Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

6. Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούμε τώρα στις αιτιολογήσεις ψήφων.

- Σύσταση Medina Ortega (A6-0073/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Fatuzzo (PPE-DE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δώσατε τον λόγο για την αιτιολόγηση της ψήφου μου μετά τη διακοπή της συνεδρίασης. Επιβεβαιώνω ότι ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Manuel Medina Ortega σχετικά με την αστική ευθύνη για τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα που δυστυχώς συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη.

Στις επόμενες εκθέσεις του για το θέμα αυτό, θα ήθελα να ζητήσω από τον κ. Manuel Medina Ortega να ενδιαφερθεί για την προστασία των ηλικιωμένων, οι οποίοι δεν αποζημιώνονται για βλάβες από τροχαία ατυχήματα γιατί δεν μπορούν να κερδίσουν εισόδημα λόγω της προχωρημένης τους ηλικίας. Πιστεύω πως το γεγονός ότι είναι κάποιος ηλικιωμένος, δεν σημαίνει ότι δεν δικαιούται αποζημίωσης για τις βλάβες που υπέστη.

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Στόχος της προκειμένης πρότασης είναι η ενημέρωση των ελαχίστων ποσών υποχρεωτικής κάλυψης, στο πλαίσιο της κοινοτικής εναρμόνισης σε αυτόν τον τομέα, στην εν λόγω οδηγία σχετικά με την ασφάλιση των οχημάτων.

Το βασικό πρόβλημα όσον αφορά την πρόταση αυτή είναι η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ, αφενός, της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας του θύματος –της κάλυψης για σωματικές και υλικές βλάβες– σε περίπτωση αυτοκινητιστικού ατυχήματος στο οποίο εμπλέκεται όχημα σχετικά χαμηλής αξίας και, αφετέρου, του γεγονότος ότι η βελτίωση της κάλυψης αυτού του είδους θα οδηγήσει σε αύξηση των ασφαλίστρων, ενώ οι «τιμές» που χρεώνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν ελέγχονται.

Μια περαιτέρω πτυχή αυτού του θέματος είναι το γενικότερο πρόβλημα της εναρμόνισης καθόσον τα οικονομικά δεδομένα διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη, κυρίως στις χώρες του Νότου, όπως η Πορτογαλία, οι οποίες διατηρούσαν εξαρχής επιφυλάξεις σε αυτό το θέμα. Στην Πορτογαλία δόθηκε μια μεταβατική περίοδος εντός της οποίας όφειλε να προσαρμόσει την εθνική της νομοθεσία. Στην κοινή θέση προβλέπεται μια περαιτέρω μεταβατική περίοδος πέντε ετών, την οποία θεωρώ καλύτερα ισορροπημένη.

Εντούτοις, οι προτάσεις αύξησης των ελαχίστων ποσών σε 1 εκατομμύριο ευρώ ανά θύμα και 5 εκατομμύρια ευρώ ανά αξίωση, ανεξαρτήτως του αριθμού των θυμάτων, είναι υπερβολικές, ιδίως ως προς το δεύτερο ποσό.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin, David (PSE), γραπτώς. (EN) Ελπίζω ότι αυτή η πρόταση θα επιτύχει τους στόχους της για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ στον τομέα της ασφάλισης των οχημάτων.

Η θέσπιση ενός συνεκτικού πλαισίου αναγνώρισης των ασφαλιστηρίων και των απαιτήσεων διασυνοριακά προσφέρει σαφή πλεονεκτήματα στους οδηγούς. Η παρούσα έκθεση θα αποσαφηνίσει επίσης τι δικαστική συνδρομή δικαιούνται οι οδηγοί κατόπιν ενός ατυχήματος.

Ελπίζω ότι η διαφωνία για θέματα «ρυμουλκούμενων οχημάτων» δεν θα αποτρέψει την υιοθέτηση αυτής της πρότασης χωρίς να χρειαστεί να προσφύγουμε στη συνδιαλλαγή.

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση (A6-0073/2004) του κ. Medina Ortega σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία οχημάτων.

Η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και η αύξηση της κυκλοφορίας των οχημάτων εντός της Κοινότητας συνεπάγονται ότι επί μία δεκαετία ήταν αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κανόνων. Ως εκ τούτου, ήταν αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση της προστασίας μέσω υποχρεωτικής κάλυψης για τα θύματα ατυχημάτων τα οποία προκαλούνται από οχήματα, και η διασφάλιση μεγαλύτερης σύγκλισης ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη ερμηνεύουν και εφαρμόζουν την οδηγία.

Με αυτή την πέμπτη οδηγία θα είναι ευκολότερη η απόκτηση αποτελεσματικής και ισχυρής ασφάλισης αστικής ευθύνης εκτός της χώρας κατοικίας, και η πώληση ή αγορά οχήματος σε τρίτο κράτος μέλος. Επιπλέον, αυτό το κείμενο ενισχύει τη νομική προστασία των θυμάτων ατυχημάτων. Θεωρώ επίσης ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να δοθεί έμφαση στην πρόταση του Κοινοβουλίου για μια μεταβατική περίοδο έως και πέντε ετών προκειμένου να μπορέσουν τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν αντιστοίχως τα ελάχιστα ποσά κάλυψης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Η ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία οχημάτων είναι εξαιρετικά σημαντική για τους ευρωπαίους πολίτες είτε είναι ασφαλισμένοι είτε είναι θύματα ατυχήματος.

Το σημερινό σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος ενημερώνει και ενισχύει την προστασία των θυμάτων οδικών ατυχημάτων μέσω υποχρεωτικής ασφάλισης· καλύπτει τα κενά και αποσαφηνίζει τις διατάξεις των οδηγιών προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη σύγκλιση ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη ερμηνεύουν και εφαρμόζουν αυτές τις διατάξεις, ενώ προσφέρει λύσεις στα προβλήματα που συχνά ανακύπτουν, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της ασφάλισης των οχημάτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και την ενημέρωση της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής νομοθεσίας και, συγχρόνως, διαφυλάσσει τα συμφέροντα των καταναλωτών και τους διασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο προστασίας.

Το εν λόγω νομοθετικό ψήφισμα συνάδει, συνεπώς, με τα μέτρα ενίσχυσης της προστασίας των θυμάτων οδικών ατυχημάτων και μεριμνά για τη δέουσα αποζημίωση του ζημιωθέντος.

Ευελπιστώ, ωστόσο, ότι θα επιδειχθεί ευελιξία ώστε να αποτραπεί τυχόν κάθετη αύξηση των ασφαλίστρων.

Θεωρώ επίσης ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες σε νομοθετικό επίπεδο για την αποτροπή της χρησιμοποίησης παρελκυστικών τακτικών για την αποφυγή της αποζημίωσης που εγγυάται το συμβόλαιο μεταφοράς στο κράτος μέλος στο οποίο ευρίσκεται ο κίνδυνος.

Η ψήφος μου συνάδει με τη συμβιβαστική θέση που συμφωνήθηκε στον χθεσινό τριμερή διάλογο.

 
  
  

Έκθεση Corbett και Méndez de Vigo (A6-0070/2004)

 
  
MPphoto
 
 

  Fatuzzo (PPE-DE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, πριν ψηφίσω για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και εκφράσω με ικανοποίηση τη θετική μου ψήφο, αποκοιμήθηκα ίσως λόγω της ηρεμίας με την οποία ο Πρόεδρος Borrell προεδρεύει των ψηφοφοριών. Στο όνειρό μου είδα εσάς, Πρόεδρε Onesta, να μου λέτε ότι έπρεπε να ψηφίσω υπέρ και, όταν σας ρώτησα «Γιατί πρέπει να ψηφίσω υπέρ», μου απαντήσατε «Γιατί εκπροσωπείτε τους συνταξιούχους». Πρέπει να καταλάβουμε ότι το Σύνταγμα αυτό, που ενσωματώνει τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αναγνωρίζει στους ηλικιωμένους τα ίδια δικαιώματα με τους νέους και τους εργαζόμενους. Αιτιολογώντας τη θετική μου ψήφο, θα ήθελα να εκφράσω την ευχή να μην υπάρξουν πλέον στην Ευρώπη διακρίσεις εις βάρος των ηλικιωμένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Vanhecke (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, το γεγονός ότι απορρίπτουμε τελείως αυτό το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα δεν σημαίνει ότι διαφωνούμε με την ενίσχυση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο – τουναντίον. Ωστόσο, αντιστεκόμαστε στο ευρωπαϊκό κράτος του Μεγάλου Αδελφού, το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με κάτι που ορίζεται σε αυτό το Σύνταγμα, συγκεκριμένα με τον σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας.

Δεδομένου ότι εμείς οι Φλαμανδοί ζούμε στο βελγικό ομοσπονδιακό κράτος, βιώνουμε από πρώτο χέρι πόσο δύσκολο, για να μην πω αδύνατον, είναι να υπάρξει χρηστή διακυβέρνηση στο εσωτερικό ενός ομοσπονδιακού κράτους. Διαπιστώνοντας πλέον ότι με αυτό το Σύνταγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μοιάζει όλο και περισσότερο με ένα είδος διευρυμένου Βελγίου, με υπερβολική παρέμβαση σε αρμοδιότητες οι οποίες, κατά την άποψή μας, είναι αυστηρώς εθνικές, συμπεριλαμβανομένων –μεταξύ άλλων– του πολιτισμού, της γλωσσικής νομοθεσίας και του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, αυτό είναι κάτι που υπερβαίνει τις ανοχές μας. Τασσόμαστε υπέρ της Ευρώπης αλλά κατά της ευρωπαϊκής ομοιομορφίας. Εννοείται ότι καταψηφίσαμε αυτό το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα γι’ αυτούς και για πολλούς άλλους λόγους.

 
  
MPphoto
 
 

  Savary (PSE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, όταν υπερψήφισα την έκθεση Corbett δεν το έπραξα επειδή θεώρησα ότι το Σύνταγμα έχει οριστικώς κριθεί. Συγχρόνως, όμως, δεν θεωρώ ότι πρόκειται για κάτι τυχαίο. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν οι επίμοχθοι αγώνες που προηγήθηκαν της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1949 και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του 1961, τον οποίο στήριξε το σύνολο των συνδικαλιστικών ενώσεων. Αυτά τα κείμενα έχουν πλέον αποφέρει καρπούς με τη μορφή του δευτέρου μέρους της Συνταγματικής Συνθήκης, η οποία περιλαμβάνει τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Πάνω από όλα, όμως, σκέφτηκα τον πραγματικό πατέρα του Συντάγματος, τον Altiero Spinelli, το όνομα του οποίου δεν αναφέρεται όσο συχνά θα έπρεπε. Ο Spinelli, ο οποίος είχε υπάρξει μέλος της Κομμουνιστικής Νεολαίας και είχε τεθεί για μια δεκαετία σε κατ’ οίκον περιορισμό από τον Μουσολίνι, είχε προβλέψει αυτό το κείμενο ήδη από την πρώτη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως άμεσα εκλεγμένου σώματος. Ένα άλλο όνομα που μου έρχεται στον νου είναι αυτό του κ. Duhamel, ο οποίος κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου συνόδου μας προέτρεψε να συγκαλέσουμε μια δημόσια Συνέλευση για την κατάρτιση αυτής της Συνταγματικής Συνθήκης. Συνεπώς, κατέληξα ότι, ως αριστερός, μπορώ να προσφέρω σήμερα τη στήριξή μου σε αυτό το σχέδιο Συνταγματικής Συνθήκης με καθαρή συνείδηση, καθόσον ανοίγει μια πολλά υποσχόμενη νέα σελίδα στην ιστορία της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Korhola (PPE-DE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έγκρισης του Συντάγματος, αλλά επιθυμώ συγχρόνως να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου για την ανεπαρκή αναφορά στη χριστιανική μας κληρονομιά. Στη συζήτηση επί του θέματος υπήρξαν σοβαρές παρανοήσεις ως προς τη μορφή μιας τέτοιας αναφοράς. Δεν πρόκειται για ομολογία πίστης, αλλά για αναγνώριση των θεμελίων της ηθικής μας υποδομής.

Ο Θεός δεν χρειάζεται την προστασία των άρθρων του Συντάγματος –δεν τίθεται τέτοιο θέμα– αλλά οι άνθρωποι χρειάζονται μια τέτοια προστασία. Η υπεράσπιση των αδυνάτων δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με αριστοτελικό τρόπο, με την απλή παράθεση ορθολογικών επιχειρημάτων. Για τον λόγο αυτόν, θεωρώ ότι οφείλαμε να αναγνωρίσουμε τον ρόλο του χριστιανισμού στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής αντίληψης περί ανθρωπισμού. Ο ανθρωπισμός που γνωρίζουμε σήμερα οφείλει πολλά στη χριστιανική εικόνα της ανθρωπότητας η οποία δίνει έμφαση στην αξία του ατόμου. Τα μεγαλεπήβολα οράματά μας για μια δίκαιη Ευρώπη χρειάζονται ένα σταθερό θεμέλιο. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Claeys (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, είναι βεβαίως αδύνατον να αναφέρω σε ένα λεπτό όλους τους λόγους για τους οποίους καταψήφισα την έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Ως εκ τούτου, θα περιοριστώ στην ουσία του θέματος, η οποία συνίσταται στο ότι συντάγματα έχουν τα εθνικά κράτη, και όχι οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός, ασφαλώς, εάν η πρόθεση είναι να μετατραπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα ομοσπονδιακό υπερκράτος, οπότε δεν μπορείτε να υπολογίζετε στη στήριξη του Vlaams Belang.

Δεν είναι όλα τα στοιχεία της Συνταγματικής Συνθήκης αρνητικά –τουναντίον– αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ορισμένες απλουστεύσεις και διασαφήσεις θα μπορούσαν να είχαν πραγματοποιηθεί μέσω μιας νέας ευρωπαϊκής συνθήκης όπως οι προηγούμενες. Αυτό το Σύνταγμα, πάνω από όλα, οδηγεί σε νέες μεταφορές αρμοδιοτήτων στην ΕΕ και σε μεγαλύτερη κοινοτική παρέμβαση. Επιπλέον, ενόψει της πιθανής ένταξης της Τουρκίας, μιας χώρας η οποία θα δημιουργήσει σοβαρή αναταραχή στη λειτουργία όλων των θεσμικών οργάνων, το κείμενο έχει ήδη ξεπεραστεί προτού επικυρωθεί από τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Pflüger (GUE/NGL). (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι θεωρώ πολύ ασυνήθιστη τη διαδικασία με την οποία αντιμετωπίζονται αυτήν τη φορά οι αιτιολογήσεις ψήφου. Στην έκθεση για την οποία μόλις ψηφίσαμε αναφέρεται: «Το Σύνταγμα επέφερε τις σημαντικότερες βελτιώσεις στον ειδικότερο τομέα της κοινής πολιτικής ασφάλειας». Αυτό είναι για μένα το κύριο σημείο εξαιτίας του οποίου απορρίπτω τη συνταγματική συνθήκη της ΕΕ. Εκεί αναφέρεται στο άρθρο Ι-41 παράγραφος γ: «δέσμευση των κρατών μελών να βελτιώσουν προοδευτικά τις στρατιωτικές τους δυνατότητες». Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύονται για εξοπλισμό. Στον τομέα της εξωτερικής και στρατιωτικής πολιτικής, προφανώς στόχος της συνταγματικής συνθήκης είναι να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ικανότητα διεξαγωγής πολέμων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συνθήκη πρόκειται να διασφαλίσει την ικανότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων με στρατιωτικά μέσα, όπως αναφέρει το άρθρο I-41 παράγραφος 1. Ο εξοπλισμός γίνεται συνταγματική επιταγή. Δημιουργείται ένας Οργανισμός Εξοπλισμών που θα το επιτηρεί αυτό και θα επιβάλλει τα κατάλληλα μέτρα για την ενίσχυση της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης του αμυντικού τομέα. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά ακόμη σημεία εξαιτίας των οποίων πρέπει να απορριφθεί το σύνταγμα, ακριβώς επειδή στρατιωτικοποιεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήθελα να καταστήσω σαφές με την αιτιολόγηση της ψήφου μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η πρόοδος της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης που εξασφαλίζεται με τη συνταγματική συνθήκη είναι σημαντική και γι’ αυτό την ενέκρινα.

Ωστόσο υπάρχουν σημεία που με ανησυχούν: για παράδειγμα η μέθοδος ανοιχτού συντονισμού ως νομικά μη δεσμευτική συνεργασία των κρατών μελών στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση, της πολιτικής για την έρευνα, της πολιτικής για την υγεία και της βιομηχανικής πολιτικής. Τώρα η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη θέσπιση κατευθυντηρίων γραμμών και σχεδίων δράσης στους εν λόγω τομείς.

Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι πρώτα δημιουργούνται οι πολιτικές πρωτοβουλίες –νέες πολιτικές πρωτοβουλίες– και στη συνέχεια, εάν χρειαστεί, οι αντίστοιχες αρμοδιότητες. Η μέθοδος του ανοιχτού συντονισμού είναι μια αρχή εξευρωπαϊσμού τομέων δραστηριοτήτων που μέχρι τώρα ανήκαν στα εθνικά κράτη και αποδυναμώνει την κατανομή εξουσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ κρατών μελών και Ευρώπης. Η διαδικασία αυτή είναι περισσότερο από κατάλληλη για να καταργήσει τον απαραίτητο ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Deß (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αιτιολογήσω την ψήφο μου. Παρά τους μεγάλους μου ενδοιασμούς, ψήφισα υπέρ της Συνέλευσης επειδή συνιστά βελτίωση συγκριτικά με τη σημερινή κατάσταση και νομοθεσία.

Αισθάνομαι όμως θλίψη διότι στο σύνταγμα αυτό δεν γίνεται αναφορά στον Θεό. Προξενεί απογοήτευση σε εμένα και σε εκατομμύρια πολιτών στην Ευρώπη το γεγονός ότι οι 25 αρχηγοί κυβερνήσεων και το Κοινοβούλιο δεν είχαν τη βούληση και τη δύναμη να επιβάλουν αυτή την αναφορά στον Θεό. Θα ήταν καλό για ένα ευρωπαϊκό σύνταγμα να αναφέρεται στο προοίμιό του ότι ενεργούμε με ευθύνη για τις πράξεις μας ενώπιον Θεού και ανθρώπων.

Ένας άλλος λόγος όμως που ενέκρινα το σύνταγμα είναι ότι προσφέρει τη δυνατότητα, σύμφωνα με το άρθρο 57, να προσφέρουμε στην Τουρκία και σε άλλες χώρες μια διαρκή προνομιακή εταιρική σχέση στο πλαίσιο ειδικών σχέσεων. Ελπίζω ότι αργότερα θα είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί η αναφορά του Θεού στο σύνταγμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Brepoels (PPE-DE), γραπτώς. – (NL) Με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, η Ευρώπη επιδιώκει να καταστεί πιο δημοκρατική και διαφανής. Αυτό καταδεικνύεται από τον ενισχυμένο ρόλο του Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, από την επιβεβαίωση και ενίσχυση της αρχής της επικουρικότητας, από τη διαμόρφωση ενός ομοιόμορφου νομικού πλαισίου και την απλούστευση των νομοθετικών μέσων. Η επέκταση των κοινοτικών αρμοδιοτήτων στους τομείς της πολιτικής άμυνας και ασύλου και ο ορισμός των ευρωπαϊκών αξιών αποτελούν σημαντικά νέα σημεία εκκίνησης του Συντάγματος.

Το Σύνταγμα αποτελεί βήμα προόδου. Ομολογουμένως είναι διστακτικό, αλλά αποτελεί, παρ’ όλα αυτά, βήμα προόδου. Γι’ αυτό και η Νέα Φλαμανδική Συμμαχία (N-VA) στηρίζει αυτό το βήμα καθόσον αντιπροσωπεύει μια πιο δημοκρατική και διαφανή Ευρώπη, μια Ευρώπη με ισχυρή πολιτική κουλτούρα η οποία οικοδομείται από τη βάση και στηρίζεται από τους πολίτες της.

Συγχρόνως, η Νέα Φλαμανδική Συμμαχία θεωρεί ότι το Σύνταγμα αποτελεί μια χαμένη ευκαιρία. Παρ’ όλο που τα τρία τέταρτα των ευρωπαϊκών κανονισμών εφαρμόζονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η συμμετοχή των περιφερειακών αρχών που καλούνται να τους εφαρμόσουν είναι ελάχιστη. Οι περιφέρειες από τις οποίες αποτελείται η Ευρώπη δεν αναλαμβάνουν τον παραμικρό (επίσημο) ρόλο στις ευρωπαϊκές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Εκτός από μια ασαφή παράγραφο σχετικά με την αναγνώριση της εθνικής ταυτότητας των κρατών μελών, σε αυτό το Σύνταγμα η Ένωση αγνοεί πλήρως τη θεσμική πραγματικότητα σε διάφορα κράτη μέλη. Η διαρκής παράβλεψη αυτής της περιφερειακής διάστασης αντιφάσκει προς την ιδέα της επικουρικότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlotti (PSE), γραπτώς. – (FR) Χαιρετίζω την πρόοδο που έχει σημειώσει η Συνταγματική Συνθήκη όσον αφορά την ανάπτυξη και τη διεθνή αλληλεγγύη, αρχή η οποία κατοχυρώνεται ως μια από τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ.

Για πρώτη φορά, αυτή η Συνθήκη περιλαμβάνει ξεχωριστό κεφάλαιο για τη συνεργασία με τρίτες χώρες και για τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Δίνει έμφαση στους στόχους που σχετίζονται με αυτή την πολιτική, όπως η εξάλειψη της φτώχειας, η προαγωγή της υγείας και η καταπολέμηση των μολυσματικών ασθενειών. Δίνει προτεραιότητα στα δικαιώματα των παιδιών και σημειώνει τεράστια πρόοδο όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και τον κεντρικό τους ρόλο στην ανάπτυξη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται συνεπώς σε ένα σημαντικό σημείο καμπής, καθώς αναγνωρίζει στη Συνταγματική της Συνθήκη ότι η αλληλεγγύη δεν μπορεί να περιορίζεται στη δική της επικράτεια και στους δικούς της μόνο πολίτες, αλλά πρέπει να εκτείνεται και πέρα από τα σύνορά της.

Εκφράζω βεβαίως την ανησυχία μου για μια σειρά θεμάτων, όπως, κυρίως, η απουσία κάθε αναφοράς σε «παγκόσμια δημόσια αγαθά», ένα θέμα επί του οποίου έχω καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις.

Μαζί με τους σοσιαλιστές συναδέλφους μου, ωστόσο, προτίθεμαι να συνεχίσω τον αγώνα προκειμένου να εφαρμοστούν στην πράξη τα στοιχεία εκείνα που δεν μπορέσαμε να εντάξουμε στο κείμενο της Συνθήκης.

 
  
MPphoto
 
 

  Casaca (PSE), γραπτώς. – (PT) Αυτή η θετική και ισορροπημένη έκθεση περιέχει ευνοϊκές κρίσεις για τη Συνθήκη. Προξενεί, ωστόσο, μεγάλη απογοήτευση το γεγονός ότι δεν λαμβάνει υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας του Κοινοβουλίου, του μόνου ευρωπαϊκού οργάνου με ειδικές αρμοδιότητες στον τομέα της αλιείας το οποίο συζήτησε τις τροποποιήσεις ως προς τη διατήρηση των θαλασσίων βιολογικών πόρων.

Όπως συμπέρανε η Επιτροπή Αλιείας, «το να συμπεριληφθεί η διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της ΕΕ, τις οποίες το σχέδιο Συντάγματος αναφέρει λεπτομερώς, είναι τόσο αντικανονικό όσο και αδικαιολόγητο».

Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους τομείς στους οποίους η Συνθήκη υπέστη σημαντικές τροποποιήσεις, οι θαλάσσιοι βιολογικοί πόροι δεν ενδιαφέρουν μόνο τους πολιτικούς. Ενδιαφέρουν τις παραθαλάσσιες κοινότητες, τους αλιείς, τους επιστήμονες και περιβαλλοντολόγους, οι απόψεις των οποίων δεν έπρεπε να είχαν ποτέ αγνοηθεί.

Πράγματι, δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στην Πορτογαλία οδήγησε στο συμπέρασμα ότι μόλις το 4% των πολιτών συμφωνούσε με αυτό το ψήφισμα, σε αντίθεση με ένα ποσοστό 86% των πολιτών, το οποίο υποστήριζε την κοινή ή εθνική αρμοδιότητα.

Η διατήρηση των θαλασσίων βιολογικών πόρων δεν μπορεί να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα κανενός. Είναι καθήκον κάθε πολίτη, και ειδικότερα των πολιτών το εισόδημα των οποίων εξαρτάται από αυτούς τους πόρους, πολιτών τους οποίους δεν μπορούν να αγνοούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι εκπρόσωποι των κρατών μελών. Ευελπιστώ ότι αυτή η «αδικαιολόγητη» και «αντικανονική» διάταξη σύντομα θα διορθωθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Cederschiöld, Fjellner και Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. – (SV) Η αντιπροσωπεία του κόμματος των Μετριοπαθών ψήφισε σήμερα υπέρ της έκθεσης (A6-0070/2004) σχετικά με τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης.

Θεωρούμε ότι η Συνταγματική Συνθήκη πρέπει να σέβεται τη θεσμική ισορροπία. Ως εκ τούτου, απορρίπτουμε τις προτάσεις για έναν εκλεγμένο Πρόεδρο του Συμβουλίου και για εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διαφωνούμε επίσης με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο IV-444 και είναι ευρύτερα γνωστή ως ρήτρα παρέκτασης, διότι θεωρούμε απαραίτητη την επικύρωση κάθε αλλαγής στη Συνθήκη από το σύνολο των κρατών μελών προτού τεθεί σε εφαρμογή.

Η Συνταγματική Συνθήκη καθιστά περισσότερο κατανοητούς τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζουμε τη μεγαλύτερη βαρύτητα που δίδεται στην επικουρικότητας, ενώ συμφωνούμε με διατυπώσεις οι οποίες επιβεβαιώνουν και αναπτύσσουν περαιτέρω τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην ευρωπαϊκή συνεργασία. Η κοινοτική νομοθεσία, όπως ισχύει και εφαρμόζεται, επιβεβαιώνεται όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της κοινοτικής και της εθνικής νομοθεσίας· δηλαδή, η κοινοτική νομοθεσία υπερέχει της εθνικής, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις συνταγματικές παραδόσεις των επιμέρους κρατών μελών. Αποσαφηνίζονται επίσης τα όρια των αρμοδιοτήτων της ΕΕ, ενώ απλουστεύεται η νομοθετική διαδικασία. Συνεπώς, στηρίζουμε την προτεινόμενη Συνταγματική Συνθήκη.

 
  
MPphoto
 
 

  De Rossa (PSE), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω πλήρως αυτή την έκθεση και συνεπώς την υιοθέτηση του σχεδίου Συντάγματος.

Το Σύνταγμα εκπονήθηκε μέσω μιας απαράμιλλα δημοκρατικής διαδικασίας και η θέσπιση ενός Συντάγματος για την Ευρώπη μέσω μιας δεσμευτικής συνθήκης μεταξύ κυρίαρχων κρατών είναι η πιο σημαντική ευρωπαϊκή απόφαση που θα πάρουν οι πολίτες.

Τέσσερις ευρωπαϊκές συνθήκες σε λιγότερο από 15 χρόνια είχαν ως αποτέλεσμα πολλές αδιαμφισβήτητες ευρωπαϊκές επιτυχίες: την ενιαία αγορά, το ευρώ, την προσχώρηση των ανατολικοευρωπαϊκών χωρών, την αύξηση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών, μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, και στρατηγικές πλήρους απασχόλησης και κατά της φτώχειας, για να κατονομάσουμε κάποιες από αυτές.

Είχε όμως καταστεί σαφές, ιδιαίτερα κατόπιν της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής το 2000 στη Νίκαια, ότι η παλαιά διακυβερνητική μέθοδος αναθεώρησης των Ευρωπαϊκών Συνθηκών δεν παρείχε τη δυνατότητα ικανών ευρωπαϊκών απαντήσεων στις κοινές προκλήσεις με τις οποίες ερχόμασταν αντιμέτωποι, ούτε επέτρεπε στους πολίτες να αισθανθούν ότι η διαδικασία ανήκε σε αυτούς. Το θεσμικό πλαίσιο της Ευρώπης εξακολουθούσε να χρειάζεται λεπτομερή εξέταση, η λήψη αποφάσεων έπρεπε να γίνει πιο δημοκρατική και να έρθει πιο κοντά στους πολίτες και η Ευρώπη έπρεπε να έρθει αντιμέτωπη με τις ευθύνες της απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο, ιδιαίτερα τον αναπτυσσόμενο, αν πρόκειται να τεθεί η διαδικασία παγκοσμιοποίησης υπό δημοκρατικό έλεγχο.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernandes (PSE), γραπτώς. – (PT) Επικροτώ την ποιότητα της έκθεσης σχετικά με τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης. Αν και το Σύνταγμα υπολείπεται των αρχικών επιθυμιών του Κοινοβουλίου και περιλαμβάνει αμφισβητούμενες απόψεις, όπως το –άκρως σημαντικό για τη Μαδέρα και τις Αζόρες– ζήτημα της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης στον τομέα της διατήρησης των θαλασσίων βιολογικών πόρων, κατά της οποίας εκφράστηκαν αρκετές αντίθετες απόψεις στη Συνέλευση, καθώς και στη γνωμοδότηση που εξέδωσε η Επιτροπή Αλιείας για το Σύνταγμα, αναγνωρίζω ότι πρόκειται για έναν θετικό συμβιβασμό και αποτελεί βελτίωση των ισχυουσών Συνθηκών, όπως αναφέρουν οι συνεισηγητές, ενώ αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τους πολίτες της Ευρώπης.

Θέλω επίσης να τονίσω την προσέγγιση που περιλαμβάνεται στο Σύνταγμα όσον αφορά το καθεστώς των άκρως απομακρυσμένων περιφερειών. Στο Σύνταγμα δεν διατηρείται απλώς και ενισχύεται η δυνατότητα προσαρμογής της εφαρμογής όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών στις άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες, αλλά επιβεβαιώνεται επίσης ότι αυτό το άρθρο συνιστά ισχυρή νομική βάση για την ανάπτυξη μιας γνήσιας πολιτικής για τις άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες.

Θα ψηφίσω υπέρ της έγκρισης του Συντάγματος. Προτρέπω τους πολίτες να το επικυρώσουν και εκφράζω τη δέσμευσή μου υπέρ της εκστρατείας εφαρμογής του.

 
  
MPphoto
 
 

  Ferreira, Anne (PSE), γραπτώς. – (FR) Απείχα από την ψηφοφορία επί της εκθέσεως αυτής για πολλούς λόγους.

Καταρχάς, δεν μπορώ να υπερψηφίσω αυτό το κείμενο διότι τα στοιχεία ως προς τα οποία διαφωνώ με το Σύνταγμα είναι πολλαπλάσια των ελαχίστων πτυχών ως προς τις οποίες θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι σημειώνει μικρή πρόοδο.

Εκτός από τις σοβαρές αμφιβολίες που διατηρώ ως προς τη δημιουργία μιας κοινωνικής και πολιτικής Ευρώπης, το σημαντικότερο στοιχείο επί του οποίου διαφωνώ είναι το γεγονός ότι στόχος ενός συντάγματος είναι η κατανομή αρμοδιοτήτων και η περιγραφή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών. Οι πολιτικές και οι ιδεολογικές επιλογές που περιγράφονται στη Συνταγματική Συνθήκη δεν έχουν θέση σε ένα σύνταγμα, και αποκλείουν κάθε δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών πολιτικών.

Επιπλέον, ο στόχος κατά την εκπόνηση αυτής της έκθεσης ήταν ένας και μοναδικός: να μην αναφερθούν παρά μόνον οι θετικές και «προοδευτικές» πτυχές του Συντάγματος. Αυτός ο αποκλεισμός και του ελαχίστου ακόμη στοιχείου κριτικής έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις επιφυλάξεις που εξέφρασε το παρόν Σώμα κατά την έγκριση του προηγουμένου ψηφίσματος για τη Διακυβερνητική Διάσκεψη.

Δεν έχω πεισθεί ότι το σημερινό ψήφισμα ή η Συνθήκη θα επιτύχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των συμπολιτών μας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ούτε ότι τα εν λόγω κείμενα ανταποκρίνονται στα αιτήματά τους για δικαιοσύνη, ισότητα και δημοκρατία.

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Η σημερινή ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με το σχέδιο του νέου Συντάγματος εντάσσεται στη θλιβερή διαδικασία συσκότισης και προπαγάνδας που περιβάλλει το λεγόμενο ευρωπαϊκό Σύνταγμα· πρόκειται, με μια λέξη, για χειραγώγηση.

Το Κοινοβούλιο δεν διαθέτει την παραμικρή νομιμοποίηση να «εγκρίνει» Συνθήκες, όπως θέλει να μας κάνει να πιστέψουμε το σημείο 6 αυτού του ψηφίσματος. Κατά τρόπο ανειλικρινή και ύπουλο, το μεγαλύτερο μέρος της δεξιάς πτέρυγας του Σώματος, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, καθώς και οι σοσιαλδημοκράτες, η Ομάδα των Σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσπαθούν να δημιουργήσουν την ψευδή εντύπωση ότι το σχέδιο Συνθήκης έχει «εγκριθεί» από το Κοινοβούλιο – όπως εξάλλου, εσφαλμένα, θα μεταδώσουν διάφορα μέσα ενημέρωσης, ας μην το λησμονούμε, πριν από τη διενέργεια των εθνικών δημοψηφισμάτων για την έγκριση αυτού του σχεδίου.

Η πρόθεση είναι σαφής: να χρησιμοποιηθεί η σημερινή ψηφοφορία ως ένα ακόμη μέσο άσκησης πίεσης και προπαγανδισμού υπέρ του επαίσχυντου λεγόμενου ευρωπαϊκού Συντάγματος στη διαδικασία επικύρωσης –ή απόρριψής του!– από τα κράτη μέλη. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια απόπειρα παρέμβασης σε έναν τομέα αποκλειστικής αρμοδιότητας των κρατών μελών.

Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι αυτή η ψηφοφορία συνοδεύτηκε από μουσικές, μπαλόνια, πλακάτ και σημαίες «με την παραπάνω διατύπωση και τη λέξη “ναι” σε διάφορες γλώσσες», φιμώνοντας έτσι κάθε επίκριση κατά του σχεδίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Fruteau (PSE), γραπτώς. – (FR) Η έκθεση Corbett, επί της οποίας αποφάνθηκε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναγνωρίζει την αδιαμφισβήτητη πρόοδο που σημειώνει η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης.

Η Συνθήκη μας εφοδιάζει με μια σειρά από μέσα καίριας σημασίας προκειμένου να καταστήσουμε την Ευρώπη πιο αποτελεσματική, πιο κατανοητή και πιο δημοκρατική. Αυτό επιτυγχάνεται με την αποσαφήνιση των επιμέρους ρόλων των θεσμικών οργάνων, με τη μείωση της δυνατότητας παρεμπόδισης των αποφάσεων και με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εκπροσώπων του, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί με καθολική ψηφοφορία.

Συγχρόνως, προάγει την κοινοτική αλληλεγγύη και συμβάλλει στη διασφάλιση της γνήσιας συνοχής στο εσωτερικό της ΕΕ.

Καταρχάς, συμβάλλει στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής χάρη στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος ορίζει κανόνες σχετικά με τα ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Η Συνθήκη διακηρύσσει επίσης τον στόχο της Ευρώπης να αποτελέσει μια κοινωνική οικονομία της αγοράς, η οποία προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Δεύτερον, συμβάλλει στη διασφάλιση της περιφερειακής συνοχής μέσω μιας σειράς διατάξεων οι οποίες θα προσφέρουν τη δυνατότητα στις περιφέρειες της ΕΕ να διαχειρίζονται οι ίδιες την ανάπτυξή τους. Η Συνθήκη επαναλαμβάνει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των άκρως απομακρυσμένων περιφερειών, και ειδικότερα των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων. Απλουστεύοντας τους μηχανισμούς βάσει των οποίων μπορούν να αναγνωριστούν εξαιρέσεις από τους κοινοτικούς κανόνες, προσφέρει πραγματική προστασία για τα υπερπόντια εδάφη, αντισταθμίζοντας έτσι μια καταστροφική αντίληψη σύμφωνα με την οποία η Ευρώπη αποτελεί ενιαίο και ομοιογενή χώρο.

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Το κείμενο επί του οποίου ψηφίζουμε σήμερα δεν είναι μια έκθεση αλλά μια ομολογία πίστης – θα έλεγα μάλιστα κακής πίστης. Σε αντίθεση με τα όσα ισχυρίστηκαν οι εισηγητές, το εν λόγω κείμενο δημιουργεί ένα συγκεντρωτικό, πανίσχυρο και ολοκληρωτικό υπερκράτος από το οποίο απουσιάζει η ταυτότητα και η ψυχή.

Θα είναι ένα συγκεντρωτικό κράτος διότι όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται στις Βρυξέλλες, σε όλους τους τομείς, και οι αποφάσεις αυτές, είτε είναι νομοθετικού χαρακτήρα είτε όχι, και ανεξαρτήτως του εάν θα αφορούν εθνικού ή τοπικού ενδιαφέροντος θέματα, θα οφείλουν να είναι σύμφωνες με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και θα έχουν αποκλειστικό στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων της ΕΕ. Η αρχή της επικουρικότητας θα ευτελιστεί, όπως συμβαίνει ολόκληρη την τελευταία δωδεκαετία.

Θα είναι ένα πανίσχυρο κράτος διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει αρμοδιότητες σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς, ενώ όλες οι πολιτικές έχουν ήδη κοινοτικοποιηθεί ή πρόκειται να κοινοτικοποιηθούν στο μέλλον.

Θα είναι ένα ολοκληρωτικό κράτος διότι η πραγματική εξουσία θα βρίσκεται στα χέρια ελαχίστων αξιωματούχων, συγκεκριμένα στα χέρια των τεχνοκρατών της Επιτροπής, οι οποίοι έχουν το μονοπώλιο της νομοθετικής πρωτοβουλίας, και των δικαστών του Λουξεμβούργου, οι οποίοι μεριμνούν με ιδιαίτερο ζήλο για την τήρηση της ευρωπαϊκής ορθοδοξίας. Το στοιχείο που τους χαρακτηρίζει εξίσου είναι ότι δεν υπόκεινται σε κανενός είδους δημοκρατικό έλεγχο μετά τον διορισμό τους.

Τέλος, θα είναι ένα κράτος χωρίς ψυχή και ταυτότητα, διότι θα έχει απαρνηθεί τις ελληνοχριστιανικές ρίζες του και θα έχει συμφωνήσει στην ένταξη της Τουρκίας, παρά την αντίθετη γνώμη των πολιτών, ενώ θα πιστεύει μόνο στην παγκοσμιοποίηση, στον ανταγωνισμό και στην αγορά.

Συνεπώς, η ψήφος μου θα είναι αρνητική τόσο σήμερα όσο και στο δημοψήφισμα που πρόκειται να διενεργηθεί στη χώρα μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Goudin, Lundgren και Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Καταψηφίσαμε αυτή την έκθεση. Οι ορισμοί που δίνουμε στις λέξεις «επικουρικότητα» και «υπερκράτος» διαφέρουν σαφώς από αυτούς των εισηγητών. Θεωρούμε ότι επικουρικότητα σημαίνει τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους πολίτες και ότι τα εθνικά κοινοβούλια, και όχι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ορίζουν τα θέματα που πρέπει να αποφασιστούν στο εκάστοτε επίπεδο.

Θεωρούμε υπερκράτος ένα κράτος της ΕΕ στο οποίο το Συμβούλιο κατά κανόνα λαμβάνει αποφάσεις βάσει διαδικασίας ειδικής πλειοψηφίας, στο οποίο δεν εκπροσωπούνται όλα τα κράτη μέλη στην Επιτροπή και στο οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα συναπόφασης σε όλα τα θέματα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ΕΕ παύει να λειτουργεί ως συνομοσπονδία κρατών, όπως πιστεύουμε ότι πρέπει να λειτουργεί, αλλά ως ομοσπονδιακό κράτος.

Μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασύλου, μια δύναμη ταχείας αντίδρασης η οποία θα μπορεί να επέμβει σε οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου και ένας αυξημένος κοινοτικός προϋπολογισμός μέσω της δυνατότητας της ΕΕ να επιβάλλει φόρους είναι ορισμένοι μόνο από τους παράγοντες που επεκτείνουν τη δυνατότητα άσκησης πολιτικής εξουσίας αυτού του «υπερκράτους».

Αυτό το σχέδιο Συντάγματος πρέπει να αντικατασταθεί από ένα νέο σχέδιο διακυβερνητικής Συνθήκης η οποία θα δίδει κεντρικό ρόλο στην πολιτική ευθύνη των εθνικών κοινοβουλίων. Θρησκευτικά θέματα δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στα κείμενα των συνθηκών της ΕΕ.

Διαμαρτυρόμαστε διότι, σε συνδυασμό με τη διαδικασία ανάγνωσης αυτής της έκθεσης, η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρόκειται να επενδύσει 340 000 ευρώ από χρήματα των φορολογουμένων σε ένα θέαμα για την έναρξη της εκστρατείας υπέρ του «ναι», υπέρ της υιοθέτησης του «Συντάγματος της ΕΕ» από τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Hedh (PSE), γραπτώς. – (SV) Επέλεξα να διαφοροποιηθώ από την πολιτική μου ομάδα και να καταψηφίσω την έκθεση σχετικά με τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης. Φρονώ ότι το σχέδιο Συντάγματος συνεπάγεται ότι η ΕΕ μετατρέπεται από μια μορφή διακυβερνητικής συνεργασίας βάσει συνθηκών σε ένα κράτος βάσει ενός Συντάγματος. Θεωρώ ότι ενισχύει την υπεροχή της κοινοτικής νομοθεσίας έναντι της εθνικής νομοθεσίας, αφαιρεί περαιτέρω εξουσίες από τα κράτη μέλη και προσφέρει στις μεγαλύτερες χώρες περισσότερη εξουσία από ό,τι στις μικρές χώρες. Με όλα αυτά διαφωνώ.

Ψήφισα υπέρ της ένταξης της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο δημοψήφισμα του 1994, και τάσσομαι ειλικρινά υπέρ της ιδέας της διεθνούς συνεργασίας για την επίλυση κοινών προβλημάτων. Υπάρχουν σημαντικοί στόχοι τους οποίους πρέπει να επιδιώξουμε από κοινού, ιδίως τους τομείς του περιβάλλοντος, της σωματεμπορίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ωστόσο, τάσσομαι κατά της σημερινής τάσης για αυξανόμενα υπερεθνικό χαρακτήρα της ΕΕ. Προτιμώ την ευρωπαϊκή συνεργασία σε διακυβερνητικό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Καταψήφισα αυτή την έκθεση στην τελική ψηφοφορία. Το έκανα κυρίως επειδή πιστεύω ότι η συμπερίληψη της διατήρησης των θαλασσίων βιολογικών πόρων ως μία εκ των πέντε αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της ΕΕ δεν είναι μόνο άχρηστη, αλλά στην πραγματικότητα αφύσικη και αδικαιολόγητη. Το γεγονός ότι η Επιτροπή Αλιείας αυτού του Κοινοβουλίου στήριξε σχεδόν ομόφωνα αυτή την άποψη στη γνωμοδότησή της αντανακλά μια σθεναρή άποψη των κοινοτήτων της Σκωτίας οι οποίες εξαρτώνται από την αλιεία.

Αυτό αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα αποτυχίας της κυβέρνησης του Westminster να ενεργήσει προς όφελος των αλιευτικών κοινοτήτων, και θα παρακινήσει πολλούς ψηφοφόρους στη Σκωτία να ψηφίσουν την απόρριψη της Συνταγματικής Συνθήκης σε ένα επικείμενο δημοψήφισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Isler Béguin (Verts/ALE), γραπτώς. – (FR) Εάν ήταν στο χέρι των Πρασίνων, το σχέδιο συντάγματος θα ήταν εξαιρετικά πιο φιλόδοξο από αυτό που μας έχει κατατεθεί προς έγκριση. Θα μας επέτρεπε να δώσουμε πρακτική μορφή στην πολιτική, κοινωνική και οικολογική Ευρώπη που υποστηρίζουμε. Ένα τέτοιο σχέδιο δεν θα χαρακτηριζόταν από αμφισημίες και αβεβαιότητα ως προς τους στόχους του· δεν θα περιελάμβανε αυτό το τρίτο μέρος το οποίο, καθόσον δεν κάνει τίποτε άλλο από το να συγκεφαλαιώνει προηγούμενες συνθήκες, έρχεται σε αντίθεση με ένα ευρύτερο και φιλόδοξο όραμα για την Ευρώπη. Παρά τις ατέλειές του, θα ψηφίσω υπέρ του σχεδίου συντάγματος, και καλώ όλους μας να πράξουμε το ίδιο, καθόσον θα ήταν εξαιρετικό ατόπημα και μείζον πολιτικό σφάλμα να συνταχθεί κανείς με την πλευρά του «όχι» απλώς και μόνο επειδή το τελικό κείμενο δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μας.

Χρειαζόμαστε την Ευρώπη περισσότερο από ποτέ, παρά τις όποιες ατέλειές της.

Ένα τέτοιο Σύνταγμα θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε μια ειρηνική Ευρώπη η οποία θα προασπίζει κοινές αξίες μας, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία. Αυτό το σπουδαίο βήμα θα επιτρέψει στους ευρωπαίους πολίτες να αισθανθούν ότι τους ενώνει ένα πραγματικά κοινό όραμα. Το «ναι» που θα πω ψηφίζοντας υπέρ της έκθεσης Corbett είναι ένα μαχητικό «ναι».

Εάν δεν σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων αυτή την ιστορική στιγμή θα απεμπολούμε τις προσπάθειες που έχουμε καταβάλει για την οικοδόμηση της Ευρώπης και θα θέταμε φραγμό για μεγάλο χρονικό διάστημα στη φιλόδοξη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού οικοδομήματος που επιθυμούμε…

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Kristensen (PSE), γραπτώς. – (DA) Η ΕΕ θα μπορούσε να λειτουργήσει άριστα με έναν Επίτροπο ανά χώρα. Τώρα, όμως, που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να μειώσει τον αριθμό των Επιτρόπων αρχής γενομένης από το 2014, είναι σημαντικό να εμμείνουμε στην αρχή της δίκαιης εναλλαγής μεταξύ των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Lang (NI), γραπτώς. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, αυτό το Σύνταγμα, το οποίο παρουσιάζεται ως ευρωπαϊκό, είναι ουσιαστικά ένα αντιευρωπαϊκό έγγραφο, καθόσον καταστρέφει τα θεμέλια της Ευρώπης: τα έθνή της, τα οποία χάνουν οριστικά την κυριαρχία τους, καθώς και τις αξίες του ελληνορωμαϊκού και χριστιανικού πολιτισμού της.

Η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς σε αυτές τις αρχές δεν είναι καθόλου ασήμαντη: ήταν αναγκαία προκειμένου να καταστεί αποδεκτή η ένταξη της μουσουλμανικής Τουρκίας. Είναι εμφανές ότι υφίσταται αιτιακή σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συντάγματος και της ένταξης αυτής της ασιατικής χώρας, παρά τα όσα μας λέει ο Πρόεδρος Σιράκ.

Εφόσον εγκριθεί το Σύνταγμα, δεν θα διευκολύνει απλώς την ένταξη της Τουρκίας, αλλά θα της προσφέρει –καθόσον θα είναι η πολυπληθέστερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση– τον μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών στο ΕΚ και τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στο Συμβούλιο, καθιστώντας την πιο ισχυρή από τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Ο Πρόεδρος Σιράκ ψεύδεται όταν μας διαβεβαιώνει ότι ο γαλλικός λαός θα έχει τη δυνατότητα να εκφράσει την άποψή του σχετικά με την ένταξη της Τουρκίας το 2014· τότε θα είναι πολύ αργά. Το δημοψήφισμα σχετικά με το Σύνταγμα θα πραγματοποιηθεί σε λίγους μήνες, λίγο πριν από την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Εάν ψηφίσει «όχι», ο γαλλικός λαός θα λέει επίσης «όχι» στην ένταξη της Τουρκίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Le Pen, Jean-Marie (NI), γραπτώς. – (FR) Αυτό το κείμενο, το οποίο μας παρουσιάζεται ως Σύνταγμα της Ευρώπης, είναι αποτέλεσμα ενός ατυχούς συμβιβασμού στο πλαίσιο του οποίου όλες οι σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις της Ευρώπης παρέδωσαν την κυριαρχία των λαών τους σε έναν υπερεθνικό οργανισμό.

Αυτό το Σύνταγμα οργανώνει ένα κράτος με εξωτερική ενότητα, αποκρύπτοντας τα ομοσπονδιακά στοιχεία στα οποία στηρίζεται. Είναι ένας υβριδικός οργανισμός ο οποίος, εκφέροντας άποψη για όλα τα θέματα και παρεμβαίνοντας σε όλους τους τομείς, επιβάλλει πολιτικές επιλογές οι οποίες έχουν τραγικές επιπτώσεις για το μέλλον των ευρωπαϊκών λαών. Αντιπροσωπεύει επίσης το αποκορύφωμα μιας αργής και σταδιακής διαδικασίας πολιτικής και νομικής διαστρωμάτωσης και τη θέσπιση μιας νέας μορφής ολοκληρωτισμού. Η Ευρώπη που δημιουργείται απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από τους πολίτες της προξενώντας κοινωνική ένδεια.

Οι λαοί αντιμετωπίζονται με περιφρόνηση, ενώ κάθε διαδικασία διαβούλευσης, είτε πραγματοποιείται σε κοινοβουλευτικό επίπεδο είτε μέσω δημοψηφίσματος, καλείται να επικυρώσει και να επιβεβαιώσει πολιτικές οι οποίες έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Προβάλλοντας την επιλογή μεταξύ της Ευρώπης και του χάους, κατά τρόπο που συνιστά ποταπή μορφή εκβιασμού, και αποσκοπώντας στη χειραγώγηση των κυρίαρχων λαών, οι υποστηρικτές αυτού του Συντάγματος χλευάζουν τις στοιχειώδεις αρχές της δημοκρατίας.

Δεν θα πέσουμε στην παγίδα μιας τέτοιας Ευρώπης, την οποία σκοπεύουμε να καταγγείλουμε στο προσεχές δημοψήφισμα που θα διενεργηθεί στη Γαλλία. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια διαφορετική Ευρώπη – μια Ευρώπη ελεύθερων λαών και κυρίαρχων εθνών.

 
  
MPphoto
 
 

  Libicki (UEN), γραπτώς. – (PL) Η υπό συζήτηση έκθεση συνιστά την επικύρωση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Την καταψήφισα χωρίς την παραμικρή επιφύλαξη για πολλούς λόγους.

Είναι άτοπο να συνιστά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επικύρωση ή την απόρριψη της Συνθήκης από τα κράτη μέλη, καθόσον οι οριστικές αποφάσεις επί του θέματος και η ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κυρίαρχων εθνικών αρχών οι οποίες έχουν λάβει αντίστοιχη εντολή.

Η άποψη του καθενός γι’ αυτό το λεγόμενο ευρωπαϊκό Σύνταγμα είναι τελείως διαφορετική υπόθεση. Κατά τη γνώμη μου, η επικύρωση αυτού του Συντάγματος δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα ούτε της Πολωνίας ούτε της Ευρώπης.

Έχω επισημάνει επανειλημμένα πόσο απαράδεκτο είναι να μην υπάρχει αναφορά στον Θεό ή στη χριστιανική παράδοση στο προοίμιο της Συνθήκης. Η απουσία τέτοιας αναφοράς σημαίνει ότι η αλήθεια όσον αφορά την Ιστορία της ηπείρου μας αγνοείται εξόφθαλμα.

Ένα περαιτέρω στοιχείο διαφωνίας είναι η αναθεώρηση της Συνθήκης της Νίκαιας, η οποία δεν τέθηκε καν σε εφαρμογή ώστε να αποδείξει στην πράξη την αξία της. Οι διατάξεις της εν λόγω Συνθήκης σχετικά με τη στάθμιση των ψήφων στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι οποίες θα ωφελούσαν την Πολωνία, έχουν αποδυναμωθεί από τη Συνταγματική Συνθήκη, χωρίς να έχουν αξιολογηθεί καθόλου οι τυχόν επιπτώσεις στη λειτουργία των Κοινοτήτων.

Επιπλέον, διατηρώ επιφυλάξεις για μια σειρά άλλων διατάξεων στο λεγόμενο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα όσον αφορά, για παράδειγμα, την αύξηση των άδικων προνομίων των οποίων απολαύουν τα ανατολικά ομόσπονδα κράτη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας βάσει προηγουμένων συνθηκών.

 
  
MPphoto
 
 

  Liotard (GUE/NGL), γραπτώς. – (NL) Ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμη αποφανθεί επί του σχεδίου Συντάγματος, έχουν ήδη ξεκινήσει εκδηλώσεις με κόστος 375 000 ευρώ για τον εορτασμό της έγκρισής του, καταδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι οι δύο προκαταλήψεις έναντι της Ευρώπης –ότι δηλαδή είναι αντιδημοκρατική και κατασπαταλά χρήματα– είναι απολύτως βάσιμες.

Η πολιτική μου ομάδα τάσσεται κατά αυτού του Συντάγματος για πολλούς λόγους. Καταγγέλλουμε τη νεοφιλελεύθερη και οικονομικοκοινωνική συνιστώσα του η οποία, με το πρόσχημα του «ελεύθερου εμπορίου», υπονομεύει τις δημόσιες υπηρεσίες και αφαιρεί από τις εθνικές και τοπικές αρχές το δικαίωμα αυτόνομου ορισμού του τρόπου οργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών τους. Διαφωνούμε καθέτως με τη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης που είναι εμφανής στο Σύνταγμα, όπως φαίνεται, μεταξύ άλλων, στην παράγραφο η οποία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Απορρίπτουμε αυτό το Σύνταγμα, διότι ενισχύει την αντιδημοκρατική διάρθρωση της Ένωσης και δεν την βελτιώνει επαρκώς.

Ορισμένοι από τους συναδέλφους μου βουλευτές μπορεί να είναι διατεθειμένοι να πουλήσουν την ψυχή τους στον νεοφιλελευθερισμό για μια χούφτα περαιτέρω κοινοβουλευτικών εξουσιών, αλλά εγώ δεν είμαι διατεθειμένη να το πράξω. Στα θέματα δημοκρατίας μόνο το βέλτιστο είναι αρκετό, και γι’ αυτό αρνούμαι να στηρίξω αυτό το Σύνταγμα, το οποίο εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ευρωπαϊκής ελίτ, των πολυεθνικών, των πολεμοκάπηλων και των γραφειοκρατών.

 
  
MPphoto
 
 

  Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Η συνταγματική συνθήκη, το αποκαλούμενο «ευρωσύνταγμα», κωδικοποιεί τις προηγούμενες συνθήκες, ενισχύοντας τα προνόμια και κέρδη του κεφαλαίου, αναπτύσσοντας παραπέρα την κούρσα εξοπλισμών και στρατιωτικοποίησης της Ευρώπης. Είναι μέτρα θωράκισης της πλουτοκρατίας που θα οξύνει τις κοινωνικοταξικές αντιθέσεις και θα φέρουν νέα βάσανα στους λαούς. Γι’ αυτό οι λαοί της Ευρώπης θα πρέπει να πετάξουν το «ευρωσύνταγμα» στα σκουπίδια και να δυναμώσουν την πάλη τους ενάντια στην αντιδραστική πολιτική της ΕΕ.

Η ενοχή της ΕΕ φαίνεται και από τη μονομερή προπαγάνδα παραπληροφόρησης, ξοδεύοντας τεράστια ποσά, προκειμένου να αποσπάσει την ψήφο και συγκατάθεση των εργαζομένων, όταν ταυτόχρονα με τις κατευθύνσεις και προσανατολισμούς της επιβάλλει μείωση μισθών, συντάξεων, επιδομάτων ανεργίας.

Αποτελεί πρόκληση η παρουσίαση στο ψήφισμα του ευρωκοινοβουλίου, του πιο αντιδραστικού άρθρου 43 που υιοθετεί το αμερικανικό δόγμα του προληπτικού πολέμου, ως προστασία των πολιτών από τρομοκρατική επίθεση. Είναι το άλλοθι του κεφαλαίου για να κατατρομοκρατεί τους λαούς και να καταληστεύει τον πλούτο που παράγουν.

Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ θα καταψηφίζουμε το ονομαζόμενο «ευρωσύνταγμα», αλλά και κάθε παραλλαγή του. Γιατί προοδευτικό «ευρωσύνταγμα» στην ΕΕ του κεφαλαίου και του πολέμου, δεν μπορεί να υπάρξει και όσοι καλλιεργούν τέτοιες αυταπάτες, δεν βοηθούν στην ανάπτυξη της πάλης ενάντια στις εκμεταλλευτικές πολιτικές και τους φορείς τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Markov (GUE/NGL), γραπτώς. (DE) Στα κράτη μέλη, αλλά και εδώ στο Κοινοβούλιο, παράλληλα με τη γενική συναίνεση υπάρχει και μια κριτική κοινή γνώμη που βλέπει αυτό το κείμενο με ανησυχία. Η κριτική μας δεν φέρνει επιχειρήματα από τη στενή σκοπιά του εθνικού κράτους.

Επικρίνουμε το γεγονός ότι στόχος της συνθήκης είναι η περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να αποκτήσει την ικανότητα διεξαγωγής πολέμων σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος της είναι να διασφαλίσει την ικανότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων με στρατιωτικά μέσα. Ο εξοπλισμός γίνεται συνταγματική επιταγή με την «δέσμευση των κρατών μελών να βελτιώσουν προοδευτικά τις στρατιωτικές τους δυνατότητες». Αυτό θα περιφρουρείται από έναν «Οργανισμό Εξοπλισμών, Ερευνών και Στρατιωτικών Δυνατοτήτων» που θα επιβάλλει «τα κατάλληλα μέτρα για την ενίσχυση της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης του αμυντικού τομέα».

Επικρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές του νεοφιλελευθερισμού θα εδραιωθούν στο σύνταγμα. Στους γενικούς «στόχους της Ένωσης» αναφέρεται βέβαια ως κάλυψη η «πλήρης απασχόληση, μια εξόχως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος», αλλά στο συγκεκριμένο τμήμα για την πολιτική γίνεται κατόπιν σαφής λόγος για την υποχρέωση τήρησης της «αρχής μιας ανοικτής οικονομίας της αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό».

Το σχέδιο της έκθεσης δεν συμμερίζεται αυτήν την άποψη. Αντιμετωπίζει το σχέδιο συντάγματος χωρίς καμία κριτική προσέγγιση. Ως εκ τούτου, η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς-Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών δεν μπορεί να εγκρίνει την εν λόγω έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marques (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Συγχαίρω τον κ. Corbett και τον κ. Méndez de Vigo για τη θαυμάσια έκθεσή τους σχετικά με τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης. Θέλω με τη σημερινή ευκαιρία να επισημάνω τη σημαντική διασφάλιση του καθεστώτος των άκρως απομακρυσμένων περιφερειών, το οποίο περιλαμβάνεται στις διατάξεις της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης.

Ως εκ τούτου, η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης εγγυάται τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του καθεστώτος των άκρως απομακρυσμένων περιφερειών, με άλλα λόγια την οριζόντια/κάθετη διάσταση και τον υποτιμητικό χαρακτήρα και την ανεπάρκεια της νομικής βάσης για την έγκριση όλων των μέτρων που αφορούν ειδικά τις άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες. Αισθάνομαι εξάλλου ιδιαίτερη ικανοποίηση διότι η Διακυβερνητική Διάσκεψη περιέλαβε αναφορά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και στη νομοθεσία πλαίσιο μεταξύ των νομοθετικών μέσων για την έγκριση μέτρων στήριξης των άκρως απομακρυσμένων περιφερειών.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin, David (PSE), γραπτώς. (EN) Χαιρετίζω αυτή την έκθεση των καλών μου φίλων Richard Corbett και Íñigo Méndez de Vigo και την έκκλησή τους να υιοθετηθεί το Σύνταγμα και να επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη. Το Σύνταγμα θα βελτιώσει τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της Ένωσης.

Στον τομέα του εμπορίου, με τον οποίον ασχολούμαι, θα βελτιώσει σημαντικά τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως εκ τούτου θα επιφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια και δημοκρατικό έλεγχο σε έναν ζωτικό τομέα στον οποίον η ΕΕ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα. Αυτό θα επιτρέψει στις ΜΚΟ, τα συνδικάτα, τις εμπορικές οργανώσεις και άλλους να ακολουθήσουν λεπτομερέστερα και να επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις που οδηγούν σε διεθνείς συμφωνίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. – (NL) Σήμερα, οι υποστηρικτές του Συντάγματος εορτάζουν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να τροποποιήσει τη διατύπωση του εγγράφου, όπως εξάλλου και τα εθνικά κοινοβούλια ή οι ψηφοφόροι που θα συμμετάσχουν στα εθνικά δημοψηφίσματα. Μπορούμε μόνο να το εγκρίνουμε ή να το απορρίψουμε, και να εορτάσουμε ή να πενθήσουμε για την αντίστοιχη επιλογή.

Αυτό καθιστά αδύνατη την αφαίρεση των διατάξεων που προβλέπουν ενίσχυση των εξοπλισμών μας και επίδειξη αλληλεγγύης προς το ΝΑΤΟ. Εξίσου αδύνατη είναι η υπαγωγή του ελεύθερου ανεμπόδιστου ανταγωνισμού τον οποίο εξυμνεί το κείμενο στο περιβάλλον, στην παροχή δημοσίων υπηρεσιών ή στην προστασία της εργασίας. Επίσης, δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να έχει ουσιαστικό αντίκρισμα η συλλογή υπογραφών από ένα εκατομμύριο πολίτες, όπως ορίζεται στο άρθρο 46, για ένα δημοψήφισμα. Απουσιάζουν νέα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα. Το παραδοσιακό αυταρχικό διοικητικό πρότυπο της ΕΕ, στο πλαίσιο του οποίου το Συμβούλιο και η Προεδρία διαδραματίζουν ισχυρό ρόλο, χωρίς επαρκή μέσα διόρθωσής του μέσω της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, επίσης δεν τίθεται προς συζήτηση. Αυτό το Σύνταγμα δεν το θέλω. Δεν θέλω να μετάσχω στις σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις. Στις Κάτω Χώρες, το επόμενο δίμηνο θα μετάσχω στην εκστρατεία του κόμματός μου, του Σοσιαλιστικού Κόμματος, προκειμένου να πεισθεί η πλειονότητα των ψηφοφόρων να απορρίψει αυτό το απαράδεκτο κείμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Η Συνταγματική Συνθήκη είναι ένα συμβιβαστικό κείμενο το οποίο πρέπει να κριθεί βάσει των όσων περιλαμβάνει και όχι βάσει των όσων ορισμένοι –από την πλευρά των φεντεραλιστών είτε από την πλευρά των ευρωσκεπτικιστών– θα ήθελαν να περιλαμβάνει.

Δεδομένου ότι σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο η Πορτογαλία έχει πολλά να κερδίσει από την ένταξή της σε μια περιφερειακή συμμαχία με τα χαρακτηριστικά της ΕΕ, υπάρχουν πτυχές αυτού του κειμένου, όπως συμβαίνει σε κάθε συμβιβαστικό κείμενο, με τις οποίες συμφωνώ και άλλες οι οποίες δεν με ικανοποιούν.

Ως προς τα θετικά στοιχεία, θέλω να τονίσω την απλούστευση και ενοποίηση των Συνθηκών, τη σαφέστερη διάκριση μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών αρμοδιοτήτων, την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων και τη διασφάλιση ότι η Ένωση θα διαθέτει μόνο τις αρμοδιότητες που της έχουν μεταβιβάσει τα κράτη μέλη. Επιπλέον, το γεγονός ότι αυτή η Συνθήκη αποτελεί σημείο σταθεροποίησης της διαδικασίας αναθεώρησης των Συνθηκών επιφέρει ασφάλεια και σταθερότητα.

Δεν συμφωνώ, ωστόσο, με την απουσία από το προοίμιο οποιασδήποτε αναφοράς στην ιουδαϊκή και χριστιανική κληρονομιά της Ευρώπης, με την κατάργηση της εκ περιτροπής Προεδρίας μεταξύ των κρατών μελών, με την προοπτική μείωσης του αριθμού των Επιτρόπων και τη δημιουργία της δυνητικά διαμφισβητούμενης θέσης του ευρωπαίου υπουργού Εξωτερικών Υποθέσεων.

Σταθμίζοντας τα υπέρ και τα κατά, αποφάσισα να υπερψηφίσω το κείμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Έχω συχνά επικρίνει τη ρήξη με την καλύτερη πρακτική της ΕΕ, τη βάση των επιτυχιών της –αναφέρομαι στην «πολιτική των μικρών βημάτων» του Schuman και των ιδρυτικών κρατών μελών– η οποία υπονομεύεται όλο και περισσότερο από μια αστείρευτη επιθυμία για την πραγματοποίηση τεραστίων βημάτων, ανεξάρτητα από τις απόψεις των πολιτών. Θα προτιμούσα να ακολουθήσουμε την ευρωπαϊκή πρακτική της πραγματικής ενότητας στην πολυμορφία, η οποία χαρακτηρίζεται από τον σεβασμό των εθνικών δημοκρατιών από τις οποίες εκπορεύεται, αντί να συμβάλω στην απάτη ενός πρωτοηπειρωτικού κράτους το οποίο ελάχιστοι επιθυμούν, το οποίο δεν έχουν ζητήσει οι πολίτες και για το οποίο κανείς δεν τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια.

Δεν έχω αντίρρηση να επικροτήσω τη γενικότερη προοπτική ενός ευρωπαϊκού συνταγματικού κειμένου. Ωστόσο, αφού πρώτα ζητήσουμε τη γνώμη των πολιτών, μπορούμε να το εκπονήσουμε χρησιμοποιώντας πλήρως δημοκρατικές, συμμετοχικές και αντιπροσωπευτικές διαδικασίες, με διαρκή συμμετοχή και παρεμβάσεις των πολιτών, σε μια συνέλευση η οποία θα έχει εκλεγεί ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό, όπως είχε προτείνει η Διακυβερνητική Διάσκεψη. Μου προξενεί πάντα δυσαρέσκεια η ατμόσφαιρα απόκρυψης και χειραγώγησης, η έλλειψη πίστης στους πολίτες, το γεγονός ότι συχνά λέμε κάτι και στη συνέχεια κάνουμε κάτι διαφορετικό, καθώς και η κατάφωρη αγνόηση του κράτους δικαίου – αδιάψευστη μαρτυρία για την εφαρμογή της αρχής του «όλα ισχύουν», αρκεί να κινούνται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Εξόφθαλμη απόδειξη αποτελεί και η πομπώδης δήλωση ότι το Κοινοβούλιο «εγκρίνει τη Συνταγματική Συνθήκη». Δεν έχουμε την αρμοδιότητα για κάτι τέτοιο και ο αντίθετος ισχυρισμός είναι νομικώς αβάσιμος.

Ήλπιζα σε κάτι καλύτερο.

Καταψήφισα το κείμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ries (ALDE), γραπτώς. – (FR) Ναι, συμφωνώ ανεπιφύλακτα με το σχέδιο Ευρωπαϊκού Συντάγματος, και υπερψήφισα με ενθουσιασμό τη θαυμάσια έκθεση των συναδέλφων μου. Το σχέδιο αυτό είναι αναμφίβολα ένας συμβιβασμός αλλά σημειώνει επίσης σημαντική πρόοδο.

Η Ένωση των 25 θα σταθεροποιηθεί με την εκλογή ενός Προέδρου με θητεία δυόμισι ετών αντί για μια Προεδρία η οποία εναλλάσσεται κάθε εξάμηνο. Ο υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων θα είναι η φωνή της Ευρώπης στη διεθνή κοινότητα. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ενσωματώνεται επιτέλους στο θεσμικό μας πλαίσιο. Οι πολίτες αποκτούν το δικαίωμα στην υποβολή αναφορών (το οποίο μπορεί να οδηγήσει στη θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας με τη στήριξη άνω του ενός εκατομμυρίου υπογραφών), ενώ, στο κοινωνικό πεδίο, η Ένωση θέτει για πρώτη φορά τον στόχο μιας κοινής πορείας προς μια κοινωνική οικονομία της αγοράς.

Εν ολίγοις, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται πιο δημοκρατική, πιο διαφανής, πιο σαφής και πιο αποτελεσματική. Ίσως, όμως, να μην έχουμε ακόμη επιτύχει τον δυσκολότερο όλων των στόχων μας: την επικύρωση του σχεδίου Συντάγματος στο σύνολο των κρατών μελών, κάτι που απαιτεί να το εξηγήσουμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να πείσουμε τους πολίτες της Ευρώπης. Εκφράζω επίσης την ικανοποίησή μου διότι, σε αυτή την περίοδο αβεβαιότητας για την Ευρώπη, μια πρόσφατη δημοσκόπηση αποκαλύπτει ότι οι βέλγοι πολίτες είναι υπέρμαχοι του «ναι» στη Συνταγματική Συνθήκη· σε ποσοστό 80% τάσσονται υπέρ του σχεδίου!

 
  
MPphoto
 
 

  Roure (PSE), γραπτώς. – (FR) Είναι πολύ σπάνιο στη ζωή του καθενός να έχει την αίσθηση ότι συμμετέχει σε μια ιστορική στιγμή, και με αυτή τη Συνταγματική Συνθήκη θεωρώ ότι συμμετέχουμε σε μια ιστορική στιγμή για την οικοδόμηση της Ευρώπης που οραματιζόμαστε.

Με αυτό το κείμενο συνεχίζουμε το έργο των ιδρυτών, οι οποίοι επιθυμούσαν και οραματίζονταν αυτή την Ευρώπη των 25 κρατών μελών – που σύντομα θα γίνουν περισσότερα.

Αυτή η Συνταγματική Συνθήκη καθιστά την ανθρωπιστική, πνευματική και κοινωνική κληρονομιά της Ευρώπης βασική συνιστώσα του συστήματος διακυβέρνησης της καθημερινής μας ζωής.

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποκτά νομική ισχύ και καθίσταται δεσμευτικός για τους πολίτες.

Οι κανόνες απλουστεύονται, και μοιάζουν όλο και περισσότερο με αυτούς που μας είναι οικείοι στις 25 δημοκρατίες μας.

Η Ένωση θα αποκτήσει μεγαλύτερο πολιτικό ρόλο στον κόσμο, θα αποκτήσει επιτέλους αυξημένο κύρος, και ευελπιστώ ότι θα ασκεί μεγαλύτερη επιρροή στην κοινωνία των εθνών όσον αφορά τη διάδοση του ιδεώδους της ειρήνης στο οποίο στηρίχθηκε η δημιουργία της.

Υπερψήφισα την έκθεση Corbett και, στη χώρα μου, θα συμμετάσχω ενεργά στην εκστρατεία υπέρ της επικύρωσης του κειμένου μέσω δημοψηφίσματος. Το τρένο της ιστορίας αρχίζει να κινείται· ας επιβιβαστούμε όλοι σε αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Silva Peneda (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Η έγκριση της Συνταγματικής Συνθήκης από το παρόν Σώμα είναι ιστορική, δεδομένου του ρόλου που διαδραμάτισε το Κοινοβούλιο καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Ως μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, ψήφισα υπέρ διότι πιστεύω ακλόνητα ότι πρόκειται για βήμα προόδου για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής.

Τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών ενισχύονται σαφώς λόγω της ενσωμάτωσης του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ στο κείμενο του Συντάγματος – αναγνωρίζοντας τη θέση των πολιτών στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Η οικονομική και κοινωνική συνοχή έχει επιβεβαιωθεί ως κεντρικός στόχος της ΕΕ. Έχουν θεσπιστεί νέοι κανόνες για τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, για την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης, της κοινωνικής προστασίας, της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης, για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης και για τον σεβασμό των κοινωφελών υπηρεσιών.

Ο ρόλος της ΕΕ στο διεθνές προσκήνιο έχει επίσης ενισχυθεί, όσον αφορά τις προσπάθειες εξάλειψης της φτώχειας και την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης και του δίκαιου εμπορίου.

Επιπλέον, νέες διατάξεις θα διευκολύνουν τη συμμετοχή των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στις συζητήσεις της ΕΕ.

Μετά από περισσότερο από μισό αιώνα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αρκετές Συνθήκες, το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα επιφέρει είναι το κείμενο που διασφαλίζει σαφώς τα πιο ορατά και πρακτικά οφέλη για τους πολίτες της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Staes (Verts/ALE), γραπτώς. – (NL) Η έκθεση του κ. Corbett και του κ. Méndez de Vigo δεν αντιμετωπίζει με δίκαιο τρόπο τα υπέρ και τα κατά της Συνθήκης, και ως εκ τούτου μπορεί να θεωρηθεί «καθαρή προπαγάνδα». Αποφεύγει να αναφέρει ότι υπερβολικός αριθμός τομέων πολιτικής παραμένει αντικείμενο διακυβερνητικής συνεργασίας και ότι εξακολουθεί να υφίσταται το δικαίωμα αρνησικυρίας για σημαντικούς τομείς.

Ο ρόλος των συνταγματικών περιφερειών στις ευρωπαϊκές διαδικασίες λήψης αποφάσεων παραμένει ασαφής. Στο τρίτο μέρος της Συνθήκης καθίσταται σαφές ότι η Ένωση δεν διασφαλίζει την κοινωνική τάξη και επιβεβαιώνονται οι επιλογές υπέρ του νεοφιλελεύθερου μοντέλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να προσφέρει ελάχιστα ως ένωση ασφάλειας και κινδυνεύει να δώσει έμφαση στη χρήση στρατιωτικών μέσων για την πρόληψη συγκρούσεων. Καθόσον αυτές οι παρατηρήσεις δεν περιλαμβάνονται στην έκθεση, την καταψήφισα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τους προσεχείς μήνες δεν θα συμμετάσχω στην εκστρατεία των Πρασίνων υπέρ της επικύρωσης του κειμένου από τα ομόσπονδα κοινοβούλια της Φλαμανδίας και των Βρυξελλών. Εξάλλου, το Σύνταγμα αποτελεί τεράστιο βήμα προόδου και, σε περίπτωση μη έγκρισης, θα επανέλθουμε στις διατάξεις της Συνθήκης της Νίκαιας, οι οποίες είναι λιγότερο αποτελεσματικές, διαφανείς και δημοκρατικές σε σύγκριση με τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Thyssen (PPE-DE), γραπτώς. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα με ιδιαίτερο ενθουσιασμό αυτό το κείμενο, και ως εκ τούτου τη Συνταγματική Συνθήκη.

Όπως και η μεγάλη πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στηρίζω το επιχείρημα ότι πρέπει να καλέσουμε τους πολίτες της Ευρώπης, καθώς και τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια, να τηρήσουν θετική επίσης στάση.

Και εγώ επικρίνω τις αναλήθειες που διαδίδονται σχετικά με αυτή τη Συνταγματική Συνθήκη.

Το κείμενο, το οποίο πρέπει τώρα να επικυρωθεί με δημοκρατικές διαδικασίες, περιλαμβάνει μόνο βήματα προς την ορθή κατεύθυνση: προσφέρει περισσότερες δυνατότητες ενασχόλησης με τους τομείς πολιτικής στους οποίους η Ένωση μπορεί και πρέπει να προσφέρει προστιθέμενη αξία προς όφελος των πολιτών κατά τρόπο ανοικτό, διαφανή, δημοκρατικό και αποτελεσματικό. Αξίζει την ολόψυχη στήριξή μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Väyrynen και Virrankoski (ALDE), γραπτώς. – (FI) Ταχθήκαμε κατά της έκθεσης του Richard Corbett και του Íñigo Méndez de Vigo διότι δεν συμφωνούμε με την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος.

Το εν λόγω Σύνταγμα θα μεταφέρει ουσιαστικά τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων από τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κέντρο άσκησης εξουσίας στο πλαίσιο της Ένωσης θα μεταφερθεί από τη διακυβερνητική συνεργασία σε υπερεθνικό επίπεδο.

Πρέπει να πραγματοποιηθεί διαπραγμάτευση μιας νέας συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξή της ως συνομοσπονδίας ανεξαρτήτων κρατών.

 
  
MPphoto
 
 

  Záborská (PPE_DE), γραπτώς. (EN) Η νέα Ευρώπη σημαίνει επιβίωση επειδή απορρίπτει όλες τις μορφές ολοκληρωτισμού. Πληρώσαμε με το αίμα μας την προσήλωσή μας στο ευρωπαϊκό ιδεώδες για την απόκτηση της ελευθερίας της σκέψης, της θρησκείας, της συνείδησης.

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν μαζί τα 25 κράτη μέλη της ΕΕ και ο οποίος κάνει τις κοινοτικές διαδικασίες να λειτουργούν καλύτερα πρέπει να βελτιωθεί και να εξελιχθεί προσεκτικά, λίγο-λίγο.

Το να θέτει κανείς απλές ερωτήσεις για αυτό το «Σύνταγμα» δεν πρέπει να οδηγήσει στην κατηγορία ότι είναι αντιδημοκρατικός· χρειάζονται ακόμη κατανοητές και αξιόπιστες απαντήσεις.

Βάσει αυτού του Συντάγματος, το ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα εφαρμόζει αποφάσεις κατευθείαν και αδιαμφισβήτητα σε όλα τα θεσμικά όργανα και σώματα της Κοινότητας και τα κράτη μέλη. Κανένας συνταγματολόγος δεν μπόρεσε να μου δείξει πού διασφαλίζεται ότι το Δικαστήριο δεν θα παραβιάζει τις διάφορες εθνικές αρμοδιότητες και πολιτικές.

Ακόμη και αν η εκλεγμένη πλειοψηφία ή η σύνθεση του Συμβουλίου των Υπουργών αλλάζει, πως μπορεί να αλλάξει ο κύριος πολιτικός προσανατολισμός της ΕΕ όταν καθορίζεται σε ένα συνταγματικό έγγραφο το οποίο απαιτεί απόλυτη ομοφωνία;

Τέλος, η πολιτισμική στενομυαλιά αυτού του Συντάγματος που αρνείται τη χριστιανική κληρονομιά είναι μια ανησυχητική μορφή αναθεωρητισμού. Σύμφωνοι, ούτε η Συνθήκη της Νίκαιας περιείχε κάποια αναφορά στη χριστιανική κληρονομιά της Ευρώπης· αλλά ούτε ισχυριζόταν ότι ήταν Σύνταγμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Batten (IND/DEM). (EN) Κύριε Πρόεδρε, έχω μια σοβαρή καταγγελία: πριν από 15 λεπτά επρόκειτο να διεξαχθεί μια ειρηνική διαμαρτυρία εναντίον του Συντάγματος – να ξεδιπλωθεί ένα πανό. Δύο ερευνητές οι οποίοι ανήκουν στην Ομάδα Ανεξαρτησία και Δημοκρατία προπηλακίστηκαν – ένας δέχτηκε κλωτσιές και γροθιές. Στο προσωπικό ασφαλείας το οποίο πιστεύω ότι ενεπλάκη συμμετείχαν οι κκ. Zylka και Dekhudt. Σας ζητώ να διεξαγάγετε σοβαρή και άμεση έρευνα για το τι συνέβη.

Έχουμε εδώ μια μονόπλευρη συζήτηση για το Σύνταγμα. Έχει δαπανηθεί ένα τεράστιο ποσό χρημάτων· ξεδιπλώνονται πανό από την πλευρά του «ναι», αλλά στην πλευρά του «όχι» δεν επιτρέπεται κουβέντα, και όταν λαμβάνει χώρα μια ειρηνική διαδικασία, οι άνθρωποι προπηλακίζονται. Αυτό είναι απολύτως αντίθετο με τις υποτιθέμενες δημοκρατικές αρχές αυτού του θεσμού.

Σας ζητώ να διατάξετε άμεση έρευνα. Θα λάβετε γραπτή καταγγελία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Όλες αυτές οι πληροφορίες θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος.

Η αιτιολόγηση των ψήφων έληξε.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου