Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 27. januar 2005 - Bruxelles EUT-udgave

6. Afstemningstid
  

Betænkning (A6-0011/2005) af Brok om stabiliserings- og associeringsaftaler EU/Kroatien og EU/Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (forretningsordenens artikel 131)

Betænkning (A6-0007/2005) af Barón Crespo om tillægsprotokol til associeringsaftalen EU/Chile (forretningsordenens artikel 131)

Indstilling ved andenbehandling (A6-0002/2005) om flerårigt fællesskabsprogram med sigte på at gøre digitalt indhold i Europa mere tilgængeligt, mere anvendeligt og nemmere at udnytte (Ordfører: Rübig)

Forslag til beslutning fra seks politiske grupper - Situationen i Mellemøsten

 
  
MPphoto
 
 

  Wurtz (GUE/NGL). - (FR) Hr. formand, vi er blevet enige med de forskellige grupper om et kompromis, som er acceptabelt for det størst mulige antal.

Kompromiset omfatter to punkter. Den første del af vores ændringsforslag skulle være en tilføjelse, mens anden del skulle være genstand for en separat afstemning. Det forslag, som vi sætter til afstemning, skulle således være følgende: "opfordrer kraftigt hr. Abbas til at bevise sin vilje til at sætte en stopper for volden og hilser hr. Abbas' foranstaltninger i den retning velkommen". Resten forbliver uændret.

Anden del af ændringsforslaget skulle være genstand for en separat afstemning, nemlig sætningen "anmoder de israelske myndigheder om at acceptere og iværksætte køreplanen og FN's Sikkerhedsråds resolutioner".

 
  
MPphoto
 
 

  McMillan-Scott (PPE-DE). - (EN) Hr. formand, som kollegerne ved, handler denne beslutning primært om resultaterne af det meget vellykkede valg i Palæstina den 9. januar 2005, hvor 28 af vores kolleger deltog som valgobservatører med mig selv som formand og fru Napoletano som næstformand. Den beslutning, vi skal stemme om, handler ikke kun om godkendelsen af selve valget, men også om den forventede opfølgning fra de forskellige organisationer og institutioner. I denne henseende er punkt 15 uhensigtsmæssig. Det handler om Europa-Parlamentets interne procedurer. Jeg har talt med fru Napoletano om nødvendigheden af at slette punkt 15, og jeg vil opfordre Parlamentet til at slette punkt 15.

 
  
  

Forslag til beslutning - holocaust, antisemitisme og racisme

 
  
MPphoto
 
 

  Sonik (PPE-DE). - (PL) Dette ændringsforslag vil berøre teksten på følgende måde. For det første bliver der en specifik henvisning til det anslåede antal dødsofre i Auschwitz på ca. 1,5 millioner mennesker. For det andet indeholder ændringsforslaget en henvisning til de 15.000 russiske fanger, der døde i lejren. Jeg vil opfordre Dem til at stemme for dette ændringsforslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Ludford (ALDE). - (EN) Hr. formand, han taler om det forkerte punkt. Han skulle tale om punkt 5, led 2, der er formuleringen på polsk af Auschwitz-Birkenau Museum. Hr. Sonik har netop talt om betragtning A, men han skulle egentlig tale om punkt 5, led 2.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Hr. Sonik, der har været nogen forvirring. Det, De skal forelægge nu, er Deres mundtlige ændringsforslag til afsnit 5, led 2, og De har forelagt et andet. Jeg beder Dem derfor om nu at forelægge Deres mundtlige ændringsforslag til afsnit 5, led 2.

 
  
MPphoto
 
 

  Sonik (PPE-DE). - (PL) Det er rigtigt, og jeg beklager fejlen. Ændringsforslaget vedrører ikke en medtagelse i beslutningen af en henvisning til det nationale Auschwitz-Birkenau Museum ved Oświęcim som et særligt uddannelses- og mindecenter for holocaust sammen med holocaustcentret i Berlin.

 
  
MPphoto
 
 

  Schulz (PSE). - (DE) Hr. formand, jeg vil stille et mundtligt ændringsforslag til betragtning A. Der har i de seneste dage og også i den seneste time været en række diskussioner, og som afslutning herpå kan jeg måske bidrage med en opklarende bemærkning til dette ændringsforslag.

Vi befinder os helt sikkert alle i den vanskelige situation, at hvert ord en dag som i dag skal vejes meget omhyggeligt, og at vi - uanset hvilken formulering der opereres med - især er opmærksomme på ofrets værdighed og gerningsmændenes skyld. For at tage højde for alt det foreslår jeg derfor, at vi i betragtning A i anden sætning ændrer originalteksten. Originalteksten lyder: "60-årsdagen for befrielsen af udryddelseslejren i Auschwitz-Birkenau, som blev oprettet af Hitlers nationalsocialister ...".

Vi foreslår, at "Hitlers nationalsocialister" i den tyske udgave erstattes af "Nazityskland". Så ville teksten lyde som følger: "... af udryddelseslejren i Auschwitz-Birkenau, som blev oprettet af Nazityskland ...". I den engelske udgave ville det hedde: "Nazi Germany's death camp".

Jeg mener, at Tysklands skyld og særlige ansvar dermed kommer til udtryk, og samtidig understreges det, at det var nazisterne, som påtog sig denne skyld. Der tænkes dermed også på de tyske ofre, som der jo også var tale om. I den forstand beder jeg om godkendelse af dette ændringsforslag.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Poettering (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, efter de mange diskussioner, som der har været om dette emne, vil jeg på vegne af PPE-DE-Gruppen gerne udtrykke vores tilslutning til dette mundtlige ændringsforslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Ludford (ALDE). - (EN) Hr. formand, kan vi få en afklaring vedrørende dette emne? Der er tale om to særskilte ændringsforslag. Det første - det mundtlige ændringsforslag fra PPE-DE-Gruppen stillet af hr. Sonik - handler om at ændre formuleringen, så den bliver således: "i alt 1,5 millioner jøder, romaer, polakker, russere og fanger af forskellige andre nationaliteter samt homoseksuelle".

Kan vi starte med at stemme om det, inden vi går til det særskilte spørgsmål, som hr. Schulz netop har talt om, nemlig ændringsforslag 1 fra UEN-Gruppen om at erstatte vendingen "Hitlers nazistiske udryddelseslejre" med "tyske nazistiske udryddelseslejre"?

Der er brug for to særskilte afstemninger. Med al respekt skyldes forvirringen ikke mindst tjenesterne, der har opstillet det hele på samme linje: betragtning A, mundtligt ændringsforslag fra PPE-DE-Gruppen, og ændringsforslaget fra UEN-Gruppen, som hr. Schulz omtalte.

Er det muligt at få to særskilte afstemninger, først om hr. Soniks mundtlige ændringsforslag og dernæst om UEN-Schulz-Poettering-pakken?

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Ja, fru Ludford, vi har tre ting: hr. Soniks ændringsforslag, det ændringsforslag, som hr. Schulz netop har stillet, og ændringsforslag 1 fra UEN-Gruppen.

 
  
MPphoto
 
 

  Cohn-Bendit (Verts/ALE). - (DE) Hr. formand, hr. Schulz har ret. Alle ord og alle konsekvenser har stor rækkevidde. Én ting er klart: Hr. Schulz' ændringsforslag har intet at gøre med UEN-Gruppens ændringsforslag og ses fuldstændigt adskilt fra det, for i UEN-Gruppens ændringsforslag er der indeholdt uforsvarlige ting, som vi ikke vil eller kan forsvare. Derfor beder vi om, at der ikke opstår nogen forvirring her. Det er det første.

Det andet er, at vi tager højde for den kendsgerning, at de to store grupper med rette ønsker at opnå bred konsensus i dette spørgsmål. Derfor kan vi tilslutte os det. Vi vil alligevel understrege, at nogle diskussioner om denne beslutning under forberedelserne af dette møde i Parlamentet var uværdige og fortsat er uværdige. Det skal vi understrege.

 
  
MPphoto
 
 

  Schulz (PSE). - (DE) Hr. formand, jeg tror egentlig, at alt er blevet sagt. Hvis De stemte om hr. Soniks mundtlige ændringsforslag og mit mundtlige ændringsforslag - mit var, nævnt som en sidebemærkning, et, der supplerede originalteksten, og som også skulle tilbagevise UEN-ændringsforslaget endegyldigt - hvis De stemte om det nu, ville vi være præcis dér, hvor vi ønsker at være: nemlig med en tekst, som svarer til den aktuelle værdighed.

 
  
MPphoto
 
 

  Voggenhuber (Verts/ALE). - (DE) Hr. formand, hr. Schulz talte om, at vi skal veje hvert ord i dag i forhold til ofrene og i forhold til gerningsmændenes ansvar. Mit land, Østrig, har brugt meget lang tid på at indrømme sit medansvar i nationalsocialismens forbrydelser. I den første formulering i den foreliggende beslutning - "Hitlers nationalsocialister" - tages der højde for dette medansvar. Det handler ikke kun om tyskere. I den nu foreslåede formulering sløres dette medansvar igen.

Jeg vil ikke fortsætte striden her, men det er vigtigt for mig, at også en østriger rejser sig op på dette sted og på dette tidspunkt i dag og beklager sit lands medansvar sammen med Dem.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Kamiński (UEN). - (PL) Hr. formand, jeg vil på det kraftigste protestere imod det, som hr. Cohn-Bendit netop har sagt. For mig at se er hans bemærkninger baseret på en misforståelse, idet han sagde, at noget af indholdet i vores ændringsforslag, som jeg personligt har stillet, var uacceptabelt. Jeg forstår ikke, hvad han mener, da mit ændringsforslag vedrørte et enkelt ord. Jeg foreslog, at ordet "Hitlers" blev erstattet med ordet "tyske". Gruppen Union for Nationernes Europa har ikke stillet andre ændringsforslag. Man kan være for eller imod ændringsforslaget, men jeg vil protestere imod, at man regner det for uacceptabelt, fordi jeg ikke mener, at det er tilfældet. Jeg må gøre det helt klart, at mit ændringsforslag kun vedrørte medtagelsen af ordet "tyske". Grunden hertil er den, at det polske folk på det seneste har været meget rystet over førende europæiske avisers omtale af polske koncentrationslejre og polske gaskamre. Sådanne henvisninger er ganske enkelt urigtige og meget sårende over for den polske nation. Det var den eneste grund til mit ændringsforslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Mine damer og herrer, vi har nu det stillede ændringsforslag og nogle mundtlige ændringsforslag. Vi vil ikke genåbne forhandlingen om selve sagens substans.

 
  
MPphoto
 
 

  Ludford (ALDE). - (EN) Hr. formand, jeg kan udrede hr. Cohn-Bendits forvirring. Sådan som jeg forstår det, består ændringsforslag 1 fra UEN-Gruppen kun af ordet "tyske" i stedet for "Hitlers". Ændringsforslag 1/rev. blev trukket tilbage, fordi det ikke blev accepteret af tjenestegrenene. Jeg tror, at det er det, hr. Cohn-Bendit tænker på. Hvis De vil have mig undskyldt, så er der en flok mænd, der skaber en del forvirring ved ikke at koncentrere sig om detaljerne. Ændringsforslag 1/rev. blev trukket tilbage, og derfor er spørgsmålet om at slette ord som "homoseksuelle" ikke længere på dagsordenen. Vi beskæftiger os med det mundtlige ændringsforslag fra PPE-DE-Gruppen og derefter med ændringsforslaget fra UEN-Gruppen - som hr. Schulz åbenbart ændrer igen - men ikke med resten af det reviderede ændringsforslag fra UEN-Gruppen, som hr. Cohn-Bendit vistnok taler om.

 
  
MPphoto
 
 

  Swoboda (PSE). - (DE) Hr. formand, kære kolleger, jeg mener trods alt, at vi alle er enige her i Parlamentet: Alle, som har deltaget i forbrydelserne, skal fordømmes - hvad enten det var tyskere, østrigere eller andre - og begrebet "Nazityskland" udtrykker dette. Det handler om alles ansvar, og det må vi huske på. Derfor anmoder jeg om, at der stemmes nu, og at man tænker over det endnu en gang. Det handler ikke om tyskere eller ikke-tyskere, det handler om alle, som var forbundet med Nazitysklands forbryderregime. Det fremgår af hr. Schulz' forslag, som hr. Pöttering støttede.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Landsbergis (PPE-DE). - (EN) Hr. formand, efter al denne konsolidering og solidaritet vedrørende ændringsforslagene vil jeg bede Dem acceptere et meget lille mundtligt ændringsforslag i sidste linje af betragtning A vedrørende bare to ord. Efter henvisningen til, hvem der bliver ofre på basis af race, etnisk oprindelse eller religion, vil jeg gerne have indsat "social klassifikation", fordi vi insisterer på, at Europa ikke må glemme sin egen historie. Millioner af mennesker blev berøvet deres rettigheder, herunder deres liv, af sociale grunde, den endelige løsning med "klassefjender".

"Social klassifikation" er en meget mild formulering, og jeg vil bede Dem om at støtte disse to ord af historiske årsager.

 
  
MPphoto
 
 

  Muscardini (UEN). - (IT) Hr. formand, jeg ville blot sige, at fru Ludford har ret, og at hendes fortolkning er korrekt. De gav mig dog ikke lov til at tale. Det er tydeligt, at der er mentale forbehold og diskrimination her i Parlamentet. Hr. Cohn-Bendit har ikke forstået noget af det, hun sagde, eftersom han henviste til et ændringsforslag, der ikke er blevet stillet i Parlamentet. Jeg ville gerne have, at vores gruppe blev respekteret på lige fod med de andre, for ellers er racisterne dem, der udtaler sig på et forkert grundlag.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Fru Muscardini, vi er ikke i gang med en forhandling om de grundlæggende tanker. Vi stemmer om ændringsforslagene. Derfor vil vi fortsætte proceduren.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik