Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 12. januar 2005 - Strasbourg EUT-udgave

5. Afstemningstid
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er afstemningen.

Indstilling ved andenbehandling (A6-0073/2004) fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (16182/2/2003 - C6-0112/2004 - 2002/0124(COD)) (Ordfører: Medina Ortega)

(Parlamentet godkendte Kommissionens ændrede forslag)

Betænkning (A6-0070/2004) af Corbett og Méndez de Vigo for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om traktaten om en forfatning for Europa (2004/2129(INI))

 
  
  

(Parlamentet vedtog forslaget til beslutning)

(Stående bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Juncker, Rådet. - (FR) Hr. formand, jeg ønsker på vegne af de 25 stats- og regeringschefer, der den 29. oktober 2004 undertegnede forfatningstraktaten, at give udtryk for min glæde over, at Europa-Parlamentet netop har tilsluttet sig denne traktat med et så stort flertal. Der er nemlig et vigtigt øjeblik i Parlamentets historie såvel som på Europas vej mod ratificeringen af denne nye forfatning. Denne ratificering, som jeg opfordrer de nationale parlamenter og befolkninger, for så vidt de får mulighed for at komme til orde gennem en folkeafstemning, til at foretage.

 
  
  

(EN) Jeg siger dette i mit eget navn og på vegne af det overvældende flertal af europæere.

(Kraftigt og vedvarende bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Posselt (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, under afstemningen om artikel 6 var der et medlem af konventet, som henvendte sig til mig, og derfor kom jeg til at stemme nej ved en fejltagelse. Jeg vil gerne præcisere, at jeg går ind for artikel 6, at jeg stemmer ja, og at det glæder mig at se, at forfatningstraktaten bliver vedtaget.

 
  
  

FORSÆDE: Gérard ONESTA
Næstformand

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik