Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 22 februari 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

7. Omröstning
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Nästa punkt på föredragningslistan är omröstningen.

Rekommendation (A6-0030/2005) från utskottet för internationell handel om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ståndpunkt när det gäller utkastet till föreskrifter från FN:s ekonomiska kommission för Europa om enhetliga villkor för godkännande av fordon i fråga om placering och märkning av handstyrda manöverorgan, kontrollampor och visare (föredragande: Enrique Barón Crespo)

(Parlamentet antog texten.)

Rekommendation (A6-0028/2005) från utskottet för internationell handel om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ståndpunkt när det gäller utkastet till föreskrifter från FN:s ekonomiska kommission för Europa om typgodkännande av ett värmesystem och av ett fordon med avseende på dess värmesystem (föredragande: Enrique Barón Crespo)

(Parlamentet antog texten.)

Rekommendation (A6-0009/2005) från utskottet för utrikesfrågor om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av ett tilläggsprotokoll till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Rumänien, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (föredragande: Elmar Brok)

(Parlamentet antog texten.)

Rekommendation (A6-0010/2005) från utskottet för utrikesfrågor om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av ett tilläggsprotokoll till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Bulgarien, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (föredragande: Elmar Brok)

(Parlamentet antog texten.)

Betänkande (A6-0018/2005) av Nikolaos Sifunakis för utskottet för kultur och utbildning om förslaget till rådets beslut om slutande av ett avtal mellan gemenskapen och Schweiziska edsförbundet på det audiovisuella området om fastställande av villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i gemenskapens program Media Plus och Media Yrkesutbildning och en slutakt till avtalen

(Parlamentet antog texten.)

Betänkande (A6-0006/2005) av Klaus-Heiner Lehne för utskottet för rättsliga frågor om begäran om fastställelse av Koldo Gorostiagas immunitet och privilegier

(Parlamentet antog texten.)

Betänkande (A6-0023/2005) av Margarita Starkevičiūtė för utskottet för ekonomi och valutafrågor om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1165/98 om konjunkturstatistik

Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 
 

  Starkevičiūtė (ALDE), föredragande. – (LT) Tack så mycket, herr talman! Jag vill bara helt kort ge alla parlamentsledamöter lite information. Statistik är tråkigt, men näringslivsfolk i era hemländer måste skriva många nya rapporter om ni röstar för detta betänkande. Jag säger detta nu, så att ni kan berätta för dem vad parlamentet har gjort, vilket därmed gör många av dessa statistiska rapporter onödiga. Näringslivet måste sammanställa nya statistiska rapporter och det är högst troligt att ni och många av era väljare kommer att vilja ställa frågor. Jag vill därför bara berätta för er vad parlamentet har gjort i samarbete med rådet och kommissionen för att man skall kunna minska denna statistiska börda. Vi röstar med er för införandet av s.k. europeiska stickprovsundersökningar, där endast vissa företag lägger fram rapporter; mindre länder, vars BNP understiger 1 procent av EU:s BNP, behöver inte tillhandahålla vissa av indexen över huvud taget. Vi skall dessutom ge regeringarna möjlighet att använda administrativa resurser, dvs. socialförsäkringsregister. Företagen kommer därmed inte att behöva utarbeta kompletterande rapporter. Det ingår också i planeringen att Europeiska kommissionen och medlemsstaterna skall utarbeta en utvärderingsmetod för att se om det är meningsfullt att lägga fram nya statistiska rapporter och om dessa är användbara för det europeiska näringslivet och de europeiska medborgarna. Tack så mycket.

 
  
  

(Parlamentet antog texten.)

Betänkande (A6-0019/2005) av Margie Sudre för fiskeriutskottet om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1035/2001 om upprättande av en dokumentationsplan för fångster av Dissostichus spp.

(Parlamentet antog texten.)

Betänkande av (A6-0013/2005) av Herbert Bösch för budgetkontrollutskottet om förslaget till rådets beslut om ingåendet av avtalet om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å den andra, i bekämpandet av bedrägerier och annan olaglig verksamhet som skadar deras ekonomiska intressen

Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 
 

  Bösch (PSE), föredragande. – (DE) Herr talman! Jag har inte så mycket att säga om innehållet i detta betänkande. Avtalet om bekämpande av bedrägerier uppfyller en begäran som parlamentet har uttryckt i många år, och jag hoppas att vi kommer att anta texten med stor majoritet. Saken är den att vi nu för första gången behandlar en viss del av olika bilaterala avtal med Schweiz, och jag anser att vår snabba behandling av detta i kammaren visar att vi vill se att det positiva resultat som har åstadkommits till sist införlivas i lagstiftningen.

Vi har upprepade gånger stött kommissionen i dess ansträngningar att uppnå resultat i samband med avtalet om bekämpande av bedrägerier. När det handlar om ett belopp som Schweiz vill överföra till de nya medlemsstaterna som ett bidrag till sammanhållning, ett belopp som uppgår till 1 miljard schweiziska franc, är vi därför särskilt överraskade över att kommissionen lägger fram den småaktiga idén att detta borde vara en fråga för ett internationellt fördrag och att detta samförståndsavtal inte är tillräckligt.

Jag vill påpeka för kommissionen att vi inte har förhandlat med en bananrepublik, utan med en av de äldsta och mest stabila demokratierna i Europa. Det ni har gjort har sålunda – det kan man inte sticka under stol med – spelat dem i Schweiz och EU som är emot närmare förbindelser mellan Schweiz och EU i händerna.

(Applåder)

Jag uppmanar kammaren att anta en ståndpunkt om detta och att ni, på kommissionens vägnar, tar med er detta budskap från Strasbourg till era hemländer.

 
  
  

(Parlamentet antog texten.)

Rekommendation (A6-0014/2005) från utskottet för utrikesfrågor om förslaget till rådets beslut om undertecknande och ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av ett samarbetsavtal med Furstendömet Andorra (föredragande: Gerardo Galeote Quecedo)

(Parlamentet antog texten.)

Betänkande (A6-0020/2005) av Antonio Di Pietro för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om förslaget till rådets beslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister

(Parlamentet antog texten.)

Betänkande (A6-0036/2005) av António Costa för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om straffrättens kvalitet och harmonisering i medlemsstaterna

(Parlamentet antog texten.)

Andrabehandlingsrekommendation (A6-0017/2005) från utskottet för kultur och utbildning om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1419/1999/EG om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2005 till 2019 (föredragande: Christa Prets)

(Talmannen förklarade den gemensamma ståndpunkten godkänd.)

Betänkande (A6-0024/2005) av Jonathan Evans för utskottet för ekonomi och valutafrågor om kommissionens trettiotredje årsrapport till Europaparlamentet om konkurrenspolitiken – 2003

(Parlamentet antog resolutionen.)

Betänkande (A6-0034/2005) av Sophia in 't Veld för utskottet för ekonomi och valutafrågor om statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster

Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 
 

  in 't Veld (ALDE), föredragande. – (EN) Herr talman! Enbart som en teknisk detalj för att göra det slutliga dokumentet konsekvent och sammanhängande: Om ändringsförslagen 19 och 21 antas, bör övriga punkter som handlar om samma fråga justeras i överensstämmelse med detta. Detta har diskuterats med företrädare för övriga grupper och är en teknisk snarare än en politisk fråga.

 
  
MPphoto
 
 

  Purvis (PPE-DE).(EN) Herr talman! Som ett tillägg till vad Sophia in 't Veld sade: Ändringsförslag 20 bör ha ett tillägg i slutet: ”eller genom en officiell handling som, beroende på lagstiftningen i medlemsstaterna, kan ha formen av en eller flera lagar eller förordningar eller ett kontrakt”. Detta ingår i överenskommelsen som Sophia in 't Veld hänvisade till. Därefter följer muntliga ändringsförslag till modifieringsförslag 10 och 17 och skäl Q.

(Parlamentet godkände det muntliga ändringsförslaget.)

 
  
MPphoto
 
 

  van den Burg (PSE).(EN) Herr talman! För att klargöra: det innebär således att vi har muntliga ändringsförslag till skäl Q och punkt 19 i dokumentet. De var inte skriftliga ändringsförslag och de är helt identiska med den text som föreslås i John Purvis ändringsförslag. Dessa måste införas i skäl Q och punkt 19.

 
  
MPphoto
 
 

  Lipietz (Verts/ALE).(EN) Herr talman! I fråga om detta problem lade jag fram ett ändringsförslag som avsåg ”offentliga myndigheter tillhandahåller”. Jag noterar att andra ändringsförslag – i synnerhet ändringsförslag 3 från PSE-gruppen – gör åtskillnad mellan ”tillhandahålls” och ”övervakas”. Enligt min mening är ”tillhandahålla” ett verb: ”övervaka” eller ”bedriva”. Därför lade jag fram ett muntligt förslag om ändring av alla ändringsförslag som hänvisar till upphandlingsförfarandet. I ändringsförslag 29 från gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen, ändringsförslagen 32, 33 och 27 står det ”tillhandahålla” en offentlig tjänst. Det bör vara ”tillhandahålla (bedriva eller övervaka)”. Tillhandahålla är att bedriva eller övervaka.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Vi kommer att ta upp det muntliga ändringsförslaget innan vi inleder omröstningen om den delen.

Kolleger! Jag är medveten om att detta är ett mycket känsligt betänkande och att det är ett förhandssamråd som kommissionen erbjuder. Det inte mer än rätt att vi tar oss tid att få det hela rätt.

 
  
MPphoto
 
 

  van den Burg (PSE).(EN) Herr talman! Här var vi tvungna att rösta om en av kompromisserna i denna serie om fyra. Det är därför en smula förvirrande. Jag antar att vi nu har röstat om John Purvis muntliga kompromissförslag?

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Det var faktiskt föredragandens muntliga ändringsförslag, som det inte fanns några invändningar mot. Vi kommer att ta upp detta när vi kommer till ändringsförslag 19.

 
  
MPphoto
 
 

  van den Burg (PSE).(EN) Herr talman! Nej, eftersom det gäller punkt 19 bör det tas upp före de andra omröstningarna.

 
  
MPphoto
 
 

  in 't Veld (ALDE), föredragande. – (EN) Herr talman! Det är mycket komplicerat eftersom betänkandets struktur blev ganska komplicerad under ärendets gång. Jag ber om ursäkt för detta.

Det rör sig om tre ändringsförslag och fem punkter. Ändringsförslag 20, med ett tillägg, har just lästs upp av John Purvis. Så vitt jag kan förstå är det detta vi har röstat om.

De andra två ändringsförslagen, ändringsförslag 19 och 21, är också från John Purvis, men innehållet i dessa ändringsförslag gäller också skäl Q, punkt 19, modifieringsförslag 10 och modifieringsförslag 17. Jag kan läsa upp den berörda texten, eftersom jag skulle vilja föreslå att jag läser upp den en enda gång, i stället för varje gång, och att vi alla antar eller avvisar principen och därefter antar de fyra punkterna i fråga.

Texten till ändringsförslag 21, som är nästan identisk med ändringsförslag 19, lyder på följande sätt: ”Uppdraget att tillhandahålla offentliga tjänster skall anförtros endera genom ett rättvist och öppet anbudsförfarande eller genom en officiell handling som enligt lagstiftningen i medlemsstaterna kan vara en lag, en annan författning eller ett avtal. Uppdraget kan också fastställas i flera handlingar. I denna handling eller dessa handlingar skall bland annat anges följande:”.

Det är samma princip som i ändringsförslag 19. Om kammaren därför antar principen, är den också tillämplig på de fyra punkter jag nämnde. Jag föreslår att vi röstar om det i stället för att läsa upp den varje gång.

 
  
MPphoto
 
 

  Savary (PSE).(FR) Herr talman! Jag har inget att invända mot innehållet, men jag vill inte att det skall råda någon förvirring kring sakuppgifterna. Detta muntliga ändringsförslag har lagts fram fyra gånger: det har anknytning till ändringsförslag 20, ändringsförslag 19, ändringsförslag 21 och ändringsförslag 15.

Herr talman! För att undvika tvetydigheter föreslår jag ni, varje gång vi röstar om dessa ändringsförslag, meddelar att de är ändringsförslag som utgör en del av John Purvis muntliga ändringsförslag. Jag menar att detta skulle klara upp all potentiell förvirring.

John Purvis muntliga ändringsförslag har anknytning till fyra ändringsförslag. Om ni kunde vara vänlig att påminna oss om hans muntliga ändringsförslag vid varje omröstning, anser jag att detta skulle göra saker och ting tydligare för kammaren.

 
  
MPphoto
 
 

  in 't Veld (ALDE).(EN) Herr talman! Jag tror att det blir komplicerat. Det viktiga här är att det finns punkter till vilka det inte har lagts fram några ändringsförslag, men dessa skulle i lika hög grad beröras. När ändringsförslagen hade lagts fram och vi gick igenom ändringarna tror jag att vi alla upptäckte att det fanns flera punkter som gällde samma fråga. Nu kan vi helt enkelt rösta om ändringsförslagen men då kommer de att bli vissa inkonsekvenser i dokumentet. Det som Gilles Savary föreslår kommer inte att fungera, eftersom det inte gäller ändringsförslagen – utan de punkter till vilka inga ändringsförslag har lagts fram.

Om kammaren när den röstar om ändringsförslag 19 och ändringsförslag 21 två gånger antar eller förkastar en princip, då gäller detta beslut i lika hög grad för dessa punkter. Det är min uppfattning.

 
  
MPphoto
 
 

  Savary (PSE).(FR) Herr talman! Jag vill inte komplicera saker och ting, men Sophia in 't Veld uppmanar oss att rösta en gång för alla om John Purvis ändringsförslag. Man vet inte var det kommer att läggas in i texten, men det kommer att finnas med.

Uppriktigt sagt, eftersom det finns fyra avgörande ändringsförslag, dvs. ändringsförslagen 20, 19, 21 och 15, skulle jag föredra att vi tillfrågades varje gång om vi skall anta dem i enlighet med John Purvis muntliga ändringsförslag. Jag anser att detta skulle vara tydligare. Jag förstår vad Sophia in 't Veld säger, men jag vill att hon skall berätta för mig exakt var hon kommer att placera John Purvis ändringsförslag, eftersom hon har sagt att det kommer att finnas med i texten. Jag anser att detta är förvirrande och jag vill inte att vi gör ett misstag i och med denna omröstning eftersom det är en känslig text, som ni själv sade.

 
  
MPphoto
 
 

  Purvis (PPE-DE).(EN) Herr talman! Jag hoppas att jag kan hjälpa er. Jag håller med Gilles Savary om att omröstningen bör gälla de fyra ändringsförslagen, men jag håller också med Sophia in 't Veld om att på de ställen där det uppstår inkonsekvenser i betänkandet som en följd av att ändringsförslagen antas, bör lämpliga justeringar göras av sekretariatet. Om detta accepteras kan vi gå vidare.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Gilles Savary, jag kan försäkra er om att lämpliga justeringar kommer att göras. Jag kommer att ange när det muntliga ändringsförslaget är tillämpligt. Jag föreslår nu att vi röstar om det muntliga ändringsförslaget.

(Parlamentet antog det muntliga ändringsförslaget.)

 
  
  

Före omröstningen om ändringsförslag 33:

Purvis (PPE-DE).(EN) Herr talman! Om vi skulle få samma problem som tidigare berörs även detta förslag av det muntliga ändringsförslaget. På min röstlista skall det därför stå för.

 
  
MPphoto
 
 

  in 't Veld (ALDE).(EN) Herr talman! Det här är en smärre ändring av det ändringsförslag som PSE-gruppen lagt fram och den lyder så här: ”I syfte att åstadkomma en evidensbaserad politik skall kommissionen lägga fram en sund och uttömmande utvärdering av avregleringen, där den beaktar alla berörda parters (användare, lokala myndigheter, företag osv.) synvinklar.”

 
  
  

(Parlamentet antog resolutionen.)

Betänkande (A6-0026/2005) av Robert Goebbels för utskottet för ekonomi och valutafrågor om tillståndet för Europas ekonomi – förberedande betänkande om de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken

Före omröstningen om ändringsförslag 23:

 
  
MPphoto
 
 

  Klinz (ALDE).(DE) Herr talman, mina damer och herrar! Under diskussionen om Goebbelsbetänkandet i utskottet om ekonomi och valutafrågor, lade gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa fram ett ändringsförslag som godtogs av en majoritet i utskottet men som på grund av ett misstag inte införlivades i den slutliga versionen av detta betänkande. Jag vill därför återigen lägga fram det som ett muntligt ändringsförslag. Det handlar om behovet av strukturreformer. Jag läser upp ändringsförslaget på engelska.

(EN) ”Recommends that the Member States carry out the structural reforms which have long been needed. In particular, the deregulation of labour markets, the adjustment of social systems to demographic needs, the simplification of tax systems, combining tax cuts and a change in the bases of tax assessment and the abolition of subsidies, so as to bring about an improvement in the investment climate as a prerequisite for economic growth. Stresses finally that the development of quality jobs will be accompanied by an improvement in labour productivity in Europe.” [Rekommenderar att medlemsstaterna genomför de strukturreformer som sedan länge har behövts. I synnerhet avregleringen av arbetsmarknaderna, anpassningen av socialsystemen till de demokratiska behoven, förenklingen av skattesystemen, med en kombination av skattesänkningar, en förändring av skattebasen och avskaffandet av subventioner, för att därigenom förbättra investeringsklimatet som en förutsättning för ekonomisk tillväxt. Betonar slutligen att utvecklandet av kvalitetsarbeten kommer att åtföljas av en förbättrad arbetsproduktivitet i Europa.]

(Applåder)

 
  
  

(Talmannen konstaterade att fler än 37 ledamöter motsatte sig det muntliga ändringsförslaget.)

 
  
MPphoto
 
 

  Goebbels (PSE), föredragande. – (FR) Herr talman! Wolf Klinz uppförande är häpnadsväckande. Han påstår att hans ändringsförslag godtogs. Om så vore fallet borde han ha klagat hos utskottet för ekonomi och valutafrågors kansli, som vanligtvis gör ett bra arbete. I så fall hade han haft rätt att lägga fram ett ändringsförslag, vilket han inte gjorde. När jag nu har lyssnat på honom märker jag att det är ett nytt betänkande han föreslår och jag uppmanar mina kolleger i kammaren att förkasta detta muntliga ändringsförslag, som inte är ett muntligt ändringsförslag utan en roman.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Radwan (PPE-DE).(DE) Herr talman! Jag vill bara informera kammaren om att samordnarna höll ett sammanträde i går då samordnarna från alla partier, däribland utskottsordförandena, bekräftade att det ändringsförslag som just lästes upp hade godkänts men på grund av ett tekniskt misstag inte hade tagits med i betänkandet.

Vi bör alltså i rättvisans namn rösta om ändringsförslaget nu.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Om ändringsförslaget antogs av utskottet och det inte fanns några ändringsförslag till det, då finns det med i texten. Jag kan endast be sekretariatet att kontrollera detta.

 
  
MPphoto
 
 

  Berès (PSE).(FR) Herr talman! Jag beklagar att era tjänstemän inte meddelade er att jag hade begärt ordet i början av Wolf Klinz tal, eftersom jag ville informera er om den diskussion som vi hade i går kväll under sammanträdet som anordnades av samordnarna från utskottet för ekonomi och valutafrågor.

Jag skall vara mycket tydlig: Det ändringsförslag som Wolf Klinz hänvisar till nämndes och vi rapporterade om det förfarande som vi tillämpade, dvs. samma förfarande som vi fortfarande tillämpar. Sekreteraren för utskottet för ekonomi och valutafrågor gjorde sitt jobb: Han behandlade rösterna efter omröstningen i utskottet för ekonomi och valutafrågor och överlämnade resultatet till samtliga politiska grupper så att de kunde bekräfta det. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa har hittills inte bedömt att det är nödvändigt att lägga fram detta ändringsförslag igen eller påpeka att det finns ett väsentligt fel i det.

I enlighet med vad kammaren redan har beslutat och med hänsyn till samordnarnas sammanträde i går kväll – och med tanke på att åtskilliga ledamöter har uttalat sig emot det – ber jag er alltså att inte godkänna detta ändringsförslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Vi måste stå fast vid kammarens beslut att inte godkänna det muntliga ändringsförslaget. Jag ber Wolf Klinz om ursäkt om det skett ett misstag från sekretariatets sida men Pervenche Berès har absolut rätt i att ståndpunkten var helt klar i utskottet.

 
  
MPphoto
 
 

  Goebbels (PSE), föredragande. – (FR) Herr talman! Som föredragande måste jag säga att en stor del av mitt betänkande har ”lemlästats” av en högermajoritet i kammaren som har röstat i strid med artikel 4 i EG-fördraget där det står att den ekonomiska politiken skall baseras på en nära samordning av medlemsstaternas ekonomiska politik. Ni har röstat emot de ansträngningar som rådets ordförande, Jean-Claude Juncker, har gjort för att omvandla stabilitetspakten till något anständigt, med andra ord en stabilitets- och tillväxtpakt. Jag uppmanar därför mina vänner att rösta emot mitt betänkande.

(Applåder)

 
  
  

(Parlamentet antog texten.)

Betänkande (A6-0025/2005) av Othmar Karas för utskottet för ekonomi och valutafrågor om offentliga finanser i EMU – 2004

(Parlamentet antog texten.)

Talmannen. Omröstningen är avslutad.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy