Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 22 februari 2005 - Straatsburg Uitgave PB

14. Rijbewijs
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Aan de orde is het verslag (A6-0016/2005) van de heer Grosch, namens de Commissie vervoer en toerisme, over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs.

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, vice-voorzitter van de Commissie. - (FR) Mevrouw de Voorzitter, geachte afgevaardigden, op 21 oktober 2003 heeft de Commissie een voorstel voor een richtlijn betreffende het rijbewijs aangenomen, waarover u zodadelijk zult debatteren.

Momenteel zijn er meer dan 110 verschillende soorten rijbewijzen geldig en in omloop in de lidstaten. Niet altijd worden daarmee dezelfde rechten verleend. In een open ruimte waarin vrij verkeer van burgers de regel is, liggen de gevolgen van deze situatie voor de hand. Het is erg lastig deze verscheidenheid aan rijbewijzen te controleren. Overheidsinstanties hebben moeite er wijs uit te worden en burgers hebben vaak het probleem dat hun rijbewijs niet erkend wordt. Deze situatie is niet langer aanvaardbaar.

De drie belangrijkste doelstellingen van de ontwerprichtlijn die de Commissie voorstelt, zijn: bescherming tegen fraude, vrij verkeer van burgers en verkeersveiligheid. Wat de bescherming tegen fraude betreft, stelt de Commissie voor het papieren rijbewijsmodel af te schaffen. Vanaf de datum van toepassing van de richtlijn mogen er uitsluitend nog communautaire rijbewijsmodellen in de vorm van een plastic kaart worden afgegeven. Dit zal tevens leiden tot een vermindering van het aantal modellen dat in omloop is. De lidstaten krijgen de mogelijkheid om een microchip in het rijbewijs in te bouwen, die natuurlijk uitsluitend de gegevens van de plastic kaart dient te bevatten en niet voor andere doeleinden mag worden gebruikt. Hierdoor kan de bescherming tegen fraude worden versterkt.

Daarnaast stelt de Commissie voor om een beperkte geldigheidsduur van rijbewijzen in te voeren. Dankzij deze administratieve geldigheid, die voor rijbewijzen voor auto’s en motorrijwielen tien jaar zal bedragen, kunnen de fraudebestrijdingselementen bij iedere verlenging worden geactualiseerd en kan het document van een recente foto worden voorzien. Dit is het aangewezen middel om te voorkomen dat een soortgelijke situatie als nu ontstaat..

Dankzij de invoering van een beperkte geldigheidsduur zal de laatste belemmering voor het vrij verkeer op dit gebied worden opgeheven. Burgers die zich in een andere lidstaat vestigen, zullen namelijk niet langer worden geconfronteerd met een geldigheidsduur die per lidstaat verschilt. Samen met de harmonisatie van het rijbewijsmodel maakt dit onderdeel het mogelijk de belemmeringen voor het vrij verkeer op te heffen.

Het voorstel van de Commissie heeft tevens tot doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarom stelt de Commissie voor om een nieuwe rijbewijscategorie voor bromfietsen in te voeren. Bestuurders van bromfietsen zijn namelijk de jongste gemotoriseerde deelnemers aan het wegverkeer. Zoals alle statistieken laten zien, zijn ze ook bijzonder kwetsbaar, aangezien ze naar verhouding veel vaker bij ongelukken zijn betrokken dan andere weggebruikers. De Commissie stelt tevens voor om de geleidelijke toegang tot rijbewijzen voor de zwaarste categorie motorrijwielen te reglementeren. Hetzelfde geldt voor de zwaarste types vrachtwagens en bussen. Verder stelt de Commissie voor de intervallen tussen medische onderzoeken voor beroepsbestuurders te harmoniseren en minimumeisen in te stellen voor de opleiding en nascholing van examinatoren.

Mevrouw de Voorzitter, geachte afgevaardigden, zoals u ziet is dit een ambitieus voorstel om de verkeersveiligheid te verbeteren, het vrij verkeer te waarborgen en fraude met het rijbewijs te bestrijden. Het zal beslist gevolgen hebben voor een zeker aantal burgers, voor wie het rijbewijs een garantie vormt voor mobiliteit en vrij verkeer, terwijl het in het dagelijks leven een identiteitsbewijs is.

 
  
MPphoto
 
 

  Grosch (PPE-DE), rapporteur. - (DE) Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, beste collega’s, ik wil in de eerste plaats alle betrokkenen bedanken, zowel de Commissie als het Bureau van het Parlement, maar ook mijn collega’s: sinds een paar maanden staat de rijbewijsrichtlijn namelijk in het teken van het streven naar coherentie en overleg. Het onderwerp leidt namelijk niet zo zeer tot partijpolitieke verschillen als wel tot gevoeligheden die van land tot land sterk verschillen.

(FR) Mijnheer de commissaris, ik wil de Commissie in deze context graag bedanken voor haar verstandige adviezen, evenals alle anderen die zich bijzonder hebben ingezet voor dit onderwerp.

(DE) We hebben gestreefd naar consensus en coherentie, maar vonden het ook belangrijk dat het geheel een meerwaarde voor de burgers zou opleveren. Het onderwerp raakt tenslotte twee derde van de burgers in Europa. Daarom zijn we ook een stapje verdergegaan: wij willen geen 111 rijbewijzen plus een Europees model, maar binnen een redelijke termijn van 10 tot 20 jaar op één enkel Europees rijbewijs uitkomen. Dat is dan ook het voorstel van de Commissie vervoer en toerisme.

Dat heeft natuurlijk een zekere symbolische waarde, maar het voordeel is dat de controles worden vereenvoudigd. Wie het heeft over vereenvoudigde controles, heeft het ook over bestrijding van criminaliteit en fraude. Het is bekend hoe het met het rijbewijstoerisme is gesteld; de internetpagina’s staan er vol mee, reden waarom ook de lidstaten hier worden aangesproken. Als we namelijk één rijbewijs hebben en vervolgens ook de gegevens in de lidstaten kunnen vereenvoudigen en centraliseren, en als men dan bovendien bereid is om die gegevens uit te wisselen, is dat waarschijnlijk minder gunstig voor de fraude en beter voor de mobiliteit in Europa.

Een meerwaarde voor de burgers ligt ook in de rechtszekerheid. We willen verworven rechten in geen geval aantasten. Integendeel, we willen die rechten juist beter waarborgen. Zo willen we ervoor zorgen dat beroepschauffeurs, onder andere in geval van verhuizing, hun rechten niet verliezen. Uit bepaalde klachten die bij de Commissie zijn ingediend, is ons gebleken dat dit gebeurt. Het gaat echter ook om de burger die als toerist van het ene land naar het andere wil reizen en ook daar zijn rechten erkend wil zien.

We hebben ervoor gekozen niet te discrimineren naar leeftijd en daarom laten we het aan de lidstaten over of men medische keuringen of andere keuringen van zuiver preventieve aard wil invoeren. Ik ben er echter van overtuigd dat wat in sommige landen al regel is, zich ook naar andere landen zal uitbreiden.

Een meerwaarde is ook de grotere verkeersveiligheid. Zowel de richtlijn als de Commissie zien daarvoor opleiding als belangrijkste instrument. Opleiding is het basiselement, eventueel gevolgd door bijscholing. Op dit punt hebben we coherentie nagestreefd met de richtlijn betreffende de opleiding en nascholing van bestuurders van voertuigen voor goederen- en personenvervoer.

We hebben echter bijvoorbeeld ook het probleem van de kampeerwagens en caravans opgelost met de invoering van niet een ingewikkeld rijbewijs B + E maar een aangepaste cursus. Er wordt dus ook rekening gehouden met het aspect toerisme dat voor de economische ontwikkeling op Europees niveau immers belangrijk is.

Aan dit idee lag echter ook de geleidelijke toegang voor motorrijders ten grondslag. U hebt er in uw inleiding op gewezen: we zijn ons er allemaal van bewust dat op dit terrein nog het nodige kan en moet gebeuren. Vandaag de dag vallen er in totaal nog meer dan 40.000 verkeersdoden. Bij auto’s is er sprake van een daling, maar dat geldt helaas niet voor motorfietsen: daar blijven de cijfers alarmerend hoog.

Vandaar geleidelijke toegang: niet door middel van theoretische examens maar door middel van opleiding. Op die wijze willen we ervoor zorgen dat de rechtszekerheid ook is gewaarborgd voor burgers uit landen waar men een lagere minimumleeftijd wil vaststellen. Het beginsel van gefaseerde toegang blijft echter in de richtlijn. We willen deze traditie in verschillende landen, die ook met mobiliteit en met de economische situatie te maken heeft, niet aanvechten. We willen echter wel een gezamenlijk concept met een Europese gemiddelde leeftijd en we willen ons gezamenlijk sterk maken voor bijscholing.

Er zijn problemen met de equivalentie en die zullen er ook in de toekomst zijn. We doen hiermee een eerste poging om de drie- en vierwielers erbij te betrekken, maar we weten ook dat dit niet van vandaag op morgen kan worden geregeld. Persoonlijk blijf ik echter van mening dat equivalentie van het motorrijbewijs met het gewone rijbewijs moet worden afgeraden. Het rijgedrag is namelijk totaal verschillend, ook al zou hierdoor misschien het begrip van de ene groep verkeersdeelnemers voor de andere groep kunnen worden verbeterd.

Dus, kort samengevat, vereenvoudiging, rechtszekerheid, verkeersveiligheid en fraudebestrijding: dat zijn de belangrijkste aspecten die we in dit voorstel naar voren willen brengen. Ik wil nogmaals alle collega’s bedanken voor de oprechte samenwerking die ik in de afgelopen maanden ervaren heb.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarzembowski (PPE-DE), namens de PPE-DE-Fractie. - (DE) Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de vice-voorzitter van de Commissie, beste collega’s, dames en heren, de EVP-ED-Fractie feliciteert de rapporteur, de heer Grosch, met zijn voortreffelijke verslag over het voorstel van de Commissie voor de derde rijbewijsrichtlijn. Hij heeft met betrekking tot de invoering van een toekomstig uniform Europees rijbewijs gedetailleerde verbeteringsvoorstellen gedaan. Hij heeft met name regelingen uitgewerkt die de burgers tegemoetkomen, bijvoorbeeld voor het rijden met een caravan of kampeerwagen. Hij heeft ook duidelijke voorstellen gedaan om het zogenaamde rijbewijstoerisme beter aan te pakken. Het dient de verkeersveiligheid niet wanneer een burger wiens rijbewijs in een land terecht wordt ingetrokken, in een buurland direct een nieuw rijbewijs kan krijgen. Dit uitgangspunt voor de bestrijding van het rijbewijstoerisme heeft de rapporteur voortreffelijk uitgewerkt.

Mijn fractie wijst het verslag echter op twee punten af. Mijnheer de vice-voorzittter, evenals de Commissie zijn wij tegen een verplichte inruil van bestaande rijbewijzen. Het inruilen van bestaande rijbewijzen dient op geen enkele wijze de verkeersveiligheid. Het betekent alleen dat de burgers naar het gemeentekantoor moeten, een nieuwe foto moeten laten maken en een nieuw document moeten aanvragen. Dat leidt echter niet tot meer verkeersveiligheid, hoogstens tot eenvoudigere politiecontroles. Wanneer men het voordeel van eenvoudigere politiecontroles afzet tegen de last die het voor de burgers met zich meebrengt - tienduizenden burgers die nooit naar een andere EU-lidstaat zullen rijden, moeten een nieuw rijbewijs afhalen - dan is het een te grote belasting. Daarom wijst mijn fractie dit evenals de Commissie af.

Het tweede punt waarop wij het verslag afwijzen is de verplichte beperking van de geldigheidsduur van rijbewijzen. Ook dit levert geen voordeel op voor de verkeersveiligheid. Het betekent alleen dat de burger naar het gemeentekantoor moet, een nieuwe foto moet laten maken en een nieuw document moet aanvragen. Zoals de rapporteur terecht heeft gezegd, is de geldigheid van een rijbewijs immers onbeperkt.

Helpt u ons, dames en heren, en steunt u ons ter wille van de burgers! We willen geen verplichte inruil van rijbewijzen. We willen geen beperking van de geldigheidsduur van rijbewijzen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hedkvist Petersen (PSE), namens de PSE-Fractie. - (SV) Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, om te beginnen wil ik de heer Grosch bedanken voor de uitstekende samenwerking en voor de zeer opbouwende werkmethode bij de opstelling van het voorstel van de parlementaire commissie. Alle fracties hebben daaraan deelgenomen en daar zijn wij dankbaar voor.

We moeten in dit geval laveren tussen tradities en verschillen in de lidstaten, maar zonder het doel uit het oog te verliezen, namelijk meer vrij verkeer voor de EU-burgers en bevordering van de verkeersveiligheid. Nu moeten we de lange weg beginnen af te leggen naar een rijbewijs voor de hele EU. Dat zal vele jaren kosten, maar het is belangrijk dat de oude rijbewijzen worden vervangen. De reden hiervoor is dat we een eind moeten maken aan het rijbewijstoerisme, waarbij iemand die zijn rijbewijs verliest, gewoon een nieuw rijbewijs koopt. Op dit moment hebben we 110 modellen, en de politie kan niet nagaan of een eventueel in te trekken of ter identificatie overgelegd rijbewijs echt is.

In Zweden kwam het een paar jaar geleden voor dat men naar een drukkerij in een achterafstraatje kon gaan, een rijbewijs van zijn land van herkomst kon kopen en dan naar de nationale Zweedse autoriteit kon gaan om het door een Zweeds rijbewijs te laten vervangen. Dat is een onaanvaardbare situatie, die wij niet mogen toelaten. Ik vind dan ook dat de Raad de vervanging van oude rijbewijzen moet goedkeuren. Als we het voorstel van de PPE-DE-fractie volgen, zal het 60 jaar kosten voordat we een aanvaardbare situatie hebben. Dat kunnen we niet hebben. Het is van levensbelang voor onze medeweggebruikers, want wij zijn er ook nog, en wij willen zekerheid dat de bestaande rijbewijzen echt zijn. Als het om artsen of piloten ging, zouden wij het absoluut onaanvaardbaar vinden als we niet wisten of hun papieren en hun kennis en vaardigheden in orde waren.

De sociaal-democratische fractie schaart zich achter het grootste deel van de voorstellen van de parlementaire commissie. Het voorstel van de Commissie om gezonde bestuurders te pas en te onpas medisch te laten onderzoeken, vinden wij geen goed idee. De Europese artsen moeten worden ingeschakeld voor zieke mensen en voor de gezondheidszorg, niet om alle autobestuurders te controleren. Het spreekt uiteraard vanzelf dat er een medisch onderzoek en een ogentest moeten plaatsvinden als het rijbewijs wordt uitgevaardigd.

Wat bromfietsen en motorfietsen betreft, willen wij in de sociaal-democratische fractie erop aansturen dat er lessen en examens komen, als onderdeel van een systeem waarin men met een bromfiets begint en geleidelijk aan opstijgt tot een hogere categorie van rijbewijs. We willen ook dat de lidstaten regels mogen invoeren voor directe toegang tot een zware motorfiets op het nationale grondgebied, wanneer men 21 jaar is. Er worden nationale uitzonderingen aanvaard voor auto’s en bromfietsen, en wij vinden dat dat dan ook moet gelden voor motorfietsen. Wat caravans en kampeerwagens betreft, volgen wij het standpunt van de heer Grosch.

Ten slotte verwachten wij een ontwikkeling waarin steeds meer auto’s zullen worden uitgerust met veiligheidsvoorzieningen zoals een alcoholslot en waarschuwingssystemen als men de gordel niet om of de lampen nog aan heeft. Daar zijn ook de Europese Commissie en de veiligheidsorganisaties voor. Dan moeten wij ook meewerken aan een basisdocument voor het besturen van een voertuig: een rijbewijs dat echt, betrouwbaar en geldig is.

 
  
MPphoto
 
 

  Sterckx (ALDE), namens de ALDE-Fractie. - Voorzitter, mijnheer de commissaris, collega rapporteur, ik moet u gelukwensen. U heeft een heel moeilijke opdracht gehad, u heeft met iets te doen gehad waar ongeveer alle burgers bij betrokken zijn maar dat ook heel technisch is, met heel veel details en grote verschillen tussen lidstaten. Uw opdracht was des te moeilijker, omdat iedereen wel de principes aanvaardt en zegt wij moeten een eenvoudiger systeem hebben, beter te controleren enz..., maar dat niemand eigenlijk nationale verschillen wil opgeven. Wij rijden meer en meer op elkaars wegen, zodat we elkaar dus ook meer en meer moeten vertrouwen in de papieren die we aan chauffeurs geven maar wij beschouwen nog altijd het geven van dat papier als een soort strategisch, bijna militair geheim dat elke lidstaat apart voor zich moet houden en waar dus de stempels in het grootste geheim moeten bewaard worden. Ik denk dat dat uw opdracht enorm bemoeilijkt heeft en dat dat ons werk ook niet gemakkelijker heeft gemaakt.

Mijn fractie is het er mee eens dat er een Europees model komt, evident. Dat dat er zo snel mogelijk moet komen en dat je dus ook gaat voor geregelde administratieve vernieuwing, wij zijn daarvoor. Wij zijn er niet voor dat er dan bijkomende tests zouden moeten gebeuren. Het is een administratieve vernieuwing, ook niet voor oudere mensen. De statistieken vragen dat niet.

Nergens blijkt dat oudere mensen bijzonder onveilige chauffeurs zouden zijn. Trouwens voor heel veel oudere mensen is een auto gewoon een sociale noodzaak, dus laten we het voor die mensen niet moeilijker maken om met de auto te rijden. Hetzelfde moet gelden voor zieke mensen. Het ideale zou zijn dat de beslissing om met de auto te rijden of niet, genomen wordt tussen een patiënt en zijn arts en dat de arts in geweten oordeelt of iemand nog met de auto kan rijden of niet en dat de patiënt daarvoor respect opbrengt.

Ik denk dat we dat als principe moeten behouden, geen te gedetailleerde Europese regels maken, algemene principes opleggen zoals in uw verslag gedaan wordt en de beslissing dan zo dicht mogelijk bij de burger nemen. Laten we die Commissie, dat comité van Europese experten maar hun werk doen, maar ik denk dat het werk eigenlijk het best zo dicht mogelijk bij de burgers gebeurt.

Onze fractie heeft een aantal amendementen ingediend om voor rijbewijzen bij bromfietsen en moto's aan te sluiten bij de traditie in de lidstaten en daarin niet te restrictief te zijn. Wij steunen de algemene lijnen van uw verslag, mijnheer de rapporteur. Wij vinden in elk geval dat dit verslag een grote stap voorwaarts is. Dat we een stap zetten naar een betere controlemogelijkheid binnen de Europese Unie. Dat we op termijn ook aan de burgers duidelijk maken dat zij een bewijs hebben waarmee zij in heel de Unie met een auto of een moto of iets dergelijks kunnen rijden. Dat we in de Unie kunnen afgaan op elkaars tests die we afnemen. Dat we dus zeker zijn, dat wie zo'n bewijs krijgt, ook een goede chauffeur is van een brommer, van een moto of van een auto of van een vrachtwagen. Ik denk dat de mensen daarmee ook beseffen dat de Europese Unie er ook is voor heel concrete dingen. Ik denk dat uw verslag daarin een stap vooruit is en ik dank uw daarvoor.

 
  
MPphoto
 
 

  Auken (Verts/ALE), namens de Verts/ALE-Fractie. - (DA) Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik de heer Grosch bedanken en hem feliciteren met zijn zeer constructieve werk. We hebben goed naar elkaar geluisterd, en volgens mij laat de huidige situatie duidelijk zien dat argumenten een goede rol gespeeld hebben. Ik vind dat we uitstekend werk hebben geleverd en ik vind het ook fijn dat de heer Grosch de aandacht heeft verplaatst van een aanvankelijk nogal abstracte terreurbestrijding of iets dergelijks, naar de kwestie van verkeersveiligheid en de werkelijke terreur waar we in Europa mee te maken hebben, namelijk het feit dat op onze wegen wekelijks net zoveel mensen gedood of zwaargewond worden als wanneer een jumbojet zou neerstorten en alle inzittenden zouden omkomen. Het is echt belangrijk dat daar iets aan wordt gedaan, en een van de hoofdvoorwaarden daarvoor is natuurlijk dat we rijbewijzen hebben die overal in Europa controleerbaar en herkenbaar zijn.

Ik vind het heel goed dat we onze oudere medeburgers niet hebben gedwongen om zich vaker te laten controleren. Het was goed dat we ook hier hebben ingezien dat de meeste van hen natuurlijk uitstekende automobilisten zijn, die hun langere reactietijd compenseren door voorzichtig te rijden. Het zou wenselijk zijn dat ook de gezonde burgers hun bravoure zouden compenseren met voorzichtig rijgedrag.

Eén ding konden we heel moeilijk begrijpen. Er zijn landen - ik geloof niet dat dit geldt voor de hele PPE-DE-Fractie - waar men het rijbewijs blijkbaar beschouwt als een kleinood. In plaats van het oude rijbewijs te koesteren als iets onvervangbaars, zou men naar mijn mening nuchter moeten blijven en een rijbewijs moeten aanvaarden dat in de hele rest van Europa kan worden gebruikt. Er gebeurt niets ernstigs als je je rijbewijs vervangt. In Denemarken hebben we dat geprobeerd en dat ging goed. De wereld is er niet door vergaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Chruszcz (IND/DEM), namens de IND/DEM-Fractie. - (PL) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ik wil de heer Grosch gelukwensen met zijn verslag, waar wij mijns inziens nog lang profijt van zullen hebben. Tegelijkertijd wil ik erop wijzen dat wij vaak de weg inslaan van onnodige regulering en overinterpretatie. Eenvoudige en heldere zaken maken wij onnodig ingewikkeld. Dit ligt wellicht in de aard van het Europees Parlement als instelling van de Europese Unie.

Vandaag de dag kennen veel Europese landen, waaronder mijn eigen land, Polen, uitstekende rijbewijzen die op verschillende manieren zijn beveiligd. Bovendien worden de papieren rijbewijzen hoe dan ook vervangen. Voorts wordt het systeem van de rijopleiding steeds beter, want wij leren veel van elkaar. Daarom hoor ik met schrik dat talloze burgers in de landen van de Europese Unie de hel van de omwisseling van hun rijbewijs zullen moeten doorstaan. Ik ben van mening dat de invoering van een chip en de zo regelmatige omwisseling van het rijbewijs die u voorstelt onnodige kosten veroorzaakt. Daarnaast kost het de burgers veel tijd. Zij hebben immers wel iets beters te doen dan in de rij te staan voor hun rijbewijs.

Tot slot wil ik erop wijzen dat de administratieve beperkingen op het behalen en de afgifte van een rijbewijs aan buitenlanders mijns inziens strijdig zijn met het beginsel van het vrije verkeer van personen. Wij moeten immers een onderscheid maken tussen degenen die in hun eigen land iets misdaan hebben en een nieuw rijbewijs willen behalen in een ander land en de mensen die in een grensgebied wonen en voor een betere en goedkopere rijschool over de grens willen kiezen.

 
  
MPphoto
 
 

  Zīle (UEN), namens de UEN-Fractie. - (LV) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ik wil mijn spreekbeurt ook beginnen met de heer Grosch te bedanken voor de uitstekende wijze waarop hij onder moeilijke omstandigheden leiding heeft gegeven aan dit project. Als afgevaardigde van een nieuwe lidstaat kwam deze situatie met rijbewijzen eigenlijk als een grote verrassing voor me, aangezien we in mijn land, in Letland, twee jaar na het verkrijgen van onze onafhankelijkheid zijn begonnen met het verstrekken van plastic rijbewijzen ter grootte van een creditcard. Wat mijzelf betreft, zijn de tien jaar van de geldigheidstermijn van mijn eerste plastic rijbewijs al verstreken, en heb ik afgelopen jaar een nieuw exemplaar gekregen met daarop het symbool van de Europese Unie. Het is daardoor voor mij relatief moeilijk voorstelbaar waarom de afgevaardigden van sommige landen het politiek onmogelijk vinden te zeggen dat papieren rijbewijzen moeten worden vervangen door plastic rijbewijzen. Als Letland dit kan, kunnen andere landen dat volgens mij ook. Als we een gemeenschappelijke interne markt en een vrij verkeer van werknemers hebben, is het moeilijk te begrijpen waarom we geen uniform stelsel voor het verkrijgen van een rijbewijs, met gezondheidseisen en vergelijkbare zaken, zouden kunnen aannemen, want elke bestuurder in de Europese Unie kan problematische verkeerssituaties in een ander land van de Europese Unie veroorzaken. Ik krijg ook de indruk dat zowel de Commissie als het Parlement strikter hadden kunnen zijn op het punt van de microchips en hun gebruik, en dat ze hadden kunnen vasthouden aan een verplichting om deze in de afzienbare toekomst in te voeren. Ik hoop van harte dat we morgen in de eerste lezing vóór dit aanbevelenswaardige voorstel voor een richtlijn zullen stemmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Romagnoli (NI). - (IT) Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, we bespreken in deze zaal een onderwerp dat veel inspanningen heeft gevergd van de Commissie vervoer en de rapporteur, de heer Grosch, die ik bedank voor zijn uitvoerig en pertinent verslag, waar ik het, op een aantal punten na, in grote lijnen mee eens ben.

Afgevaardigde Sterckx bevestigde dat wij ons allemaal kunnen vinden in de doelstellingen van één algemeen model, hoewel er natuurlijk onderlinge verschillen blijven bestaan. Hij refereerde in het bijzonder aan het administratief vernieuwen van het rijbewijs voor ouderen. Het betreft hier naar mijn mening een thema dat in zijn geheel meer aandacht moet krijgen. Een voorbeeld: ik bedrijf de vliegsport in een absoluut veilig, ongemotoriseerd vliegtuig. Ik denk dat ik, mocht ik een ongeluk krijgen, geen andere slachtoffers kan maken dan mijzelf en op z’n hoogst een tweede passagier. Ondanks dit feit ben ik in Italië onderworpen aan een verplichte verzekering, een verplichte tweejaarlijkse medische keuring en een reeks administratieve en andere verplichtingen die, eerlijk gezegd, niet in verhouding staan tot het sociale risico dat het gebruik van een auto met zich meebrengt, een vervoermiddel dat in geval van een ongeluk een enorm bloedbad aan kan richten. Behoedzaamheid in deze is derhalve geboden.

Het gaat er dus om een sector te harmoniseren die van grote invloed is op het leven van de burgers, met evidente implicaties van sociale aard met betrekking tot de veiligheid en het gedrag van de weggebruikers. Daarom is het noodzakelijk om naast de erkenning van het document - het is immers niet slechts een kwestie van het simpelweg vervangen van een papieren document door een plastic exemplaar - ook de verschillende rijstijlen te erkennen. Om dat te bereiken zullen we onze politieambtenaren in staat moeten stellen om met zekerheid de bestuurder te kunnen identificeren die de verkeersregels overtreedt.

Verder wil ik nog in het bijzonder stil staan bij de amendementen die ik samen met een aantal collega’s heb ingediend met betrekking tot de invoering van een AM-rijbewijs voor bromfietsen. Ik denk dat we blij mogen zijn met al die mensen die voor het vervoer op twee wielen kiezen, omdat deze manier van vervoer, vooral in het zuiden van Europa, bijdraagt tot het oplossen van de serieuze verkeersproblematiek. Daarnaast is het gebruik van de bromfiets minder belastend voor het milieu en wordt daarmee een bijdrage geleverd aan een grotere leefbaarheid van de steden, vooral de oude steden waar het stratennetwerk niet is aangepast aan de moderne omstandigheden.

Eventueel gevaarlijk weggebruik wordt bestraft en bestreden; de middelen daartoe zijn aanwezig. Het benadelen van het gebruik van de bromfiets echter, zoals deze richtlijn deels doet, is naar mijn mening niet alleen schadelijk voor onze economie, maar ook voor de kwaliteit van ons leven in het algemeen.

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (PPE-DE). - (PT) Ten eerste zou ik onze collega Grosch willen feliciteren met zijn verslag. Mijn belangrijkste zorg bij dit debat is te voorkomen dat het goede idee om een Europees rijbewijs te realiseren beschadigd wordt door overdreven regelgeving met meer lasten en problemen voor de automobilisten als gevolg.

Het is een positief idee, want het vrij verkeer voor de burgers wordt steeds effectiever, en dus is het noodzakelijk de basisregels te harmoniseren. Dat moet gunstig uitvallen voor de verkeersveiligheid, de verkeersveiligheid stimuleren, fraude met valse rijbewijzen voorkomen en controle op de overtreders mogelijk maken zodat automobilisten wier rijbewijs in een bepaalde lidstaat is ingetrokken niet op eenvoudige wijze in een andere lidstaat een nieuw rijbewijs kunnen krijgen.

Deze boodschap is eenvoudig en makkelijk te begrijpen voor degenen voor wie hij bestemd is, en de burgers zullen zich er zeker zonder problemen achter scharen.

Er ontstaat echter een probleem wanneer de regelgevingdrang zich stort op een goed idee en op een onmiskenbaar positief politiek initiatief. Wij dienen te vermijden dat via een positieve maatregel en uit naam van aanvechtbare keuzes er door regelgeving en bureaucratie nog meer rompslomp ontstaat, de kosten voor de automobilisten toenemen, er nationale beperkingen komen voor degenen die een rijbewijs willen halen voor een motor, enzovoort. Op die manier respecteren wij niet op de juiste manier het subsidiariteitsbeginsel en de praktijken die de lidstaten op legitieme wijze hebben vastgesteld. Zo ontstaan uiteindelijk - soms onmerkbare - obstakels voor de uitoefening van de door de Europese automobilisten verworven rechten, in weerwil van de verklaringen van het tegendeel die wij ongetwijfeld allemaal zullen afleggen.

Dat zijn trouwens de belangrijkste redenen die mij bewogen hebben een pakket amendementen in te dienen op dit verslag, teneinde het leven van de burgers en degenen die in het wegvervoer werkzaam zijn gemakkelijker te maken en tegelijkertijd het wegverkeer veiliger te maken. Het gaat uiteindelijk om de realisering van de belangrijkste van de vier Europese vrijheden: de vrijheid van verkeer.

 
  
MPphoto
 
 

  Piecyk (PSE). - (DE) Mevrouw de Voorzitter, ik ben blij dat u de vergadering leidt, omdat ik weet dat u behoedzaam en veilig autorijdt en zeer veel belangstelling hebt voor de verkeersveiligheid als geheel.

Helaas is het nu eenmaal zo dat er in de EU met rijbewijzen gesjoemeld, geknoeid en gefraudeerd wordt. Die situatie wordt in de hand gewerkt doordat we op dit moment in Europa 110 verschillende modellen kennen, en laten we eerlijk zijn: juist in Duitsland hebben velen nog het beroemde zogenaamde grijze vod, dat af en toe ook al met de wasmachine kennis heeft gemaakt. Dit grijze vod - met jeugdfoto - mag voor de eigenaar een dierbaar souvenir zijn, voor de identificatie bij een verkeerscontrole deugt het in geen geval.

Zoals u weet was mijn eerste beroep politieagent. Wat moet de arme politieman in Palermo, Bordeaux, Madrid of waar dan ook, wanneer hij bij een verkeerscontrole een verfomfaaid stuk papier onder zijn neus krijgt, waarmee niemand meer iets mee kan beginnen? Als ons uitgangspunt is dat jonge mensen nu een plastic rijbewijs in creditcardformaat krijgen, dan is het toch beslist niet teveel gevraagd om het oude vod in te ruilen. Daarbij geldt ook nog een zeer lange overgangstermijn. De rapporteur heeft daarvoor een heel goed voorstel gedaan.

Beste collega Jarzembowski, gedwongen inruil - we hebben die situatie in de DDR onder een dwangregime meegemaakt -, Zwangsumtausch is in het Duits een woord dat werd gebruikt wanneer men geld, de Duitse mark, in Oost-Duitse marken moest omwisselen. We moeten op onze woorden letten wanneer we het over regelingen voor Europa hebben. Laten we in de communicatie een beetje voorzichtig met elkaar omgaan.

De rapporteur heeft, zoals gezegd, een zeer goed voorstel gedaan, waarvoor ik hem wil danken.

Een laatste punt dat al genoemd werd: we moeten nu eindelijk eens het rijbewijstoerisme een halt toeroepen. Wie tegenwoordig in Duitsland zijn rijbevoegdheid kwijtraakt en vervolgens ook niet door de medisch-psychologische keuring heen komt - in Duitsland in de volksmond de “idiotentest” genoemd -, gaat naar Tsjechië of een ander land en krijgt daar via een truc met de verblijfsvergunning voor weinig geld een nieuw rijbewijs. Die situatie kan in Europa niet voortduren. Daaraan willen we met de richtlijn een eind maken en daarom hoop ik morgen bij de stemming op een grote meerderheid voor collega Grosch, ook met de stemmen van de EVP.

 
  
MPphoto
 
 

  Costa, Paolo (ALDE). - (IT) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, geachte afgevaardigden, ik was en ben blij met het voorstel van de Commissie en het verslag van de rapporteur, de heer Grosch, over de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot het rijbewijs. Ik ben het eens met de doelstellingen: fraude met rijbewijzen moet worden bestreden maar bovenal moet er een instrument in het leven worden geroepen waarmee wij het vrij verkeer van de burgers in de Unie kunnen bevorderen en aan een grotere verkeersveiligheid kunnen bijdragen.

Tegenwoordig verplaatst de Europese burger zich met groot gemak over het Europese wegennet. Het is echter onvoorstelbaar dat deze weggebruikers, die hun rijbevoegdheid op uiteenlopende wijze en op grond van sterk uiteenlopende vereisten hebben verkregen, van hetzelfde wegennet gebruik mogen maken. Dit is een klassiek geval waarin in feite het subsidiariteitsbeginsel onmogelijk toe te passen is. En dan heb ik het in het bijzonder over de wegen in mijn eigen land, Italië, in de zomerperiode.

Het op uiteenlopende manier toepassen van dezelfde regels is ondenkbaar, omdat de personen en de context telkens verschillen. Vandaag de dag is het Europa van de automobilist en het Europa van het wegtransport één van de best geïntegreerde aspecten die om harmonisatiemaatregelen, zo niet uniforme maatregelen vragen.

Als wij met het beleid van afgifte en vernieuwing van het rijbewijs - in het kader van de doelstelling van de Unie met betrekking tot het verhogen van de verkeersveiligheid en het halveren van het aantal verkeersslachtoffers voor 2010 - ook maar het geringste succes boeken bij het verbeteren van de rijvaardigheid en de controle op de lichamelijke en psychische gesteldheid van de bestuurder, en als wij met dit beleid ook maar een minimale bijdrage kunnen leveren aan een verhoogde verkeersveiligheid in Europa, ben ik het hier van harte mee eens.

Vanuit dit oogpunt - en zeker niet uit liefde voor de bureaucratische rompslomp - zij erop gewezen hoe belangrijk het is dat nieuw afgegeven rijbewijzen regelmatig worden vernieuwd, maar ook dat de reeds in omloop zijnde exemplaren geleidelijk aan worden vervangen. Voor het verwerven en onderhouden van de rijvaardigheid zal overeenstemming moeten worden bereikt over een verplichte scholing en daarmee samenhangende examens. Daarnaast zal overeenstemming moeten worden bereikt over het idee om de afgifte en vernieuwing van de rijbewijzen te relateren aan een minimale fysieke en psychische gezondheidsverklaring van de potentiële bestuurder.

Als het gezond verstand van ons verlangt dat wij op al deze punten de richting uitgaan van een uniforme regelgeving, dan zou er voor het bromfietsrijbewijs, een vervoermiddel waarvan op uiteenlopende wijze gebruik wordt gemaakt binnen de afzonderlijke lidstaten, mogelijk een uitzondering gemaakt kunnen worden op grond van de subsidiariteit. In dat opzicht wijs ik er op dat in een aantal Europese landen de regelgeving voor het gebruik van een bromfiets verder gevorderd is dan in andere landen. Het gebruik van de bromfiets bevordert de mobiliteit in de stadscentra en kan de toegang tot het gebruik van een zwaardere motorfiets bevorderen, hetgeen een van de aantrekkelijkste kenmerken is van de richtlijn in kwestie.

Daarom denk ik dat we ook zouden kunnen instemmen met het gelijkstellen van de rijbewijzen in de categorie B en AM, om zo naast het gebruik van de auto ook het gebruik van de bromfiets te bevorderen, met name in de belangrijkste stadscentra.

 
  
MPphoto
 
 

  Lichtenberger (Verts/ALE). - (DE) Mevrouw de Voorzitter, beste collega’s, ook ik wil aan het begin van mijn bijdrage collega Grosch nog eens bedanken. Hij heeft met zijn voorstellen een goede balans weten te vinden in de hoeveelheid regelingen. Daardoor was het voor ons mogelijk om over een groot aantal vraagstukken een zeer brede consensus te bereiken.

Ik kan echter weinig begrip opbrengen voor de houding van de conservatieven of van de heer Jarzembowski, die het inruilen tegen het Europees rijbewijs met een overgangstermijn van zeventig jaar wil belasten. Ik vraag u nu echt: als het om een regeling voor de interne markt zou gaan, zou een overgangstermijn van meer dan tien jaar niet eens worden overwogen. Op dit terrein beweegt men zich veel te veel in de richting van een wat al te goedkoop populisme.

Er is echter nog een belangrijk punt dat we voor ogen moeten houden: de bij- en nascholing dient een centrale en belangrijke doelstelling te zijn.

(Spreekster wordt door de Voorzitter onderbroken.)

 
  
MPphoto
 
 

  Blokland (IND/DEM). - Voorzitter, wanneer mensen het recht hebben verworven een motorvoertuig te besturen, dienen zij dat normaal gesproken, zolang daartegen geen fysieke of wettelijke bezwaren zijn, te behouden. Ik denk niet dat daarover in dit Huis wordt getwijfeld.

Waar we wel aan twijfelen is de vorm waarin de burgers daarmee worden geconfronteerd. Meer concreet, de normen voor het verkrijgen en het behouden van dat recht in de vorm van een rijbewijs. Daarnaast functioneren rijbewijzen regelmatig ook als identificatiemateriaal. Dat maakt ook verificatieaspecten van belang. Ik ben van mening dat we uiterst zorgvuldig moeten zijn bij het vaststellen van iemands identiteit, zeker wanneer het een onbekende betreft. Misbruik van legitimatiebewijzen blijkt niet altijd even bevorderlijk voor een duurzame samenleving. Daarom is een up to date legitimatiebewijs een must, zowel visueel als technologisch.

Rijvaardigheid kan in mijn optiek in aanzienlijke mate bijdragen aan de reductie van het aantal verkeersslachtoffers. Omdat reduceren begint met preventie, is het van uitermate groot belang dat chauffeurs zowel fysiek als mentaal in theorie en praktijk in staat zijn op een goede manier aan het verkeer deel te nemen. Daar mogen best eisen aan worden gesteld, aan alle chauffeurs. Die eisen dienen de geschiktheid van de houder te waarborgen. Het verslag van collega Grosch stelt mij op deze punten voor een groot deel gerust, waarvoor mijn dank.

 
  
MPphoto
 
 

  Mote (NI). - (EN) Mevrouw de Voorzitter, als de Duitsers een probleem hebben met hun rijbewijzen, wat weerhoudt de Duitse regering er dan van dit probleem op te lossen? Evenzo, als we het hebben over de veiligheid op de weg, wat weerhoudt de Portugese en Italiaanse regering er dan van de veiligheid op hun wegen te verbeteren? In het Verenigd Koninkrijk hebben we enkele van de drukste en enkele van de veiligste wegen in heel West-Europa. Toch worden we nu geconfronteerd met het vooruitzicht rijbewijzen te moeten harmoniseren, en dit verslag maakt duidelijk dat harmonisatie van de boetes voor verkeersovertredingen niet lang kan uitblijven.

Wanneer je kijkt naar de schandelijke behandeling van gewone toeristen die tijdens hun vakantie in Griekenland vliegtuigen spotten, weten we nu wat pan-Europese justitie kan betekenen! Dat betrof slechts een paar onfortuinlijke mensen, maar bijna iedereen in Groot-Brittannië rijdt auto. Als nationale rechtbanken de bevoegdheid wordt gegeven om boetes op te leggen op rijbewijzen die in een ander land zijn afgegeven, zal er, bij het vooruitzicht dat een Griekse rechtbank een Britse bestuurder zal verbieden of zal proberen te verbieden in Groot-Brittannië te rijden, een ruzie ontstaan zoals zelfs u die nog niet hebt meegemaakt van Groot-Brittannië!

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Dames en heren, zoals u weet, is het nu tijd voor het vragenuur. Ik moet dit debat dan ook nu onderbreken. Het zal worden voortgezet om 21.00 uur.

 
  
  

VOORZITTER: DE HEER OUZKÝ
Ondervoorzitter

 
Juridische mededeling - Privacybeleid