Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 22. februar 2005 - Strasbourg EUT-udgave

16. Kørekort (fortsat)
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er fortsættelse af forhandlingen om kørekort.

 
  
MPphoto
 
 

  Titley (PSE). - (EN) Hr. formand, jeg går ind for forslagene om kørekort, fordi de repræsenterer et stort fremskridt for bekæmpelse af forfalskning, forbedring af færdselssikkerheden og, hvad der er vigtigst, retssikkerhed for den frie bevægelighed for personer. Jeg er særligt tilfreds med forslagene om højere standarder for køreprøvesagkyndige. Jeg brød mig ikke om Kommissionens oprindelige forslag, fordi jeg mente, at de var for bureaukratiske og komplekse. De ville have været til for stor skade for visse grupper såsom førere af campingbiler, og derfor lykønsker jeg ordføreren med, at han har udarbejdet et mere enkelt og praktisk forslag.

Men vi er stadig nødt til at se nærmere på spørgsmålet om motorcykler, hvor nationale praksis og problemer varierer meget i medlemsstaterne. I Det Forenede Kongerige er problemet ikke så meget unge motorcyklister, men midaldrende mænd - som mig - der er inde i en midtvejskrise, køber en meget kraftig motorcykel og derefter slår sig selv ihjel. Vi har ikke de store problemer med unge motorcyklister på grund af vores krav til prøver, navnlig til knallertprøven.

Andre lande har andre problemer vedrørende motorcykler og knallerter, og derfor mener jeg, at Kommissionens og Parlamentets forslag om en "en størrelse passer alle"-løsning ikke vil fungere. Det er derfor, at jeg sammen med nogle af mine kolleger i Den Socialdemokratiske Gruppe har stillet ændringsforslag, der giver mulighed for en tosporet tilgang, som vil respektere principperne om gradvis adgang.

I det ene spor vil der være en praktisk prøve for knallerter og dernæst to yderligere stadier af gradvis adgang. Det andet spor vil ikke have noget krav om praktiske prøver for knallerter, men i stedet tre stadier af gradvis adgang til de kraftigste motorcykler. I begge tilfælde skal det, hvad angår beslutninger om direkte adgang til større maskiner, være op til medlemsstaterne at vedtage et alderskrav på mellem 21 og 27 år. Jeg håber, at vi kan løse motorcykelproblemet under afstemningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Dionisi (PPE-DE). - (IT) Hr. formand, hr. kommissær, kære kolleger, jeg vil gerne lykønske ordføreren, hr. Grosch, med det arbejde, han har udført. Direktivet om kørekort er meget komplekst og detaljeret. Efter min opfattelse er der alt i alt tale om et stort fremskridt, når det gælder den frie bevægelighed, færre muligheder for svindel og indsatsen for at øge færdselssikkerheden. Hvert år mister over 40.000 mennesker livet på de europæiske veje, og det er en skræmmende statistik, som kræver en seriøs og hurtig indsats.

Blandt ofrene er en af de mest udsatte grupper motorcyklisterne. Italien tegner sig for en tredjedel af alle Europas tohjulede køretøjer og for 60 % af alle scooterne. Derfor fulgte jeg med bekymring diskussionen om aldersgrænserne, hvor man heldigvis endte med at acceptere en vis grad af fleksibilitet. I Italien må unge f.eks. køre knallert, fra de er 14 år gamle, og flere undersøgelser viser, at det ikke er denne aldersgruppe, hvor risikoen er højest. I mit land, Italien - og ikke mindst i storbyerne - er scootere og knallerter yderst populære transportmidler, som er et godt alternativ til bilen. Man øger bestemt ikke færdselssikkerheden ved at fjerne dem fra trafikken, men ved at lære folk, hvordan de kører sikkert, og ved at indføre undervisnings- og forberedelseskurser i skolerne.

Trinsystemet er generelt fornuftigt, men med betænkningen indføres der en alt for omfattende regulering, som ikke forbedrer Kommissionens forslag eller går i retning af den ønskede harmonisering. Hvad er logikken i, at man kan få motorcykelkørekort, når man er 24, men kørekort til bil i en alder af bare 17 år?

Endelig giver indførelsen af prøver for hver kategori hverken brugeren eller den offentlige forvaltning mulighed for at administrere og kontrollere systemet med den mindste garanti for, at sikkerheden bliver bedre. Spørgsmålet skal tages op på en modig måde, hvor man ikke stiller førerne af motorcykler ringere end førerne af andre kategorier, bare fordi vi skal have god samvittighed. Jeg vil gerne opfordre alle parlamentsmedlemmerne til at overveje disse to punkter, så vi øger sikkerhedsniveauet og når målsætningerne om harmonisering ved at indføre nogle fornuftige, gennemførlige og administrerbare bestemmelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Leichtfried (PSE). - (DE) Hr. formand, kære hr. kommissær, jeg vil komme ind på to ting i denne betænkning, som efter min mening er særligt bemærkelsesværdige. Først og fremmest er jeg meget glad for, at Transport- og Turismeudvalget i modsætning til Kommissionens forslag har holdt fast ved, at der ikke bør være nogen obligatoriske medicinske undersøgelser fra en vis alder, for jeg er af den opfattelse, at der med denne foranstaltning har fundet en unødig diskriminering sted.

Der findes som sædvanlig ikke nogen egnede statistikker, hvoraf det fremgår, at aldersbetinget sundhedsfare i for høj grad fører til ulykker. På den anden side må man betænke, at vi står foran en situation i hele Europa, hvor fødevarebutikker, banker, postkontorer osv. netop i landkommunerne lukker. Netop dér bor der ældre mennesker, og man kan helt sikkert ikke fratage disse mennesker kørekortet og dermed så at sige true deres eksistensgrundlag.

Det andet punkt, jeg gerne vil komme ind på, er spørgsmålet om 10-årsfristen. Jeg var først skeptisk i denne sag, men jeg mener, at hvis man vil skabe en ensartet regulering, er man nødt til at acceptere, at der er lande, hvor dette kørekort er et identifikationspapir og ikke blot et legitimationspapir. Jeg vil vende sagen om nu og motivere til, at man - hvis man skulle blive ved denne 10-årsfrist, og jeg er også for det - måske også skulle kunne sørge for, at dette kørekort bliver et identifikationspapir overalt. På denne måde rådes der igen bod på de ulemper, som mange lande har på grund af denne frist.

 
  
MPphoto
 
 

  Wortmann-Kool (PPE-DE). - (NL) Hr. formand, allerførst vil jeg takke ordføreren for hans vigtige arbejde, for som det har vist sig i eftermiddags og i aften, var det ikke nemt. Jeg vil gerne komme ind på nogle hovedpunkter. For det første må vi virkelig tage bekæmpelsen af svig alvorligt og også muliggøre den, men det kan ikke lade sig gøre med 110 forskellige kørekort i Europa. Jeg synes derfor, det er væsentligt, at kørekortet fornyes hvert 10. år, og at vi inden for 10 år går over til et fælles kørekort i kreditkortformat, som er sikret mod forfalskning. Det kan vi ikke overlade til subsidiariteten. Parlamentet tager ikke sig selv alvorligt, hvis vi træffer en beslutning og derefter skal bruge 80 år på at indføre den.

For det andet var Kommissionens forslag for begrænsende for ejere af campingvogne, bådetrailere og hestetrailere, som ifølge forslaget skal have et ekstra kørekort til kategori E som supplement til deres almindelige kørekort til kategori B. Jeg er glad for, at der er et flertal, som støtter mit forslag om at opretholde den nuværende situation. Eftersom der ikke er noget som helst bevis for, at dette ikke er sikkert, skal vi ikke gøre reglerne unødigt komplicerede.

For det tredje er der kørekortet til tunge motorcykler. Hvis vi følger resultatet i Transportudvalget, skulle den gradvise adgang til tunge motorcykler endda gælde indtil 24 år. Det går for vidt. En 18-årig må godt køre en stor Landrover, men man skal være 24 år for at køre en tung motorcykel. Det er virkelig fuldstændig vanvittigt og urimeligt.

Derfor har jeg med støtte fra hr. Bradbourn sammen med PPE-DE-Gruppen stillet et ændringsforslag, der ligesom nu gør det muligt fra 21 år at køre en tung motorcykel. Jeg vil kraftigt anmode Parlamentet om at støtte dette ændringsforslag. Dette er en meget vigtig revision. De 10 år er meget væsentlige, også for virkelig at få et ensartet kørekort i Europa og bekæmpe virkelig svig. Tak.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincenzi (PSE). - (IT) Hr. formand, kære kolleger, også jeg vil gerne understrege vigtigheden af at fremme sikkerheden, navnlig for motorcykler.

I den forbindelse er det efter min mening hensigtsmæssigt at harmonisere fire generelle principper, som allerede er medtaget i direktivet. Her tænker jeg på princippet om gradvis adgang og undervisningens vigtige rolle, nødvendigheden af, at der ikke udøves forskelsbehandling ved udstedelsen af kørekort til førere af biler og motorcykler, bevidstheden om, at hastigheden og forholdet mellem kraft og vægt er en af hovedårsagerne til ulykker, og at situationen er meget forskellig over hele Europa. Denne mangfoldighed bør dog give anledning til en stærk efterspørgsel efter større sikkerhed og større ansvarsfølelse på vejene, men ikke til etableringen af en firhjulet monokultur, hvor der ikke er plads til de tohjulede køretøjer.

I den forbindelse stiller jeg sammen med andre parlamentsmedlemmer fra PSE-Gruppen nogle ændringsforslag. De tager for det første sigte på at begrænse hastigheden for motorkøretøjer, som må føres fra en alder af 18 år, og på at anerkende forskellene mellem landene, når det gælder de typer køretøjer, der kører på vejene. Og de tager for det andet sigte på at fastslå princippet om gradvis adgang, idet man belønner kørselserfaring og en praktisk prøve ved overgangen fra knallerter til hurtigere motorcykler, og idet man tager højde for, at når folk går fra den ene kategori til den anden, har de allerede lært at bevæge sig i bytrafikken og at forholde sig korrekt til de andre trafikanter.

Med en bedre harmonisering af disse aspekter tror jeg, at spørgsmålet om motorcyklerne, som mange var inde på, kan blive en del af en fælles plan inden for rammerne af dette forslag, som jeg lykønsker ordføreren med.

 
  
MPphoto
 
 

  Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE). - (EL) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer, forslaget til et direktiv om kørekort er med til at bringe Europa tættere på borgernes dagligdag. Lovgivningen bliver mere tilgængelig, mere gennemsigtig og mere effektiv på områder af grundlæggende betydning for den frie bevægelighed inden for et samlet europæisk marked.

Vores ordfører, Mathieu Grosch, er gået langt og har gjort en stor indsats for at forene forskellige interesser og forskellige procedurer og har på denne måde bidraget til at forbedre dette forslag, og det vil jeg gerne takke ham for.

Et harmoniseret system for udstedelse af kørekort, uden at det nødvendigvis er helt ens i alle lande, vil først og fremmest være med til at bekæmpe svindel og forvirring, som nemt kan opstå i dag på grund af de forskellige og uensartede kørekort, der findes i EU. Et kørekort i form af et plastikkort, udskiftning af de gamle kørekort inden for 10 år og mulighed for at indføre mikrochip, selv om dette er valgfrit, letter kontrollen og mindsker risikoen for svindel. Også gensidig anerkendelse af sanktioner, hvorved man fremmer et område for sikkerhed og retfærdighed i EU, vil bidrage hertil.

Dette direktivforslag bidrager ligeledes til at forbedre trafiksikkerheden, som er en grundlæggende målsætning i europæisk politik. De rette kriterier for udvælgelse af køresagkyndige, videreuddannelse af disse, regelmæssige helbredsundersøgelser af chauffører og udvidelse af princippet om gradvis adgang til kørekort til kraftigere køretøjer er elementer, som betyder noget for vores sikkerhed, vores livskvalitet og, i sidste instans, vores demokrati. De er centrale for vores europæiske sociale model, og vi er nødt til at forsvare dem.

 
  
MPphoto
 
 

  De Rossa (PSE). - (EN) Hr. formand, jeg går stærkt ind for ordførerens indfaldsvinkel til dette spørgsmål. Faktisk spekulerer jeg på, hvorfor vi ikke kan overveje at indføre kørekortet i kreditkortstørrelse hurtigere. Når man tænker på, at vi gik over fra 15 forskellige valutaer til den fælles europæiske valuta i løbet af nogle uger, forekommer det mig, at overgangen fra 110 forskellige kørekortmodeller til et fælles kørekort må være en meget lettere proces.

En af de ting, der bekymrer mig, er udgifterne til at tage kørekort for især unge mennesker. Det må være en hæmsko for dem også at skulle betale for kurser og i mange tilfælde gentage deres prøve. Dette vil føre til, at mange unge mennesker rundt omkring i Europa kører uden det korrekte kørekort og dermed formentlig uden korrekt forsikring.

Jeg ved, at bilistsammenslutningen i Irland vurderede, at en femtedel af førerne på vores veje har midlertidige kørekort. Det er kørekort, som er udstedt ved, at der er betalt et gebyr, og et kørekort er udstedt hen over skranken. Der er mindst 12 måneders ventetid på køreprøver, og hvis folk dumper - hvilket mange gør - kører de på vejene uden tilstrækkelig øvelse og viden i en periode på mindst to år.

Selv om det er en glimrende idé at have fælles standarder over hele Europa, må vi behandle spørgsmålet om, hvorvidt medlemsstaterne sikrer, at mennesker, der får disse midlertidige kørekort, er i stand til at køre sikkert. Trafikdødsstatistikkerne synes at bevise, at de ikke er i stand til det.

 
  
MPphoto
 
 

  Ferber (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, hr. kommissær, kære kolleger, kørekortdirektivet har ført til stor ophidselse netop i mit hjemland. Jeg er meget glad for, at mange af de punkter, som folk dengang med rette kritiserede ved overvejelserne, i dag ikke længere spiller nogen rolle, f.eks. spørgsmålet om en sundhedstest for ældre trafikanter. Det er der allerede blevet sagt noget om.

Hvad angår spørgsmålet om frister, bør vi tage hensyn til, at de enkelte medlemsstater har meget forskellige kulturer og traditioner. I Tyskland har der været et kørekort i over 100 år. Det kan intet andet EU-land hamle op med. Vi har vores egen tradition, andre har deres. Det giver ikke nogen mening, at den europæiske lovgiver eller Europa-Parlamentet går ud over det, som medlemsstaterne hidtil har aftalt.

Med hensyn til indførelsen af et kørekort a la kreditkortet har dette allerede været muligt i over fem år, og medlemsstaterne er selv skyld i det, hvis de endnu ikke har benyttet denne mulighed. Det er imidlertid medlemsstaternes opgave at gøre det og ikke vores opgave at bestemme dette bindende for alle på europæisk plan.

Lad mig komme med endnu et kritikpunkt: På det nye kørekort skal der være en chip. Det koster penge og giver intet. Hvorfor talte vi i den foregående lovgivningsperiode om nummerkoder og lign.? For at man kan forstå kørekortet i alle lande. Vi har ikke brug for nogen chip - det koster kun penge og giver intet.

Jeg er meget glad for, at problemet med påhængskøretøjerne blev løst. Jeg har diskuteret meget indgående med ordføreren i denne sag, og jeg mener, at vi har fundet en god, praktisk og borgervenlig løsning. Lad os også finde en borgervenlig løsning i forbindelse med udskiftningspligten og lign. Vi irriterer folk mere, hvis vi ønsker at gøre dem lykkelige herfra, end vi gavner dem.

Derfor retter jeg min anmodning mod Dem, hr. kommissær. De har jo den ærefulde opgave at dømme de 129 foreliggende ændringsforslag endegyldigt. De er meget tæt på Rådets holdning. Det er i borgernes interesse.

 
  
MPphoto
 
 

  Doyle (PPE-DE). - (EN) Hr. formand, jeg vil skynde mig at tilføje til hr. De Rossas indlæg, at de fleste af dem, der kører med midlertidige kørekort i Irland, gør det lovligt - så vanvittigt er vores system - hvis nogen skulle tro, at en femtedel af førerne bryder loven. Det er ikke tilfældet.

Jeg støtter fuldt ud det tredje direktiv om kørekort, som vi behandler nu, og jeg takker hr. Grosch for det arbejde, han har udført med det. Vi forsøger at sikre øget fri bevægelighed for vores borgere, at bekæmpe forfalskning og frem for alt at fremme færdselssikkerheden. Jeg behøver ikke at fremhæve færdselsdrabene i hver eneste medlemsstat, og dette er kun et meget lille bidrag.

Et plastickørekort i kreditkortstørrelse ville være ideelt. De nuværende papirkørekort opfordrer til forfalskning. Vi kunne have en kreditkorttype med en valgfri mikrochip for at styrke yderligere foranstaltninger mod forfalskning. Jeg er enig i, at det bør fornyes regelmæssigt, også for at styrke beskyttelse mod forfalskning og udskifte fotografiet af indehaveren. Det ville også sætte en stopper for kørekortturismen ved at sikre en indehaver, et kørekort. Hvis man for øjeblikket, som vi eufemistisk siger på engelsk, "mister" sit kørekort, kan man få et europæisk kørekort eller få et kørekort i et andet land. "Miste" betyder, at man har fået inddraget kørekortet på grund af en grov lovovertrædelse!

En harmonisering af tidspunkterne for lægeundersøgelser for erhvervschauffører er uden tvivl positivt, og det samme gælder mindstekriterier for køreprøvesagkyndiges uddannelse. Dette område er aldrig blevet harmoniseret, og det er meget vigtigt, at vi går i den retning.

Jeg går ind for, at alle kørekort bliver udskiftet med kreditkorttypen, når de skal fornyes. Jeg ved, at der er diskussion om dette, og at der er to muligheder. Det store problem for øjeblikket er, at vi ikke må begrænse indehaverens ret til at køre. Jeg tror, at der er en underbevidst frygt for at udskifte alle papirkørekort, når de skal fornyes. Folk, navnlig de ældre, er bange for, at deres ret til at køre på en eller anden måde vil være truet, og at de ikke vil få deres kørekort tilbage. Vi må garantere, at der ikke vil blive nogen begrænsning af retten til at køre, og at alle kørekort vil blive overført, når de skal fornyes. Jeg støtter også på det kraftigste retten til at trække et påhængskøretøj eller en campingvogn på under 3,5 t med et kørekort til bil.

 
  
MPphoto
 
 

  Jałowiecki (PPE-DE).  - (PL) Hr. formand, jeg beklager, men jeg må begynde med at svare på de tidligere bemærkninger fra hr. Piecyk, der sagde, at enhver der ikke består den tyske teori- og egnethedsprøve, der passende er kendt som Idiotentest, kan anvende forskellige trick for at få kørekort i et andet land, f.eks. Den Tjekkiske Republik. Jeg kan forsikre hr. Piecyk om, at kravene til at få kørekort i både Den Tjekkiske Republik og i Polen er langt strengere end blot at bestå en Idiotentest. Der kræves høje standarder ikke blot af førerne, men også af svejsere, læger og sygeplejersker, som er meget efterspurgte i de gamle EU-medlemsstater.

Jeg vil nu gå over til min hovedbekymring. Grosch-betænkningen kombinerer to emner, som vi af erfaring ved er yderst komplekse. Det første er ønsket om standardisering eller harmonisering, og det andet er ønsket om at sikre overholdelse af subsidiaritetsprincippet. Der er ikke tvivl om, at kørekort skal standardiseres, da vi ikke kan forvente, at enhver politibetjent i et hvilket som helst europæisk land skal kende alle de forskellige former. Selv om det er meget fristende, bør en standardisering dog ikke følges op med foranstaltninger, der griber ind i de enkelte medlemsstaters suveræne love, f.eks. love vedrørende førerens alder, lægeundersøgelser eller systemer for uddannelse af kørelærere. Jeg vil lykønske hr. Grosch med at have undgået denne fristelse.

Det er imidlertid af afgørende betydning at oprette et europæisk netværk af databaser. Indtil et sådant netværk etableres, vil det være umuligt at begrænse falsknerier og følgelig øge trafiksikkerheden. Det skyldes som bekendt, at de, der ikke kan få kørekort på lovlig vis, tager tilflugt til ulovlige midler og udgør en trussel for sig selv og andre, da de ikke har de nødvendige færdigheder til at køre et køretøj. Jeg er blevet bekendt med, at Kommissionen har haft problemer med at implementere denne database, og jeg må indrømme, at jeg synes, at det er forvirrende. Når man tager i betragtning, at man nu til dags let kan købe varer på internettet, reservere flybilletter eller udføre komplicerede bankoperationer, hvorfor skulle Kommissionen så betragte opsætningen af et sådant system som en næsten herkulisk opgave?

 
  
MPphoto
 
 

  Koch (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, kære kolleger, det fælles europæiske kørekort er for længst forældet, ikke som et ekstra, men som den eneste gyldige model. Det ville være interessant at bladre i kataloget med de i dag 110 gældende modeller og studere gyldigheden samt sikkerhedskendetegnene - alene med henblik på anvendelsen er sådant et katalog ikke praktisk. Udskiftningen af gamle kørekort vil ikke få nogen indehavere af kørekort til i højere grad at køre efter reglerne. Det vil heller ikke føre til en forbedring af køretøjets udrustning, hvad angår sikkerhedskomponenter, men det vil forbedre den frie bevægelighed og bidrage til en betydeligt øget sikkerhed for borgere, hvad enten de deltager i vejtrafikken eller ej.

Opdateringen af kørekort er en sikkerhedsgevinst, den er ubureaukratisk, og den finder sted under fuld overholdelse af subsidiaritetsprincippet. Medlemsstaterne bør, idet de handler subsidiært, gøre udskiftningen mulig på adskillige måder, f.eks. også som led i en anmeldelse af motorkøretøjer eller en regulær hovedundersøgelse af et motorkøretøj. Begge dele finder oftere sted end en opdatering af kørekortet, er virkelig bureaukratisk og tilmed meget dyrt.

Det er allerede en sikkerhedsgevinst for enhver motorkøretøjsbruger i udlandet, hvis generende og kraftfulde ubehageligheder i forbindelse med vejkontroller, men også ved leje af bil, hører fortiden til takket være det aktuelle læselige kørekort. Ubehageligheder, som beviseligt giver stress og dermed fører til risici i vejtrafikken.

Som led i bekæmpelsen af terrorisme mener jeg, at et kørekort, som kan kontrolleres, i høj grad er legitimt. Den person, der er i besiddelse af det, skal kunne identificeres, uden at der opstår tvivl. Mulighederne for svig forringes således, forfalskningssikkerheden øges, føreren af en bus eller et køretøj til transport af farligt gods vil også virkelig have legimitation til at køre det pågældende køretøj.

Hvis vi ønsker at bekæmpe kørekortturismen seriøst, har vi brug for et overordnet register over udstedte kørekort i et netværk af nationale registre. Vi opfylder dette mål i 2030 på de betingelser, udvalget har vedtaget. Længere bør vi virkelig ikke udskyde vores mål nu.

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, næstformand i Kommissionen. - (FR) Hr. formand, jeg vil gerne takke alle de medlemmer af Parlamentet, der har deltaget i disse vigtige forhandlinger. Jeg skal også takke Mathieu Grosch for denne betænkning, hvis høje kvalitet alle er enige om. Jeg takker Dem og Transport- og Turismeudvalget varmt for Deres støtte og Deres forbedring af Kommissionens tekst. Bravo, hr. Grosch! Det er et ekstremt følsomt emne for de europæiske borgere, og det er lykkedes Dem at finde den rigtige balance. Jeg har hørt nogle af Dem advare Unionen mod overdreven regulering, men jeg må trods alt sige, at det nye kørekort, som jeg allerede har set et par eksemplarer af rundt omkring i visse medlemsstater, efter min mening kan øge sikkerheden for alle, lette anvendelsen for brugerne og øge subsidiariteten, idet visse beslutninger er op til medlemsstaterne.

Jeg mener derfor, at teksten er meget velafbalanceret. Mine damer og herrer, det er sandt, at vi lovgiver om et meget følsomt emne. Hr. formand, kørekortet er det for øjeblikket mest udbredte bevis i Unionen. For knap 300 millioner indehavere er kørekortet ofte blevet en nødvendighed for deres mobilitet, deres liv i dagligdagen. På den anden side viser de forskellige reaktioner klart, at antallet af eksperter er lig med antallet af kørekortindehavere, og at hver enkelt ekspert har sin egen mening om emnet.

I lyset af den enighed, der blev opnået i Rådet i oktober sidste år, og afstemningen i Deres udvalg tegner der sig dog en meget bred konsensus, hvilket bekræfter, at de øvrige institutioner i vid udstrækning er enige i de af Kommissionen foreslåede mål. Som følge af de mange ændringsforslag og forskellige reaktioner kan jeg naturligvis ikke komme ind på alle punkter.

Hr. ordfører, jeg kan sige, at Kommissionen kan acceptere næsten alle Deres ændringsforslag, men at den dog ser sig nødsaget til at afvise enkelte ændringsforslag, som, selv om hensigten er prisværdig, på en måde destabiliserer teksten og gør den tungere. Det var én etape, og vi ved godt, at der kommer endnu flere forbedringer. Jeg tænker f.eks. på ændringsforslag 97-129. Hr. formand, jeg fremsender naturligvis Kommissionens detaljerede svar på samtlige ændringsforslag skriftligt, men jeg vil især gerne besvare et par spørgsmål og allerførst komme med en forklaring på ombytningen af de eksisterende kørekort.

Ordføreren, hr. Grosch, foreslår, at de eksisterende kørekort ombyttes inden for en periode på 10 år, hvad angår de gamle kørekortmodeller i papir, og inden for en periode på 20 år for de øvrige modeller. Det er rigtigt, at Kommissionen oprindeligt ikke havde foreslået at ombytte alle de eksisterende kørekort. Nylige afsløringer af dokumentfalsk og falske kørekort, som nogle af Dem har nævnt under betegnelsen "kørekortturisme", har imidlertid ændret medlemsstaternes holdning til dette emne.

Mine damer og herrer, en generaliseret ombytning vil gøre det muligt at opdatere databaserne, at inddrage de falske kørekort samt de dobbelte og nogle gange tredobbelte kørekort, som mange borgere er i besiddelse af. Denne operation vil bidrage direkte til at forbedre kontrollen på vejene og skabe et supplerende middel til at reducere straffriheden. I øvrigt vil oprettelsen af et computerbaseret netværk ligeledes bidrage til at nå dette mål. I denne forbindelse skal jeg underrette Parlamentet om, at Kommissionen arbejder sammen med medlemsstaterne om oprettelse af et kørekortnetværk. Denne database forbinder de nationale databaser med hinanden, og det hermed forbundne arbejde vil blive afsluttet i 2005.

Derfor kan Kommissionen acceptere alle ændringsforslagene, og jeg er ikke i tvivl om, at Grosch-betænkningens formulering åbner mulighed for frugtbare drøftelser i Rådet om ombytning af de eksisterende kørekort. Kommissionen kan naturligvis ikke acceptere de ændringsforslag, som ikke går i denne retning, og som ville forhindre, at de nævnte problemer ville kunne løses i fremtiden.

Jeg vil også gerne sige et par ord om den begrænsede administrative gyldighedsperiode. Kommissionen har foreslået en administrativ gyldighedsperiode på 10 år for fremtidige kørekort. Dette dokument, som stadfæster førerens ret til at køre bil, skal være forsynet med et nyt foto og beskyttet mod forfalskning med de nyeste teknologier. Dette gør det muligt at udøve effektiv kontrol og forbedre færdselssikkerheden uden overdrevne omkostninger.

Kommissionen foreslog imidlertid ikke at knytte en lægeundersøgelse til denne regelmæssige fornyelse, da vi inden for dette område skal tillægge medlemsstaterne et vist ansvar i subsidiaritetens navn. Det var den begrænsede administrative gyldighedsperiode, som vi alligevel finder interessant, da den er med til at bekæmpe forfalskning og opdatere kørekortene uden for mange formaliteter. Som sagt stillede Kommissionen ikke forslag om regelmæssige lægeundersøgelser, og den begrænsede gyldighedsperiode er ikke automatisk forbundet med denne kontrol, som er medlemsstaternes ansvarsområde.

Jeg skal takke alle dem, der har nævnt motorcykelproblematikken, især med hensyn til de unge og nogle gange de mindre unge motorcykelførere. En i forsamlingen har understreget, at man i en vis alder kan have smag for motorcykler, uden at man nødvendigvis er klar til at køre på dem. Vi skal være meget opmærksomme på dette problem. Motorcyklister er 16 gange oftere impliceret i ulykker end bilister. Hvis den aktuelle tendens fortsætter, og vi ikke træffer nogen forholdsregler, vil op til én ud af tre dræbte i 2010 være førere af tohjulede motorkøretøjer.

Jeg har udøvet hvervet som sundhedsminister i en medlemsstat, og jeg kan fortælle, at jeg på livstid vil være mærket af det høje antal omkomne, men også af de mange ulykker, som gør unge tetraplegiske. Jeg mener derfor, at vi skal være ekstremt opmærksomme på dette spørgsmål.

Hr. formand, derfor vil jeg gerne straks takke de medlemmer af Parlamentet, der omkring og sammen med ordføreren har udført et ganske fremragende stykke arbejde. Jeg er sikker på, at vores europæiske medborgere vil sætte stor pris på dette fremskridt, selv om teksten naturligvis skal forbedres yderligere.

Jeg har hørt nævnt og er opmærksom på problemet med kørekortets pris og kravet om uddannelse af de køreprøvesagkyndige. Det er endnu et aktions- og undersøgelsesområde i medlemsstaterne, for det skal undgås, at især den unge generation har problemer med at få kørekortet, som for mange unge er et instrument, der giver dem mulighed for at træde ind i erhvervslivet. Det var, hvad jeg ville sige.

Hr. ordfører, jeg accepterer således Deres ændringsforslag på Kommissionens vegne. Jeg er nødt til at afvise enkelte af dem, men jeg vil ikke desto mindre takke forslagsstillerne for deres bidrag til disse forhandlinger, som ikke må undervurderes, når man ser, hvor stor betydning de har for de europæiske borgeres hverdag.(1)

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted onsdag kl. 11.30.

 
  

(1) Kommissionens holdning til Parlamentets ændringsforslag: se bilag.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik