Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 27. tammikuuta 2005 - Bryssel EUVL-painos

6. Äänestykset
  

Brokin suositus (A6-0011/2005) – EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian sekä EU:n ja Kroatian väliset vakautus- ja assosiaatiosopimukset (työjärjestyksen 131 artikla)

Barón Crespon suositus (A6-0007/2005) – EU:n ja Chilen välisen assosiaatiosopimuksen lisäpöytäkirja (työjärjestyksen 131 artikla)

Rübigin suositus (A6-0002/2005) – Digitaalisen sisällön saatavuuden, käytettävyyden ja hyödynnettävyyden parantamista Euroopassa koskeva monivuotinen yhteisön ohjelma

Kuuden poliittisen ryhmän yhteinen päätöslauselma Lähi-idän tilanteesta

 
  
MPphoto
 
 

  Wurtz (GUE/NGL). (FR) Arvoisa puhemies, olemme sopineet eri ryhmien kesken, että pyrimme enemmistön hyväksyttävissä olevaan kompromissiin.

Kompromissi sisältää kaksi kohtaa. Tarkistuksemme ensimmäinen osa on lisäys, ja toisesta osasta pitäisi äänestää erikseen. Tuomme äänestettäväksi sanamuodon, jonka mukaan presidentti Abbasia kannustetaan voimakkaasti toteuttamaan aikomuksensa lopettaa väkivalta ja presidentti Abbasin toimia pidetään myönteisinä. Muu osa säilyy muuttumattomana.

Erikseen äänestettäisiin tarkistuksen toisesta osasta, jossa Israelin viranomaisia kehotetaan hyväksymään etenemissuunnitelman ja Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmat sekä panemaan ne täytäntöön.

 
  
MPphoto
 
 

  McMillan-Scott (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, kuten kollegat tietävät, päätöslauselmassa on pääasiassa kyse Palestiinassa 9. tammikuuta pidettyjen, erittäin ilahduttavien vaalien tuloksesta. Vaaleja tarkkaili 28 kollegaamme, ja minä johdin valtuuskuntaa ja jäsen Napoletano toimi varapuheenjohtajana. Tänään äänestyksen kohteena olevassa päätöslauselmassa käsitellään itse vaalien hyväksymisen lisäksi jatkotoimia, joita odotamme eri järjestöjen ja elinten tekevän. Tältä osin 15 kohta ei ole asianmukainen. Siinä käsitellään Euroopan parlamentin sisäisiä menettelyjä. Olen keskustellut jäsen Napoletanon ja muiden kanssa siitä, että 15 kohta täytyy poistaa. Kehotan parlamenttia poistamaan 15 kohdan.

 
  
  

Yhteinen päätöslauselmaesitys antisemitismistä ja rasismista

 
  
MPphoto
 
 

  Sonik (PPE-DE). (PL) Tarkistus vaikuttaisi tekstiin seuraavasti: Ensinnäkin tekstiin tulisi erityinen maininta Auschwitzissa kuolleiden uhrien määrästä, joka oli arviolta puolitoista miljoonaa henkilöä. Toiseksi tarkistuksella lisätään maininta siellä kuolleista 15 000 venäläisestä vangista. Pyydän teitä tukemaan tarkistusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ludford (ALDE). (EN) Arvoisa puhemies, hän puhui väärästä kohdasta. Hänen pitäisi puhua 5 kohdan 2 luetelmakohdasta eli Auschwitz-Birkenaun museon puolankielisestä sanamuodosta. Jäsen Sonik puhui juuri johdanto-osan A kappaleesta, vaikka hänen piti puhua 5 kohdan 2 luetelmakohdasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Hyvä jäsen Sonik, tässä on tapahtunut jokin sekaannus. Teidän piti esittää suullinen tarkistuksenne 5 kohdan 2 luetelmakohtaan, mutta puhuitte jostakin muusta. Olkaa siis hyvä ja esittäkää nyt suullinen tarkistuksenne 5 kohdan 2 luetelmakohtaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Sonik (PPE-DE). – (PL) Näin pääsi käymään. Pahoittelen erehdystä. Tarkistuksella todella lisättäisiin päätöslauselmaan maininta Oświęcimissa sijaitsevasta Auschwitz-Birkenaun kansallismuseosta erityisenä juutalaisten kansanmurhan muistoa vaalivana koulutus- ja muistokeskuksena Berliinissä sijaitsevan Holocaust Centren ohella.

 
  
MPphoto
 
 

  Schulz (PSE). (DE) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää suullisen tarkistuksen johdanto-osan A kappaleeseen. Viime päivinä ja viimeisen tunnin aikana on käyty useita keskusteluja, ja ehkäpä keskustelut saadaan lähenemään loppuaan, jos selitän tarkistusta lyhyesti.

On eittämättä totta, että olemme kaikki vaikeassa tilanteessa, sillä tällaisena päivänä jokaista sanaa täytyy punnita tarkkaan. Käytettiinpä mitä sanamuotoa tahansa, pääasiana täytyy pitää uhrien ihmisarvoa ja rikoksen tekijöiden syyllisyyttä. Jotta kaikkien näkökulmat otettaisiin huomioon, ehdotan siis, että johdanto-osan A kappaletta tarkistetaan. Alkuperäinen johdanto-osan kappale kuuluu: "natsien Auschwitz-Birkenaun kuolemanleirin […] vapauttamisen 60. muistopäivä...".

Ehdotamme, että "natsit" korvataan "natsi-Saksalla", jolloin teksti kuuluisi seuraavasti: "...natsi-Saksan Auschwitz-Birkenaun kuolemanleirin...".

Nähdäkseni näin välittyy Saksan syyllisyys ja erityinen vastuu ja samalla tehdään selväksi, että natsit tekivät itse itsestään syyllisiä. Tosiasiassa uhreina oli myös saksalaisia, ja tällainen sanamuoto kunnioittaisi myös heidän muistoaan. Pyydän näin ollen parlamenttia äänestämään tämän tarkistuksen puolesta.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Poettering (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, lukuisten aiheesta käytyjen keskustelujen jälkeen haluaisin vahvistaa, että Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä äänestää tämän suullisen tarkistuksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ludford (ALDE). (EN) Arvoisa puhemies, voisiko asiaa hieman selventää? Tässähän on kaksi erillistä tarkistusta. Ensimmäisellä, jäsen Sonikin esittämällä PPE-DE-ryhmän tarkistuksella halutaan muuttaa sanamuotoa, joka kuuluisi nyt siis näin: "yhteensä jopa 1,5 miljoonaa juutalaista, romania, puolalaista, venäläistä ja eri kansallisuutta edustavaa vankia sekä homoseksuaalia".

Voisimmeko äänestää tästä ensin, ennen kuin äänestämme erillisestä seikasta, josta jäsen Schulz juuri puhui, eli UEN-ryhmän tarkistuksesta 1, jolla halutaan muuttaa "natsien kuolemanleiri" "Saksan natsien kuolemanleiriksi."

Tämä edellyttää kahta erillistä äänestystä. Kaikella kunnioituksella, sekaannus johtuu etenkin yksikön toimista, sillä yksikössä kaikki on pantu samalle riville: johdanto-osan A-kappale, PPE-DE-ryhmän suullinen tarkistus ja UEN-ryhmän tarkistus, josta jäsen Schulz puhui.

Voisimmeko siis toimittaa kaksi erillistä äänestystä, ensimmäisen jäsen Sonikin suullisesta tarkistuksesta ja toisen UEN-ryhmän ja jäsen Schulzin sekä jäsen Poetteringin paketista?

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Kyllä voimme, hyvä jäsen Ludford. Meillä on kolme asiaa: Sonikin tarkistus, jäsen Schulzin juuri ehdottama tarkistus ja UEN-ryhmän tarkistus 1.

 
  
MPphoto
 
 

  Cohn-Bendit (Verts/ALE). (DE) Arvoisa puhemies, jäsen Schulz on oikeassa. Kaikki sanamme ja niiden seuraukset ovat erittäin merkittäviä. Yksi asia on varmaa: jäsen Schulzin tarkistuksella ei ole mitään tekemistä Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmän esittämän tarkistuksen kanssa, ja sitä pitäisi käsitellä täysin erillisenä asiana, koska Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmän esittämä tarkistus sisältää näkökohtia, joita ei voida hyväksyä ja joita emme pysty sulattamaan. Pyytäisimme näin ollen, ettei asioita sekoitettaisi. Tämä oli ensimmäinen asia, jonka halusin sanoa.

Toiseksi haluaisin todeta seuraavaa. Tunnustamme sen, että parlamentin kaksi suurinta ryhmää haluavat aivan perustellusti saavuttaa laajan yhteisymmärryksen tässä asiassa, ja juuri siksi pystymme yhtymään heihin. Haluaisimme kuitenkin painottaa, että päätöslauselmasta käytiin tätä istuntoa valmisteltaessa osittain sellaista keskustelua, joka oli – ja on edelleen – syytä jättää omaan arvoonsa. Tätä täytyy korostaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Schulz (PSE). (DE) Arvoisa puhemies, mielestäni ei ole mitään lisättävää. Jos äänestyksen kohteena ovat jäsen Sonikin suullinen tarkistus ja minun suullinen tarkistukseni – jonka tarkoituksena oli muuten täydentää alkuperäistä tekstiä ja varmistaa, että Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmän esittämä tarkistus hylättäisiin heti kättelyssä – saamme juuri sitä, mitä haluamme, eli tekstin, joka on päivän edellyttämän arvokkuuden mukainen.

 
  
MPphoto
 
 

  Voggenhuber (Verts/ALE). (DE) Arvoisa puhemies, jäsen Schulz sanoi, että meidän täytyy punnita tänään jokaista sanaa varmistaaksemme, että niissä annetaan uhreille asianmukainen tunnustus ja todetaan rikoksen tekijöiden vastuu. Vei hyvin kauan, ennen kuin kotimaani Itävalta myönsi olevansa osaltaan vastuussa kansallissosialismin rikoksista. Päätöslauselman ensimmäisessä versiossa käytetään sanaa "natsien", josta jaettu vastuu käy selvästi ilmi. Näin viitataan siihen, etteivät saksalaiset olleet yksin syyllisiä. Nyt ehdotetulla sanamuodolla tämä jaettu vastuu jäisi jälleen hämäräksi.

En halua herättää asiasta keskustelua, vaan totean vain, että mielestäni on tärkeää, että joku itävaltalainen puhuu tänään täällä parlamentissa ja yhtyy muiden jäsenten esittämiin pahoitteluihin kotimaansa jaetusta vastuusta.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Kamiński (UEN). (PL) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää painavan vastalauseen sille, mitä jäsen Cohn-Bendit juuri sanoi. Minusta vaikuttaa siltä, että hänen lausuntonsa perustui väärinkäsitykseen, kun hän totesi, että henkilökohtaisesti esittämäni tarkistuksen sisältö olisi osittain sopimaton. En ymmärrä, mitä hän oikein tarkoitti, sillä tarkistuksessani on kyse yhdestä ainoasta sanasta. Ehdotin, että sanan "natsien" eteen lisättäisiin sana "Saksan". Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä ei ole jättänyt käsiteltäväksi muita tarkistuksia. Äänestää voi joko sen puolesta tai sitä vastaan, mutta vastustan sitä, että tarkistusta pidetään sopimattomana, sillä minusta se ei sitä ole. Haluan tehdä täysin selväksi, että minun tarkistuksellani haluttiin vain lisätä sana "Saksan". Syynä tähän on se, että viime päivinä Puolan kansalaiset ovat olleet hyvin järkyttyneitä Euroopan johtavissa sanomalehdissä olleista viittauksista Puolan keskitysleireihin ja Puolan kaasukammioihin. Tällaiset viittaukset ovat täysin epäasiallisia ja loukkaavat syvästi Puolan kansaa. Esitin tarkistuksen yksinomaan tästä syystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, käsiteltävänä on yksi jätetty tarkistus ja pari suullista tarkistusta. Emme keskustele enää kysymyksen pääsisällöstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ludford (ALDE). (EN) Arvoisa puhemies, voin selittää jäsen Cohn-Benditin sekaannuksen. Ymmärtääkseni UEN-ryhmän esittämä tarkistus 1 pitää sisällään vain sen, että sana "Saksan" lisätään sanan "natsien" eteen. Tarkistus 1/rev. peruutettiin, koska sitä ei hyväksytty yksikössä. Luulen jäsen Cohn-Benditin tarkoittavan sitä. Anteeksi vain, mutta joukko miehiä saa aikaan paljon hämmennystä, kun yksityiskohtiin ei osata paneutua. Tarkistus 1/rev. peruutettiin, joten sanan "homoseksuaalia" kaltaisten sanojen poistamista ei enää käsitellä. Käsittelyssä on PPE-DE-ryhmän suullinen tarkistus sekä UEN-ryhmän tarkistus – jota jäsen Schulz näyttää jälleen kerran muuttavan – mutta ei loppuosaa UEN-ryhmän muutetusta tarkistuksesta, jota luulen jäsen Cohn-Benditin tarkoittaneen.

 
  
MPphoto
 
 

  Swoboda (PSE). (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, uskon jokaisen täällä parlamentissa olevan yhtä mieltä siitä, että kaikki tässä rikoksessa osallisena olleet – olivatpa he saksalaisia, itävaltalaisia tai muunmaalaisia – pitäisi tuomita, ja näin tehdään sanamuodolla "natsi-Saksan". Keskeistä on kaikkien asianosaisten vastuu, ja ihmisten huomio on saatava kiinnittymään juuri kaikkien asianosaisten vastuuseen. Näin ollen pyydän, että asiasta äänestetään nyt ja että jäsenet pohtivat asiaa vielä kerran. Kyse ei ole siitä, olivatko osallisina saksalaiset vai muunmaalaiset. Kyse on siitä, että viittaamme kaikkiin niihin, jotka olivat osallisina natsi-Saksan rikollisessa järjestelmässä. Tämä on jäsen Schulzin tarkistuksen ydin, ja jäsen Poettering on antanut sille tukensa.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Landsbergis (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, kaiken tämän tarkistuksiin liittyvän yhtenäistämisen ja solidaarisuuden jälkeen pyydän teitä hyväksymään hyvin pienen, yhden sanan suullisen tarkistuksen johdanto-osan A kappaleen viimeiselle riville. Sen jälkeen, kun puhutaan rodun, etnisen alkuperän tai uskonnon perusteella syyllistämisestä, pitäisi lisätä sana "sosiaaliluokan". Painotamme nimittäin sitä, ettei historia saa painua unohduksiin Euroopassa. Miljoonilta ihmisiltä riistettiin kaikki oikeudet ja jopa henki sosiaalisista syistä, "luokkavihollisten" välienselvittelyn lopullisena ratkaisuna

"Sosiaaliluokka" on hyvin pehmeä ilmaisu, ja pyytäisin teitä tukemaan sitä historian perusteella.

 
  
MPphoto
 
 

  Muscardini (UEN). – (IT) Arvoisa puhemies, haluan todeta vain, että jäsen Ludford oli oikeassa ja että hänen tulkintansa oli oikea. Ette kuitenkaan antanut minun puhua. On selvää, että parlamentissa on varautuneisuutta ja syrjintää. Jäsen Cohn-Bendit ei tiennyt, mistä hän puhui tarkoittaessaan tarkistusta, jota ei ollut jätetty käsiteltäväksi. Haluaisin, että ryhmääni kunnioitetaan yhtälailla kuin muitakin ryhmiä, sillä muutoin rasisteja ovat ne, jotka puhuvat sivu suunsa.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Jäsen Muscardini, tässä vaiheessa emme enää keskustele perusajatuksista. Nyt äänestämme tarkistuksista. Jatketaan siis menettelyä.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö