Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 22 februari 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

2. Begäran om brådskande förfarande
  

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2792/1999 när det gäller en särskild åtgärd för överföring av fartyg till länder som drabbades av tsunamin 2004

(KOM(2005)0036 C6-0036/2005 2005/0005(CNS))

 
  
MPphoto
 
 

  Swoboda (PSE).(DE) Herr talman! Även om jag i högsta grad stöder denna begäran om brådskande förfarande vill jag dock påpeka att ett mått av försiktighet krävs vid genomförandet av förslaget så att den lokala ekonomin och framför allt fiskeindustrin inte raseras. Med detta förbehåll stöder vi förslaget och begäran om brådskande förfarande.

 
  
MPphoto
 
 

  Kauppi (PPE-DE).(EN) Herr talman! Min ordningsfråga handlar inte om flodvågsfartyg utan om tolkningsproblem i parlamentet. Igår talade jag här för hela kammaren. Jag höll ett tvåminutersanförande och mitt politiska budskap förvanskades helt av tolkarna. Det fick mig att framstå som dum. Mina kolleger kunde inte förstå ett ord av vad jag sade på finska.

Detta är ett återkommande problem för alla de små språkgrupperna i parlamentet. Jag kommer inte att använda finska längre i kammaren om resultatet blir att mitt politiska budskap förvanskas. Samma sak hände i början av det här sammanträdet med polska, ett mycket trevligt språk. Tolkningen är inte i nivå med sin uppgift och det är ett förfärligt problem för parlamentet. Jag vill att detta skall föras till protokollet.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – De problem ni tog upp kommer att föras till protokollet fru Kauppi. Jag förstår varför ni talade engelska i stället för finska. Det är ett allvarligt problem och vi skall undersöka saken.

 
  
MPphoto
 
 

  Morillon (ALDE).(FR) Herr talman! Fiskeriutskottets ordförande kommer att tala om hur mycket vi uppskattar denna begäran om brådskande förfarande. Vi har observerat kommissionsledamot Borgs agerande efter tragedin och gett honom vårt stöd. Rent praktiskt kommer vi att hålla ett extra sammanträde i fiskeriutskottet kl. 17.30 för att besluta om huruvida de olika åtgärderna ligger i linje med sammanträdets intressen, enligt Hannes Swobodas påpekande. I princip är jag dock helt och fullt för brådskande förfarande, och det tror jag att flertalet kolleger instämmer i.

 
  
MPphoto
 
 

  Schlyter (Verts/ALE). – Herr talman! Nu har vi hört två talare för, och enligt reglerna har vi rätt att höra en talare emot. Låt oss först vara överens om att alla vill ge snabbast möjliga bistånd på effektivast möjliga sätt. Jag vill dock tala emot brådskande förfarande.

Det var en trevlig idé att exportera gamla fiskefartyg, men den fungerar inte bra. FAO har ännu inte fått in några listor på de fartyg som länderna vill ha. De varnar dessutom för problem med fel utrustning och för stor kapacitet. Detta måste först redas ut.

Dessutom har en konferens för de regionala fiskeorganisationerna haft ett möte förra veckan på Sumatra med representanter från bl.a. Indonesien, Thailand och Sri Lanka. De motsätter sig export av gamla fartyg. De vill hellre ha stöd med att bygga upp sina lokala varv och fiskeflottor. För att få ett fungerande och väl behovsanpassat förslag bör det behandlas på vanligt sätt så att lokala hänsyn bättre kan vägas in. Vi behöver mer dialog med FAO och lokala fiskare innan vi är redo att rösta.

 
  
  

(Parlamentet biföll begäran om brådskande förfarande.)

Förslag till rådets förordning om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Elfenbenskusten

(KOM(2004)0842 C6-0023/2005 2004/0286(CNS))

 
  
MPphoto
 
 

  Cavada (ALDE).(FR) Herr talman! Vid antagandet av detta betänkande stödde utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor givetvis rådets begäran om brådskande förfarande. Genom att ändra lagstiftningsresolutionen och förordningens ingress uppmanades emellertid rådet att pröva alla diplomatiska möjligheter innan texten slutligen antas. Herr talman, mina damer och herrar! Jag uppmanar därför kammaren att följa det förslag som har lagts fram av det utskott jag har äran att vara ordförande för, ett förslag som också fick enhälligt stöd av utskottet för utveckling.

Ur förfarandemässig synvinkel och för att förekomma eventuella invändningar från tredje part uppmanar jag er att under samrådsförfarandet uppmärksamma rådet på att de fullständiga texterna, inklusive bilagor, måste lämnas till parlamentet.

 
  
  

(Parlamentet biföll begäran om brådskande förfarande.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy