Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 22 februari 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

16. Körkort (fortsättning)
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Nästa punkt på föredragningslistan är fortsättningen av debatten om körkort.

 
  
MPphoto
 
 

  Titley (PSE).(EN) Herr talman! Jag välkomnar förslagen om körkort därför att de utgör ett stort framsteg när det gäller att bekämpa bedrägerier, förbättra trafiksäkerheten och, viktigast av allt, rättsligt garantera människors fria rörlighet. Jag välkomnar särskilt förslagen om högre kompetens för förarprövare. Jag tyckte inte om kommissionens ursprungliga förslag därför att jag ansåg att de var alltför byråkratiska och komplicerade De skulle ha medfört onödiga nackdelar för vissa grupper såsom husvagnscampare. Jag gratulerar därför föredraganden till att ha tagit fram ett enklare och mer praktiskt förslag.

Men vi behöver fortfarande titta mer på frågan om motorcyklar där nationella tillämpningar och problem skiftar så mycket i medlemsländerna. I Storbritannien har vi inte så stora problem med unga motorcykelförare utan med medelålders män – som jag – som genomgår en fyrtioårskris och köper en mycket stark motorcykel och sedan kör ihjäl sig. Vi har inga stora problem med unga motorcykelförare på grund av våra krav på prov, framför allt på mopedprov.

Andra länder har skilda problem med motorcyklar och mopeder. Därför anser jag att förslaget från kommissionen och parlamentet om en universallösning inte kommer att fungera. Det är därför som jag tillsammans med några av mina kollegor i PSE-gruppen har lagt fram ändringar som tillåter ett tillvägagångssätt med två spår och tar hänsyn till principerna om gradvis behörighet.

På det ena spåret finns det ett praktiskt prov för mopeder och därefter två steg till med gradvis behörighet. På det andra spåret finns det inte några praktiska test för mopeder men därefter tre steg med gradvis behörighet för de starkaste motorcyklarna. I båda fallen borde det när det gäller beslut om direkt behörighet för större motorcyklar stå medlemsländerna fritt att besluta om en minimiålder någonstans mellan 21 och 27 år. Jag hoppas att vi kan lösa det här problemet med motorcyklarna vid omröstningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Dionisi (PPE-DE).(IT) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag gratulerar föredraganden, Mathieu Grosch, till det betänkande han har utarbetat. Körkortsdirektivet är mycket komplicerat och invecklat. På det hela taget tycker jag att det är ett stort steg framåt när det gäller rörelsefrihet, minskning av riskerna för bedrägerier och försöken att förbättra trafiksäkerheten. Fler än 40 000 personer dör varje år på Europas vägar, en skrämmande statistik som det är angeläget att vi tar på största allvar.

En av de mest utsatta kategorierna av trafikoffer är motorcyklister. Italien har en tredjedel av alla tvåhjuliga fordon i hela Europa och 60 procent av skotrarna. Därför följde jag debatten om åldersgränser med oro, men lyckligtvis ledde den till att en viss grad av flexibilitet accepteras. I Italien till exempel kan ungdomar köra moped från 14 års ålder och flera undersökningar har visat att det inte är denna åldersgrupp som löper störst risker. I vårt land, särskilt i de större städerna, är skotrar och mopeder ytterst populära fortskaffningsmedel och ett fungerande alternativ till bilar. Att ta dem ur bruk är inte att förbättra trafiksäkerheten, utan det gör vi genom att lära folk att köra säkert genom att införa utbildning och förberedande kurser i skolorna.

I allmänhet är den gradvisa möjligheten att ta körkort ändamålsenlig, men genom betänkandet införs en överdriven reglering som inte förbättrar kommissionens förslag och som inte för oss närmare harmoniseringsmålet. Vad är det för mening med att bevilja körkort för motorcykel vid 24 år och att godkänna möjligheten till körkort för bil redan vid 17 år?

Slutligen, att införa behörighetsprov för varje kategori gör det inte möjligt för användarna och än mindre för myndigheterna att hantera och övervaka systemet, och det ger inte någon som helst garanti för att säkerheten förbättras. Låt oss ta ett modigt grepp om frågan utan att straffa motorcyklister mer än andra förarkategorier bara för att lugna vårt samvete. Jag uppmanar alla mina kolleger i parlamentet att noga överväga dessa två synpunkter så att vi höjer säkerhetsstandarden och uppnår harmoniseringsmålet genom att införa förnuftiga, genomförbara och hanterbara regler.

 
  
MPphoto
 
 

  Leichtfried (PSE).(DE) Herr talman, herr kommissionsledamot! Jag skulle vilja gå in på två punkter i det här betänkandet som förefaller mig särskilt anmärkningsvärda. För det första är jag glad att utskottet för transport och turism har frångått kommissionens förslag genom att konstatera att obligatoriska medicinska undersökningar från en viss ålder inte skall införas genom direktivet, för att jag tror att en sådan bestämmelse skulle ha medfört icke önskvärd diskriminering.

Det finns ingen statistik av något slag som antyder att försämrad hälsa på grund av ålder skulle vara en oproportionerligt frekvent orsak till olyckor. Dessutom måste vi komma ihåg att vi alla i hela Europa, framförallt på landsbygden, för närvarande drabbas av att mataffärer, banker, postkontor och så vidare stänger. Många äldre människor bor i de här områdena och det skulle verkligen vara fel att ta ifrån dem deras körkort och därigenom i praktiken äventyra deras möjligheter att tillfredsställa många grundläggande behov.

Den andra punkten som jag vill ta upp är frågan om tioårsgränsen. Från början var jag skeptisk på den här punkten, men om vi skall skapa allmängiltiga regler så inser jag att vi måste acceptera att det finns länder där körkortet inte bara fungerar som tillståndsbevis utan också som identitetshandling. Låt mig vända på saken och komma med ett förslag. Om tioårsgränsen skall gälla, och det tycker jag att den skall, så kan det vara av värde att se till att det här körkortet fungerar som identitetshandling överallt. De fördelar som detta ger skulle kompensera de nackdelar som giltighetstiden medför för vissa länder.

 
  
MPphoto
 
 

  Wortmann-Kool (PPE-DE).(NL) Herr talman! Först och främst skulle jag vilja tacka föredraganden för hans viktiga arbete, för den här eftermiddagen och kvällen har det återigen blivit tydligt att detta inte var lätt. Jag skulle vilja gå närmare in på några huvudpunkter. För det första måste vi ta bedrägeribekämpningen i Europa på största allvar och följaktligen stödja den, men detta är omöjligt med 110 olika slags körkort i Europa. Därför anser jag att det är väsentligt att körkort förnyas vart tionde år och att vi arbetar för ett bedrägeriskyddat körkort i kreditkortsformat om tio år till. Vi kan inte överlåta detta till subsidiaritetsprincipen. Parlamentet skulle inte ta sig självt på allvar om vi först fattade beslut och sedan behövde 80 år för att förverkliga det.

För det andra var kommissionens förslag alltför restriktivt när det gäller ägare av campingbilar samt båt- och hästsläp som enligt förslaget måste skaffa ett extra E-körkort som komplement till sina vanliga B-körkort. Jag är glad att en majoritet stöder mitt förslag så att nuvarande förhållanden kan upprätthållas. Eftersom det inte finns några bevis för att detta skulle vara farligt bör vi inte göra reglerna onödigt komplicerade.

För det tredje gäller det frågan om körkort för tunga fordon. Om vi följde slutsatsen från utskottet för transport och turism så skulle stegvis behörighet för tunga fordon gälla ända upp till 24 års ålder. Och det är att gå för långt. En artonåring får köra en stor Landrover men man måste vara 24 år gammal för att direkt få köra ett tungt fordon. Det är orimligt och mycket orättvist.

Därför har jag med Philip Bradbourns stöd lagt fram ett ändringsförslag tillsammans med gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater som gör det möjligt att köra ett tungt fordon direkt från 21 års ålder, vilket också är fallet i dag. Jag skulle vilja uppmana parlamentet att stödja detta förslag som är en mycket viktig ändring. De tio åren är nödvändiga för att införa ett enhetligt körkort i Europa och bekämpa faktiska bedrägerier. Tack så mycket.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincenzi (PSE).(IT) Herr talman, mina damer och herrar! Även jag är starkt engagerad i att förbättra trafiksäkerheten, särskilt för motorcyklar.

I det här avseendet anser jag att det skulle vara fördelaktigt att harmonisera fyra allmänna principer som redan ingår i direktivet. Jag syftar på principen om erfarenhetsbaserad behörighet och utbildningens grundläggande betydelse, behovet att inte skilja på förare av bilar och motorcyklar när det gäller att utfärda körkort, medvetenheten om att hastighet och förhållandet styrka/vikt måste ses som en av huvudorsakerna till olyckor och att förhållandena i hela Europa varierar mycket. Denna variation borde ge upphov till ett starkt behov av trafiksäkerhet och ökad ansvarskänsla på vägarna men inte till upprättandet av en fyrhjulig monokultur på bekostnad av en tvåhjulig.

Inom det här ramverket lägger andra kolleger i socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet och jag fram några ändringsförslag. Dessa är å ena sidan avsedda att begränsa hastigheten för motorcyklar som får framföras från 18 års ålder och att erkänna skillnaderna mellan de olika länderna i fråga om fordonskategorier på deras vägar. Å andra sidan bekräftar de principen om erfarenhetsbaserad behörighet, beaktar körerfarenhet och praktiska test när folk avancerar från mopeder till snabbare motorcyklar och tar hänsyn till att människor, när de avancerar från en kategori till en annan, redan har förvärvat färdigheter i att köra i stadstrafik och uppföra sig korrekt mot andra trafikanter.

Med en bättre harmonisering av dessa synpunkter tror jag att motorcykelfrågan, som har förts fram av många talare, kan lösas i en enda modell inom ramen för det här förslaget som jag gratulerar föredraganden till.

 
  
MPphoto
 
 

  Kratsa-Τsagaropoulou (PPE-DE).(EL) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Förslaget till körkortsdirektiv gör att Europa förs närmare våra medborgares vardag. Lagstiftningen blir tillgängligare, öppnare och effektivare i sektorer som är grundläggande för vår rörelsefrihet inom EU:s gemensamma marknad.

Vår föredragande, Mathieu Grosch, har stått inför en långdragen process och har gjort stora ansträngningar för att förena olika slags känsliga punkter och olika metoder och har på så sätt bidragit till att förbättra detta förslag, och vi tackar honom för det.

Faktum är att ett harmoniserat men inte nödvändigtvis homogeniserat system för att utfärda körkort till att börja med kommer att bidra till att bekämpa bedrägerier och missförstånd som lätt kan uppkomma idag beroende på den mångfald av olika körkort som finns i EU. Att utfärda körkort i plastkortsmodell, byta ut gamla körkort inom 10 år och göra det möjligt, även om det är frivilligt, att införa en mikroprocessor underlättar kontroller och minskar risken för bedrägerier. Det ömsesidiga erkännandet av sanktioner kommer att bidra till detta och därigenom främja området med säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen.

Förslaget till direktiv bidrar också till att öka trafiksäkerheten, vilket är det grundläggande målet för EU:s politik. Riktiga kriterier för att välja ut förarprövare och deras kontinuerliga utbildning, återkommande medicinska undersökningar av förare, utvidgning av principen om gradvis behörighet till körkort för starkare fordonskategorier är inslag som reglerar skyddet av våra liv, vår livskvalitet och slutligen vår demokrati. De utgör kärnan i den europeiska sociala modellen och vi bör värna om dem.

 
  
MPphoto
 
 

  De Rossa (PSE).(EN) Herr talman, jag stöder starkt föredragandes linje i den här frågan. Jag frågar mig faktiskt varför vi inte kan överväga att gå snabbare fram med att införa körkort i kreditkortsstorlek. Med tanke på att vi gick över från 15 olika valutor till en enda europeisk valuta på några veckor så tycker jag att en övergång från 110 olika slags körkort till ett enda körkort måste vara mycket enklare.

En av punkterna som oroar mig är kostnaden för att få körkort, framförallt för ungdomar. Det måste vara avskräckande för dem eftersom de även måste betala för utbildning och i många fall göra om provet. Detta måste leda till att ett stort antal ungdomar i hela Europa kör utan riktiga körkort och följaktligen troligen utan riktig försäkring.

Jag vet att den irländska Automobilföreningen har uppskattat att en femtedel av förarna på våra vägar har provisoriska körkort. Det är körkort som utfärdas om man betalar en avgift och som man sedan får direkt över disk. Väntetiden för att få göra ett prov är minst 12 månader och om folk sedan inte klarar provet – vilket en stor del inte gör – så kör de runt på vägarna utan adekvat utbildning och kunskap i minst två år.

Samtidigt som det är en mycket bra idé att ha gemensamma normer i hela Europa så måste vi fråga oss om medlemsländerna kan garantera att de som framförallt får dessa provisoriska körkort klarar av att köra säkert. Statistiken över antalet döda i trafiken tycks bevisa att de inte gör det.

 
  
MPphoto
 
 

  Ferber (PPE-DE).(DE) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Körkortsdirektivet har särskilt i mitt land varit ett mycket omdiskuterat ämne. Jag är mycket glad att många punkter i de första förslagen, som med rätta kritiserades, inte längre gäller, t.ex. hälsokontroller för äldre förare, som det redan har sagts en hel del om.

När det gäller frågan om tidsbegränsning borde vi förvisso ta hänsyn till att enstaka medlemsstater har mycket skiftande kulturer och traditioner. I Tyskland har det funnits körkort i mer än hundra år, och det är längre än vad något annat land i EU kan göra anspråk på. Vi har våra traditioner, andra har sina. Det är ingen mening med att lagstiftare i EU i allmänhet eller Europaparlamentet i synnerhet går längre än vad medlemsstaterna hittills har kommit överens om.

När det gäller införandet av körkort av kreditkortsmodell så har den möjligheten funnits i mer än fem år nu och det är medlemsstaternas eget fel om de inte har gjort det än. Men att införa detta är en angelägenhet för medlemsstaterna, och det är inte vår uppgift att ge bindande föreskrifter om det för alla på den här nivån.

Tillåt mig att ta upp en annan kritiserad punkt. Det nya körkortet skall innehålla en mikroprocessor som kostar pengar och inte ger någonting. Varför ägnade vi oss åt att diskutera sifferkoder och dylikt under förra lagstiftningsperioden? Det var för att man skulle kunna förstå körkortet i alla länder. Vi behöver inte en mikroprocessor som bara kostar pengar och inte fyller någon vettig funktion.

Jag är mycket glad över att vi har funnit en lösning på släpproblemet. Jag hade mycket intensiva diskussioner med föredraganden i den här frågan och jag anser att vi kom fram till en bra, genomförbar och användarvänlig lösning. Låt oss också försöka komma med användarvänliga lösningar på problemen med obligatoriska utbyten av körkort och liknande. Genom att ge folk något de inte har bett om hjälper vi dem inte utan retar bara upp dem.

Alltså vänder jag mig till er, herr kommissionsledamot, eftersom ni har den ärofulla uppgiften att fatta det slutgiltiga beslutet om de 129 ändringsförslagen som har lagts fram. De ligger mycket nära rådets ståndpunkt och detta ligger i medborgarnas intresse.

 
  
MPphoto
 
 

  Doyle (PPE-DE).(EN) Herr talman, jag vill skynda mig att komplettera Proinsias De Rossas inlägg med att de flesta av dem som kör omkring med provisoriska körkort i Irland gör det helt lagligt. Så tokigt är det system vi har. Om folk tror att en femtedel av förarna är lagbrytare förhåller det sig alltså inte på det sättet.

Jag stödjer helt det tredje direktiv om körkort som vi behandlar här och jag tackar Mathieu Grosch för det arbete han har lagt ner på det. Vi försöker garantera större rörelsefrihet för våra medborgare, bekämpa bedrägeri och framförallt öka trafiksäkerheten. Slakten på vägarna i vart och ett av våra medlemsländer behöver inte framhållas ytterligare av mig, och detta är ändå bara en mycket liten insats.

Ett körkort i form av plastkort skulle vara idealiskt. De nuvarande körkorten av papper är lätta att förfalska. Vi skulle kunna ha en kreditkortsmodell som kan förses med en mikroprocessor för att ytterligare stärka kampen mot bedrägerier. Jag håller med om att körkortet borde förnyas regelbundet, återigen för att stärka bedrägeriskyddet och för att förnya innehavarens foto. Detta skulle också sätta stopp för körkortsturismen genom att garantera en innehavare, ett körkort. Som det nu är, som vi med en förskönande omskrivning säger på engelska, så kan man om man ”tappar” sitt körkort ta och skaffa sig ett europeiskt körkort eller skaffa ett körkort i ett annat land. ”Tappa” betyder att få körkortet indraget på grund av en allvarlig lagöverträdelse!

Att harmonisera tidsintervallet för medicinska undersökningar måste vara bra och likaså att ha minimikrav på utbildning för våra förarprövare. Detta område har aldrig harmoniserats och det är mycket angeläget att vi tar itu med det.

Jag är för att alla körkort ersätts med kreditkortsmodellen när det är dags att förnya dem. Jag vet att detta är omdiskuterat och att det finns två alternativ. För närvarande är det stora problemet att vi inte bör inskränka innehavarens rätt att köra. Jag anser att det finns en subliminal rädsla för att förnya alla körkort av papper när de har gått ut. Folk, särskilt de av oss som är lite äldre, är rädda för att deras rätt att köra kommer att hotas på något sätt och att de inte kommer att få tillbaka sina körkort. Vi borde ge dem garantier för att rätten att köra inte kommer att inskränkas och att alla körkort kommer att bytas ut när det är dags att förnya dem. Jag förespråkar också starkt rätten att dra en släpvagn eller en husvagn på högst 3½ ton med körkort för bil.

 
  
MPphoto
 
 

  Jałowiecki (PPE-DE).  – (PL) Herr talman! Även om jag beklagar det så måste jag börja med att bemöta några tidigare kommentarer från Willi Piecyk som sade att alla som inte klarar det tyska teori- och attitydtestet, känt under det passande namnet Idiotentest, kan tillgripa olika knep för att få ett körkort i ett annat land som t.ex. Tjeckien. Jag skulle vilja försäkra Willi Piecyk att kraven på att få ett körkort i både Tjeckien och Polen är betydligt strängare än att bara klara Idiotentest. Höga krav ställs inte bara på förare utan även på svetsare, läkare och sjuksköterskor som ju är väldigt efterfrågade i de gamla EU-länderna.

Nu skulle jag vilja ta upp min viktigaste fråga. I Mathieu Groschs betänkande kombineras två frågor som vi av erfarenhet vet är mycket komplicerade. Den första av dessa är satsningen på standardisering eller harmonisering och den andra är önskan att garantera respekten för subsidiaritetsprincipen. Det råder inget tvivel om att körkort behöver standardiseras eftersom vi inte kan förvänta oss att alla poliser överallt i Europa skall känna till alla olika varianter. Men även om frestelsen att göra så är stark bör standardisering inte följas av åtgärder som kolliderar med enskilda staters suveräna lagar, t.ex. sådana som rör förares ålder, medicinska undersökningar eller system för att utbilda blivande förare. Jag skulle vilja gratulera Mathieu Grosch till att ha motstått denna frestelse.

Vad som är helt avgörande är däremot att upprätta ett europeiskt nätverk av databaser. Innan ett sådant nätverk existerar kommer det att vara omöjligt att minska bedrägerier och följaktligen även att öka trafiksäkerheten. Anledningen till detta är välkänd, nämligen att de som inte kan få körkort lagligt tillgriper illegala medel och utgör en fara för sig själva och för andra därför att de inte har de nödvändiga färdigheterna för att köra ett fordon. Det har kommit till min kännedom att Europeiska kommissionen har haft problem med upprättandet av den här databasen, och jag måste erkänna att det verkar förbryllande. Med tanke på att vi nuförtiden enkelt kan köpa saker på Internet, beställa flygbiljetter och utföra komplicerade bankärenden, varför skulle då kommissionen se upprättandet av en sådan databas som närmast ett herkulesarbete? Jag tackar er.

 
  
MPphoto
 
 

  Koch (PPE-DE).(DE) Herr talman, mina damer och herrar! Det enhetliga europeiska körkortet borde ha införts för länge sedan, inte som något slags kompletterande modell, utan som den enda modellen och den enda giltiga modellen. Det kan visserligen vara fascinerande att bläddra igenom katalogen med de 110 modeller som för närvarande är i omlopp och att studera de olika giltighetstiderna och säkerhetskännetecknen, men det är inte praktiskt att arbeta med en sådan katalog. Att byta ut gamla körkort kommer inte att leda till att körkortsinnehavarna följer vägtrafikbestämmelserna mer noggrant, och det kommer inte heller att leda till att fordonen utrustas med bättre säkerhetsanordningar, men däremot kommer det att förbättra den fria rörligheten och avsevärt öka människornas skydd och säkerhet, såväl på som utanför vägarna.

Moderniserade körkort medför ökad säkerhet, utan ytterligare byråkrati, och kommer att genomföras helt i enlighet med subsidiaritetsprincipen. Medlemsstaterna kommer att kunna utöva sin suveränitet och samtidigt ha flera olika möjligheter att administrera utbytet, till exempel när fordon ges tillståndsbevis eller när de genomgår de regelbundna besiktningarna. Dessa båda formaliteter görs mycket oftare än förnyelser av körkort, medför avsevärd byråkrati och är även mycket dyrare.

Alla bilförare som kör utomlands kommer att gynnas av en högre säkerhetsnivå på grund av att deras fullt moderna och läsliga körkort kommer att medföra att irriterande och nervpåfrestande komplikationer när de stoppas för vägkontroller, eller till och med när de hyr bil, kommer att höra till det förgångna. Det finns belägg för att sådana komplikationer leder till stress, vilket sätter förarnas säkerhet på spel på vägarna.

Inom ramen för bekämpningen av terrorismen, anser jag att ett kontrollerbart körkort är ett fullständigt befogat krav. Körkortsinnehavaren måste vara identifierbar utan skuggan av tvivel. På detta sätt minskas utrymmet för bedrägerier, körkorten blir svårare att förfalska, och vi kan vara säkra på att en bussförare eller en förare som kör ett fordon med farlig last är behöriga för att köra det fordonet.

Om vi vill vidta verkliga åtgärder för att bekämpa körkortsturism, behöver vi ett register över utfärdade körkort, som ingår i ett nätverk av nationella register. Om utskottets antaganden visar sig vara korrekta, kommer vi att nå det målet 2030. Vi bör verkligen inte skjuta upp det måldatumet ytterligare.

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, kommissionens vice ordförande. – (FR) Herr talman! Jag vill tacka alla parlamentsledamöter som har deltagit i denna enligt min mening mycket viktiga debatt. Jag vill också varmt tacka Mathieu Grosch för betänkandet, vars kvalitet är enhälligt erkänd. Ett varmt tack till honom och till utskottet för transport och turism för deras stöd och för deras vad jag anser vara förbättring av kommissionens text. Gratulationer, herr Grosch! Denna fråga är mycket känslig för EU-medborgarna, och ni har lyckats finna rätt avvägning. Jag har naturligtvis hört några av er varna för överdriven reglering inom unionen, men jag vill ändå säga att detta nya körkort, som jag redan har sett några av här och där i några medlemsstater, enligt min åsikt kommer att medföra ökad säkerhet för alla, det kommer att bli lättare att använda, och genom subsidiaritetsprincipen lämnas ett antal beslut till medlemsstaterna.

Jag skulle därför säga att det är en mycket väl avvägd text. Det är sant, mina damer och herrar, att vi lagstiftar om en mycket känslig fråga. Körkortet, herr talman, är nu den mest allmänt spridda kvalifikationen i Europeiska unionen: nästan 300 miljoner körkortsinnehavare är beroende av det för sin rörlighet och i sin vardag. Däremot visar naturligtvis de skiftande svaren att det finns lika många experter som det finns körkortsinnehavare och att varje expert har sin egen åsikt i denna fråga.

Mot bakgrund av den överenskommelse som nåddes i rådet i oktober förra året och med tanke på omröstningen i utskottet – ert utskott – råder det dock ett mycket brett samförstånd, vilket bekräftar att de andra institutionerna i stor utsträckning delar kommissionens målsättningar. Med hänsyn till antalet ändringsförslag och de många olika reaktionerna kan jag naturligtvis inte kommentera alla punkter.

Herr Grosch! Jag kan säga er att kommissionen kan godta praktiskt taget alla era ändringsförslag. Vi måste dock föreslå att ni förkastar ett antal ändringsförslag som, även om föresatserna är berömvärda, på sätt och vis skulle rubba textens balans och göra den mer ohanterlig. Detta är bara ett skede, och vi vet att det kommer att göras fler förbättringar senare. Jag tänker till exempel på ändringsförslag 97–129. Herr talman! Jag kommer naturligtvis att se till att kommissionens detaljerade svar på alla ändringsförslag vidarebefordras skriftligen, men jag vill särskilt besvara några frågor och först och främst förklara min ståndpunkt om ersättning av körkort som redan är i omlopp.

I ert betänkande, herr Grosch, föreslås det att alla befintliga körkort skall ersättas inom en tidsfrist på 10 år för körkortsmodellerna av papper och 20 år för andra modeller. Det stämmer att kommissionen ursprungligen inte föreslog att alla körkort som redan är i omlopp skulle ersättas. Dock har nya avslöjanden om dokumentbedrägeri och olagligt anskaffande av körkort – ni nämnde flera fall av detta när ni talade om ”körkortsturism” – lett till att medlemsstaterna har ändrat inställning till denna fråga.

Med anledning av detta, mina damer och herrar, kommer ersättande av alla körkort att möjliggöra en uppdatering av databaserna, och de förfalskade körkort och dubblett- och triplettkörkort som många medborgare innehar, kommer att dras in. Denna åtgärd kommer direkt att bidra till att förbättra vägkontrollerna och utgör ett ytterligare hjälpmedel för att minska straffriheten. Inrättandet av ett datoriserat nätverk kommer också att tjäna denna målsättning. I detta sammanhang kan jag upplysa parlamentet om att kommissionen samarbetar med medlemsstaterna för att inrätta ett nätverk för körkort, som kommer att kallas Resper. Denna databas kommer att koppla samman alla de nationella databaserna, och det relevanta arbetet kommer att slutföras 2005.

Därför kan kommissionen godta alla ändringsförslag, och jag är övertygad om att den formulering som föreslås i Groschbetänkandet öppnar möjligheten till en givande debatt i rådet om att ersätta de körkort som redan är i omlopp. Kommissionen kan självklart inte godta ändringsförslag som inte är förenliga med detta och som i framtiden till och med kan förhindra att de problem som jag redan har nämnt blir lösta.

Jag vill också säga några ord om begränsad giltighetstid. Kommissionen har föreslagit en begränsad giltighetstid på 10 år för framtida körkort. Denna handling som bestyrker rätten att köra måste innehålla ett nytaget fotografi och det allra mest avancerade antibedrägeriskyddet. Detta kommer att möjliggöra effektivare kontroller och förbättrad trafiksäkerhet, utan överdrivna kostnader.

Det är dock sant att kommissionen inte har föreslagit att denna regelbundna förnyelse skall kopplas till en läkarundersökning, eftersom vi måste lämna något ansvar till medlemsstaterna på detta område med hänsyn till subsidiaritetsprincipen. Så långt den begränsade giltighetstiden, som vi trots detta finner intressant, med tanke på att den kommer att bidra till att förhindra bedrägerier och modernisera körkorten, utan onödiga formaliteter. Kommissionen har som sagt inte föreslagit regelbundna läkarundersökningar, och begränsad giltighetstid är inte automatiskt kopplad till sådana kontroller, vilka förblir medlemsstaternas ansvar.

Jag vill tacka alla som har tagit upp problemet med motorcyklar, i synnerhet med tanke på de unga, och ibland inte så unga, personer som använder dem. Någon av er betonade att det finns personer som kan vilja ha en motorcykel i en viss ålder, utan att nödvändigtvis vara redo för att köra en. Det är sant att vi måste vara mycket försiktiga. Motorcykelförare löper 16 gånger större risk att bli inblandade i olyckor än andra fordonsförare. Om den nuvarande tendensen fortsätter och vi inte gör något, kommer förare av tvåhjuliga fordon att utgöra så mycket som en tredjedel av dödsolyckorna 2010.

Jag har varit minister för hälsovårdsfrågor i en medlemsstat, och jag kan tala om för er att antalet dödsfall och även antalet olyckor som gör unga människor förlamade, kommer att påverka mig i resten av mitt liv. Jag anser därför att vi måste vara ytterst försiktiga.

Herr talman! Därför vill jag nu ge uttryck för mitt varmaste tack till de ärade ledamöterna, som tillsammans med sin föredragande har utfört ett fantastiskt arbete. Jag är övertygad om att EU-medborgarna kommer att vara mycket positivt inställda till de framsteg som vi har gjort, även om vi naturligtvis har en bit kvar.

Jag är medveten om att problemet med kostnaden för körkortet och behovet av att utbilda förarprövare också har nämnts. Detta är ännu ett område som medlemsstaterna bör vidta åtgärder på och undersöka. Det är viktigt att ungdomarna inte möter svårigheter när de vill ta körkort, eftersom körkortet är ett sätt att få anställning för många unga. Detta är vad jag ville säga.

På kommissionens vägnar godtar jag följaktligen era ändringsförslag, herr Grosch. Jag är tvungen att förkasta några av dem, men jag tackar ändå dem som lade fram dem för deras bidrag till denna debatt, ett bidrag som inte får underskattas när vi ser dess vikt för EU-medborgarnas vardag.(1)

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Debatten är avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum i morgon onsdag, kl. 11.30.

 
  

(1) Kommissionens ståndpunkt om parlamentets ändringsförslag: se bilagan.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy