Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

15. Ώρα των Ερωτήσεων (Επιτροπή)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή (B6-0009/2005).

Το Σώμα θα εξετάσει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή.

Πρώτο μέρος

Ερωτήσεις προς τον Επίτροπο McCreevy

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.41 της κ. Κατερίνας Μπατζελή (H-0046/05)

Θέμα: Η παροχή υπηρεσιών από κατασκευαστικές εταιρίες στο πλαίσιο της πρότασης οδηγίας COM(2004)0002/τελικό

Βάσει της πρότασης οδηγίας της Επιτροπής για την εναρμόνιση των υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά οι υπηρεσίες που καλύπτονται μεταξύ των άλλων είναι, οι κατασκευαστικές, τεχνικές και αρχιτεκτονικές υπηρεσίες καθώς και οπτικοακουστικές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα οπτικοακουστικών.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της χώρας καταγωγής στις περιπτώσεις διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση στο κράτος μέλος της υπηρεσίας καθώς επίσης και την επιδίωξη της οδηγίας για την επίτευξη ανοικτής εσωτερικής αγοράς και της θεσμοθέτησης της αρχής της κατάργησης των διακρίσεων, οι τεχνικές, αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές εταιρίες θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ή να συμμετέχουν σε δημόσιες συμβάσεις για δημόσια έργα στο κράτος εγκατάστασης όταν πιθανά θα συμμετέχουν και ως μέτοχοι σε οπτικοακουστικές υπηρεσίες στη χώρα προέλευσης, γεγονός που δεν συνιστά λόγο αποκλεισμού για την παροχή υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα;

 
  
MPphoto
 
 

  McCreevy, Επιτροπή. (ΕΝ) Θα ήθελα να πω εξαρχής ότι αυτή η ερώτηση αφορά στην πραγματικότητα τις δημόσιες προμήθειες και όχι την οδηγία για τις υπηρεσίες.

Το πρώτο σημείο το οποίο επισημαίνω είναι ότι, όσον αφορά τη συμμετοχή σε διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων δημοσίων έργων, δεν αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο οι τεχνικές, αρχιτεκτονικές ή κατασκευαστικές εταιρείες που είναι μέτοχοι σε άλλες εταιρείες οι οποίες παρέχουν οπτικοακουστικές υπηρεσίες σε ένα κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών εγκατάστασης, να συμμετέχουν σε τέτοιες διαδικασίες σε οιοδήποτε από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένες.

Η κοινοτική νομοθεσία περί δημόσιων συμβάσεων προβλέπει έναν εξαντλητικό κατάλογο κριτηρίων για τον αποκλεισμό εταιρειών από τις δημόσιες συμβάσεις. Για παράδειγμα, όταν μία εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση, όταν τα μέλη του ΔΣ της έχουν αποδεδειγμένα υποπέσει σε παράπτωμα ή όταν δεν έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Τα κράτη μέλη δεν δύνανται να προσθέσουν κριτήρια σε αυτόν τον κατάλογο. Όσον αφορά την προταθείσα οδηγία για τις υπηρεσίες, η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει ότι όλες αυτές οι υπηρεσίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.

Πράγματι, ορισμένα κράτη μέλη επιβάλλουν περιορισμούς στις πολλαπλές δραστηριότητες οι οποίοι μπορεί να περιορίσουν είτε την ελευθερία εγκατάστασης είτε τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τα ενδεχόμενα αυτά εμπόδια, το άρθρο 30 της πρότασης ορίζει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι παροχείς δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις οι οποίες τους υποχρεώνουν να ασκούν αποκλειστικά μία δεδομένη δραστηριότητα, ή κατά τρόπο ο οποίος περιορίζει την ανάπτυξη διαφορετικών δραστηριοτήτων είτε από κοινού ή στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης.

Ωστόσο, γίνονται εξαιρέσεις για νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα και παροχείς πιστοποίησης, διαπίστευσης, τεχνικής εποπτείας, υπηρεσιών δοκιμής και τεχνικού ελέγχου. Για δραστηριότητες όπου επιτρέπονται οι πολλαπλές δραστηριότητες, τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι θα εμποδίζονται οι συγκρούσεις συμφερόντων και οι ασυμβατότητες μεταξύ ορισμένων δραστηριοτήτων, ότι η ανεξαρτησία και η αμεροληψία –όταν απαιτείται– θα διασφαλίζεται, και ότι οι κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας διαφορετικών δραστηριοτήτων είναι συμβατές. Αυτές οι απαιτήσεις θα υπόκεινται στην αμοιβαία αξιολόγηση των κρατών μελών και της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Μπατζελή (PSE). Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τη σαφή απάντηση που έδωσε στο ερώτημα το οποίο έθεσα και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι αυτοί οι περιορισμοί οι οποίοι έχουν τεθεί από την ελληνική νομοθεσία βάσει του βασικού μετόχου, δεν θα πλήξουν μόνο τις κατασκευαστικές εταιρείες, όπως αναφέρεται στο ερώτημά μου, θα πλήξουν όλους τους οικονομικούς κλάδους υπηρεσιών όπου διακινούνται και προτείνονται από την οδηγία για τις υπηρεσίες από πλευράς Επιτροπής, όπως τρόφιμα, διαφημιστικές εταιρείες, τουριστική βιομηχανία, αρχιτεκτονικές εταιρείες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Θεωρώ λοιπόν ότι η προσαρμογή πρέπει να γίνει προς αυτή τη κατεύθυνση και σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 
 

  McCreevy, Επιτροπή. (ΕΝ) Ευχαριστώ την αξιότιμη βουλευτή για την προσθήκη της. Ό,τι υπάρχει στην οδηγία για τις υπηρεσίες δεν αλλάζει με κανένα τρόπο το πρόβλημα το οποίο υπαινίχθηκε η αξιότιμη βουλευτής και η Επιτροπή είναι πράγματι ενήμερη για το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με τις εθνικές αρχές και επί του παρόντος εξετάζει την συνολική κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.42 του κ. Jacek Protasiewicz (H-0092/05)

Θέμα: Διακρίσεις εις βάρος πολωνών εργαζομένων και πολωνικών εταιριών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ

Στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, παρατηρείται άνιση μεταχείριση πολωνικών εταιριών και πολωνών εργαζομένων που αντιμετωπίζουν αδικαιολόγητα εμπόδια στην άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Γνωρίζει η Επιτροπή παραδείγματα διακρίσεων ή κανονισμούς που αντιβαίνουν στις συνθήκες (Συνθήκη Προσχώρησης, Παράρτημα ΧΙΙ, ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, παράγραφος 13, και ιδιαίτερα μεταβατικοί κανονισμοί σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων) στους εθνικούς νόμους των κρατών μελών της ΕΕ –Αυστρία, Κάτω Χώρες και Ιταλία– που επιτρέπουν τέτοιες πρακτικές, και είναι ενήμερη για τυχόν παραβιάσεις εκ μέρους της Γερμανίας του άρθρου 49, πρώτη παράγραφος, της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του άρθρου 1 της οδηγίας 96/71/ΕΚ(1) σχετικά με την τοποθέτηση εκτάκτων εργαζομένων μέσω εταιριών εκτάκτου απασχόλησης; Τι μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή ή προτίθεται να λάβει για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα;

 
  
MPphoto
 
 

  McCreevy, Επιτροπή. (ΕΝ) Όσον αφορά την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, η Επιτροπή έχει λάβει γνώση προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν εταιρείες από τα νέα κράτη μέλη που τοποθετούν το προσωπικό τους στις Κάτω Χώρες. Έχουν ληφθεί αρκετές καταγγελίες. Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος το ζήτημα για να διασφαλίσει ότι τηρείται η ελευθερία παροχής υπηρεσιών όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 49 της Συνθήκης και ότι αίρονται οιαδήποτε αδικαιολόγητα εμπόδια.

Η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για περιστατικά άνισης μεταχείρισης τα οποία έχουν υποστεί πολωνικές εταιρείες που λειτουργούν στην Ιταλία, τη Γερμανία, ή άλλα κράτη μέλη. Δεν έχουν υποβληθεί τέτοιου είδους καταγγελίες στην Επιτροπή. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει κινήσει τη διαδικασία αποστολής επιστολών στα οικεία κράτη μέλη ζητώντας τους περαιτέρω ενημέρωση για να διαπιστώσει αν ενδεχομένως έχουν σημειωθεί παραβάσεις κανόνων της ΕΕ. Υπό το φως των παρασχεθεισών πληροφοριών, η Επιτροπή θα αποτιμήσει την κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος και θα αποφασίσει τα κατάλληλα μέτρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Protasiewicz (PPE-DE).(PL) Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Θέλω να ενημερώσω τον κ. Επίτροπο ότι, σύμφωνα με εκθέσεις στις οποίες έχει πρόσβαση η Πολωνία, ορισμένες εκ των οποίων έχουν εκπονηθεί από κυβερνητικά όργανα, τρία κράτη μέλη της ΕΕ διατηρούν σε ισχύ νομοθεσία η οποία δεν καλύπτει τη διεύρυνση της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004. Δυνάμει αυτής της νομοθεσίας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται διατάξεις οι οποίοι ίσχυαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία σε επιχειρηματίες οι οποίοι προέρχονται από τα νέα κράτη μέλη. Συγχρόνως, επτά άλλα κράτη μέλη εφαρμόζουν πρακτικές οι οποίες δεν συνάδουν με αρχές όπως η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των υπηρεσιών και η ελεύθερη εγκατάσταση στην κοινή αγορά της ΕΕ εταιρειών από τα νέα κράτη μέλη, μεταξύ αυτών και από την Πολωνία. Ευχαρίστως θα προσφέρω στον κ. Επίτροπο συναφή παραδείγματα. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  McCreevy, Επιτροπή. (ΕΝ) Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της ΕΕ πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ εάν θέλουν να διατηρήσουν θετική γνώμη για την Κοινότητα. Οι διατάξεις της Συνθήκης για την ελεύθερη κυκλοφορία είναι θεμελιώδεις για την ΕΕ και είναι μεταξύ των κύριων προνομίων της ιδιότητας του μέλους της ΕΕ. Επομένως, η Επιτροπή δίνει απόλυτη προτεραιότητα στη διατήρηση της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς και εξετάζει προσεκτικά όλες τις καταγγελίες κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ασχέτως του από πού προέρχονται ή ποιο κράτος μέλος αφορούν.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη ότι κάποια κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει εθνικά μέτρα τα οποία δεν συμφωνούν με τις μεταβατικές διατάξεις της Συνθήκης Προσχώρησης για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Η Επιτροπή εξετάζει αυτά τα θέματα και θα έρθει σε επαφή με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη στο πλαίσιο του ρόλου της ως θεματοφύλακα των συνθηκών.

 
  
MPphoto
 
 

  Harbour (PPE-DE). (ΕΝ) Υπό το φως της ερώτησης του πολωνού συναδέλφου, θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο McCreevy εάν θα συμφωνούσε μαζί μου ότι αυτό είναι ακριβώς το είδος του προβλήματος το οποίο θα επιλυθεί ολοσχερώς με την πρόταση οδηγίας για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών. Ίσως θα μπορούσε, με αυτή την ευκαιρία, να επιβεβαιώσει κάτι το οποίο διάβασα σε μία ανεξάρτητη έκθεση αυτή την εβδομάδα: αυτή η οδηγία θα μειώσει προφανώς τις τιμές, θα αυξήσει την απόδοση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δημιουργήσει 600 000 νέες θέσεις εργασίας και θα αυξήσει τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, θα επιβεβαιώσει εν τέλει ο Επίτροπος την αναμφίβολη υποστήριξή του σε αυτή την οδηγία και την προθυμία του να εργαστεί μαζί μας στο Κοινοβούλιο για την ταχεία και ομαλή της μεταφορά στο εθνικό δίκαιο;

 
  
MPphoto
 
 

  McCreevy, Επιτροπή. (ΕΝ) Είναι αδιαμφισβήτητα σωστό ότι οιαδήποτε ώθηση που θα εδίνετο στον τομέα των υπηρεσιών στην ΕΕ θα μπορούσε να έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. Όπως γνωρίζουν οι βουλευτές, το 70% περίπου του ΑΕγχΠ της Ένωσης προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών. Συνεπώς, οιοσδήποτε τρόπος να δοθεί ώθηση σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα θα είχε σημαντικό αντίκτυπο από την πλευρά των θέσεων εργασίας. Η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι μία προσπάθεια διεύρυνσης του συγκεκριμένου τομέα και επίτευξης του μέγιστου οικονομικού αποτελέσματος.

Είμαι ενήμερος για τις διάφορες μελέτες οι οποίες έχουν διεξαχθεί όσον αφορά τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργούντο. Ωστόσο, όπως πολύ καλά γνωρίζει επίσης ο αξιότιμος βουλευτής, το σχέδιο οδηγίας για τις υπηρεσίες προκάλεσε αρκετές συζητήσεις εντός των κρατών μελών και σε όλες τις περιοχές της ΕΕ. Όπως γνωρίζει επιπλέον ο αξιότιμος βουλευτής, συνεργάζομαι με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζω ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι, όταν η οδηγία για τις υπηρεσίες περάσει τα διάφορα στάδια έγκρισής της, θα έχει πολύ θετικό οικονομικό αντίκτυπο, μια και θα έχει συμπεριλάβει τις εύλογες ανησυχίες των βουλευτών και των υπολοίπων.

 
  
MPphoto
 
 

  Rübig (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το ερώτημά μου είναι αν ισχύει πραγματικά η οδηγία για την απόσπαση για τις εταιρίες μερικής απασχόλησης που αποστέλλουν εργαζομένους ή εάν υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον φαινομενικές συμβάσεις ή συμβάσεις που στοχεύουν στην παράκαμψη κανόνων.

 
  
MPphoto
 
 

  McCreevy, Επιτροπή. (ΕΝ) Η θέση η οποία συμφωνήθηκε όταν οι υπό ένταξη χώρες προσχώρησαν πρέπει να τηρηθεί. Εάν κάποια κράτη μέλη θέτουν σε λειτουργία άλλες διαδικασίες οι οποίες δεν συμφωνούν με τις διατάξεις προσχώρησης, η Επιτροπή θα εξετάσει το θέμα και θα λάβει μέτρα.

Είναι αλήθεια ότι κάποια κράτη μέλη διαπραγματεύτηκαν ειδικές διατάξεις και αν λειτουργούν σύμφωνα με αυτές, δεν θα υπάρχουν δυσκολίες εάν όμως κάποια άλλα δεν το πράττουν, τότε θα αναληφθεί δράση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.43 του κ. Johan Van Hecke (H-0050/05)

Θέμα: Ντάμπινγκ και παράτυπες εισαγωγές από την Ουκρανία, απάτη με πιστοποιητικά προέλευσης

Τα πλαστικά μπουκάλια κατασκευάζονται από τα λεγόμενα προσχηματισμένα υλικά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει γενικός δασμός ύψους 6,5% για τις εισαγωγές προσχηματισμένων υλικών. Σε μερικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ουκρανία, η ΕΕ χορηγεί ευνοϊκό δασμολογικό συντελεστή (0%), εφόσον για αυτά τα προσχηματισμένα υλικά είναι δυνατόν να υποβληθεί πιστοποιητικό προέλευσης (το λεγόμενο Έντυπο Α). Για την Ουκρανία αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή τα προσχηματισμένα υλικά κατασκευάζονται από υλικά τα οποία προέρχονται από την Ουκρανία ή τουλάχιστον από κάποιο άλλο μέρος της Ευρώπης.

Γνωρίζω ότι σήμερα προσχηματισμένα υλικά από την Ουκρανία εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το Έντυπο Α (πιστοποιητικό προέλευσης), σε τόσο χαμηλές τιμές ώστε είναι αδύνατο με τις σημερινές τιμές πρώτων υλών να υπάρξει ανταγωνισμός σε τέτοιες χαμηλές τιμές. Επομένως, θα πρέπει να γίνει λόγος για ντάμπινγκ και/ή απάτη με πιστοποιητικά προέλευσης (χρησιμοποιούνται υλικά από την Ασία) ούτως ώστε να μην καταβάλλονται οι εισαγωγικοί δασμοί, γεγονός που αποβαίνει εις βάρος άλλων προμηθευτών. Έχει λάβει η Επιτροπή γνώση της κατάστασης αυτής; Πρόκειται να προβεί σε σχετική έρευνα και να δώσει τη δέουσα συνέχεια; Θα θέσει το θέμα στις Ουκρανικές αρχές και θα ζητήσει την ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης;

 
  
MPphoto
 
 

  Kovács, Επιτροπή. (ΕΝ) Η πληροφορία στην ερώτηση θα μπορούσε να αναφέρεται τουλάχιστον σε τρία διαφορετικά πιθανά προβλήματα, καθένα εκ των οποίων χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης. Εάν μέσω της Ουκρανίας καταστρατηγούνται οι διατάξεις αντιντάμπινγκ και/ή τα μέτρα αντιεπιδότησης τα οποία επιβάλλονται σε αρκετές τρίτες χώρες –όπως η Αυστραλία, η Κίνα, η Ινδία, η Ινδονησία, η Κορέα, η Μαλαισία και αρκετές άλλες– τότε οι παραγωγοί της Κοινότητας θα πρέπει να ζητήσουν να αναληφθεί έρευνα κατά της καταστρατήγησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των βασικών κανονισμών αντιντάμπινγκ και αντιεπιδότησης.

Εάν το προϊόν είναι πολωνικής προέλευσης και εισάγεται στην αγορά της Κοινότητας σε τιμές ντάμπινγκ προκαλώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ζημία στους παραγωγούς της Κοινότητας, οι τελευταίοι παροτρύνονται να ζητήσουν να αναληφθεί νέα έρευνα αντιντάμπινγκ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των βασικών κανονισμών αντιντάμπινγκ.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής για την προστασία του εμπορίου, βρίσκονται στη διάθεση των παραγωγών για να εξηγήσουν τις σχετικές προϋποθέσεις και διαδικασίες προκειμένου να αποκαλυφθούν τα μέτρα αντιντάμπινγκ.

Εάν πρόκειται για παραποίηση πιστοποιητικών προέλευσης, θα πρέπει να κληθούν να ενεργήσουν οι τελωνειακές αρχές και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Η ευθύνη της OLAF να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας περιλαμβάνει την έρευνα των παρατυπιών και των παράνομων συναλλαγών στο πλαίσιο της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας. Αυτό θα περιελάμβανε οιεσδήποτε εντοπισθείσες παρατυπίες στην κοινοτική νομοθεσία για το αντιντάμπινγκ και την αντιεπιδότηση. Θα ήθελα να προσθέσω ότι επί του παρόντος δεν διεξάγονται έρευνες σε αυτόν τον τομέα και η OLAF δεν έχει καθόλου στοιχεία για αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, η OLAF έχει καλές σχέσεις συνεργασίας με τις ουκρανικές τελωνειακές αρχές.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να επαναλάβω ότι η Επιτροπή εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στον αξιότιμο βουλευτή για τις παρασχεθείσες πληροφορίες και θα εξετάσει οιαδήποτε σχετική πληροφορία που θα παρασχεθεί από την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Βάσει αυτής της πληροφόρησης θα αναλάβει κατάλληλη δράση.

 
  
MPphoto
 
 

  Van Hecke (ALDE).(NL) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και εσάς, κύριε Επίτροπε, για την πολύ εκτενή απάντησή σας. Αφότου κατέθεσα αυτή την ερώτηση, μου επιβεβαιώθηκε όντως από διάφορες πηγές ότι πρόκειται για μια αρκετά συστηματική πρακτική, σε βαθμό μάλιστα που οι ευρωπαίοι κατασκευαστές πλαστικών μπουκαλιών υφίστανται τεράστιες απώλειες. Θεωρώ, συνεπώς, ότι είναι σημαντικό να ζητήσει η Επιτροπή τη διενέργεια σχετικής έρευνας από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. Επιπλέον, είμαι σε θέση να πληροφορήσω τον κ. Επίτροπο ότι οι ευρωπαίοι κατασκευαστές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, έχουν απευθύνει αίτημα αναθεώρησης της νομοθεσίας για την καταπολέμηση του ντάμπινγκ. Η ερώτησή μου είναι, ως εκ τούτου, πολύ συγκεκριμένη, κύριε Επίτροπε. Είστε διατεθειμένος, ενόψει της σοβαρότητας της κατάστασης και των επιπτώσεων που μπορεί να έχει για τη βιομηχανία μας, να προβείτε άμεσα σε σχετικές ενέργειες;

 
  
MPphoto
 
 

  Kovács, Επιτροπή. (ΕΝ) Όπως γνωρίζει ο αξιότιμος βουλευτής, το θέμα αυτό εμπίπτει στο χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου Mandelson, συνεπώς δεν μπορώ να δώσω λεπτομερή απάντηση στη συμπληρωματική ερώτηση. Ωστόσο, μπορώ να υποσχεθώ ότι θα ενημερώσω δεόντως τον συνάδελφό μου και, αν εκείνος το θεωρεί δέον, τότε θα προβεί ασφαλώς στη διερεύνηση του θέματος.

 
  
  

Δεύτερο μέρος

Ερωτήσεις προς τον κ. Kovacs

Πρόεδρος. Δεδομένου ότι ο συντάκτης της είναι απών, η ερώτηση 44 καθίσταται άκυρη.

Ερωτήσεις προς τον κ. Barrot

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.45 του κ. Bernd Posselt (H-0575/04)

Θέμα: Ευρω-διαγώνιος

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή για να δώσει μια ώθηση στο έργο κατασκευής της σιδηροδρομικής σύνδεσης μεγάλης ταχύτητας Παρισίων-Στρασβούργου-Μονάχου και Βουδαπέστης, της αποκαλούμενης «Ευρω-διαγωνίου»;

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Θα απαντήσω ως εξής σε αυτή την πρώτη ερώτηση σχετικά με την υλοποίηση της διευρωπαϊκής σιδηροδρομικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας. Η απάντησή μου στον κ. Posselt είναι η ακόλουθη. Η διευρωπαϊκή σιδηροδρομική σύνδεση Παρισίων-Στρασβούργου-Μονάχου-Βουδαπέστης είναι ένα από τα τριάντα έργα προτεραιότητας του διευρωπαϊκού δικτύου επί του οποίου συμφώνησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 29 Απριλίου 2004. Μάλιστα, κατά σειρά προτεραιότητας, είναι το έργο αριθ. 4 (ανατολική σιδηροδρομική σύνδεση υψηλής ταχύτητας) και αριθ. 17 (σιδηροδρομική σύνδεση Παρισίων-Στρασβούργου-Στουτγάρδης-Βιέννης-Μπρατισλάβα). Ορισμένα από τα έργα κοινού ενδιαφέροντος σε αυτόν τον άξονα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας της υλοποίησής τους, κυρίως δε το ανατολικό τρένο υψηλής ταχύτητας μεταξύ Vaires και Baudrecourt, καθώς και τα έργα βελτίωσης της σιδηροδρομικής σύνδεσης του Δούναβη μεταξύ Σάλτσμπουργκ και Βιέννης. Σε άλλα, όμως, έργα, συγκεκριμένα στα διασυνοριακά τμήματα μεταξύ κρατών μελών (Γαλλία και Γερμανία, Γερμανία και Αυστρία) παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις, κυρίως για οικονομικούς λόγους.

Κύριε Πρόεδρε, προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός των προσπαθειών των διαφόρων εταίρων –εθνικών και περιφερειακών αρχών, δημοσίων αρχών και ιδιωτών– οι οποίοι μετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, η Επιτροπή προτίθεται να διορίσει έναν ευρωπαίο συντονιστή. Θέλω να ελπίζω ότι θα είμαι σε θέση να προτείνω στην Επιτροπή σε πολύ σύντομο χρόνο το υποψήφιο πρόσωπο για την ανάληψη αυτών των καθηκόντων. Επί σειρά ετών η Επιτροπή συνεισφέρει ήδη σημαντικά στη χρηματοδότηση αυτών των έργων. 315 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για το έργο της διευρωπαϊκής σύνδεσης στη Γερμανία και την Αυστρία, μέσω του δημοσιονομικού κονδυλίου για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, για την περίοδο 2005 και 2006 σχεδιάζεται η διάθεση επιπλέον 66 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για την περίοδο 2007-2013 η Επιτροπή έχει προτείνει την αύξηση του προϋπολογισμού του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών σε 20 εκατομμύρια ευρώ.

Προφανώς, κύριε Πρόεδρε, η έγκριση αυτής της πρότασης στο επίπεδο του προϋπολογισμού είναι η απολύτως ελάχιστη προϋπόθεση για την επιτάχυνση ενός έργου όπως η διευρωπαϊκή σιδηροδρομική σύνδεση. Ελπίζω ειλικρινά ότι τα κράτη μέλη μας θα εγκρίνουν τις δημοσιονομικές προοπτικές τις οποίες πρότεινε η Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Posselt (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να πω ότι χαίρομαι για την πολύ συγκεκριμένη απάντηση του Επιτρόπου και για το ότι θέλει να διορίσει ένα συντονιστή. Το θεωρώ πολύ σημαντικό γιατί διαφορετικά αυτή η σημαντική σύνδεση, που μπορεί κανείς να την επεκτείνει και ως την Πράγα και αλλού, θα μείνει απραγματοποίητη. Γι’ αυτό νομίζω ότι πρέπει να ασκήσουμε πίεση για την γρήγορη υλοποίηση αυτού του έργου.

Έχω όμως δύο πολύ ειδικές συμπληρωματικές ερωτήσεις προς τον Επίτροπο. Πρώτον: τι έχει σχεδιαστεί ως προς τη γέφυρα του Ρήνου από το Στρασβούργο στο Kehl που ως γνωστόν έχει μόνο μία λωρίδα και καθίσταται θέμα απόλυτης προτεραιότητας, είναι δηλαδή ένα μικρό αλλά ουσιαστικό τμήμα αυτού του έργου; Δεύτερον, τι μπορείτε να μας πείτε για τη διαγώνια σύνδεση Βρυξελλών-Στρασβούργου μέσω Λουξεμβούργου που είναι επίσης υπό συζήτηση;

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Ευχαριστώ τον αξιότιμο βουλευτή για τον καίριο χαρακτήρα των ερωτήσεών του. Κατά την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών τον Απρίλιο του 2004, προστέθηκαν τα τμήματα του ανατολικού τομέα του κεντρικού άξονα μεταξύ Στουτγάρδης, Μονάχου, Σάλτσμπουργκ, Βιέννης, Μπρατισλάβα και Βουδαπέστης, ήτοι τα τμήματα Baudrecourt, Στρασβούργου και Στουτγάρδης και η γέφυρα του Kehl στον Ρήνο, στο πλαίσιο του έργου προτεραιότητας αριθ. 17.

Οι εργασίες στο τμήμα που ενώνει τις πόλεις Baudrecourt και Στρασβούργο αναμένεται να ξεκινήσουν περίπου το 2010. Η γέφυρα του Kehl, η οποία, όπως επισημάνατε, σχεδιάζεται να κατασκευαστεί μεταξύ Στρασβούργου και Appenweier, είναι σημαντικός κόμβος, οπότε οι παλαιότερες προτεραιότητες της Γαλλίας και της Γερμανίας ως προς τον σχεδιασμό ήταν διαφορετικές. Σύμφωνα με κοινή δήλωση της γερμανικής και της γαλλικής κυβέρνησης, συνάγεται ότι τα σχέδια ενδέχεται πλέον να τροποποιηθούν προκειμένου το έργο να έχει ολοκληρωθεί έως το 2010.

Ευελπιστώ ότι αυτή η σημαντική προτεραιότητα θα μπορέσει να υλοποιηθεί προκειμένου να συνδεθούν τα δύο κράτη μέλη της Γαλλίας και της Γερμανίας, και ως εκ τούτου και πολλά άλλα κράτη μέλη. Αυτό το έργο θα είναι προς όφελος του συνόλου της Ευρώπης, περιλαμβανομένου, ασφαλώς, και του Στρασβούργου.

 
  
MPphoto
 
 

  Rübig (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε, θεωρείτε δυνατόν να δοθεί ιδιαίτερη υποστήριξη στις μεθοριακές διαβάσεις μεταξύ των κρατών μελών και είναι τελικά αναγκαίο να γίνει αυτή η διαδρομή μια σύνδεση μεγάλης ταχύτητας;

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Ασφαλώς, στο πλαίσιο των οικονομικών πόρων τους οποίους λαμβάνει η Ένωση, θα καταστήσουμε προτεραιότητα τις διασυνδέσεις. Δεν αποκλείω ένα πολύ πιο ευνοϊκό ποσοστό επιδότησης για έργα αυτού του τύπου.

 
  
MPphoto
 
 

  Sonik (PPE-DE).(PL) Κύριε Επίτροπε, αναφέρατε τη σιδηροδρομική σύνδεση από το Παρίσι έως τη Βουδαπέστη μέσω Βερολίνου, Μπρατισλάβας και Πράγας. Υπάρχουν μήπως σχέδια για αντίστοιχη σιδηροδρομική σύνδεση προς την Ανατολική και τη Βόρεια Ευρώπη, από το Παρίσι μέσω Βερολίνου έως τη Βαρσοβία ή ακόμη πιο απομακρυσμένο προορισμό;

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Αναμφίβολα, η σπουδαιότητα των διευρωπαϊκών έργων έγκειται στο γεγονός ότι πρόκειται για διαδρόμους. Είναι προφανές ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο επιθυμώ να προτείνω στην Επιτροπή τον ορισμό συντονιστή είναι για να διασφαλιστεί ότι όλα τα επιμέρους τμήματα θα διεκπεραιωθούν σταδιακά κατά μήκος του διαδρόμου.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.46 του κ. John Purvis (H-0002/05)

Θέμα: Τροχαία ατυχήματα

Υπάρχουν αποδείξεις ότι οι οδηγοί προερχόμενοι από χώρες εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα περισσότερο από ό,τι οι μόνιμοι κάτοικοι σε χώρες στις οποίες τα οχήματα κυκλοφορούν στη δεξιά πλευρά του δρόμου και αντιστρόφως; Αυξάνονται τα οδικά ατυχήματα στην Ευρώπη σε αριθμό και σοβαρότητα επειδή σε ορισμένες χώρες τα οχήματα κυκλοφορούν στη δεξιά πλευρά του δρόμου και σε άλλες στην αριστερή;

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Απαντώντας στον κ. John Purvis, θέλω καταρχάς να δηλώσω ότι ασφαλώς και μας απασχολούν σοβαρά παρόμοια προβλήματα οδικών δυστυχημάτων, καθώς και ότι όλα τα προβλήματα αυτού του είδους, όπως διαπιστώσαμε νωρίτερα κατά τη συζήτηση της έκθεσης για τις άδειες οδήγησης, είναι πολύ σημαντικά.

Τούτου λεχθέντος, ούτε η Επιτροπή ούτε το Ηνωμένο Βασίλειο, το κράτος μέλος το οποίο επηρεάζεται πιο άμεσα, διαθέτουν στατιστικά στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ευθέως κίνδυνο ο οποίος να σχετίζεται με την οδήγηση στα αριστερά ή στα δεξιά. Σε γενικές γραμμές, ο αριθμός των δυστυχημάτων στα οποία εμπλέκονται οδηγοί από χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης στο Ηνωμένο Βασίλειο και αντιστρόφως είναι πολύ μικρός ώστε να υπάρχει δυνατότητα χρήσιμων στατιστικών συγκρίσεων ή συναγωγής συμπερασμάτων. Αυτή είναι η απάντησή μου στον κ. Purvis

 
  
MPphoto
 
 

  Purvis (PPE-DE). (ΕΝ) Κύριε Επίτροπε, ίσως δεν έχετε τα στατιστικά στοιχεία, εγώ όμως βλέπω στις εφημερίδες της εκλογικής μου περιφέρειας, της Σκοτίας, πολύ συχνά ότι οι τουρίστες μας σκοτώνονται και τραυματίζονται στους δρόμους μας, και ιδιαίτερα σε δρόμους όπου οι λωρίδες κυκλοφορίας αυξάνονται από δύο σε τέσσερις και μειώνονται πάλι σε δύο.

Θα μπορούσε μήπως ο Επίτροπος να επιβάλει τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων επ’ αυτού προκειμένου να εξετάσει αν πρέπει να γίνει κάτι σχετικά – ενδεχομένως να ενθαρρυνθεί το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να διασφαλίσει ότι όσο το δυνατόν περισσότερες κύριες οδικές αρτηρίες θα έχουν τέσσερις λωρίδες, επί παραδείγματι, η οδική αρτηρία Perth-Inverness; Θα ήθελα επίσης να μάθω εάν υπάρχει κάποιο σχέδιο για να εξεταστεί η εναρμόνιση της πλευράς του δρόμου στην οποία θα πρέπει να οδηγούμε στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Μπορώ να δηλώσω ανεπιφύλακτα στον κ. Purvis ότι το θέμα το οποίο θίγει άπτεται της αρχής της επικουρικότητας, οπότε τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να κρίνουν εάν θεωρούν ότι χρειάζεται να επέλθουν βελτιώσεις των υποδομών. Εκείνο που θέλω να επισημάνω στον κ. Purvis είναι ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να εναρμονίσουμε το θέμα της πλευράς του δρόμου στην οποία οδηγούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου του τεράστιου κόστους και της αναμενόμενης σημαντικής αύξησης του αριθμού των ατυχημάτων κατά τη διάρκεια του μεταβατικού σταδίου.

Ωστόσο, η πραγματοποίηση βελτιώσεων όπως αυτές τις οποίες προτείνετε είναι εύλογη και θεωρώ ότι το εν λόγω κράτος μέλος οφείλει να προσπαθήσει να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη. Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή θεωρεί ευπρόσδεκτο οτιδήποτε παρέχει επιπλέον πληροφορίες ως προς τα αίτια των ατυχημάτων στην Ευρώπη, καθόσον έχει αναλάβει την υποχρέωση να προτείνει οποιοδήποτε μέτρο μπορεί να συμβάλει στη μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των θανάτων από οδικά δυστυχήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Schierhuber (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να επαναφέρω τη συζήτηση στην τελευταία απάντηση του κ. Επιτρόπου στη συμπληρωματική ερώτηση του κ. Purvis.

Όλοι γνωρίζουμε ότι κάθε θάνατος από τροχαίο είναι ένας θάνατος που δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί. Ειδικά επειδή προέρχομαι από ένα κράτος μέλος όπου η επικουρικότητα θεωρείται εξαιρετικά σημαντική, πιστεύω ότι ιδίως ενόψει ενιαίων ρυθμίσεων που χρειαζόμαστε για την οδική κυκλοφορία, για τα όρια ταχύτητας κλπ., η ερώτησή μας προς την Επιτροπή πρέπει να είναι εάν γίνονται γενικότερα σκέψεις και μελέτες για να διαπιστωθεί ποια θα ήταν μία πραγματικά σοφή δράση ως προς αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Κυρία Schierhuber, έχει τεθεί μια καταληκτική ημερομηνία. Με άλλα λόγια, το 2005 είναι το ενδιάμεσο, χρονικώς, σημείο του δεκαετούς προγράμματος το οποίο εφαρμόζει η Ένωση για τη μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των θανάτων. Προφανώς, το τρέχον έτος θα είναι το έτος κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί η γενική αξιολόγηση. Επί του παρόντος συλλέγουμε όλα τα συναφή στοιχεία, έτσι ώστε στο δεύτερο στάδιο να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τα μέτρα που εφαρμόζουμε προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος αλλά άκρως σημαντικός στόχος της μείωσης κατά το ήμισυ των θανάτων στις οδούς της Ένωσης. Σας ευχαριστώ που θίγετε αυτό το θέμα, για το οποίο πρέπει όλοι να είναι ενήμεροι.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.47 του κ. Δημητρίου Παπαδημούλη (H-0006/05)

Θέμα: Πρόταση Οδηγίας για τις Λιμενικές Υπηρεσίες

Στην πρόταση οδηγίας για τις λιμενικές υπηρεσίες (COM(2004)0654/τελικό), η Επιτροπή ορίζει ευκρινέστερα από ό,τι στο παρελθόν, τον όρο και την εφαρμογή της «ίδιας διαχείρισης». Παρόλα αυτά όμως, μεγάλες οργανώσεις όπως η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργατών Μεταφορών και η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Θαλασσίων Λιμένων, εκφράζουν ανησυχίες για την πιθανότητα κοινωνικών αναταραχών στα λιμάνια, την αποθάρρυνση πιθανών επενδυτών και κατά συνέπεια, τη μείωση της ανταγωνιστικότητας. Ποια είναι η απάντηση της Επιτροπής στις ανησυχίες των συνδικάτων και πώς σκοπεύει η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι ήδη μέλη συνδικάτων δεν θα υποστούν διακρίσεις με τελικό αποτέλεσμα τη μείωση της απασχόλησης και του εισοδήματος τους;

Επίσης ποια είναι η απάντηση της Επιτροπής στην καταγγελία από τις παραπάνω συνδικαλιστικές οργανώσεις για ασυμβατότητα της διάταξης «ίδιας διαχείρισης» με τη Σύμβαση 137 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας αναφορικά με τη λιμενική εργασία;

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θέλω, απαντώντας στον κ. Παπαδημούλη, να δηλώσω ότι, όσον αφορά την οδηγία για τις λιμενικές υπηρεσίες, το κείμενο το οποίο πρότεινε η Επιτροπή ορίζει τον όρο και την εφαρμογή της «ίδιας διαχείρισης» ευκρινέστερα από ό,τι στο παρελθόν. Ωστόσο, βρισκόμαστε ακόμη σχεδόν στην αρχή της συζήτησης σχετικά με την εν λόγω πρόταση οδηγίας για τις λιμενικές υπηρεσίες.

Η ακρόαση την οποία έχει προγραμματίσει για τον Ιούνιο η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού προσφέρει την τέλεια ευκαιρία να εξεταστούν λεπτομερέστερα τα βασικά στοιχεία, όπως οι κοινωνικές πτυχές, και να ακουστούν οι απόψεις όλων των ενδιαφερομένων πλευρών. Στην πρόταση, η ίδια διαχείριση υπόκειται σε έγκριση, τα κριτήρια για τη χορήγηση της οποίας περιλαμβάνουν τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας. Στόχος της διαδικασίας έγκρισης είναι να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, ότι οι φορείς ίδιας διαχείρισης θα σέβονται τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες που ισχύουν σε έναν λιμένα.

Συνεπώς, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η πρότασή της, και ειδικότερα οι διατάξεις σχετικά με την ίδια διαχείριση, θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις για την απασχόληση και το εισόδημα των ατόμων τα οποία απασχολούνται ήδη σε λιμένες.

Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εφαρμογή των αρχών και των κανόνων που αναφέρονται στην πρόταση οδηγίας της θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά του όγκου της πρόσθετης κυκλοφορίας προς τις θαλάσσιες μεταφορές, γεγονός το οποίο θα δημιουργήσει αναπόφευκτα περισσότερες ανάγκες και θα οδηγήσει σε δημιουργία θέσεων απασχόλησης στους ευρωπαϊκούς λιμένες.

Όταν παρουσίασε την πρόταση οδηγίας της, η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να κυρώσουν τις συμβάσεις οι οποίες εγκρίθηκαν υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών, και ειδικότερα τις συναφείς συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, περιλαμβανομένης της σύμβασης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας αναφορικά με τη λιμενική εργασία την οποία αναφέρετε στην ερώτησή σας.

Ευελπιστώ ότι, κατά την ακρόαση του Ιουνίου, θα εξετάσετε εποικοδομητικά την εν λόγω πρόταση και θα καταλήξουμε σε ένα ισορροπημένο κείμενο το οποίο θα μας προσφέρει τη δυνατότητα να αναζωογονήσουμε τον τομέα, προστατεύοντας, βεβαίως, συγχρόνως τις εργασιακές συνθήκες, γεγονός το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Παπαδημούλης (GUE/NGL). Κύριε Επίτροπε, επιτρέψτε μου να επιμείνω. Είμαι εδώ απέναντί σας. Εκτός από τις αντιδράσεις των συνδικάτων, τον Δεκέμβριο του 2004, όταν η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της στο Συμβούλιο, είχαμε και αρκετά κράτη μέλη που άσκησαν κριτική. Ανάμεσά τους, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αγγλία, η Σουηδία, το Βέλγιο έκαναν κριτική στην Επιτροπή ότι δεν έχει επαρκή διαβούλευση για το θέμα, δεν έχει κάνει έρευνα για τις συνέπειες της εφαρμογής. Παίρνοντας υπόψη την αρνητική προϊστορία, όπου η Επιτροπή έφερε μια πρόταση την οποία καταψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σκοπεύετε να επανεξετάσετε το περιεχόμενο της πρότασης ή προτίθεστε να προχωρήσετε παρά τις αντιδράσεις;

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Κύριε Παπαδημούλη, η πρόταση απορρίφθηκε στο τελευταίο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας, όταν είχε ήδη πραγματοποιηθεί έργο. Ενόψει αυτού, η Επιτροπή δεν συνέταξε εξαρχής το κείμενο, αλλά προσπάθησε να λάβει υπόψη τις ανησυχίες και τις απόψεις οι οποίες ακούστηκαν στις συζητήσεις. Φρονώ ότι η Επιτροπή ορθώς δεν βιάστηκε και φρόντισε να ακούσει όλες τις πλευρές. Θα μεριμνήσω προσωπικά ώστε αυτή η συζήτηση να διεξαχθεί με ιδιαίτερη προσοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.48 του κ. Γεωργίου Παπαστάμκου (H-0008/05)

Θέμα: Δίκτυα μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η επικείμενη προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας καθώς και η μετάβαση των σχέσεων των βαλκανικών χωρών με την ΕΕ σε ανώτερα στάδια συνεργασίας (Συμφωνίες Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, προενταξιακή στρατηγική) θέτουν το ερώτημα της ενοποίησης του οικονομικού χώρου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κυρίως από απόψεως υποδομών οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών.

Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έχει ήδη αναλάβει, ή προτίθεται να αναλάβει, η Επιτροπή για τη δημιουργία καθέτων και οριζοντίων διασυνοριακών (διακρατικών) συνδέσεων και αντιστοίχων υποδομών διευκόλυνσης των διασυνοριακών συναλλαγών μεταξύ της Ελλάδος, των υποψηφίων για ένταξη κρατών και των υπολοίπων κρατών της ΝΑ Ευρώπης που προσβλέπουν σε έναν αταλάντευτο ευρωπαϊκό προσανατολισμό;

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Απαντώντας στον κ. Παπαστάμκο, θέλω να επισημάνω ότι, κατά τη διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και στο πλαίσιο συμφωνίας με τις ενδιαφερόμενες χώρες, η Επιτροπή προσδιόρισε τα μελλοντικά διευρωπαϊκά δίκτυα –οδικά και σιδηροδρομικά– της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, στα οποία οι βασικές συνδέσεις θα γίνουν με την Ελλάδα.

Τον Απρίλιο του 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν τα έργα προτεραιότητας στο πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων. Υπάρχουν δύο έργα τα οποία θα συμβάλουν στη σύνδεση της Ελλάδας με τους βορείους γείτονές της και με την Κεντρική Ευρώπη: η εθνική οδός Αθηνών-Σόφιας-Βουδαπέστης και η κύρια σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών-Σόφιας-Βουδαπέστης-Βιέννης-Πράγας-Νυρεμβέργης. Στις 11 Ιουνίου 2004, οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και η Επιτροπή υπέγραψαν πρωτόκολλο συμφωνίας για την προώθηση των στρατηγικών δικτύων της περιοχής, όπως είχε προβλεφθεί προηγουμένως σε έκθεση την οποία εκπόνησε η Επιτροπή το 2001. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες των ενδιαφερομένων χωρών για την υλοποίηση των πανευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφορών, ειδικότερα δε τεσσάρων εξ αυτών. Οι διάδρομοι 4, 8, 9 και 10 αφορούν την Ελλάδα και τη σύνδεσή της με τις χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης.

Προσφάτως, και κατόπιν πρότασής μου, κύριε Παπαστάμκο, η Επιτροπή συνέστησε μια ομάδα υψηλού επιπέδου υπό την προεδρία της πρώην Αντιπροέδρου της Επιτροπής, κ. Loyola de Palacio, η οποία, πριν από τα τέλη του 2005, θα ορίσει τις διαδρομές ή τα έργα προτεραιότητας για τη σύνδεση της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ανατολικούς και νότιους γείτονές της. Οι συνδέσεις της Ελλάδας με τους γείτονές της στα Δυτικά Βαλκάνια εξετάζονται στο ίδιο πλαίσιο. Τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή διέθεσε μεγάλα χρηματικά ποσά για την κατασκευή οδικών και σιδηροδρομικών έργων τα οποία σχετίζονται με τους βασικούς άξονες σύνδεσης της Ελλάδας με τους βορείους γείτονές της μέσω του προϋπολογισμού των διευρωπαϊκών δικτύων, των διαρθρωτικών μέσων χρηματοδότησης ή των προγραμμάτων PHARE και CARDS. Η Επιτροπή σκοπεύει επίσης να εντείνει τις προσπάθειές της στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2007-2013, με όλες τις λεπτομέρειες τις οποίες μόλις ανέφερα και δεν χρειάζεται να επαναλάβω.

Εξαρτάται από τις ίδιες τις ενδιαφερόμενες χώρες το εάν θα αναλάβουν την πρωτοβουλία να προετοιμάσουν και να προτείνουν έργα τα οποία θα μπορούσαν να ενισχυθούν οικονομικά με κοινοτικούς πόρους και δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Παπαστάμκος (PPE-DE). Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Επίτροπο για τη λεπτομερή του απάντηση. Το ενδιαφέρον μου εκκινεί από την πραγματικότητα ότι εξακολουθεί να ισχύει ο κατακερματισμός και απομονωτισμός του οικονομικού χώρου της περιοχής και να εμποδίζεται η περιφερειακή αλλά και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωσή του.

Το συμπληρωματικό μου ερώτημα είναι αν προτίθεται πράγματι η Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε εκείνα τα μεταφορικά δίκτυα τα οποία αφενός προωθούν την ενοποίηση του νότιου ευρωπαϊκού χώρου και, αφετέρου, μέσω της σύνδεσής τους με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, υποβοηθούν τη διασύνδεση των χωρών αυτών –των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης– με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ολοκλήρωση του ευρύτερου οικονομικού χώρου.

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Κύριε Παπαστάμκο, αυτή είναι πράγματι μια προτεραιότητα. Η Ευρώπη έχει διευρυνθεί και, ενόψει της άμεσης προοπτικής ένταξης της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, η πολιτική γειτονίας αρχίζει να παίρνει ουσιαστική μορφή. Φρονώ, συνεπώς, ότι σε αυτό το νέο πλαίσιο οφείλουμε να δώσουμε προτεραιότητα στους διαδρόμους και τα μεταφορικά δίκτυα στα οποία μας επιστήσατε την προσοχή. Θέλω επίσης να δηλώσω ότι έχω μεγάλες προσδοκίες για την έκθεση της κ. Loyola de Palacio· προφανώς την επεξεργάζεται με μεγάλη περίσκεψη και είμαι βέβαιος ότι θα είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης με το σύνολο των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.49 του κ. Ignasi Guardans Cambó (H-0016/05)

Θέμα: Άνοιγμα των σιδηροδρομικών μεταφορών στον ανταγωνισμό

Δυνάμει της οδηγίας 2004/51/EK(2), την 1η Ιανουαρίου 2005 τέθηκε σε ισχύ η ελευθέρωση των σιδηροδρόμων στην Ισπανία. Το άνοιγμα αυτό στον ανταγωνισμό είναι πολύ σημαντικό για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Ωστόσο, υπάρχουν σε ορισμένες περιπτώσεις κάποια μέτρα που ισοδυναμούν με περιορισμούς σε αυτή την πλήρη ελευθέρωση. Για παράδειγμα, τούτο μπορεί να συμβαίνει με τα πιστοποιητικά ασφαλείας, ελλείψει εναρμόνισης στον τομέα αυτό.

Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή ώστε η ελευθέρωση να εφαρμοσθεί σε όλες τις πρακτικές συνέπειές της και να εμποδιστεί η θέσπιση από ορισμένα κράτη μέλη εσωτερικών κανονισμών που θέτουν εμπόδια στην ελευθέρωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Κύριε Guardans Cambó, η Επιτροπή μεριμνά για την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου από τα κράτη μέλη στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Ήδη τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν μεταφέρει τις οδηγίες σχετικά με το πακέτο υποδομών στον τομέα των σιδηροδρόμων και τις οδηγίες σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων. Όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν μεταφέρει τις ίδιες οδηγίες, και κυρίως την οδηγία 2001/12, έως τις 15 Μαρτίου 2003. Η Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασίες επί παραβάσει για μη γνωστοποίηση των μέτρων μεταφοράς, ή τουλάχιστον για ορισμένα από αυτά, κατά της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας και του Λουξεμβούργου. Το Δικαστήριο εξέδωσε καταδικαστικές αποφάσεις για τις χώρες αυτές την περίοδο Οκτωβρίου Νοεμβρίου 2004. Διαδικασίες επί παραβάσει για ανεπαρκή ή εσφαλμένη μεταφορά έχουν κινηθεί κατά του Βελγίου, της Ισπανίας και των Κάτω Χωρών.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τις υποχρεώσεις τους για τη μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας. Θα το πράξει δε ιδίως όσον αφορά την οδηγία στην οποία αναφέρεστε, η οποία πρέπει να έχει μεταφερθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005. Η Επιτροπή παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την πρακτική εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για την πρόσβαση στις σιδηροδρομικές υποδομές μέσω μιας ομάδας εργασίας την οποία συνέστησαν τα κράτη μέλη και εκπρόσωποι των φορέων της αγοράς, οι οποίοι καλούνται να ανταλλάξουν τις αναλύσεις και εμπειρίες τους από την ανάπτυξη της ανταγωνιστικής αγοράς με την Επιτροπή.

Υπάρχουν και άλλα όργανα τα οποία είναι επιφορτισμένα με την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πρόσβασης στην αγορά χωρίς διακρίσεις, όπως η ρυθμιστική και συμβουλευτική επιτροπή που προβλέπεται στην οδηγία 2001/12 για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων, στην οποία αναφέρθηκα ήδη, καθώς και μεγάλος αριθμός ομάδων εργασίας, όπως η ομάδα εργασίας των ρυθμιστικών φορέων στον τομέα των σιδηροδρόμων ή οι αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών ασφαλείας σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

Επιτρέψτε μου να σας επισημάνω, κύριε Guardans Cambó, ότι προσωπικά θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, καθόσον έχουμε ανάγκη μια ισχυρή βιομηχανία σιδηροδρομικών μεταφορών εάν θέλουμε να αποφύγουμε την αναγκαστική καταφυγή στις οδικές μεταφορές στην Ευρώπη· κάτι τέτοιο θα ήταν επιζήμιο για το περιβάλλον και, εξαιτίας της συνακόλουθης συμφόρησης, για την κινητικότητα την οποία χρειάζεται η Ευρώπη προκειμένου να είναι ανταγωνιστική· ενώ εξάλλου θα έβλαπτε την ευημερία των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Guardans Cambó (ALDE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, όπως επισημάνατε, έχουν εναποτεθεί πολλές ελπίδες σε αυτή την ελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Όπως γνωρίζετε, όμως, όπως συνέβη άλλοτε για τα εμπορεύματα, η αλήθεια είναι ότι ιδίως τα πιστοποιητικά ασφαλείας –για να σας αναφέρω ένα παράδειγμα από μια χώρα την οποία ίσως γνωρίζετε περισσότερο από άλλες– εμποδίζουν τη γνήσια ελευθέρωση. Πρόκειται για κάτι που στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών καλούμε μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος, ήτοι περιορισμοί με αποτέλεσμα αντίστοιχο των γνησίων περιορισμών.

Καλώ, συνεπώς, την Επιτροπή να μην περιοριστεί στο να ελέγξει κατά πόσον έχει εφαρμοστεί η ελευθέρωση σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σημαντικά εμπόδια στην πρακτική υλοποίησή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Κύριε Guardans Cambó, σας βεβαιώ ότι συμμερίζομαι πλήρως την ανησυχία σας. Πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να μην υπάρχουν λιγότερο ή περισσότερο συγκαλυμμένοι φραγμοί σε αυτό το άνοιγμα της αγοράς στον τομέα των σιδηροδρόμων. Αναφερθήκατε ειδικότερα στα πιστοποιητικά ασφαλείας. Είναι σαφής η ανάγκη ύπαρξης μιας ανεξάρτητης αρχής η οποία θα έχει τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών σε απολύτως αντικειμενική βάση. Αναφερθήκατε επίσης σε ορισμένα κράτη μέλη τα οποία γνωρίζω καλά. Σας βεβαιώ ότι έχω τις ίδιες υψηλές απαιτήσεις και από αυτά τα κράτη, και αυτό θα το διαπιστώσετε πολύ σύντομα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.50 της κ. Ewa Hedkvist Petersen (H-0036/05)

Θέμα: Πρόταση οδηγίας για υποχρεωτική χρήση των φώτων πορείας των αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια της ημέρας

Στο εσωτερικό της ΕΕ ισχύουν διάφορες διατάξεις για τη χρήση των φώτων πορείας την ημέρα: σε μερικά κράτη μέλη είναι υποχρεωτική σε όλους τους δρόμους, όπως για παράδειγμα, στη Σουηδία. Η εμπειρία στις χώρες αυτές κατέδειξε ότι η υποχρεωτική χρησιμοποίηση των φώτων αποτελεί παράγοντα ασφάλειας που, σύμφωνα με μελέτες, φτάνει έως και την κατά 24% μείωση των θανάτων(3).

Απ’ ό,τι γνωρίζω, το Λουξεμβούργο που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου, επιθυμεί να υπάρξει πρόοδος σχετικά με οδηγία για τη μόνιμη χρήση των φώτων πορείας και έχει ζητήσει από την Επιτροπή να εγκρίνει μία υπό εκπόνηση πρόταση. Παρ’ όλ’ αυτά, αναφέρθηκε ότι η Επιτροπή προτιμά να καθυστερήσει την έγκρισή της έως την ενδιάμεση αναθεώρηση του τρίτου προγράμματος για την οδική ασφάλεια που σχεδιάζεται για τον Ιούνιο.

Μπορεί η Επιτροπή να επιβεβαιώσει ότι εκπονεί σχετική πρόταση και ότι θα εγκριθεί το δυνατόν συντομότερα και όχι μετά την ολοκλήρωση άλλου φακέλου;

Μια αναμονή άλλων 6 μηνών, τη στιγμή που η υποχρεωτική χρήση των φώτων κατά τη διάρκεια της ημέρας έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό μέτρο κατά της απώλειας ανθρώπινων ζωών, είναι χαμηλού κόστους και επικροτείται από την Προεδρία του Συμβουλίου, δεν είναι συνεπές με την προσέγγιση της ίδιας της Επιτροπής για την κοινή ευθύνη στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Σας ευχαριστώ που μου υποβάλλετε μια ερώτηση για ένα σημαντικό θέμα το οποίο ευελπιστώ ότι θα μας προσφέρει τη δυνατότητα να βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη.

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι μελετά τη βιωσιμότητα μιας πρωτοβουλίας για τη χρήση των φώτων διασταύρωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας από όλα τα οχήματα. Όπως επισημαίνετε, αυτό το μέτρο προβλέπεται σε πολλούς εθνικούς κώδικες οδικής κυκλοφορίας, ενώ έχει προταθεί και σε άλλα κράτη μέλη. Εάν η μελέτη αυτή έχει θετικό αποτέλεσμα, η Επιτροπή είναι διατεθειμένη να καταθέσει την πρότασή της μετά τη δημοσίευση της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ευρωπαϊκού προγράμματος οδικής ασφάλειας στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως και η οποία αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Θα εξετάσουμε τους τρόπους ανταπόκρισης σε αυτή την πρόταση.

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις της με τους ενδιαφερόμενους φορείς, και ειδικότερα με την αυτοκινητοβιομηχανία. Πρέπει, για παράδειγμα, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εξοπλισμού των νέων οχημάτων με ειδικά φώτα τα οποία θα ανάβουν κατά τη θέση σε λειτουργία της μηχανής του οχήματος. Αυτά τα νέα φώτα θα χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια από τα φώτα διασταύρωσης, διότι μία από τις αντιρρήσεις που έχουν τεθεί υπόψη μας αφορούσε την κατανάλωση ενέργειας από τη χρήση τους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όταν προχωρήσουμε στην ενημέρωση του προγράμματος οδικής ασφάλειας, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα με βάση την εμπειρία και τα διδάγματα που θα έχουμε αντλήσει από την εν λόγω εμπειρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Hedkvist Petersen (PSE).(SV) Σας ευχαριστώ θερμά για την απάντησή σας, την οποία θεωρώ ενθαρρυντική. Πρέπει να εκμεταλλευθούμε κάθε δυνατό μέσο για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας: το σύνολο των διαφόρων υφιστάμενων μέσων αλλά και τα μέσα που λαμβάνονται στα διάφορα κράτη μέλη. Είναι φυσικό να υπάρχει ανησυχία για την αναμονή ενόψει της αναθεώρησης και για την αδυναμία ανάληψης πρωτοβουλιών. Θέλω να ρωτήσω τον κ. Επίτροπο εάν θεωρεί ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει μία ή περισσότερες προτάσεις οδηγίας μετά την ενδιάμεση αναθεώρηση, καθόσον αυτό το ενδεχόμενο αναφέρθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος οδικής ασφάλειας που εφαρμόζουμε ήδη.

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Κυρία Hedkvist Petersen, δεν έχω την πρόθεση να καθυστερήσω τη λήψη αποφάσεων. Πιστεύω ότι τα τεχνικά έγγραφα θα είναι διαθέσιμα τους προσεχείς μήνες και τότε, ασφαλώς, η Επιτροπή θα αναλάβει τις ευθύνες της και θα διατυπώσει προτάσεις. Θέλω δε να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για τη στήριξή σας, καθόσον το θέμα αφορά έναν τομέα στον οποίο, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν κράτη μέλη τα οποία θα έχουν πάντοτε λόγους να απορρίπτουν ορισμένα μέτρα, ακόμη και όταν γνωρίζουμε ότι θα μειώσουν τον αριθμό των θανάτων από οδικά δυστυχήματα στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Mitchell (PPE-DE). (ΕΝ) Θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο εάν θα δημοσιοποιήσει την έρευνα η οποία έχει διεξαχθεί για να αποδειχθεί ότι η κίνηση των αυτοκινήτων με φώτα πορείας την ημέρα μειώνει σημαντικά τα τροχαία ατυχήματα. Μπορώ επίσης να ρωτήσω την άποψη του σχετικά με το αν αποτελεί θέμα το οποίο θα εφαρμοζόταν καλύτερα από τα κράτη μέλη; Εάν ο Επίτροπος ενδιαφέρεται για το θέμα της ασφάλειας υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους θα μπορούσε να συμμετάσχει η Επιτροπή – επί παραδείγματι, παρατηρώ ότι στη Γαλλία, οι οδηγοί ταξί δεν είναι υποχρεωμένοι να φορούν ζώνη ασφαλείας, όμως όταν εισέλθουν στη Γερμανία, φορούν. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο καλύτερα να επαφίεται στα κράτη μέλη;

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Υπάρχουν ήδη κράτη μέλη στα οποία η χρήση φώτων διασταύρωσης είναι υποχρεωτική: η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ιταλία, η Ουγγαρία και η Σουηδία. Η Γαλλία τα εισήγαγε ως σύσταση τον χειμώνα του 2004-2005. Θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε συζητήσεις με την αυτοκινητοβιομηχανία με στόχο τα νέα οχήματα να εξοπλιστούν με συσκευές οι οποίες θα θέτουν αυτομάτως σε λειτουργία τα φώτα διασταύρωσης κατά τη θέση της μηχανής σε λειτουργία. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τρόπους θέσπισης της χρήσης αυτών των φώτων κατά τη διάρκεια της ημέρας σε όλα τα οχήματα.

Όπως επισημάνατε μετά την ερώτηση της κ. Hedkvist, σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης, η χρήση φώτων διασταύρωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας θα συμβάλει στη μείωση του αριθμού των οδικών ατυχημάτων σε ποσοστό μεταξύ 5 και 15%. Υπήρξε επίσης ένα πρόβλημα όσον αφορά τους οδηγούς μοτοσικλετών, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά τα προβλήματα βρίσκονται σε στάδιο επίλυσης.

Αυτά μπορώ να δηλώσω όπως έχει επί του παρόντος η κατάσταση. Παρακαλώ το Κοινοβούλιο να φανεί λίγο υπομονετικό μέχρις ότου μπορέσουμε πραγματικά να προετοιμάσουμε αυτή τη δέσμη επιπλέον μέτρων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στις ευρωπαϊκές οδούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.51 της κ. Marta Vincenzi (H-0070/05)

Θέμα: 2004/TRΕN/052

Στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής αναφέρεται η «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα δικαιώματα των χρηστών στον τομέα των μεταφορών 2004/TREN/052».

Είναι διατεθειμένη η Επιτροπή να συμπεριλάβει στην προαναφερθείσα ανακοίνωση και να υποστηρίξει σαφώς το δικαίωμα στην ασφαλή χρήση των οδικών υποδομών για τους επιβάτες και τα εμπορεύματα καθιστώντας μεταξύ άλλων υποχρεωτική μια συντήρηση που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του χρήστη και διασφαλίζοντας την αρτιότερη σχεδίαση των εισόδων του οδικού δικτύου των χωρών της Ένωσης για λόγους προστασίας από τους κινδύνους;

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Καταρχάς, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ένα προηγούμενο ερώτημα: η Επιτροπή θέτει στη διάθεσή σας τη μελέτη για τα φώτα διασταύρωσης. Δεν είχα ενημερωθεί σχετικά, όμως η μελέτη είναι στη διάθεσή σας.

Έρχομαι τώρα στην απάντηση της ερώτησης της κ. Vincenzi. Όπως προβλέπεται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, στην ανακοίνωσή της, στις 16 Φεβρουαρίου, σχετικά με την ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών, η Επιτροπή υποσχέθηκε ότι το 2005 θα εξετάσει τον καλύτερο τρόπο βελτίωσης και διασφάλισης των δικαιωμάτων των επιβατών στα διάφορα μέσα μεταφοράς. Σε αυτή την ανακοίνωση εξετάζεται το ζήτημα των δικαιωμάτων των επιβατών στις οδικές μεταφορές όσον αφορά τις διεθνείς μεταφορές με λεωφορεία.

Όσον αφορά την πτυχή της οδικής ασφάλειας, κύριε Πρόεδρε, την οποία συζητήσαμε ήδη εκτεταμένα, στη Λευκή Βίβλο του 2001 προτείνεται η μείωση του αριθμού των θυμάτων κατά το ήμισυ έως το 2010. Στις χώρες της σημερινής Ένωσης, της Ένωσης των 25 κρατών μελών, το 2001 έχασαν τη ζωή τους 50 000 άτομα· το 2010 ο αριθμός αυτός δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 25 000. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν εγκρίνει αυτόν τον φιλόδοξο στόχο. Το 2003, η Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο δράσης σχετικά με τα οχήματα, τη συμπεριφορά των χρηστών και τις οδικές υποδομές: τρεις πτυχές. Εφέτος, λοιπόν, θα δημοσιεύσουμε έκθεση σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Όπως ανέφερα προηγουμένως, και αυτό θέλω να το τονίσω, θα χρειαστεί να υποβάλουμε νέες νομοθετικές προτάσεις, μία από τις οποίες θα αφορά ειδικότερα τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις των οδικών υποδομών. Θέλω, ωστόσο, να προσθέσω, προς ενημέρωση του Κοινοβουλίου, ότι θα χρειαστεί επίσης να ληφθεί υπόψη η συμπεριφορά των αυτοκινητιστών, οπότε θα εξετάσουμε ποια μέτρα ενδείκνυται να ληφθούν για την εναρμόνιση των κανόνων που ισχύουν στο σύνολο της Ένωσης και σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincenzi (PSE). (IT) Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Ωστόσο, εγώ σας ζήτησα να είστε σαφέστερος όσον αφορά την ερμηνεία του άρθρου 16 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, από το οποίο πιστεύω πως προκύπτει το δικαίωμα των χρηστών στην κινητικότητα και κατά συνέπεια στη θέσπιση στοιχειωδών προδιαγραφών ασφαλείας στον τομέα των υπηρεσιών.

Σας ερωτώ λοιπόν εάν μπορούμε εφεξής να θεωρούμε υπηρεσία κοινής ωφέλειας τους αυτοκινητόδρομους, τουλάχιστον τους αυτοκινητοδρόμους στους οποίους καταβάλλονται διόδια, προκειμένου οι εύλογες απαιτήσεις ασφαλείας που οδήγησαν στη θέσπιση του χάρτη των δικαιωμάτων των επιβατών για τον αεροπορικό και προσεχώς και για τον σιδηροδρομικό τομέα να μην θέσουν σε μειονεκτική θέση την ανταγωνιστικότητα αυτών των μεταφορικών μέσων σε σχέση με τους αυτοκινητόδρομους. Πιστεύω πως σαφής μας στόχος πρέπει να είναι η θέσπιση ισότιμων όρων παιχνιδιού και η αύξηση της ασφάλειας για όλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Εκείνο που οφείλουμε να πράξουμε είναι να καταρτίσουμε κανόνες οι οποίοι θα ισχύουν στο σύνολο των κεντρικών οδικών αξόνων, περίπου όπως συνέβη στις σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές. Στο μέτρο του δυνατού, θα ζητήσουμε μάλιστα να ισχύσουν οι ίδιοι κανόνες και στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Όπως γνωρίζετε, αυτά είναι προβλήματα τα οποία εντάσσονται στην τρίτη δέσμη μέτρων στο πεδίο της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Τίθεται επί τάπητος το όλο πρόβλημα των κυρώσεων· το όλο πρόβλημα των ελέγχων και των αδικημάτων. Είναι σαφές ότι όλα αυτά πρέπει πλέον να εναρμονιστούν· αναμφίβολα, αυτό θα είναι μάλλον δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά είναι αναγκαίο. Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα, έχουμε εκφράσει με σαφήνεια την επιθυμία μας να επέλθει αυτή η βελτίωση. Σχεδιάζουμε να παρουσιάσουμε πρόταση οδηγίας για την ενίσχυση της ασφάλειας στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών πριν από τα τέλη του 2005.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.52 του κ. Richard Howitt (H-0074/05)

Θέμα: Δικαιώματα των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς

Θα μπορούσε η Επιτροπή να εξηγήσει τη σοβαρή καθυστέρηση που σημειώθηκε όσον αφορά την κατάθεση του κανονισμού σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς, η οποία προβλεπόταν αρχικά να πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2004; Θα δεσμευθεί η Επιτροπή να υπερασπισθεί την τελική μορφή του κανονισμού που δεν περιέχει κάποια ρήτρα επιτρέπουσα εξαιρέσεις για τις αεροπορικές εταιρείες;

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Ευχαριστώ τον κ. Howitt για την ερώτησή του. Σας ευχαριστώ, κύριε Howitt, διότι μου δίνετε την ευκαιρία να επαναλάβω πόσο σημαντικό θεωρεί η Επιτροπή το δικαίωμα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα να τυγχάνουν δίκαιης αντιμετώπισης, διασφαλίζοντας την παροχή της ενδεδειγμένης βοήθειας η οποία θα τους επιτρέπει να ταξιδεύουν άφοβα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μόλις τρεις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής για θέματα μεταφορών, κατέθεσα στο σώμα των Επιτρόπων έναν κανονισμό ο οποίος προσφέρει ουσιαστικά και πρακτικά δικαιώματα στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς. Αποσκοπεί στη διασφάλιση της δίκαιης αντιμετώπισης απαγορεύοντας στους αερομεταφορείς ή τους διοργανωτές ταξιδιών αναψυχής την άρνηση μεταφοράς των εν λόγω ατόμων λόγω της μειωμένης τους κινητικότητας, με την εξαίρεση βάσιμων λόγων ασφαλείας. Συνεπώς, ο προτεινόμενος κανονισμός καλεί τους φορείς διαχείρισης των αερολιμένων να προσφέρουν δωρεάν την αναγκαία βοήθεια στους αερολιμένες, ενώ συγχρόνως καλεί τους αερομεταφορείς να προσφέρουν την αναγκαία βοήθεια στο εσωτερικό των αεροσκαφών, επίσης δωρεάν. Ο κανονισμός θα ισχύει για αναχωρήσεις, αφίξεις ή διέλευση από τους αερολιμένες των κρατών μελών.

Εννοείται, κύριε Howitt, ότι υπολογίζω πάρα πολύ στη στήριξη του Κοινοβουλίου και έχω τη βεβαιότητα ότι, σε συνεργασία με το Συμβούλιο, θα εργαστείτε επιμελώς για την ταχεία έγκριση αυτών των μέτρων. Οι επαφές που είχα με οργανώσεις ατόμων με αναπηρία με έκαναν να καταλάβω τις ελπίδες που δημιουργεί αυτός ο κανονισμός, ο οποίος σηματοδοτεί την έναρξη μιας πολιτικής εξάλειψης των διακρίσεων εις βάρος των ατόμων με αναπηρία. Σας βεβαιώ ότι θα συνεχίσω να θεωρώ άκρως σημαντικό αυτό το ζήτημα, καθόσον έχω την πεποίθηση ότι η εγγύηση της προσβασιμότητας και της κινητικότητας για όλους τους πολίτες είναι για εμάς αναπόσπαστο στοιχείο του ευρωπαϊκού ιδεώδους.

Αυτή την απάντηση ήθελα να σας δώσω, κύριε Howitt. Έχετε δίκιο· αναντίρρητα υπήρξαν καθυστερήσεις, όμως σήμερα εργαζόμαστε σκληρά και πρέπει να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα με αποφασιστικότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Howitt (PSE). (ΕΝ) Κύριε Επίτροπε, μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξή μου, και, ελπίζω, στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Επικρίνουμε την Επιτροπή όταν πρέπει, αλλά παρουσιάσατε έναν εξαίρετο κανονισμό και ελπίζω ότι θα ψηφιστεί αμέσως. Ελπίζω ότι θα σας χαροποιήσει να ακούσετε ότι ένας αερομεταφορέας χαμηλού κόστους, η Easyjet, η οποία εξυπηρετεί το αεροδρόμιο Luton στην εκλογική μου περιφέρεια, έχει πει ότι δεν πρέπει οι τιμές να αυξηθούν λόγω αυτού του σχεδίου κανονισμού. Αυτό το σχόλιο αναιρεί ορισμένες από τις ιστορίες τρόμου για αυτόν τον κανονισμό.

Θα μπορούσε ο Επίτροπος να απαντήσει σε μία ερώτηση η οποία μου τέθηκε: γιατί, εφόσον αυτό είναι σωστό για τις αεροπορικές πτήσεις, δεν θα έπρεπε να εφαρμόζεται και σε άλλα μεταφορικά μέσα;

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή δεσμεύτηκε, σύμφωνα και με τη Λευκή Βίβλο, ότι κατά τη διάρκεια του 2005 θα εξετάσει την ανάγκη θέσπισης νομοθεσίας για την επέκταση των κανονισμών προστασίας των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα σε άλλα μέσα μεταφοράς, ειδικότερα δε στις θαλάσσιες μεταφορές και στις διεθνείς μεταφορές με λεωφορεία.

Τούτου λεχθέντος, κύριε Howitt, αντιλαμβάνεστε σαφώς ότι, στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, η τρίτη σχετική δέσμη μέτρων περιλαμβάνει μια νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση ελαχίστων κανόνων ως προς την παρεχόμενη βοήθεια στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Γνωρίζω ότι το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως γι’ αυτή την τρίτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους και ότι δεν επιθυμεί την κατάτμηση των επιμέρους μέτρων. Θεωρώ ότι αυτό το στοιχείο είναι πολύ σημαντικό και ότι το μέτρο που αφορά τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα θα προστεθεί στα υπόλοιπα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ στις 17 Φεβρουαρίου 2005, την περασμένη Πέμπτη δηλαδή, σχετικά με την άρνηση επιβίβασης, την ακύρωση και την παρατεταμένη καθυστέρηση των πτήσεων. Όλα αυτά αποδεικνύουν στους ευρωπαίους πολίτες ότι η Ένωση, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή της διευκολύνουν την καθημερινή ζωή και ενισχύουν την ασφάλεια του συνόλου των πολιτών. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ που υπογραμμίσατε τη σημασία που πρέπει να αποδίδεται στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Οι ερωτήσεις 53 και 54 θα απαντηθούν γραπτώς.

Ερωτήσεις στην κ. Fischer Boel

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.55 της κ. Mairead McGuinness (H-0576/04)

Θέμα: Καθεστώς Μειονεκτικών περιοχών

Το Καθεστώς Μειονεκτικών Περιοχών αποτελεί ένα σημαντικό μηχανισμό χρηματοδότησης των περιοχών αυτών, που στην Ιρλανδία ανέρχεται σε 230 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που διανέμεται σε 100 000 δικαιούχους γεωργούς.

Δεδομένου ότι στο μέλλον, το κριτήριο για να θεωρηθεί μια περιοχή μειονεκτική θα είναι μάλλον οι εθνικές μειονεξίες και όχι κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια , μπορεί η Επιτροπή να εγγυηθεί ότι θα συνεχισθεί να καταβάλλεται το ίδιο αυτό ποσό στους γεωργούς που λαμβάνουν σήμερα τη σχετική χρηματοδότηση;

 
  
MPphoto
 
 

  Fischer Boel, Επιτροπή. (ΕΝ) Ένα από τα κύρια θέματα στον προταθέντα κανονισμό του Συμβουλίου ο οποίος θεσπίζει γενικές διατάξεις υποστήριξης για την αγροτική ανάπτυξη από το ταμείο αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ αποτελεί η ανασκόπηση των μεσαίων μειονεκτικών περιοχών.

Η Επιτροπή πρότεινε την επανεξέταση της ισχύουσας κατηγοριοποίησης η οποία βασίζεται, σε μεγάλο βαθμό, σε κοινωνικοοικονομικά κριτήρια τα οποία αλλάζουν συν τω χρόνω. Φαίνεται ότι, δεκαετίες μετά τον καθορισμό τους, ορισμένες από αυτές τις περιοχές δεν χαρακτηρίζονται ως μειονεκτικές περιοχές λόγω της εξέλιξης των κοινωνικοοικονομικών τους χαρακτηριστικών. Αυτός ήταν ο λόγος για τις επικριτικές παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν τόσο από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική του έκθεση για τις μειονεκτικές περιοχές, όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Και οι δικές μας μελέτες αξιολόγησης επιβεβαίωσαν επίσης αυτές τις παρατηρήσεις. Η Επιτροπή δεν μπορεί να αγνοήσει αυτές τις παρατηρήσεις και αυτό εξηγεί την πρότασή της. Από τη νέα περίοδο και μετά, οι μειονεκτικές περιοχές θα αντιμετωπίζονται βάσει αντικειμενικών φυσικών κριτηρίων τα οποία δεν αλλάζουν με το χρόνο, ως εκ τούτου αντιστοιχούν σε ένα μόνιμο μειονέκτημα, όπως η χαμηλή παραγωγικότητα του εδάφους ή οι αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες.

Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των νέων κριτηρίων, ορισμένες περιοχές ίσως να μην μπορούν πλέον να υπαχθούν στο καθεστώς των μειονεκτικών περιοχών και οι αγρότες που είναι εγκαταστημένοι σε αυτές τις περιοχές ίσως να μην είναι πλέον δικαιούχοι ενίσχυσης για τις μεσαίες μειονεκτικές περιοχές. Το ύψος της αποζημίωσης είναι διαφορετικό θέμα από την οριοθέτηση μία μειονεκτικής περιοχής. Η υποστήριξη παρέχεται ανά εκτάριο και αποζημιώνει τους αγρότες για τις προκληθείσες πρόσθετες δαπάνες και το απωλεσθέν εισόδημα λόγω των μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζει η γεωργική παραγωγή στις οικείες περιοχές.

Στην πρότασή της για την επόμενη προγραμματική περίοδο, η Επιτροπή θα εισαγάγει μια διάκριση μεταξύ των ορεινών περιοχών και των υπόλοιπων μειονεκτικών περιοχών σε σχέση με τη μέγιστη καταβλητέα αποζημίωση. Εφόσον οι ορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα μειονεκτήματα, η Επιτροπή προτείνει τον ορισμό του μέγιστου ποσού στα 250 ευρώ ανά εκτάριο, ενώ το μέγιστο ποσό για τις άλλες κατηγορίες ορίζεται στα 150 ευρώ ανά εκτάριο.

 
  
MPphoto
 
 

  McGuinness (PPE-DE). (ΕΝ) Σας ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε, για την άμεση και σαφή απάντησή σας. Προφανώς δεν θα υπάρξουν κερδισμένοι, σίγουρα όμως θα υπάρξουν χαμένοι.

Θα μπορούσατε να δώσετε μια ένδειξη για το πότε οι άνθρωποι θα μάθουν αν η περιοχή τους θα λάβει λιγότερη, ή περισσότερη, χρηματοδότηση σύμφωνα με τη νέα κατηγοριοποίηση;

 
  
MPphoto
 
 

  Fischer Boel, Επιτροπή. (ΕΝ) Επί του παρόντος εργαζόμαστε για τις προϋποθέσεις των νέων μειονεκτικών περιοχών. Θα καταλήξουμε σε αυτές πολύ σύντομα – στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου. Έχετε δίκιο, θα υπάρξουν χαμένοι, αλλά είμαι αρκετά σίγουρη ότι θα υπάρξουν και κερδισμένοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Aylward (UEN). (ΕΝ) Πώς μπορεί η κ. Επίτροπος να δικαιολογήσει την παρουσίαση αυτών των προταθεισών αλλαγών σε μία εποχή όπου πραγματοποιήθηκε μια σημαντική αναθεώρηση της κοινής γεωργικής πολιτικής; Στη χώρα μου, την Ιρλανδία, όπου έχουμε μόλις εισαγάγει την ολική αποσύνδεση από την 1η Ιανουαρίου 2005, οι ιρλανδοί αγρότες πιστεύουν ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πολύ αβέβαιο μέλλον όσον αφορά το εισόδημά τους. Επιπροσθέτως, θα εξέταζε το ενδεχόμενο αναβολής των αποφάσεων έως ότου οι άνθρωποι να έχουν την ευκαιρία να δουν πού βρίσκονται σύμφωνα με το νέο σύστημα;

 
  
MPphoto
 
 

  Fischer Boel, Επιτροπή. (ΕΝ) Αυτό είναι μέρος των διεξαγόμενων πολιτικών συζητήσεων στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά με τον νέο κανονισμό για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Το να αποσύρουμε τη συζήτηση για τις μειονεκτικές περιοχές και να επιφυλαχθούμε για κάποια άλλη απόφαση θα ήταν, κατά την άποψή μου, αδύνατο. Ωστόσο, θα έχετε κάθε ευκαιρία να κάνετε τις δηλώσεις σας κατά τη διάρκεια της συζήτησης εδώ στο Κοινοβούλιο σχετικά με τη νέα νομοθεσία για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Schierhuber (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, επιδοκιμάζω την ειλικρινή σας απάντηση προς την συνάδελφο, αλλά είναι και προς το δικό σας συμφέρον να υπάρξει συνεχής ανάπτυξη και στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, προκειμένου να μπορέσουν και αυτές να συμμετέχουν στη γενική ευημερία και την κοινωνική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην σταματήσουν απότομα οι αντισταθμιστικές πληρωμές στις περιπτώσεις όπου πρόκειται να λήξουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Fischer Boel, Επιτροπή. (ΕΝ) Ένας από τους λόγους για τον οποίο γίνεται τώρα αυτή η συζήτηση είναι ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επισήμανε τις δυσκολίες διατήρησης της παρούσας κατάστασης. Τα πράγματα έχουν αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες, και αυτές οι περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονταν ως μειονεκτικές περιοχές πριν 20 ή 25 χρόνια ενδεχομένως να μην πληρούν πλέον τα ίδια κριτήρια. Για αυτό τα πράγματα πρόκειται να αλλάξουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.56 του κ. Michl Ebner (H-0013/05)

Θέμα: Ορισμός των ορεινών περιοχών και δασών

Οι αγροτικές περιοχές ορίζονται στο άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΚ) 1257/99(4) για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ).

Ωστόσο, ο ορισμός αυτός δεν είναι αρκετά πλήρης και ως εκ τούτου, γίνεται εδώ και πολλά χρόνια λόγος για διατύπωση νέου ορισμού για τις ορεινές περιοχές.

Τον Σεπτέμβριο 2002 πληροφορήθηκα ότι αναμένεται αναθεώρηση, έκτοτε όμως δεν έχει αλλάξει τίποτε.

Θα μπορούσε η Επιτροπή να γνωστοποιήσει πότε θα διενεργηθεί και θα δημοσιοποιηθεί η αναθεώρηση των ορισμών των ορεινών περιοχών και δασών;

 
  
MPphoto
 
 

  Fischer Boel, Επιτροπή. (ΕΝ) Ο ορισμός των ορεινών περιοχών βασίζεται αποκλειστικά στα φυσικά μειονεκτήματα όπως το υψόμετρο και το πρανές ή συνδυασμός και των δύο. Αντίθετα με την οριοθέτηση άλλων μειονεκτικών περιοχών, τα κριτήρια οριοθέτησης για τις ορεινές περιοχές δεν έχουν αμφισβητηθεί στην πρόσφατη ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ενίσχυση προς τις μειονεκτικές περιοχές, την οποία ανέφερα στην προηγούμενη απάντησή μου.

Αξιολογήσεις των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης δείχνουν την καταλληλότητα της ενίσχυσης των μειονεκτικών περιοχών για τη διατήρηση των ορεινών γεωργικών πληθυσμών και τη διαχείριση του εδάφους στις ορεινές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του τοπίου και του περιβάλλοντος. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Επιτροπή δεν πρότεινε την τροποποίηση των κριτηρίων κατηγοριοποίησης για αυτό το τμήμα των μειονεκτικών περιοχών.

Στην πρότασή της για έναν κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με την αγροτική ανάπτυξη κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο, η Επιτροπή εισαγάγει μία διάκριση μεταξύ ορεινών περιοχών και άλλων μειονεκτικών περιοχών όσον αφορά το μέγιστο ποσό αποζημίωσης. Εφόσον οι ορεινές περιοχές συγκεντρώνουν τα σοβαρότερα μειονεκτήματα, προτείνεται να αυξηθεί το μέγιστο ποσό για αυτές τις περιοχές από 200 ευρώ σε 250 ευρώ ανά εκτάριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ebner (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ευχαριστώ για τη σαφή απάντηση και την επισήμανση ότι η Επιτροπή σκοπεύει να προωθήσει αυτήν τη διάκριση στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Θα ήθελα, ωστόσο, να μάθω επίσης μήπως είναι σκόπιμο και μήπως θα μπορούσατε να εξετάσετε την καθιέρωση παραμέτρων για τις ορεινές περιοχές, να οριστούν οι εν λόγω περιοχές ως περιοχές που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο υψόμετρο και έχουν συγκεκριμένη κλίση, να θεσπιστούν δηλαδή αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να αποφευχθούν επικαλύψεις και ενίσχυση του ανταγωνισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Fischer Boel, Επιτροπή. (ΕΝ) Κατανοώ το μεγάλο σας ενδιαφέρον για αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή επειδή είναι τόσο σημαντικό να διατηρείται ο πληθυσμός των αγροτικών περιοχών.

Άκουσα την πρότασή σας. Επί του παρόντος δεν περιλαμβάνεται στη σύσταση και νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο να συμπεριληφθεί. Κατανοώ ότι θα επιθυμούσατε η ρύθμιση να βασίζεται στο απόκρημνο των βουνών. Πιστεύω ότι μια τέτοια ρύθμιση θα ήταν εξαιρετικά δυσχερής και θα συναντούσε πολλά προβλήματα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επειδή ο ορισμός αυτών των ορεινών περιοχών θα ευνοούσε αντικρουόμενες ερμηνείες.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.57 του κ. Liam Aylward (H-0026/05)

Θέμα: Εργοστάσια παραγωγής ζάχαρης στην Ιρλανδία

Η Επιτροπή θα είναι ενήμερη για το γεγονός ότι στις 12 Ιανουαρίου 2005 αναγγέλθηκε το κλείσιμο ενός από τα δύο μόνον εναπομένοντα εργοστάσια παραγωγής ζάχαρης στην Ιρλανδία. Είναι πολύ πιθανό ότι αυτή η κίνηση είναι το αποτέλεσμα των αρνητικών σεναρίων που κυκλοφορούν για το μέλλον της βιομηχανίας παραγωγής ζάχαρης.

Κατανοεί η Επιτροπή ότι το κλείσιμο του εργοστασίου αυτού θα έχει μεγάλες συνέπειες στην τοπική οικονομία των σχετικών περιοχών και επιπλέον θα δηλώσει καθαρά η Επιτροπή ότι δεν θα επιτρέψει –υπό οποιεσδήποτε συνθήκες– τη μεταφορά των εθνικών ποσοστώσεων ζάχαρης στα πλαίσια νέου καθεστώτος, που στην ουσία θα προκαλέσει την συνολική καταστροφή της βιομηχανίας ζάχαρης σε ένα κράτος μέλος όπως είναι η περίπτωση της Ιρλανδίας;

 
  
MPphoto
 
 

  Fischer Boel, Επιτροπή. (ΕΝ) Η κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα της ζάχαρης ορίζει τις ποσοστώσεις παραγωγής ζάχαρης ανάλογα με την περιοχή της Κοινότητας. Οι αρχές των κρατών μελών κατανέμουν αυτές τις ποσοστώσεις στις εγχώριες επιχειρήσεις παραγωγής ζάχαρης. Εναπόκειται στην κάθε επιχείρηση να αποφασίσει και να οργανώσει την παραγωγή της είτε σε μία ή περισσότερες μονάδες μεταποίησης σύμφωνα με τα δικά της κριτήρια.

Το γεγονός ότι μία επιχείρηση κλείνει το ένα από τα εργοστάσιά της και συγκεντρώνει την παραγωγή της σε μόνο μία μονάδα μεταποίησης –όπως στην περίπτωση της Ιρλανδίας– δεν μεταβάλλει τις ποσοστώσεις της ούτε μειώνει τη συνολική της παραγωγή. Ως εκ τούτου, οι ιρλανδοί αγρότες θα είναι σε θέση να συνεχίσουν να παράγουν τις ίδιες ποσότητες ζαχαρότευτλων όπως και πριν το κλείσιμο.

Η συγκέντρωση και η οργάνωση της παραγωγής είναι ένα σύνηθες χαρακτηριστικό της βιομηχανικής αναδιάρθρωσης και, όσον αφορά τη ζάχαρη, αντανακλά την τάση των δέκα τελευταίων ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων ο αριθμός των εργοστασίων μειώθηκε σχεδόν στο μισό στην Ευρώπη των 15.

Η μεταφορά των ποσοστώσεων στα κράτη μέλη παρουσιάστηκε με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση στον τομέα της ζάχαρης τον Ιούλιο του 2004 ως τρόπος για να αυξηθεί η παραγωγικότητα του ευρωπαϊκού τομέα της ζάχαρης. Θα επέτρεπε στις ανταγωνιστικότερες επιχειρήσεις να αποκτήσουν τις ποσοστώσεις εκείνων των επιχειρήσεων που θα αποφάσιζαν να κλείσουν μετά τη μεταρρύθμιση, και συνεπώς να προσαρμοστούν στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Οι μη αποδοτικοί παραγωγοί θα μπορούσαν να πουλήσουν τις ποσοστώσεις και με αυτό τον τρόπο να αποκομίσουν μέρος της αξίας των ποσοστώσεων. Εάν κανείς δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει τις ποσοστώσεις στο ίδιο κράτος μέλος ή σε άλλα κράτη μέλη, η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση για ενίσχυση μετατροπής, ούτως ώστε να μπορέσει να καλύψει το κόστος αποκατάστασης της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του χώρου του εργοστασίου και ανακατανομής των εργαζομένων.

Από τις συζητήσεις στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο προκύπτει έντονη ανησυχία εκ μέρους ορισμένων από τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους σε σχέση με τη διακρατική δυνατότητα μεταφοράς των ποσοστώσεων. Σχετικά, η Επιτροπή οφείλει να υπογραμμίσει ότι η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ζάχαρης πρέπει να αυξηθεί προκειμένου να διασφαλίσει μία βιώσιμη, μακροπρόθεσμη βάση για την παραγωγή ζάχαρης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μεταφορά ποσοστώσεων μεταξύ των κρατών μελών είναι ένας τρόπος διασφάλισής της. Εναλλακτικές και συμπληρωματικές λύσεις δεν πρόκειται να αποκλεισθούν και αναλύονται επίσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Aylward (UEN). (ΕΝ) Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας, κυρία Επίτροπε. Δυστυχώς, από την τελευταία συνομιλία μαζί σας, οι χειρότεροι φόβοι μου έγιναν πραγματικότητα με το κλείσιμο ενός από τα δύο εργοστάσια ζάχαρης στην Ιρλανδία και την απώλεια των θέσεων εργασίας που αυτό παρείχε.

Μπορώ να σας ζητήσω μία διαβεβαίωση, μία εγγύηση έστω, ότι όταν τελικά μας παρουσιάσετε τις προτάσεις σας, δεν θα επιτρέψετε την πώληση των ποσοστώσεων διασυνοριακά; Κάτι τέτοιο δεν έχει επιτραπεί ποτέ στο παρελθόν, και θα σημάνει βέβαια το τέλος της ιρλανδικής βιομηχανίας ζάχαρης.

Δεύτερον, στη διατύπωση αυτών των προτάσεων, έχετε εξετάσει επίσης τη χρήση εναλλακτικής βιομηχανίας ή ενέργειας, ιδιαίτερα σε σχέση με τη χρήση των ζαχαρότευτλων για βιοκαύσιμα/βιοενέργεια; Εάν όχι, θα αναθέσετε σε κάποια επιχείρηση να το εξετάσει;

 
  
MPphoto
 
 

  Fischer Boel, Επιτροπή. (ΕΝ) Όσον αφορά το ζήτημα μεταφοράς των ποσοστώσεων, σε αυτό το στάδιο συζητάμε μία νέα μεταρρύθμιση στον τομέα της ζάχαρης. Είναι, συνεπώς, πάρα πολύ νωρίς να αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Θα έχουμε πολλές ευκαιρίες αργότερα να συζητήσουμε λεπτομερώς τα διάφορα μέσα στην πρόταση για τη ζάχαρη. Δεν μου είναι προφανώς δυνατόν να σας δώσω την εγγύηση την οποία θέλετε σήμερα.

Για την άλλη σας ερώτηση όσον αφορά τη βιοαιθανόλη, αποφάσισα χθες να σχηματίσω μία ομάδα-πυρήνα για τη συζήτηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης καλλιεργειών ανανεώσιμης ενέργειας στους ευρωπαϊκούς αγρούς. Είναι ένας ενδιαφέρων τομέας και οφείλουμε να ψάξουμε την ουσία του θέματος για να διαπιστώσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν.

Σας ευχαριστώ για τις συμβουλές σας στον σημαντικό αυτό τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Westlund (PSE).(SV) Οι κοινοτικές γεωργικές ενισχύσεις προξενούν τεράστια ζημία στις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Η ζάχαρη είναι επίσης ένα από τα πιο σημαντικά εξαγώγιμα προϊόντα για πολλές από αυτές τις φτωχές χώρες. Γι’ αυτό η πρόσφατη μεταρρύθμιση στον τομέα της ζάχαρης για την οποία συζητάμε τώρα είναι εξαιρετικά σημαντική, παρότι θεωρώ ότι μπορούσε να είχε προωθηθεί περισσότερο.

Θεωρώ μάλιστα ότι προξενεί τεράστια αμηχανία το γεγονός ότι η ΕΕ, η οποία κατά τα λοιπά προβάλλει ως σύνθημά της τον ελεύθερο ανταγωνισμό, χρησιμοποιεί τέτοια μέσα προκειμένου να ευνοήσει τη δική της γεωργία. Θέλω, συνεπώς, να ρωτήσω την Επιτροπή ποια περαιτέρω μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να μειωθούν οι κοινοτικές γεωργικές ενισχύσεις και, ως εκ τούτου, να δοθεί η δυνατότητα στις φτωχές χώρες του κόσμου να αντιμετωπίσουν και με δικές τους δυνάμεις την πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται επί του παρόντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Fischer Boel, Επιτροπή. (ΕΝ) Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ο λόγος για τον οποίο μιλάμε τώρα για τη ζάχαρη είναι ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο και επιτελέσει μεταρρυθμίσεις σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της γεωργίας, αλλά ο τομέας της ζάχαρης έχει μείνει ανέγγιχτος τα τελευταία σαράντα χρόνια. Συνεπώς, πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τη βιομηχανία της ζάχαρης.

Πρέπει να το κάνουμε επίσης επειδή παρέχουμε τώρα πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ στις 49 φτωχότερες χώρες στον κόσμο μέσω της Συμφωνίας «Όλα εκτός από όπλα». Από το 2006 έως το 2009, αυτές οι χώρες θα έχουν προοδευτική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά σε υψηλότερη τιμή από την τιμή παγκόσμιας αγοράς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχουν μια ιδιαίτερη ευκαιρία να γλιτώσουν από τη φτώχεια. Αυτό είναι άλλο ένα στοιχείο της πρότασής μας για τον τομέα της ζάχαρης.

 
  
MPphoto
 
 

  McGuinness (PPE-DE). (ΕΝ) Γενικά, η δυστυχία των φτωχών του Τρίτου Κόσμου δεν εκριζώνεται πάντα με το ελεύθερο εμπόριο – ορισμένες φορές ακριβώς το αντίθετο.

Για παράδειγμα, η Βραζιλία ανησυχεί φοβερά για τις προτάσεις, επειδή οι φτωχοί και οι ακτήμονες θα υποφέρουν εάν η παραγωγή ζάχαρης επεκταθεί μαζικά, όπως προβλέπεται. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη της Επιτροπής επ’ αυτού.

Δεύτερον, αν πρόκειται να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποδοτικότητα με την απελευθέρωση της κυκλοφορίας των ποσοστώσεων των ζαχαρότευτλων, ποιες είναι οι προθέσεις σας για τις ποσοστώσεις γάλακτος;

 
  
MPphoto
 
 

  Fischer Boel, Επιτροπή. (ΕΝ) Αφήνουμε τώρα την αρχική ερώτηση για την παραγωγή ζάχαρης στην Ιρλανδία. Θα ήθελα, εντούτοις, να σας δώσω…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Κυρία Επίτροπε, επιτρέψτε μου να σας διακόψω. Αυτή η συμπληρωματική ερώτηση δεν αφορά το ίδιο θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Crowley (UEN). (ΕΝ) Θα ήθελα απλώς να αναφερθώ στην απάντηση της Επιτρόπου στην αρχική ερώτηση του κ. Aylward όσον αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς των ποσοστώσεων ζάχαρης. Ο λόγος για τον οποίο το συζητάμε αυτό τώρα είναι επειδή περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής, και όχι επειδή είναι κάτι το οποίο επιθυμούσαν τα κράτη μέλη. Η δυσκολία και ο κίνδυνος είναι ότι άπαξ και μεταβιβαστεί το δικαίωμα σε μία ποσόστωση, τότε όλη η παραγωγή σταματά και η παραγωγή ζάχαρης συγχωνεύεται σε μεγάλα πολυεθνικά συμφέροντα, αντί για ξεχωριστά εθνικά συμφέροντα όπως επί του παρόντος. Αυτά διασφαλίζουν μία ακλόνητη ανάπτυξη του προϊόντος η οποία επιτρέπει τον ανταγωνισμό και διασφαλίζει την ποικιλία της μετέπειτα προσφοράς και παραγωγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Fischer Boel, Επιτροπή. (ΕΝ) Δεν θα υπεισέλθω σε μια καθαρά τεχνική συζήτηση για την πρόταση σχετικά με τη ζάχαρη. Θα πω απλώς ότι γνωρίζω άριστα τις διαφορετικές απόψεις επί του θέματος. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ακούω όλους τους ενδιαφερόμενους σε αυτή τη φάση.

Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά το πόσο μπροστά και το πόσο γρήγορα προχωρούμε με τη νέα πρόταση για τη ζάχαρη. Ωστόσο, είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι όλα τα μέλη του Συμβουλίου, και οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνειδητοποιούν ότι κάτι πρέπει να γίνει σε σχέση με τον τομέα της ζάχαρης. Εάν καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια και δεν κάνουμε τίποτα, θα χάσουμε την ευκαιρία να καταστήσουμε την ευρωπαϊκή παραγωγή ζάχαρης ανταγωνιστική στο μέλλον, και αυτός δεν είναι τρόπος να προχωρήσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.58 της κ. Åsa Westlund (H-0035/05)

Θέμα: Μέτρα ενίσχυσης της δασοκομίας στις περιοχές όπου οι θύελλες κατέστρεψαν τα δάση

Κατά τη διάρκεια της σφοδρής θύελλας που έπληξε τη Βόρεια Ευρώπη, καταστράφηκαν στη Σουηδία δάση η αξία των οποίων ανέρχεται, κατ' εκτίμηση, σε 8 δις εκατ. ευρώ. Απειλείται η απασχόληση στους κλάδους της ξυλείας, της δασοκομίας και της γεωργίας, όπως και το μέλλον της δασοκομίας γενικώς.

Τα δάση έχουν ουσιαστική σημασία για το πρόγραμμα Natura 2000, την στρατηγική της ΕΕ υπέρ της βιοποικιλίας, καθώς και στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η ΕΕ για περισσότερο βιώσιμη παραγωγή ενέργειας και για τον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου. Αυτήν τη στιγμή εκπονείται επίσης μια κοινή πολιτική της Ένωσης για τη δασοκομία.

Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει βοήθεια στη δασοκομία, σ' αυτή τη δύσκολη φάση, και να μεριμνήσει, ούτως ώστε η αποκατάσταση των δασών που έχουν καταστραφεί από τις θύελλες να μην παρεμποδίζεται από περιττή γραφειοκρατία;

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, μπορεί η Επιτροπή, υπό το φως της τεράστιας οικονομικής, κοινωνικής και οικολογικής σημασίας της δασοκομίας, να ανακοινώσει ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για να υποστηρίξει τη δασοκομία στις περιοχές της Σουηδίας που έχουν πληγεί από τις θύελλες;

 
  
MPphoto
 
 

  Fischer Boel, Επιτροπή. – (DA) Καταρχάς, θέλω να δηλώσω ότι συμφωνώ απολύτως με την αξιότιμη κ. βουλευτή, ως προς το ότι η δασοκομία είναι δραστηριότητα κρίσιμης οικονομικοκοινωνικής και περιβαλλοντικής σημασίας για την ΕΕ, ιδίως στις αγροτικές περιφέρειες. Η Επιτροπή μόλις ολοκλήρωσε την ανάλυση των μέτρων τα οποία ελήφθησαν την τελευταία πενταετία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη δασοκομία, και πολύ σύντομα θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης, τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο.

Η έρευνα διενεργήθηκε σε στενή συνεργασία με τους αντίστοιχους ενδιαφερόμενους φορείς και τα κράτη μέλη, ενώ έχουν συλλεχθεί δηλώσεις, για παράδειγμα μέσω ενός χώρου συζητήσεων στο Διαδίκτυο. Κατά την άποψή μου, το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου, για μια στρατηγική δασοκομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί κατάλληλη βάση για τα συναφή με τη δασοκομία μέτρα και πρωτοβουλίες της ΕΕ.

Όσον αφορά τις καταστροφές που προκλήθηκαν εξαιτίας της πρόσφατης θύελλας, η οποία προκάλεσε επίσης εκτεταμένες καταστροφές σε άλλες χώρες της Βορείου Ευρώπης, θέλω να εκφράσω και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την ιδιαίτερη συμπάθειά μου προς το σύνολο των ανθρώπων που επλήγησαν από αυτή την καταστροφή. Είμαστε έτοιμοι, το ταχύτερο δυνατόν, να εξετάσουμε τα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων. Στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας, υπάρχουν διάφορες δυνατότητες παροχής ενίσχυσης.

Κατόπιν αιτήματος μιας χώρας η οποία επλήγη από κάποια καταστροφή, το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για τη συντονισμένη πολιτική προστασία σε περίπτωση καταστροφής μπορεί να αποτελέσει τη βάση τόσο της διευκόλυνσης όσο και του συντονισμού της βοήθειας προς άλλα κράτη μέλη. Την 1η Φεβρουαρίου, οι σουηδικές αρχές ζήτησαν επίσης από τα υπόλοιπα κράτη μέλη να τους στείλουν βοήθεια με τη μορφή γεννητριών ηλεκτρικού ρεύματος για χρήση στις περιοχές της χώρας οι οποίες επλήγησαν σφοδρότερα. Μάλιστα, κατέστη δυνατή η ανταπόκριση σε αυτό το αίτημα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο ημερών, ενώ η Γερμανία και η Τσεχική Δημοκρατία έστειλαν στη Σουηδία 170 γεννήτριες.

Βοήθεια μπορεί επίσης να προσφερθεί μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, το οποίο συνεισφέρει στα αρχικά μέτρα έκτακτης ανάγκης. Ενίσχυση από τα διαρθρωτικά ταμεία μπορεί να χορηγηθεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων προγραμμάτων και, εάν έχουν υποστεί καταστροφές το παραγωγικό δυναμικό στους τομείς και της γεωργίας και της δασοκομίας, μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση για την αποκατάσταση και τη λήψη προληπτικών μέτρων στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό μέσω της πολιτικής ενίσχυσης της υπαίθρου.

Είμαι σε θέση να σας δηλώσω ότι οι υπηρεσίες μου έχουν ήδη επικοινωνήσει με τις σουηδικές αρχές και εξετάζουν πολύ θετικά τις δυνατότητες πρακτικής υλοποίησης των προτάσεων τις οποίες παρουσίασαν οι σουηδικές αρχές. Εάν οι σουηδικές αρχές επιθυμούν να ζητήσουν βοήθεια από το Ταμείο Συνοχής, θα τους συνιστούσα να απευθυνθούν στη συνάδελφό μου, Επίτροπο Hübner, η οποία είναι αρμόδια σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Westlund (PSE).(SV) Σας ευχαριστώ θερμά για τη λεπτομερή απάντησή σας. Όπως είπατε, συνέβησαν πολλά αφότου έθεσα αυτή την ερώτηση, και θέλω απλώς να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην Επιτροπή για τη μεγάλη κατανόηση που έδειξε και για τη βοήθεια που προσέφερε τόσο στη Σουηδία όσο και στις χώρες της Βαλτικής, οι οποίες επλήγησαν βαρύτατα από την κατάσταση που περιγράψατε. Θέλω να σας απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη λήψη των μέτρων τα οποία αναφέρατε.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin, David (PSE). (ΕΝ) Αναμένω με ανυπομονησία την έκθεση για την οποία μίλησε η Επίτροπος σχετικά με την ανάπτυξη των δασοκομιών μας. Εν τω μεταξύ, μπορεί να μας δώσει μία διαβεβαίωση ότι οι εφάπαξ καταβολές ανά εκμετάλλευση, οι οποίες πρόκειται να δοθούν ως αποτέλεσμα της αποσύνδεσης και γνωρίζουμε ότι θα έχουν μία περιβαλλοντική παράμετρο, θα έχουν και μία ισχυρή παράμετρο δενδροφύτευσης; Θα διασφαλίσει η Επίτροπος ότι αυτές οι ενισχύσεις χρησιμοποιούνται για να ενθαρρύνουν τους αγρότες να φυτεύουν δέντρα – και μάλιστα ποικιλία δέντρων, όχι μόνο ένα είδος; Αυτό δεν λύνει το πρόβλημα της δασοκομίας, αλλά θα αυξήσει τον αριθμό των δέντρων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα φέρει τα περιβαλλοντικά οφέλη στα οποία αναφέρθηκε.

 
  
MPphoto
 
 

  Fischer Boel, Επιτροπή. (ΕΝ) Συμφωνώ απολύτως ότι είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των εκταρίων ο οποίος θα καλύπτεται από δάση. Στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, υπάρχουν επί του παρόντος διάφορες δυνατότητες υπό συζήτηση για τη στήριξη ή την ενίσχυση της δυνατότητας φύτευσης νέων δασών.

Πρέπει να ειπωθεί ότι επαφίεται εν τέλει στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα διάφορα μέσα και τη συγχρηματοδότηση στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Δεδομένου ότι η Ώρα των Ερωτήσεων προς την Επιτροπή έληξε, οι Ερωτήσεις 59 έως 103 θα απαντηθούν γραπτώς(5).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 19.10 και συνεχίζεται στις 21.00).

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ONESTA
Αντιπροέδρου

 
  

(1) ΕΕ L 18, 21.1.1997, σελ.1
(2) ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 164
(3) βλ. SWOV ( Koornstra et el. 1997), & TOI (Elvik, 1996) & ETSC, Bρυξέλλες 2003.
(4) ΕΕ L 302 της 1.12.2000, σελ. 72
(5) Για τις ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν: βλ. Παράρτημα «Ώρα των Ερωτήσεων»

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου