Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 22. februar 2005 - Strasbourg EUT-udgave

2. Uopsættelig behandling
  

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2792/1999 om en særaktion vedrørende overførsel af fartøjer til de lande, som blev ramt af tsunamien i 2004 (KOM(2005)0036 - C6-0036/2005 2005/0005(CNS))

 
  
MPphoto
 
 

  Swoboda (PSE). - (DE) Hr. formand, jeg vil absolut gerne støtte dette forslag, men vil dog gerne påpege, at man ved gennemførelsen af forslaget skal være opmærksom på ikke at ødelægge den lokale økonomi, især fiskeriet. Men under disse forudsætninger vil vi gerne give vores tilslutning til forslaget og den uopsættelige forhandling.

 
  
MPphoto
 
 

  Kauppi (PPE-DE). - (EN) Hr. formand, min bemærkning til forretningsordenen drejer sig ikke om afstemningen om tsunami-fartøjer, men om problemer med tolkningen i Parlamentet. I går talte jeg her i salen. Jeg havde to minutters taletid, og tolkene vendte op og ned på mit politiske budskab. Det fik mig til at virke dum. Mine kolleger forstod ikke et ord af det, jeg sagde på finsk.

Dette er et evigt problem for alle de små sproggrupper i Parlamentet. Jeg vil ikke tale finsk i Parlamentet mere, hvis resultatet er, at der bliver vendt op og ned på mit politiske budskab. Det samme skete i begyndelse af dette møde med polsk, som er et meget dejligt sprog. Tolkningen klarer ikke opgaven godt nok, og det er et kolossalt problem for Parlamentet. Jeg ønsker dette ført til protokols.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Deres bemærkninger vil blive anført i protokollen, fru Kauppi. Jeg forstår, hvorfor De hellere talte engelsk end finsk. Det er et alvorligt problem, og vi vil undersøge det nærmere.

 
  
MPphoto
 
 

  Morillon (ALDE). - (FR) Hr. formand, formanden for Fiskeriudvalget vil fortælle Dem, hvor stor pris vi sætter på denne anmodning om hasteprocedure. Vi har fulgt kommissær Borgs bestræbelser siden katastrofen indtrådte, og vi har støttet ham. Hvad det praktiske angår, holder vi kl. 17.30 et ekstraordinært møde i Fiskeriudvalget for at beslutte, om de forskellige foranstaltninger er i mødets bedste interesse, som vores kollega, hr. Swoboda, sagde. Men hvad formen angår, og her tror jeg, jeg taler for et flertal af mine kolleger, er jeg fuldstændig tilhænger af hasteproceduren.

 
  
MPphoto
 
 

  Schlyter (Verts/ALE). - (SV) Hr. formand, nu har vi hørt to talere for, og ifølge reglerne har vi ret til at høre en taler imod. Lad os først nå til enighed om, at alle vil give bistand så hurtigt og effektivt som muligt. Jeg vil dog tale imod en uopsættelig forhandling.

Det er en behagelig idé at eksportere gamle fiskerfartøjer, men den vil ikke fungere særlig godt. FAO har endnu ikke modtaget lister over de fartøjer, som landene vil have. De advarer desuden om problemer med forkert udstyr og for stor kapacitet. Disse punkter skal først undersøges.

Desuden blev der i sidste uge på Sumatra afholdt en konference for de regionale fiskeriorganisationer med repræsentanter fra bl.a. Indonesien, Thailand og Sri Lanka. De er imod eksport af gamle fartøjer. De vil hellere have hjælp til at genopbygge de lokale skibsværfter og fiskerflåder. For at få et velfungerende forslag, og det er netop, hvad der er brug for, skal der anvendes normale procedurer, så der bedre kan tages lokale hensyn. Vi har brug for yderligere dialog med FAO og de lokale fiskere, inden vi er klar til at stemme.

 
  
  

(Uopsættelig forhandling vedtoges)

Forslag til Rådets forordning om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder på baggrund af situationen i Côte d'Ivoire (KOM(2004)0842 - C6-0023/2005 - 2004/0286(CNS))

 
  
MPphoto
 
 

  Cavada (ALDE). - (FR) Hr. formand, ved at vedtage betænkningen har Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender naturligvis fastholdt Rådets anmodning om hasteprocedure, men ved samme lejlighed har det også med et ændringsforslag til den lovgivende beslutning og til forordningens betragtning opfordret denne institution til at give diplomatiet enhver chance, inden det går over til den endelige vedtagelse af forslaget. Jeg opfordrer derfor, hr. formand, kære kolleger, plenarforsamlingen til at følge forslaget fra det udvalg, som jeg har den ære at være formand for, og som også er blevet støttet enstemmigt af Udviklingsudvalget.

Hvad proceduren angår, og for også at undgå indsigelser fra tredjemand, beder jeg Dem henlede Rådets opmærksomhed på nødvendigheden af at fremlægge fulde tekster, også for bilagenes vedkommende, for Parlamentet ved høringer om lovforslag.

 
  
  

(Parlamentet vedtog uopsættelig forhandling)

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik