Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 22. února 2005 - Štrasburk Revidované vydání

8. Vysvětlení hlasování
  

- Report: Bösch (A6-0013/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Meijer (GUE/NGL), schriftelijk. Zwitserland is een Europese Unie in het klein, geheel omringd door EU-gebied maar zelf verdeeld in 23 staatjes die elk een grote zelfstandigheid hebben en daardoor ook een eigen belastingpolitiek kunnen voeren. Dat staat tot nu toe in de weg dat op het terrein van de directe belastingen afspraken worden gemaakt tussen de EU en Zwitserland als geheel. De afzonderlijke Zwitserse kantons zijn wat dat betreft vergelijkbaar met Liechtenstein en andere kleine belastingsparadijzen waar postbusfirma's gevestigd zijn. Vooral de kantons Zug en Schwyz bieden zich voor die rol aan. Uit antwoord op mijn schriftelijke vragen is gebleken dat toenmalig eurocommissaris Bolkestein daarmee liever geen rekening hield en zaken wilde blijven doen met Zwitserland als geheel.

Zolang die verdergaande stappen nog niet mogelijk zijn is het goed dat afspraken worden gemaakt over BTW, smokkel, corruptie en witwaspraktijken. Ook is het belangrijk dat het bankgeheim niet meer kan worden aangevoerd als reden om opsporingsverzoeken uit andere landen te weigeren, en dat rechtstreekse contacten met gerechtelijke instanties mogelijk worden in plaats van dat de omweg via de diplomatieke vertegenwoordiging moet worden gevolgd. Terecht wijst de rapporteur erop dat hierna verdere stappen nodig zijn maar helaas verzuimt hij daarbij ook de meest urgente noemen.

 
  
  

- Report: Di Pietro (A6-0020/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Coelho (PPE-DE), por escrito. Concordo com o Relatório do Deputado Antonio Di Pietro, que apoia e pretende reforçar a iniciativa da Comissão no sentido de se introduzir melhorias técnicas na legislação relativa ao intercâmbio de informações extraídas do registo criminal, propondo soluções práticas para preencher as lacunas do sistema vigente (que tem por base a Convenção do Conselho da Europa de 1959).

Esta é, sem dúvida, uma medida necessária e urgente, pois já ficou demonstrado em diversas ocasiões que o sistema existente não é eficaz.

É pois fundamental que se crie um sistema informatizado de intercâmbio de informações entre os Estados Membros, que permita ter um acesso rápido a esse tipo de informações em todo o território da União. Sendo este mais um passo no sentido de se alcançar uma justiça penal verdadeiramente eficaz, independente e transparente.

Apoio, igualmente, as suas propostas relativas ao encurtamento dos prazos (pois a eficácia da proposta dependerá da celeridade, quer em termos de acesso, quer em termos de actualização desses dados) e à necessidade de se imporem condições de acesso aos dados pessoais (pois deverá sempre existir um equilíbrio entre a necessidade de rapidez nesse intercâmbio de informações e a salvaguarda e protecção dos dados pessoais).

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (PPE-DE), por escrito. Numa Europa de livre circulação, de livre troca, a partilha da segurança é uma necessidade. Sem prejuízo do exercício pleno das soberanias dos diferentes Estados Membros, é hoje amplamente reconhecida a necessidade de os diferentes países cooperarem no combate ao crime. É que, para lá da criminalidade tradicional, há hoje uma criminalidade que não respeita fronteiras, que opera onde lhe parece mais conveniente e que ao infringir a Lei de um põe em causa a segurança de todos.

Por entender que assim é, concordo, no essencial, com o conteúdo deste relatório, razão pela qual o votei favoravelmente.

 
  
  

- Report: Costa (A6-0036/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Andersson, Hedh, Hedkvist Petersen, Segelström och Westlund (PSE), skriftlig. Vi, Inger Segelström, Jan Andersson, Anna Hedh, Ewa Hedkvist Petersen och Åsa Westlund röstade för betänkandet, men vill härmed markera vår avvikande ståndpunkt i en fråga.

Punkt 1 f strecksats två som rekommenderar rådet att föra närmare de nationella regelverken beträffande hantering och värdering av bevis kan vi inte ställa oss bakom. Principen om fri bevisprövning är grundläggande för svensk straffprocessrätt. I flera andra medlemsstater förekommer regler om att vissa bevis inte är tillåtna. Således är det väldigt angeläget för oss svenska socialdemokrater att behålla det nationella systemet intakt. Dessutom är det tveksamt om det överhuvudtaget finns någon rättslig grund för harmonisering i detta hänseende, vare sig i nu gällande fördrag eller i den kommande konstitutionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Goudin, Lundgren och Wohlin (IND/DEM), skriftlig. Att stärka det ömsesidiga förtroendet för europeiska domstolsbeslut genom inrättandet av ett utvärderingssystem kan förefalla lovvärt, även om det redan idag finns en gemensam referensram för medlemsstaterna genom Europakonventionen om skyddet för de mänskliga rättigheterna och Europadomstolens praxis som reglerar miniminormer för rätten till domstolsprövning.

Förslaget är dock ytterligare ett exempel på EU:s krypande kompetensutvidgning och utgör ett led i försöket att skapa ett harmoniserat europeiskt straff- och processrättssystem, ett rättssystem som i praktiken kommer att stå utanför direkt medborgarkontroll.

Att dessutom innan förslaget till konstitution trätt i kraft rekommendera användandet av bestämmelser i konstitutionen därför att nuvarande fördrag inte går tillräckligt långt är oacceptabelt då det flagrant föregriper den demokratiska processen.

Junilistan röstar därför nej till detta betänkande.

 
  
MPphoto
 
 

  Moraes (PSE), in writing. I voted for this report because it makes important steps forward in addressing a key issue deemed important by EU citizens, namely the need for some monitoring of the quality of criminal justice as it is implemented in Member States. This in no way imposes changes on the way each Member State conducts its criminal justice system. It does, however, take a step forward in ensuring that important matters such as the effective dealing with criminal gangs, or the way EU citizens may serve their sentence in their own Member State, can be progressed. EU citizens expect some degree of mutual trust between Member States and a view on the quality of criminal justice, particularly in relation to some new Member States working to improve their criminal justice systems.

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (PPE-DE), por escrito. A Justiça é, justificadamente, um dos elementos que tradicionalmente os Estados Membros reservam para a esfera da soberania. Mais ainda quando se trata da Justiça penal que deve reflectir aquilo as preocupações de uma sociedade em função da sua realidade e da sua história.

De igual modo, os Estados são cautelosos na forma como permitem o julgamento dos seus nacionais - até simplesmente dos seus residentes - por outros Estados.

Por outro lado, há hoje uma criminalidade global que tem natureza transfronteiriça - como o terrorismo, o tráfico de droga, o contrabando, a exploração sexual, ou a pornografia - que exige cooperação, para garantir a eficácia do combate ao crime, e harmonização para evitar que alguns países se tornem destinos criminais.

Estes diferentes aspectos levam à necessidade de cooperação, de reconhecimento das decisões judiciais e de alguma harmonização, sem, contudo, perder de vista que os ordenamentos jurídicos têm de responder às realidades das diferentes sociedades, pelo que um único ordenamento europeu é indesejável. Já quanto a um padrão europeu de Justiça, no pleno respeito pela natureza própria do sistema judicial, tal é desejável.

Assim sendo, considero que se justifica o voto favorável a este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomsen (PSE), skriftlig. De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet har i dag stemt for António Costas betænkning om kvalitet i strafferetsplejen og harmonisering af medlemsstaternes straffelovgivning (A6-0036/2005). Vi er dog opmærksomme på, at forslaget vedrører et område, der er omfattet af EF-traktatens afsnit IV, og derfor ikke gælder for Danmark, jf. Protokollen om Danmarks stilling.

 
  
  

- Report: Prets (A6-0017/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlshamre och Malmström (ALDE), skriftlig. Vi ställer oss helt bakom att kulturell mångfald är en grundläggande rättighet. EU är och ska förbli en mosaik av minoriteter och kulturer. Som liberaler sätter vi alltid den enskilde individen i fokus för alla politiska beslut. Vi anser därför att det är av största vikt att folkrättsligt befästa att varje stad, stat eller grupp av stater har rätt att fritt bestämma vilken kulturpolitik de vill ha, samt att förstärka politiken för internationellt samarbete och solidaritet i kulturella frågor. Vi anser därför att frågan om kulturhuvudstäder inte är en fråga som EU ska vara inblandad i. Kulturhuvudstäders vara bör enskilda städer och stater samarbeta och besluta om utan EU: s inblandning. Med anledning av detta väljer vi att rösta nej till Christa Prets rapport (A6-0017/2005) - Europeisk kulturhuvudstad för åren 2005 till 2019.

 
  
MPphoto
 
 

  Goudin, Lundgren och Wohlin (IND/DEM), skriftlig. Vi ställer oss positiva till att man från 2009 kan välja två kulturhuvudstäder åt gången. Men i betänkandets motiveringsdel framkommer att finansieringen av detta projekt är oklar och det hänvisas till den kommande budgetplanen 2007-2013.

Vi kan inte i nuläget ställa oss bakom något som innebär ekonomiska åtaganden i kommande budgetplan. Det finns ingen anledning att i detta läge hasta igenom ett beslut om kommande kulturhuvudstäder. Först måste budgetplanen 2007-2013 behandlas i sin helhet, därefter kan detta betänkande komma upp till behandling.

Idén med Europeisk kulturhuvudstad är god. Den är till och med så god att den kan finansieras på en mängd andra sätt genom bland annat lokal sponsring. Ekonomiska medel från den Europeiska unionen borde inte vara nödvändiga för att detta projekt ska kunna överleva.

Vi röstar därför nej till detta betänkande i sig, men motsätter oss inte själva verksamhetsidén.

 
  
MPphoto
 
 

  Le Pen, Marine (NI), par écrit. – Le programme des "capitales européennes de la culture" a été lancé en 1985 dans le but de rapprocher les citoyennes et citoyens européens.

Le programme entend mettre en valeur la grande diversité de la culture européenne tout en, contradiction suprême, poursuivant une politique européenne d'uniformité économique, sociale, politique et culturelle.

Ce programme n'est que la traduction ludique de votre volonté d'imposer aux peuples européens un modèle culturel et social qu'ils n'ont pas choisi souverainement. Vous voulez créer de toutes pièces un sentiment européen nouveau à finalité strictement marchande.

Comme la culture est un vecteur puissant d’éducation, l'Union Européenne favorise non seulement tout ce qui peut décerveler et avilir l’homme, mais aussi tout ce qui participe à l'oubli des valeurs immémoriales et religieuses qui fondent notre appartenance à la civilisation européenne.

Cette politique se double aujourd'hui d'une autre difficulté au fur et à mesure que l'Europe s'élargit et s'éloigne de ses principes fondateurs. Demain et dans votre esprit, faudra-t-il choisir "Istanbul" comme capitale de la culture européenne ? On voit bien là le danger de cette construction européenne qui, en oubliant son passé, nous prépare un avenir difficile.

 
  
  

- Report: Evans (A6-0024/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (PPE-DE), por escrito. A defesa de um modelo económico de matriz capitalista, que estimula o esforço, premeia o mérito e reconhece a eficácia obriga-nos a defender um sistema de controlo do cumprimento das regras da concorrência que seja efectivo e eficaz. Sem concorrência não há mercado, sem mercado não há modelo capitalista e sem modelo capitalista não há sucesso económico e desenvolvimento, como a história bem demonstra.

Por essa razão, o papel comunitário de fiscalização da concorrência é de grande importância. Sem prejuízo das necessidades conjunturais ou de algum modo localizadas - geográfica ou sectorialmente - de salvaguarda de algumas actividades, no geral a defesa da concorrência é, acima de tudo, a defesa dos interesses dos consumidores, que normalmente não têm sindicatos, associações patronais ou outros movimentos que representem os seus legítimos interesses.

Por essa razão, entendo que o esforço no sentido da defesa da concorrência merece o nosso aplauso e o nosso acordo, mesmo que podendo discordar, pontualmente, de algumas decisões que a Comissão toma.

Por estas razões, votei favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. Jag vill ha en mer proaktiv konkurrenspolitik, men vill inte ha överstatlighet eller att det ska in i Konstitutionen. Därför valde jag att avstå, vilket är den korrigerade rösten efter fel i protokollet.

 
  
  

- Report: in't Veld (A6-0034/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Gollnisch (NI), par écrit. – Monsieur le Président, chers collègues,

Réglementer le financement des services d’intérêt général sans définir ce que sont de tels services, ni même le cadre général qui leur est applicable, est incohérent. Le réglementer en laissant aux Etats le soin de définir pour eux-mêmes ce qu’ils considèrent comme des services d’intérêt général revient à laisser la Cour de Justice harmoniser les définitions et se substituer au législateur. Fonder cette réglementation sur une appréciation en termes purement financiers et concurrentiels est la négation de l’intérêt général. Soumettre à l’autorisation des technocrates le financement de la santé publique ou du logement social est immoral. Bref, rien ne nous convient dans les textes qui nous sont soumis aujourd’hui.

Ils sont dans la droite ligne de la politique menée par les eurocrates, avec la complicité des gouvernements. Hier, il s’agissait de mettre en concurrence la totalité des services publics de réseau, l’électricité, la poste... d’abattre les monopoles d’Etat, d’imposer les privatisations. Demain, la directive Bolkenstein, version locale de l’AGCS, permettra d’importer sur nos territoires le dumping social dans le domaine des services.

Parce que nous refusons cette vision qui sera aggravée par la Constitution européenne, parce que, d'accord pour mettre fin à certains abus criants, nous n'en défendons pas moins la légitimité de certains services publics, nous voterons contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Goudin, Lundgren och Wohlin (IND/DEM), skriftlig. Junilistan är positivt inställda till genomförandet av den inre marknaden och stödjer gemensamma regler kring subventioner av allmännyttiga tjänster och krav på rättvisa upphandlingar, även vad allmännyttiga tjänster beträffar. Stöd till offentlig verksamhet bör som princip även redovisas och finnas lättillgänglig.

Det enda undantaget ifrån denna regel är ifall ett medlemsland valt att enbart tillhandahålla tjänsten via ett monopol och inte avser tillåta privata aktörer alls (till exempel ett medlemsland som enbart tillåter offentlig sjukvård).

Junilistan menar dock att ansvaret i huvudsak måste ligga på medlemsstatsnivå. Visar det sig att något medlemsland missbrukar sin ställning och snedvrider konkurrensen är det viktigt att den eventuellt missgynnade parten kan få sitt ärende prövat i domstol. Junilistan har därför valt att rösta nej till förslaget att uppgifterna bör rapporteras in till kommissionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marques (PPE-DE), por escrito. Felicito a colega pelo seu Relatório. Ressalto em particular a proposta de alteração ao artigo 1.º do projecto de Decisão da CE, relativa à aplicação do artigo 86.º do Tratado da Comunidade Europeia. Mas, defendo a possibilidade do leque dos beneficiários ser alargado às regiões ultraperiféricas.

A este propósito relembro que a CE nas suas Comunicações “Uma parceria reforçada para as regiões ultraperiféricas” e “Uma parceria reforçada para as regiões ultraperiféricas: balanço e perspectivas" prevê quanto ao transporte marítimo a introdução de regras simplificadas para a concessão de contratos de serviço público para servir as pequenas ilhas com um tráfego de pelo menos 100 000 passageiros por ano.

Relembro igualmente que nas regiões ultraperiféricas a liberalização dos serviços e exploração das infraestruturas tem sido concretizada na condição da possibilidade de introdução de obrigações de serviço público, isto como forma de acautelar os constrangimentos que decorrem da realidade física das regiões ultraperiféricas e demais condicionalismos associados. Saliento ainda que existem outros serviços de interesse económico geral com importância para as regiões ultraperiféricas, como os serviços postais e as telecomunicações.

Daqui advém a importância para as regiões ultraperiféricas dos dois documentos da CE, pelo que considero que a situação singular destas regiões deve ser tida em conta naqueles instrumentos normativos.

 
  
MPphoto
 
 

  Meijer (GUE/NGL), schriftelijk. Zonder financiering en planning door staten, regionale overheden en gemeenten zouden we niet kunnen beschikken over een behoorlijk openbaar vervoer, een voor ieder toegankelijk onderwijs en een voor ieder beschikbare gezondheidszorg. Voor zulke onmisbare activiteiten is het idee van een terugtredende overheid en het toelaten van vrije concurrentie rampzalig. Als dat gebeurt zullen er ongetwijfeld kleine bevoorrechte groepen zijn die vinden dat hun keuzevrijheid is vergroot en voortaan beter wordt voorzien in hun individuele behoeften, maar de grote meerderheid en de samenleving als geheel gaan er op achteruit.

Dit rapport verdedigt de neo-liberale visie, en wil zelfs een interpretatie vastleggen van het Altmark-arrest over de mogelijkheid van onderhandse toewijzing van concessies in het openbaar vervoer. De Europese Commissie en het Europees Parlement hebben jarenlang op die juridische uitspraak zitten wachten omdat er een veelheid aan strijdige interpretaties over dienstverlening door overheden, bekostiging en concurrentie bestond. Er ligt nu een juridische uitspaak die het recht op zelf aanbieden van openbaar vervoer door gemeenten in stand laat. De Europese Commissie neemt zich voor om een gewijzigd voorstel voor te leggen dat aansluit op mijn op 14-11-2001 door dit parlement aangenomen voorstellen. Neo-liberale interpretaties die dat in de weg staan wijs ik af.

 
  
MPphoto
 
 

  Skinner (PSE), in writing. Although some very good ideas were expressed, it was particularly important for the European Parliamentary Labour Party that the impact on social housing and health services was taken into account. This is why it was very important for the Purvis compromises to be included in the various articles mentioned during the vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Wagenknecht (GUE/NGL), schriftlich. Die Fraktion der Vereinten Linken lehnt den Bericht ab, da er dem von der Kommission ausgehenden Privatisierungsdruck auf Leistungen der Daseinsvorsorge nicht entgegentritt, sondern ihn teilweise noch verschärft. Kommunen, Regionen und Mitgliedstaaten wird es weiter erschwert, die ihnen oft gesetzlich auferlegten Leistungen im Interesse ihrer Bürger zu erbringen. Öffentliche Unternehmen werden sich noch stärker mit weltweit operierenden Dienstleistungskonzernen messen müssen. Für die Bürgerinnen und Bürger wird sich die Versorgung mit öffentlichen Dienstleistungen weiter verschlechtern: Auf dem Markt zählen weder soziale Maßstäbe noch Bedarf, sondern einzig zahlungskräftige Nachfrage.

Zu kritisieren ist insbesondere, dass Ausgleichszahlungen bei Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse weiterhin grundsätzlich als "staatliche Beihilfen" bewertet werden und damit der Beihilfekontrolle unterliegen. Zudem werden nur noch wenige öffentliche Unternehmen überhaupt Ausgleichszahlungen erhalten.

Auch bei Krankenhäusern und Sozialwohnungen verschärft der Bericht den Kommissionsvorschlag. Anstatt die vorgesehenen Ausnahmeregelungen auszudehnen - mindestens auf Pflegedienste, Bildung, Kultur und öffentliche Medien - werden nun generell bürokratische Auflagen gefordert. Völlig unerwähnt im Bericht bleiben die Beschäftigten in Dienstleistungsunternehmen sowie die allgemeinen Interessen des Gemeinwohls, etwa zum Schutz sozial Schwacher.

Für die großen Dienstleistungskonzerne sind Privatisierungsoffensiven im Bereich der Daseinsvorsorge ein profitables Geschäft. Wer sich zum ausführenden Arm ihrer Forderungen macht, muss wissen, was er tut.

 
  
  

- Report: Goebbels (A6-0026/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Gollnisch (NI), par écrit. – Monsieur le Président, mes chers collègues,

Chômage de masse, atonie de la croissance, déficits budgétaires récurrents, explosion des dettes publiques, fiscalisme étouffant, délocalisations... tout le monde connaît hélas la triste situation économique. Contre ces maux, vos recettes sont toujours les mêmes.

A vous entendre, si tout va mal, c'est qu'il n'y a pas assez d'uniformisation européenne. Pas assez de concurrence entre les économies européennes, pas assez de concurrence dans les services, pas assez d'ouverture à la concurrence mondiale, dont vous vous moquez bien de savoir si elle est loyale ou pas, pas assez d'immigration de travailleurs qualifiés, trop de protection sociale. Les charges bureaucratiques ? Elles ne sont que nationales. Vos règlementations, pas consolidées, touffues, parfois incohérentes voire aberrantes, ne sont pas en cause ! La politique monétaire, qui conduit à la surévaluation de l'euro et plombe nos économies ? Elle est parfaite. Ni Bruxelles ni Francfort ne sauraient se tromper.

Mais nous, nous pensons que l'Europe de Bruxelles se trompe. Malgré 20 ans d'uniformisation, et d'insertion de l'Europe dans le libre-échangisme mondial nos problèmes ne font que s'aggraver. Et s'ils ne font que s'aggraver, c'est que c'est justement cette politique, votre politique, qui en est la cause.

 
  
MPphoto
 
 

  Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. Ibland är man som ledamot tvungen att göra ett val mellan två dåliga alternativ och välja det minst dåliga. I detta fall röstade jag för ändringsförslag 9 och 22 fast jag ej höll med om hela ändringsförslagets innehåll men som trots allt var bättre än originaltexten och därmed, om accepterad, skulle förbättra rapporten i sin helhet.

 
  
  

- Report: Karas (A6-0025/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Andersson, Hedh, Hedkvist Petersen, Segelström och Westlund (PSE), skriftlig. Vi har röstat för betänkandet om offentliga finanser i EMU 2004 och också ändringsförslag 7 om att göra en åtskillnad mellan lån till investeringar och löpande utgifter. Dock är det vår uppfattning att möjligheten att låna till offentliga investeringar och därmed överstiga taket för budgetunderskott ska vara förbehållet de länder som uppfyller kriteriet för statsskulden.

 
  
MPphoto
 
 

  President. That concludes the explanations of vote.

(The sitting was suspended at 1.15 p.m. and resumed at 3 p.m.)

 
  
  

PRÉSIDENCE DE M. MOSCOVICI
Vice-président

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí