Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Måndagen den 21 februari 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

3. Uttalanden av talmannen
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Mina damer och herrar! För mig som talman är det viktigt att uttala mig om två händelser som direkt påverkar oss, en som redan har inträffat och en som ännu inte har gjort det.

För det första hölls som ni vet den första av de planerade folkomröstningarna om ratificeringen av EU-konstitutionen i går i Spanien. Som ni också vet röstade 76,7 procent för konstitutionen.

(Applåder)

Jag vill påminna er om att kammaren för en månad sedan röstade ja till EU-konstitutionen med 74 procents majoritet. Det spanska folkets stöd för konstitutionsutkastet har alltså nära återspeglat och till och med överträffat stödet i parlamentet. Vi kan konstatera att resultatet av söndagens omröstning i Spanien kan jämföras med omröstningen i Strasbourg när parlamentet debatterade resolutionen i fråga.

Valdeltagandet var något lägre än vid det förra EU-valet i Spanien och dessutom mycket nära genomsnittet för EU:s samtliga 25 medlemsländer. På det hela taget kan vi konstatera att valprocessen i Spanien ledde till i stort sett samma resultat som omröstningen bland Europaparlamentets ledamöter, och som parlamentets talman och dessutom i egenskap av spansk medborgare är jag därför mycket nöjd med resultatet. Så fort jag fick veta resultatet gratulerade jag den spanske premiärministern och alla de politiska grupper som har deltagit i valprocessen.

Mitt andra yttrande handlar om den amerikanske presidentens besök i Bryssel. Denna veckas besök av president Bush framställs som ett möte med EU:s institutioner. Han kommer till Europa, men han kommer bland annat för att möta Europeiska unionen, det vill säga unionens institutioner.

Både jag som parlamentets talman och alla de politiska grupperna anser att vår institution, Europaparlamentet, inte kan frånvara från dessa möten. Vi menar att både styrkan hos EU:s institutioner och bilden av EU, särskilt när det gäller förbindelserna med tredjeländer och då framför allt de transatlantiska förbindelserna, är beroende av att den institutionella triangeln, det vill säga rådet, kommissionen och parlamentet, fungerar som den skall.

Jag har därför fört samtal med rådets ordförande Jean-Claude Juncker och kontinuerligt informerat talmanskonferensen om hur de samtalen har avlöpt. Efter förra veckans skriftväxling och efter att ha lyssnat till de politiska gruppernas åsikter och dessutom talat i telefon med kommissionens ordförande José Manuel Barroso kan jag tala om att Europaparlamentets talman, givetvis på institutionens vägnar, kommer att delta i det möte som de 25 stats- och regeringscheferna håller med George W. Bush i Bryssel i morgon.

Det är inte ett rådsmöte i egentlig bemärkelse, men jag vill ändå tacka rådets ordförande Jean-Claude Juncker och José Manuel Barroso för att de delar uppfattningen att Europaparlamentets talman bör närvara vid detta möte. Jag vill också uttrycka min tacksamhet för vad de har gjort för att åstadkomma detta och därmed stärka den institutionella triangel som jag nyss nämnde. Jag kommer alltså inte att vara på plats här i Strasbourg.

Vill ni säga något om detta, herr Poettering?

 
  
MPphoto
 
 

  Poettering (PPE-DE). (DE) Herr talman, mina damer och herrar! Det gladde oss mycket att höra vad Josep Borrell sade om den amerikanske presidentens besök i Bryssel och vi håller helt med honom. Vår grupp har alltid ansett att Europaparlamentets talman skall närvara vid detta besök, oavsett vilken institution som håller i mötet.

Jag uppmanar Europeiska rådet och regeringarna att se till att en debatt liknande den som vi har sett under de senaste dagarna och veckorna inte upprepas i framtiden. Jag vill framföra ett stort tack till rådets ordförande Jean-Claude Juncker för att han har möjliggjort detta resultat, men några fler debatter av detta slag får inte förekomma. Det borde vara självklart att parlamentet deltar varje gång en president, i det här fallet den amerikanske presidenten, besöker EU:s institutioner.

Herr talman! Jag hoppas att ert besök i Bryssel i morgon blir lyckat. Europaparlamentet utgör stommen för utvecklingen inom EU och därför välkomnar vi er närvaro vid morgondagens möte.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Tack så mycket, herr Poettering. Hur som helst: slutet gott, allting gott. De tre institutionerna kommer att närvara i morgon, trots vissa svårigheter på vägen, och jag vill understryka att rådets ordförande och kommissionens ordförande alltid har varit eniga om att detta är nödvändigt. De eventuella problem som har funnits har på inget sätt orsakats av dem.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy