Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 1. joulukuuta 2004 - Bryssel EUVL-painos

17. Internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuus
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana keskustelu Edith Mastenbroekin laatimasta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnöstä (A6-0033/2004) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuutta koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Reding, komissio. (EN) Arvoisa puhemies, Internetin laiton ja haitallinen sisältö on todellinen huolenaihe paitsi tälle parlamentille myös kansalaisille parlamentin ulkopuolella.

Lapsiporno sekä rasistinen ja väkivaltainen materiaali ovat yhteiskunnassamme todellinen ongelma. Olemme myös havainneet, että monet lapsistamme solmivat kontakteja verkkojuttelusivuilla ja sitten mieluusti tapaavat näitä ihmisiä ulkomaailmassakin, mistä vanhemmat eivät aina ole tietoisia. Vaara on siis todellinen.

Tästä syystä haluamme tämän Internetin käyttöturvallisuutta lisäävän ohjelman, joka on ollut keskeisellä sijalla komission toiminnassa alaikäisten suojelemiseksi audiovisuaali- ja tiedotuspalvelujen alalla.

Ensiksi – arvoisa puhemies, aion puhua hyvin lyhyesti, koska niin pyysitte – ohjelmaan kuuluvat verkotetut vihjelinjat, joihin käyttäjät voivat tehdä ilmoituksen laittomasta sisällöstä; mukana on 18 jäsenvaltiota. Sitten on Internetin käyttöturvallisuuden parantamiseen tähtäävä tiedotustoiminnan verkosto, jonka tiedostuskeskuksiin osallistuu 21 maata. Sitten on sisältöluokittelu ja vanhemmille tarkoitetut valvontatekniikat, ja tässä yhteydessä olemme perustamassa kansainvälistä järjestelmää Internetin sisällön luokittelemiseksi ja suodatustekniikan parantamiseksi.

Ensimmäinen toimintasuunnitelma käsitti 37 hanketta, joihin osallistui 136 organisaatiota 70 maasta. Uusi ohjelma ilmentää tietenkin jatkuvuutta, mutta lisäksi sillä parannetaan sitä, mitä jo olemme tehneet. Asia on hyvin yksinkertainen: koska on uutta tekniikkaa, voidaan myös lapsia uhkailla uusilla tavoilla. Siksi meidän onkin löydettävä uusia vastauksia, ja juuri tähän pyrimmekin toimien erittäin tiiviissä yhteistyössä Internetin käyttöturvallisuutta käsittelevän foorumin kanssa.

Kiteyttääkseni tämän tärkeän kysymyksen – joka kiinnostaa vanhempia ja laajasti koko yhteiskuntaa – totean parlamentin ja komission olevan toimissaan samoilla linjoilla. Kaikki tänään esitetyt tarkistukset voidaan hyväksyä, mistä parlamentti on iloinen, joten täällä ei ole luvassa erimielisyyksiä ja voimme kaikki olla yleislinjauksista yhtä mieltä. Juuri tällä tavalla aion myös kuunnella parlamentin ehdotuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Mastenbroek (PSE), esittelijä. (NL) Arvoisa puhemies, lasten on voitava käyttää Internetiä ja muita uusia viestimiä turvallisesti ja joutumatta tekemisiin laittoman ja ei-toivotun sisällön kanssa. Tämä on Safer Internet Plus -ohjelman kunnianhimoinen tavoite.

Komission ehdotuksesta käy selkeästi ilmi, että etusija on annettu itsesääntelylle, jossa suuri osa vastuusta siirretään vanhempien, kouluttajien ja muiden loppukäyttäjien kannettavaksi. Tätä lähestymistapaa kannatan lämpimästi. Laiton ja ei-toivottu sisältö erotetaan ohjelmassa selkeästi toisistaan. Nähdäkseni ero on ratkaiseva. Tässä suhteessa painopisteenä on tiedon tarjoaminen vanhemmille ja kouluttajille. Tätäkin kannatan varauksetta.

Ohjelman neljässä toimintalinjassa on pääasiassa kyse laittoman sisällön ja erityisesti lapsipornon torjunnasta. Lapsipornoon liittyvien Euroopan unionin vihjelinjojen verkostoa laajennetaan, ja vaikka aloitteen tällaisten vihjelinjojen perustamiseen pitäisikin tulla jäsenvaltioilta itseltään, komissio voi tukea ja nopeuttaa tätä prosessia, ja näin sen pitääkin tehdä. Viime kädessä on erittäin tärkeää, että jokaisella EU:n jäsenvaltiolla on mahdollisimman pian oma vihjelinja, jotta Internetin sisältämää lapsipornoa vastaan voidaan taistella kautta koko EU:n.

Lisäksi ohjelmalla tarjotaan Internetin käyttäjille keinot suojautua ei-toivottua sisältöä vastaan esimerkiksi suodatuksen keinoin. Olen kohdistanut huomioni lähinnä tämän tekniikan tutkimukseen ja sen arviointiin tiiviissä yhteistyössä varjoesittelijöiden kanssa. Asiasta kiinnostuneiden vanhempien saatavilla on koko joukko sisältösuodattimia, mutta tämän tekniikan toimivuudesta on monissa tapauksissa saatavilla vain äärimmäisen vähän tietoa, ja juuri tältä osin Euroopan unionista voi olla hyötyä. Safer Internet Plus -ohjelmassa voidaan kohdistaa tutkimusta tekniikan toimivuuteen, ja tässä yhteydessä voidaan tutkia sitä, millä kriteereillä nämä suodattimet tarkkaan ottaen toimivat. Voidaan myös tutkia sitä, tukevatko suodattimet suojautumista ensinkään. On nimittäin paljon esimerkkejä aivan liian tehokkaista suodattimista. Esimerkkinä voin mainita suodattimet, jotka käyttävät kriteereinä avainsanoja ja jotka tarkoituksettomasti estävät tutustumisen esimerkiksi seksuaalivalistusta tai rintasyöpää koskeviin tietoihin. Tämähän ei toki koskaan voi olla tarkoitus. Toiset suodattimet eivät suodata tarpeeksi, mikä tekee niistä käytännössä hyödyttömiä. Emme saisi myöskään jättää huomiotta sitä, että lapset oppivat usein hyvin helposti kytkemään nuo ärsyttävät suodattimet pois toiminnasta vanhempiensa tietämättä ja voivat näin jatkaa surffailua haluamillaan sivuilla.

Tästä pääsenkin kolmanteen toimintalinjaan, joka on mielestäni tärkein. Monet Internetin käyttäjät, etenkin vanhemmat, ovat täysin tietämättömiä niistä vaaroista, joita heidän lapsensa Internetissä kohtaa. Tästä seuraa, ettei monilla vanhemmilla ole aavistustakaan siitä, mitä heidän lapsensa tekevät tai kokevat Internetissä. Lasten kannalta aidosti turvallisen ympäristön edistämiseksi meidän onkin panostettava vahvasti vanhemmille tiedottamiseen. Aivan kuin vanhemmat pyrkivät antamaan lapsilleen eväät puolustautumiseen tosielämässä ja kertomaan heille, ettei vieraiden matkaan pidä lähteä, heidän pitäisi samoin kyetä ohjaamaan lapsiaan tehokkaammin Internetin käytössä. Jotta näin voisi tapahtua, vanhempien on kuitenkin oltava tietoisia vaaroista.

Nähdäkseni toinen ratkaiseva näkökohta tiedotuksessa on tekninen suoja. Yksi seuraus Internetin käyttäjien omien tietokoneiden puutteellisesta suojasta on ei-toivotun sisällön tulva. Mieleen tulevia esimerkkejä ovat vakoiluohjelmat, jotka jatkuvasti vievät Internet-selaimen tietylle porno- tai uhkapelisivustolle, tai ärsyttävät ponnahdusmainokset, joita ei millään saa poistettua. Tietokoneen puutteellinen tekninen suoja saattaa myös johtaa siihen, että Internetin käyttäjät levittävät tietämättään eteenpäin laitonta tai haitallista tietoa kaikkine seurauksineen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että useimmat eurooppalaiset laajakaistan käyttäjät eivät ole suojanneet tietokonettaan vieläkään riittävästi. Tämä pitäisi siis tiedotuskampanjoissa ottaa huomioon.

Neljäs toimintalinja koskee Internetin käyttöturvallisuutta koskevan foorumin perustamista. Kyseessä on ainutlaatuinen toimialan edustajien, Internet-palvelujen tarjoajien ja ohjelmistotuottajien mutta myös käyttäjäryhmien, kuten vanhempien, lastensuojeluvirastojen, kuluttajajärjestöjen, kansalaisoikeusliikkeiden ja muiden vastaavien ryhmien keskustelufoorumi. Tämä foorumi tarjoaa mahdollisuuden itsesääntelyn kehittämiseen. On laadittava toimintasääntöjä sen tarkastelemiseksi, miten toimiala voi itse edistää Internetin käyttöturvallisuutta esimerkiksi tarjoamalla tietoa omille käyttäjilleen mutta myös tekemällä itsesääntelyn pohjalta asianmukaisia sopimuksia avoimista ja varovaisista ilmoitus- ja poistamismenettelyistä. Näille sopimuksille on huutava tarve.

On tärkeää ymmärtää, että Internetin käyttöön liittyy aina tiettyjä riskejä. Internetistä ei voida koskaan poistaa kaikkea ei-toivottua sisältöä, eikä tämä olisi kaikilta osin toivottavaakaan. On vanhempien tehtävänä ohjata lapsiaan. Aivan kuin vanhempi opettaa lapselleen, ettei ulkona leikkiessä pidä lähteä vieraan matkaan, on myös Internetissä toimintasääntöjä, ja juuri tästä syystä tähän ohjelmaan sisältyvät tiedotustoimet ovat niin tärkeitä.

Koska ohjelman on tarkoitus käynnistyä niinkin pian kuin ensi vuoden tammikuussa, meidän oli välttämätöntä ottaa se ripeästi tarkasteltavaksemme. Viime viikkojen aikana minä ja varjoesittelijät olemme käyneet erittäin rakentavaa vuoropuhelua niin neuvoston kuin komissionkin kanssa, ja tämä mietintö on tuloksena vaivannäöstämme. Haluaisinkin esittää lämpimät kiitokseni varjoesittelijöille samoin kuin yhteistyökumppaneillemme neuvostossa ja komissiossa. Onnistuimme saamaan miltei kaikki esiin nostamamme näkökohdat mukaan mietinnön tekstiin. Tekstillä on komission ja neuvoston varaukseton tuki, ja lisäksi mietintö hyväksyttiin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa yksimielisesti. Toivon vastaavaa tukea sille täysistunnolta, niin että Safer Internet Plus -ohjelma voidaan käynnistää riittävän ponnekkaasti 1. tammikuuta 2005.

 
  
MPphoto
 
 

  Kirkhope (PPE-DE) , ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, pyrin tekemään lyhyitä huomautuksia pysyäkseni hyvissä väleissä suuresti arvostamieni tulkkien kanssa.

Internet on hyväksi, jos sitä käytetään vastuullisesti, mutta pahaksi, kun se on moraalisesti epäilyttävien tai rikollisten käsissä. Tämä mietintö jatkaa siitä, mitä viime istuntokaudella sain aikaan omassa mietinnössäni, joka käsitteli Internetin lapsipornoa.

Tämä on erinomainen mietintö, ja siinä annetaan perusta jatkotoimille, joita tarvitsemme tekniikan edistyksen vuoksi. Teknisessä mielessä rikollisyhteisö etenee melko tavalla virkavaltaa nopeammin. Meidän on oltava tietoisia siitä, että kyseessä on vahvasti tekniikkaan pohjaava ala. Sillä tarvitaan myös lisää toimintasääntöjä, jotka asettaisivat pidäkkeitä alan palveluntarjoajille, jotka tekevät huomattavaa voittoa. Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että ihmiset ansaitsevat hyvin, mutta mielestäni tämä tuo toisinaan mukanaan lisävastuuta ennen kaikkea alan kansainvälisen ulottuvuuden johdosta. Meidän Euroopassa on toimittava.

Viime aikoina olemme käsitelleet rahanpesun torjuntaa koskevia direktiivejä. Luulenpa, että tuolla alalla annetut pikkutarkat säännökset, joiden noudattamista me ihmisiltä vaadimme, osoittavat meidän suhtautuvan Internetin valvontaan aivan liian joustavasti ja suvaitsevaisesti. Viekäämme toki Internetiä eteenpäin, etsikäämme uutta teknologiaa, mutta varmistukaamme siitä, että sitä pahaan käyttävien toiminta estetään meidän kaikkien etujen tähden.

 
  
MPphoto
 
 

  Segelström (PSE) ryhmän puolesta. (SV) Arvoisa puhemies, toivotan komission jäsenen Redingin tervetulleeksi. Mietintö Internetin käyttöturvallisuudesta koskee aihetta, joka poikkeaa monista muista aiheista, joista me poliitikot olemme tottuneet päättämään. Internet ja uusi tekniikka kuitenkin vaativat poliittista asiantuntemusta ja poliittisia päätöksiä.

Ennen kuin minut valittiin Euroopan parlamenttiin, osallistuin naispuolisena sosiaalidemokraattina aktiivisesti keskusteluun väkivallan, Internetin väkivaltapornon sekä lasten ja nuorten hyväksikäytön torjunnasta. Tässä keskustelussa olen edelleen mukana, mutta nyt sekä Euroopan parlamentin jäsenenä että näistä asioista Ruotsissa vastaavan väkivaltakuvausten neuvoston (Våldsskildringsrådet/Medierådet) puheenjohtajana. Ruotsissa saamieni kokemusten perusteella olen erityisen mielissäni siitä, että EU kantaa vastuunsa sen varmistamiseksi, että Internetistä tulee lasten ja nuorten kannalta turvallisempi ja että se pysyy vastakin viihdyttävänä ja opettavaisena paitsi lapsille ja nuorille myös kaikille, jotka mielellään surffaavat netissä ja käyttävät sen juttelusivuja.

Valiokunnassa puhuin erityisesti lasten Intenet-käytöstä. Tällä alalla voidaan saavuttaa tulevaisuudessa paljon, ja poliitikkoina meidän on vaadittava, että alan toimijat kantavat vastuunsa ja kustantavat suodattimet ja muut laitteet, joiden avulla Internetistä voidaan poistaa moraalia heikentävä materiaali ja voidaan suojautua sitä vastaan.

Ruotsissa olemme osallistumalla tähän Internetin tulevaisuutta koskevaan EU:n hankkeeseen onnistuneet tuomaan esiin sen, miten paljon vanhempien käsitykset lastensa Internet-käytöstä eroavat siitä, mitä vanhemmat lasten mukaan tietävät. Vanhemmat tarvitsevat selvästi apua pysyäkseen kehityksen tasalla, ja myös sitä me olemme Ruotsissa onnistuneet tarjoamaan EU-hankkeen kautta esimerkiksi suunnittelemalla käsikirjan. Meidän on koetettava jatkaa tätä yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa EU:ssa.

Nyt tarvitaan siis yhteistyötä ja Internetin sisäistä uudistamista, ja esittelijä Mastenbroekin mietintö antaa parlamentille hyvät mahdollisuudet Internetin käyttöturvallisuuden parantamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyürk (PPE-DE). (HU) Johdannoksi huomautuksilleni haluaisin lainata Vatikaanin lausuntoa Internetin asemasta. Internet voi yhdistää ihmisiä, mutta se voi myös erottaa heidät ideologian, politiikan tai uskonnon nojalla, jos sitä käytetään aggression välineenä. Olen samoilla linjoilla ja niin ikään sitä mieltä, että Internet voi kehittyä periaatteessa kahteen suuntaan. Meidän kaikkien vastuulla on estää se, ettei suunnaksi tule näistä toinen: Internetistä ei koskaan saa tulla aggression välinettä.

Tämä on tavoitteena käsiteltävänämme olevassa Internetin käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa, ja näin ollen tuen ohjelmaa. Aloite on osoittanut hyödyllisyytensä jo viime vuosina. Ennen kaikkea tukemalla tiedon tarjontaa se on auttanut varmistamaan, että seuraavasta sukupolvesta kehittyy aiempaa tiedostavampia Internetin käyttäjiä.

Ohjelman tämän näkökohdan eli tiedotuksen yhteydessä haluaisin esittää yhden vielä yhden ajatuksen, joka liittyy mietintöön. EU:n uusissa jäsenvaltioissa, kuten kotimaassani Unkarissa, Internetin käyttöaste on tyypillisesti alhaisempi kuin muualla. Yksi syy tähän on perusteeton epäluottamus Internetiä kohtaan. Tämän vuoksi onkin mielestäni tärkeää korostaa, että edellä hahmoteltua Internetin vaaroista tiedottamista – joka on minustakin tärkeää – olisi täydennettävä toimilla, joilla lisätään kansalaisten tietoisuutta mahdollisista ratkaisuista.

Jos näin ei tapahdu, on todennäköistä, että Internetin käyttö tietyissä jäsenvaltioissa taantuu. Tältä osin mietinnössä erityisesti mainitut vihjelinjat ovat ratkaisevan tärkeitä, vaikka ennen kaikkea uusissa jäsenvaltioissa ne tunnetaan varsin huonosti. Voidaan todellakin sanoa, että tältä osin tarvitaan todellista läpimurtoa, ja jäsenvaltioissa jo toimivien vihjelinjojen välistä yhteistyötä on tiivistettävä huomattavasti. Työtä on siis vielä varsin paljon, mutta edessämme oleva luonnos auttaa osaltaan luomaan aiempaa turvallisemman ja ihmisläheisemmän verkkoympäristön.

 
  
MPphoto
 
 

  Moraes (PSE). (EN) Arvoisa puhemies, harvat mietinnöt vastaavat samalla tavoin Euroopan kansalaisten ja ennen kaikkea vanhempien tosiasiallisesti tuntemaan ratkaisutarpeeseen kuin tämä. Esittelijä Mastenbroek on saanut aikaan erinomaisen mietinnön, ja tukensa ovat mietinnölle antaneet puheenvuoroillaan alan todelliset asiantuntijat, kuten jäsen Segelström ja jäsen Kirkhope.

Haluan kohdistaa huomion muutamaan selkeään näkökohtaan. Ensinnäkin haluan kiittää komission jäsentä sanoista, jotka koskivat rasistisen ja väkivaltaisen materiaalin leviämistä, joka kiihtyy ja huolettaa meitä kaikkia täällä Euroopan unionissa. Haluan nostaa esiin sen erittäin tärkeän eron, jonka esittelijä Mastenbroek teki laittoman ja haitallisen materiaalin välille. Kuten jäsen Kirkhope totesi, kyseessä on valtavan kekseliäs tekniikan tuote, joka lisää vapauttamme ja jota meidän tulisi käsitellä äärimmäisen varovaisesti pyrkiessämme torjumaan joitakin siihen liittyviä ylilyöntejä.

Haluaisin ottaa esiin erään käytännön näkökohdan. Perjantaina vierailen vaalipiirissäni merkittävässä Childline-hyväntekeväisyysjärjestössä. Monet lastensuojelujärjestöt eri puolilla Euroopan unionia vaativat painokkaasti sellaisia ratkaisuja, joita meille tässä mietinnössä tarjotaan: rahoitusta saavia ratkaisuja ja vihjelinjoja. Esittelijä Mastenbroek mainitsi, että esimerkiksi mietinnössä kuvailluista vihjelinjoista voitaisiin muokata lapsiin keskittyvä vihjelinja.

Meidän on otettava tarkastelumme kohteeksi turvallisemman Internetin palveluntarjoajat, ihmiset, jotka tekevät tällä tekniikalla paljon rahaa mutta joilla on myös kannettavanaan todellinen vastuu. Meidän tehtävänämme on tuoda tämä tarve julki, jotta Internet-palvelujen tarjoajiin kohdistuisi jonkinlaista vertaispainetta.

Lopuksi toteaisin, että 3G-teknologia tuo tämän teknologian entistä paremmin meidän ikääntyneempien ulottuville. Seuraava sukupolvi joutuu sen kanssa tekemisiin, ja tätä sukupolvea on suojeltava. Tämä mietintö vie hyvän matkaa tätä tavoitetta kohti.

 
  
MPphoto
 
 

  Paasilinna (PSE). (FI) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kollegat, tämä ohjelma ei voi syntyä liian aikaisin. ICT-pohjaiset ja muut tietotekniikat ja verkkoturvallisuus ovat välttämättömiä Lissabonin tavoitteiden saavuttamiseksi. Emme voi sallia rikollisten ja vastuuttomien krakkereiden ja liikemieshuijareiden ottavan haltuunsa Internetiä. Oikeastaan kiristys on tullut jo Internetiin yritystasolla.

Toivoisinkin, että viimeistään tämän ohjelman loppupuolella komissio uskaltaisi ottaa tiukan linjan ja laatia yhteisön tasolle patoavia sääntöjä tälle sektorille, jotka estäisivät haitallista, laitonta ja ei-toivottua sisältöä. Haitathan kehittyvät nopeammin kuin estotoimenpiteet. Tähän voisimme käyttää verkkoturvavirastoa ENISAa. Tarvitsemme siis uusia sääntöjä. Eurooppa ei hyväksy maanteillä piratismia eikä merillä, miksi sitten Internetissä?

 
  
MPphoto
 
 

  Reding, komissio. (FR) Arvoisa puhemies, ensiksi haluaisin esittää kiitokset esittelijä Mastenbroekille, joka on tehnyt urotyön: jos kaikki sujuu hyvin, hän saa ensimmäisen mietintönsä hyväksytyksi ensimmäisessä käsittelyssä. Sen hän on ansainnut, koska tämä hanke – yhteinen hankkeemme eikä joidenkin hanke joitakuita muita vastaan, hanke, jossa koko yhteiskunnan on oltava mukana – on tarkoitettu tosiasiassa tukemaan niitä etuja, joita uusi teknologia voi meille tuoda ilman niitä kielteisiä vaikutuksia, joista parlamentin jäsenet niin hienosti puhuivat.

Toki teemme uudessa ohjelmassa kaikkemme parantaaksemme turvallisuutta vanhempien kannalta ja tietenkin lisätäksemme turvallisuutta, jota he toivovat lapsilleen. Teemme myös kaikkemme – ja tässä jäsen Paasilinna on oikeassa – ryhtyäksemme koviin otteisiin. Tällaista politiikkaa kun ei voida ajaa yksinomaan hellävaroen ja pelkästään sitomattoman lainsäädännön keinoin. Sen sijaan meidän pitäisi ottaa uusien toimenpiteiden perustaksi kolmas pilari, jossa annetaan mahdollisuus toimenpiteisiin, jotka ovat tiukempia mutta joita on paljon hankalampi panna täytäntöön.

Arvoisa puhemies, mielestäni on kuitenkin ratkaisevaa, että yleistä tietoisuutta tästä tunnetusta ongelmasta lisätään. Meidän on myös todettava selkeästi – minkä parlamentin jäsenet ilmaisivat erinomaisesti – että jollemme ota tätä ongelmaa niskasta kiinni, jos emme onnistu ratkaisemaan ongelmaa, niin teknologia, joka voisi olla ja josta tulee tärkeä Lissabonin strategian kannalta, ei kehity sopusointuisesti oikeaan suuntaan. Meillä onkin velvollisuus ennakoiviin toimiin yhteiskuntaamme ja sen heikompia osia kohtaan. Tältä osin kiitän parlamenttia ja sen jäseniä siitä, miten se on auttanut komissiota ja neuvostoa selviytymään tehtävistään.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Haluan kiittää komission jäsentä ja kaikkia kollegoja yhteistyöstä aikataulun noudattamisessa. Haluan myös käyttää tätä tilaisuutta toivottaakseni esittelijä Mastenbroekille kaikkea hyvää hänen tulevassa avioliitossaan.

Keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan huomenna klo 11.00.

KIRJALLINEN LAUSUMA (TYÖJÄRJESTYKSEN 142 ARTIKLA)

 
  
MPphoto
 
 

  Muscardini (UEN).(IT) Internet on rajattoman vapauden universumi, mutta koska sen käytön valvomiseksi ei ole mitään sääntöjä, se voi tarjota myös rajattoman vapauden universumin väärinkäyttöön, orjuutukseen ja väkivaltaan. Olen vuosikausia toiminut Euroopan parlamentissa poliittisesti, jättänyt käsiteltäväksi kymmeniä päätöslauselmaesityksiä ja kysymyksiä sekä antanut lukemattomia lehdistötiedotteita ja lausuntoja, jotta saataisiin laadittua demokraattiset säännöt, toisin sanoen säännöt ja lait kansalaisten suojelemiseksi ja Internetiä rikollisiin tarkoituksiin käyttävien rankaisemiseksi.

Tänä vuonna olen onnistunut saamaan sisällytettyä Daphne-ohjelman tavoitteisiin pyynnön "tutkia mahdollisuutta kehittää suodattimia, joilla estetään lapsipornografian levittäminen Internetissä". Nyt neuvosto ja parlamentti ovat vihdoinkin päättäneet perustaa uuden ohjelman Internetin käyttöturvallisuuden edistämiseksi.

Tarvitsemme myös tiedotuskampanjan ja lisää rahoitusta, ja lisäksi Internetiä käyttäviä rikollisia vastaan on hyökättävä tehokkaammin. Tässä yhteydessä minun on huomautettava, että Italiassa olen nostanut käänteentekevän kanteen sivustosta, jolla levitetään virheellistä tietoa Euroopan parlamentin jäsenistä ja Euroopasta. Asiasta ei ole vielä olemassa oikeuskäytäntöä, joten emme tiedä, miten voimme estää jonkin jäsenvaltion kansalaista levittämästä perättömyyksiä toisen jäsenvaltion kansalaisesta. Jotta vapaus olisi todellista, se tarvitsee sääntöjä!

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö