Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 22. helmikuuta 2005 - Strasbourg EUVL-painos

16. Ajokortit (jatkoa keskustelulle)
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Esityslistalla on seuraavana jatkoa keskustelulle ajokorteista.

 
  
MPphoto
 
 

  Titley (PSE). (EN) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen ajokortteja koskeviin ehdotuksiin, sillä ne merkitsevät suurta edistysaskelta petosten torjunnassa, tieliikenteen parantamisessa ja ennen kaikkea kansalaisten vapaaseen liikkuvuuteen liittyvän oikeusvarmuuden turvaamisessa. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että kuljettajantutkinnon vastaanottajia koskevia vaatimuksia tiukennetaan. En pitänyt komission alkuperäisistä ehdotuksista, sillä mielestäni ne olivat liian byrokraattisia ja liian monimutkaisia. Ne olisivat aiheuttaneet tarpeetonta haittaa tietyille ryhmille, kuten matkailuvaunuille, joten onnittelen esittelijää siitä, että hän on laatinut yksinkertaisemman ja käytännöllisemmän ehdotuksen.

Meidän on kuitenkin tarkasteltava perusteellisemmin moottoripyöriä koskevaa kysymystä, sillä kansalliset käytännöt ja ongelmat vaihtelevat suuresti eri jäsenvaltioissa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ongelmana eivät ole niinkään nuoret moottoripyöräilijät vaan keski-ikäiset miehet – minun kaltaiseni miehet – joilla on keski-iän kriisi ja jotka ostavat nopeita moottoripyöriä ja tappavat niillä itsensä. Nuoret moottoripyöräilijät eivät ole aiheuttaneet suuria ongelmia tiukkojen koevaatimustemme ja etenkin mopoilijoita koskevien koevaatimustemme ansiosta.

Muissa maissa moottoripyörät ja mopot aiheuttavat kuitenkin erilaisia ongelmia, ja siksi katson, ettei komission ja parlamentin esittämä yleispätevä ehdotus toimi. Olenkin esittänyt yhdessä joidenkin PSE-ryhmän kollegojeni kanssa tarkistuksia, jotka mahdollistavat kahtalaisen lähestymistavan, jossa otetaan huomioon ajoluvan portaittaisen antamisen periaatteet.

Toisessa lähestymistavassa mopoilijoilta vaaditaan käytännön koe, minkä jälkeen sovelletaan kaksivaiheista ajoluvan portaittaista antamista. Toisessa lähestymistavassa mopoilijoilta ei vaadita käytännön kokeita, mutta kaikkein suurempitehoisten moottoripyörien kuljettajiin sovelletaan kolmivaiheista ajoluvan portaittaista antamista. Molemmissa tapauksissa jäsenvaltioille pitäisi jättää harkintavalta päättää raskaiden moottoripyörien suorien ajolupien vaatimasta vähimmäisiästä, joka voi olla 21 vuodesta 27 vuoteen. Toivon, että voimme ratkaista tämän moottoripyöriä koskevan ongelman äänestyksen aikana.

 
  
MPphoto
 
 

  Dionisi (PPE-DE).(IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, onnittelen esittelijää jäsen Groschia hänen laatimastaan mietinnöstä. Ajokorteista annettu direktiivi on hyvin monimutkainen ja monisyinen. Mielestäni se on kaiken kaikkiaan suuri edistysaskel vapaan liikkuvuuden, petosten mahdollisuuden torjumisen ja tieturvallisuuden parantamispyrkimysten näkökulmasta. Euroopan tieliikenteessä kuolee vuosittain yli 40 000 ihmistä, ja tämä huolestuttava tilastotieto edellyttää vakavaa ja kiireistä huomiota.

Moottoripyöräilijät ovat eräs onnettomuusalttiimmista ryhmistä. Italiassa on käytössä kolmannes koko Euroopan kaksipyöräisistä ajoneuvoista ja 60 prosenttia skoottereista. Siksi olen seurannut huolestuneena ikärajoja koskevaa keskustelua, mutta onneksi sen tuloksena hyväksyttiin jonkinlainen joustovara. Esimerkiksi Italiassa mopoa saa ajaa jo 14-vuotiaasta, mutta useat tutkimukset ovat osoittaneet, että kyseinen ikäryhmä ei ole onnettomuusalttein. Minun maassani ja etenkin suurimmissa kaupungeissa skootterit ja mopot ovat hyvin suosittuja liikennemuotoja, ja ne ovat hyvä vaihtoehto autoille. Tieliikennettä ei varmastikaan paranneta poistamalla ne liikenteestä vaan opettamalla ihmisille, miten ajaa turvallisesti ja järjestämällä kouluissa koulutus- ja valmennuskursseja.

Yleensä portaittainen järjestelmä on järkevä, mutta mietinnössä esitetään liiallista sääntelyä, jolla ei paranneta komission ehdotusta, eikä sillä edistetä yhdenmukaistamistavoitteen saavuttamista. Mitä järkeä on myöntää moottoripyöräkortti 24-vuotiaalle ja sallia autokortin myöntäminen vasta 17-vuotiaalle?

Lopuksi totean, että jokaista eri ajoneuvoluokkaa koskevien kokeiden käyttöönottaminen ei salli käyttäjien tai etenkään viranomaisten hallinnoida ja seurata järjestelmää, eikä ole pienintäkään taetta siitä, että turvallisuus paranisi. Tätä kysymystä on tarkasteltava rohkeasti rankaisematta kuitenkaan moottoripyöräilijöitä muiden ajoneuvoluokkien kuljettajia ankarammin vain siitä syystä, että haluamme rauhoittaa omatuntoamme. Kehotan kaikkia kollegojani pohtimaan tarkasti näitä kahta näkökohtaa, jotta parannetaan turvallisuusstandardeja ja saavutetaan yhdenmukaistamistavoite ottamalla käyttöön järkevät ja toteutettavissa ja hallinnoitavissa olevat säännöt.

 
  
MPphoto
 
 

  Leichtfried (PSE). (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluaisin tarkastella kahta mietinnössä esitettyä kohtaa, joita on mielestäni syytä painottaa erityisesti. Ensinnäkin olen tyytyväinen siihen, että liikenne- ja matkailuvaliokunta on irtaantunut komission luonnoksesta ja omaksunut sen kannan, ettei direktiivissä pitäisi säätää pakollisista lääkärintarkastuksista tietystä iästä alkaen, sillä mielestäni tällainen säännös olisi johtanut aiheettomaan syrjintään.

Ei ole minkäänlaisia tilastotietoja siitä, että ikääntymiseen liittyvä terveyden heikkeneminen aiheuttaisi kohtuuttomasti onnettomuuksia. Lisäksi on muistettava, että me kaikki joudumme näkemään, miten eri puolilla Eurooppaa ja etenkin maaseutualueilla suljetaan nykyään ruokakauppoja, pankkeja, postitoimistoja ja niin edelleen. Monet iäkkäät ihmiset elävät tällaisilla alueilla, ja olisi varmastikin väärin viedä heiltä heidän ajokorttinsa ja vaarantaa käytännössä heidän mahdollisuutensa täyttää perustarpeensa.

Toinen näkökohta, johon haluan kiinnittää huomiota, liittyy 10 vuoden määräaikaan. Suhtauduin alun perin epäilevästi tähän kohtaan, mutta ymmärrän, että yhdenmukaisen säännön laatiminen edellyttää sen hyväksymistä, että joissakin maissa ajokorttia käytetään paitsi ajolupana myös henkilöllisyystodistuksena. Saanen kääntää tämän asian päälaelleen ja ehdottaa, että jos tämä 10 vuoden määräaika hyväksytään, kuten mielestäni pitäisi tehdä, voisi olla järkevää varmistaa, että tällaista ajokorttia voidaan käyttää kaikkialla henkilöllisyystodistuksena. Tämän tuomat edut kompensoisivat niitä haittoja, joita määräajalla on joihinkin maihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Wortmann-Kool (PPE-DE). (NL) Arvoisa puhemies, haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää hänen tärkeästä työstään, sillä tämä iltapäivä ja tämä ilta ovat jälleen kerran osoittaneet, ettei se ole ollut helppoa. Haluaisin pohtia muutamaa avainkohtaa. Ensinnäkin meidän on torjuttava tosissamme Euroopassa tehtäviä petoksia, ja näin ollen tasoitettava sille tietä, mutta se on mahdotonta jos Euroopassa on käytössä 110 erilaista ajokorttimallia. Siksi katson, että on ensisijaisen tärkeää, että ajokortit uusitaan kymmenen vuoden välein ja että siirrymme käyttämään kymmenen vuoden kuluessa yhtä ainoaa luottokorttimallista ajokorttia, jota ei voi väärentää. Emme voi soveltaa tähän kysymykseen toissijaisuusperiaatetta. Parlamentti ei ottaisi itseään vakavissaan, jos tekisimme ensin päätöksen ja tarvitsisimme sen jälkeen 80 vuotta sen täytäntöönpanoon.

Toiseksi komission ehdotus on liian rajoittava matkailuvaunujen, venetrailerien ja hevosperävaunujen omistajien näkökulmasta, sillä ehdotuksen mukaan heidän on hankittava täydentävä E-luokan ajolupa tavanomaisen B-luokan ajoluvan lisäksi. Olen tyytyväinen siihen, että valtaosa teistä on kannattanut ehdotustani, jolla pyritään säilyttämään nykytilanne. Koska meillä ei ole minkäänlaisia todisteita siitä, että tämä olisi vaarallista, meidän ei saa tehdä säännöistä tarpeettoman monimutkaisia.

Kolmanneksi totean kuorma-autojen kuljettajantutkinnoista, että jos seuraamme liikenne- ja matkailuvaliokunnan esitystä, kuorma-autojen ajolupien portaittaista antamista sovellettaisiin 24 ikävuoteen asti. Mielestäni se menee liian pitkälle. 18-vuotiaan sallitaan ajaa suurta Landroveria, mutta kuorma-auton kuljettajalta vaaditaan suoralta kädeltä 24 vuoden ikää. Tämä on todella aivan järjetöntä ja täysin epäoikeudenmukaista.

Siksi olen esittänyt jäsen Bradbournin tuella yhdessä Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän kanssa tarkistuksen, joka mahdollistaa sen, että kuorma-autoa voivat ajaa 21-vuotta täyttäneet, kuten nyt on käytäntönä. Haluaisin kehottaa parlamenttia tukemaan tätä hyvin tärkeää tarkistusta. Ehdotettu 10 vuoden määräaika on tärkeä yhdenmukaisten ajokorttien ottamiseksi käyttöön Euroopassa ja todellisten petosten torjumiseksi. Kiitän teitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincenzi (PSE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kannatan voimakkaasti tieliikenteen ja etenkin moottoripyöräilijöiden turvallisuuden parantamista.

Mielestäni tältä osin olisi hyödyllistä yhdenmukaistaa neljää yleisperiaatetta, jotka on jo sisällytetty direktiiviin. Viittaan ajoluvan portaittaisen antamisen periaatteeseen ja koulutuksen ensisijaisen tärkeään tehtävään; sen välttämiseen, että autoilijat ja moottoripyöräilijät asetetaan eri asemaan ajolupia myönnettäessä; sen tiedostamiseen, että nopeutta ja teho/painosuhdetta on pidettävä onnettomuuksien yhtenä pääsyynä; ja sen ymmärtämiseen, että tilanne vaihtelee voimakkaasti eri puolilla Eurooppaa. Näiden erojen takia meidän olisi kuitenkin vaadittava voimakkaasti turvallisuuden parantamista ja vastuuntunnon lisäämistä tieliikenteessä sen asemesta, että korvaamme kaksipyöräiset ajoneuvot nelipyöräisten ajoneuvojen monokulttuurilla.

Tätä taustaa vasten Euroopan parlamentin muut sosialidemokraattien ryhmän kollegat ja minä olemme esittäneet muutamia tarkistuksia. Niiden tarkoituksena on toisaalta rajoittaa 18-vuotiaiden kuljettajien käyttöön sallittujen moottoripyörien nopeutta ja yksilöidä maiden väliset erot, jotka liittyvät tieliikenteen erilaisiin ajoneuvotyyppeihin. Toisaalta niissä vahvistetaan ajoluvan portaittaisen antamisen periaate, jossa painotetaan ajokokemusta ja käytännön kokeita, kun mopon kuljettaja siirtyy käyttämään nopeampia moottoripyöriä ja jossa otetaan huomioon, että kun kuljettajat siirtyvät ylemmän luokan kuljettajiksi, heillä on jo kaupunkiliikenteessä tarvittava ajotaito ja he käyttäytyvät asianmukaisesti muita tien käyttäjiä kohtaan.

Uskon, että jos näitä näkökohtia yhdenmukaistetaan paremmin, moottoripyöriä koskeva kysymys, jonka monet puhujat ovat ottaneet esille, voidaan sovittaa yhdeksi järjestelmäksi ehdotuksen mukaisesti, josta onnittelen esittelijää.

 
  
MPphoto
 
 

  Kratsa-Τsagaropoulou (PPE-DE).(EL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, ajokortteja koskeva direktiiviehdotus tuo Euroopan unionin lähemmäs kansalaistemme arkipäivää. Lainsäädännön saatavuutta, avoimuutta ja tehokkuutta ollaan parantamassa aloilla, jotka muodostavat perustan vapaalle liikkuvuudelle Euroopan yhtenäismarkkinoilla.

Esittelijämme Mathieu Grosch on tehnyt valtavasti töitä ja pyrkinyt tarmokkaasti sovittamaan yhteen arkaluonteisia näkökohtia ja erilaisia käytäntöjä, ja hän on siten omalla tavallaan edistänyt ehdotuksen parantamista, ja kiitämme häntä siitä.

Ajolupien yhdenmukaistetulla muttei välttämättä homogenoidulla antamisjärjestelmällä autetaan ensinnäkin torjumaan petoksia ja poistamaan sitä hämmennystä, joka voi nykyään helposti syntyä Euroopan unionissa käytössä olevien erilaisten ajolupien takia. Muovikorttimallia olevien ajolupien myöntäminen, vanhojen ajokorttien korvaaminen uusilla 10 vuoden kuluessa ja mikrosirun vapaaehtoinen käyttöönotto helpottavat tarkastuksia ja vähentävät petosten mahdollisuutta. Tätä helpotetaan seuraamusten vastavuoroisella tunnustamisella, ja näin edistetään turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen luomista Euroopan unionissa.

Direktiiviehdotuksella autetaan myös lujittamaan tieliikenteen turvallisuutta, joka on unionin politiikan perustavoite. Tutkinnon vastaanottajien oikeat valintaperusteet, heidän jatkuva kouluttaminen, kuljettajien säännölliset lääkärintarkastukset, ajolupien portaittaisen antamisen periaatteen ulottaminen kattamaan suurempitehoiset ajoneuvotyypit ovat tekijöitä, jotka ohjaavat elämämme, elämämme laadun ja lopulta demokratiamme suojelua. Ne ovat Euroopan sosiaalisen mallin ydin, ja meidän olisi suojeltava niitä.

 
  
MPphoto
 
 

  De Rossa (PSE). (EN) Arvoisa puhemies, kannatan voimakkaasti esittelijän tähän kysymykseen omaksumaa lähestymistapaa. Pohdin itse asiassa, miksemme voisi harkita nopeampaa siirtymistä luottokortin kokoiseen ajokorttiin. Kun pidetään mielessä, että luovuimme 15 eri valuutasta ja siirryimme käyttämään Euroopan yhtenäisvaluuttaa muutamien viikkojen aikana, katson, että 110 erilaisen ajokorttimallin muuttaminen yhdeksi ainoaksi ajoluvaksi on varmastikin paljon helpompi prosessi.

Eräs kohta, joka huolestuttaa minua, on ajoluvan myöntämisestä etenkin nuorille kuljettajille aiheutuvat kustannukset. Heistä ei ole varmaakaan kovin kannustavaa, että heidän on maksettava myös koulutuksesta ja useissa tapauksissa myös kokeiden uusimisesta. Tämä johtaa epäilemättä siihen, että suuri määrä nuoria kuljettajia ajelee Euroopassa ilman asianmukaista ajolupaa ja siksi todennäköisesti myös ilman asianmukaista vakuutusta.

Tiedän, että Irlannissa autoliitto on arvioinut, että viidenneksellä teillämme liikkuvista kuljettajista on väliaikainen ajokortti. Tällaisten ajokorttien antaminen perustuu maksun suorittamiseen ja ajoluvan saamiseen tiskiltä. Kokeen suorittamiseen on ainakin 12 kuukauden jonotuslista, ja jos ihmiset epäonnistuvat kyseisessä kokeessa – kuten suuri osa tekee – he ajavat liikenteessä ilman asianmukaista koulutusta ja asianmukaista tietoa ainakin kahden vuoden ajan.

Vaikka yhteisten eurooppalaisten standardien määrittäminen onkin erinomainen ajatus, meidän on tarkasteltava sitä, varmistavatko jäsenvaltiot, että etenkin tällaisia väliaikaisia ajolupia saavat henkilöt pystyvät ajamaan turvallisesti. Tieliikennekuolemia koskevat tilastotiedot ovat todisteena siitä, ettei näin ole.

 
  
MPphoto
 
 

  Ferber (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisat parlamentin jäsenet, ajokorteista annettu direktiivi on ollut erityisen kuuma puheenaihe minun maassani. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että useat alkuperäisissä ehdotuksissa esitetyt kohdat, joita ihmiset ovat perustellusti arvostelleet, on nyt poistettu. Eräs tällainen kohta on iäkkäiden kuljettajien terveystarkastukset, josta on jo sanottu paljon.

Määräaikoja koskevasta kysymyksestä totean, että meidän olisi ehdottomasti otettava huomioon se, että yksittäisillä jäsenvaltioilla on hyvin erilaiset kulttuurit ja perinteet. Saksassa ajokortit ovat olleet käytössä yli sadan vuoden ajan. Mikään muu Euroopan unionin maa ei voi ylpeillä näin pitkällä historialla ajolupien alalla. Meillä kaikilla on omat perinteemme. Ei ole järkevää, että Euroopan lainsäätäjät ylipäätään tai etenkään Euroopan unioni menevät pidemmälle kuin mitä jäsenvaltiot ovat tähän mennessä sopineet.

Luottokorttimallisen ajokortin käyttöönotosta totean, että tämä vaihtoehto on ollut saatavana viiden vuoden ajan, ja on jäsenvaltioiden oma vika, jos ne eivät vielä ole ottaneet sitä käyttöön. Jäsenvaltioiden tehtävänä on kuitenkin huolehtia sen käyttöönotosta; velvollisuutemme ei ole määrätä tällä tasolla tällaisesta kaikkiin sovellettavasta sitovasta velvollisuudesta.

Saanen arvostella myös erästä toista näkökohtaa. Uuden ajokortin on määrä sisältää mikrosiru. Tästä syntyy lisäkustannuksia, mutta sillä ei saavuteta mitään. Miksi kulutimme aikaa keskusteluihin digitaalikoodeista ja vastaavista viimeistä edellisellä lainsäädäntökaudella? Teimme sen, jotta ajokortin tiedot voidaan lukea kaikissa maissa. Emme tarvitse sirua, sillä se tuo ainoastaan lisäkustannuksia eikä siitä ole mitään hyötyä.

Olen iloinen, että perävaunuja koskeva ongelma on ratkaistu. Keskustelin tästä kysymyksestä hyvin perusteellisesti esittelijän kanssa, ja uskon, että pääsimme hyvään, käytännölliseen ja kansalaisten kannalta suotuisaan ratkaisuun. Tehkäämme kansalaisten kannalta suotuisia ratkaisuja myös ajolupien pakollista vaihtamista toiseen ja vastaavia kysymyksiä koskevissa ongelmissa. Me pikemminkin kiusaamme kuin autamme kansalaisia toteuttamalla nämä ei-toivotut palvelukset.

Arvoisa komission jäsen, siksi käännyn teidän puoleenne, sillä teidän tärkeänä tehtävänä on päättää esittämistämme 129 tarkistuksesta. Nämä ovat hyvin lähellä neuvoston kantaa, ja näin edistetään parhaiten julkista etua.

 
  
MPphoto
 
 

  Doyle (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, kiirehdin lisäämään jäsen De Rossan esitykseen, että useimmat väliaikaisen ajokortin saaneista kuljettajista ajavat Irlannissa laillisesti meillä on tällainen järjetön järjestelmä mikäli ihmiset luulevat, että viidennes kuljettajista rikkoo lakia. Näin ei siis ole.

Kannatan kaikilta osin ajokortteja koskevaa kolmatta direktiiviä, jota käsittelemme parhaillaan, ja kiitän jäsen Groschia hänen työstään sen edistämiseksi. Pyrimme varmistamaan, että kansalaisten vapaata liikkuvuutta edistetään, petoksia torjutaan ja ennen kaikkea, että tieliikenteen turvallisuutta parannetaan. Minun ei tarvinne korostaa tieliikennekuolemia, jotka koskettavat jokaista jäsenvaltiota, ja tämä on vain hyvin pieni askel.

Muovinen luottokorttimallinen ajokortti olisi ihanteellinen ratkaisu. Nykyisiä paperisia ajokortteja on helppo väärentää. Voisimme ottaa käyttöön luottokorttimallisen ajokortin, johon voidaan liittää valinnaisesti mikrosiru, jotta lujitetaan petosten vastaisia toimenpiteitä. Olen samaa mieltä siitä, että petosten vastaisten toimenpiteiden lujittamiseksi ajokortti olisi uusittava säännöllisesti ja myös ajokortin haltijan valokuva olisi uusittava. Näin saataisiin loppumaan myös niin sanottu ajokorttiturismi varmistamalla "yksi haltija, yksi ajolupa" -periaate. Tällä hetkellä käytäntönä on, että jos henkilö – kuten sanomme eufemistisesti – "menettää" ajokorttinsa, hän voi saada eurooppalaisen ajokortin tai toisen maan ajokortin. Menettäminen tarkoittaa, että ajokortti on peruutettu jonkin vakavan rikkomuksen takia!

Ammattikuljettajien lääkärintarkastusten määräaikojen yhdenmukaistaminen on hyvä asia samoin kuin kuljettajantutkinnon vastaanottajien koulutusta koskevien vähimmäisvaatimusten määrittäminen. Tätä alaa ei ole koskaan yhdenmukaistettu ja on erityisen tärkeää, että seuraamme tätä tietä.

Kannatan sitä, että kaikki ajokortit korvataan luottokorttimallisella ajokortilla, kun vanhat on määrä uusia. Tiedän, että tästä kysymyksestä käydään keskustelua ja että vaihtoehtoja on kaksi. Tällä hetkellä eräs suuri ongelma on se, että emme saa rajoittaa ajokortin haltijan ajo-oikeuksia. Uskon, että kaikkien paperisten ajokorttien uusimista pelätään piilotajunnassa. Ihmiset ja etenkin iäkkäät ihmiset pelkäävät, että heidän ajo-oikeutensa on jollakin tavalla uhattuna ja etteivät he saa ajolupaansa takaisin. Meidän olisi annettava takeet siitä, ettei ajo-oikeuksiin puututa ja että kaikki ajokortit vaihdetaan uusiin, kun ne on määrä uusia. Kannatan voimakkaasti myös ehdotusta, jonka mukaan autokortti oikeuttaisi vetämään alle 3,5 tonnin painoista perävaunua tai matkailuvaunua.

 
  
MPphoto
 
 

  Jałowiecki (PPE-DE).   (PL) Arvoisa puhemies, niin paljon kuin pahoittelenkin sitä, mutta minun on aluksi vastattava jäsen Piecykin aiemmin esittämiin huomautuksiin, sillä hän totesi, että jokainen, joka epäonnistuu Saksan teoria- ja asennetestissä, joka tunnetaan yleisesti ilmaisulla Idiotentest, voi turvautua erilaisiin keinoihin saadakseen ajokortin toisessa maassa, esimerkiksi Tšekin tasavallassa. Haluaisin vakuuttaa jäsen Piecykille, että sekä Tšekin tasavallassa että Puolassa ajokortin myöntämistä koskevat vaatimukset ovat selvästi tiukemmat kuin niin kutsutun Idiotentestin vaatimukset. Niin kuljettajien kuin hitsaajien, lääkärien ja sairaanhoitajienkin, jotka ovat hyvin kysyttyjä vanhoissa EU:n jäsenvaltioissa, on täytettävä korkeat standardit.

Haluaisin seuraavaksi tarkastella varsinaista huolenaihettani. Jäsen Groschin mietinnössä yhdistetään kaksi asiaa, joiden tiedämme käytännön kokemusten perusteella olevan äärimmäisen monimutkaisia. Näistä ensimmäinen liittyy standardoimis- tai yhdenmukaistamispyrkimyksiin ja toinen haluun varmistaa, että toissijaisuusperiaatetta noudatetaan. Ei ole epäilystäkään siitä, että ajokortteja on standardoitava, sillä emme voi olettaa, että kaikki eurooppalaiset poliisiviranomaiset tuntevat ajokorttien kaikki mahdolliset muunnokset. Vaikka se tuntuisikin houkuttelevalta, standardoinnin ei pitäisi johtaa toimiin, joilla puututaan yksittäisten valtioiden suvereeniin oikeuteen, esimerkiksi kuljettajan ikää, lääkärintarkastuksia tai kokelaiden kouluttamisjärjestelmiä koskeviin säännöksiin. Haluaisin onnitella jäsen Groschia siitä, ettei hän ole antanut periksi tälle houkutukselle.

On kuitenkin ensisijaisen tärkeää, että perustamme eurooppalaisen tietokantaverkoston. Ennen kuin tällainen verkosto on perustettu, on mahdotonta vähentää väärennöksiä ja parantaa siten tieliikenteen turvallisuutta. Kuten hyvin tiedämme, tämä johtuu siitä, että ne henkilöt, jotka eivät voi saada ajokorttia laillisesti, turvautuvat laittomiin keinoihin, ja he ovat uhkana itselleen ja toisille, sillä heillä ei ole tarvittavia ajotaitoja. Minun tietooni on tullut, että Euroopan komissio on kokenut ongelmia tämän tietokannan toteuttamisessa, ja minun on myönnettävä, että mielestäni se on hämmentävää. Nykypäivänä Internetissä on helppoa tehdä ostoksia, varata lentolippuja tai suorittaa monimutkaisia pankkiasioita, joten miksi komissio pitää tällaisen järjestelmän perustamista lähes herkulesmaisena tehtävänä? Kiitän teitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Koch (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, yhteinen eurooppalainen ajokortti olisi pitänyt ottaa käyttöön jo kauan sitten, eikä ainoastaan jonkinlainen täydentävä malli vaan yksi ainoa voimassa oleva malli. Vaikka olisikin mielenkiintoista selata läpi nykyään voimassa olevat 110 mallia sisältävä luettelo ja tutkia erilaisia voimassaoloaikoja ja turvaominaisuuksia, tällaisen luettelon käyttö ei ole käytännöllistä. Vanhojen ajokorttien vaihtaminen uusiin ei saa kortin haltijoita noudattamaan tieliikennesääntöjä yhtään paremmin, eikä sen tuloksena ajoneuvoihin asenneta parempia turvalaitteita, mutta sillä edistetään vapaata liikkuvuutta ja parannataan merkittävästi ihmisten turvallisuutta niin tieliikenteessä kuin muuallakin.

Ajokortteja ajantasaistamalla parannetaan turvallisuutta lisäämättä kuitenkaan byrokratiaa, ja sen toteuttamisessa noudatetaan kaikilta osin toissijaisuusperiaatetta. Itsemääräämisoikeuttaan käyttäen jäsenvaltioiden olisi tarjottava useita vaihtoehtoisia tapoja vaihtaa ajokortti uuteen, esimerkiksi ajoneuvon rekisteröinnin tai katsastuksen yhteydessä. Nämä suoritetaan paljon useammin kuin ajokorttien uusiminen, niihin liittyy merkittäviä muodollisuuksia, ja lisäksi ne ovat paljon kalliimpia.

Kaikki ulkomailla ajavat kuljettajat voivat luottaa korkeampaan turvallisuuden tasoon, sillä kun heidät pysäytetään teiden varsilla tehtävää tarkastusta varten taikka kun he vuokraavat auton, he välttyvät kiusallisilta ja hermoja raastavilta sekaannuksilta päivitetyn ja luettavan ajokorttinsa ansiosta. On todistettu, että tällaiset sekaannukset aiheuttavat stressiä, joka lisää kuljettajien vaaratilanteita liikenteessä.

Katson, että terrorismin vastaisten toimien näkökulmasta on täysin oikeutettua vaatia varmennettavaa ajokorttia. Kortin haltija on voitava tunnistaa ilman minkäänlaista epäilystä. Näin pienennetään petosten mahdollisuutta, ajokorteista tulee vaikeampia väärentää, ja voimme olla varmoja siitä, että linja-auton tai vaarallisia aineita kuljettavan ajoneuvon kuljettaja on pätevä ajamaan kyseistä ajoneuvoa.

Jos haluamme ryhtyä vakaviin toimiin ajokorttiturismin torjumiseksi, meidän on otettava käyttöön myönnettyjä ajokortteja koskeva rekisteri, joka olisi osa kansallisten rekisterien verkostoa. Jos valiokunnan oletukset osoittautuvat perustelluiksi, saavutamme tämän tavoitteen vuonna 2030. Emme saa lykätä tavoitteitamme yhtään pidemmälle.

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, komission varapuheenjohtaja. (FR) Arvoisa puhemies, haluan kiittää kaikkia niitä parlamentin jäseniä, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun, joka on mielestäni ollut todellakin tärkeä. Haluaisin myös kiittää jäsen Groschia hänen mietinnöstään, jonka korkeasta laadusta olemme yksimielisiä. Kiitän häntä ja liikenne- ja matkailuvaliokuntaa lämpimästi heidän tuestaan ja sanoisinko komission tekstin parantamisesta. Onnitteluni jäsen Grosch! Tämä kysymys on Euroopan kansalaisille hyvin arkaluonteinen aihe, mutta olette onnistunut löytämään oikean tasapainon. Olen tietenkin kuullut, miten jotkut teistä ovat varoittaneet unionia liiallisesta sääntelystä, mutta minun on kuitenkin sanottava, että tämä uusi ajokortti – olen jo nähnyt tällaisia joissakin jäsenvaltioissa – lisää mielestäni jokaisen turvallisuutta, tekee ajokortin käytöstä yksinkertaisempaa ja siihen sisältyvä toissijaisuusperiaate jättää jäsenvaltioiden vastuulle useita päätöksiä.

Sanoisin siksi, että kyse on hyvin tasapainoisesta tekstistä. Arvoisat parlamentin jäsenet, on totta, että olemme sääntelemässä hyvin arkaluonteista aihetta. Arvoisa puhemies, ajotutkinto on nyt kaikkein laajimmalle levinnyt tutkinto Euroopan unionissa: lähes 300 miljoonalla ihmisellä on ajokortti, ja heidän liikkuvuutensa ja jokapäiväinen elämänsä on siitä usein riippuvainen. Toisaalta vastausten moninaisuus osoittaa, että asiantuntijoita on kuitenkin yhtä monta kuin on ajokortin haltijoitakin ja että jokaisella asiantuntijalla on oma mielipiteensä aiheesta.

Neuvostossa viime lokakuussa tehdyn sopimuksen valossa ja valiokunnassa – teidän valiokunnassanne – toimitetun äänestyksen valossa asiasta vallitsee hyvin laaja yhteisymmärrys, mikä on osoituksena siitä, että muut toimielimet jakavat pitkälti komission tavoitteet. Koska tekstiin on esitetty useita tarkistuksia ja reaktiot ovat erilaisia, on selvää, etten voi vastata jokaiseen kohtaan.

Voin kertoa teille jäsen Grosch, että komissio voi hyväksyä lähes kaikki tarkistuksenne. Toisaalta se katsoo kuitenkin olevansa velvollinen ehdottamaan, että hylkäätte muutaman tarkistuksen, jotka tekisivät tekstistä jollain tavoin epätasapainoisen ja ongelmallisemman, vaikka näillä tarkistuksilla onkin hyvä tarkoitus. Tämä on vain yksi vaihe, ja tiedämme, että tekstiin tehdään vielä uusia parannuksia. Puhun nyt esimerkiksi tarkistuksista 97–129. Arvoisa puhemies, on selvää, että varmistan, että komissio toimittaa kirjallisena yksityiskohtaisen vastauksen kaikkiin tarkistuksiin, mutta haluaisin vastata etenkin muutamaan kysymykseen ja selventää ensinnäkin kantaani jo käytössä olevien ajokorttien korvaamiseen uusilla.

Arvoisa jäsen Grosch, mietinnössänne ehdotetaan kaikkien käytössä olevien ajokorttien korvaamista siten, että paperiset mallit korvataan 10 vuoden kuluessa ja muut mallit 20 vuoden kuluessa. On totta, että komissio ei alun perin ehdottanut kaikkien käytössä olevien ajokorttien korvaamista. Hiljattain ilmitulleet asiakirjapetokset ja ajokorttien vilpillinen hankkiminen – minkä monet teistä ovatkin maininneet ja mihin on viitattu "ajokorttiturismina" – ovat kuitenkin saaneet jäsenvaltiot muuttamaan mielipidettään.

Hyvät parlamentin jäsenet, tämän perusteella kaikkien ajokorttien korvaaminen mahdollistaa sen, että tietokantoja voidaan päivittää ja että väärennetyt ajokortit ja ajokorttien kaksois- ja kolmoiskappaleet voidaan peruuttaa. Tällä toimenpiteellä autetaan välittömästi parantamaan teiden varsilla tehtäviä tarkastuksia ja otetaan käyttöön lisäkeinoja rankaisemattomuuden vähentämiseksi. Myös tietokoneverkoston luominen edistää tämän tavoitteen saavuttamista. Tämän valossa haluaisin tiedottaa parlamentille, että komissio tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa perustaakseen ajokorttiverkoston, joka tunnetaan nimellä Resper. Tällä tietokannalla yhdistetään kansalliset tietokannat, ja asiaa koskevat työt saatetaan päätökseen vuonna 2005.

Siksi komissio voi hyväksyä kaikki tarkistukset, eikä minulla ole epäilystäkään siitä, etteikö Groschin mietinnössä ehdotetulla sanamuodolla mahdollisteta se, että neuvostossa voidaan käydä hedelmällistä keskustelua jo käytössä olevien ajokorttien korvaamisesta. On ilmeistä, ettei komissio voi hyväksyä tarkistuksia, jotka ovat epäjohdonmukaisia tämän tavoitteen kanssa ja jotka voivat tulevaisuudessa jopa estää sen, että mainitsemani ongelmat voidaan ratkaista.

Haluaisin sanoa muutaman sanan myös ajokorttien voimassaoloaikaa koskevasta rajoituksesta. Komissio on ehdottanut, että tulevaisuudessa ajokorttiasiakirjojen voimassaoloaika on 10 vuotta. Tämä asiakirja on todisteena ajo-oikeudesta, sen on sisällettävä uudehko valokuva ja siihen on liitettävä kehittyneitä turvaominaisuuksia väärentämisen estämiseksi. Näin mahdollistetaan tehokkaat tarkastukset ja tieliikennettä voidaan parantaa ilman kohtuuttomia kustannuksia.

On kuitenkin totta, ettei komissio ole ehdottanut tällaisen säännöllisen uusimisen yhdistämistä lääkärintarkastukseen, sillä meidän on jatkossakin jätettävä tällä alalla osa vastuusta jäsenvaltioille toissijaisuuden nimissä. Tämän halusin sanoa ajokorttien voimassaoloajasta, joka vaikuttaa meistä joka tapauksessa kiinnostavalta, koska sillä autetaan estämään petoksia ja päivittämään ajokortti ilman kohtuuttomia muodollisuuksia. Kuten totesin, komissio ei ole ehdottanut säännöllisiä lääkärintarkastuksia, eikä voimassaoloaikaa ole yhdistetty automaattisesti tällaisiin tarkastuksiin, jotka ovat jatkossakin jäsenvaltioiden vastuulla.

Haluaisin kiittää jokaista, joka on tuonut esiin moottoripyöriä koskevan ongelman, kun muistetaan, että niitä käyttävät etenkin nuoret ja toisinaan vähemmän nuoret ihmiset. Eräs teistä korosti sitä, että tietyssä iässä ihmiset haluavat moottoripyörän, vaikka he eivät välttämättä olisikaan siihen valmiita. On totta, että meidän on oltava hyvin varovaisia. Moottoripyöräkuljettajien todennäköisyys joutua onnettomuuteen on 16 kertaa suurempi kuin muiden moottoriajoneuvokuljettajien. Jos nykyinen suuntaus jatkuu, emmekä tee mitään, vuonna 2010 kaksipyöräisten ajoneuvojen kuljettajien osuus kuolonuhreista on jo kolmasosa.

Olen toiminut terveysministerinä omassa maassani, ja voin kertoa teille, että kuolemantapausten määrä ja nuorten ihmisten halvaantumiseen johtavien onnettomuuksien määrä vaikuttaa minuun koko loppuelämäni ajan. Siksi meidän on mielestäni oltava äärimmäisen varovaisia.

Arvoisa puhemies, siksi haluan nyt esittää lämpimät kiitokseni arvoisille jäsenille, jotka ovat yhdessä esittelijän kanssa tehneet erinomaista työtä. Olen varma, että Euroopan kansalaiset suhtautuvat hyvin vastaanottavaisesti edistysaskeliimme, vaikka meillä on tietenkin edessämme vielä pitkä matka.

Olen tietoinen myös täällä mainitusta ajokortin suorittamisesta aiheutuviin kustannuksiin ja ajotutkinnon vastaanottajien kouluttamiseen liittyvästä ongelmasta. Tämä on eräs toinen ala, jolla on ryhdyttävä toimiin ja jota on tutkittava jäsenvaltioissa, sillä etenkään nuorten ei saa kohdata ongelmia ajokortin saamisessa, sillä monille nuorille ihmisille se on eräs työllistymiskeino. Tämän halusin teille sanoa.

Arvoisa jäsen Grosch, hyväksyn näin ollen tarkistuksenne komission puolesta. Minun on pakko hylätä muutama tarkistus, mutta kiitän joka tapauksessa tarkistusten esittäjiä heidän panoksestaan tähän keskusteluun. Emme saa aliarvioida tätä panosta, kun tiedämme, mikä merkitys sillä on Euroopan kansalaisten jokapäiväiselle elämälle.(1)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna keskiviikkona klo 11.30.

 
  

(1) Komission kanta tarkistuksiin: ks. liite.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö