Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 22 februari 2005 - Straatsburg Uitgave PB

2. Verzoek om urgentverklaring
  

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2792/1999 met betrekking tot een specifieke actie ten behoeve van de overbrenging van vaartuigen naar de landen getroffen door de tsunami in 2004

(COM(2005)0036 - C6-0036/2005 - 2005/0005(CNS))

 
  
MPphoto
 
 

  Swoboda (PSE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik steun dit voorstel graag, maar ik wil er wel op wijzen dat we bij de realisatie ervan moeten opletten dat er geen schade wordt berokkend aan de lokale economie en dan met name aan de visserij. Onder deze voorwaarden stemmen wij in met dit voorstel en het verzoek om urgentverklaring.

 
  
MPphoto
 
 

  Kauppi (PPE-DE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, mijn motie van orde heeft niet betrekking op de stemming over de overbrenging van vaartuigen naar door de tsunami getroffen landen, maar op problemen met de vertolking in dit Parlement. Gisteren sprak ik hier in de voltallige vergadering. Ik hield een toespraak van twee minuten maar mijn politieke boodschap werd volkomen verkeerd weergegeven door de tolken. Daardoor leek het alsof ik onzin uitkraamde. Mijn collega’s begrepen geen woord van wat ik in het Fins zei.

Dit probleem doet zich keer op keer voor met alle kleine taalgroepen in het Europees Parlement. Ik zal in de voltallige vergadering geen Fins meer spreken als dat betekent dat mijn politieke boodschap verkeerd wordt weergegeven. Hetzelfde is gebeurd aan het begin van deze zitting met het Pools, een heel mooie taal. De vertolking is niet op haar taak berekend en dat is een verschrikkelijk probleem voor dit Huis. Ik wil dat dit in het verslag wordt opgenomen.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. Uw bezorgdheid zal worden opgetekend, mevrouw Kauppi. Ik begrijp waarom u Engels sprak in plaats van Fins. Dit is een ernstige zaak die wij zullen onderzoeken.

 
  
MPphoto
 
 

  Morillon (ALDE).(FR) Mijnheer de Voorzitter, als voorzitter van de Commissie visserij zal ik u zeggen hoezeer wij dit verzoek om urgentverklaring op prijs stellen. Vanaf het moment van de ramp hebben we het optreden van commissaris Borg op de voet gevolgd en hebben we hem gesteund. Wat de inhoud betreft zal de Commissie visserij om 17.30 uur in buitengewone vergadering bijeenkomen om te besluiten of de verschillende maatregelen – zoals onze collega Swoboda al zei – overeenkomen met de belangen die de vergadering nastreeft. Maar wat de vorm betreft meen ik het standpunt van een meerderheid van mijn collega’s te vertolken als ik zeg dat ik alleszins welwillend sta tegenover de urgentieprocedure.

 
  
MPphoto
 
 

  Schlyter (Verts/ALE). – (SV) Mijnheer de Voorzitter, nu hebben we twee sprekers gehoord die voorstander zijn, terwijl we er volgens de regels recht op hebben een spreker te horen die tegen is. Laten we het er eerst over eens zijn dat iedereen zo snel mogelijk hulp wil geven op de meest efficiënte wijze. Ik wil mij echter tegen urgentverklaring uitspreken.

Het was een aardig idee om oude vissersvaartuigen te exporteren, maar het werkt niet. De FAO heeft nog steeds geen lijsten ontvangen van de vaartuigen die de betrokken landen willen hebben. Ze waarschuwen bovendien voor het gevaar dat de vaartuigen een verkeerde uitrusting en een onnodig grote capaciteit hebben. Dat moet eerst worden uitgezocht.

Bovendien is vorige week op Sumatra een conferentie van de regionale visserijorganisaties gehouden met vertegenwoordigers van onder andere Indonesië, Thailand en Sri Lanka. Die zijn tegen export van oude vaartuigen. Ze willen liever steun hebben voor het opbouwen van hun lokale scheepswerven en vissersvloten. Willen we met een goed functionerend en op de behoeften afgestemd voorstel komen, dan moet dat volgens de gebruikelijke procedures behandeld worden, zodat beter rekening kan worden gehouden met plaatselijke overwegingen. We moeten meer overleg voeren met de FAO en met de plaatselijke vissers voordat we tot stemmen kunnen overgaan.

 
  
  

(Het Parlement willigt het verzoek om urgentverklaring in)

Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Ivoorkust

(COM(2004)0842 - C6-0023/2005 - 2004/0286(CNS))

 
  
MPphoto
 
 

  Cavada (ALDE).(FR) Mijnheer de Voorzitter, de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken heeft bij het goedkeuren van dit verslag zeker rekening gehouden met het urgentieverzoek van de Raad, maar tegelijkertijd heeft zij hem middels een amendement op de wetgevingsresolutie en op de considerans van de verordening gemaand de diplomatie alle ruimte te geven alvorens over te gaan tot definitieve goedkeuring van de tekst. Ik wil het Parlement dan ook verzoeken, mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de suggestie van de commissie die ik de eer heb voor te zitten op te volgen, een suggestie die eveneens de unanieme steun geniet van de Commissie ontwikkelingssamenwerking.

Uit procedureel oogpunt en om ook protest van derden te vermijden, wil ik u vragen de Raad erop te wijzen dat, wanneer het Parlement over wetgeving wordt geraadpleegd, de voorgelegde teksten ook wat de bijlagen betreft volledig moeten zijn.

 
  
  

(Het Parlement willigt het verzoek om urgentverklaring in)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid