilla valtioilla on yksinomainen ja rajoittamaton oikeus päättää ulkomaalaisten päästämisestä maahan. Tämä on tunnustettu selvästi kansainvälisessä lainsäädännössä.

Toiseksi totean, että jos Kuuban hallitus, joka on selvästi vastuussa omista kansalaisistaan, katsoo, että joissakin tapauksissa rikotaan Wienin yleissopimusta, sillä on mahdollisuus puuttua näihin tapauksiin. Puheenjohtajavaltiolla ei todellakaan ole tähän mitään lisättävää.

 
  
MPphoto
 
 

  Patakis (GUE/NGL), – (EL) Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, ymmärrän hyvin, kuinka vaikeassa asemassa olette, kun teidän on käsiteltävä tätä vakavaa ongelmaa. Vaadimme asian käsittelyä ja vaadimme, että Euroopan unioni ja neuvosto käsittelevät ongelmaa tehdessään muihin asioihin liittyviä aloitteita. Tässä erityistapauksessa tiedämme varsin hyvin, että näiden ihmisten epäinhimillinen kohtelu on kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien vastaista.

Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, mitä nämä ihmiset ovat tehneet? Heidät tuomittiin rikollisiksi, koska he yrittivät estää Yhdysvaltojen rahoittamia rikollisia terroristijärjestöjä toimimasta Kuubaa vastaan ja koska he yrittivät estää maan johtajien, myös Fidel Castron, murhaamisen.

Tämä tapaus on selvä osoitus siitä, kuinka tekopyhää ja puolueellista on kaikki se, mitä Yhdysvallat ja Euroopan unioni sanovat terrorismin torjunnasta. Niin kauan kun Euroopan unioni ei sano mitään näiden isänmaallisten demokratian puolustajien vapauttamisesta, se mukautuu täydellisesti ja ottaa osaa Kuuban vastaiseen strategiaan, mikä on merkki alueen kansalaisille.

Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kysyn teiltä, mitä Euroopan unioni tarkoittaa, kun se toisaalta puhuu terrorismin torjunnasta mutta samalla periaatteessa tukee Yhdysvaltoja toimissa terrorismintorjujia vastaan?

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) En todellakaan hyväksy vihjauksia, joiden mukaan Euroopan unionin tai puheenjohtajavaltion toiminta ihmisoikeusasioissa olisi jollain tavoin ristiriitaista. Kuten olen jo sanonut, neuvosto ja Euroopan unioni pitävät valitettavina kaikkia tilanteita, joissa ihmisoikeuksia ei kunnioiteta, mutta kuten olen siis sanonut, jos Kuuban hallitus on huolestunut jonkun kansalaisensa hyvinvoinnista Yhdysvalloissa, se voi ottaa asian vapaasti esille suoraan Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa, kuten konsulisuhteita koskevassa Wienin yleissopimuksessa määrätään.

Tätä asia koskee. Tämä on asian ydin. Asia on hyvä ottaa esille. Olivatpa jäsenet tyytyväisiä vastaukseen tai eivät, asia on näin kansainvälisen lainsäädännön perusteella. Asiasta määrätään yleissopimuksessa, enkä voi sanoa muuta.

 
  
MPphoto
 
 

  Crowley (UEN). (EN) Minä taidan valitettavasti pahentaa tukalaa ja epämukavaa tilannetta, johon neuvoston puheenjohtaja on näiden kysymysten takia joutunut.

Esitän lisäkysymyksen sijaan mieluummin ehdotuksen. Arvoisa puheenjohtaja, voisitteko antaa parlamentille viitteitä siitä, että saavuttaaksenne meidän kaikkien toivoman ratkaisun, otatte asian esille hienovaraisesti jossakin vaiheessa puheenjohtajakauttanne muiden jäsenvaltioiden kollegojenne kanssa sekä yhdysvaltalaisten ja ehkä myös kuubalaisten kollegojenne kanssa?

 
  
MPphoto
 
 

  Roche, neuvosto. (EN) Ei olisi kovin hienovaraista vastata jäsen Crowleyn kysymykseen myöntävästi. Hän tuntee minut kuitenkin tarpeeksi hyvin tietääkseen, että uskallan ottaa asiat esille, jos niistä on keskusteltava, vaikka ne saattavatkin toisinaan aiheuttaa vaivaantuneisuutta. En halua herättää turhia toiveita, mutta huomautan, että etenkin Wienin yleissopimuksessa määrätään välineistä, joita Kuuban hallitus, joka on ensisijaisesti vastuussa kansalaistensa hyvinvoinnista, voi hyödyntää, jos se haluaa ottaa asian esille.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Neuvostolle osoitetuille kysymyksille varattu aika on lopussa. Näin ollen kysymyksiin nro 18–33 vastataan kirjallisesti(1).

Neuvostolle osoitettuja kysymyksiä koskeva kyselytunti päättyi.

(Istunto keskeytettiin klo 19.01 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies FRIEDRICH

(2)

 
  

(1) Ks. Liite "Kyselytunti".
(2) Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö