Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 21. huhtikuuta 2004 - Strasbourg EUVL-painos

8. Äänestykset (jatkoa)
  

Garganin laatima oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan mietintö (A5-0250/2004) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eräisiin maanteiden tavarakuljetuksiin sovellettavista yhteisistä säännöistä (kodifioitu toisinto)

(Parlamentti hyväksyi tekstin.)

Garganin laatima oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan mietintö (A5-0252/2004) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi suojelua ja parantamista edellyttävien makeiden vesien laadusta kalojen elämän turvaamiseksi (kodifioitu versio)

(Parlamentti hyväksyi tekstin.)

Berenguer Fusterin laatima teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suositus (A5-0238/2004) ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön kannasta Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission luonnokseen säännöksi, joka koskee tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien sisärakenteissa käytettävien materiaalien palo-ominaisuuksien yhdenmukaisia teknisiä vaatimuksia

(Parlamentti hyväksyi tekstin.)

Berenguer Fusterin laatima teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suositus (A5-0240/2004) ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön kannasta Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission luonnokseen säännöksi, joka koskee tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien sisärakenteissa käytettävien materiaalien palo-ominaisuuksien yhdenmukaisia teknisiä vaatimuksia

(Parlamentti hyväksyi tekstin.)

Berenguer Fusterin laatima teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suositus (A5-0239/2004) ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön kannasta Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission luonnokseen säännöksi, joka koskee renkaiden tyyppihyväksynnän yhdenmukaisia vaatimuksia vierintämelun osalta

(Parlamentti hyväksyi tekstin.)

Daulin laatima maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietintö (A5-0231/2004) ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetusten (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001 ja (EY) N:o 1454/2001 muuttamisesta erityiseen hankintajärjestelmään kuuluvien tuotteiden jälleenvientiä ja jälleenlähettämistä koskevien edellytysten osalta

(Parlamentti hyväksyi tekstin.)

Randzio-Plathin laatima talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietintö (A5-0276/2004) ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/49/EY muuttamisesta koskien tiettyjen jäsenvaltioiden mahdollisuutta soveltaa siirtymäkausia eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavan yhteisen verotusjärjestelmän osalta

(Parlamentti hyväksyi tekstin.)

Sanders-ten Holten laatima kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunnan mietintö (A5-0241/2004) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön osallistumisesta Euroopan audiovisuaalisen observatorion toimintaan tehdyn neuvoston päätöksen 1999/784/EY muuttamisesta

(Parlamentti hyväksyi tekstin.)

Maatenin laatima ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan mietintö (A5-0226/2004) ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Maailman terveysjärjestön (WHO) tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen tekemisestä

(Parlamentti hyväksyi tekstin.)

Jacksonin laatima ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan mietintö (A5-0251/2004) ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi elintarvikkeina käytettävistä hedelmähilloista, hyytelöistä ja marmeladeista sekä makeutetusta kastanjasoseesta annetun direktiivin 2001/113/EY muuttamisesta

(Parlamentti hyväksyi tekstin.)

Mulderin laatima talousarvion valvontavaliokunnan mietintö (A5-0212/2004) vastuuvapauden myöntämisestä varainhoitovuodesta 2002:

1. Euroopan jälleenrakennusvirastolle

2. Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirastolle

3. Euroopan ympäristökeskukselle

4. Euroopan lääkearviointivirastolle

5. Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle

6. Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukselle

7. Eurojustille

8. Euroopan koulutussäätiölle

9. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiölle

10. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskukselle

11. Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskukselle

(Parlamentti hyväksyi tekstin.)

Rühlen laatima talousarvion valvontavaliokunnan mietintö (A5-0201/2004) vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) varainhoidosta 23. heinäkuuta 2002 päättyneenä varainhoitovuonna

(Parlamentti hyväksyi tekstin.)

Bradbournin laatima aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnan suositus (A5-0278/2004) toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi tehdyn päätöksen N:o 1692/96 EY muuttamisesta

Ennen äänestyksiä:

 
  
MPphoto
 
 

  Jarzembowski (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, pyydän vain ilmoittamaan neuvostolle osoitettavassa kirjeessä, että yhteisen kannan saksankielisessä toisinnossa on virhe. Neuvoston kanssa käymissämme neuvotteluissa onnistuimme korvaamaan käsitteen "Hochgeschwindigkeitsseewege" ["nopeat meritiet"] käsitteellä "Meeresautobahn" ["merten moottoritiet"], koska haluamme tukea myös hitaita laivoja emmekä vain nopeita laivoja. Pyydän siksi mainitsemaan neuvostolle osoitettavassa tiedotteessa, että saksankielisessä toisinnossa on kielellinen virhe "merten moottoritiet" -käsitteen kohdalla. Tämä on uskoakseni parlamentin yhteinen näkemys.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Jäsen Jarzembowski, olen pannut asian merkille. Asiasta on joka tapauksessa jo ilmoitettu siitä vastaaville yksiköille.

(Puhemies julisti yhteisen kannan hyväksytyksi.)

Bögen laatima budjettivaliokunnan mietintö (A5-0194/2004) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maatilojen rakennetta koskevien yhteisön tilastotietojen keruun järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 571/88 muuttamisesta laajentumisen vuoksi

(Parlamentti hyväksyi lainsäädäntöpäätöslauselman.)

Jacksonin laatima ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan mietintö (A5-0137/2004) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristöalan rahoitusvälineen perustamisesta (LIFE) annetun asetuksen N:o 1655/2000 muuttamisesta

(Parlamentti hyväksyi lainsäädäntöpäätöslauselman.)

Boogerd-Quaakin laatima kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietintö (A5-0271/2004) ehdotuksesta neuvoston päätökseksi sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR-tietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriön alaiselle tulli- ja rajavalvontalaitokselle

Ennen äänestyksiä:

 
  
MPphoto
 
 

  Boogerd-Quaak (ELDR), esittelijä. (NL) Arvoisa puhemies, koska sopimus saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi, minusta olisi parempi olla nyt äänestämättä mietinnöstä ja odottaa tuomioistuimen lausuntoa. Toivon, että komissio ja neuvosto ovat samaa mieltä. Ehdotankin, että äänestämisen sijaan mietintö palautetaan valiokuntakäsittelyyn odottamaan tuomioistuimen lausuntoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Pyydän asianomaisen valiokunnan puheenjohtajaa esittämään kantansa.

 
  
MPphoto
 
 

  Hernández Mollar (PPE-DE), kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtaja. (ES) Arvoisa puhemies, mielestäni ei ole mitään syytä eikä perustetta olla äänestämättä mietinnöstä ja päätöslauselmaesityksestä. Se, miten tänä aamuna äänestettiin, on täysin sopusoinnussa päätöslauselman sisällön kanssa, sillä päätöslauselmassa vaaditaan sopimuksen lykkäämistä. Meidän on siksi ilmoitettava kantamme asiasta.

Meidän on mielestäni äänestettävä sekä ehdotuksesta että päätöslauselmaesityksestä, ja pyydän, että näin tehdään.

 
  
MPphoto
 
 

  Watson (ELDR). (EN) Arvoisa puhemies, pitäisikö parlamentin todellakin äänestää asiasta, jos esittelijä pyytää oman mietintönsä palauttamista valiokuntakäsittelyyn ja asiasta syntyy kiistaa?

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Jos kyseessä on valiokuntakäsittelyyn palauttamista koskeva virallinen pyyntö, yksi jäsen puhukoon sen puolesta ja yksi sitä vastaan, minkä jälkeen parlamentti päättää asiasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Watson (ELDR). (EN) Arvoisa puhemies, olemme päättäneet saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi. Olemme epäkohteliaita tuomioistuinta kohtaan, jos äänestämme nyt mietinnöstä, jossa sopimus hylätään. Jos parlamentti äänestäisi hyväksyäkseen sopimuksen, ratkaisisimme etukäteen tuomioistuimen tuomion. Minusta on aivan luonnollista, että annamme mietinnön odottaa valiokunnassa ennen kuin äänestämme siitä, koska odotamme tuomioistuimen tuomiota.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Hernández Mollar (PPE-DE), kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtaja. (ES) Arvoisa puhemies, toistan, mitä sanoin äsken: ei ole lainkaan ristiriitaista, että äänestimme tänä aamuna tuomioistuimen ennakkoratkaisusta ja että ilmoitamme kantamme lainsäädäntöehdotuksesta ja päätöslauselmasta. Toistan vielä: päätöslauselmassa kehotetaan lykkäämään sopimusta. Parlamentillahan on tämä legitiimi oikeus, joka riistettäisiin poliittisilta ryhmiltä, jos meitä estettäisiin äänestämästä ehdotuksesta ja päätöslauselmasta.

Arvoisa puhemies, pyydän siksi vielä kerran, ettei mietintöä palauteta valiokuntakäsittelyyn vaan että siitä äänestetään suunnitelmien mukaisesti äsken mainitsemistani syistä, jotka ovat mielestäni pakottavia.

 
  
  

(Parlamentti päätti palauttaa mietinnön valiokuntaan.)

Angelillin laatima kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietintö (A5-0229/2004) ehdotuksesta neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten velvollisuudesta leimata järjestelmällisesti kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjat jäsenvaltioiden ulkorajojen ylittämisen yhteydessä, ja Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen ja yhteisen käsikirjan muuttamisesta tätä varten

(Parlamentti hyväksyi lainsäädäntöpäätöslauselman.)

Ceyhunin laatima kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietintö (A5-0248/2004) ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta – (muuttaminen)

(Parlamentti hyväksyi lainsäädäntöpäätöslauselman.)

Bayona de Perogordon laatima talousarvion valvontavaliokunnan mietintö (A5-0200/2004) vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2002 (komissio)

(Parlamentti hyväksyi päätöslauselman.)

Sjöstedtin laatima talousarvion valvontavaliokunnan mietintö (A5-0183/2004) vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle kuudennen, seitsemännen ja kahdeksannen Euroopan kehitysrahaston varainhoidosta varainhoitovuonna 2002

(Parlamentti hyväksyi päätöslauselman.)

Staunerin laatima talousarvion valvontavaliokunnan mietintö (A5-0228/2004) vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2002:

1. Pääluokka II – Neuvosto

2. Pääluokka IV – Tuomioistuin

3. Pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin

4. Pääluokka VI – Talous- ja sosiaalikomitea

5. Pääluokka VII – Alueiden komitea

6. Pääluokka VIII – Oikeusasiamies

(Parlamentti hyväksyi päätöslauselmat peräkkäisissä äänestyksissä.)

Van Hultenin laatima talousarvion valvontavaliokunnan mietintö (A5-0218/2004) vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2002 – (Pääluokka I – Euroopan parlamentti)

Ennen äänestyksiä:

 
  
MPphoto
 
 

  Bourlanges (PPE-DE). (FR) Arvoisa puhemies, olen suorastaan hämmästynyt, että van Hultenin mietinnön 24 kohta otetaan käsiteltäväksi. Vaadin, ettei sitä oteta käsiteltäväksi. Kyseisessä kohdassa todetaan: "on esittelijän mielestä välttämätöntä". Euroopan parlamentti ei voi sanoa, mitä esittelijä ajattelee tai ei ajattele, mutta parlamentti voi tietenkin sanoa, onko se samaa mieltä esittelijän kanssa vai ei. Tästä ei ole kuitenkaan nyt kyse. Pyydän, ettei 24 kohtaa oteta käsiteltäväksi.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Van Hulten (PSE), esittelijä. Arvoisa puhemies, tässä on tapahtunut väärinkäsitys. Jäsen Bourlanges viittaa perusteluihin eikä päätöslauselman kohtaan, ja kuten tiedätte, perusteluja ei sisällytetä täysistunnossa hyväksyttyyn lopulliseen tekstiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Hyvä jäsen Bourlanges, esittelijä van Hultenin vastaus nähdäkseni selvittää asian.

Tarkistuksesta 44 toimitetun äänestyksen jälkeen:

 
  
MPphoto
 
 

  Blak (GUE/NGL). (DA) Arvoisa puhemies, koska tarkistus 44 hyväksyttiin, haluaisin Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän/Pohjoismaiden vihreän vasemmiston puolesta peruuttaa tarkistukset 29 ja 32. Ne eivät ole enää merkityksellisiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Kuhne (PSE).(DE) Arvoisa puhemies, se on oikein, ja olen siitä hänelle kiitollinen. Kuulin tulkkauksessa vain "ja", "29 ja 32". Nähdäkseni myös tarkistukset 30 ja 31 ovat turhia, koska niissä käsitellään aivan samaa aihealuetta. Tulkkauksessa saattoi tapahtua virhe. Uskon, että olemme jäsen Blakin kanssa samaa mieltä siitä, että hänen ryhmänsä toimet ovat nyt todellakin tarpeettomia.

 
  
  

(Parlamentti hyväksyi päätöslauselman.)

Äänestysten jälkeen:

 
  
MPphoto
 
 

  Ferber (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, elleivät silmäni valehtele, kollegamme Hans-Peter Martin ei osallistunut äänestykseen. Tämä on minusta erittäin valitettavaa, koska olemme juuri toteuttaneet laajan uudistuksen, ja toivon, että hän myös tukee meitä näissä asioissa. Tällaisiin äänestyksiin kuuluu nimittäin osallistua, ja olisin ollut iloinen, jos hän olisi jättänyt joitakin tarkistuksia, jotta voisimme äänestää hänen uudistusohjelmastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin, Hans-Peter (NI).(DE) Arvoisa puhemies, haluan vain vastata äsken esitettyihin huomautuksiin. Olen täällä, mutta minun oli poistuttava lyhyeksi aikaa, koska puhemiehen nimissä julkaistiin lausunto, jossa minusta esitettiin totuuden vastaisia väitteitä. Olen nähnyt myös kollega Ferberin usein poistuvan vastaavassa tilanteessa. Olen aina osallistunut tähän uudistusprosessiin, ja nyt esiin tullut valitettava reaktio osoittaa, miten voimakkaasti eristäydytte ja miten välinpitämättömästi suhtaudutte parlamentin sisäiseen arvosteluun – myös tarkistuksiini valiokunnissa. Olen pahoillani eurooppalaisten äänestäjien ja veronmaksajien puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Van Hulten (PSE), esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, emme voittaneet Strasbourgin vastaista äänestystä, ja myönnän hävinneemme toistaiseksi tässä asiassa. Toinen asiani on, että ylivoimainen enemmistö äänesti sen puolesta, että pyydämme puhemiehistön viime vuonna hyväksymien kulukorvausjärjestelmän uudistusten mahdollisimman pikaista käyttöönottoa. Pyytäisittekö puhemiestä ilmoittamaan parlamentille mahdollisimman pian, milloin hän aikoo pyytää puhemiehistöä ottamaan käyttöön kyseiset säännöt?

 
  
  

Ghilardottin laatima

oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan mietintö (A5-0253/2004) komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Yhtiöoikeuden uudistaminen ja omistajaohjauksen (corporate governance) parantaminen Euroopan unionissa – etenemissuunnitelma

(Parlamentti hyväksyi päätöslauselman.)

 
  
MPphoto
 
 

  Balfe (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, voisitteko vihjaista parlamentille, aiotteko keskeyttää äänestykset lounastauon vuoksi? Äänestyksiä on paljon, ja pari virallista valtuuskuntaa, joista toinen on Australian parlamentin valtuuskunta, odottaa kollega Sturdya lounaalle. Kello on sitä paitsi jo kymmenen yli kaksi!

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Annan parlamentin päättää asiasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Poos (PSE). (FR) Arvoisa puhemies, äänesti parlamentti mitä tahansa seuraavista aiheista toimitettavien äänestysten lykkäämisestä, pyydän teitä joka tapauksessa äänestyttämään Kyprosta koskevasta päätöslauselmasta, koska on tärkeää, että Euroopan parlamentin näkemyksistä tiedotetaan hyvissä ajoin ennen lauantaina järjestettävää kansanäänestystä.

(Suosionosoituksia)

 
  
  

(Parlamentti hylkäsi ehdotuksen äänestysten keskeyttämisestä.)

Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnan käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys Kyproksesta (B5-0188/2004)

(Parlamentti hyväksyi päätöslauselman.)

Radwanin laatima talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietintö (A5-0192/2004) maksualan oikeudellisesta kehyksestä sisämarkkinoilla

(Parlamentti hyväksyi päätöslauselman.)

Wijkmanin laatima ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan mietintö (A5-0261/2004) komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille yhdennetystä tuotepolitiikasta – Elinkaariajattelu politiikan perustana

11 kohdan jälkeen:

 
  
MPphoto
 
 

  Wijkman (PPE-DE), esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, suhtaudun ymmärtäväisesti ja myönteisesti tarkistuksen taustalla olevaan ajatukseen siitä, että markkinoilla tarvitaan kannustimia, jotta voidaan edistää ympäristöystävällisten tuotteiden ostoa. Sanamuoto on kuitenkin liian spesifinen. Ehdotan, että kohta muutetaan seuraavasti: "vaatii komissiolta, että se ympäristöystävällisten tuotteiden, esimerkiksi ympäristömerkkituotteiden ja kierrätettyjen tuotteiden kulutuksen edistämiseksi kannustaa jäsenvaltioita harkitsemaan erilaisia kannustimia kuten näiden tuotteiden ja korjauspalvelujen veroprosentin alentaminen". Tarkistuksen alunperin jättäneet kollegat ymmärtääkseni hyväksyvät tämän muutoksen.

 
  
  

(Puhemies totesi, ettei suullista tarkistusta vastustettu.)

Tarkistuksesta 14:

 
  
MPphoto
 
 

  Wijkman (PPE-DE), esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, kannatan tarkistuksen ensimmäistä osaa mutta en toista osaa. Jos parlamentti kannattaa tarkistuksen ensimmäistä osaa, ehdotan, että se olisi katsottava lisäykseksi.

 
  
  

(Parlamentti hyväksyi päätöslauselman.)

 
  
MPphoto
 
 

  Jarzembowski (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olemme työskennelleet puoli vuotta Sterckxin mietinnön parissa, ja asiasta vastaavan väliaikaisen valiokunnan puheenjohtajana pyydän, että äänestämme vielä kyseisestä mietinnöstä, sillä se on muuten vaarassa raueta. Pyydän teitä kunnioittamaan kollegojen puoli vuotta tekemää työtä ja äänestämään Sterckxin mietinnöstä.

(Suosionosoituksia)

 
  
  

Sterckxin laatima meriturvallisuuden parantamista käsittelevän väliaikaisen valiokunnan mietintö (A5-0257/2004) meriturvallisuuden parantamisesta

Ennen tarkistuksesta 2 toimitettua äänestystä:

 
  
MPphoto
 
 

  Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE). (ES) Arvoisa puhemies, olemme pyytäneet toimivaltaisia yksikköjä tekemään kielellisen korjauksen, koska tarkistus 2 on jätetty englanniksi ja joissakin muissa versioissa esiintyy sana "huomattava", jota ei ole englanninkielisessä toisinnossa, joka on oikea. Pyydän korjaamaan tämän kohdan.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Hyvä jäsen Varela Suanzes-Carpegna, tarkistamme kaikki kieliversiot.

(Parlamentti hyväksyi päätöslauselman.)

ÄÄNESTYSSELITYKSET

- Istuntokalenteri 2005

 
  
MPphoto
 
 

  Berthu (NI), kirjallinen. (FR) Jälleen kerran Euroopan parlamentti on äänestänyt sellaisen seuraavaa vuotta koskevan työaikataulun puolesta, jossa ei ole Strasbourgin perjantai-istuntoja. Äänestin tietenkin sitä vastaan.

Odotamme – olemme odottaneet turhaan jo vuosia – että Ranskan hallitus kääntyy nyt yhteisöjen tuomioistuimen puoleen ja vaatii perustamissopimuksen noudattamista.

Haluan palauttaa mieliinne, mitä olen sanonut tuhat kertaa aiemmissa äänestysselityksissäni: perustelut ovat hyviä. Euroopan parlamentti ei ole ensinnäkään riippumaton toimielin, minkä vuoksi sen on noudatettava perustamissopimusta, kuten tuomioistuin on todennut. Tuomioistuin on lisäksi todennut, että Euroopan yhteisöjen toimielinten kotipaikan sijainnista tehdyssä pöytäkirjassa, jonka mukaan Euroopan parlamentissa pidetään "kuukausittain pidettävät kaksitoista täysistuntoa" ("les douze périodes de sessions plénières mensuelles"), määräinen muoto tarkoittaa, että istunnot pidetään päätöksen tekohetkellä voimassa olleen käytännön mukaisesti. Tuolloin kuukausittaiset täysistunnot olivat viisipäiväisiä; myös perjantaisin oli istunto.

Meidän on näin ollen saatettava asia tuomioistuimen käsiteltäväksi, varsinkin kun Euroopan parlamentin työtaakka on nykyään aivan liian suuri.

 
  
  

- Garganin mietintö (A5-0250/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN), kirjallinen. (PT) On ehdottoman tärkeää, että yhteisön lainsäädäntöä yksinkertaistetaan ja selkeytetään, jotta tavalliset kansalaiset voivat lukea sitä aiempaa vaivattomammin ja jotta kaikkien on helpompi ymmärtää sitä. Tällaisia tavoitteita on vaikeaa saavuttaa, jos samasta asiasta on voimassa monia säännöksiä, joita on usein muutettu oleellisesti.

Kannatan tietenkin nyt esillä olevaa komission ehdotusta, jonka tavoitteena on kodifioida eräisiin maanteiden tavarakuljetuksiin sovellettavista yhteisistä säännöistä 23. heinäkuuta 1962 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi sekä muut muutetut säädökset siten, että niiden sisältö säilyy täysin ennallaan ja että niihin liitetään vain kodifiointiprosessin edellyttämät muodolliset tarkistukset.

Tämä on sopusoinnussa 1. huhtikuuta 1987 tehdyn komission päätöksen kanssa, jossa komissio kehottaa yksikköjään kodifioimaan kaikki säädökset, joihin on tehty kymmenen tarkistusta, jotta voidaan varmistaa yhteisön päätösten selkeys ja ymmärrettävyys. Näin noudatetaan myös joulukuussa 1992 kokoontuneen Edinburghin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmiä, joissa vahvistettiin kodifioinnin tärkeys.

Äänestin mietinnön puolesta, koska siinä suositellaan ehdotuksen hyväksymistä.

 
  
  

- Garganin mietintö (A5-0252/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN), kirjallinen. (PT) On ehdottoman tärkeää, että yhteisön lainsäädäntöä yksinkertaistetaan ja selkeytetään, jotta tavalliset kansalaiset voivat lukea sitä aiempaa vaivattomammin ja jotta kaikkien on helpompi ymmärtää sitä. Tällaisia tavoitteita on vaikeaa saavuttaa, jos samasta asiasta on voimassa monia säännöksiä, joita on usein muutettu oleellisesti.

Kannatan tietenkin nyt esillä olevaa komission ehdotusta, jonka tavoitteena on kodifioida suojelua ja parantamista edellyttävien makeiden vesien laadusta kalojen elämän turvaamiseksi 18. heinäkuuta 1978 annettu neuvoston direktiivi 78/659/EEC.

Tämä on sopusoinnussa 1. huhtikuuta 1987 tehdyn komission päätöksen kanssa, jossa komissio kehottaa yksikköjään kodifioimaan kaikki säädökset, joihin on tehty kymmenen tarkistusta, jotta voidaan varmistaa yhteisön päätösten selkeys ja ymmärrettävyys. Näin noudatetaan myös joulukuussa 1992 kokoontuneen Edinburghin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmiä, joissa vahvistettiin kodifioinnin tärkeys.

Äänestin mietinnön puolesta, koska siinä suositellaan ehdotuksen hyväksymistä.

 
  
  

- Berenguer Fusterin suositus (A5-0238/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN), kirjallinen. (PT) Berenguer Fusterin mietinnössä kehotetaan hyväksymään ehdotus neuvoston päätökseksi Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöluonnoksesta.

Kyseinen asiakirja on selkeä, ja se on osa toimia, joilla pyritään välttämään sopimuspuolten välisen moottoriajoneuvojen kaupan tekniset esteet.

Tässä nimenomaisessa tapauksessa toivotaan sellaisen säännön käyttöönottoa, joka koskee tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien sisärakenteissa käytettävien materiaalien palo-ominaisuuksien yhdenmukaisia teknisiä vaatimuksia.

Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) ajoneuvoja koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista käsittelevän maailmanfoorumin tulevassa kokouksessa komission edustajalla on mahdollisuus äänestää tästä asiasta Euroopan yhteisön puolesta.

On pidettävä mielessä, että Euroopan unionista tuli vuonna 1997 Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission vuoden 1958 tarkistetun sopimuksen sopimuspuoli. Asiaa koskeva neuvoston päätös tuli voimaan 24. maaliskuuta 1998.

On myös syytä panna merkille, että tällä sääntöluonnoksella tietenkin varmistetaan turvallisuuden ja ympäristön suojelun korkea taso.

Äänestin mietinnön puolesta, koska kannatan varauksettomasti siinä esitettyä kantaa.

 
  
  

- Berenguer Fusterin suositus (A5-0240/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN), kirjallinen. (PT) Berenguer Fusterin mietinnössä kehotetaan hyväksymään ehdotus neuvoston päätökseksi Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöluonnoksesta.

Kyseinen asiakirja on selkeä, ja se on osa toimia, joilla pyritään välttämään sopimuspuolten välisen moottoriajoneuvojen kaupan tekniset esteet.

Tässä nimenomaisessa tapauksessa toivotaan, että otettaisiin käyttöön sääntö yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä ajoneuvojen luvattoman käytön estojärjestelmien osalta.

Äänestin mietinnön sekä muiden pakettien puolesta, koska kannatan varauksettomasti mietinnössä esitettyä kantaa.

 
  
  

- Berenguer Fusterin suositus (A5-0239/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN), kirjallinen. (PT) Berenguer Fusterin mietinnössä kehotetaan hyväksymään ehdotus neuvoston päätökseksi Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöluonnoksesta.

Kyseinen asiakirja on selkeä, ja se on osa toimia, joilla pyritään välttämään sopimuspuolten välisen moottoriajoneuvojen kaupan tekniset esteet.

Tässä nimenomaisessa tapauksessa toivotaan, että otetaan käyttöön sääntö, joka koskee renkaiden tyyppihyväksynnän yhdenmukaisia vaatimuksia vierintämelun osalta.

Äänestin mietinnön sekä muiden pakettien puolesta, koska kannatan varauksettomasti mietinnössä esitettyä kantaa.

 
  
  

- Daulin mietintö (A5-0231/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN), kirjallinen. (PT) Käsiteltävänämme olevassa ehdotuksessa pyritään muuttamaan kolmen sellaisen asetuksen soveltamisalaa, joissa säädetään yhteisen maatalouspolitiikan soveltamista koskevista erityistoimista yhteisön syrjäisimmillä alueilla. Näillä toimilla pyritään parantamaan maataloustuotteiden tuotannon ja kaupan pitämisen edellytyksiä kyseisillä alueilla sekä estämään näiden alueiden maantieteellisen sijainnin ja erityispiirteiden vaikutukset.

Kyseisillä tuotteilla käytävän kaupan vääristymien estämiseksi asetuksissa kielletään muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kyseisten tuotteiden jälleenlähettäminen ja jälleenvienti syrjäisimmiltä alueilta.

Tämä kielto ja poikkeuksiin sovellettavat tiukat ehdot ovat vaikuttaneet kielteisesti joidenkin toimijoiden taloudellisen toiminnan kehitykseen. Ehdotuksessa esitetään, että kyseisten tuotteiden lähettäminen tai vienti olisi sallittava taloudellisen hyödyn palauttamisen jälkeen.

Toinen toimi koskee Azoreita ja Madeiraa. Erityiseen hankintajärjestelmään kuuluvien tuotteiden jälleenlähettämistä ja jälleenvientiä koskevaa kieltoa ei tällä hetkellä sovelleta Azorien ja Madeiran väliseen kauppaan, eikä jalostettujen ja jalostamattomien tuotteiden välillä tehdä eroa.

Madeiralta peräisin olevaa erityiseen hankintajärjestelmään kuuluvaa sokeria on voitu keinottelutarkoituksissa myydä Azoreilla, missä markkinat ovat vaikeuksissa. Tämän vuoksi ehdotetaan, että Azorien ja Madeiran välinen erityiseen hankintajärjestelmään kuuluvien tuotteiden kauppa rajoitetaan jalostettuihin tuotteisiin.

Äänestin mietinnön puolesta.

 
  
  

- Sanders-ten Holten mietintö (A5-0241/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (UEN), kirjallinen. (PT) Euroopan audiovisuaalisen observatorion tärkeyden ja sen tekemän ansiokkaan työn vuoksi kannatan esittelijän suositusta hyväksyä komission ehdotus siitä, että yhteisön osallistumista observatorion toimintaan jatketaan kahdella vuodella ja että talousarvioksi vahvistetaan nykyisen talousarvion enimmäismäärä. Ehdotukseen on esitetty vain kaksi tarkistusta. On ehdotettu, että Euroopan audiovisuaalisen observatorion valmiuksia vahvistetaan mahdollisuuksien mukaan ja että se kerää ja tarjoaa asiantuntemusta sekä systemaattista tietoa vero- ja työlainsäädännöstä, tekijänoikeuksista ja kuluttajansuojalainsäädännöstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN), kirjallinen. (PT) Kuten hyvin tiedetään, Euroopan audiovisuaalisen observatorion perustana on Euroopan neuvoston hyväksymä laajennettu osittainen sopimus. Tällä hetkellä observatorion toimintaan osallistuu 35 valtiota, joiden joukkoon kuuluvat kaikki nykyiset ja tulevat jäsenvaltiot. Observatorion tarkoituksena on kehittää audiovisuaaliselle teollisuudelle suunnattua tiedottamista sekä selkiyttää markkinoista vallitsevaa kuvaa ja lisätä avoimuutta.

Nyt esillä olevan ehdotuksen tavoitteena on jatkaa yhteisön osallistumista observatorion toimintaan kahdella vuodella eli joulukuuhun 2006 sekä vahvistaa vuotuiseksi talousarvioksi vuoden 2004 tasoa vastaava määrä eli 235 000 euroa. Kannatan näitä ehdotuksia.

Kannatan myös esittelijän ehdotuksia siitä, että Euroopan audiovisuaalisen observatorion valmiuksia vahvistetaan mahdollisuuksien mukaan ja että se kerää ja tarjoaa asiantuntemusta sekä systemaattista tietoa vero- ja työlainsäädännöstä, tekijänoikeuksista ja kuluttajansuojalainsäädännöstä.

Lopuksi haluan korostaa, että on tärkeää laatia vertailuarviointikertomuksia, jotka koskevat EU:n näkövammaisille ja osittain näkövammaisille sekä kuulovammaisille ja osittain kuulovammaisille tarjottavia palveluja. On asianmukaista ja sopivaa, että observatorio vastaa näiden tietojen keräämisestä ja julkistamisesta.

Kaikkien edellä mainittujen seikkojen vuoksi äänestin mietinnön puolesta.

 
  
  

- Maatenin mietintö (A5-0226/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN), kirjallinen. (PT) Tupakoinnin torjunnassa on edistytty huomattavasti viime vuosina.

Tupakointi on todellakin huomattava kansanterveysriski. Siksi on tärkeää, että Euroopan unioni ja jäsenvaltiot ehdottavat toimia kansanterveyden suojelemiseksi.

Eräs hyvin perusteltu esimerkki on vaatimus siitä, että jokaiseen savukepakkaukseen on painettava varoitusteksti, joka on kooltaan vähintään 30 prosenttia pakkauksen alasta.

Yleisesti on kuitenkin myönnetty, että toimia on lisättävä, ja tämä puitesopimus on laadittu juuri tätä tavoitetta silmällä pitäen.

En hyväksy kiihkoilua enkä esiin tulleita naurettavia liioittelutapauksia, mutta olen samaa mieltä siitä, että ihmisiä on suojeltava tupakansavulta tietyissä paikoissa. Siksi suhtaudun myönteisesti toimiin, joilla pyritään kieltämään tupakan myynti alaikäisille ja lisäämään jäsenvaltioiden yhteistyötä ja mainontaa koskevia suosituksia – etenkin, jos ne eivät ole sitovia.

Vaikka mietintöä pidettiin asian käsittelyyn osallistuneiden valiokuntien lausunnoissa myönteisenä ja vaikka Maailman terveysjärjestön tupakonnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen hyväksymisellä ei olisi vakavia taloudellisia vaikutuksia eikä se vaikuttaisi voimassa oleviin säädöksiin, minulla on asiasta edelleen parlamentin käsittelyssä esiin tuotuja epäilyksiä, jotka koskevat etenkin toissijaisuusperiaatteen noudattamista. Siksi äänestin tyhjää.

 
  
  

- Jacksonin mietintö (A5-0251/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN), kirjallinen. (PT) Direktiivillä 2001/113/EY yhdenmukaistetaan elintarvikkeina käytettävien hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien merkinnät. Kukin tuote ja sen sisältö on määritelty erikseen.

Koska eräillä Itävallan alueilla ilmaisulla "Marmelade" on ollut periteisesti laajempi merkitys kuin direktiivissä, ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa direktiivin saksankielistä toisintoa sisällyttämällä siihen tämä korjaus ja poistamalla myös muut mahdolliset semanttiset epäselvyydet.

Ehdotuksella poistetaan erityinen epäkohta, mutta siihen liittyy mielestäni myös kaksi laajempaa merkityksellistä seikkaa, joiden olisi oltava Euroopan unionin ensisijaisia tavoitteita, nimittäin perinteiden ja tapojen kunnioittaminen sekä monikielisyys. Ilman näitä tavoitteita Euroopasta tulee mielestäni ahdasmielinen eikä se pysty estämään väistämätöntä liikettä kohti keskustaa, joka on etääntynyt paikallisista realiteeteista.

Selkeyden vuoksi äänestin mietinnön puolesta.

 
  
  

- Mulderin mietintö (A5-0212/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  De Rossa (PSE), kirjallinen. (EN) Haluan ilmaista kannattavani mietintöä ja erityisesti vastuuvapauden myöntämistä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiölle varainhoitovuodesta 2002 (C5-0631/2003 – 2003/2241(DEC)).

Kyseinen säätiö on Euroopan unionin kolmikantaelin, joka on perustettu vuonna 1975 edistämään parempien elin- ja työolojen suunnittelua ja luomista. Se sijaitsee Dublinissa, ja olen ylpeä voidessani kehua erinomaisia tutkimus- ja kehityshankkeita, joita se toteuttaa voidakseen tarjota tietoja ja analyyseja elin- ja työoloja koskevan EU:n politiikan suunnittelua varten.

Säätiö on edistänyt merkittävästi niiden parlamentin jäsenten työtä, jotka ovat erityisen kiinnostuneita saavuttamaan nykyistä useampia ja laadukkaampia työpaikkoja koskevat Lissabonin tavoitteet. Se on tukenut työmarkkinaosapuolten rakentavaa osallistumista sellaisten oikeudenmukaisten työtapojen kehittämiseen, joissa tunnustetaan työntekijöiden todellinen arvo keskeisenä sidosryhmänä.

 
  
  

- Rühlen mietintö (A5-0201/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tällä mietinnöllä parlamentti myöntää komissiolle vastuuvapauden Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) varainhoidosta 23. heinäkuuta 2002 päättyneenä varainhoitovuonna. Meillä ei ole tähän asiaan mitään vastaväitteitä.

EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen EHTY:n oikeudellinen järjestelmä ja menettelyt katosivat saman tien ja sen neuvoa-antava komitea hajotettiin. Vuonna 2002 EHTY kuitenkin rahoitti toimintatalousarviostaan edelleen työntekijöiden uudelleensijoittamista 35 miljoonalla eurolla ja tutkimusta 72 miljoonalla eurolla sekä hiiliteollisuuden sosiaalitoimia koskevaa Rechar-ohjelmaa 21 miljoonalla eurolla.

Kun otetaan huomioon hiili- ja teräsalan kriisi sekä viime vuosikymmeninä tapahtuneen rakennemuutoksen sosiaaliset ja taloudelliset kustannukset, EHTY:n purkaminen – huolimatta siihen mahdollisesti kohdistetusta arvostelusta – on jättänyt aukon, joka on täytettävä myös yhteisön tasolla ja jota uusi hiili- ja terästutkimusrahasto ei täytä. On otettava huomioon näiden alojen tutkimusinvestointien merkitys, ja samalla on ehdottomasti pohdittava näitä aloja tukevia mahdollisia yhteisön laajuisia toimia, muun muassa joidenkin EHTY:n vanhaan perustamissopimukseen sisältyneiden sosiaalitoimien säilyttämistä tietyn ajanjakson ajan.

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (UEN), kirjallinen. (PT) Huomionarvoinen seikka mietinnössä on se, että Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (EHTY) on 15 viime vuoden aikana maksanut yrityksille ja laitoksille noin 800 miljoonaa euroa tukea yksinomaan teräsalan soveltavaan tutkimukseen saamatta yleensä kuitenkaan sopimuksiin perustuvaa osuuttaan tutkimuksen tuloksena mahdollisesti saatujen patenttien tuotosta. Komission on siksi vaadittava laillista oikeuttaan saada osuutensa tutkimuksen rahoituksesta saaduista tuloista patenttien kirjaamisjärjestelmän ja muiden tarkoituksenmukaisten toimenpiteiden avulla.

Myönteistä on mielestäni myös se, että uusien jäsenvaltioiden kanssa käydyt neuvottelut niiden edellytyksistä osallistua uuteen hiili- ja terästutkimusrahastoon on saatettu myönteiseen päätökseen siten, että kunkin uuden jäsenvaltion mineraalivaroihin perustuva maksuosuus porrastetaan kyseisen valtion taloudellisen tilanteen mukaisesti.

Hyväksymme esittelijän kannan, minkä vuoksi äänestimme mietinnön puolesta. Haluamme myös yhtyä esittelijän jälleen kerran esittämiin kiitoksiin kaikille niille, jotka olivat perustamassa ja kehittämässä Euroopan hiili- ja teräsyhteisöä ja jotka edistivät siten merkittävästi Euroopan yhdentymistä.

 
  
  

- Bradbournin suositus toiseen käsittelyyn (A5-0278/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Dehousse (PSE). (FR) Arvoisa puhemies, käsiteltäväksi oli jätetty harkitsemisen arvoisia tarkistuksia, mutta jokainen tarkistus olisi johtanut sovittelumenettelyyn, mikä olisi epäilemättä merkinnyt sitä, että asiaa olisi mahdollisesti jouduttu arvioimaan uudelleen perin pohjin ja että hanke olisi viivästynyt, mikä olisi ollut yhtä vakavaa. En voinut siksi kannattaa yhtäkään tarkistusta, lukuun ottamatta ehdotettua Italian ja Sisilian välistä yhteyttä, jolle annoin tukeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Musumeci (UEN). (IT) Arvoisa puhemies, Sisiliaa edustavana parlamentin jäsenenä haluan ilmaista tyytyväisyyteni ja arvostukseni sekä kiittää kollegoja, jotka äänestivät kanssani tarkistuksen puolesta tänä aamuna. Tämä osoitti, että terve järki lopulta voitti Eurooppa-neuvoston näkemykset.

On päivänselvää, että parlamentin ylivoimainen enemmistö saattoi menettelyn tänään päätökseen toisessa käsittelyssä hyväksymällä yhteisen kannan. Meidän harmiksemme Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä yritti Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän/Pohjoismaiden vihreän vasemmiston sekä joidenkin italialaisten vasemmistodemokraattien avustuksella tietenkin jälleen kumota Berliinin ja Palermon välisellä Euroopan laajuisella reitillä sijaitsevaa Messinan siltaa koskevan suunnitelman tarkistuksella, joka sai onneksi vain noin 50 ääntä.

Jos tarkistus olisi hyväksytty, menettelyn lopussa mainitun erittäin vakavan kielteisen vaikutuksen lisäksi Italian hallitus – joka on jo aloittanut prosessin sillan rakennustöiden aloittamiseksi – ei olisi saanut perustamissopimuksessa määrättyä 10 prosentin osarahoitusta unionin varoista. Tällaisella äänestystuloksella olisi ollut todennäköisesti tämän tuen menetystä suurempi poliittinen merkitys.

Messinan salmen yli rakennettavaa siltaa vastustavien vastakkainen näkemys vaikutti kuitenkin heti alusta alkaen – jos saan sanoa – harhaanjohtavalta, ja se oli etenkin Sisilian ja Etelä-Italian legitiimien intressien vastainen. Emme voi toimia niin, että toivomme ensin näiden Etelä-Euroopan alueiden kehitystä mutta eväämme sitten niiltä oikeuden välttämättömään infrastruktuuriin.

Sillan rakentaminen ei tietenkään ratkaise kaikkia Sisilian sosioekonomisen tilanteen huonontumiseen liittyviä ongelmia, mutta se mahdollistaa lopulta Euroopan laajuisten maantie- ja rautatieverkkojen toteutumisen sekä parantaa Sisilian kilpailukykyä vapaakauppa-alueella, jonka on tarkoitus toteutua vuonna 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Marques (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Haluan onnitella esittelijä Bradbournia erinomaisesta mietinnöstä, joka koskee muutettua ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi tehdyn päätöksen N:o 1692/96/EY muuttamisesta. Mietintö on mielestäni myönteinen, ja kannatan etenkin strategiaa, jolla pyritään tehostamaan Euroopan laajuista liikenneverkkoa, joka on sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan keskeisiä edellytyksiä.

Kannatan voimakkaasti esittelijän vaatimusta siitä, että parlamentin on saatava osallistua Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon kuuluvien hankkeiden kehitykseen ja seurantaan.

Yhdyn myös pyyntöön siitä, että komission tarkistetun ehdotuksen 3 artiklan 2 kohdassa on nimenomaisesti mainittava alueelliset lentoasemat, koska niillä on todella tärkeä asema Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämisessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Ensimmäisessä käsittelyssä, 10. maaliskuuta käydyssä keskustelussa, totesin vastustavani tätä suunnitelmaa. Nyt toisessa käsittelyssä ei äänestetä kokonaisuudesta vaan vahvistetaan kohtuuttoman pitkä luettelo moottoriteitä, lentoasemia, siltoja ja tunneleita, jotka määrätään EU:n investointivelvoitteiksi. Tämä merkitsee pitkäaikaista yhteisrahoitusvaatimusta ja mahdollistaa luultavasti myös ympäristövaikutusten arvioimista koskevan velvoitteen laiminlyömisen. Lisäksi tämä paketti paljastaa, että Itä-Euroopan hyvä rautatieverkko halutaan jättää edelleen huomiotta rakentamalla sinne paljon moottoriteitä. Kiistän Italian Berlusconin hallituksen levittämän ajatuksen siitä, että verotulot olisi käytettävä pääasiassa infrastruktuuriin ja muihin suuriin julkisiin rakennusurakoihin julkisten palvelujen, ympäristönsuojelun ja sosiaaliturvan sijaan. Tästä ei voida käydä tänään enää syvällistä keskustelua ajan puutteen vuoksi. Ryhmäni pyrkii romuttamaan Messinan salmen yli rakennettavaa siltaa koskevat suunnitelmat, koska silta olisi käyttökelvoton maanjäristysten ja tuulenpuuskien vuoksi ja lisäksi turha siihen liitetyn rautatieverkon puutteiden vuoksi. Sillan rakentaminen palvelee sitä paitsi pääasiassa mafian tarkoitusperiä. Lisäksi kannatan kaikkia Vihreiden ryhmän esittämiä tarkistuksia. Kaikkien näiden tarkistusten hylkäämisestä koituisi Euroopalle suuria rasitteita, ja se olisi vuosia kestävä tarpeeton ympäristöön kohdistuva hyökkäys.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Parlamentin edellisen istuntojakson aikana rautatiealan liikkuvan kaluston valmistukseen erikoistuneen Bombardier-konsernin työntekijöiden edustajat esittivät Euroopan parlamentin jäsenille asiansa yksityiskohdat ja huolensa siitä, että tunnustettu laatu, kokemus ja tekninen valmius tällaisten laitteiden valmistuksessa katoaa kuuden EU:ssa sijaitsevan yksikön sulkemisuhan vuoksi. Pidämme komissiota ja jäsenvaltioita syyllisinä tämän oleellisen alan häviämiseen ja tuhansien työntekijöiden työttömyyteen. Pelkästään Portugalissa on menetetty tämän tilanteen vuoksi 550 suoraa työpaikkaa ja lisäksi lähes 1 000 työpaikkaa alihankkijayrityksissä.

Jos Euroopan laajuisen liikenneverkon kehityksen ensisijaisena tavoitteena on nimenomaan siirtää maantieliikenne rautateille, uusien laitteiden ja liikkuvan kaluston määrää on lisättävä. Tämä vie pohjan seikalta, jolla Bombardier-konserni perustelee ilmoittamansa toimet – nimittäin tilausten puutteelta. Vaikka jotkin keskustelun kohteena olevan ehdotuksen osatekijät ovat arveluttavia, meidän on kannatettava siihen sisältyvää sitoutumista rautatieliikenteen kaltaisiin vaihtoehtoisiin liikennemuotoihin, jotka vahingoittavat vähemmän ympäristöä. Tämä ei ole mikään erillinen yksittäistapaus, ja meidän on toteutettava erityistoimia tämän Euroopan keskeisen teollisuudenalan suojelemiseksi.

 
  
  

- Jacksonin mietintö (A5-0137/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN), kirjallinen. (PT) Toisin kuin rahastot, jotka ovat yleensä suuria ja ratkaisevan tärkeitä, ympäristöalan rahoitusväline (LIFE) on rahoituslähde, joka on tarkoitettu erityisesti luonnonsuojelu- ja ympäristönsuojelutoimiin. Tällaisilla toimilla pyritään edistämään käytäntöjen levittämistä, kehittämään innovaatiota sekä havainnollistamaan, miten omaksutut taidot ja saadut kokemukset voidaan saavuttaa myös muualla. Lisäksi toimilla helpotetaan yhteisön ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön täytäntöönpanoa. Tämä väline edistää yhteisön "lintudirektiivin" (79/409/ETY) ja "luontotyyppidirektiivin" (92/43/EEC) täytäntöönpanoa sekä erityisesti eurooppalaisen Natura 2000 -verkoston perustamista. Kyseisen verkoston tavoitteena on EU:n merkittävimpien eläin- ja kasvilajien sekä luontotyyppien hoito perustamalla esimerkiksi erityisiä suojelualueita.

LIFE III -ohjelma päättyy 31. joulukuuta 2004. Tämän ehdotuksen tarkoituksena on jatkaa nykyistä välinettä jatkuvuuden varmistamiseksi siihen asti, kunnes kehitetään uusi lähestymistapa vuoden 2006 jälkeisiä uusia rahoitusnäkymiä silmällä pitäen.

Äänestin luonnollisesti mietinnön puolesta.

Toivon kuitenkin, että 8 artiklan mukaisessa ryhmässä (luontotyyppidirektiivi) esitetyt päätelmät otetaan huomioon – etenkin toteamukset siitä, että Natura 2000 -verkoston nykyinen rahoitus luonnon LIFE-tukivälineellä (47 prosenttia LIFE-ohjelman kokonaisvaroista) ei selvästikään ole riittävä, että hakumenettely on liian byrokraattinen ja että LIFE-luonto-ohjelmaa on tehostettava oleellisesti, ja...

(Työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti lyhennetty äänestysselitys)

 
  
MPphoto
 
 

  Thyssen (PPE-DE), kirjallinen. (NL) Tänä iltapäivänä Euroopan parlamentti hyväksyi laajalla enemmistöllä LIFE-ohjelman jatkamisen kahdella vuodella. Ohjelman jatkaminen takaa tämän menettelytavan jatkuvuuden siihen asti, kunnes kehitetään uusi lähestymistapa uusia rahoitusnäkymiä silmällä pitäen.

Kun LIFE-ohjelman jatkamisesta keskusteltiin ensimmäisen kerran, tilintarkastustuomioistuin ilmoitti ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnalle, että tarkastus oli tehty kahdeksassa jäsenvaltiossa. Tarkastusten yhteydessä oli luultavasti käynyt ilmi, että yksityisten toimijoiden ostaessa yhteisön tuella luonnonsuojelualueita ei ole riittäviä takeita siitä, että näitä alueita hoidetaan hyvin myös tukikauden päättymisen jälkeen. Tilintarkastustuomioistuin ei pystynyt kuitenkaan antamaan meille mitään konkreettisia esimerkkejä.

Tilintarkastustuomioistuin ei näin ollen voinut luottaa siihen, että parlamentti kannattaa sen ehdotusta, jonka mukaan yksityisiltä toimijoilta evätään vastedes mahdollisuus saada yhteisön tukea luonnonsuojelualueiden ostoa varten, ja minusta on oikein hyvä, ettei se voinut luottaa tukeemme. Tilintarkastustuomioistuimella on tietenkin oikeus tehdä meille ehdotuksia. Emme voi missään tapauksessa suvaita väärinkäyttöä, mutta se ei tarkoita, että moitteettomasti käyttäytyviä yksityisiä toimijoita pitäisi rangaista.

Emme voi emmekä saa laiminlyödä Euroopan unionin tuhansia vapaaehtoisia, jotka omistautuvat epäitsekkäästi luonnonsuojelualueiden hoidolle. Meidän on päinvastoin kannustettava eikä lannistettava heitä. Olen erityisen iloinen voituani osaltani varmistaa, että moitteettomasti toimivat ympäristöjärjestöt voivat jatkossakin saada yhteisön tukea luonnonsuojelualueiden ostoa varten.

 
  
  

- Boogerd-Quaakin mietintö (A5-0271/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Banotti (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Äänestin vastahakoisesti mietinnön puolesta. Se ei ole täydellinen, ja jo se todistaa, että tällaisia tietoja on epähuomiossa luovutettu kolmansille osapuolille.

Tunnustan täysin kaikkien valtioiden oikeuden suojella ja ylläpitää turvallisuuttaan. Tässä on tapahtunut kulttuurien yhteentörmäys, ja oman edun tavoittelu on vienyt voiton.

 
  
MPphoto
 
 

  De Rossa (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin jälleen sen puolesta, ettei Yhdysvaltojen viranomaisille saada siirtää liikaa matkustajien henkilötietoja, elleivät nämä turvaa riittävästi eurooppalaisten matkustajien kansalaisoikeuksia.

Olen täysin samaa mieltä siitä, että terrorismin varalta on pysyttävä mahdollisimman valppaana, mutta terroristit voittavat, jos uhraamme kansalaisoikeudet ja ihmisoikeudet vetoamalla turvallisuuden varmistamiseen.

Olen erittäin pettynyt siihen, että Irlanti äänesti sopimusluonnoksen puolesta ja näytti siten vihreää valoa laittomalle hyökkäykselle irlantilaisten matkustajien yksityisyyttä kohtaan.

Komission on kerta kaikkiaan varmistettava, että sen sopimusluonnoksen sanamuotoa muutetaan siten, että Euroopan kansalaisten tietosuojaa koskevia oikeuksia suojellaan. Irlantilaisilla ja eurooppalaisilla matkustajilla on oikeus saada varmuus siitä, ettei heidän peruskansalaisoikeuksiaan uhrata terrorismin vastaisessa taistelussa.

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Edellisten kantojen mukaisesti parlamentti ei ole hyväksynyt sitä, että Yhdysvaltojen kanssa tehdään sopimus lentomatkustajien tietojen siirtämisestä niin kutsutun terrorismin vastaisen taistelun yhteydessä. Parlamentti on hyväksynyt tähän mennessä vain sen, että asia siirretään Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Komission ehdotus ja sen jälkeinen ehdotus neuvoston päätökseksi mahdollisti "Yhdysvaltojen lainvalvontaviranomaisten pääsy[n] yhteisön alueella sijaitseviin PNR-tietokantoihin", mikä "merkitsee Yhdysvaltojen vallankäyttöä" EU-valtioissa.

Tässä sopimuksessa julistettaisiin, "että Yhdysvaltojen tämän alan lainsäädäntöä voidaan soveltaa Euroopan unionissa ja Euroopan kansalaisiin", ja siinä siirrettäisiin "yhteisön tasolle (...) jäsenvaltioiden harkintavalta hyväksyä alunperin kaupallista tarkoitusta varten kerättyjen tietojen käyttö turvallisuustarkoituksiin ja luoda lentoyhtiöille (...) oikeudellinen velvoite antaa pääsy tällaisiin tietoihin".

Kansalaisten oikeuksien, vapauksien ja takuiden turvaamisen osalta totean, että "sopimusluonnoksessa ei määritellä näiden oikeuksien soveltamisalaa ja rajoja vaan viitataan vain yksipuoliseen komission päätökseen, jossa itsessään viitataan Yhdysvaltojen viranomaisten eräisiin yksipuolisiin sitoumuksiin, joissa lopulta viitataan nykyisiin ja tuleviin Yhdysvaltojen säädöksiin".

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN), kirjallinen. (PT) Tämä kysymys liittyy Boogerd-Quaakin mietintöön (A5-0271/2004) sopimuksen tekemisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden matkustajarekisteritietojen (PNR-tietojen) käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriön alaiselle tulli- ja rajavalvontalaitokselle. Mietinnöstä on vielä äänestettävä, kun otetaan huomioon, että tämän asian siirtäminen tuomioistuimeen hyväksyttiin.

Tämäntapaisten sopimusten tekemiselle on nykyään riittävät perusteet lisääntyvän terrorismin uhan vuoksi. Tämän olisi oltava perustoimenpide valtioiden välisessä yhteistyössä, ja sopimuksen estäminen tarkoittaa, ettei EU reagoi vieläkään määrätietoisesti terrorismin uhkaan. Olen esittelijän kanssa eri mieltä ja katson, että tämän sopimuksen allekirjoittaminen on sopusoinnussa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kanssa eikä ole tietosuojaa koskevan yhteisön lainsäädännön vastaista. Kannatan varauksettomasti komission jäsenen Pattenin esittämiä perusteluja.

Tällaisten toimien estämisen sijaan parlamentin olisi vaadittava, että EU:n alueelle lentävät lentoyhtiöt täyttävät nämä velvoitteet, ja varmistettava näin meidän kaikkien turvallisuus.

Vastustin tuomioistuimen lausunnon pyytämistä, koska en missään nimessä – en poliittisessa enkä teknisessä mielessä – hyväksy, että neuvostoa pyydetään olemaan tekemättä tätä sopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Se on mielestäni vain halpamaista viivytystaktiikkaa ja uusi este sopimukselle, joka on välttämätön turvallisuutemme ja vapautemme kannalta.

 
  
  

- Angelillin mietintö (A5-0229/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Coelho (PPE-DE), kirjallinen. (PT) On oleellista, että Euroopan unioni toteuttaa johdonmukaisia toimia tehostaakseen rajavalvontaa rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioiden toimivaltaa.

Suhtaudun myönteisesti käsiteltävänä olevaan asetusehdotukseen, jolla varmistetaan, että velvollisuus leimata järjestelmällisesti kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjat EU:n ulkorajojen ylittämisen yhteydessä pannaan yhdenmukaisesti täytäntöön jäsenvaltioissa. Tällä toimella täytetään vaatimus, jonka mukaan on voitava tarkistaa päivämäärä, jolloin kolmannen maan kansalainen ylitti EU:n ulkorajan, ja sen avulla voidaan varmistaa, kuinka kauan kolmannen maan kansalainen on ollut EU:n alueella ja onko kyseinen henkilö siellä laittomasti vai ei.

Ulkorajojen valvontaa koskevan yhteisen käsikirjan muuttaminen on erittäin monimutkainen tehtävä, johon kuluu siksi huomattavan paljon aikaa. Ehdotuksen tarkoituksena on poistaa tällä hetkellä jäsenvaltioiden käytännöissä olevat erot ja kaikki käsikirjan sääntöjä koskevat epäselvyydet, jotka mahdollisesti tulevat esiin käsikirjaa muutettaessa.

Näin edistetään ulkorajojen valvonnan tiukentamista ja jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta rajavalvonnan alalla. Koska rajat ovat yhteisiä, yhden valtion löyhä valvonta vaikuttaa väistämättä kaikkiin muihin jäsenvaltioihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (UEN), kirjallinen. (PT) Schengenin säännöstössä määrätään, että kun on kyse lyhytaikaisesta oleskelusta, kolmansien maiden kansalaisilla, jotka saapuvat laillisesti jäsenvaltioiden alueelle ja jotka täyttävät saapumiselle asetetut välttämättömät ehdot, on oikeus oleskella Schengenin alueella enintään kolme kuukautta saapumispäivästä lukien. Näin ollen on tarpeen tarkistaa päivämäärä, jolloin kolmannen maan kansalainen ylitti EU:n ulkorajan, jotta voidaan laskea koko oleskeluaika ja varmistaa, että kyseinen henkilö oleskelee alueella laillisesti.

Ulkorajojen valvontaa koskevassa yhteisessä käsikirjassa määrätään, että matkustusasiakirjat on leimattava ja että maarajoilla suoritettavia tarkastuksia voidaan lieventää erityisoloissa esimerkiksi suurten liikennemäärien vuoksi. Tämän määräyksen epäselvyyden vuoksi eri jäsenvaltioissa on otettu käyttöön erilaisia menettelyjä. Tällaista ei saisi tapahtua.

Näistä syistä ja myös laajentumista ajatellen hyväksyimme esittelijän Angelillin kannan, jonka mukaan tämän on oltava ensimmäinen askel yhdenmukaistettaessa vihdoin menettelyjä, joita sovelletaan esimerkiksi kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjojen leimaamiseen "Schengenin alueelta" poistumisen yhteydessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN), kirjallinen. (PT) Schengenin säännöstössä määrätään, että kun kyse on lyhytaikaisesta oleskelusta, kolmansien maiden kansalaisilla, jotka saapuvat laillisesti jäsenvaltioiden alueelle ja jotka täyttävät saapumiselle asetetut välttämättömät ehdot, on oikeus oleskella Schengenin alueella enintään kolme kuukautta saapumispäivästä lukien. Tämän alan määräysten epäselvyyden vuoksi eri jäsenvaltioissa on otettu käyttöön erilaisia menettelyjä. Kolmansien maiden kansalaiset ovat monesti tulleet "Schengenin alueelle" laillisesti, mutta heidän matkustusasiakirjoissaan ei ole maahantuloleimaa, minkä vuoksi on vaikea tehdä tarkistuksia, joita todellakin tarvitaan kansainvälisen terrorismin aiheuttamien haasteiden vuoksi. Niinpä viimeksi kokoontunut Italian johtama oikeus- ja sisäasioiden neuvosto käsitteli päätelmissään ehdotusten tekemistä siitä, että EU:n laajentumista silmällä pitäen kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjat on leimattava järjestelmällisesti. Nyt esillä olevalla ehdotuksella edistetään kyseisen tavoitteen saavuttamista.

Ulkorajojen valvontaa koskevassa yhteisessä käsikirjassa määrätään, että matkustusasiakirjat on leimattava ja että maarajoilla suoritettavia tarkastuksia voidaan lieventää erityisoloissa esimerkiksi suurten liikennemäärien vuoksi.

Kiitän laadukkaasta työstä, jota olemme tottuneet odottamaan...

(Työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti lyhennetty äänestysselitys)

 
  
  

- Ceyhunin mietintö (A5-0248/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Coelho (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EHNVS) on tehnyt erinomaista työtä ja lisännyt tietoutta huumausaineista ja niiden väärinkäytöstä tarjoamalla vertailukelpoisia tietoja sekä ennen kaikkea valvomalla ja tunnistamalla markkinoilla olevia vaarallisia aineita ja ehdottamalla tällaisten aineiden kieltämistä.

On järkevää, että Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskusta koskeva asetus laaditaan uudelleen selkeyteen ja avoimuuteen liittyvistä syistä etenkin siksi, että siinä voidaan ottaa huomioon EU:n laajentuminen ja jotta sen soveltamisalaa voidaan laajentaa sekä laillisten että laittomien huumausaineiden sekakäyttöön.

En voi kuitenkaan hyväksyä sitä, että EHNVS:lle pyritään antamaan arviointitehtäviä. Tarkoituksena on, ettei seurantakeskus vain kerää tietoja vaan myös arvioi kansallisia politiikkoja ja strategioita sekä huumausaineiden kulutustrendejä. Tällöin virastolle myönnettäisiin valtuuksia, jotka kuuluvat nyt jäsenvaltioille.

Seurantakeskukselle olisi annettava tehtäväksi huolehtia kokonaisvaltaisesta tiedotuksesta, toisin sanoen huumausaineiden ja niiden väärinkäytön kaikkia näkökohtia koskevien tietojen keräämisestä, analysoinnista ja levittämisestä, mikä osaltaan auttaa yhteisöä ja sen jäsenvaltioita muodostamaan kokonaiskuvan huumausaineista ja niiden väärinkäytöstä. Tämä tiedotustehtävä ei rajoita toimivallan jakamista yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä huumausaineiden tarjontaa ja kysyntää koskevan lainsäädännön osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Lang (NI), kirjallinen. (FR) Ette tavalliseen tapaanne taaskaan kuunnelleet, ja me olimme tavalliseen tapaamme oikeassa. Kun Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus perustettiin vuonna 1995, Front nationalin jäsenet totesivat Euroopan parlamentissa, että koko seurantakeskus on turha ja että he uskovat hankkeen epäonnistuvan. Lähes kymmenen vuotta myöhemmin tulokset ovat todellakin surkeita: hallintoneuvoston sekä tietojen keruu- ja analysointiverkoston toiminnassa ja tietojen levityksessä on ollut ongelmia, eikä eri huumepolitiikkoja ole arvioitu. Vuosikertomuksia ja tilastoja kyllä kootaan, mutta ongelmat ovat pahentuneet.

Ranskassa 16-vuotiaat nuoret polttavat nykyään eniten kannabista Euroopassa. Siitä on tullut todellinen epidemia, sillä huumeita käytetään nykyään kaikissa sosiaaliluokissa ja ikäryhmissä.

Esittelijä ehdottaakin seurantakeskuksen toimintojen ja tehtävien tarkistamista. Ongelmaa ei kuitenkaan ratkaista lisäämällä Théodulen komiteoita eikä laatimalla yhteisön lähestymistapa huumeiden vastaisiin politiikkoihin. On vihdoinkin ymmärrettävä, että huumausaineiden käyttö kasvaa eksponentiaalisesti, jos käyttö suvaitaan, ja että nuorten tulevaisuus voidaan pelastaa vain nollatoleranssiin perustuvilla kansallisilla politiikoilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN), kirjallinen. (PT) Huumausaineiden ja niiden väärinkäytön vastainen taistelu on aina ollut Euroopan unionin painopisteenä ja vaikuttanut etenkin viimeksi kuluneena vuosikymmenenä sen muihinkin politiikan aloihin.

Siksi neuvosto pyrkii asetusehdotuksessaan viemään tämän taistelun uudelle tasolle.

On kuitenkin tullut selväksi, että lukuisat esitetyt tarkistukset, jotka on siroteltu ympäri mietintöä, ovat haitaksi tämän tavoitteen saavuttamiselle.

Olen tosin yhtäältä samaa mieltä siitä, että seurantakeskuksen toimivaltuuksien laajentaminen vaikuttaa myönteiseltä asialta, mutta en voi toisaalta hyväksyä tarkistuksia, joilla pyritään varmistamaan, että kaksi Euroopan parlamentin jäsentä edustaa parlamenttia hallintoneuvostossa, ja lisäämään arviointivälineiden määrää.

Mietinnössä ehdotetut toimet, etenkin parlamentin ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan ehdotukset, eivät ole mielestäni paras mahdollinen lähestymistapa.

En voinut äänestää mietinnön puolesta.

Ehdotan sen sijaan, että Euroopan unioni, Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus sekä myös jäsenvaltiot – yhteistyössä tai yksittäin – yhdistävät voimansa toteuttaakseen hyödyttömien toimien sijaan toimia, joilla on selvä ehkäisevä vaikutus. Tarvitsemme toimia, joilla torjutaan tehokkaasti huumausaineiden kauppaa ja väärinkäyttöä.

 
  
  

- Bayona de Perogordon mietintö (A5-0200/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Berthu (NI), kirjallinen. (FR) Kieltäydyin kannattamasta vastuuvapauden myöntämistä komission talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2002, koska jotkin asiat, esimerkiksi Eurostat, ovat jatkuvasti epäselviä. Tammikuussa Euroopan parlamentti katui, että se oli myöntänyt vastuuvapauden talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2001, vaikka sillä ei ollut käytössään kaikkia oleellisia tietoja. En halunnut langeta samaan ansaan varainhoitovuoden 2002 osalta.

Vastuuvapauspäätöstä myötäilevässä päätöslauselmassa on lisäksi monia arveluttavia kohtia. Päätöslauselman 4 kohdassa esimerkiksi todetaan, että jäsenvaltiot ovat alisteisessa asemassa yhteisön määrärahojen hallinnoinnissa. Tämä ei pidä paikkaansa, sikäli kuin ne pitelevät kukkaron nyörejä ja jäsenvaltioiden veronmaksajat ovat todellisia maksajia. Jäsenvaltioiden olisi mielestäni päinvastoin vaadittava, että ne voivat itse tehostaa valvontaa.

Annan toisen esimerkin: 115 kohdassa ja sitä seuraavissa kohdissa Euroopan parlamentti haluaa perustaa eurooppalaisen veron ja toteaa, että on ennen kaikkea pyrittävä "takaamaan yhtäältä Euroopan unionin taloudellinen riippumattomuus kansallisista maksuosuuksista". Enää tätä selvemmin ei voida myöntää, että eurooppalaisen veron avulla Euroopan unioni voisi välttää jäsenvaltioiden suorittaman valvonnan ja rahoittaa menonsa miten haluaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Varainhoitovuotta 2002 koskevan vastuuvapauden myöntämisprosessissa on tuotu esiin Eurostatin tapaus ja meneillään oleva komission uudistus. Suhtaudumme erittäin varauksellisesti molempiin asioihin.

Kun otetaan huomioon viimeaikaiset skandaalit ja tapaukset, jotka johtivat komission hajoamiseen vuonna 1999, ilmoitetut hallinnolliset uudistukset vaikuttavat lähes täysin kosmeettisilta. Niin kutsuttua hallintokulttuuria on vielä muutettava, kuten Eurostatin tapaus osoittaa. On toteutettava toimia, joilla voidaan varmistaa, ettei oleellisia tietoja salata. On edistyttävä yksiköiden pitämisessä toimielimen sisäisinä ja etenkin varainhoitoasetuksen uudistamisessa siten, että komissio on velvollinen järjestelmällisesti pyytämään täydellistä omistussuhteiden selvitystä yritykseltä, joka osallistuu komission tarjouskilpailuun. Varainhoitoasetusta on uudistettava myös varainhoidon osalta.

Eurostatin tapauksen myötä korostuu myös tarve tarkistaa komission vastuuketju sekä eri avaintoimijoiden ja komission jäsenten väliset suhteet. Lisäksi vahvistuu, että "oli erehdys keskittää talousarvion laatimiseen ja tilinpitoon sekä petostentorjuntaan liittyvä toimivalta yhden komission jäsenen käsiin".

Haluan myös ilmaista alakohtaisen tyytymättömyyteni 115 kohtaan, jossa ehdotetaan, että tuleva eurooppalainen vero korvaisi jäsenvaltioiden yhteisön talousarvioon suorittamat yhteisön kansalliset maksuosuudet, sekä 182 kohtaan, jossa kannatetaan rakennerahastoja koskevaa n+2-sääntöä.

 
  
  

- Sjöstedtin mietintö (A5-0183/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN), kirjallinen. (PT) Kuudennen, seitsemännen ja kahdeksannen Euroopan kehitysrahaston (EKR) saavuttamien hienojen tulosten olisi rohkaistava meitä säilyttämään tämä ratkaisevan tärkeä näkökohta Euroopan unionin toiminnassa: todellinen solidaarisuus kaikkein epäsuotuisimmassa asemassa olevia maailman alueita kohtaan tukemalla makrotaloudellisia tai alakohtaisia uudistuksia.

Kannatan ehdotusta siitä, että tukea anovat AKT-valtiot (Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtiot) sitoutuvat käynnistämään monivuotisen ohjelman ylimmän tilintarkastuslaitoksen toiminnan aloittamiseksi ja/tai vahvistamiseksi. EKR:n uskottavuus ja tehokkuus riippuvat pitkälti näiden rahastojen avoimuudesta ja niiden asianmukaisen käytön todistamisesta sekä alku- että loppuvaiheessa. Näin mahdollistetaan myös aiempaa luotettavampi vertailu EU:n omien rahoitusnäkymien kanssa.

Yhdyn lisäksi talousarvion valvontavaliokunnan arvioon, jossa korostetaan, että budjetoinnin poliittisen merkityksen lisäksi EKR:ien ottaminen Euroopan unionin yleiseen talousarvioon voisi merkittävästi helpottaa talousarvion hallinnointia muun muassa siten, että olemassa olevien menettelyjen yhtenäistämiseen liittyvät mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää tehokkaammin, talousarvion toteuttaminen olisi joustavampaa, yhteisön tukijärjestelmistä voitaisiin tehdä avoimempia ja EKR:ien välillä toteutettavien toimenpiteisiin liittyvät ongelmat voitaisiin välttää paremmin.

Äänestin mietinnön puolesta.

 
  
  

- Van Hultenin mietintö (A5-0218/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Dehousse (PSE). (FR) Arvoisa puhemies, vaikka Belgian Vallonian ja Brysselin alueiden asukkaat ovat valinneet minut parlamenttiin, kannatin tapani mukaan Euroopan parlamentin toimintojen säilyttämistä Strasbourgissa. Tämä johtuu siitä, että olen vakuuttunut, että Euroopan parlamentin toiminnalla Strasbourgissa on merkittävä symbolinen arvo huolimatta ajan kulumisesta sekä nykyisestä tai tulevasta laajentumisesta.

On liian helppoa uskoa, että vanhat haavat ovat parantuneet, koska niistä ei enää puhuta. Historian perusteella meidän olisi päinvastoin oltava varuillaan, koska menneisyys voi palata, joskus yhtäkkiä, kun sitä vähiten odotetaan. Tästä syystä kaikki eurooppalaiset, etenkin nuoret, tarvitsevat eurooppalaisen demokratian jatkuvaa läsnäoloa Alsacen pääkaupungissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Berthu (NI), kirjallinen. (FR) Kannatin van Hultenin mietintöä, joka koskee vastuuvapauden myöntämistä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2002, koska siinä annetaan selkeitä suuntaviivoja erityisesti sen tyyppisten jäsenille maksettavien korvausten avoimuudesta, joita olemme aina puolustaneet.

Sivumennen sanoen on pantava merkille Euroopan parlamentin strategian tappio. Tässä strategiassa korvausjärjestelmän uudistus on jo vuosien ajan liitetty siihen, että neuvosto hyväksyy Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat äärimmäisen federalistiset säännöt. Tulevien vaalien vuoksi neuvosto on kuitenkin estänyt asemaa koskevien sääntöjen uudistamisen, ja Euroopan parlamentin on ollut pakko hyväksyä se, että korvausjärjestelmän uudistus voidaan toteuttaa erikseen.

Alkuperäisessä mietinnössä oli lisäksi erittäin valitettavia kohtia, joissa kyseenalaistettiin Strasbourg Euroopan parlamentin virallisena kotipaikkana. Tällaiset kohdat äänestettiin onneksi kumoon. Strasbourg on nimittäin Ranskan ja Saksan välisen sovinnon symboli, ja pian siitä on tarkoitus tulla koko Euroopan sovinnon symboli. Olisi sitä paitsi luonnotonta keskittää kaikki toimielimet Brysseliin, joka esiintyisi silloin liian helposti Euroopan federatiivisena alueena.

 
  
MPphoto
 
 

  Flesch (ELDR), kirjallinen. (FR) En ole yllättynyt, että kollegamme van Hulten on varainhoitovuotta 2002 koskevan vastuuvapauden myöntämisen yhteydessä käyttänyt tilaisuutta hyväkseen puolustaakseen Brysselin nimittämistä Euroopan parlamentin ainoaksi toimipaikaksi. On häpeäksi hänen älykkyydelleen, että hän sortuu tekopyhyyteen ja esittää totuuden vastaisia väitteitä kantansa tueksi.

Van Hultenin päätöslauselmaesityksen 69 kohdassa on virhe. Siitä saa sen käsityksen, että 185 miljoonan euron ja 203 miljoonan euron suuruiset summat ovat ylimääräisiä kuluja, jotka johtuvat kolmesta eri toimipaikasta, vaikka nämä luvut ovat itse asiassa kokonaiskustannukset. Yhdestä ainoastakin toimipaikasta aiheutuu luonnollisesti kustannuksia.

70 kohta johtuu hämmennyksestä, ja siinä esitetään valheellisia toteamuksia. Annan ranskalaisten kollegojemme vastata Strasbourgiin kohdistuviin hyökkäyksiin. Vastustan kiivaasti vihjailuja siitä, että Luxemburgiin olisi hankala matkustaa ja että Luxemburgin toimitiloissa olisi terveys- tai turvaongelmia. Tällaisia vihjailuja esitetään vilpillisessä mielessä.

Näiden seikkojen vuoksi kannatin Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän esittämiä tarkistuksia 16–20, joissa ehdotettiin 69–73 kohdan poistamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Goebbels ja Poos (PSE), kirjallinen. (FR) Vastuuvapauden myöntämisen kannattaminen mutta kuitenkin van Hultenin mietintöä vastaan äänestäminen vaatii selitystä.

Päätöslauselmaa on mahdotonta hyväksyä edes muutosten jälkeen: esittelijä ei ole käsitellyt vain varainhoitovuoden 2002 yleisen talousarvion toteuttamista, vaan hän on tehnyt mietinnöstä melkoisen sillisalaatin lisäämällä siihen omia ajatuksiaan.

Myös hajanaiset pohdinnat jäsenten asemaa koskevista säännöistä sekä parlamentin toimipaikkoja koskeva ehdotus ovat täysin asiaankuulumattomia.

Tämä viimeksi mainittu ehdotus on vastoin perustamissopimuksen 284 artiklaa, ja se on lisäksi kovin ahdasmielinen näkemys hajauttamisen taloudellisista kustannuksista. On totta, että hajauttaminen tulee kalliiksi, mutta myös kaikkien Euroopan unionin toimielinten keskittämisestä Brysseliin koituu taloudellisia kustannuksia, ja sillä olisi etenkin oma poliittinen hintansa. Puhtaasti taloudellisesta tai jopa kalvinistisesta näkökulmasta katsottuna poliittiset seikat ovat merkityksettömiä. Äänestäjät eivät kuitenkaan ajattele niin.

 
  
MPphoto
 
 

  Lulling (PPE-DE), kirjallinen. (FR) En ole osallistunut Euroopan parlamentin uudistuskampanjaan, jossa parlamentista pyritään tekemään aiempaa tehokkaampi, avoimempi ja vastuullisempi. Sosialistijäsen van Hultenin aloittaman kampanjan tarkoituksena on poistaa Strasbourgin asema parlamentin kotipaikkana ja Luxemburgin käyttö työskentelypaikkana.

Euroopan parlamentin jäseniä ja Euroopan parlamentin vaalien ehdokkaita pyydetään teennäisesti työskentelemään "tehokkuuden lisäämiseksi vaatimalla, että parlamentin tulisi lopettaa työskentely kolmella eri paikkakunnalla ja siirtyä kokonaan Brysseliin".

Äänestin lopulta mietinnön puolesta, kun ryhmäni esittämät tarkistukset oli hyväksytty. Muussa tapauksessa en olisi voinut äänestää sen puolesta, koska esittelijä van Hulten käytti mietintöään väärin esittääkseen siinä Euroopan parlamentin kotipaikkaa koskevan kannan, vaikka asia ei kuulu toimivaltaamme.

Strasbourgissa ja Luxemburgissa työskentelevillä virkamiehillä teetetty kysely on osoittanut, että 95 prosenttia heistä vastustaa Brysseliin muuttamista. Esittelijä van Hulten ei ota lainkaan huomioon vaikeuksia, joita tästä hankkeesta aiheutuisi asianosaisille perheille puhumattakaan tämän muuton sekä rahallisista että tuottavuuteen liittyvistä kustannuksista.

En anna pelotella itseäni taktikoinnilla ja kiristyksellä, jotka perustuvat muka Euroopan parlamentin uskottavuuden säilyttämiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Allekirjoitin eilen Euroopan parlamentin vaalikauden 2004–2009 ehdokkaiden vetoomuksen kahdessa eri kaupungissa kokoontumisesta aiheutuvien kalliiden kustannusten ja rahan tuhlauksen lopettamiseksi. Tänään on mahdollisuus testata, kuinka paljon tämä saa kannatusta vaalikauden 1999–2004 parlamentissa, jonka toimikausi on päättymässä. Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän ehdotuksen perusteella 31 jäsenen enemmistö vastusti kaikkien istuntojen siirtämistä Brysseliin. Tämän hylkäävän päätöksen kustannukset ovat 185 miljoonaa euroa vuodessa, ja kustannukset nousevat 203 miljoonaan laajentumisen jälkeen. Ehdotuksesta ainoastaan todellisten matkakulujen korvaamisesta ei äänestetty, koska ensin hyväksyttiin paljon epämääräisempi ehdotus matkakuluja koskevasta tutkimuksesta. Ryhmäni teki kaksi ehdotusta rajoittaakseen määräaikaa, jonka kuluessa läsnäolorekisteri voidaan allekirjoittaa. Määräajan rajoittaminen vahvistettuihin istuntoaikoihin hylättiin äänin 99 puolesta ja 355 vastaan, ja äänin 151 puolesta ja 320 vastaan hylättiin mahdollisuus allekirjoittaa rekisteri päivinä, jolloin ei pidetä istuntoa. Ainoastaan taannoin käyttöön otetusta lisätaksikulujen mahdollisuudesta luovuttiin äänin 351 puolesta ja 146 vastaan. Tämä on toistaiseksi erittäin huono tulos pyrittäessä vähentämään Euroopan parlamentin tarpeettomia kuluja. Etenkin tässä tilanteessa on hyvä, ettei neuvosto hyväksynyt taannoista palkannousua.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulsen ja Olle Schmidt (ELDR), kirjallinen. (SV) Van Hultenin mietintö on tärkeä. Olemme kuitenkin pahoillamme, ettei vaatimusta parlamentin toimintojen lopettamisesta Strasbourgissa hyväksytty.

Kaikki Euroopan parlamentin toiminnot olisi mielestämme siirrettävä Brysseliin. Äänestimme siksi tyhjää äänestyksen lopussa.

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (UEN), kirjallinen. (PT) Syy, minkä vuoksi äänestin tätä mietintöä vastaan, ilmenee nimenhuutoäänestyksissä, jotka toimitettiin jäsenten asemaa koskevista säännöistä ja Strasbourgin säilyttämisestä parlamentin kotipaikkana.

Ensin mainitusta asiasta totean, että vaikka yhdyn moniin esitettyihin tarkistuksiin, ne ovat nähdäkseni mielekkäitä vain, jos ne sisällytetään Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskeviin tuleviin sääntöihin, kuten esittelijä jossain määrin myöntääkin perusteluissaan. Ei ole mitään takeita siitä, että kyseiset säännöt tulevat voimaan, mitä toivon – ja olen ilmaissut selkeästi tämän toiveen aiemmissa äänestyksissä. Neuvosto itse asiassa jopa torjui asian taannoin.

Parlamentin kotipaikan säilyttämisestä Strasbourgissa totean ymmärtäväni hyvin, että kaikki nykyiseen käytäntöön tehtävät muutokset edellyttävät vastaavaa muutosta perustamissopimuksiin. Minulla ei ole kuitenkaan mitään syytä olla ilmaisematta kantaani asiasta, joka ei liity mitenkään siihen, että Ranskaa tai ranskan kieltä arvostettaisiin aiempaa vähemmän. Kantani on, että vastustan periaatteesta näitä valitettavia kaksinkertaisia kustannuksia, kun käytännöstä ei ole mitään konkreettista hyötyä: se ei paranna parlamentin työskentelyn laatua eikä parlamentin jäsenten ja henkilökunnan työoloja.

 
  
MPphoto
 
 

  Raschhofer (NI), kirjallinen. (DE) Haluan antaa Itävallan vapauspuoluetta (FPÖ) edustavien jäsenten puolesta selvityksen äänestyskäyttäytymistämme van Hultenin mietinnöstä toimitetussa äänestyksessä. Äänestimme tarkistuksen 40 puolesta, koska kannatamme uutta puhemiehistön päätöstä, jossa ei jätetä takaportteja ylimääräisiin kilometri- ja ylityökorvauksiin. Kannatamme siis sitä, että 8. toukokuuta 2003 tehtyyn puhemiehistön päätökseen tehdään sellainen muutos, että vain todellisuudessa aiheutuneet kustannukset korvataan. Äänestimme Demokratian ja monimuotoisuuden Eurooppa -ryhmän jättämää tarkistusta 1 vastaan, koska sitä voidaan mielestämme tulkita niin, että 28. toukokuuta 2003 tehty kustannuspäätös kertakorvauksineen säilyy voimassa.

Äänestimme kuitenkin lopullisessa äänestyksessä mietintöä vastaan, koska esimerkiksi Euroopan parlamentin yhtä kokoontumispaikkaa koskeva vaatimus tai kulukorvausten poistaminen Strasbourgin perjantaipäivän osalta eivät toteutuneet. Pohdittuani kaikkia perusteluja korostan, että kannatimme varauksettomasti päätöstä siitä, että ainoastaan todellisuudessa aiheutuneet matkakulut korvataan, mutta olen samalla pahoillani, ettei monia muita tarkistuksia hyväksytty.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Kannatan mietintöä ja totean – kuten voinee odottaakin – ettei parlamentin jäsenten asemaa koskevista säännöistä ole päästy yksimielisyyteen. Olen seurannut tätä asiaa erityisen kiinnostuneena sekä Euroopan parlamentin jäsenenä että toimiessani kvestorina vuosina 1994–1999.

Tämä on mielestäni poliittinen kysymys, ja totean yksiselitteisesti, että parlamentin jäsenille maksettavat kulut ja korvaukset on määritettävä sen jäsenvaltion taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen perusteella, josta heidät on valittu, koska tultuaan valituksi he edustavat Euroopan parlamentissa omaa kansaansa – se on joka tapauksessa ainakin yksi syy heidän täällä oloonsa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sacrédeus (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Äänestin sellaisten tarkistusten puolesta, joissa kannatetaan seuraavia asioita: 1) Euroopan parlamentti päättää itse kotipaikastaan (hyväksyttiin äänin 275 puolesta, 223 vastaan ja 16 tyhjää). 2) Euroopan parlamentilla on yksi ainoa työskentelypaikka nykyisten kolmen työskentelypaikan – Brysselin, Strasbourgin ja Luxemburgin – sijasta (hyväksyttiin äänin 271 puolesta, 223 vastaan, 21 tyhjää), koska parlamentin työskentelyn hajauttamisesta aiheutuvat vuosittaiset lisäkustannukset ovat 185 miljoonaa euroa (noin 1 750 miljoonaa Ruotsin kruunua) ja laajentumisen jälkeen 203 miljoonaa euroa (noin 1 850 miljoonaa Ruotsin kruunua). 3) Kulukorvausjärjestelmää tarkistetaan (hyväksyttiin äänin 380 puolesta ja 119 vastaan). 4) Kulujen korvaaminen perustuu periaatteeseen, jonka mukaan korvataan vain todelliset kustannukset (otettu osittain huomioon tarkistuksessa 40, joka hyväksyttiin äänin 336 puolesta, 138 vastaan, 28 tyhjää). 5) Taksikuluja ei korvata erikseen, vaan ne sisällytetään yleiseen kulukorvaukseen (hyväksyttiin äänin 351 puolesta, 146 vastaan ja 18 tyhjää).

 
  
MPphoto
 
 

  Santos (PSE), kirjallinen. (PT) Äänestin van Hultenin mietintöä vastaan, koska esittelijä käytti parlamentin tilinpäätöksen arvioinnin yhteydessä tarjoutunutta tilaisuutta hyväkseen ja esitti omia poliittisia mielipiteitään parlamentin jäsenten korvausjärjestelmästä ja parlamentin toimipaikkojen sijainnista, vaikka ne eivät liity käsiteltävään asiaan.

Näitä asioita, jotka aiheuttavat voimakasta eripuraa parlamentissa, ei siksi pidä tarkastella erillään muista asioista (kuten nyt tehdään), etenkään lainsäädäntökauden lopussa kaikesta päätellen erityisen henkilökohtaisen kiinnostuksen ja tiedotusvälineiden epäasiallisen painostuksen vuoksi. Tiedotusvälineiden ainoana tavoitteena on heikentää tulevien vaalien legitiimiyttä.

Esittelijä ei tällä kertaa onnistunut ajamaan Euroopan asiaa, eikä Euroopan parlamentin pidä siksi hyväksyä hänen mietintöään.

 
  
  

- Ghilardottin mietintö (A5-0253/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Karlsson, Sandberg-Fries ja Theorin (PSE), kirjallinen. (SV) Emme halua, että komissio esittää ehdotuksen, jolla pyritään muuttamaan kansallisia osakejärjestelmiä. Päätimme vastustaa sanamuotoa, jonka mukaan komission on toteutettava "yksi osake, yksi ääni" -periaate, koska se ei ole toissijaisuusperiaatteen mukaista. Tällaisella ehdotuksella olisi kauaskantoisia vaikutuksia omistussuhteisiin monessa jäsenvaltiossa.

Erilaisia kansallisia yhtiöoikeusjärjestelmiä on kunnioitettava. Emme voi myöskään kannattaa sanamuotoa, jolla pyritään helpottamaan työntekijöiden liikkuvuutta, koska siinä ei oteta huomioon ammattiliittoihin liittyviä näkökohtia eikä yrityksiä velvoiteta hyväksymään sosiaalista vastuuta. On hyvä, että liikkuvuus on lisääntynyt Euroopan työmarkkinoilla, mutta emme voi hyväksyä joustavuutta työntekijöiden kustannuksella.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreasen, Busk, Jensen, Riis-Jørgensen ja Sørensen (ELDR), kirjallinen. (DA) Jos "yksi osake, yksi ääni" -periaatetta sovelletaan kaikkeen lainsäädäntöön, lainsäädännöllä voi olla taannehtiva vaikutus. Tällöin nykyiset omistajasuhteet muuttuvat, mikä johtaa pakkolunastukseen.

Katsomme sen sijaan, että markkinoiden on itse määriteltävä omistusmuodot, jotka se haluaa palkita. Näiden seikkojen vuoksi emme voineet kannattaa "yksi osake, yksi ääni" -periaatteen käyttöönottoa lainsäädännössä ja sen hyväksymistä yleiseksi periaatteeksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Stenmarck ja Wachtmeister (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Äänestimme tänään mietintöä vastaan seuraavin perustein.

Vasta hiljattain tehtiin sopimus julkisista ostotarjouksista (jotka koskevat yritysostoja). EU:n toimielinten on pidettävä kiinni näissä neuvotteluissa sovituista asioista. Mietinnössä ehdotetaan poikkeuksia sopimuksesta. Tällaisen menettelyn vuoksi jatkossa voi olla aiempaa vaikeampaa tehdä sopimuksia, jos toimielimet eivät noudata niitä. Mielestämme äänioikeuksien painotukseen ja erilaisiin suojakeinoihin liittyviä kohtia ei siksi olisi pitänyt sisällyttää mietintöön.

Kun yhdenmukaistamistoimien soveltamisalaan kuuluvia yhtiöoikeuden osia muutetaan yhteisön lainsäädännöllä, on noudatettava toissijaisuusperiaatetta ja vältettävä mahdollisuuksien mukaan keskusjohtoista omistajaohjausta. Sopimusvapautta ei saada koskaan loukata nyt ehdotetulla tavalla.

Kannatamme erityisesti avoimuuden lisäämistä koskevaa elinkeinoelämän aloitetta sekä hallinnon ja tilinpäätöksen valvontaa ja toivomme, että nämä periaatteet vaikuttavat tämän alan kehitykseen Euroopassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Beysen (NI), kirjallinen. (NL) Äänestin tänään tyhjää äänestyksessä, joka toimitettiin hyvän kauppatavan vastaisia kaupallisia käytäntöjä koskevasta direktiivistä. Tämä ei johdu siitä, että vastustaisin periaatteessa tämäntapaista lainsäädäntöä, vaan siitä, että tämä on ties kuinka mones sisämarkkinoita koskeva sopuratkaisu. Neljän vuoden kuluttua Lissabonin huippukokouksesta totean, että edistystä on tapahtunut hyvin vähän. Parlamentti puhuu joka päivä Lissabonin strategian puolesta, mutta nyt kun sillä on tilaisuus edistää sisämarkkinoiden toteutumista vastavuoroisen tunnustamisen ja mahdollisimman laajan yhdenmukaistamisen avulla, se ei ole halukas tekemään sitä. Tunteet kuohahtavat aina kuluttajista puhuessamme. Tarkistuksissa kyllä suojellaan kuluttajia, mikä on sinänsä hyvä asia, mutta toisaalta niissä ei oteta huomioon siitä kauppiaille aiheutuvia kustannuksia. Nykyisessä lainsäädäntöluonnoksessa ei ole mielestäni vielä saavutettu oikeaa tasapainoa.

 
  
MPphoto
 
 

  De Rossa (PSE), kirjallinen. (EN) Kannatan mielelläni tätä mietintöä, jolla parannetaan merkittävästi komission ehdotusta kuluttajien yhdenmukaisesta suojelusta hyvän kauppatavan vastaisilta kaupallisilta käytännöiltä.

Kannatan omistajaohjausta koskevia komission ehdotuksia, mutta sen tärkeimmissä poliittisissa tavoitteissa olisi viitattava myös kestävän kehityksen, ekologisen oikeudenmukaisuuden ja hyvän kauppatavan mukaisen kaupan edistämiseen. Niissä olisi lisäksi painotettava enemmän muiden sidosryhmien, kuten työntekijöiden, kuluttajien ja yhteisöjen edustajien, osallistumisen merkitystä.

Työntekijöille tiedottamiseen ja heidän kuulemiseensa liittyvien asianmukaisten rakenteiden ja käytäntöjen on oltava osa eurooppalaista omistajaohjausta ja yhtiöoikeutta, ja kaikkiin eurooppalaisiin yhtiöoikeudellisiin direktiiveihin pitäisi sisältyä velvoite työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan, kun tehdään yritysten ja työpaikkojen säilymiseen vaikuttavia tärkeitä päätöksiä.

Siksi kaikkien etunäkökohtien on oltava edustettuina komission ehdottamassa omistajaohjausta käsittelevässä eurooppalaisessa foorumissa, ja myös ammattiliittojen ja kansalaisyhteiskunnan on oltava siinä mukana.

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Ympäri maailmaa levinneiden suurten rahoitusalan skandaalien, kuten Enronin ja Parmalatin tapausten, sekä niiden systemaattisen luonteen vuoksi komissio pyrkii osoittamaan, että se on tehnyt työtä asian parissa parantaakseen yritysten, toisin sanoen niiden omistajaohjauksen (joka näyttää olevan niiden hallintotapa), ja niiden sosiaalisen vastuun tunnetta.

Tätä voidaan sanoa tapaukseksi, jossa tallin ovi suljetaan, kun hevonen on rynnännyt ulos, mutta kun mietinnöstä poistetaan yritysten aiejulistukset ja vetoomukset hyvään luonteeseen, se on pelkkää propagandaa, koska tavoitteet ovat aivan erilaisia. Mietinnön tavoitteena on palauttaa kuluttajien luottamus etenkin rahoitusmarkkinoihin, lisätä säännösten joustavuutta Euroopan unionin yritysten rajatylittävien rakenneuudistustoimien helpottamiseksi, parantaa yritysten kilpailukykyä sekä tehostaa osakkeenomistajien ja velkojien suojelua.

Meistä on siksi valitettavaa, että komissio on keskittynyt osakkeenomistajien ja johtajien – omistajuuden ja valvonnan – suhteisiin eikä ole painottanut enempää työntekijöiden tehokasta suojelua ja sekä työntekijöiden että heitä edustavien järjestöjen osallistumista prosessiin, jossa päätetään heidän yritystensä kohtalosta. Totuus on se, että työntekijöillä on vähemmän oikeuksia kuin velkojilla, eikä heillä pidä olla vain vähimmäisoikeutta saada tietoa ja tulla kuulluksi vaan myös oikeus aktiiviseen osallistumiseen ja veto-oikeus, kun tehdään yritysten ja työpaikkojen säilymiseen vaikuttavia tärkeitä päätöksiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (UEN), kirjallinen. (PT) Äänestin mietinnön puolesta siitä jo mainitusta syystä, että yhtiöoikeuteen ja omistajaohjaukseen liittyviä eurooppalaisia säännöksiä on uudistettava. Vaakalaudalla ovat nyt tärkeimmät poliittiset tavoitteet (esimerkiksi osakkeenomistajien oikeuksien lisääminen, kolmansien osapuolten suojeleminen sekä yritysten tehokkuuden ja kilpailukyvyn lisääminen), joiden on oltava kaikkien tällä alalla tarvittavien Euroopan laajuisten toimien perustana. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi toimintasuunnitelma, jossa välttämättöminä pidettävät lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin toimet asetetaan tärkeysjärjestykseen. Kyseistä toimintasuunnitelmaa laadittaessa on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että on noudatettava tiettyjä vaatimuksia, etenkin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita, ja että toimintasuunnitelman soveltamisessa on oltava tiettyä joustovaraa. Toimintasuunnitelma on myös tärkeä osatekijä toteutettaessa avoimia ja terveitä pääomamarkkinoita laajentuneessa Euroopassa, kun otetaan huomioon etenkin viimeaikaiset tapahtumat Japanissa ja sittemmin Yhdysvalloissa ja Euroopassa – tarkemmin sanoen Parmalatin tapaus. Tällaisilla markkinoilla tarvitaan uusia moitteetonta varainhoitoa koskevia hyödyllisiä toimia, jotta jatkossa voidaan estää vastaavanlaiset skandaalit sekä niiden taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN), kirjallinen. (PT) Kannatin mietintöä, jossa komissio puoltaa yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan Euroopan lainsäädännön uudistamista ehdottamalla toimia, joilla pyritään lisäämään yritysten kilpailukykyä, joka on ratkaisevassa asemassa talouden kasvun ja työpaikkojen luomisen kannalta, tehostamaan osakkeenomistajien ja velkojien suojelua sekä vahvistamaan yritysten toiminnan avoimuutta.

Vaikka kannatan mietintöä ja vaikka esittelijä on sosiaalidemokraatti, äänestin kuitenkin sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmän myöhemmin jättämiä tarkistuksia vastaan.

En voinut hyväksyä myöskään alkuperäisen tekstin 21 kohtaa, jossa komissiota vaaditaan hyväksymään "yksi osake, yksi ääni" -periaate sillä epäjohdonmukaisella perusteella, että se varmistaa kaikkien osakkaiden tasa-arvoisen kohtelun.

Toisin kuin edellä mainitussa kohdassa väitetään, osakkaiden tasa-arvoisella kohtelulla ei ole mitään tekemistä "yksi osake, yksi ääni" -periaatteen kanssa.

Tämän asian käsitteleminen on sosiaalijärjestöjen tehtävä, mutta totean, että säännöt, joissa osakkeenomistajien sosiaalinen osallistuminen yhdistetään äänioikeuteen, ovat suhteellisuusperiaatteen mukaisia sääntöjä, joissa tasa-arvoa kunnioitetaan täysimääräisesti.

 
  
  

- Kypros (B5-0188/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Berthu (NI). (FR) Arvoisa puhemies, komission tukema ja Euroopan parlamentin juuri hyväksymä Kyproksen yhdistämistä koskeva suunnitelmaluonnos ei yksinkertaisesti voi sopia meille.

Sopimuksen varmistamiseksi Turkille myönnettiin erioikeuksia, joita on vaikea sulattaa. Vaikka Turkki miehittää laittomasti saaren pohjoisosaa ja vaikka kaikki kansainväliset tahot ovat arvostelleet sitä – tämä on mainittava, ennen kuin se unohdetaan täysin – sille myönnettiin oikeus jatkaa armeijan valvomaa hallintoa, pitää Pohjois-Kyproksella 100 000 siirtolaista ja pysyttää voimassa kaikenlaisia rajoituksia, jotka koskevat vapaata liikkuvuutta saaren osien välillä, puhumattakaan uskonnonvapautta koskevista rajoituksista.

Näissä oloissa suunnitelmalla näyttää olevan vain yksi tavoite: siinä pyritään jopa kaikkein pahimpien myönnytysten hinnalla ja Kyproksen kreikkalaisten vahingoksi lakaisemaan maton alle ongelma, joka uhkasi estää Turkin liittymisen Euroopan unioniin. Ne, jotka äänestivät tänään tätä suunnitelmaa tukevan päätöslauselman puolesta, kannattivat siis Turkin tuloa saarelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyssandrakis (GUE/NGL), kirjallinen. – (EL) Aikana, jona YK:n turvallisuusneuvosto kieltäytyy ilmaisemasta kantaansa, ΕU ja Euroopan parlamentti antavat täyden tukensa Annanin suunnitelmalle, jossa Kyproksen kansa ja poliittiset tahot alistetaan pakkovaltaan.

Hyväksytty päätöslauselma on erittäin vakava loukkaus Kyproksen kansalaisia kohtaan, sillä heitä pyydetään "toimimaan täysin vastuullisina, johdonmukaisina ja sitoutuneina asemaansa EU:n kansalaisina". Siinä ylistetään Annanin suunnitelmaa, jota pidetään loistavana esimerkkinä käsiteltäessä muita yhtä vaikeita kansainvälisiä kysymyksiä, ja väitetään, että tässä suunnitelmassa luodaan toimiva liittovaltiomuotoinen hallitustenvälinen järjestelmä. Päätöslauselmassa ei tietenkään mainita sanaakaan Turkin hyökkäyksestä ja miehityksestä, brittiläisistä tukikohdista eikä takaajavaltioista. Siinä ei esitetä noloja viittauksia Turkin joukkojen läsnäoloon EU:n alueella.

Yhtä vastenmielisiä kuin päätöslauselman sisältö olivat lukuisten Kyproksen "ystävien", kuten puhemies Pat Coxin, komission jäsenten Verheugenin ja Pattenin sekä kreikkalaisten parlamentin jäsenten, asenteet. Puhemies moitti Kyproksen tiedotusvälineitä poissulkemisesta ja puhui samaan aikaan kaikessa rauhassa erään kyproslaisen sanomalehden haastattelussa Kyproksen johtajien rohkeuden ja mielikuvituksen puutteesta. Komission jäsenet puhuivat sopimattomaan ja erittäin halventavaan ja loukkaavaan sävyyn alamaistensa hallitsijoina.

Kreikan kommunistinen puolue tukee Kyproksen kansalaisia, niin Kyproksen kreikkalaisia kuin turkkilaisiakin, ja tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen painostuksen, uhkailun tai pakottamisen.

 
  
MPphoto
 
 

  Chountis (GUE/NGL), kirjallinen. – (EL) Komission jäsenen Verheugenin asenne aiheutti hämmästystä ja raivoa sekä kirvoitti tänään täysistunnossa kuullun loputtoman luettelon vaaroista ja paineista. Komission jäsen ylitti toimivaltuutensa, jotka perustuvat hänen institutionaaliseen asemaansa ja demokraattisten oikeuksien kunnioittamiseen, jota komission oletetaan valvovan. Tällaisia asenteita ei pidä hyväksyä, kun kaikkien Kreikan puolueiden yhteinen kanta on, että kyproslaisten on annettava tehdä päätöksensä ilman painostusta ja että heidän on saatava arvioida kaikessa rauhassa niitä mahdollisuuksia ja vaaroja, joita kansanäänestyksen eri tuloksiin kätkeytyy.

Huolimatta ehdotetun ratkaisun toimivuudesta ja käyttökelpoisuudesta tarvitaan turvatakuita ja takuita järjestelyjen toimeenpanosta. Tällaisesta parlamentin kannasta olisi hyötyä hahmoteltaessa poliittisia edellytyksiä, joilla tarkoitan sitä, että Kyproksen kreikkalaisten ja turkkilaisten ylivoimainen enemmistö kannattaa ratkaisua, jotta saaren yhdistäminen voi edistyä ja jotta saaren kahden yhteisön välille saadaan sovinto kaksoisyhteisössä, kahdesta alueesta koostuvassa liittovaltiossa.

Painostuksen sijaan päätöslauselmassa olisi pitänyt selvästi painottaa, että kunnioitamme kyproslaisten päätöstä – oli se mikä tahansa – ja hyväksyä GUE/NGL-ryhmän ja jäsen Papayannakisin jättämät myönteiset tarkistukset, jotka koskevat selkeiden toimien ja takuiden varmistamista. Koska nämä myönteiset tarkistukset hylättiin, en voinut hyväksyä tällaista tekstiä, joten äänestin tyhjää lopullisessa äänestyksessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Vahvistamme jälleen jatkuvan solidaarisuutemme Kyproksen kansalaisia kohtaan heidän taistelussaan Turkin sotilaallista miehitystä vastaan ja heidän kamppailussaan maansa jälleenyhdistämisen puolesta.

Mielestämme on periaatekysymys ja ratkaiseva edellytys varmistaa, että Kyproksen kansalaisten itsenäistä päätöstä heidän nykyoloistaan ja tulevaisuudestaan kunnioitetaan ilman minkäänlaista sopimatonta väliintuloa, kiristystä tai painostusta erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin 31. maaliskuuta esittämällä suunnitelmalla, joka on 24. huhtikuuta järjestettävän kansanäänestyksen aiheena. Tästä syystä torjumme päättäväisesti kaikki aikeet tai pyrkimykset neuvotella uudelleen sopimus Kyproksen tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin, harkita Turkin liittymistä Euroopan unioniin, vaikkei niin kutsuttuja Kööpenhaminan kriteerejä ole missään nimessä täytetty, tai legitimoida Turkin miehitys osassa Kyprosta.

Äänestimme näin ollen päätöslauselmaa vastaan, sillä ryhmämme esittämiä tarkistuksia ei edes otettu huomioon.

 
  
MPphoto
 
 

  Korakas (GUE/NGL), kirjallinen. – (EL) Annanin suunnitelma on täysin YK:n päätöslauselmien vastainen. Siinä mitätöidään maahantunkeutumisen ja miehityksen muodostama rikos sekä vapautetaan valloittanut takaajavaltio syytteestä kiittäen ja ylistäen. Suunnitelman mukainen valtio on poikkeuksellinen koko kansainvälisen oikeusjärjestelmän historiassa, eikä se ole elinkykyinen. Tosiasiassa valtioita on kaksi, ja niillä on oma taloutensa, kauppansa, teollisuutensa, maatalouspolitiikkansa ja työllisyyspolitiikkansa.

Suunnitelmassa ei oteta huomioon valtavia ongelmia, jotka koskevat pakolaisten paluuta, omaisuuden korvaamista ja siirtolaisten maassa oloa. Ongelmat aiheuttavat jatkuvia jännitteitä saaren kahden yhteisön välille ja mahdollistavat uudet – myös aseelliset – väliintulot.

Kyproksen kansalaisiin kohdistetaan sietämätöntä painostusta ja kaikenlaista pakottamista. Komission jäsenen Verheugenin ja muiden tänään esittämät toteamukset sekä pelottelut "maailmanlopusta", jos kyproslaiset eivät hyväksy Annanin suunnitelmaa, ovat mielestämme sopimattomia.

Tuomitsemme etenkin komission jäsenen Verheugenin kyproslaisille esittämän halpamaisen ja kurjan varoituksen siitä, että miehitysjoukkojen ja siirtolaisten määrä kaksinkertaistuu, ellei heidän äänestystuloksensa ole myönteinen. Kaiken lisäksi hänelle taputettiin! Tämä on häpeällistä! Tämä on rauhaa edistävä EU, kuten komission jäsen Verheugen tänään väitti. Emme hyväksy sitä, että Yhdysvallat ja EU muistuttavat jatkuvasti kyproslaisille, että tämä on ainoa tilaisuus. Kenelle oikeastaan?

Kreikan kommunistinen puolue ilmaisee jälleen tukevansa varauksettomasti Kyproksen kansalaisia. Ainoa hyväksyttävä ratkaisu on soveltaa olemassa olevia YK:n päätöslauselmia ja huippukokouksissa tehtyjä sopimuksia yhdistetystä, itsenäisestä Kyproksesta, jossa ei ole ulkomaisia tukikohtia eikä joukkoja, federatiivisesta kaksoisyhteisöstä, kaksoisvyöhykkeestä, Kyproksen kreikkalaisten ja Kyproksen turkkilaisten yhteisestä kotimaasta ilman ulkomaisia takaajia tai suojelijoita.

 
  
MPphoto
 
 

  Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Jo 40 vuoden ajan Kyproksen kreikkalaiset ovat vaatineet saarensa jälleenyhdentämistä. Pohjoisosassa asuvat Kyprokset turkkilaiset eivät ole hyväksyneet sitä, koska he ovat pelänneet joutuvansa epäedullisessa asemassa olevaksi vähemmistöksi omassa maassaan. Nykyään valtaosa turkinkielisistä kyproslaisista luultavasti kannattaa YK:n pääsihteerin suunnitelmaan perustuvaa jälleenyhdistämistä ja sovintoa. Kyseisessä suunnitelmassa ehdotetaan Belgiassa sovellettavaa valtiomallia, kahden yksikielisen osavaltion liittovaltiota. Nyt näyttää siltä, että valtaosa kreikankielisestä väestöstä äänestää 24. huhtikuuta suunnitelmaa vastaan, koska se haluaa itselleen lisää oikeuksia ja turkinkieliselle vähemmistölle vähemmän oikeuksia. Se haluaa saattaa väkisin voimaan yksipuolisen ehdon siitä, että Kyproksesta tulee yhtenäinen kreikankielinen valtio, jossa yksittäisillä turkkilaisilla on oikeus asua. Tällä menolla nämä kaksi kansakuntaa eivät pääse koskaan sopimukseen ja rajalla oleva piikkilanka erottaa ne ikuisesti toisistaan. Useimpien parlamentin ryhmien tavoin komission jäsen Verheugen tuntee tulleensa petkutetuksi – ja syystäkin. Varoitin tästä jo 5. syyskuuta 2001, jolloin keskustelimme Poosin mietinnöstä, jossa käsiteltiin Kyproksen liittymistä EU:hun. Hyväksymällä ensin vain kreikankielisen osan liittymisen EU:hun turkkilaiset voitaisiin pakottaa valitsemaan joko köyhyys EU:n ulkopuolella tai alisteinen asema EU:hun kuuluvassa Kyproksessa. Epäonnistuneen kansanäänestyksen jälkeen meidän on keksittävä toinen keino hyväksyä Kyproksen turkinkielinen osa EU:hun, jos se haluaa sitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Patakis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Heti Helsingin Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen Kreikan kommunistipuolue totesi, että Kyproksen liittämistä EU:hun käytettiin keinona Kyproksen jakamiseksi lopullisesti. Mainitsen tämän korostaakseni, että tapahtumien kulku oli ennalta määrätty siitä hetkestä lähtien, kun Kyproksen kysymyksestä tuli EU:n kannalta tarkoituksenmukainen ja EU:ta, ei niinkään kyproslaisia itseään hyödyttävä.

Miten vuonna 1974 tapahtuneen Turkin maahanhyökkäyksen ja miehityksen tulokset voitaisiinkaan muuttaa, kun EU ei ole koskaan tarkastellut Kyproksen ongelmaa sellaisenaan eikä ole koskaan pitänyt Kyproksen miehittäjien vetäytymistä edellytyksenä Turkin liittymiselle EU:hun? Miten voitaisiinkaan päästä oikeudenmukaiseen ratkaisuun EU:n ja Yhdysvaltojen avulla, kun imperialistiset vallat toistavat nykyään päivittäin vuoden 1974 tapahtumia Jugoslaviassa, Afganistanissa, Irakissa ja Palestiinassa? Miten YK:n pääsihteeri voisi ilmaista olevansa jotain muuta mieltä kuin kansainvälisten valtojen yhteenliittymä, jolla tarkoitetaan uutta imperialistista järjestystä?

Ei siis olekaan mikään ihme, että Annanin suunnitelmalla tallataan jalkoihin YK:n aiemmat päätöslauselmat ja kaksoisyhteisöä koskevat sopimukset sekä luodaan erikoislaatuinen ja kansainvälisen oikeuden historiassa ainutlaatuinen, niin kutsuttu valtioliitto valtiossa, joka on ositettu ulkomaisiin protektoraatteihin.

Kreikan kommunistinen puolue ilmaisee olevansa täysin solidaarinen koko Kyproksen kansan kanssa. Pyydämme teitä tekemään samoin ja lopettamaan tämän räikeän pakkovallan.

 
  
MPphoto
 
 

  Sacrédeus (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Äänestin päätöslauselmaa vastaan (se hyväksyttiin äänin 422 puolesta, 30 vastaan, 47 tyhjää) ennen Kyproksella 24. huhtikuuta järjestettäviä kansanäänestyksiä, koska päätöslauselmalla Euroopan parlamentti tukisi saaren pohjoispuolen turkkilaismiehitystä.

Päätöslauselmassa tuetaan selvästi Kofi Annanin suunnitelmaa. Tähän asti Euroopan parlamentti on aina johdonmukaisesti viitannut Kyprosta koskeviin YK:n päätöslauselmiin, joissa vaaditaan miehityksen lopettamista ja valtion jakotilan päättämistä.

Miehitysjoukkojen määrää ollaan vähentämässä, mutta niiden on tarkoitus jäädä maahan ennalta määrittelemättömäksi ajaksi. Turkilla on edelleen oikeus toimia yksipuolisesti ja sen harjoittama miehitys jatkuu, vaikkakin sitä ollaan vähentämässä 37 prosentista 28,5 prosenttiin saaresta.

Osa kyproksenkreikkalaisista pakolaisista saa luvan palata miehitettyihin koteihinsa. Toisille taas tarjotaan taloudellista korvausta osakkeina, jotka voidaan lunastaa 20 tai 25 vuoden kuluttua. Lunastusarvoa ei tiedetä.

Kypros ei saa osallistua EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan eikä tukea sitä omalla alueellaan ilman Turkin hallituksen suostumusta. Käytännössä Kyproksesta ei tule EU:n täysvaltainen jäsenvaltio.

Turkin kansalaiset saavat saman oikeuden käydä ja oleskella Kyproksella kuin Kreikankin kansalaiset. Kypros ei voi osallistua Schengenin yhteistyöhön, sillä muuten kaikilla turkkilaisilla olisi vapaa pääsy Schengen-alueelle.

Kyproksen presidenttejä pyydetään vaatimaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta kumoamaan kaikki tuomiot, joilla kyproksenkreikkalaisille pakolaisille on annettu oikeus saada takaisin saaren pohjoisosassa sijaitseva omaisuutensa.

 
  
MPphoto
 
 

  Souchet (NI), kirjallinen. (FR) Äänestimme Annanin suunnitelmaa puolustavaa päätöslauselmaa vastaan. Suunnitelma on räikeän puolueellinen ja epäoikeudenmukainen, eikä se voi olla Kyproksen-kysymyksen sovittelun vakaa ja kestävä perusta. Päätöslauselmassa näkyy, miten komissio on painostanut ja kiristänyt kyproksenkreikkalaisia. Tästä saimme tänään kuulla toisenkin esimerkin, kun komission jäsen Verheugen puhui täysistunnossa. Painostusta harjoitetaan kahdella tavalla: niitä, jotka uskaltavat äänestää muiden pakottamaa suunnitelmaa vastaan, syytetään törkeällä tavalla, ja toisaalta suunnatonta taloudellista apua luvataan, jos äänestystulos on toivotunlainen.

Tosiasiassa komissiolla on vain yksi tavoite: Turkin vapauttaminen vastuusta peittämällä se seikka, että Turkki on valloittanut Pohjois-Kyproksen, jota se edelleen miehittää. Ketä kiinnostaa, että tämä tarkoittaa kyproksenkreikkalaisten oikeuksia polkevaa sopimusta! Tärkeintähän on, että Turkki, jonka islamilainen hallitus tietenkin kannattaa Annanin suunnitelmaa, vaikuttaa kunnioitettavalta ehdokkaalta, joka ansaitsee liittyä Euroopan unioniin. Euroopan parlamentin päätöslauselmaa tukeneet kannattavat siis myös selvästi Turkin liittymistä Euroopan unioniin.

 
  
  

- Radwanin mietintö (A5-0192/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Mietinnöllä on tarkoitus jouduttaa yhtenäisen euromääräisen maksualueen perustamista ennen vuotta 2010 eli osaltaan edistää sisämarkkinoiden loppuunsaattamista. Kilpailun nimissä etusija annetaan taloudellisten toimijoiden eduille kuluttajansuojan kustannuksella.

On mielenkiintoista huomata, että esittelijän suurimpana huolena on maksualan tehokkuus, joka hänen mielestään "ei ole tyydyttävä". Mitään ei kuitenkaan sanota kuluttajille lankeavista maksuista, maksupalveluiden tarjoajien velottamien maksujen ja välityspalkkioiden kasvusta esimerkiksi rahansiirroissa. Maksut ovat nousseet etenkin pankkialalla euron liikkeellelaskun jälkeen, mikä rankaisee kuluttajia kovalla kädellä. Aiheesta ei ole tehty mitään vakavasti otettavaa tutkimusta. Sitä koskevaa lainsäädäntöä ei myöskään ole.

Esittelijä hylkää kuitenkin heti kättelyssä ajatuksen siitä, että maksupalvelun tarjoaja voisi joutua vastuuseen myyjän ja asiakkaan välisissä riidoissa. Hän vastustaa myös tilin lopettamisesta perittävien maksujen ylärajan säätämistä ja ajatusta siitä, että asiakkaan vastuuta luvattomista maksutapahtumista rajoitettaisiin. Hän katsoo myös, että toimijoille asetettava velvollisuus antaa asiakkaille tietoja on liioiteltu. Siksi äänestimme mietintöä vastaan.

Suhtaudumme varauksella myös valtion sisäisiä maksuja koskevan tulevan oikeudellisen kehyksen soveltamisalaan, sillä kuluttajien ei selvästikään pitäisi joutua tyytymään nykyistä huonompiin ehtoihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN), kirjallinen. (PT) Sisämarkkinoita on laajennettava ja ne on saatettava loppuun, mikä edellyttää tehokkaampia maksupalveluita. Vuoden 2002 alussa tapahtunut euroseteleiden ja -kolikoiden käyttöönotto on tehnyt käteisellä maksamisesta tehokkaampaa. Uusien pankkialan järjestelmien, kuten TARGET-järjestelmän, käyttöönotolla on niinikään tehostettu suurten summien rajatylittäviä siirtoja. Kuluttajille on ollut tästä ilmeistä hyötyä, kun maksutapahtumien turvallisuuteen ja järjestelmän tehokkuuteen ja nopeuteen on otettu yhtenäinen lähestymistapa.

Puutteet alalla, joka koskee pienten summien rajatylittäviä siirtoja, johtuvat selvästi puutteista Euroopan oikeudellisessa kehyksessä, jonka esittämistä komissio ehdottaa. Kehyksen rakennetta – lakivälineiden muotoa ja määrää – ei kuitenkaan vielä tiedetä. Olen periaatteessa tyytyväinen komission aikeeseen, vaikka yhdynkin joihinkin esittelijän havaintoihin, kuten varoitukseen siitä, että sääntelyaloitteet tulisi rajata suuriin linjoihin ja muutamaan valittuun alaan. Näin taloudelliset toimijat saisivat liikkumavaraa itsesäätelyä varten.

 
  
  

- Wijkmanin mietintö (A5-0261/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  De Rossa (PSE), kirjallinen. Voin ilokseni antaa tukeni tälle mietinnölle ja yhdennettyä tuotepolitiikkaa koskevalle tiedonannolle, jossa kannatetaan kestävää kehitystä vähentämällä luonnonvarojen käyttöä ja jätteiden negatiivisia vaikutuksia sekä tuotteiden ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajan.

Komissio korostaa kovasti "yhteistyötä markkinoiden kanssa". Tällaisella lähestymistavalla on selkeitä etuja, mutta se onnistuu vain ympäristössä, jossa "vihreitä tuotteita" suositaan hinnoittelussa muihin tuotteisiin verrattuna. Saastuttaja maksaa -periaatteen soveltaminen olisi tärkeä askel tähän suuntaan.

Toivon, että komissio vastaa tähän mietintöön ja ryhtyy kiireesti toimenpiteisiin voidakseen esitellä yhdennettyä tuotepolitiikkaa koskevan puitedirektiivin, joka perustuu selkeästi määriteltyihin periaatteisiin ja tavoitteisiin ja johon on otettu mukaan tästä mietinnöstä ilmenevät erityisvaatimukset.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN), kirjallinen. (PT) Komission tiedonanto on seurausta asianosaisten osapuolten kuulemisesta sen jälkeen, kun yhdennettyä tuotepolitiikkaa koskeva vihreä kirja hyväksyttiin helmikuussa 2001. Tiedonannossa määritellään toimet, joihin komissio aikoo ryhtyä edistääkseen yhdennettyä tuotepolitiikkaa Euroopassa tavoitteenaan rajoittaa tuotteiden ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajan.

Komission yhdennettyä tuotepolitiikkaa koskevaan lähestymistapaan kuuluu kestävän kehityksen edistäminen. Komissio haluaa ottaa käytännössä mukaan kaikki asianosaiset osapuolet, kuten hankkeissa työskentelevät henkilöt, teollisuuden eri alat, vähittäiskauppiaat ja kuluttajat, luoda asianmukaiset taloudelliset ja oikeudelliset puitteet (yritysten tekemien hankintojen kehittäminen ympäristöystävällisemmiksi, ympäristömerkintöjen edistäminen) ja edistää tutkimusta edistäminen (tiettyjä tuotteita koskevien pilottihankkeiden suunnittelu).

Kuten olen monesti aiemminkin todennut, Euroopan teollisuuden ja tuottajien on saatava lisää tietoa aidosti kestävän taloudellisen kasvun ja kestävien tuotantojärjestelmien merkityksestä. Tähän liittyy kierrätys, jätteenkäsittely, vesistöjen suojelu ja niin edelleen. Näin voidaan vastata Euroopan kansalaisten lisääntyvään tietoisuuteen. Aiheen merkitys kasvaa unionin politiikassa, ja tämä tiedonanto on askel siihen suuntaan. Siksi äänestin sen puolesta.

 
  
  

- Sterckxin mietintö (A5-0257/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Pex (PPE-DE). (NL) Arvoisa puhemies, kuten jo totesin eilisessä keskustelussa, äänestin Sterckxin mietinnön puolesta, sillä mietintö on varsin hyvä. Sillä välitetään kuitenkin eurooppalaisille perusteetonta turvallisuuden tunnetta. Kuulin eilen, ettei Euroopan meriturvallisuusviraston toimintasuunnitelmaa voida taloudellisista syistä panna täytäntöön. Tämä tarkoittaa sitä, että niin laadulliset kuin määrällisetkin valmiudet Euroopan rannikkoseutujen asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi ovat riittämättömät.

Tämä tarkoittaa, että tekemämme työn lopputulos on pettymys etenkin kun tiedämme, etteivät jäsenvaltiot suostu ottamaan käyttöön rikosoikeudellisia pakotteita. Tästä johtuen nyt tekemiltämme ehdotuksilta putoaa pohja pois. Tämä on valitettavaa, mutta äänestin silti mietinnön puolesta. Olen kuitenkin sitä mieltä, että vastuualueet on määriteltävä selkeästi, joten kommenttini on kirjattava parlamentin pöytäkirjaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Andersen, Bonde and Sandbæk (EDD), kirjallinen. (DA) JuniBevægelsen-liike on päättänyt tänään äänestää meriturvallisuutta parantavan mietinnön puolesta, sillä kannatamme tietenkin kaikkia järkeviä ympäristökysymyksiin ja öljyn aiheuttaman pilaantumisen torjuntaan liittyviä kommentteja.

On kuitenkin korostettava, ettei JuniBevægelsen-liike voi tukea Euroopan rannikkovartiopalveluun liittyviä ajatuksia. Jäsenvaltioiden tulisi itse määrätä omien vesistöjensä ja rannikkojensa valvonnasta. EU:lla ei ole mitään syytä puuttua asiaan.

Lisäksi JuniBevægelsen-liike päätti olla äänestämättä tarkistuksen 5 puolesta tai sitä vastaan, koska emme voi kannattaa yhtenäistämisen lisäämistä. Monien alusten miehistön kokema häikäilemätön hyväksikäyttö on kuitenkin mielestämme saatava loppumaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Olemme tyytyväisiä siihen, että kaksi tekemäämme tärkeää ehdotusta, jotka jätimme uudelleen täysistunnon käsiteltäviksi, on hyväksytty.

- Ensimmäisessä ehdotuksessa myönnetään, että meriturvallisuuden varmistamiseksi miehistön jäsenten on oltava päteviä, heillä on oltava kohtuulliset työajat ja työolot sekä kohtuullinen palkka ja että hyvin monilla aluksilla tapahtuvan hyväksikäytön on loputtava. Siksi komissiota pyydetään hyväksymään lainsäädäntötoimia tämän ammatin yhtenäistämiseksi ja sen arvostuksen lisäämiseksi Euroopassa ja edistämään tätä ajatusta IMO:ssa.

- Toisessa ehdotuksessa EU:ta pyydetään toimimaan mukavuuslippulaivojen kieltämiseksi EU:n aluevesillä.

Siksi äänestimme mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Hedkvist Petersen and Theorin (PSE), kirjallinen. (SV) Äänestysselityksemme koskee seuraavia kohtia:

Kohta 13: Olemme tyytyväisiä Euroopan yhteistyön lisäämiseen kansallisten rannikkovartiointipalveluiden kanssa, kun kyseessä on yhteinen toiminta, suunnittelu ja ammattitaidon lisääminen. Mielestämme ei siis tarvitse kehittää uutta, rinnakkaista järjestöä, eurooppalaista rannikkovartiointipalvelua.

Kohta 17: Suhtaudumme epäilyksellä siihen, että Eurooppa rahoittaisi suojapaikkoja. Mielestämme niiden valtioiden, jotka ovat vastuullisesti hoitaneet tehtävänsä ja perustaneet suojapaikkoja rannikolleen, ei pitäisi joutua perustamaan suojapaikkoja muiden valtioiden piittaamattomuuden takia.

 
  
MPphoto
 
 

  Korakas (GUE/NGL), kirjallinen. – (EL) Väliaikaisen valiokunnan mietinnöllä yritetään jälleen kerran salailla työllisyydenvastaista politiikkaa merenkulussa ja heikentää ruohonjuuritason ja työväenliikkeen reaktioita merellä tapahtuviin rikoksiin, joissa monet kymmenet merenkulkijat vuosittain menettävät henkensä ja joiden ympäristövaikutukset ovat murheelliset.

Mietinnössä esitetty väite, jonka mukaan 80 prosenttia onnettomuuksista johtuisi inhimillisistä virheistä, on virheellinen, epätieteellinen ja epäilyttävä. Sillä nimittäin yritetään peitellä varustamoiden ja hallituksen viranomaisten vastuuta jättämällä kertomatta, että merenkulun koulutus on huonontunut, ja vähättelemällä vanhentuneista aluksista, puutteellisista tarkastuksista, puutteellisesta miehistön rakenteesta ja miehistön työtaakan lisääntymisestä koituvia seurauksia.

Onnettomuudet liittyvät suoraan vastuuttomuuteen, joka vallitsee yhä etenkin EU:n jäsenvaltioiden rinnakkaisrekistereissä ja mukavuuslippulaivoilla. Alusrekistereitä käytetään todistetusti lakirikkomusten peittelyyn ja varustamoiden ikuiseen vastuunpakoiluun, kun myönnetään todistuksia, jotka monestikaan eivät anna oikeaa kuvaa aluksen todellisesta kunnosta.

Komission ja Euroopan parlamentin ehdotuksilla peitellään vastuuta ja edistetään suurten merenkulku- ja satamamonopolien käyttäytymistä. Samalla edistetään terrorismin torjunnan varjolla toimia, joilla loukataan merenkulkijoiden perustavaa laatua olevia demokraattisia oikeuksia.

Pyydämme, että Prestige-säiliöaluksen kapteeni vapautetaan välittömästi ja palautetaan Kreikkaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Krivine (GUE/NGL), kirjallinen. – (FR) Tammikuussa 2004 kahdeksantoista ihmistä kuoli Rocknes-rahtialuksen haaksirikossa Norjan rannikolla. Tapauksesta vaiettiin yleisesti. Meriliikenteessä vallitsevat edelleen "merirosvojen" lait, eikä Euroopan unioni tee asialle mitään! Erika-lakipakettien hyväksymisestä on kulunut kolme vuotta, mutta seitsemän jäsenvaltioita (Italia, Kreikka, Suomi, Belgia, Luxemburg, Itävalta ja Alankomaat) ei edelleenkään ole saattanut yhteisön päätöksiä osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Meriliikenteen mukavuuslippujärjestelmä on nyt todellakin saatava loppumaan. Meidän on päästävä eroon mukavuuslippulaivoista, ihan aluksi EU:ssa. Meidän on voitava taata miehistölle hyvä koulutus ja palkka. Meille on annettava keinot valvoa lainsäädännön noudattamista joko lisäämällä tarkastajien määrää tai perustamalla eurooppalainen rannikkovartiosto. Meidän on myös korostettava Prestige-säiliöaluksen onnettomuudesta vastuussa olevia, etenkin Aznarin hallituksen vastuuta asiassa.

Kyproksen ja Maltan liittymisen myötä EU:sta tulee tärkein merimahti maailmassa. Se pystyy jatkossa muuttamaan IMO:n sääntöjä alalla, johon vaikuttaa kapitalistinen maailmanlaajuistuminen. Jollei sääntöjä muuteta, olemme jatkossakin voimattomia pysäyttämään ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön kohdistuvan tuhon. Sterckxin mietintö on tässä suhteessa täysin riittämätön.

 
  
MPphoto
 
 

  Marques (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Onnittelen esittelijä Sterckxiä meriturvallisuutta koskevasta mietinnöstä, jota kannatan täysin.

Yhdyn meriturvallisuuden parantamista käsittelevän väliaikaisen valiokunnan ja esittelijän itsensä ilmaisemaan huoleen meriturvallisuudesta. He muistuttavat kaikkia asianosaisia tahoja siitä, että meriturvallisuus on edelleenkin kysymys, johon on osoitettava todellista ja kestävää poliittista huomiota. Tämä määrittää jatkossa Euroopan vesillä purjehtivien alusten ja maailman vesillä purjehtivien eurooppalaisten alusten laadun ja turvallisuuden sekä rannikkojen ja Euroopan kansalaisten suojelun.

Kannatan vakaasti toimia, joihin tässä asiassa on ryhdytty. Kannatan erityisesti öljyä Euroopan aluevesiltä kuljettavien yksirunkoisten säiliöalusten kieltämistä ja Euroopan meriturvallisuusviraston toimivallan lisäämistä.

Lopuksi totean seikan, johon olen viitannut monessa yhteydessä vaalikauteni aikana: kaikki ovat vastuussa turvallisuudesta ja kaikkien panosta tarvitaan!

 
  
MPphoto
 
 

  Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Äänestäjät ovat nyt äänestäneet Prestige-säiliöaluksen onnettomuudesta ja öljyn aiheuttamasta Espanjan, Ranskan ja Portugalin rannikkojen pilaantumisesta vastuussa olleen Espanjan hallituksen ulos. Aluksen kapteeni siirsi saamiensa ohjeiden mukaisesti aluksen pois rannikolta, jotta se uppoaisi avomerellä ja öljyn aiheuttama pilaantuminen vältettäisiin eräässä espanjalaisessa satamassa. Tästä johtuen onnettomuudesta tuli vain vakavampi. Aluksella olleista 77 000 raakaöljytonnista 43 000 on kerätty talteen ja arviolta 14 000 on edelleen aluksella. Tämä tarkoittaa, että 20 000 tonnia on yhä meressä ja että Galician rannikko on pitkäksi aikaa pilaantunut. Mietinnössä arvostellaan aivan perustellusti Alankomaita ja Belgiaa siitä, etteivät ne ole pitäneet kiireellisenä asiana satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta ja luokituslaitoksista annettujen direktiivien saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä. Mietinnössä ehdotetaan hätäsatamien perustamista, pakollista vakuutusta, jotta vahingot ja kulut voidaan saattaa myös varustamoiden maksettavaksi, lähettimien käyttöä kadonneiden säiliöiden etsinnässä ja nykyisten ympäristö- ja turvallisuussääntöjen tiukempaa noudattamista. Näitä ehdotuksia kannatan täysin. On kuitenkin valitettavaa, ettei ilmeisesti suunnitteilla olevaa eurooppalaista rannikkovartiointipalvelua suunnitella pelkästään ympäristön ja turvallisuuden suojelua ja kalastusta koskevien sääntöjen noudattamista varten. Rannikkovartiointipalvelu liittyy myös suoraan maahanmuuttajien ja mahdollisten terroristien vainoamiseen ja eurooppalaisen supervaltion rakentamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (UEN), kirjallinen. (PT) Syyskuussa 2003 tehdyn, Erikan ja Prestigen onnettomuuksia käsittelevän Euroopan parlamentin mietinnön jälkeen perustettiin väliaikainen valiokunta, jonka tarkoituksena oli erityisesti tarkastella meriturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Valiokunta on pitänyt useita kuulemistilaisuuksia, joihin on osallistunut eurooppalaisia asiantuntijoita ja johtajia, joiden avulla valiokunta sai syvällisempää tietoa asiasta. Valiokunnan työ lähenee loppuaan, ja nyt täysistunnossa hyväksytään päätöslauselma, jossa luodaan katsaus noin kuusi kuukautta kestäneeseen työrupeamaan.

Jotkut lausunnoista olivat keskenään ristiriitaisia, joten väliaikainen valiokunta ei valitettavasti ole voinut täysin selvittää Prestige-säiliöaluksen onnettomuuteen johtaneita syitä ja olosuhteita. Tästä mainitaankin Sterckxin mietinnössä.

Yhdyn esittelijän huoliin etenkin, kun hän esittelee keinoja meriturvallisuuden parantamiseksi ja korostaa joitakin omasta mielestänikin tärkeitä kohtia. Näitä ovat esimerkiksi EU:n yhteistyö merionnettomuuksien koettelemien valtioiden kanssa, mustan listan julkaiseminen aluksista, joiden pääsy yhteisön satamiin on evätty, ja järjestelmä vaarallisia aineita merellä kuljettavien alusten paljastamiseksi.

Väliaikaisen valiokunnan tehtävänä on ollut tähän saakka pitää yllä toimielinten, jäsenvaltioiden ja alan järjestöjen mielenkiintoa. Nyt niiden vastuulle jää kuitenkin näiden huolten huomioon ottaminen ja mielessä pitäminen etenkin…

(Työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti lyhennetty äänestysselitys.)

 
  
MPphoto
 
 

  Souchet (NI), kirjallinen.(FR) Emme mitenkään voineet äänestää Sterckxin mietinnön puolesta. Siinä tuomittiin Ranskan ja Espanjan yhdessä hyväksymät Malagan toimenpiteet, joista koitui todella paljon hyötyä Euroopan meriturvallisuudelle. Toimien puutteena oli Euroopan parlamentin mielestä kuitenkin se, että ne olivat jäsenvaltioiden välisen yhteistyön eivätkä ylikansallisen menettelyn tulosta. Minua hämmästyttää myös sen, että parlamentin ranskalaiset jäsenet lähtivät mukaan tuomitsemaan järjestelmällisesti Jacques Chiracin ja José Maria Aznarin tekemän aloitteen, jolla parannetaan merkittävästi rannikkoseutujemme, rannikkoväestömme ja kalastajiemme turvallisuutta.

Päädyimme äänestämään tyhjää Sterckxin mietinnöstä, koska siihen oli hyväksytty monia hyviä, mietintöä parantavia tarkistuksia. Tarkistukset liittyivät etenkin mukavuuslippulaivojen kieltämiseen Euroopan vesillä ja täyden korvauksen tarjoamiseen kaikille öljylauttojen aiheuttamista pilaantumisvahingoista kärsineille tahoille täydellisen rakenneuudistuksen läpikäyneen IMO:n puitteissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Äänestykset ovat päättyneet.

(Istunto keskeytettiin klo 14.50 ja sitä jatkettiin klo 15.)

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies PROVAN

(1)

 
  

(1) Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö