Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 12. januar 2005 - Strasbourg EUT-udgave

6. Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

  Formanden. - Kære kolleger, vi fortsætter med stemmeforklaringerne.

Betænkning af Medina Ortega (A6-073/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Fatuzzo (PPE-DE). - (IT) Hr. formand, De skal have tak, fordi De gav mig ordet til stemmeforklaringerne, efter at formanden havde udsat mødet. Jeg bekræfter, at jeg stemte for Manuel Medina Ortegas betænkning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer i tilfælde af biluheld, som desværre finder sted i hele Europa.

Jeg anmoder om, at advokaten Manuel Medina Ortega i de næste betænkninger om dette emne sørger for at beskytte de ældre, som ikke får erstatning, når de er udsat for biluheld, da de på grund af deres høje alder ikke er i stand til at skaffe sig nogen indtægt. Det, at man er ældre, betyder efter min mening ikke, at man ikke har ret til at få erstatning for den skade, man har lidt.

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Det foreliggende forslag har til formål at opjustere den tvungne forsikringsdæknings mindstebeløb i forbindelse med fællesskabsharmoniseringen på dette område i direktivet om ansvarsforsikring for motorkøretøjer.

Forslagets vanskeligste punkt ligger i at finde balancen mellem behovet for at forbedre skadelidtes dækningsgrad - dækningen af person- og tingsskader - ved uheld med motorkøretøjer (der er relativt lav) og virkningen af denne forbedrede risikodækning i form af stigende forsikringspræmier, når der ikke er kontrol med de "priser", som forsikringsselskaberne tager.

Også på dette felt ser man det generelle harmoniseringsproblem, når der findes forskellige økonomiske realiteter i de enkelte lande, som der må tages hensyn til, ikke mindst i de sydeuropæiske lande som Portugal, der altid har udtrykt forbehold i denne sag. Portugal har haft en overgangsperiode til at tilpasse sin lovgivning. Den fælles holdning fastsætter en ny overgangsperiode på fem år, hvad der forekommer rimeligere.

Ikke desto mindre er forslagene om at hæve mindstbeløbene til 1 million euro pr. skadelidt og 5 millioner for hvert uheld - uanset antallet af skadelidte - at gå for vidt, især i det sidste tilfælde.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin, David (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg håber, dette forslag vil få succes med sit mål om at modernisere og forbedre de eksisterende EU-regler inden for bilforsikring.

Der er klare fordele for chauffører ved at have en sammenhængende ramme om anerkendelsen af deres forsikringspolicer og erstatningskrav på tværs af grænserne. Denne betænkning bør også kaste lys over, hvilken juridisk bistand chaufførerne har ret til i forlængelse af et uheld.

Jeg håber, diskussionen om "køretøjer med påhængsvogn"-spørgsmål ikke forhindrer dette i at blive vedtaget, uden at det er nødvendigt at gå i forligsprocedure.

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Jeg har stemt for betænkningen om indstilling ved andenbehandling af Manuel Medina Ortega (A6-0073/2004) om ansvarsforsikring for motorkøretøjer.

Udviklingen af det indre marked og den stigende trafik inden for Fællesskabet har længe gjort det påkrævet at ajourføre de gældende bestemmelser. Det har således vist sig nødvendigt at modernisere og forbedre den tvungne forsikringsdæknings beskyttelse af skadelidte ved uheld forårsaget af motorkøretøjer og at sikre større ensartethed i medlemsstaternes fortolkning og gennemførelse af direktivet.

Med dette femte direktiv bliver det lettere at erhverve en ansvarsforsikring for motorkøretøjer, der er brugbar og gyldig uden for bopælslandets grænser, og at sælge eller købe et motorkøretøj i en anden medlemsstat. Med dette forslag styrkes også skadelidtes retsbeskyttelse. Jeg finder det derudover ganske væsentligt at fremhæve Europa-Parlamentets forslag om en overgangsperiode på op til fem år, så medlemsstaterne kan nå at tilpasse sig mindstebeløbene.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Ansvarsforsikring for motorkøretøjer har stor betydning for EU's borgere, hvad enten det er som forsikringstagere eller som skadelidte i tilfælde af uheld.

Forslaget til lovgivningsbeslutning - der har til formål at gøre det indre marked mere effektivt, hvad angår forsikring af motorkøretøjer - ajourfører og forbedrer beskyttelsen af skadelidte ved trafikuheld gennem den tvungne ansvarsforsikring, lukker direktivernes huller og tydeliggør deres bestemmelser, så der sikres større ensartethed i medlemsstaternes fortolkning og gennemførelse, og fastlægger løsninger for hyppigt forekommende problemer. Det bidrager på den måde til at modernisere og aktualisere den europæiske forsikringsret og varetager samtidig forbrugernes interesser, fordi de hermed får en bedre dækning.

Lovgivningsbeslutningen afspejler således ønsket om at styrke skadelidtes beskyttelse ved trafikuheld og søger at forbedre dennes muligheder for at få en passende erstatning.

Jeg håber dog, at der i sidste ende kan findes den nødvendige fleksibilitet, så vi undgår en pludselig og voldsom stigning i forsikringspræmierne.

Jeg mener også, at der bør udfoldes alvorlige bestræbelser for ad lovgivningens vej at forebygge, at man kan benytte forhalingsmanøvrer for at undgå at påtage sig det i ansvarsoverdragelsesaftalen fastlagte ansvar.

Jeg stemmer på baggrund af den enighed, som trepartsforhandlingen i går nåede frem til.

 
  
  

Betænkning af Corbett og Méndez de Vigo (A6-0070/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Fatuzzo (PPE-DE). - (IT) Hr. formand, da jeg stemte for en forfatning for Europa - og jeg stemte med glæde for - faldt jeg i søvn, og det gjorde jeg måske på grund af den rolige måde, som hr. Borrell Fontelles leder afstemningen på. I mine drømme så jeg Dem, hr. Onesta, som sagde til mig, at jeg skulle stemme for betænkningen. "Hvorfor skal jeg stemme for?", spurgte jeg Dem. "De repræsenterer jo pensionisterne!", svarede De. Vi skal huske, at man i forfatningen - som medtager chartret om grundlæggende rettigheder - slår fast, at de ældre fortjener de samme rettigheder som de unge og som arbejdstagerne. Sammen med min stemmeforklaring vil jeg gerne give udtryk for ønsket om, at der i Europa ikke sker nogen form for diskrimination over for de ældre.

 
  
MPphoto
 
 

  Vanhecke (NI). - (NL) Hr. formand, når vi klart forkaster denne forfatning for Europa, er det ikke udtryk for, at vi er imod et vidtrækkende europæisk samarbejde, tværtimod. Vi er imidlertid imod den europæiske big brother-stat, som er i direkte modstrid med det, der står at læse i denne forfatning, nemlig respekten for subsidiaritetsprincippet.

Vi flamlændere lever inden for den belgiske forbundsstat, og vi føler således på egen krop, hvor umuligt det er at skabe gode styreformer inden for en føderal stat. Når vi nu kan konstatere, at EU med denne forfatning i stadig højere grad nærmer sig en slags Belgien i stort format med vidtrækkende indgreb i det, der efter vores opfattelse er klart nationale beføjelser, såsom kultur, sproglovgivning, social sikring osv., er det for os mere end et skridt for langt. Vi siger ja til Europa, men nej til et Europa, hvor alt er gjort af samme surdej. Af disse årsager, blandt mange andre, har vi naturligvis stemt imod forfatningen for Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Savary (PSE). - (FR) Hr. formand, jeg stemte for Corbett-betæningen ud fra den betragtning, at denne forfatning ikke er historiens afslutning, men at den heller ikke er en tilfældighed. Jeg tænkte først på de langvarige kampe, der gik forud for den europæiske menneskerettighedskonvention fra 1949 og socialchartret fra Torino fra 1961, som blev støttet af hele fagbevægelsen. De er nu begge blevet optaget i anden del af denne forfatningstraktat gennem chartret om grundlæggende rettigheder. Men jeg tænkte især på forfatningens fader, den rigtige fader, som man taler for lidt om, nemlig Altiero Spinelli, der var medlem af ungkommunisterne og blev tilbageholdt i husarrest i 10 år af Mussolini, og som lagde grunden til den nuværende tekst allerede under det folkevalgte Europa-Parlaments første valgperiode. Jeg tænkte også på Olivier Duhamel, som under den foregående valgperiode opfordrede os til at holde et åbent konvent til udarbejdelse af denne forfatningstraktat, og jeg er følgelig overbevist om, at en mand fra venstrefløjen uden forbehold i dag kan give sin støtte til dette udkast til forfatningstraktat, som åbner en lovende side i Unionens historie.

 
  
MPphoto
 
 

  Korhola (PPE-DE). - (FI) Hr. formand, jeg stemte for en vedtagelse af forfatningen, men samtidig vil jeg give udtryk for min utilfredshed med, at vores kristne arv næsten ikke omtales. I debatten om emnet har der været en generel misforståelse af den form for omtale, som den får. Det drejer sig ikke om en troserklæring, men om en anerkendelse af grundlaget for vores etiske infrastruktur.

Gud har ikke brug for den beskyttelse, som artiklerne i forfatningen giver - det er ikke det, der er spørgsmålet - men det har mennesker. Forsvar af de svage kan ikke retfærdiggøres på en aristotelisk måde udelukkende med rationelle argumenter. Derfor burde vi efter min mening have anerkendt kristendommens rolle bag begrebet europæisk menneskehed. Den form for humanisme, som vi kender i dag, er det kristne billede af menneskeheden, som lægger vægt på det enkelte menneskes værdi, meget skyldig. Vi har brug for et fast grundlag for vores store drømme om et retfærdigt Europa. Forhåbentlig kan vi fortsætte med at bidrage til at udvikle det.

 
  
MPphoto
 
 

  Claeys (NI). - (NL) Hr. formand, det er naturligvis ikke muligt inden for det minuts taletid, der er til rådighed, at gøre rede for alle årsagerne til, at jeg har stemt imod betænkningen om forfatningen for Europa. Jeg vil derfor begrænse mig til det helt centrale, nemlig at en forfatning er et anliggende for nationalstater og ikke for en instans som EU. Medmindre man har planer om at gøre EU til en føderalistisk superstat, men i så fald skal man ikke regne med støtte fra partiet Vlaams Belang.

Ikke alt i forfatningstraktaten er negativt, tværtimod, men man kunne uden problemer have gennemført visse forenklinger og præciseringer ved hjælp af en ny, klassisk europæisk traktat. Denne forfatning indebærer først og fremmest ny overdragelse af beføjelser til EU, øget europæisk indblanding. Endvidere er teksten i virkeligheden allerede indhentet, endnu før den er ratificeret i medlemsstaterne, i forbindelse med den mulige optagelse af et land som Tyrkiet, som vil ryste alle institutionerne og disses funktion ganske grundigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Pflüger (GUE/NGL). - (DE) Hr. formand, jeg mener, at der er noget højst usædvanligt ved den måde, som man behandler stemmeforklaringerne på i dette tilfælde. I den betænkning, som vi netop stemte om, anføres det, at de største fremskridt i forbindelse med forfatningen skal findes inden for den fælles sikkerhedspolitik. Det er for mig den væsentligste årsag til, at jeg stemmer imod EU-forfatningstraktaten. I artikel I-41, stk. 3, hedder det: "Medlemsstaterne forpligter sig til gradvis at forbedre deres militære kapacitet", hvilket indebærer en oprustningsforpligtelse for EU-medlemsstaterne. Med hensyn til udenrigs- og forsvarspolitikken sigter forfatningstraktaten helt tydeligt mod at forberede EU til global krigsførelse. I artikel I-41, stk. 1, anføres, at formålet med traktaten er at udvikle operationelle kapaciteter, som er baseret på militære kapaciteter []. Oprustning bliver dermed til et forfatningspåbud. Der oprettes et oprustningsagentur, som skal overvåge alt dette og gennemføre nyttige foranstaltninger til styrkelse af forsvarssektorens industrielle og teknologiske basis. Jeg mener, at der er en hel række andre punkter, som gør, at denne forfatningstraktat, som militariserer EU, ikke kan vedtages. Det ønskede jeg at præcisere med denne stemmeforklaring.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer, forfatningstraktaten repræsenterer et markant fremskridt i den europæiske integrationsproces, og derfor stemte jeg for den.

Samtidig er der aspekter heraf, som jeg ser på med bekymring, f.eks. den åbne koordinationsmetode som medlemsstaternes retligt uforbindende samarbejde inden for områderne social- og beskæftigelsespolitik, forskningspolitik, sundhedspolitik og industripolitik. På disse områder bemyndiges Kommissionen nu til at tage initiativer til udarbejdelse af retningslinjer og handlingsplaner.

I praksis betyder det, at man først tager de politiske initiativer - nye politiske initiativer - og derefter opbygger man evt. de pågældende kompetencer. Den åbne koordinationsmetode repræsenterer en begyndende europæisering af tidligere nationale aktivitetsområder og opbløder kompetencefordelingen mellem medlemsstaterne og Europa. Denne proces er mere end egnet til at sætte den nødvendige konkurrence mellem medlemsstaterne ud af spillet.

 
  
MPphoto
 
 

  Deß (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, jeg vil godt komme med en stemmeforklaring. Til trods for, at jeg havde store betænkeligheder herved, stemte jeg for forfatningen, fordi den under alle omstændigheder medfører en forbedring i forhold til den nuværende situation og gældende lovgivning.

Jeg er imidlertid ked af, at de kristne værdier ikke er indeholdt i forfatningen. Det er skuffende for mig og for millioner af borgere i Europa, at de 25 regeringschefer og Parlamentet ikke havde vilje og styrke til at gennemtrumfe de kristne værdier heri. En europæisk forfatning ville have profiteret af, at der var blevet fastsat i præambelen, at vi er ansvarlige for vores handlinger over for både Gud og mennesker.

Jeg stemte også for forfatningen, fordi den gør det muligt på sigt at tilbyde Tyrkiet og andre lande et privilegeret partnerskab i henhold til artikel 57 inden for rammerne af særlige relationer. Jeg håber, at det vil være muligt at inkorporere de kristne værdier i forfatningen på et senere tidspunkt.

 
  
MPphoto
 
 

  Brepoels (PPE-DE), skriftlig. - (NL) Med forfatningen for Europa vil Europa tage skridt i retning af en styrkelse af demokrati og åbenhed i Europa. Vi tænker i den forbindelse på styrkelsen af Europa-Parlamentets rolle i forbindelse med beslutningsprocessen, bekræftelse og styrkelse af subsidiaritetsprincippet, etableringen af en ensartet juridisk ramme og forenkling af retsinstrumenterne. Udvidelsen af det europæiske kompetencefelt til at omfatte forsvar og asylpolitik er, som også fastlæggelse af de europæiske værdier, væsentlige nyheder i forfatningen.

Forfatningen er et skridt i den rigtige retning. Godt nok et forsigtigt skridt, men i den rigtige retning. Derfor støtter partiet N-VA dette skridt, da det er udtryk for et mere demokratisk og åbent Europa. Et Europa med en stærk offentlig kultur, som er bygget op nedefra og bæres af borgerne.

Samtidig er forfatningen efter partiet N-VA's opfattelse imidlertid også udtryk for, at man i visse henseender forpasser en lejlighed. Tre fjerdedele af de fællesskabsretlige bestemmelser gennemføres på decentralt niveau, og alligevel er de regionale udøvende myndigheders engagement minimalt. De europæiske konstitutionelle regioner tillægges ikke nogen (formel) rolle i den europæiske beslutningsproces. Ud over en uforpligtende passage om anerkendelse af medlemsstaternes nationale identitet forbigår Unionen også i denne forfatning fuldstændigt den institutionelle realitet i forskellige medlemsstater. Den fortsatte afvisning af den regionale dimension er i klar modstrid med subsidiaritetstanken.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlotti (PSE), skriftlig. - (FR) Jeg glæder mig over de fremskridt, forfatningstraktaten medfører i forhold til udvikling og international solidaritet, idet princippet herom nu udgør en af Unionens grundlæggende traktatfæstede værdier.

For første gang indeholder denne traktat et særskilt kapitel om samarbejde med tredjelande og humanitær bistand.

Heri understreges de mål, der er særegne for denne politik, herunder fattigdomsudryddelse, fremme af sundhed og bekæmpelse af smitsomme sygdomme. Børns rettigheder prioriteres. Bestemmelserne indebærer en række fremskridt til fordel for kvinders rettigheder og deres afgørende rolle i udviklingsarbejdet.

EU tager således et vigtigt skridt med denne forfatningstraktat, idet vi anerkender, at solidariteten ikke kan begrænses til vores eget territorium og vores egne borgere, men bør række ud over EU's grænser.

Der er selvsagt visse ting, jeg beklager, bl.a. at der ikke henvises til "globale offentlige goder", selv om jeg havde fremsat forslag herom.

Jeg har dog til hensigt sammen med mine socialdemokratiske kolleger at fortsætte kampen for i handling og praksis at få gennemført det, vi ikke fik indføjet i traktaten.

 
  
MPphoto
 
 

  Casaca (PSE), skriftlig. - (PT) Denne betænkning giver en positiv og afbalanceret bedømmelse af traktaten, men jeg finder det kritisabelt, at den udelukker Fiskeriudvalgets mening, da dette udvalg i Europa-Parlamentet er det eneste europæiske forum med særlig kompetence på fiskeriområdet, der har diskuteret ændringsforslagene om bevarelse af havets biologiske ressourcer.

Som Fiskeriudvalget har konkluderet: "set i sammenhæng med de andre områder med enekompetence for Unionen, der er nævnt i forfatningsudkastet, at medtagelsen i denne kategori af bevarelsen af havets biologiske ressourcer er forfejlet og ubegrundet".

Til forskel fra de øvrige områder, hvor traktaten har undergået betydelige ændringer, er havets biologiske ressourcer ikke kun et institutionelt anliggende for politikere. De angår kystsamfundene, fiskerne, videnskabsfolkene og miljøforkæmperne, som man aldrig burde have ignoreret.

Jeg erindrer om, at en opinionsundersøgelse i Portugal har vist, at kun 4 % af de adspurgte gik ind for traktatens løsning, mod 86 %, der var for delt, altså også national kompetence.

Bevarelse af havets biologiske ressourcer kan ikke være nogens enekompetence. Det er en borgerpligt for alle, og ikke mindst for dem, der har disse ressourcer som deres livsgrundlag, og som ikke bør ignoreres af de europæiske institutioner og staternes repræsentanter. Jeg håber, at der snarest rettes op på det, der har vist sig "forfejlet og ubegrundet".

 
  
MPphoto
 
 

  Cederschiöld, Fjellner og Ibrisagic (PPE-DE), skriftlig. - (SV) De Moderate har i dag stemt for betænkning A6-0070/2004 om traktaten om en forfatning for Europa.

Vi mener, at forfatningstraktaten skal respektere den institutionelle balance. Derfor forholder vi os afvisende over for forslaget om at indføre en valgt rådsformand, og at kommissionsformanden skal vælges af Europa-Parlamentet. Vi forholder os ligeledes afvisende over for den procedure, der foreskrives i artikel IV-444, den såkaldte passerellebestemmelse, da det efter vores mening er grundlæggende, at traktatændringer bliver ratificeret af hvert enkelt medlemsland, inden de træder i kraft.

Forfatningstraktaten gør de grundlæggende regler for samarbejdet i EU lettere at forstå. Vi støtter en styrkelse, hvad angår subsidiaritetsprincippet og de formuleringer, som endnu en gang fastslår og videreudvikler de nationale parlamenters rolle i det europæiske samarbejde. EU-retten, sådan som den har været gældende og er blevet anvendt, fastslås, hvad angår forholdet mellem EU-ret og national ret, dvs. at fællesskabsretten går forud for national ret, men altid under hensyntagen til medlemsstaternes konstitutionelle traditioner. Desuden tydeliggøres grænserne for EU's kompetence, og lovgivningsproceduren forenkles. Vi støtter derfor udkastet til en forfatningstraktat.

 
  
MPphoto
 
 

  De Rossa (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg støtter fuldt ud denne betænkning og med tiden vedtagelse af forfatningsudkastet.

Forfatningen er blevet formuleret ved en enestående demokratisk proces, og at få Europas forfatning på vej ved hjælp af en bindende traktat mellem suveræne stater er den vigtigste beslutning, som europæiske borgere vil træffe.

Fire europæiske traktater på mindre end 15 år har ført til mange uomtvistelige europæiske succeser: det fælles marked, euroen, tiltrædelsen af de østeuropæiske lande, stigende miljøstandarder, større lighed mellem mænd og kvinder, strategier til bekæmpelse af fattigdom og fremme af fuld beskæftigelse, for blot at nævne nogle få.

Men det var i stigende grad blevet klart, særlig siden topmødet i Nice i 2000, at den gamle metode med at lade regeringerne i fællesskab revidere de europæiske traktater ikke i tilstrækkelig grad gav mulighed for europæiske reaktioner på de fælles udfordringer, som vi står over for, og heller ikke satte borgerne i stand til at føle, at processen var deres. Europas institutionelle ramme trængte stadig til et eftersyn, beslutningstagningen måtte gøres mere demokratisk og bringes tættere på borgerne, og Europa måtte leve op til sit ansvar over for resten af verden, særlig udviklingsverdenen, hvis dette projekt skulle hjælpe med at bringe globaliseringsprocessen under demokratisk kontrol.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernandes (PSE), skriftlig. - (PT) Jeg glæder mig over, hvor god betænkningen om traktaten om en forfatning for Europa er. Selv om jeg mener, forfatningen dels ikke lever op til Europa-Parlamentets ambitioner, og dels indeholder visse utilfredsstillende punkter - som f.eks. spørgsmålet om Unionens enekompetence med hensyn til bevarelse af havets biologiske ressourcer, der i højeste grad har interesse for Madeira og Azorerne, og som flere udtalte sig imod på Det Europæiske Konvent, ligesom Fiskeriudvalget i sin udtalelse om forfatningen - anerkender jeg, at den er et godt kompromis og en overordentlig stor forbedring i forhold til de eksisterende traktater, som de to ordførere siger det, og udgør et vigtigt skridt i gennemførelsen af den europæiske integration ud fra såvel medlemsstaternes som de europæiske borgeres perspektiv.

Man bør også fremhæve den status, som forfatningen har tiltænkt regionerne i den yderste periferi, idet den ikke blot bevarer og styrker muligheden for at tilpasse alle de europæiske politikker efter forholdene i disse regioner, men også bekræfter, at artiklen herom udgør et gyldigt og tilstrækkeligt retsgrundlag til gennemførelse af en politik, der specifikt sigter mod regionerne i den yderste periferi.

Jeg stemmer for at godkende forfatningen og jeg håber, at den vil blive ratificeret, hvilket jeg agter at gøre mit til.

 
  
MPphoto
 
 

  Ferreira, Anne (PSE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte hverken for eller imod betænkningen af flere årsager.

Først og fremmest kan jeg ikke stemme for denne beslutning, fordi mine kritikpunkter i forhold til forfatningen er langt mere omfattende end de alt for få og begrænsede fremskridt, den indebærer.

Ud over det faktum, at jeg stiller mig alvorligt tvivlende over for muligheden for at gennemføre et socialt og politisk Europa, er jeg især modstander af, at en forfatning skal organisere beføjelser og opregne borgernes rettigheder og pligter. Forfatningstraktaten definerer faktisk politikker og træffer ideologiske valg, som ikke hører hjemme i en forfatning, idet man derved udelukker enhver mulighed for at føre en anden politik.

Desuden har udarbejdelsen af denne betænkning kun tjent det ene formål at opregne forfatningens positive punkter og "fremskridt". Udelukkelsen af enhver form for kritik er uforenelig med de forbehold, Parlamentet fremsatte i forbindelse med vedtagelsen af sin foregående betænkning til regeringskonferencen.

Jeg er ikke overbevist om, at denne beslutning eller traktaten vil gøre det muligt at bringe borgerne nærmere EU og efterkomme deres ønske om retfærdighed, lighed og demokrati.

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Europa-Parlamentets afstemning i dag om udkastet til den nye traktat er blot endnu et eksempel på den mystificering og propaganda, som udspredes omkring den såkaldte europæiske forfatning, altså ren og skær manipulation.

Europa-Parlamentet har ikke nogen som helst legal adkomst til at "godkende" traktater, sådan som man vil bilde os ind i beslutningens punkt 6. Sammen forsøger Parlamentets flertal af borgerlige og socialdemokrater således at kolportere den misopfattelse, at traktatudkastet er blevet "godkendt" af Europa-Parlamentet, hvilket visse massemedier fejlagtigt vil videregive, og dét - NB! - før der overhovedet er afholdt folkeafstemning om udkastet et eneste sted.

Hensigten er tydelig. Afstemningen i dag skal bruges som endnu et pressions- og propagandamiddel til at få medlemsstaterne til at ratificere - hvis de gør det! - den såkaldte europæiske (u)forfatning, hvorved man oven i købet forsøger at blande sig i en sag, hvor de har enekompetence.

Det er uacceptabelt, at der under denne afstemning er blevet spillet musik, kastet balloner ud, hængt bannere op og flaget med flag "med de nævnte nøgleord og "ja" på flere sprog", samtidig med at enhver kritik af dette udkast har været forbigået.

 
  
MPphoto
 
 

  Fruteau (PSE), skriftlig. - (FR) Corbett-betænkningen, som Europa-Parlamentet stemmer om i dag, anerkender de umiskendelige fordele forbundet med traktaten om en forfatning for Europa.

Traktaten fastlægger nemlig de redskaber, der er nødvendige for at gøre Europa mere effektivt, lettere tilgængeligt og mere demokratisk. Det sker gennem en klarlæggelse af institutionernes rolle, en mindskelse af blokeringsmulighederne og en styrkelse af Europa-Parlamentets og dets folkevalgte repræsentanters beføjelser.

Sideløbende indebærer traktaten en styrkelse af solidariteten i EU og bidrager til at sikre en virkelig samhørighed i EU.

Dels en social samhørighed takket være chartret om grundlæggende rettigheder, som opstiller bindende regler angående borgerlige, politiske og sociale rettigheder. Traktaten bekræfter desuden Europas mål om en social markedsøkonomi, bæredygtig udvikling og bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling.

Dels en territorial samhørighed gennem en række bestemmelser, som vil hjælpe Unionens regioner med at forvalte deres egen udvikling. Hvad angår fjernområderne og især de franske oversøiske regioner, anerkendes deres særlige karakter i traktaten, idet den konsoliderer undtagelserne fra fællesskabsbestemmelserne og sikrer en virkelig beskyttelse af de franske oversøiske departementer mod den ødelæggende tendens til at betragte Europa som et ensartet og homogent område.

(Stemmeforklaringen forkortet i henhold til forretningsordenens artikel 163)

 
  
MPphoto
 
 

  Gollnisch (NI), skriftlig. - (FR) Det er ikke en betænkning, vi stemmer om i dag, det er en trosbekendelse og endda en bekendelse af ond tro. Selv om ordførerne påstår det modsatte, vil denne tekst skabe en centraliseret, almægtig, totalitær superstat uden identitet og sjæl.

Der vil blive tale om en centraliseret stat, fordi alt vil blive vedtaget i Bruxelles på alle områder, og alle nationale eller lokale beslutninger, det være sig lovgivningsmæssige eller ej, skal være i overensstemmelse med EU-retten og Unionens eksklusivinteresser. Nærhedsprincippet vil fortsat blive tilsidesat, som tilfældet har været det de sidste 12 år.

Denne stat vil blive almægtig, fordi EU vil få kompetencer på absolut alle områder, og alle politikker vil blive gjort til fællesskabsanliggender.

Det vil blive en totalitær stat, fordi den virkelige magt tilhører en håndfuld tjenestemænd, nemlig Kommissionens teknokrater, der sidder med det lovgivningsmæssige monopol, og dommerne i Luxembourg med deres nøjeregnende overvågning af den europæiske ortodoksi. De har det til fælles, at de alle er blevet udnævnt til deres funktion og derfor ikke er underlagt nogen form for demokratisk kontrol.

Der vil blive tale om en stat uden sjæl eller identitet, som fornægter sine græsk-kristne rødder, accepterer at integrere Tyrkiet til trods for befolkningens modstand og kun bekender sig til globaliseringen, konkurrencen og markedet.

Derfor stemmer jeg nej i dag og ved den folkeafstemning, der afholdes i mit land.

 
  
MPphoto
 
 

  Goudin, Lundgren og Wohlin (IND/DEM), skriftlig. - (SV) Vi har stemt nej til denne betænkning. Vores definitioner af "subsidiaritet" og "superstat" adskiller sig tydeligvis fra ordførernes. Vi definerer subsidiaritet ved, at politiske beslutninger skal træffes så tæt på borgene som muligt, og at det skal besluttes af de nationale parlamenter og ikke af EU's institutioner, hvilke spørgsmål der skal afgøres på hvilket niveau.

Vores definition af en "superstat" er en EU-stat, hvor man som hovedregel træffer flertalsbeslutninger i Rådet, hvor ikke samtlige medlemslande er repræsenteret i Kommissionen, og hvor Europa-Parlamentet har medbestemmelsesret i samtlige spørgsmål. Dermed er denne Union ikke længere et statsforbund, hvilket vi mener, at den skal være, men en forbundsstat, en føderation.

En fælles udenrigs- og asylpolitik, en hurtig indsatsstyrke med henblik på aktioner i omverden og et forhøjet EU-budget i kraft af, at EU får beskatningsret, er nogle af de faktorer, der styrker denne "superstats" politiske magtudøvelse.

Dette udkast til en forfatning bør erstattes af et nyt udkast til en mellemstatslig traktat, som sætter de nationale parlamenters politiske ansvar i centrum. Religionsspørgsmål skal ikke indgå i EU's traktattekster.

Vi protesterer mod, at flertallet i Europa-Parlamentet i forbindelse med behandlingen af betænkningen skal investere 340.000 euro af skatteydernes penge i et spektakel for at starte jakampagnen for en vedtagelse af "EU-grundloven" i medlemslandene.

 
  
MPphoto
 
 

  Hedh (PSE), skriftlig. - (SV) Jeg har valgt at afvige fra min partigruppe og stemmer nej til betænkningen om traktaten om en forfatning for Europa. Jeg mener, at forslaget om en forfatning betyder, at EU går fra at være et mellemstatsligt samarbejde baseret på traktater til at være en stat baseret på en grundlov. Jeg mener, at forslaget styrker EU-rettens fortrin i forhold til national ret, at der tages mere magt fra medlemslandene, og at de større lande får mere magt end de små. Det er jeg modstander af.

Jeg stemte ved folkeafstemningen i 1994 ja til, at Sverige skulle være medlem af EU, og jeg støtter varmt tanken om internationalt samarbejde med henblik på at løse fælles problemer. Der er vigtige opgaver, som vi må udføre i fællesskab, ikke mindst hvad angår miljø, menneskehandel og social dumping. Men jeg er imod Unionens aktuelle tendens til øget overstatslighed. Jeg ønsker et europæisk samarbejde på mellemstatsligt niveau.

 
  
MPphoto
 
 

  Hudghton (Verts/ALE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte imod denne betænkning ved den endelige afstemning. Det gjorde jeg hovedsagelig, fordi jeg mener, at medtagelsen af bevaring af havbiologiske ressourcer som en af kun fem kompetencer i EU ikke kun er unødvendig, men faktisk sær og uberettiget. Det forhold, at Parlamentets Fiskeriudvalg næsten enstemmigt støttede denne opfattelse i sin udtalelse, afspejler et synspunkt, som Skotlands fiskeriafhængige lokalområder har meget stærke følelser for.

Det er endnu et eksempel på, at regeringen i Westminster har undladt at handle til fordel for fiskerisamfundene, og det vil utvivlsomt motivere mange vælgere i Skotland til at stemme for en forkastelse af forfatningstraktaten ved en folkeafstemning.

 
  
MPphoto
 
 

  Isler Béguin (Verts/ALE), skriftlig. - (FR) Hvis det stod til De Grønne, ville forfatningsudkastet være betydeligt mere ambitiøst og give mulighed for at omsætte det politiske, sociale og miljømæssige Europa, vi ønsker, i praksis. Det ville være et utvetydigt udkast med en klar målsætning og uden denne tredje del, der udelukkende gentager de foregående traktater og følgelig er i modstrid med ønsket om et samlet ambitiøst projekt for Europa. Men til trods for disse mangler vil jeg stemme for og opfordre til at stemme for denne forfatningstraktat. For det ville være meningsløst og en afgørende politisk fejl at tilslutte sig nejsigerne med den begrundelse, at den endelige tekst ikke står mål med vores ønsker til den.

Vi har mere end nogensinde før brug for Europa, også selv om det ikke er perfekt.

En forfatning vil give os mulighed for at søsætte et fredens Europa som bærer af fælles værdier såsom respekten for menneskerettighederne og demokratiet. Dette væsentlige dokument vil kunne bibringe Europas borgere en følelse af fællesskab omkring et virkeligt fælles mål. Det er som en virkelig tilhænger, jeg stemmer for Corbett-betænkningen.

Hvis vi forpasser denne historiske chance, vil vi fornægte selve det arbejde, vi udfører i Europa tjeneste, og sætte en endegyldig stopper for det ambitiøse europæiske projekt, vi stræber efter.

(Stemmeforklaringen forkortet i henhold til forretningsordenens artikel 163)

 
  
MPphoto
 
 

  Kristensen (PSE), skriftlig. EU kunne godt fungere med en kommissær pr. land. Men når Det Europæiske Råd nu har besluttet at reducere antallet af kommissærer fra 2014 er det vigtigt, at vi fastholder princippet om ligelig rotation mellem medlemstaterne.

 
  
MPphoto
 
 

  Lang (NI), skriftlig. - (FR) Hr. formand, denne såkaldte europæiske forfatning er i virkeligheden en antieuropæisk tekst, der ødelægger Europas grundvold, nemlig nationerne, ved endegyldigt at fratage dem deres suverænitet og den græsk-latinske og kristne kulturs grundlæggende værdier.

Det er ikke tilfældigt, at man nægtede at indføje en henvisning hertil, det var nødvendigt for at kunne acceptere det muslimske Tyrkiets medlemskab. Følgelig er der, selv om hr. Chirac påstår det modsatte, en indlysende følgevirkning mellem den europæiske forfatning og dette asiatiske lands optagelse i EU.

Ikke blot vil forfatningens vedtagelse gøre denne stats optagelse mulig, den vil også give denne stat, som vil blive EU's mest folkerige, det største antal repræsentanter i Parlamentet og stemmer i Rådet og følgelig en mere fremtrædende rolle end Frankrig og Tyskland.

Hr. Chirac lyver, når han siger, at den franske befolkning vil kunne udtale sig om Tyrkiets tiltrædelse i 2014. Det vil være for sent. Folkeafstemningen om forfatningen vil blive afholdt om nogle måneder lige inden tiltrædelsesforhandlingernes start. Ved at stemme nej vil Frankrigs borgere også sige nej til Tyrkiets tiltrædelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Le Pen, Jean-Marie (NI), skriftlig. - (FR) Denne tekst, der præsenteres som en forfatning for Europa, er resultatet af et dårligt kompromis, hvor alle det europæiske socialdemokratis regeringer har afgivet folkenes suverænitet til en overnational enhed.

Denne forfatning organiserer en stat med en øjensynlig enhed og skjuler de iboende føderalistiske mekanismer. Det er en hybrid organisation, som intervenerer i alle spørgsmål og på alle områder og påtvinger os politiske valg, der vil få afgørende betydning for de europæiske folks fremtid. Den markerer også afslutningen på en langvarig politisk og juridisk stratifikation og en institutionalisering af en ny totalitær organisation. Det Europa, der nu bygges op, har fjernet sig lidt mere fra borgerne og forarmet deres samfund.

Folkene bliver tilsidesat, og hver enkelt høring, det være sig ved folkeafstemning eller på parlamentarisk niveau, vil bekræfte en politik, der i virkeligheden allerede finder anvendelse. Ved hjælp af en uværdig afpresning om Europa eller kaos, der har til formål at tvinge de suveræne folk i en bestemt retning, udgør denne forfatning en krænkelse af demokratiets mest grundlæggende regler.

Dette Europa er en fælde, som vi ikke ønsker at falde i, og som vi har til hensigt at tage afstand fra under den kommende folkeafstemning i Frankrig. Et andet Europa er muligt, et Europa med frie folk og suveræne nationer.

 
  
MPphoto
 
 

  Libicki (UEN), skriftlig. - (PL) I den betænkning, som vi drøfter, anbefales det, at EU-medlemsstaterne ratificerer den europæiske forfatning. Det faldt mig let at stemme imod betænkningen af en række grunde.

Det er upassende, at Europa-Parlamentet anbefaler, at medlemsstaterne ratificerer eller forkaster traktaten, da den endelige beslutning i dette spørgsmål og færdiggørelsen af ratifikationsprocessen hører under de relevante suveræne nationale myndigheders enekompetence.

Hvordan man ser på denne såkaldte europæiske forfatning, er et helt andet spørgsmål. Efter min mening vil en ratifikation af denne forfatning hverken fremme Polens eller EU's interesser.

Jeg har gentagne gange bemærket, hvor upassende det er, at der ikke er nogen henvisning til Gud eller den kristne tradition i præamblen til traktaten. Det betyder, at sandheden om vores verdensdels historie på det groveste ignoreres.

Et andet stridspunkt er revisionen af Nice-traktaten, som endnu ikke engang er blevet afprøvet i praksis. Forskrifterne i Nice-traktaten om vægtet afstemning i Det Europæiske Råd, som ville have været til Polens fordel, er blevet udvandet af forfatningstraktaten, uden at man på nogen måde har vurderet, hvilken indflydelse det ville have på, hvordan EU fungerer.

Endvidere er jeg bekymret over en række andre forskrifter i den såkaldte europæiske forfatning, f.eks. at de uretfærdige privilegier, som de østlige delstater i Den Tyske Forbundsrepublik fik i tidligere traktater, bliver øget.

 
  
MPphoto
 
 

  Liotard (GUE/NGL), skriftlig. - (NL) Selv om Europa-Parlamentet endnu ikke har udtalt sig om udkastet til forfatning, bruges der, uden om os, 375.000 euro til at fejre godkendelsen heraf. Det vidner om, at to fordomme om Europa, nemlig at det er udemokratisk, og at det giver anledning til et spild af penge, er helt berettigede.

Mit parti er af en række årsager imod denne forfatning. Vi kritiserer skarpt det neoliberale og socioøkonomiske element i forfatningen, som under betegnelsen "frihandel" undergraver offentlige tjenester og fratager nationale og lokale myndigheder retten til selv at bestemme, hvordan de vil regulere de offentlige tjenester. Vi vender os kraftigt imod den militarisering af Europa, forfatningen vidner om, eksempelvis ved den bestemmelse, som pålægger medlemsstaterne at forhøje deres forsvarsbudgetter. Vi afviser forfatningen, fordi den stadfæster Unionens udemokratiske struktur og ikke forbedrer denne nævneværdigt.

Der er måske nogle af mine kolleger, som er klar til mod en håndfuld parlamentariske magtmidler at give køb over for neoliberalismen. Det er jeg ikke. Når det drejer sig om demokrati, er kun det bedste godt nok, og denne forfatning for den europæiske elite, de multinationale virksomheder, de krigslystne og bureaukraterne kan jeg derfor heller ikke støtte.

 
  
MPphoto
 
 

  Manolakou (GUE/NGL), skriftlig. - (EL) Forfatningstraktaten, den såkaldte "europæiske forfatning", er en kodificering af de foregående traktater, og den styrker kapitalens privilegier og fortjeneste og fører Europa endnu længere ud ad oprustningens og militariseringens vej. Det er foranstaltninger, der skal bevæbne det plutokrati, som vil skærpe de sociale og klassemæssige modsætninger og påføre befolkningerne nye pinsler. Derfor er Europas befolkninger nødt til at kassere den "europæiske forfatning" og styrke kampen mod EU's reaktionære politik.

EU's skyld fremgår også af den ensidige og vildledende propaganda, hvor der bruges enorme summer for at tiltvinge sig arbejdstagernes stemmer og samtykke, samtidig med at EU med sine retningslinjer gennemtvinger nedskæringer i lønninger, pensioner og arbejdsløshedsunderstøttelse.

Alene det, at Europa-Parlamentets beslutningsforslag har medtaget den stærkt reaktionære artikel, artikel 43, som overtager den amerikanske doktrin om forebyggende krig som beskyttelse af borgerne mod terrorangreb, er en provokation. Det er kapitalens alibi for at terrorisere befolkningerne og tilrane sig den rigdom, de producerer.

KKE's medlemmer af Europa-Parlamentet vil stemme imod den såkaldte "europæiske forfatning" og enhver anden variant af denne. For en progressiv "europæisk forfatning" kan ikke eksistere i kapitalens og krigens EU, og de, der dyrker illusioner som disse, hjælper ikke med at fremme kampen mod de udbyttende politikker og deres repræsentanter.

 
  
MPphoto
 
 

  Markov (GUE/NGL), skriftlig. - (DE) I medlemsstaterne og her i Parlamentet er der ud over en generel accept af denne tekst også en kritisk offentlighed, som ser på den med bekymring. Vores kritik er ikke en kritik, hvor der argumenteres ud fra en snæver nationalstatlig synsvinkel.

Vi kritiserer, at formålet med traktaten er en yderligere militarisering af EU til et niveau, hvor man har evnen til global krigsførelse. Formålet med traktaten er at udvikle "operationelle kapaciteter, som er baseret på militære kapaciteter". Oprustning bliver et forfatningspåbud, idet "medlemsstaterne forpligter sig til gradvis at forbedre deres militære kapacitet". Et "agentur for udvikling af forsvarskapaciteter, forskning, anskaffelse og forsvarsmateriel", som skal overvåge alt dette og gennemføre "nyttige foranstaltninger til styrkelse af forsvarssektorens industrielle og teknologiske basis."

Vi kritiserer den måde, hvorpå principperne om neoliberalisme skal inkorporeres i forfatningen. I de generelle "mål for Unionen" skønmales der ganske vist, i og med at der tales om en "meget konkurrencedygtig social markedsøkonomi, som sigter mod fuld beskæftigelse og sociale fremskridt samt en høj grad af beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten, men i den politiske del tales der klart og tydeligt om en forpligtelse over for "princippet om en åben markedsøkonomi med fri konkurrence."

I udkastet til betænkningen deler man ikke dette synspunkt, men er fuldstændig ukritisk over for forfatningsudkastet. Derfor kan GUE/NGL-Gruppen ikke stemme for denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Marques (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Jeg takker Richard Corbett og Íñigo Méndez de Vigo for den fremragende betænkning, som de har udarbejdet om traktaten om en forfatning for Europa. Jeg vil gerne ved denne lejlighed fremhæve, at den status, der gælder for regionerne i den yderste periferi, er blevet afgørende konsolideret i traktaten om en forfatning for Europa.

Traktaten om en forfatning for Europa sikrer således, at den status, som regionerne i den yderste periferi tiltænkes, er af en særlig karakter, dvs. har en horisontal/transversal dimension, er uigenkaldelig og det tilstrækkelige retsgrundlag til gennemførelse af alle foranstaltninger, der specifikt vedrører regionerne i den yderste periferi. Hertil kommer, at det var med stor tilfredshed, at jeg konstaterede, at regeringskonferencen tilføjede en henvisning til de europæiske lovinstrumenter og rammelov blandt de lovgivningsinstrumenter, der hjemler foranstaltninger for regionerne i den yderste periferi.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin, David (PSE), skriftlig - (EN) Jeg glæder mig over denne betænkning af mine gode venner Richard Corbett og Íñigo Méndez de Vigo og deres opfordring til, at forfatningen skal vedtages og ratificeres af alle medlemsstater. Forfatningen vil forbedre Unionens gennemskuelighed og effektivitet.

På mit eget område, handelen, vil den dramatisk forbedre den rolle, Europa-Parlamentet spiller, og derfor bringe større klarhed og demokratisk kontrol til et afgørende område, hvor EU har enekompetence. Det bør sætte ngo'er, fagforeninger, handelsforeninger og andre til mere detaljeret at følge og påvirke de forhandlinger, der skal føre til internationale aftaler.

 
  
MPphoto
 
 

  Meijer (GUE/NGL), skriftlig. - (NL) I dag fester fortalerne for forfatningen. Europa-Parlamentet kan ikke ændre teksten. Det kan de nationale parlamenter eller vælgerne, der deltager i nationale folkeafstemninger, heller ikke. Alle må enten tilslutte sig eller afvise og i tilknytning til dette valg enten feste eller sørge.

Det forhindrer, at man kan få slettet kravet om oprustning og solidaritet med NATO. Det forhindrer ligeledes, at den i teksten forherligede frie, uforfalskede konkurrence kan underordnes miljø, offentlige tjenester eller arbejdsretlige bestemmelser. Det er heller ikke længere muligt at beslutte, at indsamling af en million borgeres underskrifter, som omtalt i artikel 46, faktisk kan belønnes med en folkeafstemning. Der savnes nye sociale grundlæggende rettigheder. Heller ikke den traditionelle, autoritære forvaltningsmodel i EU, hvor Rådet og formandskabet spiller en stærk rolle, og hvor der ikke åbnes mange muligheder for at korrigere dette ved parlamentarisk demokrati, er til diskussion. Jeg ønsker ikke denne forfatning. Jeg deler ikke dagens festglæde. I Nederlandene vil jeg i de kommende måneder deltage i den kampagne, mit parti, Det Socialistiske Parti, vil føre for at sikre, at et flertal blandt vælgerne afviser denne tvivlsomme tekst.

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Forfatningstraktaten er et kompromis, der bør vurderes ud fra det, som den faktisk indeholder, og ikke det, som nogle - hvad enten de tilhører den føderalistiske eller den skeptiske fløj - mener, den burde indeholde.

Eftersom Portugal i en globaliseret verden har alt at vinde ved at tilhøre en regional blok med EU's kendetegn, finder jeg, at traktaten - ligesom ethvert andet kompromis - indeholder elementer, som jeg er enig i, og andre, som jeg bryder mig mindre om.

På plussiden vil jeg gerne fremhæve den forenkling, der er opnået ved at samle traktaterne til én, den tydeligere opdeling mellem nationale og europæiske kompetencer, de nationale parlamenters styrkede rolle og garantien for, at Unionen kun råder over de beføjelser, som medlemsstaterne tillægger den. Dertil kommer, at traktaten betyder en stabilisering af traktatrevisionsprocessen, hvilket giver sikkerhed og stabilitet.

Derimod er jeg utilfreds med, at der i præamblen ikke er nogen henvisning til Europas jødisk-kristne arv, at rådsformandskabet ikke mere går på skift mellem medlemsstaterne, at Kommissionens sammensætning på sigt skal indskrænkes, og at der oprettes en post som europæisk udenrigsminister, hvilket kan blive en kilde til konflikt.

Efter afvejning af plus og minus stemmer jeg for.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Jeg har jævnligt kritiseret, at man har forladt EU's bedste praksis, kilden til dens succes, "de små skridts politik", Schumans og grundlæggernes linje, der mere og mere er blevet tromlet over i et vildt ridt fremad, der ikke er i overensstemmelse med befolkningens ønsker. Jeg ville foretrække at gå videre ad den vej, der defineres af et i mangfoldighed reelt forenet Europa, der respekterer de nationale demokratier, som det udspringer af, i stedet for at bidrage til blændværket af en protokontinentalstat, som kun få vil have, som befolkningen ikke har bedt om, og som ingen jo bryder sig om.

Det er ikke svært for mig at tilslutte mig en europæisk forfatningstraktats store visioner. Så skulle den imidlertid også, efter at befolkningerne var blevet hørt, forberedes gennem ægte demokratiske procedurer, med ægte og repræsentativ deltagelse og i samvirke med borgerne, i en forsamling, der utvetydigt var valgt dertil, og hvorefter der skulle følge en regeringskonference. Jeg har altid følt afsmag over den herskende stemning af fortielse og fordrejning, den manglende loyalitet over for borgerne, at man ofte siger ét, men faktisk gør noget andet, og over den overlegenhed, som retsstatens principper er blevet behandlet med, ganske symbolsk for holdningen om, at "alle kneb gælder", blot de tjener et bestemt formål. Det naive ekko heraf er den pompøse erklæring om, at Europa-Parlamentet "godkender forfatningstraktaten". Det er ikke vores kompetence, og at påstå det kan vi juridisk set ikke tillade os.

Jeg havde håbet på noget bedre.

Jeg har stemt imod beslutningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ries (ALDE), skriftlig. - (FR) Ja, jeg tilslutter mig uden forbehold udkastet til en forfatning for Europa, og jeg har med glæde stemt for den udmærkede betænkning, mine kolleger har uarbejdet. Ganske vist er forfatningsudkastet et kompromis, men det indebærer bemærkelsesværdige fremskridt.

Unionen med 25 medlemsstater bliver stabil med en præsident udnævnt for en periode på to et halvt år i stedet for det nuværende formandskab, der skifter hvert halve år. En udenrigsminister vil blive Europas stemme i verden. Chartret om grundlæggende rettigheder bliver omsider integreret i forfatningsteksten. Borgerne vil få ret til at indgive andragender (der kan omsættes til europæisk lovgivning ved over 1 million underskrifter). Og på det sociale område har Unionen for første gang sat sig en række mål om fælles udvikling inden for en social markedsøkonomi.

Kort sagt et mere demokratisk, mere gennemskueligt, klarere og mere effektivt EU. Men vi har måske endnu det vanskeligste foran os, nemlig at gennemføre ratificeringen i alle vores medlemsstater og følgelig forklare udkastet på en sådan måde, at vi kan overbevise Europas borgere. Og det glæder mig, at de belgiske borgere i denne tid med så stor EU-skepsis ifølge en ny meningsmåling ligger forrest i kampen for et ja med 80 % for!

 
  
MPphoto
 
 

  Roure (PSE), skriftlig. - (FR) Følelsen af at opleve et historisk øjeblik indtræffer kun sjældent i tilværelsen, og jeg er overbevist om, at vi med denne forfatningstraktat deltager i udfærdigelsen af en skælsættende begivenhed for det Europa, vi ønsker at skabe.

Denne tekst ligger i logisk forlængelse af EU's grundlæggeres arbejde, som tog sit udspring i drømmen om dette Europa med 25 og snart flere medlemmer.

Takket være denne forfatningstraktat bliver Europas humanistiske, åndelige og sociale arv det grundlag, vores dagligdag bygger på.

Chartret om grundlæggende rettigheder bliver juridisk gyldigt og kan gøres gældende over for borgerne.

Der vil blive indført mere enkle regler, som i højere grad ligner dem, vi kender i vores 25 demokratier.

Unionen vil også komme til at spille en større politisk rolle i verden, vil endelig kunne veje tungere og forhåbentlig sætte sig endnu mere igennem i nationernes samarbejde og lade sit fredsideal stråle, det fredsideal, der dannede grundlaget for Unionen tilblivelse

Jeg har stemt for Corbett-betænkningen, og i mit land vil jeg føre kampagne for en ratificering af teksten ved folkeafstemning. Historiens tog er sat i gang, lade os tage det sammen.

 
  
MPphoto
 
 

  Silva Peneda (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Europa-Parlamentets godkendelse af forfatningstraktaten er et historisk øjeblik på grund af den rolle, som Parlamentet har spillet i løbet af hele denne proces.

Som medlem af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender har jeg stemt for, da jeg er overbevist om, at vi tager et skridt fremad i konsolideringen af den europæiske socialpolitik.

Borgernes sociale rettigheder er klart styrket, fordi EU's charter om grundlæggende rettigheder er blevet inkorporeret i forfatningen, hvilket er en anerkendelse af, at borgerne befinder sig centralt i den europæiske integration.

Økonomisk og social samhørighed bekræftes som et af EU's grundlæggende mål. Der indføres nye bestemmelser om et højt beskæftigelsesniveau, bekæmpelse af social udstødelse og forskelsbehandling, fremme af social retfærdighed, social beskyttelse, ligestilling mellem mænd og kvinder, et højt uddannelses- og sundhedsniveau, fremme af bæredygtig udvikling og hensyntagen til tjenesteydelser af almen økonomisk interesse.

EU's rolle på den internationale scene styrkes også, hvad angår indsatsen for at udrydde fattigdom og fremme af bæredygtig udvikling og fair handel.

Nye bestemmelser vil også gøre det lettere for borgere, arbejdsmarkedets parter, repræsentative organisationer og civilsamfundet at deltage i EU's drøftelser.

Efter mere end et halvt århundredes europæisk integration og utallige traktater kan der slet ikke herske tvivl om, at det er den europæiske forfatning, der tilbyder EU's borgere de fleste synlige og konkrete fordele.

 
  
MPphoto
 
 

  Staes (Verts/ALE), skriftlig. - (NL) Hr. Corbetts og hr. Méndez de Vigos betænkning kan karakteriseres som ren propaganda. Der er ikke tale om en ærlig afvejning af fordele og ulemper ved den foreliggende forfatning. Der anføres intet om, at alt for mange politikområder fortsat er overladt til det mellemstatslige samarbejde, og at der fortsat er vetoret på afgørende områder.

De konstitutionelle regioners rolle i den europæiske beslutningsproces er fortsat usikker. Af traktatens del III fremgår det klart, at Unionen savner en social orden, og teksten stadfæster valget af den neoliberale model. EU er fortsat i for ringe grad en Union med fokus på sikkerheden, og man truer med i højere grad at lægge vægt på indsættelse af militære midler end brug af konfliktforebyggelse. Disse bemærkninger savnes i betænkningen, hvorfor jeg har stemt imod den. Det forhindrer ikke, at jeg i de kommende måneder sammen med de grønne, partiet Groen!, vil føre kampagne for, at Belgien ratificerer forfatningen i det føderale og i det flamske parlament samt i parlamentet i Bruxelles. Forfatningen betegner trods alt et stort skridt i den rigtige retning, og ratificeres den ikke, er vi tilbage ved bestemmelserne i Nice-traktaten, som er mindre effektiv, mindre gennemsigtig og mindre demokratisk end det foreliggende udkast til forfatning for Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Thyssen (PPE-DE), skriftlig. - (NL) Hr. formand, jeg har med største overbevisning stemt for beslutningsforslaget og dermed for forfatningstraktaten.

Jeg tilslutter mig de argumenter, som et stort flertal af Europa-Parlamentets medlemmer er enige om, når det drejer sig om at tilskynde Europas borgere og de nationale og regionale parlamenter til at indtage en positiv holdning.

Ligeledes deler jeg den kritik, der har lydt af, at der spredes usandheder om forfatningstraktaten.

Den foreliggende tekst, som nu skal ratificeres på demokratisk vis, indeholder kun skridt i den rigtige retning. Den åbner bedre muligheder for på åben, gennemsigtig, demokratisk og effektiv måde at sætte fokus på de politikområder, hvor Unionen kan og bør sikre en merværdi af hensyn til borgerne. Den fortjener al vores støtte.

 
  
MPphoto
 
 

  Väyrynen og Virrankoski (ALDE), skriftlig. - (FI) Vi stemte imod Corbett- og Méndez de Vigo-betænkningen, fordi vi ikke støtter vedtagelsen af den europæiske forfatning.

Forfatningen vil hovedsageligt overføre beføjelser til beslutningstagning fra medlemsstaterne til EU. Det centrale i magtudøvelsen i EU ville blive flyttet fra mellemstatsligt samarbejde til et overstatsligt niveau.

Der bør forhandles en ny traktat for EU, som skal danne grundlag for dets udvikling som en føderation af uafhængige stater.

 
  
MPphoto
 
 

  Záborská (PPE-DE), skriftlig. - (SL) Det nye Europa betyder overlevelse, fordi det forkaster enhver form for totalitarisme. Vi betalte med vores blod, fordi vi holdt fast ved det europæiske ideal, som er at opnå tanke-, religions- og trosfrihed.

Den europæiske integration, som er den måde, de 25 EU-medlemsstater fungerer sammen på og får fællesskabsprocedurerne til at fungere bedre, skal styrkes og forsigtigt forbedres lidt efter lidt.

Hvis man stiller enkle spørgsmål om denne forfatning, bør det ikke føre til beskyldninger om at være antidemokratisk. Vi har stadig brug for forståelige og troværdige svar.

I henhold til denne forfatning kommer EU's Domstol, som der ikke er kontrol med, til at dømme på en måde, som er direkte og utvetydig for alle EU-institutioner og -organer samt medlemsstaterne. Ingen forfatningsadvokat har kunnet vise mig, hvor det er garanteret, at Domstolen ikke krænker de forskellige nationale kompetencer og politikker.

Selv om Parlamentets valgte flertal eller sammensætningen af Rådet bliver ændret, hvordan kan EU's primære politiske retning så ændres, når den er fastsat i et forfatningsdokument, i hvilket der kræves dobbelt enstemmighed?

Endelig er den kulturelle kortsynethed i forfatningen en foruroligende form for revisionisme, da den forkaster den kristne arv. Jeg indrømmer, at Nice-traktaten ikke indeholdt en henvisning til Europas kristne arv, men den gav sig heller ikke ud for at være en forfatning.

 
  
MPphoto
 
 

  Batten (IND/DEM). - (EN) Hr. formand, jeg har en alvorlig klage. For ca. 15 minutter siden skulle der foregå en fredelig protest mod forfatningen - et banner skulle foldes ud. To af IND/DEM-Gruppens medarbejdere blev fysisk overfaldet - en blev sparket og slået. Sikkerhedspersonalet, som jeg tror var involveret i det, omfatter bl.a. hr. Zylka og hr. Dekhudt. Jeg anmoder Dem om øjeblikkelig at foretage en grundig undersøgelse af, hvad der er sket.

Vi har haft en ensidig debat her om forfatningen. Der er blevet brugt et enormt pengebeløb. Der bliver foldet bannere ud for jasiden, men ingen fra nejsiden får lov at sige noget, og når der foregår en fredelig protest, så bliver folk fysisk overfaldet. Det er helt i modstrid med de demokratiske principper, som denne institution foregiver at stå for.

Jeg anmoder Dem om straks at foretage en undersøgelse. De vil få en skriftlig klage.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Alt bliver overdraget til Europa-Parlamentets kompetente instans.

Stemmeforklaringerne er afsluttet.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik