Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 22 februari 2005 - Straatsburg Uitgave PB

7. Stemmingen
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. Wij gaan nu over tot de stemming.

Aanbeveling (A6-0030/2005), namens de Commissie internationale handel, betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Gemeenschap over het ontwerp-reglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties met betrekking tot uniforme voorschriften voor de goedkeuring van voertuigen wat de plaats en identificatie van bedieningsorganen met handbediening, verklikkerlichten en meters betreft (15633/2004 - C6-0032/2005 - 2004/0134(AVC)) (rapporteur: de heer Barón Crespo)

(Het Parlement neemt de wetgevingsresolutie aan)

Aanbeveling (A6-0028/2005), namens de Commissie internationale handel, betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Gemeenschap over het ontwerp-reglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende de typegoedkeuring van een verwarmingssysteem en van een voertuig met betrekking tot het daarin gemonteerde verwarmingssysteem (15634/2004 - C6-0033/2005 - 2004/0135(AVC)) (rapporteur: de heer Barón Crespo)

(Het Parlement neemt de wetgevingsresolutie aan)

Aanbeveling (A6-0009/2005), namens de Commissie buitenlandse zaken, betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie inzake de sluiting van een aanvullend protocol bij de Europa-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie (13165/2004 - C6-0206/2004 - 2004/0814(AVC)) (rapporteur: de heer Brok)

(Het Parlement neemt de wetgevingsresolutie aan)

Aanbeveling (A6-0010/2005), namens de Commissie buitenlandse zaken, betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie inzake de sluiting van een aanvullend protocol bij de Europa-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie (13163/2004 - C6-0207/2004 - 2004/0815(AVC)) (rapporteur: de heer Brok)

(Het Parlement neemt de wetgevingsresolutie aan)

Verslag (A6-0018/2005) van de heer Sifunakis, namens de Commissie cultuur en onderwijs, over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat op audiovisueel gebied tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelneming van de Zwitserse Bondsstaat aan de communautaire programma's MEDIA Plus en MEDIA Opleiding, en van een Slotakte (COM(2004)0649 - C6-0174/2004 - 2004/0230(CNS))

(Het Parlement neemt de wetgevingsresolutie aan)

Verslag (A6-0006/2005) van de heer Lehne, namens de Commissie juridische zaken, over het verzoek van de heer Koldo Gorostiaga om verdediging van de parlementaire immuniteit en voorrechten (2004/2102(IMM))

(Het Parlement keurt het besluit goed)

Verslag (A6-0023/2005) van mevrouw Starkevičiūtė, namens de Commissie economische en monetaire zaken, over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad inzake kortetermijnstatistieken (COM(2003)0823 - C6-0028/2004 - 2003/0325(COD))

Vóór de stemming:

 
  
MPphoto
 
 

  Starkevičiūtė (ALDE), rapporteur. - (LT) Dank u, mijnheer de Voorzitter, ik wil de leden van het Parlement alleen kort wat informatie geven. Statistieken zijn saai en vervelend, maar de zakenlieden in uw land zullen heel wat nieuwe verslagen moeten opstellen als u vóór dit verslag stemt. Ik zeg dit van tevoren, zodat u ze kunt vertellen wat het Parlement heeft gedaan om veel van deze statistische verslagen overbodig te maken. Zakenlieden zullen nieuwe statistische verslagen moeten samenstellen, en hoogstwaarschijnlijk zullen u en veel van uw kiezers vragen hebben. Ik wil u daarom even laten weten wat het Parlement samen met de Raad en de Commissie heeft gedaan om de statistische last te verminderen. We stemmen met u voor de invoering van zogenoemde Europese steekproefprogramma's, waarbij slechts enkele bedrijven verslagen hoeven voor te leggen. Kleine landen die een BBP hebben van minder dan één procent van het BBP van de Europese Unie, zullen bepaalde indices helemaal niet hoeven te verstrekken. Voorts zullen we de overheden de kans geven administratieve bronnen, dat wil zeggen socialeverzekeringsregisters, te gebruiken, zodat bedrijven geen extra verslagen hoeven te schrijven. Er wordt tevens verwacht dat de Europese Commissie en de lidstaten een methode zullen moeten voorbereiden om te evalueren of het de moeite waard is nieuwe statistische verslagen in te voeren, en of deze verslagen enige waarde zullen hebben voor het Europese bedrijfsleven en de mensen van Europa. Dank u.

 
  
  

(Het Parlement neemt de wetgevingsresolutie aan)

Verslag (A6-0019/2005) van mevrouw Sudre, namens de Commissie visserij, over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1035/2001 tot invoering van een documentatieregeling voor de vangst van Dissostichus spp. (COM(2004)0528 - C6-0114/2004 - 2004/0179(CNS))

(Het Parlement neemt de wetgevingsresolutie aan)

Verslag (A6-0013/2005) van de heer Bösch, namens de Commissie begrotingscontrole, over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van de overeenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, ter bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die hun financiële belangen schaden (COM(2004)0559 - C6-0176/2004 - 2004/0187(CNS))

Vóór de stemming:

 
  
MPphoto
 
 

  Bösch (PSE), rapporteur. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik hoef niet veel te zeggen over de inhoud: deze overeenkomst inzake fraudebestrijding is een antwoord op een eis die wij al jaren stellen, en ik hoop natuurlijk dat we er met een grote meerderheid voor zullen stemmen. Eigenlijk is dit een eerste besluit over een deel van de zogenaamde bilaterale verdragen met Zwitserland. Het feit dat we dit hier zo snel behandelen bewijst volgens mij dat we graag willen dat de positieve resultaten die we hebben geboekt uiteindelijk ook in wetsteksten terechtkomen.

We hebben de Commissie altijd gesteund bij haar pogingen om door deze overeenkomst betere resultaten te bereiken bij de fraudebestrijding. Des te verrassender is daarom het feit dat de Commissie nu plotseling op het idee komt om de betaling die Zwitserland de nieuwe lidstaten als bijdrage aan het cohesiefonds ter beschikking wil stellen - het gaat om een bedrag van een miljard Zwitserse frank - ietwat muggezifterig in een internationaal verdrag te regelen. Schijnbaar is een memorandum van overeenkomst niet goed genoeg.

Ik zou de Commissie erop willen wijzen dat we hier niet met een bananenrepubliek onderhandelen maar met een van de oudste en meest stabiele democratieën in Europa. Wat u hier doet – om het even duidelijk te stellen - is koren op de molen van diegenen in Zwitserland en Europa die zich verzetten tegen een nauwere band tussen Zwitserland en de Europese Unie.

(Applaus)

Ik verzoek het Parlement een standpunt in dezen te bepalen en vraag u om dit namens de Commissie uit Straatsburg mee te nemen.

 
  
  

(Het Parlement neemt de wetgevingsresolutie aan)

Aanbeveling (A6-0014/2005), namens de Commissie buitenlandse zaken, over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van een samenwerkingsovereenkomst met het Vorstendom Andorra. (COM(2004)0456 - C6-0214/2004 - 2004/0136(AVC)) (rapporteur: de heer Galeote Quecedo)

(Het Parlement neemt de wetgevingsresolutie aan)

Verslag (A6-0020/2005) van de heer Di Pietro, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de uitwisseling van gegevens uit het strafregister (COM(2004)0664 - C6-0163/2004 - 2004/0238(CNS))

(Het Parlement neemt de wetgevingsresolutie aan)

Verslag (A6-0036/2005) van de heer Costa, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, houdende een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de kwaliteit van de strafrechtspleging en de harmonisatie van het strafrecht in de lidstaten (2005/2003(INI))

(Het Parlement keurt de aanbeveling goed)

Aanbeveling voor de tweede lezing (A6-0017/2005), namens de Commissie cultuur en onderwijs, betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Besluit nr. 1419/1999/EG tot vaststelling van een communautaire actie voor het evenement "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 (12029/1/2004 - C6-0161/2004 - 2003/0274(COD)) (rapporteur: mevrouw Prets)

(De Voorzitter verklaart het gemeenschappelijk standpunt te zijn goedgekeurd)

Verslag (A6-0024/2005) van de heer Evans, namens de Commissie economische en monetaire zaken, over het 33e Verslag van de Commissie over het mededingingsbeleid - 2003 (2004/2139(INI))

(Het Parlement neemt de resolutie aan)

Verslag (A6-0034/2005) van mevrouw In 't Veld, namens de Commissie economische en monetaire zaken, over staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst (2004/2186(INI))

Vóór de stemming:

 
  
MPphoto
 
 

  in 't Veld (ALDE), rapporteur. (EN) Mijnheer de Voorzitter, ten behoeve van de consistentie en samenhang van het definitieve document wil ik opmerken dat bij aanneming van de amendementen 19 en 21 de andere paragrafen over hetzelfde onderwerp dienovereenkomstige aanpassing behoeven. Dit is besproken met vertegenwoordigers van andere fracties en is een technische en geen politieke kwestie.

 
  
MPphoto
 
 

  Purvis (PPE-DE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, in aansluiting op hetgeen mevrouw in 't Veld heeft gezegd wijs ik erop dat het slot van amendement 20 als volgt dient te worden aangevuld: “of door middel van een officieel besluit in de vorm van een of meer wet- of regelgevingsbesluiten of een overeenkomst, naargelang de wetgeving in de lidstaten”. Dat is een van de afspraken die mevrouw in 't Veld bedoelt. Daaruit volgen mondelinge amendementen van de wijzigingen 10 en 17 en overweging Q.

(Het Parlement neemt het mondelinge amendement aan)

 
  
MPphoto
 
 

  Van den Burg (PSE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, voor alle duidelijkheid: dit betekent dat er mondelinge amendementen zijn op overweging Q en paragraaf 19 van dit document. Het zijn geen schriftelijke amendementen en zij volgen de in de amendementen van de heer Purvis voorgestelde tekst op de voet. Het gaat dus om overweging Q en paragraaf 19.

 
  
MPphoto
 
 

  Lipietz (Verts/ALE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik heb in verband met deze kwestie een amendement ingediend over de formulering van de “overheid die een dienst levert”. Ik heb gezien dat in andere amendementen – met name amendement 3 van de Sociaal-democratische Fractie – een onderscheid wordt gemaakt tussen “beheren” en “bewaken". Ik heb “leveren” bedoeld als “bewaken” of “beheren”. Daarom heb ik een mondeling amendement ingediend op alle amendementen die de aanbestedingsprocedure betreffen. Waar in amendement 29 van de Fractie De Groenen en in amendementen 31, 33 en 27 staat dat de overheid een dienst “levert”, dient dit te worden vervangen door “levert (beheert of bewaakt)”. “Leveren” betekent in dit geval “beheren” of “bewaken”.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. We zullen het mondeling amendement in stemming brengen voordat we over dat deel zullen stemmen.

Geachte collega’s, ik begrijp dat dit een zeer gevoelig verslag is en dat het gaat om een raadpleging vooraf die door de Commissie wordt geboden. Het is dus niet meer dan gepast om de tijd te nemen om de zaken naar behoren af te handelen.

 
  
MPphoto
 
 

  Van den Burg (PSE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, we moesten hier stemmen over een van de vier compromissen, dus het is nogal verwarrend. Is het juist dat we nu hebben gestemd over het mondelinge compromisamendement van de heer Purvis?

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. In feite was het mondeling amendement van de rapporteur het amendement waartegen geen bezwaar bestond. We zullen hier op terugkomen als we bij amendement 19 zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Van den Burg (PSE). (EN) Mijnheer de Voorzitter, dat is niet juist. Dit amendement betreft paragraaf 19, zodat hierover als eerste moet worden gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  in 't Veld (ALDE), rapporteur.(EN) Mijnheer de Voorzitter, het is erg ingewikkeld doordat de opzet van het verslag gedurende de hele aanloop nogal ingewikkeld is geworden. Mijn excuses daarvoor.

Het gaat hier om drie amendementen en vijf paragrafen. Amendement 20 is samen met een aanvulling zojuist voorgelezen door de heer Purvis. Als ik me niet vergis, hebben we daarover gestemd.

De andere twee zijn de amendementen 19 en 21, eveneens van de heer Purvis, maar de inhoud van deze amendementen heeft tevens betrekking op overweging Q, paragraaf 19, wijziging 10 en wijziging 17. Ik stel voor dat ik de betreffende tekst nu voorlees, want het lijkt me verstandiger dat niet elke keer opnieuw te doen, maar het in één keer te doen, en dat we vervolgens besluiten over het principe en de vier paragrafen in kwestie aanpassen.

De tekst van amendement 21, die bijna identiek is aan amendement 19, luidt als volgt: “… wordt de openbarediensttaak toegewezen aan de hand van een eerlijke en doorzichtige aanbestedingsprocedure of door middel van een officieel besluit in de vorm van een of meer wet- of regelgevingsbesluiten of een overeenkomst, naargelang de wetgeving in de lidstaten. De toewijzing kan ook worden vastgelegd in diverse besluiten. Het besluit of de besluitenreeks dient onder meer de volgende zaken te specificeren:”.

Dit is hetzelfde beginsel als dat van amendement 19. Aanneming van dit beginsel door de plenaire vergadering heeft derhalve gevolgen voor de vier paragrafen die ik zojuist heb genoemd. Ik stel voor dat we hierover stemmen in plaats van het elke keer apart voor te lezen.

 
  
MPphoto
 
 

  Savary (PSE).(FR) Mijnheer de Voorzitter, wat de kern betreft is er geen bezwaar, maar ik zou niet willen dat er verwarring bestond over de feiten. Dit mondeling amendement is viermaal ingediend: het heeft betrekking op de amendementen 20, 19, 21 en 15.

Om elke ambiguïteit weg te nemen stel ik voor, mijnheer de Voorzitter, dat telkens wanneer wij over een van deze amendementen stemmen, u aangeeft of het gaat om amendementen waarin het mondeling amendement van de heer Purvis in is verwerkt. Ik denk dat dat het duidelijkst is, want ik ben er niet zeker van of we er anders aan het eind nog wijs uit worden.

Er zijn dus vier amendementen waarop het mondeling amendement van de heer Purvis betrekking heeft. Als u bij elke stemming even aan het mondeling amendement van de heer Purvis zou willen herinneren, denk ik dat het voor het Parlement het duidelijkst is.

 
  
MPphoto
 
 

  in 't Veld (ALDE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat het zo erg ingewikkeld wordt. Waar het om gaat is dat er paragrafen zijn waarvoor geen amendementen zijn ingediend maar waarvoor de ingediende amendementen wel gevolgen hebben. Ik denk dat we, toen we de amendementen na indiening doornamen, allemaal tot de ontdekking kwamen dat er meer paragrafen waren die over hetzelfde onderwerp gingen. Nu kunnen we gewoon over de amendementen stemmen, maar dan krijgt het document een zekere inconsistentie. Het voorstel van de heer Savary biedt geen uitkomst, want het gaat niet om de amendementen zelf maar om de paragrafen waarvoor geen amendementen zijn ingediend.

Als de plenaire vergadering bij de stemming over amendement 19 en amendement 21 het betreffende beginsel twee maal aanneemt of verwerpt, dan heeft dat evengoed gevolgen voor die paragrafen. Dat is wat ik bedoel.

 
  
MPphoto
 
 

  Savary (PSE).(FR) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de zaken niet ingewikkelder maken dan ze zijn, maar het verzoek van mevrouw in ’t Veld houdt in dat we voor eens en altijd over het amendement van de heer Purvis stemmen. U weet dan niet waar het in de tekst terechtkomt, maar het zal erin komen.

Aangezien het om vier cruciale amendementen gaat – 20, 19, 21 en 15 – zou ik om heel eerlijk te zijn liever willen dat ons elke keer gevraagd werd of we deze aannemen met voorbehoud van het mondeling amendement van de heer Purvis. Ik denk dat dat duidelijker zou zijn. Ik begrijp heel goed wat mevrouw In ’t Veld zegt, maar ik zou graag hebben dat zij mij vertelde waar in de tekst zij het amendement van de heer Purvis precies wil plaatsen, aangezien ik van haar begrepen heb dat het door de hele tekst heen loopt. Ik vind dat verwarrend en ik zou niet willen dat men zich bij het stemmen vergiste, want – u zei het zelf al – het gaat hier om een gevoelige tekst.

 
  
MPphoto
 
 

  Purvis (PPE-DE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik hoop dat ik u kan helpen. Ik ben het eens met de heer Savary dat mijn amendement de vier genoemde amendementen betreft, maar ik ben het ook met mevrouw in ‘t Veld eens dat het verslag op alle overige onderdelen die niet meer consistent zouden zijn als gevolg van de aanneming van de amendementen, dienovereenkomstig zouden moeten worden aangepast door de zittingsdiensten. Als dat een aanvaardbare oplossing is, kunnen we verder.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. Mijnheer Savary, ik kan u verzekeren dat de relevante wijzigingen zullen worden aangebracht. Ik zal aangeven wanneer het mondeling amendement van toepassing is. Ik stel nu voor het mondeling amendement in stemming te brengen.

(Het Parlement aanvaardt het mondeling amendement)

 
  
  

Vóór de stemming over amendement 33:

Purvis (PPE-DE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ingeval zich hetzelfde probleem voordoet als zojuist: ook voor dit amendement heeft het mondeling amendement gevolgen, zodat op mijn stemlijst vóór dient te staan.

 
  
MPphoto
 
 

  in 't Veld (ALDE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, dit betreft een kleine wijziging van het door de Sociaal-democratische Fractie voorgestelde amendement, dat nu als volgt zou komen te luiden: “overwegende dat de Commissie ten behoeve van beleidsvorming op basis van concrete gegevens een degelijke, uitputtende evaluatie van het liberaliseringsproces dient te presenteren, met inachtneming van de standpunten van alle belanghebbenden (gebruikers, plaatselijke overheden, ondernemingen, enz.)”.

 
  
  

(Het Parlement neemt de resolutie aan)

Verslag (A6-0026/2005) van de heer Goebbels, namens de Commissie economische en monetaire zaken, over de toestand van de Europese economie - voorbereidend verslag over de globale richtsnoeren voor het economisch beleid (2004/2269(INI))

Vóór de stemming over amendement 23:

 
  
MPphoto
 
 

  Klinz (ALDE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, geachte collega’s, de Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa heeft tijdens de behandeling van het verslag-Goebbels in de Economische en Monetaire Commissie een amendement ingediend dat is goedgekeurd, maar dat desondanks per ongeluk niet in de definitieve versie van het verslag terecht is gekomen. Daarom zou ik het als mondeling amendement nogmaals willen indienen. Het gaat over de nodige structurele hervormingen. Ik lees het amendement in het Engels voor.

“Doet de aanbeveling dat de lidstaten de structurele hervormingen doorvoeren die al lang nodig zijn, in het bijzonder de deregulering van de arbeidsmarkten, de afstemming van de sociale stelsels op de demografische behoeften, de vereenvoudiging van de belastingstelsels op basis van verlaging van de belastingtarieven, wijziging van de belastinggrondslag en afschaffing van subsidies, om een beter investeringsklimaat te scheppen ten behoeve van economische groei. Benadrukt tenslotte dat de ontwikkeling van kwalitatief hoogstaande arbeidsplaatsen gepaard zal gaan met een verbetering van de productiviteit in Europa.”

(Applaus)

 
  
  

(Aangezien meer dan 37 leden bezwaar hebben gemaakt, wordt het mondeling amendement niet in overweging genomen)

 
  
MPphoto
 
 

  Goebbels (PSE), rapporteur. – (FR) Mijnheer de Voorzitter, de werkwijze van de heer Klinz verbaast me. Hij beweert dat zijn amendement is aangenomen. Was dat het geval geweest, dan had hij dit moeten aankaarten bij het secretariaat van de Commissie economische en monetaire zaken, dat normaal gesproken zijn werk goed doet. Zo niet, dan had hij heel goed een amendement kunnen indienen, maar dat heeft hij niet gedaan. Zo te horen luidt zijn voorstel dat er een nieuw verslag komt, en ik roep mijn collega’s op een dergelijk mondeling amendement te verwerpen. Dit is geen mondeling amendement meer, dit is een hele roman!

(Applaus)

 
  
MPphoto
 
 

  Radwan (PPE-DE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, ik zou het Parlement er even op willen op willen wijzen dat er gisteren een vergadering van de coördinatoren heeft plaatsgevonden en dat de coördinatoren van alle partijen, en ook het voorzitterschap van de commissie, hebben bevestigd dat het amendement dat net is voorgelezen inderdaad was goedgekeurd, maar dat het door een redactionele fout niet in het verslag is opgenomen.

Het is een kwestie van billijkheid dat we nu stemmen over dit amendement.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. Als het amendement door de commissie is goedgekeurd en er geen amendementen op zijn voorgesteld, maakt het deel uit van de tekst. Ik kan de diensten slechts verzoeken dit te controleren.

 
  
MPphoto
 
 

  Berès (PSE).(FR) Mijnheer de Voorzitter, ik betreur het feit dat uw diensten u niet direct aan het begin van de interventie van de heer Klinz op de hoogte hebben gesteld van mijn verzoek het woord te voeren, want ik wilde verslag uitbrengen van de discussie die wij gisteravond gevoerd hebben tijdens de coördinatorenvergadering van de Commissie economische en monetaire zaken.

Ik zal heel duidelijk zijn: het amendement waar de heer Klinz het over had is ter sprake geweest en wij hebben melding gemaakt van de gevolgde procedure, namelijk de procedure die wij altijd volgen. Het secretariaat van de Commissie economische en monetaire zaken heeft zijn werk wel degelijk gedaan: het heeft na de stemming in de Commissie economische en monetaire zaken de stemmen bevestigd en het resultaat ter controle aan elke fractie toegezonden. De liberale fractie heeft in dat stadium geen aanleiding gezien dit amendement opnieuw in te dienen of er een materiële fout in aan te wijzen.

Gezien deze omstandigheden en uit respect voor de coördinatorenvergadering van gisteravond, verzoek ik u – in overeenstemming met hetgeen dit Parlement al besloten heeft aangezien een aantal collega’s al is opgestaan – geen rekening te houden met dit amendement.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. We moeten ons neerleggen bij het besluit van het Parlement om het amendement niet te aanvaarden. Ik verontschuldig mij tegenover de heer Klinz als er sprake is geweest van een fout van de zijde van het secretariaat, maar mevrouw Berès heeft volstrekt gelijk dat het standpunt van de commissie duidelijk was.

 
  
MPphoto
 
 

  Goebbels (PSE), rapporteur. – (FR) Mijnheer de Voorzitter, ik als rapporteur kan niet anders dan vaststellen dat een aanmerkelijk deel van mijn verslag is “verminkt” door een rechtse meerderheid van dit Parlement. Het voornaamste is dat uw stemgedrag in strijd is met artikel 4 van het Verdrag, waarin wordt aangedrongen op coördinatie van het economisch beleid, en dat het ingaat tegen de inspanningen van de fungerend voorzitter van de Raad, de heer Juncker, om van het Stabiliteitspact iets fatsoenlijks te maken, dat wil zeggen een echt Stabiliteits- en Groeipact. Ik verzoek mijn vrienden dan ook tegen mijn verslag te stemmen.

(Applaus)

 
  
  

(Het Parlement neemt de resolutie aan)

Verslag (A6-0025/2005) van de heer Karas, namens de Commissie economische en monetaire zaken, over openbare financiën in de EMU - 2004 (2004/2268(INI))

(Het Parlement neemt de resolutie aan)

De Voorzitter. – Hiermee is de stemming beëindigd.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid