Zoznam 
Doslovný zápis z rozpráv
PDF 1238k
Utorok, 12. apríla 2005 - Štrasburg Revidované vydanie
1. Obnovenie schôdze
 2. Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 3. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: pozri zápisnicu
 4. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 5. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 6. Absolutóriá
 7. Rozvojové ciele milénia
 8. Boj proti malárii
 9. Hlasovanie
 10. Voľba podpredsedu
 11. Štátna pomoc a regionálna účelnosť
 12. Spoločná nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) po rozšírení
 13. Ustanovenie Europolu ako ústredného úradu na boj proti falšovaniu eura
 14. Európska policajná akadémia (CEPOL)
 15. Námorná príbrežná doprava
 16. Postup prijatia výskumníkov z tretích krajín: osobitný postup - uľahčenie prijatia - jednotné víza
 17. Nebezpečné látky
 18. Procesné práva v trestnom konaní
 19. Absolutórium 2003: Oddiel III všeobecného rozpočtu
 20. Absolutórium 2003: Oddiel I všeobecného rozpočtu
 21. Absolutórium 2003: Oddiely II, IV, V, VI, VII, VIII všeobecného rozpočtu
 22. Absolutórium 2003: Decentralizované agentúry
 23. Absolutórium 2003: 6., 7., 8. a 9. Európsky rozvojový fond
 24. Rozvojové ciele milénia
 25. Vysvetlenia hlasovania
 26. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 27. Žiadosti o pristúpenie Bulharska a Rumunska
 28. Balík opatrení hlavných smerov hospodárskych politík a zamestnanosti
 29. Hodina otázok (Komisia)
 30. Globálna hrozba chrípkovej pandémie
 31. Výročná politická stratégia Komisie (2006)
 32. Regionálna politika
 33. Ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu
 34. Obsah síry v lodných palivách
 35. Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 36. Skončenie rokovania


  

PRESIDENCIA DEL SR. BORRELL FONTELLES
Presidente

 
1. Obnovenie schôdze
  

(Se abre la sesión a las 9.05 horas)

 

2. Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu

3. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: pozri zápisnicu

4. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu

5. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu

6. Absolutóriá
MPphoto
 
 

  El Presidente. De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre cinco informes relativos a la aprobación de la gestión presupuestaria del año 2003:

- El informe Terence Wynn, sección III,

(SEC(2004)1181 C6-0012/2005 2004/2040(DEC)); (SEC(2004)1182

C6-0013/2005 2004/2040(DEC))

- El informe Ona Juknevičienė, sección I,

(C6–0015/2005 – 2004/2041(DEC))

- El informe Alexander Stubb, secciones II, IV, V, VI, VII yVIII,

(C6-0016/2005 – 2004/2042(DEC); C6-0017/2005 – 2004/2043(DEC); C6-0018/2005 – 2004/2044(DEC); C6-0019/2005 – 2004/2045(DEC); C6-0020/2005 – 2004/2046(DEC); C6-0021/2005 – 2004/2047(DEC))

- El informe Inés Ayala Sender y Carl Schlyter, sobre las agencias descentralizadas,

(N6-0216/2004 - C6-0235/2004 - 2004/2051(DEC); N6-0207/2004 - C6-0226/2004 - 2004/2050(DEC); N6-0208/2004 - C6-0227/2004 - 2004/2060(DEC); N6-0209/2004 - C6-0228/2004 - 2004/2053(DEC); N6-0213/2004 - C6-0232/2004 - 2004/2061(DEC); N6-0212/2004 - C6-0231/2004 - 2004/2056(DEC); N6-0214/2004 - C6-0233/2004 - 2004/2062(DEC); N6-0220/2004 - C6-0239/2004 - 2004/2063(DEC); N6-0210/2004 - C6-0229/2004 - 2004/2058(DEC); N6-0211/2004 - C6-0230/2004 - 2004/2055(DEC); N6-0215/2004 - C6-0234/2004 - 2004/2059(DEC); N6-0217/2004 C6-0236/2004 – 2004/2054(DEC); N6-0218/2004 - C6-0237/2004 – 2004/2057(DEC); N6-0219/2004 - C6-0238/2004 – 2004/2052(DEC))

- El informe Marilisa Xenogiannakopoulou, puntos 6º, 7º, 8º y 9º sobre el Fondo Europeo de Desarrollo,

(COM(2004)0667 – C6-0165/2004 – 2004/2049(DEC)).

 
  
MPphoto
 
 

  Wynn (PSE), rapporteur. Mr President, I consider this report, which we will vote on later today, to be one of the most important reports that this Parliament will vote on during this session. I say that not because it is in my name, but because of its content and the great deal of hard work that has gone into it. I thank those from the Court, the Commission, those Member States with which I have had dealings and also the secretariat of the Committee on Budgetary Control. Without them this report would not be the document that it is, and I give them heartfelt thanks.

If its recommendations are implemented by the institutions, then the Holy Grail of a positive Statement of Assurance – DAS – will be in sight. However, to get to that point we will need some real commitment and cooperation from the Commission, the Court of Auditors and the Member States.

From paragraph 25 onwards, the report outlines the lack of perfection within the DAS methodology. It makes the point that the money within our accounts can be totally legal and regular but that, at the same time, it can be absolutely wasted. That is one of the main failings of the DAS and why the report’s recommendations encourage the Court to improve upon the changes it has already made.

From the Commission’s point of view, whatever the DAS methodology improvements may be, the Commission and the Member States still need to make changes. The Commissioner must do several things. As with every report this Parliament votes on, we always ask the Commission to do extra things. And apart from such items as implementing a Community internal control framework, we are asking that. Here, however, a contentious matter in certain areas, certainly within the Commission itself, is an issue raised in paragraph 8 and Amendment 4. I would wholeheartedly call on Members to support this amendment, which calls on the Accounting Officer to sign off the Commission accounts. It must be said that until that is agreed, the Commission will always be attacked, and Amendment 4 spells that out quite clearly. I have a lot of respect and regard for Commissioner Kallas and I am encouraged by his positive attitude. I call on him not to let the battle of hierarchies within the directorates-general prevent this from being implemented. It is a key part of these recommendations.

However, whatever we ask the Court and the Commission to do, the positive DAS will not be attainable unless the Member States accept their responsibilities, which include their political responsibilities in the control and management of European Union funds. Paragraph 16 outlines the problems quite clearly. The Disclosure Statement, as described in paragraph 19, shows how the problems can be solved.

This report is trying to anchor the Member States’ responsibilities not only at administrative level but also at a political level. This is, after all, a shared management process. It is about time that the other half of this shared management began taking its responsibilities more seriously. In that context, the report states – near the end of my section – that progress is not possible without Member States’ active participation. That is why the committee and the report, if it is adopted, proposes to invite you, Mr President, in your speech to the next European Council, to address the need to improve Member States’ financial management of funds from the European Union. I hope you can do that.

For me, this report has been a fascinating exercise. It is the culmination of ten years of trying to see a positive Statement of Assurance. Ten years ago I said that there would never be a positive DAS with the systems that were in place, and these included the DAS methodology. Today I can say that if this report is adopted, then I am confident that a positive DAS, that Holy Grail I mentioned before, is certainly within reach.

(Applause)

 
  
MPphoto
 
 

  Juknevičienė (ALDE), pranešėja. Gerb. Pirmininke, gerb. kolegos parlamentarai, pirmiausia, norėčiau jums padėkoti už man suteiktą didelį pasitikėjimą išreikšti biudžeto kontrolės vardu nuomonę mums visiems labai svarbiu klausimu.

Šiandien savo balsavimu dėl Europos Parlamento 2003 m. biudžeto patvirtinimo mes išsakysime savo poziciją. Poziciją dėl to, ar mūsų institucija, Europos Parlamentas, teisingai ir skaidriai panaudoja lėšas, kurios yra visų Europos piliečių, mūsų rinkėjų skirti pinigai. Norėčiau taip pat padėkoti savo kolegoms, kurie aktyviai prisidėjo savo patarimais ir darbu ruošiant šią ataskaitą. Jie pateikė savo pasiūlymus ir pataisymus, dalyvavo diskusijose. Diskusijos vyko biudžeto kontrolės komitete ir labai aktyviai mano politinėje ALDE grupėje. Liberalai ir demokratai visuomet gynė ir gins žmonių teisę į teisingą informaciją, į viešumą ir skaidrumą, nes tai yra demokratijos pagrindas. Mes žinome, kad viešumas ir skaidrumas nėra savitiksliai. Tai priemonė efektyviai institucijos veiklai ir svarbiausia, atsiskaitymui prieš žmones. Prieš tuos žmones, kuriems ši institucija dirba. Europos piliečiai tampa vis labiau nepakantūs nežinojimui, informacijos trūkumui ir reiklūs tiems, kuriems jie patikėjo savo balsus, kuriuos jie išrinko į šiuos namus. Jie nori, kad jų sumokėti pinigai atneštų pridedamąją vertę t. y., būtų tikslingai ir efektyviai panaudojami.

Leiskite trumpai pristatyti mano ataskaita t.y., biudžeto kontrolės komiteto patvirtiną ataskaitą. Ši ataskaita skiriasi nuo praėjusių ataskaitų tuo, kad 2003 m. buvo įvesta nauja finansų valdymo sistema, taip pat Europos Parlamente buvo įkurta vidaus audito sistema. Tai didžiulis žingsnis link teisingesnio ir skaidresnio biudžeto planavimo ir panaudojimo.

Todėl norėčiau pasveikinti jus, Pirmininke, ir taip pat biuro Generalinį sekretorių. Nauja ir tai, kad nuo šių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas suteikiamas Europos Parlamento Pirmininkui, bet ne biuro Generaliniam sekretoriui, kaip buvo anksčiau. Ataskaitoje pagrindinis dėmesys yra skiriamas keturioms temoms.

Pirmiausia, valdymui, kaip atsiskaito pagrindinių sprendimų priėmėjai t.y. biuras ir kvestoriai. Čia pasiūlytas rotacijos principas.

Antra tema, finansų, skirtų politinėms grupėms panaudojimas. Reikia pažymėti, kad šiuo klausimu pasiekta tam tikra pažanga t.y., lėšų panaudojimų viešumas, skelbiant informaciją tinklapiuose. Tačiau pažymėtos ir tobulintinos vietos: ataskaitoje pasiūlyta, kad politinės grupės rengtų standartines metines ataskaitas ir lėšų panaudojimą skelbtų viešai.

Trečia, išmokos Parlamentų nariams. Tai ilgai besitęsiantys debatai. Ginčai tarp institucijų bei, svarbiausia, įvairios interpretacijos ir įtarimai dėl neskaidrios sistemos. Žinia, kad prisijungus naujoms šalims, narių atlyginimai skiriasi 12 kartų yra nemaloni tiesa. Manau, tai neteisinga, kad visi dirbame toje pačioje Europos institucijoje ir už vienodą darbą turėtų būti atlyginta vienodai.

Manau, kad neteisinga neatsiskaityti už bendrosioms išlaidoms panaudotas lėšas. Tos lėšos turi būti taip pat apskaitomos.

Kita jautri tema yra mūsų darbo vieta Briuselyje ir Strasbūre. Šį klausimą palieku jūsų išminčiai, taip kaip jūs balsuosite. Aš manau, kad Konstitucija teigia teisingai, kad yra dvi vietos Europos Parlamentui dirbti. Žanas Monė dar 1952 m. pasakė, jog mes norime suvienyti ne valstybes, o žmones. Europos Parlamentas, tai - namai, kuriuose dirbame mes ir per kuriuos gali būti suvienyti Europos piliečiai. Jie bus suvienyti tik tada, jeigu mes būsime atviri vieni kitiems, jeigu mes dirbsime skaidriai ir užtikrinsime teisingą Europos biudžeto panaudojimą ir planavimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Stubb (PPE-DE), rapporteur. Mr President, I would like to start, much like Mr Wynn, by thanking the secretariats of the Committee on Budgetary Control, the PPE-DE Group and my colleagues for helping to push through this report. I would now like to raise five points in five minutes.

The first point is that the aim of all these reports we are pushing through in the Committee on Budgetary Control is to improve the control environment. Having worked in a national administration myself, I can honestly say that I do not think that the control environment in any national administration is as strict and as tough as that which we have in the European Parliament or in the European Union in general. For example, I could easily find out what kind of wine Commissioner Kallas was drinking at a luncheon on 12 December: that is how much detail we can go into! I therefore find it a little sad that some people in this House are trying to use this report for populist means and are trying to dig up all the dirt. We tried to dig up all the dirt we possibly could and fortunately we did not find very much.

My second point is that the report that I was pushing through dealt with six other ‘institutions’: the Council, the European Court of Justice, the Court of Auditors, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the Ombudsman. They all passed with flying colours. I would nevertheless like to make two remarks, the first concerning the Council.

For the first time, we had a structured dialogue with the Council in an informal setting and it worked out quite well. We obtained the information we needed and we can be thankful for that. However, I have a slight word of warning for the future: we are getting to a stage in European integration where external relations, especially the common foreign and security policy, are getting more important. This means that, in future, the CFSP budget of the Council will not only be administrative but also executive. It will be particularly important for us to have a very close look at that when we start building the external relations service, to see how we can control it a little bit better.

My other comment about the institutions relates to the Court of Auditors. A specific personnel case was dealt with there. My approach, and I think the approach of all the major groupings in the House, was not to humiliate the person in question and we wanted, therefore, to keep a low profile on it. We had a very good dialogue with the institution in question and the compromise we have put on the table hopefully satisfies all parties involved.

My third point is that we had a very good dialogue with all the institutions. We obtained the information we needed and it worked out in many ways, but there is one thing I would particularly like to improve on and that is the timing of the report. The Court of Auditors came out with the report five minutes before our committee meeting and then we were supposed to have a discussion on it. It simply does not work. The President of the Court of Auditors comes and gives a 45-minute written statement and it is not necessarily the best way to start the dialogue, so perhaps we could improve on that just a little bit.

Coming to my final two points, the first is that the discussion we had in committee was very constructive and the report as such passed with flying colours. There are not many amendments to the particular report I presented, only three in fact. As rapporteur, I would like to reject them. I do not think that they reflect the discussion we had in the group.

Finally, there should be a fairly good agreement amongst the biggest groups in Parliament on adopting this report. Once again, I would like to thank all those involved in pushing it through.

 
  
MPphoto
 
 

  Ayala Sender (PSE), ponente. Señor Presidente, coincido con mi compañero Terry Wynn en que este ejercicio ha sido verdaderamente apasionante. Hemos tenido una comunicación enorme, tanto con la Comisión como, y sobre todo, con los directores de las agencias, que se han prestado y nos han prestado toda la información necesaria a lo largo de todo el procedimiento, y también con el Tribunal de Cuentas.

La creación de las agencias, que ahora mismo tienen una serie de acciones importantes, como la regulación o la ejecución de determinadas acciones o la promoción, hace que nos preguntemos si son demasiadas o si son demasiado diferentes los modelos y si son todas necesarias, aunque el Parlamento en muchas de ellas ha intervenido, especialmente en la demanda.

Esta descentralización de las acciones de la Comunidad a través de sus agencias tiene un aspecto enormemente positivo, es decir, hay una proximidad, accesibilidad y visibilidad de la Unión Europea en los Estados miembros, un mejor conocimiento también, por lo tanto, de los ciudadanos y, en este sentido, nosotros proponemos que se fortalezca una estrategia de comunicación global de estas agencias, y hay también una mayor capacidad y agilidad de maniobra. Pero también hay que reconocer que hay fuertes riesgos, en el sentido de que la descentralización puede llevar a una reducción en el control de la ejecución presupuestaria o a un solapamiento de actividades con las de la Comisión o a momentos de descoordinación o, incluso, de un mayor condicionamiento nacional frente al interés comunitario.

De ahí que en nuestro informe hayamos solicitado unos informes específicos y profundos de la Comisión y una serie de propuestas y orientaciones comunes para evitar estos riesgos. Y desearíamos que estas orientaciones comunes se vieran reflejadas en el Acuerdo interinstitucional y que se refirieran no solamente a los mecanismos de refuerzo del control y de la responsabilidad presupuestaria de la ejecución de los presupuestos, sino también a todo lo que afecta a la armonización de su personal y a la aplicación de todas las normas comunitarias con relación a su personal.

También desearíamos que la Comisión desarrollara un examen y evaluación sobre la estructura sobre todo antes, puesto que se están produciendo ya renovaciones de los reglamentos, en especial teniendo en cuenta el valor añadido europeo de estas agencias, es decir, en el fondo, su necesidad para la acción europea.

También hemos planteado, con relación al Tribunal de Cuentas, la necesidad de una mayor cooperación que incremente la transparencia en el procedimiento contradictorio previo a su informe, porque nos hemos encontrado que en la aplicación del calendario había habido en algunos momentos problemas que impedían al Parlamento conocer exactamente si se habían mejorado -y en ese caso, en qué momento- o no los problemas que se habían advertido y si, en la relación entre el Tribunal y las agencias o la Comisión, se había llegado a una conclusión positiva. Todo ello, desde luego, está en función de una declaración de fiabilidad positiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Schlyter (Verts/ALE), föredragande. Herr talman! Jag vill först tacka alla inblandade för det arbete de har hjälpt oss med och den samarbetsvilja som har funnits bland organen.

Ansvarsfrihet är inte enbart en fråga om hur pengar används korrekt. Det handlar också om hur man uppfyller målen med programmen och om hur man skall uppnå effektivitet generellt sett. Jag vill därför betona jämställdhetsaspekten. Vi har en skyldighet att uppnå de jämställdhetsmål som vi har satt upp. Jag måste säga att det är en skandal att endast hälften av byråerna har jämställdhetsplaner. Detta är någonting som de måste rätta till inför nästa år, annars kommer inte jag att ge dem ansvarsfrihet.

Reformerna kommer att gå fortare om vi inför en rejäl jämställdhet. Gamla hierarkiska och patriarkaliska beslutssystem och arbetsmetoder kommer att brytas upp. Idag har nästan alla organ 4/5 män i toppen och 4/5 eller mer kvinnor i de lägsta positionerna. Jag kan notera att vi i Europaparlamentet inte är bättre. Dessutom har vi i många länder nu en situation där fler kvinnor än män påbörjar universitetsstudier. Det borde finnas en bra rekryteringsbas till att ändra denna situation.

En annan fråga jag vill ta upp är Europeiska byrån för återuppbyggnad. Det var som bekant en tjänsteman som var misstänkt för att hjälpa ett företag vid en upphandling av energiinfrastruktur. Här har vi ett exempel på hur en skandal bör hanteras. Direktören avstängde omedelbart tjänstemannen, gav omedelbart dokumenten till OLAF som startade sin utredning snabbt och var klar inom tio månader. Rättsmyndigheterna fick informationen och processerna kunde påbörjas snabbt. Nu väntar vi också på att kommissionen skall göra disciplinförfarandet färdigt. Om vi kunde sköta skandalerna på detta sätt och sluta med mörkläggning och med att försöka dölja dem, skulle våra institutioner fungera bättre. Detta visar hur viktigt det är med insyn. Hur effektiv revisionsrätten än är så kan den aldrig upptäcka allting. Men har vi en offentlighetsprincip så har vi 450 miljoner invånare som kan kontrollera vad alla gör. Det är den bästa preventiva metoden mot bedrägerier och korruption.

 
  
MPphoto
 
 

  Ξενογιαννακοπούλου (PSE), Εισηγήτρια. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ, κατ' αρχάς, με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον γενικό εισηγητή μας, τον Tery Wynn, όλους τις συναδέλφους της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμών και τη γραμματεία της επιτροπής για τη συνεργασία και τη στήριξη στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης.

Κύριε Πρόεδρε, η αναπτυξιακή πολιτική αποτελεί βασική πτυχή της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πολιτική που όλοι θέλουμε να στοχεύει αποτελεσματικά στην εξάλειψη της φτώχειας, στην ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών, της εκπαίδευσης, της υγείας καθώς και στην ενδογενή ανάπτυξη των χωρών που θέλουμε να στηρίξουμε στην προσπάθειά τους για πρόοδο και κοινωνική ευημερία.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής στις χώρες ΑΚΕ. Η αποτελεσματικότητά του πρέπει όμως να ενισχυθεί περισσότερο με την επικέντρωση σε δράσεις που στοχεύουν στην εξάλειψη της φτώχειας καθώς και με την ταχύτερη και καλύτερη εκτέλεσή του.

Σύμφωνα με τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι λογαριασμοί απεικονίζουν αξιόπιστα τα έσοδα και τις δαπάνες σε σχέση με την εκτέλεση του 6ου, του 7ου, του 8ου και του 9ου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, πράγμα που εξετάζουμε σήμερα. Το Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει και ορισμένα προβλήματα. Κυρίως ως προς τη χρήση των κονδυλίων Stabex, όσον αφορά τα κονδύλια που μεταβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και δεν χρησιμοποιήθηκαν καθώς και για τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν στα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης και δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2003. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για να αντιμετωπίσει αυτές τις αδυναμίες, που εντοπίζονται στα συστήματα και στους ελέγχους εποπτείας.

Ένα ζήτημα που μας απασχόλησε πολύ αφορά επίσης τις αρμοδιότητες των Επιτρόπων, κυρίως ένα πρόβλημα σύγχυσης αρμοδιοτήτων μεταξύ του Επιτρόπου Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πολιτική του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, και της Επιτρόπου Εξωτερικών Σχέσεων, η οποία έχει την ευθύνη για τη λειτουργία της EuroAide. Σε συζήτηση που είχαμε με τον Επίτροπο Michel - μας έστειλε και μία επιστολή και τον ευχαριστούμε γι' αυτό - μας διαβεβαίωσε ότι θα υπάρχει συντονισμένη συνεργασία της Επιτροπής γύρω από αυτό το θέμα. Τον ευχαριστούμε για τις προσπάθειές τους, αλλά ως Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών και ως Κοινοβούλιο, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αυτό το θέμα, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στο μέλλον.

Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει επίσης να προσεχθεί ιδιαίτερα αφορά τα RAL. Πρέπει να υπάρξει μία αναλυτική μελέτη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προέλευση αυτού του υψηλού ποσοστού μη διαθέσιμων κονδυλίων καθώς και μια μέθοδος για την επιτάχυνση της εκτέλεσης αυτών των κονδυλίων, που συνεπάγεται και την καλύτερη εκτέλεση συνολικά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης.

Η αποκέντρωση των πόρων στις αντιπροσωπείες της Επιτροπής, που ήταν ένα φιλόδοξο σχέδιο και βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, κινείται σε θετική κατεύθυνση, και είμαστε θετικοί. Θέλουμε όμως να έχουμε τη διαβεβαίωση ότι αυτή η διαδικασία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, θα συνοδεύεται και από τους ανάλογους ελέγχους. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον στο επόμενο διάστημα.

Τέλος, όσον αφορά την ένταξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον κοινοτικό προϋπολογισμό, το θέμα αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το συζήτησε και παλαιότερα, υπάρχει δε η άποψη από την πλευρά του Κοινοβουλίου ότι η εν λόγω ένταξη θα εξαλείψει τις δυσκολίες που συναντάμε σήμερα στην εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης και θα συμβάλει στην καλύτερη οικονομική διαχείριση και διαφάνεια. Επειδή όμως το θέμα της ένταξης του ΕΤΑ είναι ένα θέμα ευρύτερο που αγγίζει τη συζήτηση για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές, επιφυλασσόμαστε να ληφθεί η τελική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γι' αυτό το θέμα, όταν λάβουμε θέση και για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές.

Με αυτές τις γενικές παρατηρήσεις, κύριε Πρόεδρε, και λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα ήθελα να σας εισηγηθώ τη χορήγηση της απαλλαγής στην Επιτροπή, όσον αφορά την εκτέλεση του 6ου, του 7ου του 8ου και του 9ου ευρωπαϊκού ταμείου ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2003.

 
  
MPphoto
 
 

  Kallas, Vice-President of the Commission. Mr President, the quality of the dialogue for this discharge procedure has been excellent. My fellow Commissioners and I were very happy to participate and I warmly thank the chairman of the Committee on Budgetary Control, Mr Fazakas, for the kind and efficient way he led the proceedings.

I welcome the resolution adopted in the Committee on Budgetary Control, its broad support for the Commission’s efforts and achievements and its very constructive approach. It deals with the core political issue of the Statement of Assurance – DAS.

On behalf of the Commission, I congratulate you once more, Mr Wynn, for having contributed so well to bringing so much progress on the Statement of Assurance in so short a time. You, and the Court of Auditors with its opinion on the ‘Single Audit’, have served an excellent first service. The ball is now in our court and, together with the Council, we will try to return it with both speed and precision. Fortunately, contrary to tennis, this is a game where everybody wins. Indeed, we all win if the four relevant institutions – the Commission, the Council, the Court of Auditors and the European Parliament – are able to agree on a roadmap towards a positive DAS in the near future.

The key element in the roadmap, as in the resolution you are adopting today, will be how Member States can provide reasonable assurance to the Commission that adequate supervisory and control systems are in place. The Commission will present a proposal for a roadmap to a positive DAS before July 2005. I hope and expect that the United Kingdom’s presidency will pick up the proposals and lead trialogue negotiations towards an Interinstitutional Agreement in the autumn. Time presses, as legal changes may be needed, both in the legislative package of the new Financial Perspective and in the Financial Regulation.

Mobilising and motivating the Member States will not be easy and the Commission continues to need your support. We can demonstrate that we are doing our part and are prepared to do it better. For instance, the Commission’s accounting system has been successfully converted and is now fully operational. In addition to this, the previous Commission achieved a great deal through its administrative reform and the Committee on Budgetary Control’s resolution is a welcome recognition of this. However, our roadmap will announce further steps the Commission will take to strengthen the Community control framework.

I am happy to inform you that our roadmap has strong links with another initiative, the ‘transparency’ initiative, the purpose of which is to make more data about EU finances available to a wider section of the Union’s population.

I will not comment on the sectoral sections of the Committee on Budgetary Control’s resolution, although I am prepared to respond to any particular questions you may wish to raise. Nonetheless, I would like to add a few words on the four amendments to the Committee on Budgetary Control’s resolution to be put to your vote.

Firstly, I would welcome your support for the amendments proposed by Mr Casaca to paragraphs 1, 2 and 3. Indeed, the Court of Auditors’ statement that outstanding commitments for the Structural Funds represented ‘five years’ worth’ of spending is misleading, since the Court included commitments to be made until 2006 under the seven-year programming of the Structural Funds. The outstanding commitments were, in fact, less than two and a half years’ spending. This is normal, as spending is intended to continue up to the end of 2008 and the final payment is due in 2010. It is therefore incorrect to conclude that the programme was not well managed or that funds will remain unused. I hope you will be able to correct this important point today.

Secondly, I would like to comment briefly on the amendment relating to the role of the accounting officer. What is my answer today? Firstly, that we will take this very seriously. I have had numerous meetings at different levels and with various well-known critics of the Commission’s accounting system. We consider this a very important issue and one of the key elements in our roadmap.

We are studying the implication of the proposal for the accountant to sign off the accounts. We welcome the fact that Parliament has raised this issue and we will come back with specific proposals. You are right: there are supporters and opponents of the views presented in Parliament’s amendment. In my view, there are many questions of this kind where we can say that the matter lies in the details or beyond the details. The main question, in my view, is how to guarantee the right balance between policy-making and financial or fiscal management. Contradictions arise here between the view that the units and directorates-general are responsible for policy-making and the concern that this approach should be balanced so that the financial management will support this policy-making and not interfere with it. It is clear to me, therefore, that this would be one of the most important points and I promise that we do not underestimate this issue but take it very seriously.

I would now like to add a few words on the specific discharges related to the European Development Fund – EDF – and the Agencies. As regards the EDF, I would like first of all to thank the rapporteur, Mrs Xenogiannakopoulou, for a good report and for her open and constructive attitude during the discharge procedure. The Commission was, of course, pleased that the Court was able to give a positive DAS for the EDF.

The report contains recommendations on many important issues. The Commission will follow up these recommendations in the months to come, but I can say already that we are in agreement on the main issues. We will, of course, keep Parliament informed on developments relating to the new accounting system, budgetary support and devolution.

Finally, let me thank Parliament once more for its support for the Commission’s proposal to budgetise the EDF. We believe this is a one-off opportunity to achieve better, simpler and more efficient implementation of the EDF, which will be of great benefit for the ACP countries.

As regards the Agencies, I would also like to congratulate Mrs Ayala Sender and Mr Schlyter. The Agencies are autonomous bodies and it is the directors of the Agencies, not the Commission, that receive discharge from the European Parliament. However, since all the 14 Agencies concerned by the 2003 discharge receive grants charged to the general budget, the Commission notes with satisfaction that Parliament proposes to give discharge to the directors of all 14 Agencies for the financial year 2003.

The Commission will continue to do its utmost to provide all necessary assistance to the Agencies in the future, in particular as regards budgetary, financial and accounting issues. Moreover, within its area of responsibility, the Commission will follow up the requests addressed to it by Parliament in the discharge resolutions for the Agencies.

I will conclude by encouraging Parliament to support the Committee on Budgetary Control’s proposals. I can assure you that the Commission will forward the recommendations upon which you will decide. Finally, it is a unique opportunity for all institutions to go ahead with creating more trust in European institutions. We must escape from under the shadow of suspicions, the shadow of the collapse of a certain Commission several years ago, and reassure citizens that we deal with all matters, including wrongdoing, in the proper way, so that we can create for the European institutions a reputation for reliability.

(Applause)

 
  
MPphoto
 
 

  Budreikaitė (ALDE), Vystymosi komiteto nuomonės pranešėja. Gerb. Pirmininke, ponai ir ponios. Vertinant 2003 m. bendrojo biudžeto panaudojimą, galima teigti, kad dėl vystymosi politikos įgyvendinimo, ypač siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų, įdėta daug pastangų. Europos Komisija patobulino savo atsiskaitymo sistemą, nustatė dešimt pagrindinių rodiklių įvertinti tūkstantmečio tikslų įgyvendinimą. Tačiau manome, kad Komisija per mažai skiria dėmesio ir paramos Europos Sąjungos šalims kandidatėms, kurios tapo narėmis silpnai pasirengę įgyvendinti Europos Sąjungos vystymosi politiką. Šį trūkumą būtina šalinti, skiriant dėmesį ir išteklius mokymui apie vystymąsi naujose valstybėse narėse ir skatinti patirties pasikeitimą tarp senųjų ir naujųjų narių.

Artėjant naujam plėtros etapui Bulgarijai, Rumunijai ir Kroatijai rengiantis tapti ES narėmis reikia skirti tinkamą dėmesį vystymosi politikos įsipareigojimams. Vertinant 6-ojo, 7-ojo, 8-ojo ir 9-ojo Europos plėtros fondų 2003 m. biudžeto įvykdymą, tenka pabrėžti, kad Komisijai nepavyko įdiegti tinkamos tvarkos, skirtos įvertinti Bendrijos pagalbą. Komisijos atstovybių Vakarų šalyse decentralizavimas nėra paremtas organizacinimės priemonėmis, išlieka būtinybė tobulinti valdymo ir sprendimų priėmimo efektyvumo kontrolę. Biudžeto paramos teikimo forma palengvina Komisijos darbą, tačiau neesant tinkamo kontrolės mechanizmo, realiai neskatina paramą gaunančių šalių vyriausybių atsakomybės prieš savo piliečius ir tai leidžia įgyvendinti nesuderintą vystymosi politiką. Pavyzdžiui, vartotojiškai kertant miškus alinami gamtos ištekliai.

Europos plėtros fondo "biudžetizavimas" naujojoje finansinėje perspektyvoje tik palengvintų paramos valdymą, tačiau tai savaime vėlgi kaip ir biudžeto parama negarantuotų paramos efektyvumo.

Taigi būtinos pastangos toliau tobulinti paramos valdymą ir kontrolės instrumentus.

 
  
MPphoto
 
 

  Haug (PSE), Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit. Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ist nicht glücklich, aber im Großen und Ganzen zufrieden mit der Ausführung des Haushalts 2003 für den Bereich Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Kommission den Ausführungszyklus der Mehrjahresprogramme verbessern will, wir wollen aber auch, dass die Kommission gezielter ausschreibt und den Antragstellern etwas intensiver unter die Arme greift.

Schluss muss allerdings damit sein, dass die Kommission sich bei einer zögerlichen Ausführung auf die neuen Verwaltungs- und Finanzbestimmungen hinausredet. Diese Begründung werden wir in Zukunft nicht mehr akzeptieren. Die Europäische Umweltagentur, die Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln und die Agentur für Lebensmittelsicherheit haben aus unserer Sicht eine solide, gescheite Arbeit geleistet. Eine solche erwarten wir auch in der Zukunft.

 
  
MPphoto
 
 

  Deprez (ALDE), rapporteur pour avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Monsieur le Président, chers collègues, au nom de la commission des libertés civiles, je veux me féliciter d'abord des progrès qui ont été réalisés en 2003 dans l'exécution du budget dans le secteur de la liberté, de la sécurité et de la justice, même si le niveau d'exécution des paiements est resté beaucoup trop faible. Je veux noter cependant les observations formulées par la Cour des comptes en ce qui concerne l'utilisation des crédits du Fonds européen pour les réfugiés.

D'une manière plus générale d'ailleurs, je veux souligner que le développement de la gestion partagée en matière budgétaire entre la Commission et les États membres va exiger de la part de ceux-ci des efforts sérieux et supplémentaires. Je partage à cet égard l'avis de notre rapporteur, M. Wynn, lorsqu'il écrit dans son rapport au paragraphe 104 qu'il faut déplorer l'incapacité de certains États membres à contrôler et à gérer l'argent des contribuables dont ils sont responsables et qu'il faut souligner l'hypocrisie de certains États membres qui accusent la Commission de ne pas surveiller les dépenses dont ces États membres sont eux-mêmes responsables.

 
  
MPphoto
 
 

  Busuttil, f'isem il-grupp: PPE-DE. Jien se nitkellem fuq ir-rapport ġenerali u nibda billi nsellem lill-Kummissarju Callas għaliex naħseb li beda fit-triq it-tajba fix-xogħol tiegħu, kemm għal dik li hija r-responsabbiltà tiegħu kif ukoll għall-mod kif qed jimxi magħna fil-Parlament Ewropew. Iżda nixtieq navża lill-Kummissarju mill-ewwel illi jista' jkun li din is-sena qed inkunu ġentili miegħu anki għaliex hija l-ewwel sena tiegħu u diffiċli li wieħed jitfa' l-piż fuqu ta' dak li għamlu ta' qablu. Fir-rapport dwar il-baġit ġenerali, aħna qegħdin nagħmlu rakkomandazzjoni favorevoli. Dan ma jfissirx li aħna kuntenti b'kollox. Altru minn hekk. Aħna nqisu li għad baqa' ferm aktar xi jsir sabiex ikun hemm kontrolli aktar stretti fil-baġit ta' l-Unjoni Ewropea. Wara kollox hawn mhux qed nitkellmu fuq flus li waqgħu mis-sema iżda fuq flus li huma t-taxxi tan-nies. Fir-rapport ġenerali ta' din is-sena qed ngħidu li s-sistema tad-DAS għandha tiġi riformata biex ma tibqax mira frustranti li qatt ma tista' tintlaħaq. Iżda qed nagħmlu enfasi kbira wkoll fuq kemm qed isiru kontrolli mhux daqstant fil-livell Ewropew iżda fil-livell nazzjonali.

Jinħtieg li l-awtoritajiet nazzjonali jagħtu rendikont akbar ta' kif qed jintefqu l-fondi ta' l-Unjoni Ewropea, meta dawn jintefqu fil-pajjiżi differenti jew fir-reġjuni differenti. Wisq nibża' li meta jigu biex jużaw il-fondi ta' l-Unjoni Ewropea, il-gvernijiet m'humiex qed ikunu serji biżżejjed fil-kontrolli li jagħmlu. Mhux sew li filwaqt li l-awtoritajiet nazzjonali joqgħodu ferm attenti meta jiġu biex jonfqu r-riżorsi finanzjarji nazzjonali, imbagħad ma joqgħodux daqstant attenti meta jiġu biex jonfqu l-flus mgħoddija lilhom mill-Unjoni Ewropea.

Għaldaqstant l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrealizzaw li jekk mhux se jdaħħlu l-kontrolli meħtieġa se jirriskjaw li jitilfu l-fondi. Minn naħa tagħna qegħdin nagħmlu sensiela ta' rakkomandazzjonijiet cari u dettaljati fir-rapport tagħna biex niżguraw li l-flus li jintefqu fil-livell nazzjonali jintefqu b'mod serju u bil-kontrolli kollha li hemm bżonn. Qed infakkru wkoll lill-Kummissjoni li anke meta l-fondi Ewropej jintefqu mill-awtoritajiet nazzjonali hija ma tistax taħsel idejha. Wara kollox, il-Kummissjoni xorta żżomm ir-responsabbiltà ġenerali tal-baġit. Grazzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Fazakas, a PSE képviselőcsoport nevében. Tisztelt Elnök Úr!

A szocialista frakció által rendelkezésemre bocsátott rövid időt arra kívánom felhasználni, hogy a COCOBU elnökeként köszönetet mondjak a raportőröknek, a Bizottság minden tagjának és titkárságának azért a kemény, áldozatkész munkáért, aminek eredményét most vitathatjuk meg.

A mostani mentesítési eljárás két szempontból is különbözik a korábbiaktól. Egyrészt ez az első, amelynek munkájában az új országok képviselői is aktívan részt vehettek, így ők maguk e konkrét folyamatban tapasztalhatták meg, miből áll az EP egyik legfontosabb tevékenysége. Nemcsak számszaki, hanem Európa működését, jövőjét érintő politikai szempontból is. A másik még fontosabb változás, hogy az idén Terence Wynn raportőr tapasztalatára, elismertségére építve megreformáltuk magát az eljárást, a korábbi írásbeli kérdés-feleletek helyett direkt párbeszédet generálva a Bizottsággal, az érintett intézményekkel és az Európai Számvevőszékkel.

Örömmel tapasztaltuk, hogy ez a reform minden érintett részéről pozitív fogadtatásra talált. Velünk együtt ők is úgy ítélik meg, hogy így lehet elérni, hogy ez a mentesítési eljárás ne rémképként, hanem a Parlament, a Bizottság és a Számvevőszék olyan közös feladataként álljon előttünk, amelynek célja az EU jobb, eredményesebb és a közvélemény számára is átláthatóbb működése. Külön köszönöm a jelen levő Siim Kallas biztos úrnak és Hubert Weber számvevőszéki elnök úrnak a közreműködését, bízva abban, hogy a jövőben is együtt fogunk működni ezen fontos területen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mulder, namens de ALDE-Fractie. – Voorzitter, ik zou allereerst de rapporteurs, in het bijzonder de heer Wynn en mevrouw Juknevičienė van onze fractie, willen complimenteren. Ik denk dat het speciaal voor de heer Wynn een genoegen moet zijn geweest om nu eens een keer rapporteur voor de kwijting te zijn, nadat hij zoveel jaren in de Begrotingscommissie heeft gezeten.

Wij hebben een nieuwe Commissie en wij kunnen die Commissie niet verantwoordelijk houden voor de gebeurtenissen in het jaar 2003. Toch moeten wij lering trekken uit hetgeen allemaal in dat jaar gebeurd is. Het meest opvallende is nog steeds dat er weer geen positieve DAS is en ik ben blij over de verklaring van de commissaris van vanochtend dat hij voor juli van dit jaar een soort tijdpad wil uitstippelen om tot een positieve DAS te komen, hetgeen van essentieel belang is. Het is ook essentieel is dat wij goed met de Rekenkamer overleggen op welke manier wij tot die positieve DAS kunnen komen, want het gaat niet op dat de Rekenkamer in de loop van de hele periode de spelregels steeds weer verandert. Wij moeten weten hoe een positieve DAS bereikt kan worden. Het is belangrijk voor de publieke opinie dat we met deze nieuwe Commissie en deze nieuwe commissaris eindelijk tot een positieve DAS kunnen komen.

De verantwoordelijkheid ligt bij de lidstaten. Een van de paragrafen in de resolutie waarin van de lidstaten wordt geëist dat de hoogst politiek verantwoordelijke persoonlijk garant ervoor staat dat het Europees geld goed besteed is, vormt een belangrijk nieuw punt is in de hele discussie met de lidstaten. Ik hoop dat het zal worden overgenomen door de Raad van Ministers van Financiën die toch altijd zo hoog opkijken van zuinig beleid en alle dingen die hierop betrekking hebben.

Een laatste woord voor mijn fractiegenote, mevrouw Juknevičienė. Het is heel bewonderenswaardig dat iemand uit een nieuwe lidstaat een zo grondig verslag heeft opgesteld. Ik hoop dat de amendementen zullen worden aangenomen.

 
  
MPphoto
 
 

  Staes, namens de Verts/ALE-Fractie. – Voorzitter, collega's, mijnheer de commissaris, ik zal mij in mijn toespraak concentreren op de kwijting van het Europees Parlement. Andere fractiegenoten zullen de andere verslagen behandelen. Laat het ons hier ook maar eens zeggen: de begroting van het Parlement is op orde. De inspanningen die zich onze Administratie onder leiding van secretaris-generaal Priestley getroost om de begroting van het Parlement correct te beheren is enorm en dat verdient onze waardering.

Ik wil toch ingaan op twee knelpunten, te weten het werken in de drie plaatsen van werkzaamheid en het vrijwillig pensioenfonds. Het Verdrag betreffende de Europese Unie verplicht ons inderdaad te werken in drie plaatsen van werkzaamheid: Brussel, Luxemburg en Straatsburg. Dat kost ons, dat kost de belastingsbetaler nu reeds meer dan 200 miljoen euro per jaar. Dat kost niet alleen geld, dat kost ons ook tijd en dat is niet langer tegenover onze kiezers te verdedigen. Tijdens eerder kwijtingsprocedures hebben wij de Conventie gevraagd om dit artikel in het Verdrag uit de Grondwet te halen. Dat is niet gelukt. Laat ons dus straks, als nieuw Parlement, nog maar eens klaar en duidelijk zeggen dat deze situatie ons niet zint en dat we haar niet langer aanvaarden.

Ik wil, collega's, ook aandacht vragen voor de paragrafen over het vrijwillig pensioenfonds in het kwijtingsverslag van het Europees Parlement. Het is duidelijk dat er onduidelijkheid bestaat over de verantwoordelijkheid van het Parlement en de deelnemers aan dat vrijwillig pensioenfonds. Reeds een kleine tien jaar geleden heeft het Parlement een gat van 9 miljoen euro gedicht. Toen is de afspraak gemaakt dat er een duidelijk onderscheid zou worden gemaakt tussen dat vrijwillig pensioenfonds en de officiële organen van het Europees Parlement. Toch is er steeds een schemergebied blijven bestaan. Met dat pensioenfonds, beste collega's, gaat het van kwaad naar erger. Nu is er reeds een tekort van 42 miljoen euro. Laat ons dus ook straks klaar en duidelijk zeggen dat de Europese begroting, de begroting van het Parlement, onder geen beding mag worden gebruikt om dat gat te dichten. Dit zou onethisch zijn, dit zou onverantwoord zijn. Het geld van de belastingsbetaler kan niet gebruikt worden om een deficit van 42 miljoen euro in een vrijwillig pensionfonds te dichten. Ik dank jullie voor de aandacht en hoop vooral dat we straks tijdens de stemming ervoor kunnen zorgen dat dit geregeld wordt.

 
  
MPphoto
 
 

  Lundgren, för IND/DEM-gruppen. Herr talman! Terence Wynn har gjort ett glänsande arbete liksom exempelvis medföredraganden Carl Schlyter.

Men vårt parlamentariska kontrollsystem är otillräckligt. EU:s anseende och legitimitet är mycket lågt hos Europas befolkning, och det med rätta. De nyckelord som kommer upp för en vanlig europeisk medborgare är toppstyre, etablissemang, slöseri, korruption. Varför är det på detta sätt? Det visar sig att institutionell kontroll via revisionsrätten, OLAF och budgetkontrollutskottet inte räcker. Det fungerar inte. Det fortsätter att vara fullt av oegentligheter och korruption i vårt system. Det visar sig också att det fria ordet, demokratisk debatt, grävande journalister, dvs. externa kontrollanter av den typen, inte heller fungerar, det räcker inte. Vad krävs? Det krävs också det som vi brukar kalla whistle blowers. Det krävs tjänstemän i hela EU:s maskineri, i alla organ och på alla nivåer, som är lojala, inte mot sina överordnade utan mot Europas medborgare och skattebetalare.

Vi har haft whistle blowers, kända sådana, omskrivna över hela världen: van Buitenen, Mart Andreasen, Hans-Peter Martin, listan är lång. Hur har det gått för dessa som har avslöjat, riktat uppmärksamheten mot det som är bedrägeri i systemet? Normalt förlorar man jobbet. Nu har vi ännu ett exempel på en sådan affär i Regionkommittén. Jag hemställer därför till parlamentet att stödja vårt ändringsförslag 2 till Avsnitt VII, punkt 12 från Geoffrey Titford, Jens-Peter Bonde och mig. Detta måste få ett slut.

 
  
MPphoto
 
 

  Camre, for UEN-Gruppen. Hr. formand. Vi står med en række meget grundige og meget indsigtsfulde betænkninger, som jeg finder grund til at takke ordførerne for, uanset at jeg i en række tilfælde kun kan udtrykke undren over, at man efter en så markant og præcis kritik af helt uacceptable forhold ender med at anbefale en decharge - altså en fritagelse for ansvar for administrationen.

Nu vil jeg gerne understrege, at det jo ikke er hr. Kallas' fejl. Vi taler her om noget, der er sket i fortiden, før denne Kommission. Det giver egentlig en vis afstand til sagen, at vi skal gøre andre ansvarlige for fortiden.

Hr. Wynn skriver, at han finder det skuffende, at Revisionsretten ikke har rimelig sikkerhed for, at de systemer, der anvendes til overvågning og kontrol af væsentlige budgetområder, fungerer effektivt, så man kan styre risiciene - altså de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Det vil sige, at vi igen ikke har en positiv revisionserklæring. Vi har igennem årerne diskuteret dette problem igen og igen. Vi ved godt, at der er mange forskellige lande med forskellige forvaltningskulturer, men når alt kommer til alt, skyldes problemerne jo, at den lovgivning, der er udformet, er uhensigtsmæssig og ofte slet ikke når de stillede mål, tværtimod er proceduren opbygget på en måde, der opfordrer til svig og omgåelser, og den manglende budgetopfyldelse er på mange områder udtryk for, at den planlagte politik ikke realiseres.

Vi har også stadigvæk på en række områder endnu ikke fået et moderne og acceptabelt regnskabssystem - det var det man i sin tid fyrede Marta Andreasen for at påpege - men forholdene er altså ikke på plads endnu.

Da jeg læste betænkningen, kunne jeg ikke lade være med at tænke på en tekst i librettoen i Andrew Lloyd Webbers opera, Evita, som handler om den hedengangne argentinske præsident, general Perons hustru, Evita Peron. Der berettes om en velgørenhedsfond, som hun havde oprettet og teksten siger: "Ja, pengene gik ikke altid helt til de formål, de skulle" - det er lidt lige som i EU. Og teksten i operaen siger blandt andet: "When the money is rolling in you don't keep books". Det var i Argentina i 1950'erne, men nu er det altså EU år 2005. Det ville aldrig gå i nationalstaterne og det burde heller ikke gå her. Derfor vil jeg stemme imod dechargen i visse af tilfældene, men for en række af de meget fornuftige ændringsforslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin, Hans-Peter (NI). Herr Präsident! Erlauben Sie mir, dass ich mich in dieser Debatte auf die Fragen, die das Parlament betreffen, konzentriere und eingangs wieder einmal festhalte, wie sehr es sich rächt, dass es ein gentleman agreement zwischen dem Rat und dem Parlament gibt, sich nicht wechselseitig zu kontrollieren. Als Ergebnis davon erleben wir hier im Parlament weiterhin das Streben nach immer mehr. Das zeigt sich rückblickend für 2003, aber vor allen Dingen für die Zukunft. Ich bedauere es sehr, dass der Bericht der Kollegin Juknevičienė im Ausschuss noch weiter abgeschwächt worden ist. Wir haben bei den Reisekosten weniger Kontrolle als dies möglich wäre. Es sind neue Türen im Bereich der Rentenvorsorge, der Luxus-Zusatzpension für Parlamentarier geöffnet worden. Mit den wichtigen Abänderungsanträgen der liberalen Gruppe wird jetzt versucht, das wieder einzudämmen. Doch dabei geht es dann allenfalls um die Abrechnungsformalitäten, nicht um den Skandal an sich, den dieses Pensionssystem darstellt.

Statt endlich Konsequenzen aus der Situation zu ziehen, in der wir uns befinden, haben wir gestern wieder einen gespenstischen Haushaltsausschuss erleben müssen, in dem es um die Frage ging, was wir mit den 90 Millionen Euro machen, die dem Parlament für das Jahr 2006 zur Verfügung stehen werden, und keiner weiß so richtig, wohin mit dem Geld. Die Idee war dann wieder einmal, einen Fernsehkanal einzurichten, um diese Parlamentsdebatten zu übertragen. Die 90 Millionen Euro wären aber erst dann gut als Informationskampagne investiert, wenn sie dem Steuerzahler zurückgegeben würden. Das würde für positive Nachrichten sorgen. Dann bräuchten wir keine weitere Verschwendung dieser Mittel.

 
  
MPphoto
 
 

  Pomés Ruiz (PPE-DE). Señor Presidente, quiero saludar y felicitar a Terry Wynn por el excelente trabajo que ha hecho en su informe. Se nota su experiencia y la ha utilizado para que nuestra Comisión esta vez haya trabajado mucho mejor que otros años. Coincido con él en que ya es escandaloso volver a oír del Tribunal de Cuentas que las cuentas de nuestra institución, de la Unión Europea, no son fiables. Es un problema procedimental y todos estamos aquí de acuerdo en que hay que cambiar el sistema para que, por fin, podamos ver el Santo Grial, que es una aprobación positiva de nuestras cuentas. Hay un problema de fondo: la enorme cantidad de controles que hacen ineficiente el gasto.

Como decía Alexander Stubb, que ha tenido responsabilidades de control en Finlandia, como yo las tuve en España, los controles en la Unión Europea son mayores que los que hay en los Estados miembros y en otras instituciones. Y, necesariamente, que haya más y más control sólo hace que se gaste peor, que se pierdan oportunidades, que los funcionarios no quieran asumir ninguna responsabilidad y que se pierda eficacia. Habrá que ver cuánto control queremos. No porque los coches vayan a 20 km por hora para evitar los accidentes, se beneficia el interés público. Por tanto, vamos a ver cómo hacemos para primar la iniciativa y pensar más en la eficacia que en los controles.

Respecto al informe sobre las cuentas del Parlamento Europeo, agradezco al ponente su trabajo y quiero decir que, efectivamente, nosotros, los diputados europeos, no tenemos ni voz ni voto prácticamente sobre nuestro Estatuto. No podemos decidir dónde nos queremos reunir ni dónde no nos queremos reunir. Somos prisioneros de la decisión que tome el Consejo, que ya va siendo hora de que lo haga. Pero, ¿qué duda cabe de que, mientras no la tome, es mejor no tocar las cosas y dejarlas como están?

Tenemos que tener un Estatuto con un mismo tratamiento fiscal para todos, argumento que, no podemos olvidar, es parte sustancial de nuestro Estatuto y es la forma de seguir adelante.

Muchas gracias por los dos segundos de propina que me ha dado, señor Presidente.

 
  
  

IN THE CHAIR: MR McMILLAN-SCOTT
Vice-President

 
  
MPphoto
 
 

  Mastenbroek (PSE). Mr President, I thank the rapporteur, Ona Juknevičienė, for her excellent work on Parliament’s discharge, which is an important one. The rapporteur pointed out that the report has been the subject of lively debate in the ALDE Group. I can say that the same applies to my own Group. If these discussions prove anything it is the need for a single Members’ Statute, which would solve many of the problems discussed in this discharge. Therefore I call on the Council to reach a compromise. Parliament has already done so.

I should like to focus attention on two separate issues. Firstly, the amendments concerning the voluntary pension fund and in particular the estimated deficit have led to much discussion among my colleagues. The majority of my Group has decided not to support the extra amendments put forward, but instead to support the critical text already in the report. I, however, support these amendments, as will the rest of my delegation. Again, I ask my colleagues to do the same.

The second issue is the need for a single working place for this House. In my view this issue reaches to the core of Parliament’s credibility. The amount of public funds spent annually on this dispersion to multiple working places is immense and the general public neither understands nor supports this inefficient way of working. I believe that we need a single seat. I also believe that Brussels would be the most logical choice as the other institutions are already based there. However, I recognise the historic value of Strasbourg and I understand the value of this Parliament to the city. Therefore I call on the Council and the Commission to offer the city a high-level alternative for the future, on which I have some ideas.

Commission President Barroso has expressed ideas on the need for a European institute for technology as a part of the Lisbon Agenda. I support that idea and this building would be perfect for a high-level university and technological research centre where Europe’s best and brightest could be assembled for the ambitious future of this Union, instead of its troubled past. Therefore I call on this House to support the amendments. I call on the Council to take them seriously and solve this issue once and for all.

 
  
MPphoto
 
 

  Davies (ALDE). Mr President, Parliament grows in authority, but allows its reputation and that of its Members to be dragged through the mire by its failure to ensure that arrangements are put in place for the payment of expenses and allowances that are of a kind that would be expected in any private business. I recognise that some of the problems in securing reform come from the unjust arrangements for the payment of Members’ salaries, but that cannot excuse the fact that at this time there are no arrangements in place for the auditing of Members’ general expenditure allowances. As things stand, it is possible for those who belong to the voluntary pension funds to allow their private contributions to be met out of public funds, without making reimbursement.

Such a practice, if it occurs, would be wholly indefensible. It would amount to embezzlement of public funds. All of us are tarnished by the suggestion – and perhaps the reality – of such practices. We should today take the opportunity to vote for reform and transparency. We should take the initiative and ensure that this House sets high standards for the whole of Europe. We should not wait for changes to be forced upon us by the pressure of public scandal.

 
  
MPphoto
 
 

  Van Buitenen (Verts/ALE). Voorzitter, de interne accountant van de Commissie weet niet of de boekhouding volledig en juist is. Het boekhoudsysteem neemt niet automatisch alles mee. De interne accountantsdienst zegt letterlijk: belanghebbenden weten niet of de cijfers van de Commissie de werkelijkheid weergeven. Het Parlement heeft geen toegang gekregen tot belangrijke informatie die voor de kwijting nodig is. Er was slechts een samenvatting van het oorspronkelijke verslag van de toenmalige interne accountant Jules Muis. De heer Muis heeft de Commissie op 1 april 2004 verlaten. Hij vond geen gehoor voor zijn adviezen. De kabinetschef waarschuwde Muis zelfs met de woorden: "Wij weten hoe wij mensen zoals jou kunnen breken". Het eindverslag van de IAS over Eurostat was slechts ter inzage van drie leden van het Parlement. Aangezien er slechts één herkozen is, heeft nu nog slechts één lid toegang.

De Commissie begrotingscontrole accepteert die jaarrekening niet, omdat de rekenplichtige de cijfers niet ondertekent. In iedere andere onderneming zou dit betekenen dat deze jaarrekening geen basis kan vormen voor een kwijting. Rapporteur Wynn heeft deze tekortkoming terecht vastgesteld en wij hebben als volksvertegenwoordigers nu de plicht om de verlening van kwijting uit te stellen totdat de rekenplichtige durft te tekenen. De rekenplichtige uit 2002, mevrouw Andreasen, heeft juist over deze zaak een verzoekschrift bij het Parlement ingediend. Haar verzoekschrift is weliswaar ontvankelijk, maar het Parlement heeft haar nog steeds niet willen horen. Ook de Rekenkamer twijfelt aan de werking van de controles binnen de boekhouding van de Commissie en aan de rechtmatigheid van de uitgaven per lidstaat.

Mijn steun aan het verslag van collega Stubb hangt ervan af of de amendementen van de ID-Fractie met betrekking tot het Comité van de regio's worden aangenomen. De voormalige interne accountant en nu helaas klokkenluider, Robert McCoy, heeft als accountant zijn plicht gedaan, maar is kapot gemaakt. De door het Parlement gevraagde knieval is er niet gekomen en dit was een voorwaarde voor kwijting. Ook wordt in een amendement van de ID-Fractie zeer terecht gesteld dat OLAF verzuimd heeft zijn onderzoeksverslag aan de Belgische justitie te geven. Ook hier is de klokkenluider het recht onthouden om zijn verhaal in de Commissie begrotingscontrole te doen. Kunnen wij dan, in het licht van de behandeling van Andreasen, Muis en McCoy en alle anderen die ik niet heb genoemd, namens de burgers gewoon kwijting verlenen?

 
  
MPphoto
 
 

  Bloom (IND/DEM). Mr President, this parliamentary Committee on Budgetary Control has attempted not only to brush under the carpet serious allegations of financial discrepancies at the Committee of the Regions, but also to wash its hands, like Pontius Pilate, over yet another whistleblower left to face appalling and unjust treatment for being brave enough to tell the truth. It beggars belief that Mr Stubb could have drawn up any report, let alone one of such a sensitive nature, without making sure he interviewed all the key players. Yet it seems he could not, or would not, see the Committee of the Regions’ former Internal Auditor.

On the back of this shocking disregard, it is little surprise that Mr Stubb’s report contains so many howlers. The original draft claimed that the then Internal Auditor had not been subject to an internal inquiry, when the Committee of the Regions’ Secretary-General had admitted in writing that he had been. Mr Stubb claims that: ‘... none of the officials who were the subject of the administrative inquiry has been promoted since the completion of the report’. However, he omits to mention that several of them were allegedly put forward for promotion. Most nauseatingly, the report states that the former Internal Auditor was assured that he had ‘the full support and cooperation of both CoR members and staff’. That man has since been locked out of his office and hounded out of his job for telling the truth. Mr Stubb’s report is rotten to the core, just like the EU institutions it represents.

 
  
MPphoto
 
 

  Mote (NI). Mr President, the Committee on Budgetary Control on which I sit does not budget in any meaningful sense and shows very little control. I would just like to remind this House of some of the fundamentals. The European Union’s income comes in an endless stream: percentages of VAT, customs duty and GDP from the Member States. There is no means of stopping this flood of cash and no means of returning it either. If this were an elected government as opposed to a bureaucracy, the very use of this vast sum of money, let alone its distribution, would be far more critically analysed, and accountable democracy demands that surpluses be refunded by the reduction in taxation.

According to the Court of Auditors, the EU has lost some EUR 600 billion over the time since the UK joined, which is more than four times the total net contribution my country has made to this place. Nothing will adequately deal with these problems until and unless the Member States themselves independently set up a genuinely separate, full auditing procedure over the management of all EU funds. The Member States are the paymasters.

 
  
MPphoto
 
 

  Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (PPE-DE). Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κατ' αρχάς να συγχαρώ τους εισηγητές, διότι έκαναν μια προσεκτική και συστηματική εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις και τις παρατηρήσεις των μελών της επιτροπής μας, και κατέληξαν σε ένα κείμενο ευρείας αποδοχής. Η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, λοιπόν, προτείνει την απαλλαγή για όλους τους οργανισμούς. Οι παρατηρήσεις όμως που έχει διατυπώσει χρήζουν μελέτης, διότι θα είναι χρήσιμες για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τους οργανισμούς αλλά και για τους ίδιους τους οργανισμούς στην καθημερινή τους διαχείριση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι συμφωνούμε ότι οι οργανισμοί πρέπει να έχουν τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά μέσα για να εργαστούν και στόχος τους πρέπει να είναι η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και η προστιθέμενη αξία στην εργασία των κεντρικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, εκτός από ειδικές παρατηρήσεις για κάποιους οργανισμούς, εξέφρασε τις απόψεις της για ένα πλαίσιο κανόνων διαχείρισης, βάσει κοινών εναρμονισμένων γραμμών, που θα προκύψουν μετά από ένα ουσιαστικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πιστεύουμε ότι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να γίνει μια πιο προσεκτική μελέτη των συνεργιών των δράσεων κάποιων οργανισμών με τις δράσεις κάποιων τμημάτων ή διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία, ούτως ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη των στόχων και του έργου αλλά συμπληρωματικότητα και ενδυναμωμένη ευρωπαϊκή υπεραξία.

Συμφωνούμε με τις απόψεις των εισηγητών, ότι σε ορισμένους οργανισμούς πρέπει να γίνει καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και επίσης μια συστηματική ενημέρωση για την ανάγκη εφαρμογής της ισότητας στους οργανισμούς. Πρέπει να γίνουν πρότυπο των δράσεών μας και των πολιτικών μας για την ισότητα των φύλων.

Τέλος, οι οργανισμοί, όπως είναι αποκεντρωμένοι, έχουν μια καλή ευκαιρία να έρθουν κοντά στον πολίτη και οι δράσεις τους πρέπει να έχουν ορατότητα και στα κράτη μέλη όπου είναι εγκατεστημένοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Casaca (PSE). Senhor Presidente, também eu gostaria de me associar às felicitações que aqui foram dadas a todos os relatores, mas permita-me que destaque, muito em particular, o papel dos relatores do Grupo Socialista, nomeadamente do nosso colega Terence Wynn, que fez um trabalho fantástico que vai, sem dúvida, marcar todo o trabalho de quitação daqui até ao final deste mandato. A nossa colega Ayala Sender e a nossa colega Xenogiannakopoulou que, conjuntamente com o nosso presidente Szabolcs Fazakas formaram, de facto, uma equipa onde os socialistas se revêem e têm muita honra no trabalho efectuado.

Permita-me também, Senhor Comissário, que o felicite pela sua brilhante intervenção e pela clareza com que aqui tratou das questões de quitação. No entanto, não posso deixar de lhe dizer que, com base numa nota apresentada pelo nosso colega Stubb, não estou muito interessado em saber que vinho o Senhor Comissário bebeu no dia 12 de Dezembro, mas estou seguramente interessadíssimo em saber quais foram as empresas que foram financiadas pelo orçamento comunitário para escoar trinta mil toneladas de manteiga adulterada, com subvenções à exportação e subsídios à pastelaria. O problema é que a Comissão, ao fim de seis anos, continua a dizer-me que não pode fornecer esses dados, visto serem confidenciais, e que os deputados e o público europeu não podem obter essa informação. E esse é que me parece ser o grande problema com que nós nos defrontamos.

 
  
MPphoto
 
 

  Schlyter (Verts/ALE). Herr talman! På de flesta språk finns det ordspråk som kräver att man städar hemma innan man kräver något av andra.

Därför är det viktigt att vi får ordning på förmånerna. Reseersättningar är inte löneutjämningspengar utan just reseersättningar som borde betalas ut efter faktiska kostnader. Vill vi utjämna löner skall vi ha en extra budgetpost som redovisas offentligt. Min kollega Staes förklarade problemen med pensionsfonden, tilläggspensionen. Den borde vara självfinansierad och underskotten täckas av dem som är med. Det är orimligt att skattebetalarna skall stå för förlusten när aktiespekulationen misslyckas och de som är med ta profiten om den lyckas.

Vår allmänna kostnadsersättning är generös. Vill man få ut hela beloppet borde man redovisa hur man använt det. De som inte klarar av det borde få lägre ersättning. Visst tar det tid att redovisa, men det är väl investerad tid för ökad trovärdighet för parlamentet. I valrörelsen upptäckte jag att delen med information om reglerna för våra förmåner har försvunnit från den offentliga hemsidan. Eftersom det inte är hemligt borde det genast publiceras där. Det är en av de vanligaste frågorna som man får av sina väljare. Jag hoppas att föredragandens ändringsförslag 6 och de övriga ändringsförslagen som stärker texten får stöd.

 
  
MPphoto
 
 

  Fjellner (PPE-DE). Herr talman! Det finns mycket som jag skulle vilja lyfta fram i anslutning till det som vi nu skall ta upp: ansvarsfriheten för budgeten 2003. Bristerna i redovisningssystemet, medlemsstaternas ovilja att återkalla felaktigt utbetalda medel, excesser i fråga om ersättningar till ledamöter eller den europeiska utvecklingsfonden. Men den begränsade tid som jag har här gör att jag vill fokusera på en mindre men principiellt viktig – och ur medborgarnas perspektiv helt obegriplig – del av unionens budget: bidragen till tobaksodlingar.

Varje år tvingas Europas skattebetalare stå för nära 10 miljarder svenska kronor i subventioner till tobaksodlingar. Det är ett förfärligt slöseri och ett ganska läskigt sätt att handskas med medborgarnas skattepengar. Till råga på allt är den tobak som EU subventionerar av så usel kvalitet att inga europeiska producenter vill använda den. Istället använder man just denna tobak för att konkurrera ut tobaksproducenter i fattiga länder.

Bidragen till tobaksodlare blir inte mindre bisarra av att kommissionen nu har lanserat en kampanj mot rökning som beräknas kosta 700 miljoner kronor. Jag skulle vilja kalla det för höjden av hyckleri. I behandlingen av kommissionens ansvarsfrihet kan parlamentet göra klart att tobaksstödet måste avskaffas. Men tyvärr har Junilistans Nils Lundgren med sin utslagsröst i budgetkontrollutskottet sett till att vi här idag har en parlamentarisk situation där Europaparlamentet lär komma att försvara de mest skamliga jordbrukssubventioner. Jag uppskattar att Lundgren igår offentligt konstaterade att han gjort fel, problemet är bara att skadan redan är skedd. Faktum kvarstår: Trots att Junilistan inför valet till Europaparlamentet lovade att verka för en avveckling av tobaksstödet är det hittills mest bestående resultat av att just Junilistan blev invald till parlamentet att den har bidragit till att säkra just tobakssubventionernas överlevnad.

Jag hoppas och tror att parlamentet i plenum gör allt det kan för att korrigera Nils Lundgrens tilltag och röstar för ett yttrande som slår fast att parlamentet vill se tobaksstödet avskaffat.

 
  
MPphoto
 
 

  Bösch (PSE). Herr Präsident! Der Generalberichterstatter Terence Wynn hat einen wesentlichen Punkt angeschnitten: die Frage der Mitverantwortung der Mitgliedstaaten. Wir wissen, dass rund 80% der Mittel des europäischen Haushalts über die Mitgliedstaaten abfließen. Ich möchte hier noch einen Aspekt anschneiden, der in einem jüngst veröffentlichten Bericht des Rechnungshofs zum Tragen gekommen ist.

Wir haben im Landwirtschaftssektor zwischen 1971 und September 2004 etwa 3,1 Milliarden Euro Unregelmäßigkeiten gehabt; davon sind jetzt nach über 30 Jahren 20,2% von den Mittelempfängern eingezogen worden, 5% mussten vom EAGFL und 144 Millionen von den Mitgliedstaaten getragen werden. 70%, das sind 2,2 Milliarden, sind immer noch ausständig und werden nicht eingezogen. Das führt uns zu dem Punkt, dass die Mitgliedstaaten dem europäischen Budget, den Geldern, die über Europa wieder in die Mitgliedstaaten zurückfließen, ganz einfach zu wenig Aufmerksamkeit beimessen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob hier ein Statement der Finanzminister das geeignete Mittel ist.

Wir haben als Ausschuss für Haushaltskontrolle und auch als Parlament mit einigem Erfolg die Einführung der sogenannten N+2-Regel bei den Strukturfonds durchgesetzt. Wir werden nicht umhinkommen, eine ähnliche Regel letztendlich für die Wiedereinziehungen einzuführen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ferber (PPE-DE). Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zunächst den Berichterstattern für die Entlastungsberichte danken, die vorgelegt wurden und die zeigen, dass es dem Europäischen Parlament sehr ernst damit ist, zu überprüfen, ob die umfangreichen Mittel, die zu fast 95% in Form von Subventionen gegeben werden – und das zeigt die Problematik des EU-Haushalts –, auch ordentlich verwendet werden. Ich möchte ausdrücklich dem Kollegen Wynn danken, der eine Reihe von Vorschlägen gemacht hat, die auch praktikabel sind. Herr Kommissar, ich kann Sie nur auffordern, diese Dinge auch zu implementieren. Ihre Vorgängerin war sehr groß im Ankündigen, aber wenn ich mir anschaue, was sie schon für das Jahr 2000 die Implementierung betreffend versprochen hatte und was Sie jetzt abarbeiten müssen, Herr Kallas, dann zeigt mir das schon, dass hier noch Verbesserungsbedarf besteht.

Das Accounting-System, um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, stand schon beim Amtsantritt von Frau Schreyer auf der Tagesordnung, und Sie haben jetzt die Ehre, es endlich umzusetzen. Ich hoffe, Sie tun das jetzt auch zeitnah. Der Bericht ist eine gute Anleitung dazu, wie man das tut.

Die Entlastungsberichte sind allerdings nicht dazu da, über alle Probleme dieser Erde eine Aussage zu treffen. Auch wenn dies meinen Fraktionskollegen betrifft: Bei der Tabakverordnung haben wir nicht zu prüfen, ob es rechtmäßig ist, Prämien zu bezahlen, sondern ob alles rechtmäßig bezahlt worden ist. So sind die Spielregeln, ob es einem passt oder nicht.

Zur Parlamentsentlastung: Ich weiß nicht, ob es das größte Problem dieser Erde ist, ob in den einzelnen Büros geraucht wird oder nicht. Dies hat keine budgetären Auswirkungen und muss daher an anderer Stelle gelöst werden. Also lassen Sie uns darauf konzentrieren, was wirklich mit Haushalt und mit Geld und mit verschwundenem Geld zu tun hat. Herr Bösch hat einige Stichworte dazu gesagt: Da haben wir viel zu tun. Bevor der Präsident mich aber jetzt erschlägt, höre ich auf. Ich bedanke mich bei den Berichterstattern.

 
  
MPphoto
 
 

  dos Santos (PSE). Senhor Presidente, três observações muito rápidas. A primeira prende-se com a declaração de fiabilidade anual a apresentar pelos Estados-Membros, com a qual estou inteiramente de acordo, uma vez que esta declaração dá pleno conteúdo ao princípio da gestão partilhada já definida oportunamente.

A segunda observação tem a ver com os recursos próprios, onde também me parece correcta a observação feita no relatório de Terrence Wynn sobre o assunto, nomeadamente a preocupação que a Comissão deve ter com os critérios de aferimento e cálculo das contabilidades nacionais de cada um dos Estados-Membros.

Finalmente, passo à terceira observação que se prende com a questão da forma como passam as eventuais irregularidades técnicas para a opinião pública tornando-a permeável à ideia de que existem irregularidades e fraude na aplicação dos fundos comunitários.

Por fim, gostaria de fazer uma última referência à execução orçamental das agências, que me parece correcta, embora lamente que não tenha sido feita uma referência à Agência de Segurança Marítima e, nomeadamente, ao processo em que se encontra esta agência no tocante à sua concretização e implementação.

 
  
MPphoto
 
 

  Elles (PPE-DE). Mr President, I also wish to congratulate our rapporteurs, in particular Mr Wynn, on their reports on the budgetary discharges. I remember that the first one Mr Wynn produced in 1994, and my own in 1996, produced a different type of debate on discharges than the one we are having today.

Undoubtedly, as Mr Wynn has indicated to us, should the recommendations of his report be accepted and implemented then we would see a significant step towards getting the Statement of Assurance – DAS – which most of us in this House want. This would give greater credibility to management of funds by European institutions. This means greater responsibilities will have to be taken by all concerned, including responsibilities for the Chief Accounting Officer to sign off the accounts. The Commissioner has shown that he wants to go that way, but I strongly urge that Amendment 4 be adopted. We need Commissioners to take individual responsibility for ensuring directorates-general effectively manage the funds under their responsibilities. We also need to ensure that whistleblowers are properly protected should they wish to come forward with information about the operation of Community policies.

Above all, we need implementation with regard to the issue of shared management that Marta Andreasen mentioned. Shared management is no management unless there is a proper internal control framework to ensure that monies are properly accounted for in Member States. That is why we as Conservatives strongly support the move towards the greater involvement of Member States in the way in which things should be done.

In conclusion, we welcome very strongly the idea of having proposals by July, with a view to having an interinstitutional agreement by the end of this year. However, they are still just intentions and, therefore, Conservatives will be voting against discharge because, for the tenth year running, we note that there is no positive Statement of Assurance available.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu (PPE-DE). Monsieur le Président, chers collègues, il me semble nécessaire de rappeler ce qu'est une décharge. Une décharge doit permettre de constater la bonne exécution du budget européen, de donner des garanties sur la fiabilité des comptes, sur la légalité et la régularité des opérations. La décharge doit permettre également d'évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations contenues dans la décharge précédente.

Dès lors, permettez-moi d'exprimer ma surprise quant au fond et à la forme de ce rapport, notamment celui concernant la section du Parlement européen. Je ne comprends pas le ton fort déplaisant employé par le rapporteur et les auteurs de certains amendements à l'égard de l'ensemble des parlementaires de cette institution. Le catalogue de reproches sous-entend en effet une forme de malhonnêteté, que je ne cautionnerai absolument pas. Je ne pense pas que l'on puisse jeter l'opprobre de cette façon sur les parlementaires européens. J'ajouterai que, tant que nous n'aurons pas un statut unique pour les députés européens, il n'est pas concevable de modifier aujourd'hui les règles en cours concernant les indemnités. Cette décharge a-t-elle, par ailleurs, vocation à traiter de la question de l'usage du tabac et des cigarettes dans nos locaux, qui est totalement hors sujet même si, je veux bien le concevoir, c'est un réel problème?

Et que dire enfin et surtout de la remise en cause, une nouvelle fois, du siège du Parlement européen à Strasbourg? Je rappellerai tout d'abord que le Parlement n'est pas compétent en la matière, contrairement à ce que dit le rapport présenté aujourd'hui. Outre le Conseil européen d'Edimbourg de 1992, qui a décidé, à l'unanimité des chefs d'État et de gouvernement, de fixer le siège du Parlement européen à Strasbourg pour des raisons politiques, cette décision a été énoncée, afin qu'elle soit garantie par les traités, au protocole no 12 annexé au traité d'Amsterdam.

Il y a un an une proposition similaire visant la suppression du siège du Parlement à Strasbourg et le transfert complet à Bruxelles avait été formulée et les membres du Parlement européen, dans leur très grande sagesse, avaient rejeté cette proposition en session plénière, ce qu'ont rappelé au surplus les conventionnels lors de leur discussion sur le traité constitutionnel. La décharge pour 2003 ne doit pas être l'occasion pour les adversaires de Strasbourg d'essayer une nouvelle fois de modifier le siège du Parlement. Cette question est hors sujet et hors compétences juridiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Morgan (PSE). Mr President, I was responsible for the Committee on Regional Development’s opinion on this discharge. The Court of Auditors gave a relatively clean bill of health to the internal organisation administration of the structural funds, but that was not the case in relation to the Member States.

One of the fundamental problems we have with the whole system is that of shared responsibility. When the Member States fail, the Commission gets the blame. Until we sort out that issue we will not get very far. Therefore I suggested that we should not agree to sign the interinstitutional agreement until the Member States agree to sign annual statements of assurance. I am sorry that some of the other parties did not agree to pre-empt that situation in this report. I hope they will show more backbone when it comes to the interinstitutional agreement.

It is also important that we have more preventive measures in order to stop fraud and mismanagement. It is essential that the Commission use the Court of Auditors a bit more in terms of giving opinion on the development of policy. Will the Commissioner give a commitment to ensure that, in future, there is a systematic policy of asking the Court of Auditors for its advice during the development of policy? There is a real opportunity now, in particular with the new seven-year programmes coming up.

 
  
MPphoto
 
 

  Kallas, Vice-President of the Commission. Mr President, I would like to thank you all for these contributions and for the very constructive and good mood in which you are discussing what could be termed not so attractive issues. These issues become more unattractive when something is going wrong, and so if we can approach this work in a positive way then we will have a quiet and calm attitude.

I would like to say that we have a unique momentum. We have had good discussions with the Council. The Council has expressed its readiness to discuss these issues of shared responsibility, although it is too early to set out the details. We also had good discussions with the Court of Auditors. It too is ready to discuss all the methodology questions and the question of the reliability of ‘audit evidence’. The point is that if we propose some ideas by the summer, that does not mean that we will necessarily get a positive Statement of Assurance – DAS – this year, but at least we will manage do so within a short period of time. So the momentum is unique and I hope that we can propose adequate details and solutions to meet these expectations. I fully agree with what Mr Elles said. This is a very good approach today, a good attitude, but the details must also be expanded upon in an adequate manner.

We must also find responses to certain demands for simplification, because, being extremely concerned about serious financial control and about surveillance mechanisms, we have introduced enormous amounts of rules, documents and applications. As one honourable Member said, these enormous amounts of rules still do not mean we can fulfil the requirements of all documents in an absolutely legal and correct way. We still waste money and this serious control is still not there.

We must fulfil programmes. We must implement decisions and we must not have long delays due to the enormous amount of documents and to the need to follow bureaucratic rules. So in parallel with the clear need – especially with regard to the discharge issue – to strengthen and clarify the control and surveillance systems, we must also seriously address the question of dynamism in decision-making, so as not to have a system in which control is impossible.

I hope that we will meet soon to discuss possible proposals on how to achieve a more reliable and more transparent control and discharge system for the Community budget.

 
  
MPphoto
 
 

  President. The joint debate is closed.

The vote will take place at noon.

 

7. Rozvojové ciele milénia
MPphoto
 
 

  President. The next item is the debate on the report by Glenys Kinnock, on behalf of the Committee on Development, on the role of the European Union in the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs) [2004/2252(INI)] (A6-0075/2005).

 
  
MPphoto
 
 

  Kinnock (PSE), rapporteur. Mr President, the Millennium Declaration adopted by world leaders in 2000 represents an unprecedented declaration of solidarity. It is evidence that there is real determination to achieve the Millennium Development Goal targets, which would lift 500 million people out of extreme poverty, would save 30 million children who would otherwise die before their fifth birthday, and would save more than 2 million mothers who would otherwise not have survived pregnancy and childbirth. Hundreds of millions of women and girls would be educated, and millions would have access to clean water and sanitation. The world has the technologies, the policies and the financial resources to deliver the promise and vision of the MDGs.

On aid, MDG8 highlights the need for substantial increases in ODA. Only four Member States have already reached the 0.7% target. Others have set timetables. Austria, Germany, Greece, Italy and Portugal, meanwhile, are all far off target. At the current rate, Germany will not reach its target until 2087. Italy, one of the world’s wealthiest countries and a G-8 member, gives only a miserly 0.17% of its GNI in aid. There has to be close monitoring of annual intermediate targets by EU finance ministers and foreign ministers. I should like to ask the Commissioner to respond to that part of our resolution. The financial perspective suggests that further squeezing of development spending by other categories, as well as within the external relations category, threatens the likelihood of us contributing as we should to meeting the MDG targets.

The Commission must continue to work to improve the quality and effectiveness of our aid using the MDGs as the tool to guide our policies. Member States should collaborate and coordinate in a coherent way more than they do currently with the Commission, in order to tackle how aid can be best used to serve and fulfil the MDGs.

On unsustainable debt, most EU Member States are committed to cancelling the bilateral debts of the world’s poorest countries. Again, I am afraid that Italy must be singled out and named and shamed as a country continuing to make progress at a snail’s pace on this issue.

On trade, I totally agree and concur with the opinion presented by the Committee on International Trade, which covers a number of our concerns as far as the European Union’s role as the world’s biggest trading bloc is concerned: our role in dealing with access to markets, building capacity and other aspects of trade and trade liberalisation.

The European Union negotiates in a way that sometimes calls into question whether there is a clear enough understanding of the pro-development objectives that are referred to on so many occasions. This is true of both the WTO negotiations and the EPA negotiations where I can confirm that, as far as ACP countries are concerned, there is the sense of a need to feel that closer consultation has occurred and that there is greater understanding by DG Trade of the development aspects to which they give such high priority.

On the common agricultural policy, Member States must urgently tackle the practices that depress world prices, distort poor-country markets and undermine earning opportunities for their farmers.

I believe that the amendments on trade and agriculture policies, which we will vote on later, are in all cases inappropriate and, in a number of cases, propose totally unrealistic options.

Furthermore, Parliament should reject Amendments 10 to 16, which reflect unacceptable conservative views on essential aspects of MDG targets. The supply of condoms for the treatment of sexually-transmitted diseases and access to safe and legal abortion must remain as clear priorities if the over-arching goal of poverty eradication is to be achieved. Five hundred and thirty thousand women died in pregnancy or childbirth last year. There were more than 3 million stillborn births. Four million infants did not survive their first year of life. We should support the real need to facilitate access to responsive post-abortion procedures. There is also a need to facilitate access to high-quality and safe services to the fullest extent provided and allowed for by the laws in the countries concerned.

As the WHO reported only yesterday, 78 000 deaths occur as a result of unsafe abortions. Millions of women in desperate need resort to unsafe induced abortion. I would contradict those people who believe that any woman takes the decision to terminate a pregnancy lightly, and say very firmly that it is not and never would be the case. She has the right to choose good-quality responsive abortion and post-abortion care under the law. A woman has the right to choose.

(Applause)

 
  
MPphoto
 
 

  Michel, membre de la Commission. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il va de soi que la Commission accueille très favorablement le rapport qu'a présenté Mme Kinnock sur le rôle de l'Union européenne dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Je tiens à féliciter Mme Kinnock et la commission du développement pour ce rapport, qui devrait stimuler les discussions et les négociations sur les mesures requises pour atteindre les OMD.

Votre rapport, Madame, insiste, de façon juste, sur l'importance de l'appropriation, par les gouvernements, de stratégies pour atteindre les objectifs de développement du Millénaire. Il souligne également que les politiques de développement de l'Union européenne, dont l'objectif principal doit être la réduction de la pauvreté, doivent être ancrées dans la déclaration du Millénaire et les OMD.

Le rapport consolidé de l'Union européenne sur les OMD indique les progrès qui ont été accomplis à ce sujet. L'Union européenne a souligné à plusieurs occasions que l'évaluation des objectifs du Millénaire lors de l'événement à haut niveau des Nations unies de septembre 2005 était l'occasion décisive d'accélérer le progrès vers la réalisation des OMD. En novembre 2004, le Conseil a invité la Commission, en vue de la contribution de l'Union européenne à l'événement à haut niveau, à préparer des propositions spécifiques et ambitieuses quant à l'action à mener en particulier en vue du financement du développement de la cohérence des politiques de développement et de la priorité à accorder à l'Afrique.

La Commission va adopter aujourd'hui un ensemble de communications qui constituent sa réponse à l'invitation du Conseil. Ce paquet politique global fait le point sur la contribution de l'Union dans le domaine du développement et identifie les mesures à prendre pour accélérer la réalisation des OMD.

Votre rapport et nos communications partagent à de nombreux égards les mêmes préoccupations et les mêmes recommandations. J'aimerais mentionner quelques-unes des conclusions de votre rapport dont nous pensons qu'elles revêtent une grande importance et qui sont des points essentiels du paquet de communications que nous présentons.

Il est tout d'abord essentiel, comme vous le soulignez, de continuer à accroître l'aide au développement. La Commission propose à cet égard de nouveaux objectifs intermédiaires pour 2010; outre les budgets d'aide publique, de nouvelles sources de financement doivent être également envisagées à titre complémentaire.

J'accueille favorablement, par ailleurs, l'attention que vous portez à la cohérence des politiques pour le développement; il est en effet essentiel d'examiner comment les politiques autres que l'aide peuvent aider à réaliser les objectifs du Millénaire. La communication sur la cohérence des politiques pour le développement identifie pas moins de onze domaines prioritaires pour lesquels le défi de réaliser des synergies avec les objectifs des politiques de développement est jugé particulièrement pertinent, par exemple dans le domaine du commerce – cela va de soi –, de la recherche, de l'environnement, de l'agriculture, de la pêche, et j'en passe. D'importantes synergies sont possibles avec ces différentes compétences.

De nombreuses recommandations de votre rapport sont reprises dans le rapport consolidé de l'Union européenne sur les objectifs du Millénaire, par exemple – et vous en avez parlé à juste titre – l'attention particulière à apporter à l'éducation des filles, à la nécessité de répondre aux besoins des groupes les plus vulnérables, spécialement les enfants, les orphelins, les jeunes femmes et les personnes âgées.

En réponse aux défis auxquels l'Afrique doit faire face, il est essentiel que les partenaires du développement accordent la priorité à ce continent. L'Union européenne qui doit et veut faire plus pour permettre à l'Afrique d'atteindre les objectifs du Millénaire. L'Afrique doit être au cur de notre attention et l'augmentation des ressources de l'aide pour l'Afrique subsaharienne est vitale. L'Union européenne doit s'assurer qu'une proportion importante de l'aide publique supplémentaire au développement soit dirigée vers l'Afrique. Nos propositions en matière de cohérence devront en outre s'appliquer en priorité pour le continent africain.

Enfin, en plus de tous nos programmes existants, notamment dans le cadre de l'accord de Cotonou, la Commission propose des engagements nouveaux dans des domaines ayant un effet multiplicateur évident. Je pense à la gouvernance, à l'interconnexion et à l'équité.

La préparation de l'événement de New York s'accélère. Je vous remercie d'ailleurs de votre contribution et je compte continuer à travailler avec vous pour que la position européenne réponde au défi de réaliser les objectifs du Millénaire.

À présent, Madame, quelques mots sur les communications que je vais soumettre tout à l'heure au Collège des commissaires. Le processus préparatoire au sommet de septembre a montré les avancées réalisées dans de nombreux pays pauvres et l'importance des efforts entrepris par la communauté internationale, et par l'Union européenne en particulier, pour atteindre les objectifs du Millénaire. Tous les rapports, celui du Secrétaire général, celui du projet du Millénaire réalisé sous la direction du professeur Sax, montrent aussi que les objectifs qui ont été fixés à l'horizon 2015 peuvent encore être atteints si nous le voulons. Mais ceci – et vous l'avez dit – demande un investissement majeur de la part des pays en développement, tout comme, évidemment, de la part des pays donateurs. L'Union européenne, premier donateur international et premier partenaire commercial des pays pauvres, a donc une responsabilité particulière vis-à-vis de nos propres citoyens, qui attendent que nous montrions l'exemple au niveau international, car c'est un impératif de solidarité humaine, mais qui est aussi dans notre propre intérêt. Si nous voulons un monde plus stable et plus sûr, nous devons investir plus massivement dans le développement. L'Union a aussi une responsabilité vis-à-vis des partenaires pour lesquels l'Europe apparaît souvent comme un modèle: regardons par exemple l'Union africaine, qui a pris l'Union européenne comme référence. Je crois que les propositions que je vais défendre cet après-midi répondent à ce défi.

Ces propositions s'articulent autour de trois volets fondamentaux: d'abord, le financement du développement et l'efficacité de l'aide ; en second lieu, la cohérence des politiques, et en troisième lieu, la priorité à accorder à l'Afrique subsaharienne.

Sur le financement, l'Union européenne - et je réponds ainsi à votre question - a respecté ses engagements et en 2006, son effort d'aide dépassera vraisemblablement l'objectif collectif qui avait été fixé à 0,39 % du revenu national brut des États membres. Il est évident que cet effort doit se poursuivre et je propose aux États membres de se fixer un nouvel objectif intermédiaire individuel d'un minimum de 0,51 % en 2010, correspondant à un effort collectif de 0,56 %. Il permettrait ainsi d'atteindre en 2015 le taux de 0,7 % fixé depuis longtemps par les Nations unies et estimé nécessaire par les experts du projet du Millénaire pour atteindre les OMD. En termes de montant annuel d'aide, ceci représenterait un accroissement de pas moins de 20 milliards d'euros par an en 2010, l'aide de l'Union européenne passant de 46 milliards en 2006 à 66 milliards en 2010.

À titre complémentaire, de nouvelles sources de financement doivent être aussi encouragées. J'oublie de dire que je vais proposer aux nouveaux États membres d'atteindre 0,17 % , pour 2010 - on introduit une différenciation puisqu'ils viennent de beaucoup plus loin - ce qui devrait nous permettre d'atteindre 0,7 % en 2015. À titre complémentaire, donc, de nouvelles sources de financement doivent être encouragées, mais ceci ne doit en aucun cas être un prétexte pour repousser ou réduire les engagements de l'Union européenne pour 2010.

Le deuxième élément est l'amélioration de l'efficacité de l'aide, qui constitue un autre chantier important. Des progrès substantiels ont été faits ces dernières années dans la gestion de l'aide communautaire. Au niveau de l'Union européenne, le défi principal aujourd'hui est de mettre en œuvre les engagements pris par l'Union européenne en faveur d'une meilleure coordination des politiques, de la complémentarité sur le terrain et de l'harmonisation des procédures. L'Europe doit être beaucoup plus que la banale addition des budgets individuels de nos États.

Le deuxième élément est l'utilisation de l'aide budgétaire - que je souhaite privilégier -, quoique l'efficacité de l'aide y gagnerait beaucoup. Mais il ne s'agit pas d'une simple question d'argent. Le vrai défi, c'est l'encadrement de la mondialisation par l'exercice d'une solidarité qui jette les bases d'un contrat social mondial, ce qui implique non seulement une augmentation de l'aide publique au développement, mais aussi des politiques publiques globales permettant de répartir les gains de la mondialisation d'une manière plus équitable.

De la même manière, c'est la première fois que la Commission - j'en suis assez heureux - accepte de parler de la cohérence et d'identifier, dans les autres compétences que l'aide au développement, pas moins de onze domaines qui sont liés au développement et qui peuvent lui apporter une plus-value. Je crois que c'est important. C'est la première fois que le Collège relève ce défi et je pense que c'est assez utile qu'on le rappelle.

La troisième composante de nos propositions concerne la priorité à accorder à l'Afrique. La raison est triple. L'Afrique subsaharienne est la région la plus en retard. L'Europe est un partenaire de poids, et l'Afrique est un partenaire géopolitique qui prendra de plus en plus d'importance. Les États-Unis et la Chine l'ont déjà compris, ce qui explique leur intérêt accru pour cette partie du monde.

Je propose de renforcer notre action dans des domaines qui ont un effet multiplicateur évident. Trois axes à ce propos: d'abord, dans le domaine de la gouvernance, nous devons soutenir la mise en œuvre des réformes issues du mécanisme africain d'examen par les pairs. Nous devons aussi assurer le refinancement de la facilité pour la paix, pour soutenir l'action de l'Union africaine et des organisations sous-régionales en matière de prévention des conflits.

Deuxième axe - le premier, je le qualifierais d'axe politique au sens général du terme - le deuxième axe est l'axe économique. Les infrastructures et l'interconnexion des réseaux doivent être soutenus sur la base des stratégies de l'Union africaine et du NEPAD afin de faciliter les échanges Sud-Sud. En fait, je pense ici à faire véritablement décoller les grands réseaux transafricains comme on a dû le faire en Europe avec les grands réseaux transeuropéens. Nous devons faire de la construction, de la mise en œuvre de ces grands réseaux transafricains un objectif prioritaire et concret. C'est l'axe économique. Je pense à toutes les infrastructures, à tout ce qui touche à la communication, au transfert technologique, et j'en passe.

Le troisième axe, c'est l'axe social. C'est évidemment la politique d'équité. L'Union européenne doit développer des mesures incitatives et appuyer les pays africains dans leurs efforts pour promouvoir la cohésion sociale, l'emploi et la protection de l'environnement. Je pense plus spécifiquement à l'éducation, à la santé et à la culture. J'avais annoncé pendant mon audition que la culture était un vecteur de développement bien plus important que ce qu'on imagine et je voudrais l'utiliser à fond.

L'ambition de cet ensemble de communications est de pouvoir fédérer les États membres autour d'une vision européenne qui donnerait à l'Union la capacité d'influence, la crédibilité et la visibilité nécessaire pour contribuer efficacement à l'événement à haut niveau de septembre 2005. Je fais pour l'instant le tour des capitales pour mobiliser les parlements nationaux et les États membres sur cette question.

Ces trois communications doivent conduire en septembre à la redéfinition complète de la politique de développement, comme je l'ai annoncé, sous la forme d'une nouvelle déclaration de politique de développement que j'entends traduire dans une stratégie européenne commune du développement. Ce que nous avons réussi à faire pour la stratégie commune de sécurité, je ne vois absolument pas pour quelle raison nous ne pourrions pas le faire pour le développement. Je viendrais aussi avec un véritable plan de bataille pour l'Afrique, articulé sur les trois axes dont je viens de parler.

Voilà, Madame le rapporteur, chers collègues, Monsieur le Président, la réponse que je voulais apporter. J'espère avoir été complet. S'il y a d'autres questions, si j'avais par mégarde omis d'aborder une des questions, n'hésitez pas à m'interroger. Je suis évidemment à votre disposition pour y répondre.

 
  
  

PRZEWODNICZY: J. ONYSZKIEWICZ
Wiceprzewodniczący

 
  
MPphoto
 
 

  Martens, namens de PPE-DE-Fractie. – Voorzitter, geachte commissaris, wij spreken dus over de millenniumontwikkelingsdoelstellingen, het hart, het uitgangspunt en het doel van het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie. Centraal staat het bestrijden van armoede. In het verslag wordt terecht de nadruk gelegd op drie punten waarop de Europese Unie echt beter moet kunnen presteren: het nakomen van de beloften, het vergroten van de samenhang tussen de beleidsterreinen en het efficiënter inzetten van middelen. Ik ben blij dat de commissaris daar ook in zijn bijdrage uitvoerig aandacht aan heeft besteed. Immers, de toezegging om 0,7% van het bruto nationaal product te reserveren voor ontwikkelingshulp wordt nog steeds slechts door vijf lidstaten nagekomen. De samenhang tussen de beleidsterreinen, alsmede onze hulp aan ontwikkelingslanden bij de opbouw van hun lokale en regionale economieën is weinig geloofwaardig als we deze tegelijkertijd via ons landbouw- en handelsbeleid om zeep zouden helpen. Ik ben blij dat de commissaris zich daar ook sterk op richt. Ten derde, het efficiënt inzetten van middelen. Wij kunnen veel meer bereiken als wij inderdaad werken met meer efficiëntie en ook meer gebruik maken van de mogelijke 'quick wins', zoals het verspreiden van muskietennetten in het kader van de malariabestrijding.

Graag wil ik nog enkele punten van belang onderstrepen die ook in het verslag aan de orde komen. Het belang van onderwijs aan meisjes. Het kan niet vaak genoeg onderstreept worden dat meisjes en vrouwen vaak buitenproportioneel lijden onder de armoede, onder de problemen en zeker ook onder het gebrek aan toegang tot onderwijs. Bovendien heeft de opleiding van meisjes, zoals blijkt uit onderzoek, een positieve uitwerking op de hele samenleving en dus ook op armoedebestrijding als zodanig.

Ten tweede, het belang van diversificatie bij het verbouwen van producten, en van een stevige positie van het midden- en kleinbedrijf met het oog op een stabiele economie. Ten derde, de noodzaak van de zogeheten speciale en differentiële behandeling van arme landen. Dat zal ook een belangrijk punt binnen de WTO zijn. Ten vierde, de beschikbaarheid van en toegang tot basisgezondheidszorg, die een voorwaarde vormt voor de verwezenlijking van het gezondheidsbeleid. Tot slot is er capaciteitsversterking nodig op alle terreinen.

Kortom, Voorzitter, er is veel te doen en gelukkig doet Europa ook veel. Als grootste donor - de commissaris zei het al - ligt er voor Europa een grote uitdaging om ook de grootste speler te zijn als het gaat om visie, samenhang en daadkracht.

 
  
MPphoto
 
 

  Van den Berg, namens de PSE-Fractie. – Voorzitter, er ligt een enorme verantwoordelijkheid voor de wereldleiders om die afspraken van 2000 ook daadwerkelijk inhoud te geven, te weten halvering van de armoede, kinderen naar school en ziektes uitbannen. Als je naar Afrika kijkt, moet je zeggen dat er op al die punten een dramatische situatie heerst want in plaats van dichterbij die doelen op weg naar 2015 te komen, verwijderen we ons ervan. Als het zo doorgaat zijn we er nog in geen honderd jaar. En dat geeft een beeld van onvermogen van het wereldleiderschap, vooral waar het Afrika betreft. Het recente rapport van Geoffrey Sachs maakt duidelijk dat dat niet nodig zou moeten zijn. Met voldoende geld, goede stelling van prioriteiten en voldoende campagnematige focus kan bijvoorbeeld malaria uitgebannen worden, kunnen kinderen naar school, meisjes voorop, en kan de armoede gehalveerd worden.

In september - de commissaris heeft het al gezegd - kunnen op de VN-top millenniumzaken gedaan worden. Daarom is het natuurlijk uiterst belangrijk dat wat we daar afspreken door Commissie en Raad vertaald wordt in Europese doelstellingen voor de EU. Dat kunnen we doen, zoals de commissaris zei, middels de financiering op het niveau van de lidstaten, maar ook door de meerjarenfinanciering hier in het Parlement en in de Raad voldoende prioriteit te geven en dat hard te maken binnen het percentage voor die sociale uitgaven van de millenniumdoelstellingen, waaronder vooral die 20% voor basisonderwijs en basisgezondheidszorg. De huidige cijfers - 2% voor onderwijs, 6% voor gezondheidszorg, ook in de EOF-cijfers - zijn schrikbarend.

Ik roep Commissie en Raad op om samen met de Europese Parlement deze eisen echt op te nemen zodat we een confrontatie kunnen vermijden en samen de schouders eronder kunnen zetten. Alleen met keiharde afspraken zijn wij bereid ruimte aan de Commissie te geven bij de uitvoering. Eerst moeten die afspraken duidelijk en goed worden vastgelegd, want die huidige 2% en 6% zijn echt onvoldoende. Dan zouden we nog honderd jaar moeten wachten en dat willen we niet!

 
  
MPphoto
 
 

  Cornillet, au nom du groupe ALDE. Monsieur le Président, je remercie M. le commissaire d'avoir accueilli favorablement le rapport de Mme Kinnock. Je crois qu'il est important de coordonner les points de vue de la Commission et du Parlement et de présenter une vision unie.

L'Union européenne, vous l'avez rappelé, est le principal donateur, avec 55% de l'aide publique mondiale. Nous avons donc un premier rang à tenir et tenir ses promesses est quelque chose qui est plutôt bien vu en matière politique. J'ai bien noté les paliers d'augmentation qui sont les vôtres parce qu'effectivement, si les objectifs sont louables – je ne les rappellerai pas, Mme Kinnock l'a très bien fait – ils sont atteignables. 0, 7, somme toute, c'est atteignable et, dans les paliers que vous soulignez, on passe à 0,51 en 2010 pour arriver à 0,7 en 2015.

Je rappelle simplement que l'augmentation que vous avez citée de 20 milliards d'euros par an correspond quasiment à un Fonds européen de développement et demi par an, alors que le Fonds européen de développement est programmé pour cinq ans. C'est donc en fait une masse considérable d'argent qui pourrait être déversée si nous voulons en faire l'effort.

C'est pourquoi je voudrais attirer votre attention sur quatre petits points extrêmement rapides: d'abord l'absolue nécessité de la coordination des politiques, que vous avez illustré avec vos onze domaines, vaut aussi pour les subventions à l'agriculture, pour ne pas ruiner d'un côté ce que l'on donne de l'autre, mais aussi entre pays européens, pour éviter la saine émulation que l'on peut parfois rencontrer sur le terrain.

Ensuite, la responsabilisation des partenaires, qui comporte une exigence de gouvernance bien naturellement, et une exigence de vérification de l'aide budgétaire, qui paraît constituer un nouveau bon moyen, et enfin – vous l'avez souligné, Monsieur le commissaire – l'accompagnement à de grands projets régionaux, notamment pour des grands réseaux transafricains. Nous avons déjà la possibilité d'utiliser le reliquat du FED pour financer une partie de ces grands réseaux.

Le troisième point, c'est le contrôle de l'argent public. Il est indispensable que les deniers des contribuables européens soient utilisés en toute visibilité. Si nous voulons pouvoir demander encore plus, il faut que nous ayons des objectifs identifiables et démontrables pour nos amis des pays d'Europe qui donnent de l'argent public à cet effet.

Et enfin, la place du privé. On ne fera rien sans sécurité politique, sans sécurité juridique, sans infrastructures et sans marché. L'aide publique ne saurait se substituer à un développement associant le secteur privé. Donc, soyons des donateurs exemplaires, mais soyons des partenaires lucides.

 
  
MPphoto
 
 

  Joan i Marí, on behalf of the Verts/ALE Group. Mr President, in order to eradicate famine in the world, many things must be changed in the European Union. The common agricultural policy, which is not very accurate in the allocation of funds, has made things difficult in Europe and in many developing countries, especially in ACP countries. On the one hand, Europe should guarantee that the common agricultural policy is not being used to increase the benefits of large producers while small producers are in a very complicated situation. On the other hand, it should be guaranteed that product subsidies by the EU will not be an obstacle for the developing and ACP countries. Theoretically, the EU could help to eradicate poverty and famine in the world if it changed its agricultural policy. Better conditions in the developing countries should mean benefits for Europe and for the whole world. But before that, we also need to eradicate the very clear discrimination in the EU, which favours the big producers while small ones and thousands of farmers have to leave agriculture every year.

 
  
MPphoto
 
 

  Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la rigorosa e condivisa relazione dell'onorevole Kinnock afferma che la realizzazione degli MDG (Millennium Development Goals) necessita un cambiamento di sistema. Un cambiamento che coinvolga i governi del Nord e del Sud del mondo e le istituzioni finanziarie internazionali. E' necessario sovvertire le regole del commercio internazionale, contrastando l'imposizione di accordi commerciali ed indiscriminate liberalizzazioni, bisogna invece sostenere un commercio equo ed una cultura dei diritti: dall'accesso all'istruzione, all'acqua, al cibo, alla sanità. Proprio oggi è iniziata la Global Week of Action per liberare i diritti e governare il commercio internazionale, e proprio nel nostro Parlamento siedono oggi persone che affermano tale necessità.

Non è la prima volta che le Nazioni Unite e la comunità internazionale si propongono di avviare un programma in grado di sradicare la povertà. Ci sono, però, quindici anni di promesse non mantenute, mentre l'obiettivo di corrispondere ai paesi poveri lo 0,7 per cento del PIL dei paesi più sviluppati è davvero lontano. Ha ragione Kinnock quando dice che la politica dell'Italia, il mio paese, è una vergogna; questo è anche il mio parere, ma penso che sia una vergogna anche la partecipazione della Gran Bretagna alla guerra in Iraq .

L'UE e i paesi membri non possono venire meno alle loro responsabilità e obblighi morali. Fonti alternative di finanziamento devono essere discusse. Bisogna impedire artifici contabili, impedire che le spese per la sicurezza rientrino nelle spese per lo sviluppo, impedire che i valori di bilancio vengano gonfiati dalle misure di cancellazione del debito: debito che deve essere cancellato.

Una seria cooperazione allo sviluppo si fa dotando i paesi di infrastrutture e strumenti su cui essi stessi possano poi basare il loro sviluppo economico e sociale. Diritti umani, genere, ambiente, diritti dei bambini: sono temi tutti identificati.

 
  
MPphoto
 
 

  Janowski (w imieniu grupy: UEN). Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Posłowie, Panie Komisarzu, poruszmy dziś kwestię, która ukazuje prawdziwe oblicze współczesnego nam świata. Jest to próba zniwelowania istniejących przepastnych dysproporcji w warunkach życia ludzi na naszym globie. Jest to zarazem praktyczny egzamin ze znajomości sensu słowa "bliźni", tak w odniesieniu do jednostek jak i narodów. Nie mogę w tym miejscu i w tym czasie nie nawiązać do osoby, której pamięć uczcił wczoraj Parlament Europejski, do Ojca Świętego Jana Pawła II, który był szczególnie wrażliwy wobec tego problemu , i który budził sumienie świata. Program milenijnych celów rozwoju, który jak wiemy został przyjęty w roku jubileuszowym ma w dziejach ludzkości rzeczywiście wymiar tysiącletni, bo miejmy świadomość tego, że walka z nędzą trwa na naszym globie od tysiącleci.

Cele ujęte w programie wymagają skutecznej i maksymalnie szybkiej realizacji. Dziękuję więc pani poseł Kinnock za trud opracowania sprawozdania przedstawiającego rolę Unii Europejskiej w osiąganiu tych celów. W tym jednak kontekście nie mogę zgodzić się na określenie mianem postępowych, w punkcie 15, tych działań, które sprzyjają propagowaniu aborcji, a które kryją się za określeniem praw do zdrowia reprodukcyjnego.

Krótki czas mego wystąpienia nie pozwala mi na szerokie odniesienie się do całokształtu tej niezmiernie ważnej sprawy. Podzielę się jednak kilkoma refleksjami.

Powiada się: jesteś biedny - bo jesteś głupi, i dodaje się: jesteś głupi - bo jesteś biedny. Trzeba koniecznie przerwać ten zaklęty krąg niemożności i pomóc ubogim krajom oraz regionom poprzez wielkie zainwestowanie w edukację w tych krajach. Mowa jest co prawda o tym w celu drugim w odniesieniu do poziomu podstawowego. Uważam jednak, iż jest to dalece niewystarczające. Potrzebne są dobre szkoły średnie i wyższe zlokalizowane w tych krajach i tych regionach. Chcę to mocno podkreślić - tam zlokalizowane, by pojawili się wyedukowani ludzie wywodzący się z tych narodów i pragnący pomóc swym rodakom. Potrzebne jest bowiem głębokie wsłuchanie się w potrzeby społeczności lokalnych, a nie swoiste uszczęśliwianie według czyjegoś - nawet szlachetnego widzimisię. Bez tego będziemy budować domy na piasku, a nasze działanie będzie przypominało jedynie dawanie ryby, nie zaś uczenie wędkowania.

Poruszę jeszcze jedną kwestię. Aby w sposób należyty rozwiązać te problemy potrzebne są odpowiednie środki finansowe - duże pieniądze, ale nie takie, których nie mógłby wyasygnować bogatszy świat, w tym również Unia Europejska. Te, które są obecnie do dyspozycji, są dalece niewystarczające.

Chciałbym zatem zasygnalizować Wysokiemu Parlamentowi możliwość uzyskania niebagatelnych środków finansowych na ten ogólnoludzki cel poprzez wprowadzenie opodatkowania od transakcji międzywalutowych. Myślę tu o tzw. podatku Tobina.

 
  
MPphoto
 
 

  Vanhecke (NI). Voorzitter, het spreekt vanzelf dat geen zinnig mens er iets op tegen kan hebben dat alles wordt gedaan om de armoede en de honger in de wereld tegen 2015 structureel en echt terug te dringen. Om dat daadwerkelijk te doen, zullen we toch wel een beetje verder moeten kijken dan de eenzijdige maatregelen van onderhavig verslag. Dan zullen we vooral moeten toegeven dat de massale ontwikkelingshulp van de afgelopen dertig jaar in Afrika uiteindelijk, alles welbeschouwd, maar zeer weinig zoden aan de dijk heeft gezet.

De gunstige infrastructurele en handelsstartpositie van zwart Afrika in de jaren zestig bijvoorbeeld is kapot gemaakt door algemene corruptie, door etnische conflicten en door de vernietigende ideologische scherpslijperij van de heersende elites. Hoe komt het bijvoorbeeld dat Zimbabwe in een paar decennia is omgetoverd van de graanschuur en voorraadschuur van heel zuidelijk Afrika tot een vreselijk hongerland. Laten we dus maar de moed hebben om de twee voornaamste hinderpalen voor de blijvende ontwikkeling van arme landen te noemen en dat zijn corruptie en slecht bestuur. Dat is niet onze schuld!

 
  
MPphoto
 
 

  Záborská (PPE-DE). Monsieur le Président, chers collègues, les objectifs du Millénaire nous interpellent. Certes, le développement est une notion globale de promotion intégrale du bien et de la dignité des personnes, mais les moyens pour y parvenir se résument en un mot: la solidarité. À ce titre, il est remarquable que l'Union européenne apporte plus de 50% de l'aide mondiale au développement.

Pourtant, le respect de la diversité culturelle et des traditions, qui est l'essentiel de l'intégration européenne, n'est pas promu par l'Union européenne dans ses relations extérieures. L'aide financière cache des enjeux de pouvoir géopolitique et d'influence culturelle et l'Union européenne, parfois, achète les voix des États en développement à l'Assemblée générale des Nations unies. Or, pour prendre des décisions communes, il faut écouter et respecter chacun, plus encore lorsqu'on veut définir des orientations qui touchent à des valeurs morales et culturelles fondamentales. Les peuples des Nations unies mentionnés dans le préambule de la Charte ont droit au respect de leur dignité et de leurs traditions quel que soit leur niveau économique. Concernant les droits de l'homme, il est essentiel de les affermir en leur donnant une solide base éthique, car autrement, ils demeurent fragiles et sans fondations. À ce propos, on doit réaffirmer que les droits de l'homme ne sont créés ni octroyés par personne mais qu'ils sont inhérents à la nature humaine.

La résolution que nous sommes appelés à voter démontre l'écart entre la manière d'appréhender la richesse que représente la famille dans les pays en voie de développement et dans l'Union européenne. Ne serait-il pas hautement critiquable que des enjeux aussi importants que la réalisation des objectifs du Millénaire soient instrumentalisés? Aussi longtemps que les donateurs ne respectent pas pleinement le contexte culturel des pays en voie de développement, la vraie paix ne peut être réalisée.

 
  
MPphoto
 
 

  Scheele (PSE). Herr Präsident! Ich bin überzeugt, dass der Bericht von Glenys Kinnock einen sehr guten Beitrag zur Fortschrittsüberprüfung der Europäischen Union darstellt, inwieweit und ob wir die Millennium-Entwicklungsziele erreichen werden. Wir befinden uns, was die Erfüllungschancen dieser Ziele betrifft, in einer sehr, sehr traurigen Situation, und der Bericht von Glenys Kinnock zeigt, welche Änderungen in der Politik notwendig sind, um eine Chance zu haben, diese Ziele zu ereichen.

Ich möchte die Entschuldungspolitik ansprechen, ebenso wie auch den Bericht, über den morgen abgestimmt wird. Bei der Entschuldungspolitik – und das dürfte manchen Kolleginnen und Kollegen in diesem Hause entgangen sein – muss man sagen, das zwei Drittel der Entwicklungsländer mehr für Schuldenzahlungen ausgeben als für soziale Dienste. Welche Auswirkungen das auf die Nichterfüllung der Entwicklungsziele hat, braucht man wohl nicht zu sagen.

Das heißt, wir brauchen eine Veränderung in vielen politischen Bereichen, wir brauchen aber auch eine Verdoppelung des derzeitigen Hilfeumfangs. Dieses Niveau muss dann mindestens zehn Jahre aufrechterhalten werden. Deshalb gibt es auch ein Lob für jene Mitgliedstaaten, die die 0,7-Marke bereits erreicht haben.

Der Bericht von Glenys Kinnock unterstreicht, dass es notwendig ist, die 0,7-Marke für bilaterale Entwicklungszusammenarbeit zu erreichen. Es tut mir Leid, dass hier nicht ein naming and shaming gemacht werden kann, aber in der Begründung von Glenys Kinnock werden die Staaten, die weit von der 0,7-Marke entfernt sind, genannt. Das sind Österreich, Deutschland, Griechenland, Italien und Portugal. Meine Bitte an die Europäische Kommission: Man möge hier vielleicht einen Zeitplan für alle Mitgliedstaaten vorlegen oder Druck auf die Mitgliedstaaten ausüben, damit dieses Ziel erreicht werden kann.

 
  
MPphoto
 
 

  Budreikaitė (ALDE). Gerb. Pirmininke, ponai ir ponios. Kalbant apie Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimą, siūloma padvigubinti besivystančioms šalims teikiamą paramą ir teikti ją dvigubų apimčių mažiausiai dešimtmetį, nurašyti visas skolas iki 2015 m., ieškoti naujų papildomų paramos šaltinių, įvedant ES valstybėms naujus mokesčius.

Tačiau mažiausiai kalbama apie paramos efektyvumą. Nekeliant tokių sąlygų kaip suteiktų paskolų panaudojimo efektyvumas, socialinio ir ekonominio vystymosi teigiamos tendencijos, demokratijos ir žmogaus teisių įgyvendinimo reikalavimai, besivystančios valstybės neskatinamos prisiimti atsakomybę už savo šalių socialinę ir ekonominę plėtrą ir nejaučia atsakomybės prieš savo piliečius.

Kalbėdami apie paramą besivystančioms šalims, turėtumėme permąstyti Europos Sąjungos paramos politiką ir siūlyti priemones neapsibrėždami tik Tūkstantmečio tikslais, bet ir ieškodami priemonių besivystančių šalių ekonominiam augimui skatinti, būtent investicijų, ypač į smulkų ir vidutinį verslą, tuo suteikdami galimybę besivystančioms šalims pakilti į labiau išsivysčiusių ir išsivysčiusių valstybių lygmenį. Ačiū.

 
  
MPphoto
 
 

  Auken (Verts/ALE). Hr. formand. Mileniummålene skal nås og de er godt beskrevet af fru Kinnock og tak for det. Vi må imidlertid se i øjnene, at det sandsynligvis ikke bliver muligt at få det samlede budget op på 0,7 % af landenes BNP foreløbig. Derfor skal vi også samtidig kigge på andre finansieringskilder.

Et af de forslag, der har været fremme og som der virkelig er perspektiv i, er, at man indfører en afgift på flybrændstof. Flybrændstof er blandt de stoffer, der bidrager mest til drivhuseffekten. En sådan afgift vil både give penge til de fattige - hvis man altså bruger pengene til det naturligvis - og så vil det samtidig være i harmoni med Kyoto-aftalen. Flere regeringer har været mildt sagt tøvende over for forslaget, her i blandt min egen danske. Jeg håber dog meget, at Europa-Parlamentet vil skubbe på med den udvikling.

Lad mig blot nævne en anden oplagt kilde, nemlig de enorme beløb, der går til vores landbrugsstøtte, som ødelægger det for ulandene. Man bør i hvert fald som et minimum hurtigst muligt få afviklet den skadelige eksportstøtte.

 
  
MPphoto
 
 

  Zimmer (GUE/NGL). Herr Präsident! Ich unterstütze den Bericht von Glenys Kinnock und möchte gleichzeitig aber auch auf die Feststellung von Geoffrey Sachs verweisen, dass es darum gehen muss, die Kräfte der EU für die Durchsetzung der Millenniumsziele zu bündeln. Dazu ist es erforderlich, die 0,7% des BIP für die Entwicklungshilfe ernsthaft anzustreben und nicht weiter zu verlagern sowie eine 100%ige Schuldenstreichung für die ärmsten Länder durchzusetzen. Daher gilt meine Aufforderung an den Rat, in dieser Woche die Chance zu nutzen, die Goldreserven innerhalb des IWF für einen Schuldenerlass einzusetzen.

Zweitens möchte ich darauf aufmerksam machen, dass die Kommission für Afrika gefordert hat, dass jährlich weitere 25 Milliarden US-Dollar zusätzlich notwendig sind, um die existenziellen Probleme Afrikas zu lösen. Ich möchte auch darauf aufmerksam machen, dass sowohl der IWF als auch die Weltbank sich endlich diesen existenziellen Problemlösungen zuwenden müssen, gerade angesichts der Weltbank-Präsidentschaft von Paul Wolfowitz.

 
  
MPphoto
 
 

  Wijkman (PPE-DE). Herr talman! På grund av ett sent flyg har jag inte kunnat lyssna till merparten av debatten, men jag känner ju argumenten väl och vill börja med att gratulera Glenys Kinnock till ett utmärkt betänkande.

Millenniemålen är först och främst en moralisk fråga. De enorma skillnader i standard som existerar i dagens värld blir alltmer absurda. Vi har både kunskapen och resurserna att utrota fattigdomen idag och det finns inget försvar att inte öka ansträngningarna. Jag välkomnar detta betänkande som innehåller en rad konstruktiva förslag som jag hoppas skall påverka kommissionens arbete under de kommande månaderna. Millenniemålen blir förvisso inte lätta att nå. Det behövs ökade ansträngningar i industriländerna, men också på mottagarsidan. Vi måste få ett mer rättvist handelssystem, och korruptionen är ett stort problem och måste bekämpas hårt. Vi behöver mer pengar men vi behöver också ett effektivare bistånd. Bristen på samordning av givarnas insatser är ett stort problem. På samma sätt är bristen på dialog hittills inom EU om vem som skall göra vad bland medlemsländerna och kommissionen ett stort problem.

Innehållet är naturligtvis också centralt. Låt mig bara nämna ett område som alltför ofta negligeras inom utvecklingssamarbetet. Jag tänker på skötseln av naturresurserna. Den fattiga majoriteten på landsbygden är helt beroende av vad naturen avkastar. Därför är en utveckling där skogarna, betesmarkerna, odlingsjorden och färskvattenresurserna decimeras och förlorar i kvalitet högst allvarlig. En stor analys om detta, den s.k. millennium assesment, presenterades i förra veckan och är en nedslående läsning. Förstöringen av naturresursbasen accelererar i stort sett över hela världen och innebär ett stort hinder mot uppnåendet av millenniemålen. Jag utgår ifrån att denna aspekt på utvecklingssamarbetet uppmärksammas betydligt mer i kommissionens kommande arbete.

Än en gång tack till Glenys Kinnock.

 
  
MPphoto
 
 

  De Rossa (PSE). Mr President, I welcome Glenys Kinnock’s report. It is a comprehensive, practical and indeed pragmatic approach to a very serious and horrific situation. I also welcome the Commissioner’s intention to develop a common development strategy and I would urge him to engage with national parliaments, as well as with others in the Member States. I am quite sure he will find a groundswell of support for his approach to this issue.

The statistics for poverty and mortality are quite horrific. Every time this electronic clock in front of me ticks, a child dies needlessly. Every minute the clock ticks, three women die needlessly in pregnancy or childbirth. Yet there are people here who would have this Parliament decide against allowing those women to exercise their choice on their health, on the kind of contraception they might use, and whether or not they should choose abortion.

I urge this Parliament to reject the amendments which seek to do that. This Parliament has no place dictating to women in the developing world as to how they should address their health needs.

 
  
MPphoto
 
 

  Van Hecke (ALDE). Voorzitter, ik zal mij in een korte tussenkomst beperken tot één aspect in dit verband. Het is volgens mij een belangrijk aspect, namelijk de rol van de internationale handel, van de eerlijke handel bij het nastreven van de millenniumontwikkelingsdoelstellingen. Niemand heeft, denk ik, meer te winnen bij het stimuleren van de wereldhandel dan de derde wereld. Als Afrika ten zuiden van de Sahara zijn aandeel in de wereldhandel met 1% zou kunnen verhogen, dan zou het 60 miljard meer inkomsten hebben via de export. Na everything but arms zou de Europese Unie als grootste handelsblok ter wereld een nieuw signaal moeten kunnen geven dat het menens is, door een datum vast te leggen waarop alle exportsubsidies voor landbouwproducten worden opgeheven. Het is toch niet langer aanvaardbaar dat iedere koe per dag 2 dollar krijgt, terwijl de helft van de wereldbevolking met minder moet zien te overleven. Het afschaffen van deze onrechtvaardige landbouwsubsidies zou in elk geval de geloofwaardigheid van het EU-beleid ter zake versterken.

 
  
MPphoto
 
 

  Lucas (Verts/ALE). Mr President, I would like to congratulate Mrs Kinnock on an excellent report. I am very happy to introduce the opinion of the Committee on International Trade, which was passed unanimously and adopted en bloc by the Committee on Development. That demonstrates the growing consensus that while trade clearly has a role in poverty eradication, the current trends and institutions of trade policy will need urgent reform if they are genuinely to lead to poverty eradication and sustainable development.

Our opinion notes the recent report by UNCTAD and others that demonstrates that unfettered and extensive trade liberalisation does not necessarily translate into significant poverty eradication, particularly in sub-Saharan Africa. I quote from the UNCTAD 2004 report on least-developed countries, which says: ‘The emerging post-liberal trends do not indicate that substantial and sustained poverty reduction will occur. On balance, future poverty reduction seems to have worsened’. So our first point in this opinion is to ask the Commission and Council to note that analysis and to modify trade policy accordingly.

The first place they could apply that reformed trade policy is on the EU proposals for economic partnership agreements, because again increasing evidence suggests that if economic partnership agreements are to become genuine instruments of development, they have to offer non-reciprocal market access for as long as developing countries require it. I welcome recent statements from my own government in the UK that appear to guarantee poorest countries as much time as they need before acquiring that reciprocity. I urge the Council to adopt that position but warn that it will not be credible unless Article 24 of the GATT is revised accordingly as well.

Finally we call on the Council and Commission to address the almost forgotten issue of commodity prices, which is strangely absent from the WTO agenda. According to Oxfam, developing countries would have earned USD 243 billion more in 2002 if the real prices of ten key commodities had remained at their 1980 levels. That is almost five times the world’s annual aid budget. We desperately need urgent action on this issue if we are to have any chance of meeting the MDG goals.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel, membre de la Commission. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je voudrais remercier tous les intervenants, ou plutôt la plupart des intervenants, pour leurs commentaires. Je pense que la majeure partie des interventions se refléteront dans les communications que je ferai adopter plus que probablement dans quelques minutes à la Commission et dont je vous ai donné les grandes lignes il y a quelques instants.

Pour ce qui concerne les autres remarques qui ont été faites, elles seront, pour la plupart, débattues et tranchées – je l'espère – dans la déclaration de politique de développement que j'ai annoncée, qui est aujourd'hui mise en discussion, en consultation, en débat, très largement et qui devrait donc aboutir à la rentrée de septembre.

J'épinglerai un thème de fond: la libéralisation des marchés; la dernière intervenante a parlé de cette question sur laquelle je vais sûrement vous surprendre en tant que libéral. Je pense moi aussi que la libéralisation des marchés ne peut avoir des effets positifs que s'il existe un État capable de faire respecter les règles du jeu. À mon avis, dans les années 1990, on a pensé à tort qu'une libéralisation absolue des marchés, même là où il n'y avait pas d'État, donnerait spontanément de la richesse à distribuer. Je suis assez largement d'accord sur les limites que vous placez à la libéralisation des marchés.

Dans les semaines et les mois qui viennent, des débats de ce type auront encore lieu. Toutefois, je voudrais profiter de l'occasion de cette réponse pour vous demander si le moment n'est pas venu aujourd'hui d'agir. En effet, il y a plein d'études, de consultations, de constats qui se font. Nous pouvons, évidemment, continuer à réfléchir, à débattre sur les concepts, sur les catégories, sur les principes: tout cela est très important. Mais je voudrais que ma politique soit avant tout une politique de mise en oeuvre et de réalisations concrètes. Je lance donc un appel – j'ai d'ailleurs entendu un certain nombre de propositions concrètes aujourd'hui dans les interventions: si vous avez des idées concrètes pour une mise en oeuvre efficace de notre politique de développement, je suis évidemment preneur!

Sans du tout contester le bien-fondé de certaines règles qui régissent le développement, je dois vous dire que certaines de ces règles, dans leur application strictement technocratique, rendent quasi impossible la réalisation de certains objectifs. C'est une question que j'aimerais de temps en temps pouvoir débattre avec vous. Je vous promets en tout cas de vous soumettre un certain nombre de propositions dans les semaines qui viennent pour essayer d'être plus efficaces. En effet, assurer la cohérence entre les différentes politiques, c'est une manière d'être plus efficaces. Une aide budgétaire bien encadrée, sectoriellement orientée par exemple, peut évidemment nous rendre plus efficaces; une meilleure coordination, une plus grande harmonisation entre les règles des États, c'est évidemment aussi un moyen d'être plus efficaces. Et ce ne sont là que quelques exemples. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour toutes ces remarques et de toutes ces considérations. Je vous promets d'en faire le meilleur usage.

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się o godz. 12.00

 

8. Boj proti malárii
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. Kolejnym punktem jest oświadczenie Komisji w sprawie zwalczania malarii.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel, membre de la Commission. Monsieur le Président, chers collègues, le paludisme reste une maladie étroitement liée à la pauvreté. Chaque année, plus d'un million de personnes meurent après l'avoir contracté, dont une grande majorité sont des enfants de moins de cinq ans: ainsi le paludisme reste la principale cause de décès parmi les enfants d'Afrique. Cette maladie touche principalement l'Afrique, même si d'autres continents sont également atteints.

La lutte contre le paludisme reste sous-financée, même si le Fonds mondial pour la lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, dont l'Union européenne est le principal bailleur de fonds, a multiplié les ressources mises à disposition des pays ces dernières années. Malgré ces efforts au niveau mondial et malgré les efforts déployés par les pays du Sud, le manque annuel de ressources au niveau global atteindra probablement 2,6 milliards de dollars en 2007. Étant donné que les pays les plus touchés par cette maladie sont également parmi les plus pauvres, la majorité des ressources nécessaires devra provenir des partenaires extérieurs, afin que les pays puissent lutter contre la maladie et atteindre le sixième objectif du Millénaire pour le développement. L'Union européenne doit donc augmenter sa contribution par le biais des programmes bilatéraux ainsi que par celui du Fonds mondial.

Nous disposons pourtant d'instruments efficaces pour lutter contre le paludisme. En 2001, la Commission a formulé une politique et un programme d'action pour lutter contre les trois principales maladies de la pauvreté, c'est-à-dire le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose. En 2004, la Commission a présenté un bilan de ses travaux qui montre, entre autres, qu'elle a multiplié par quatre sa contribution financière à la lutte contre ces maladies. Cette contribution comporte notamment une allocation accrue à la recherche. La contribution annuelle de la Commission au Fonds mondial est de 259 millions d'euros pour la période 2003-2006. Elle doit lui permettre de soutenir des programmes proposés par les pays dans la production de moustiquaires imprégnées d'insecticide à efficacité durable et de médicaments. La Commission a également adopté un nouveau cadre politique pour poursuivre la lutte contre ces maladies au-delà de 2007. Cette politique sera mise en œuvre en coopération avec les États membres de l'Union européenne, avec des partenaires multilatéraux tels que l'Organisation mondiale de la santé, le programme "Roll Back Malaria", et avec les pays du Sud, y compris l'Union africaine, la société civile et le secteur privé.

Les actions principales restent essentiellement les mêmes. Un accent fort sur les mesures de prévention, notamment des moustiquaires imprégnées d'insecticide à efficacité durable et l'introduction de nouveaux médicaments antipaludiques tels que les formulations de combinaisons thérapeutiques à base d'artemisine dans les pays qui connaissent une résistance aux médicaments actuels.

La Commission va également continuer à investir dans la recherche et le développement des vaccins préventifs, des outils de diagnostic ainsi que des nouveaux médicaments curatifs. Pour que les efforts de développement des nouveaux outils et médicaments permettent à ceux qui en ont besoin d'y accéder de façon équitable, les secteurs sociaux, notamment ceux de la santé, doivent évidemment être renforcés grâce à un investissement accru et à un renforcement des ressources humaines dans les services de santé.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernández Martín, en nombre del Grupo PPE-DE. Señor Presidente, celebro esta Declaración de la Comisión sobre la malaria, porque hace tres años, al aprobar nuestra contribución al presupuesto del Fondo Mundial para la Lucha contra la Malaria, la Tuberculosis y el Sida, la Comisión aceptó la petición del Parlamento por la que se comprometía a informarnos regularmente, y la anterior Comisión no siempre lo hizo. También, porque en la lucha contra las enfermedades contagiosas ligadas a la pobreza, con frecuencia el sida ocupa el foco de atención cuando la tuberculosis y la malaria causan más víctimas cada año y las posibilidades de éxito en su erradicación son superiores.

Hace apenas unos años, la malaria parecía próxima a su erradicación en muchos países; hoy es la causa de muerte más frecuente en el África subsahariana, afectando a más personas y a regiones donde ya había sido erradicada. Cifras recientes estiman en más de tres millones anuales las víctimas directas e indirectas de la malaria. Está bien que la Comisión fomente el debate sobre los protocolos nacionales de tratamiento de la malaria, pero no es esto lo más importante si el objetivo es incluir nuevas combinaciones terapéuticas, como la artemisinina y algún otro quimioterápico. Los mosquiteros tratados con insecticidas y los tratamientos preventivos intermitentes reducen significativamente la morbimortalidad, pero a día de hoy sólo Vietnam y algún país en América Latina ofrecen resultados alentadores. En África, menos del 10 % de los niños expuestos duermen protegidos por mosquiteros y la utilización sistemática de éstos sólo protege al 1 % de la población de riesgo.

La Comisión, como miembro del Consejo rector del Fondo de las Naciones Unidas para la lucha contra estas enfermedades, debería incrementar la atención sobre la malaria y, a la vista de la experiencia, lo mismo debería hacer con el sexto y el séptimo programas marco para la investigación y el desarrollo tecnológico, al que aportamos 400 millones de euros para la investigación sobre estas enfermedades, y así aliviar a un mayor número de personas con un menor coste económico, aunque ello origine menores beneficios a la industria farmacéutica.

 
  
MPphoto
 
 

  Van den Berg, namens de PSE-Fractie. Met een dodental van 2 miljoen mensen per jaar, 3.000 kinderen per dag en Afrika als brandhaard is die noodzaak van de bestrijding van malaria evident. Het is natuurlijk op zichzelf rampzalig te bedenken dat we én de kennis én de middelen hebben en dat die situatie nog steeds voortduurt. De medicatie is voorhanden en de ziekte is geneesbaar. Eenvoudige, geïmpregneerde bednetten zijn de meest effectieve en goedkope manier om de besmetting tegen te gaan. Maar de werkelijkheid is dat slechts 2% van de kinderen in Afrika onder die netten ligt. En de kern zijn de bottlenecks in de organisatie en de distributie. Geoffrey Sachs heeft ons nog een keer met de neus op de feiten gedrukt. De middelen zijn er, nu nog de politieke wil. Hij zegt "quick win" maar ik zeg: dat wordt alleen structurele winst als je ook echt campagnematig te werk gaat en duidelijke prioriteiten stelt. We hebben eerder wereldwijd aangetoond dat we dat kunnen. Bij polio bijvoorbeeld zijn we erin geslaagd die ziekte voor ongeveer 99% uit te roeien.

Belangrijk is nu om geen concurrentie te krijgen tussen verschillende armoedegerelateerde ziektes, maar de basisgezondheidsvoorzieningen in Afrika gezamenlijk in hun totaliteit aan te pakken. Natuurlijk - zoals de commissaris zei - de meest kwetsbare gebieden waar geen basisvoorzieningen en geen regionale structuren zijn, en waar een slechte hygiëne heerst, vormen de eerste prioriteit. We moeten niet vergeten dat 50% van de bevolking van Afrika overigens in stedelijke gebieden leeft, dus het probleem is niet alleen ruraal, het doet zich zeker ook voor in de stad, en de stad heeft weer een andere organisatievorm nodig. Het zijn steeds lokale organisatoren, het zijn steeds die basisgezondheidsvoorzieningen, het zijn steeds die bottlenecks die in die systemen tot problemen leiden en ik hoop dat de commissaris in staat is op dat punt met zijn strategie ervoor te zorgen dat het verandert. Die lokale mensen zullen graag meewerken, voorzitter, want dat zijn de mensen natuurlijk wier ouders gewoon kinderen hebben die door malaria zullen sterven. Zij weten hoe ernstig dit is en ze zullen zeker daaraan hun volle medewerking geven.

 
  
MPphoto
 
 

  Savi, fraktsiooni ALDE nimel. Hr esimees, hr volinik. Samal ajal kui Aasia tsunaami poolt põhjustatud seninägematu abistamispuhang hakkab tasapisi raugema, kus globaliseeruv maailm näitas, et ta on võimeline ühise eesmärgi nimel mängu panema olulisi ressursse ja saavutama ka häid tulemusi, peame me ometi tõdema, et väiksemamahulisi tsunaamisid kordub iga kuu, kus abi on selgelt ebapiisav.

Hr volinik. Malaaria tapab igal aastal umbes 3 miljonit inimest, iga kuu sureb malaariasse 150 000 süütut last, kellest enamus ei saa tähistada oma viiendat sünnipäeva. On fakt, et 40% maailma rahvastikust, kes elab ülivaestes piirkondades, on malaariast ohustatud. 90% malaaria surmajuhtumitest leiab aset sub-Sahaaras ja just laste hulgas. Seal tapab malaaria 30 sekundi jooksul ühe lapse ja minut meie tegevusetust toob kaasa kahe lapse surma.

Malaaria on täna saamas globaalseks negatiivseks märksõnaks ja hiljuti nentis ÜRO aastatuhande eesmärkide projekti juht Jeffrey Sacks, et meie võimuses on täna päästa need 3 miljonit malaaria ohvrit , kui me suudame eraldada selleks 2–3 miljardit USD. See raha on vajalik selleks, et kasvõi osta või subsideerida moskiitovõrgud ja insektitsiidid ning lahendada immuniseerimisprobleemid.

Samas märkis Jeffrey Sacks, et Euroopal oleks aeg võtta siin initsiatiiv globaalses mõttes, kuna Euroopa Liit on peamine globaalse fondi doonor ja tal on aastani 2020 Cotonou leping.

Kõiki neid tõsiasju silmas pidades oli mul kavas esitada suuline küsimus komisjonile, mis aga minule arusaamatutel põhjustel ebaõnnetus.

Kuna viimasel ajal on saavutatud olulist edu malaaria ravis, võiks komisjon selgitada, milliseid konkreetseid initsiatiive Euroopa Liit võiks endale võtta eesmärgiga likvideerida see pandeemiline haigus keskendudes eriti malaaria ennetamisele. Ja teiseks, kas me ei peaks mõtlema sellele, kuidas malaaria vaktsiinide väljatöötamisel saaksime me avaliku sektori kõrval enam kaasata ka erasektori investeeringuid.

Tänan.

 
  
MPphoto
 
 

  Hassi, Verts/ALE-ryhmän puolesta. Arvoisa puhemies, malariaan kuolee yli miljoona ihmistä vuosittain ja sairastuneita on vähintään viisisataa miljoonaa, eniten Afrikassa. Pahiten tauti vaikuttaa lapsiin ja raskaana oleviin naisiin.

Malarian torjunta on yhteydessä köyhyyden torjuntaan, mutta on muistettava, että malarian uhkan ennustetaan pahenevan ilmastonmuutoksen myötä. Maapallon lämpenemisen myötä malariasääsken pelätään leviävän esimerkiksi Euroopan ja Yhdysvaltojen eteläosiin. Siksi ilmastomuutoksen torjunta on myös taistelua malariaa vastaan.

Viime aikoina on keskusteltu DDT:n roolista malarian torjunnassa. DDT:n käyttö malarian torjuntaan on sallittu, mutta emme saa ummistaa silmiämme DDT:n haitoilta. DDT vahingoittaa lisääntymiskykyämme, haittaa lasten aivojen kehitystä, aiheuttaa hermoston häiriöitä ja heikentää vastustuskykyämme taudeille. On siis tehtävä kaikki mahdollinen vaarattomampien malarian torjuntamuotojen kuten luontaisten vihollisten sekä DDT:tä ja hyönteismyrkkyjä sisältävien sänkyverkkojen käytön edistämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Martínez Martínez (PSE). – Señor Presidente, apoyando lo que ha dicho en su declaración el señor Comisario, creo que éste es un debate sobre un colosal escándalo que se da en el mundo y en nuestras sociedades. Las cifras que han aportado mis colegas son suficientemente claras: 3 000 niños se mueren cada día, particularmente en países subsaharianos, a causa de una enfermedad perfectamente estudiada, cuyas prevención y terapias están absolutamente al alcance de nuestras posibilidades.

Vencer el reto que supone para nuestros países este mal es una cuestión en la que la Unión Europea y el Norte desarrollado en general se están jugando su coherencia, su credibilidad y, desde luego, su dignidad. Por lo tanto, creo que si no somos capaces de enfrentar este problema con eficacia, no tendremos ninguna autoridad moral para ir a hablar de valores ni de derechos humanos; concretamente, para hablar de derechos humanos en Ginebra a un país como Cuba, que ha sabido erradicar el mal en su territorio y que tiene más médicos en el África Subsahariana combatiendo este mal que los 25 Estados de la Unión Europea juntos.

 
  
MPphoto
 
 

  Gomes (PSE). Saúdo a declaração do Comissário Michel de aumentar os fundos para o combate à malária, doença necessariamente ligada à pobreza e que temos visto recrudescer na mortalidade infantil. Mas queremos mais! Queremos que a União Europeia lance e lidere um programa mundial de combate à malária, conforme o sugeriu o Professor Jeffrey Sachs, uma vez que sabemos que a falta de vontade política e de financiamento público adequado explicam que ainda não haja hoje em dia uma vacina e que nem sequer haja mosquiteiros impregnados disseminados por todo o lado.

A União Europeia pode fazer a diferença na luta contra a pobreza se souber mobilizar fundos e liderar projectos com objectivos e impacto estratégico. É o caso do projecto em apreço de pré-erradicação da malária. Deste modo, a União Europeia contribuirá decisivamente para cumprir os Objectivos do Milénio, que são mais do que objectivos: são compromissos que têm de ser honrados pela União e pelos seus Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Berlinguer, (PSE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Forum mondiale della scienza ha mostrato che soltanto il 10 per cento delle ricerche del mondo riguarda il 90 per cento delle malattie, che sono quelle dei poveri, perciò non hanno mercato e la scienza non se ne occupa. Bisogna soprattutto invertire le priorità della ricerca scientifica verso le malattie che riguardano la grande maggioranza della popolazione mondiale. Se l'Europa e il mondo non contribuiranno a questo, la malaria continuerà a uccidere e gli Obiettivi del Millennio, Commissario Michel, non saranno raggiunti.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornillet (ALDE). Monsieur le Président, pour reprendre une idée d'un de nos collègues du groupe, je voulais simplement dire que, dans cette affaire de malaria, nous avons une occasion unique de relayer ce que j'ai exprimé tout à l'heure concernant les objectifs du Millénaire: l'absolue nécessité que l'Union européenne ait une action lisible, de telle façon que nos compatriotes, qui sont les contribuables qui alimentent l'aide publique, puissent avoir des éléments de fierté.

Nous avons là une occasion tout à fait unique de prendre à bras le corps le problème du paludisme et de dire que l'Union européenne en fait son affaire. Nous en avons les moyens scientifiques, nous en avons les moyens logistiques nous en avons les moyens financiers et nous aurions là l'occasion de démontrer notre degré de participation à l'aide au développement et à l'augmentation de la part de bonheur dans le monde.

Je demande donc à M. le commissaire de bien vouloir réfléchir à la possibilité, non pas que nous soyons un acteur principal, ce que, je pense, nous serons déjà, mais que nous soyons, si nécessaire, un acteur unique.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel, membre de la Commission. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord remercier la plupart des intervenants pour le soutien qu'ils apportent aux perspectives de l'Union européenne développées par ma voix il y a quelques instants. Il est clair que la lutte contre le paludisme mérite plus que jamais le soutien de l'Europe. La Commission veut faire en sorte que cette maladie reste une priorité politique au niveau global ainsi que dans notre dialogue avec les pays touchés. Comme je l'ai dit dans mes remarques initiales, la lutte contre le paludisme requiert des efforts et des ressources dans des domaines politiques différents tels que la recherche, le commerce et bien évidemment la coopération au développement et l'assistance humanitaire.

La Commission va présenter un programme d'action pour continuer à lutter contre le paludisme, la tuberculose et le VIH/sida à travers l'action externe. Nous allons travailler en étroite collaboration avec le Conseil, avec les États membres, avec vous et avec notre partenaire stratégique, l'OMS. L'Europe doit continuer à aider les pays touchés à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, notamment celui qui concerne le paludisme. Croyez bien que l'Union européenne fera de cette lutte un élément prioritaire de sa politique.

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. Zamykam debatę.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.00 i wznowione o godz. 12.05)

 
  
  

VORSITZ: INGO FRIEDRICH
Vizepräsident

 

9. Hlasovanie
MPphoto
 
 

  Der Präsident. Nach der Tagesordnung folgt die Abstimmung.

(Ergebnisse und sonstige Einzelheiten der Abstimmung: siehe Protokoll)

 

10. Voľba podpredsedu
MPphoto
 
 

  Der Präsident. Nach der Tagesordnung folgt die Wahl eines neuen Vizepräsidenten nach Artikel 12, 14 und 17 unserer Geschäftsordnung, nachdem Herr Costa in die Regierung von Portugal berufen worden ist. Mir liegt nur eine Kandidatur von António dos Santos vor.

Nach unserer Geschäftsordnung gilt: Wenn es nur einen freien Sitz und eine einzige Kandidatur gibt, kann der Kandidat durch Zuruf gewählt werden. Gibt es dagegen Einwände? Das ist nicht der Fall. Damit ist Manuel António dos Santos zum neuen Vizepräsidenten gewählt.

(Beifall)

Ich freue mich auf eine gute, kollegiale Zusammenarbeit. Morgen Abend leiten Sie die Nachtsitzung, Herr Vizepräsident.

 

11. Štátna pomoc a regionálna účelnosť

12. Spoločná nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) po rozšírení

13. Ustanovenie Europolu ako ústredného úradu na boj proti falšovaniu eura

14. Európska policajná akadémia (CEPOL)

15. Námorná príbrežná doprava
  

Vor der Abstimmung:

Der Präsident. Es liegt ein mündlicher Änderungsantrag von Herrn Navarro vor, ich sehe Herrn Navarro jedoch nicht im Saal.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarzembowski (PPE-DE). Herr Präsident! Darf ich mir erlauben, den Antrag zu übernehmen, denn um den ging es gestern Abend in der Debatte. Wir haben von 22.00 Uhr bis 22.30 Uhr debattiert, und ich glaube, alle sind einvernehmlich für den Änderungsantrag. Insofern würde ich gerne den mündlichen Änderungsantrag übernehmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. Können Sie den mündlichen Änderungsantrag vorlesen? – Gut, dann lese ich ihn vor: "in der Erwägung, dass der Kurzstreckenseeverkehr, der mehr als 40% des innergemeinschaftlichen Verkehrsaufkommens darstellt, integraler Bestandteil des europäischen Verkehrssystems ist, da Kurzstreckenseeverkehr die Beförderung von Gütern und Fahrgästen auf See oder Binnenwasserstraßen zwischen Häfen in Europa oder zwischen diesen Häfen und außereuropäischen Häfen in Ländern mit Küsten an den geschlossenen Meeren, die an Europa grenzen, bedeutet".

(Das Parlament nimmt den mündlichen Änderungsantrag an.)

 

16. Postup prijatia výskumníkov z tretích krajín: osobitný postup - uľahčenie prijatia - jednotné víza

17. Nebezpečné látky

18. Procesné práva v trestnom konaní
  

Zu den Änderungsanträgen 4 und 51:

 
  
MPphoto
 
 

  Buitenweg (Verts/ALE), rapporteur. Mr President, Amendment 51 is not a typical Verts/ALE Group amendment. It is a compromise amendment. I would like to ask you to put that to the vote first. I would also like to propose one change, as indicated in the voting list, that the word ‘should’ be replaced by the word ‘shall’. The text will then read as follows: ‘The proposed provisions are not intended to affect specific measures in force in national legislation in the context of the fight against certain serious and complex forms of crime, in particular terrorism’. The following will then be added: ‘all measures shall be in conformity with the European Convention on Human Rights and the Charter of Fundamental Rights of the European Union’.

 
  
  

(Das Parlament schließt sich diesem Vorschlag an. Der Präsident stellt fest, dass es keine Einwände zu dem mündlichen Änderungsantrag gibt.)

 

19. Absolutórium 2003: Oddiel III všeobecného rozpočtu

20. Absolutórium 2003: Oddiel I všeobecného rozpočtu
  

Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 9:

Der Präsident. Mir liegt ein Vorschlag von Herrn Staes vor, Änderungsantrag 9 als Zusatz zu betrachten. Gibt es Einwände dagegen?

(Da 37 oder mehr Mitglieder Einwand erheben, wird dieser Vorschlag nicht angenommen.)

 

21. Absolutórium 2003: Oddiely II, IV, V, VI, VII, VIII všeobecného rozpočtu

22. Absolutórium 2003: Decentralizované agentúry

23. Absolutórium 2003: 6., 7., 8. a 9. Európsky rozvojový fond

24. Rozvojové ciele milénia
MPphoto
 
 

  Rack (PPE-DE). Herr Präsident! Ich möchte mich zur Tagesordnung insgesamt melden. Unsere Tagesordnung für heute ist typisch für die Art und Weise, in der dieses Parlament unsere Arbeit aufteilt. Über sämtliche Legislativvorhaben, über die wir heute abgestimmt haben, haben wir in der Nacht und unter Ausschluss der Öffentlichkeit diskutiert, während wir am Tag, in der prime time und auch vor unseren Zuschauern, ausschließlich über Entschließungstexte und Ähnliches mehr diskutieren. Das halte ich für falsch.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. Herr Kollege Rack, die Botschaft ist angekommen. Allerdings muss ich sagen, dass natürlich die Konferenz der Präsidenten dies so festlegt, und irgendetwas muss in der Nachtsitzung gemacht werden. Aber ich nehme Ihre Anmerkung wichtig und werde sie bei der nächsten Diskussion zur Sprache bringen.

 

25. Vysvetlenia hlasovania
  

Bericht Galeote Quecedo (A6-0067/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (PPE-DE), por escrito. Por força do alargamento, e com o tempo que é necessário, a União Europeia vai adaptando as suas estruturas a esta nova realidade. Por pouco significativo que possa parecer, já que muitas destas alterações são apenas adaptações formais ou meramente administrativas, todas elas são a expressão real de uma profunda mudança verificada e que foi ela própria redefinidora do conceito da União. Por esta razão é com satisfação que voto favoravelmente esta relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. Trata-se de, devido ao mais recente alargamento da União Europeia, alterar o Regulamento n.º 1059/2003 do PE e do Conselho relativo à instituição da NUTS, isto é, a Nomenclatura das Unidades Territoriais Estatísticas, a qual visa proporcionar a existência de um sistema uniforme de repartição das unidades territoriais, para efeitos de elaboração de estatísticas regionais na União Europeia.

A oportunidade criada pelo alargamento da União Europeia facilitou a introdução de alterações necessárias à maior eficácia do sistema, entre as quais destaco a redefinição do quadro das unidades administrativas existentes e na previsão de uma categoria de unidades administrativas mais pequenas.

Esta última alteração permite acabar com a falta de homogeneidade que até aqui caracterizou a classificação NUTS e que conduzia a que a um mesmo nível figurassem, por exemplo, todo o território da Suécia e a região de Bruxelas.

Acompanho o relator quando considera pertinente que certos elementos sejam melhor reflectidos, em particular quando entende que não é apropriado neste momento alterar a base jurídica da proposta de regulamento em apreço e na interpelação dirigida à Comissão para elaborar uma comunicação sobre a matéria.

 
  
  

Bericht Díaz de Mera García Consuegra (A6-0079/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Coelho (PPE-DE), por escrito. A contrafacção do Euro tem vindo a aumentar assustadoramente, sendo um dos grandes alvos das organizações criminosas, que possuindo um alto grau de sofisticação acabam por beneficiar tanto da inexistência de fronteiras internas na UE, como da falta de recursos técnicos e operacionais nalguns EM.

São necessárias respostas conjuntas, homogéneas e eficazes, que deverão passar por uma estreita cooperação com a Europol.

A proposta apresentada por 6 EM, designando a Europol como repartição central de combate à contrafacção do Euro, da UE, não é porém realista, tendo em conta as limitações que tem para poder cumprir essas funções.

A despeito das boas intenções, a proposta não resolve os problemas de fundo que se colocam a propósito da estrutura da Europol. Seria necessário que a Europol se comunitarizasse, que tivesse um financiamento comunitário, uma base jurídica mais facilmente alterável, com a utilização da regra da maioria qualificada e da co-decisão e sujeita ao controlo democrático do PE e do Tribunal de Justiça.

Apoio, este Relatório, pois na situação actual só poderá existir uma protecção adequada do Euro, se forem mantidas as competências dos actuais serviços centrais nacionais em matéria de protecção do euro, devendo ser estabelecido um mecanismo de cooperação estreita e de intercâmbio de informações entre eles e a Europol.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin, David (PSE), in writing. I welcome the designation of Europol as the Central Office for combating euro counterfeiting, which is surely a problem we can only effectively tackle collectively rather than an individual member states.

In order to maintain the current downward trend in counterfeiting statistics, such as the respective 5% and 38% decline in false 50 and 100 euro notes, we must continue to take further steps towards an appropriate collective legal framework, within which euro counterfeiting can be clearly criminalised and information centralised to make anti-fraud action more effective.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. Atendendo ao seu valor, ao espaço territorial sem fronteiras que abarca e à importância que economias extra-comunitárias lhe vão conferindo como unidade monetária de referência, o euro é hoje em dia uma das moedas mais cobiçadas pelos falsificadores. Estes utilizam técnicas cada vez mais sofisticadas e métodos que escapam muitas vezes à capacidade de detecção das autoridades de cada Estado-Membro.

Torna-se, assim, clara a necessidade de estudar continuamente as melhores formas de proteger o euro e de estabelecer um combate eficaz à sua contrafacção numa escala europeia.

Neste tocante, julgo que a Europol poderá ter um importante papel de centralização e disseminação de informação, contribuindo para a eficácia dos serviços nacionais vocacionados para a luta contra este tipo de crime. No entanto, para que possa assumir este papel, haverá que agilizar a sua capacidade de interacção e dotá-la de maior operacionalidade. Sem estas alterações, e atendendo às limitações que também conhece em termos orçamentais e jurídicos, bem elencadas pelo relator, é legítima a dúvida acerca da sua capacidade para cumprir semelhante tarefa.

Votei a favor.

 
  
  

Bericht Demetriou (A6-0067/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Posselt (PPE-DE). Herr Präsident! Ich freue mich über den Bericht Demetriou über die Europäische Polizeiakademie, und ich habe auch für diesen Bericht gestimmt, obwohl er mir noch viel zu wenig weit geht. Ich hatte ja die Ehre, 1998 der Initiator dieser Europäischen Polizeiakademie zu sein, die später auf dem Gipfel von Tampere aufgegriffen wurde. Sie wurde zunächst als Netzwerk nationaler Akademien geschaffen, und dieser Bericht stellt einen endgültigen Schritt zu ihrer Institutionalisierung dar.

Trotzdem muss ich sagen, dass wir auf diesem Wege weitermachen müssen, damit diese Akademie zu einer wirklichen Einrichtung wird, die der Ausbildung der nationalen und europäischen Polizeieinrichtungen dient, wie es von Anfang an die Intention des Parlaments war – nämlich Polizisten aller Nationen gemeinsam nach europäischen Maßstäben auszubilden.

 
  
MPphoto
 
 

  Coelho (PPE-DE), por escrito. A cooperação policial é fundamental para que se possa proporcionar aos cidadãos europeus um elevado nível de segurança dentro do Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça. Sendo importante a existência de um desenvolvimento contínuo dos serviços de polícia e que se adoptem, ao nível europeu, toda uma série de normas de qualidade e metodologias comuns.

O balanço relativo aos primeiros três anos de funcionamento da CEPOL foi francamente positivo, com progressos consideráveis, apesar das dificuldades causadas pela ausência de personalidade jurídica, de sede e do orçamento ser financiado pelas contribuições dos Estados Membros. Decisões quanto à sede e à personalidade jurídica foram adoptadas em 2004.

A presente proposta pretende converter a CEPOL num organismo da União, com personalidade jurídica e estatuto próprios; dar-lhe competências acrescidas; um financiamento comunitário; com sede, orgãos e pessoal próprios (submetidos ao estatuto da UE); substituir a votação por unanimidade por maioria simples; e introduzir disposições relativas à utilização de todas as linguas oficiais e ao acesso aos documentos.

Apoio o Relatório Demetriou e as alterações introduzidas pelo relator, que pretendem minorizar o risco de centralização do sistema, não podendo deixar de sublinhar que a formação dada pela CEPOL será complementar à nacional e que é importante manter um funcionamento em rede dos institutos nacionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin, David (PSE), in writing. I welcome this move to establish a European Police College as a body of the European Union.

I am particularly pleased that the UK has been the Member State has had the honour of being selected to host the European Police College

 
  
MPphoto
 
 

  Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η ίδρυση και η αναβάθμιση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας έχει στόχο να επιταχύνει την προσαρμογή των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου κάθε χώρας στην αντιμετώπιση των λαϊκών κινημάτων που απειλούν την πολιτική της Ε.Ε. Αποτελεί μέρος της γενικότερης προσπάθειας για προσαρμογή των κατασταλτικών μηχανισμών κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε. στην ονομαζόμενη αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Επιδιώκει να "μορφώσει" ενιαία τις αστυνομικές δυνάμεις των χωρών μελών, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές στην περιφρούρηση των συμφερόντων του κεφαλαίου, στην πρόληψη και καταστολή των λαϊκών αγώνων και κινητοποιήσεων. Μπροστά σε αυτή την ανάγκη εκχωρούνται κυριαρχικά δικαιώματα χωρών για να υπηρετηθεί το κοινό συμφέρον της πλουτοκρατίας κάθε χώρας από έναν ακόμα μηχανισμό καταστολής που απαιτεί διευρυμένη δικαιοδοσία, νομικό πρόσωπο και δυνατότητα επέμβασης στα εσωτερικά όλων των χωρών.

Παράλληλα, επιδιώκεται η κατάρτιση των αστυνομικών δυνάμεων στη διαχείριση "μη στρατιωτικών κρίσεων", δηλαδή, στην αντιμετώπιση λαϊκών κινητοποιήσεων και σε χώρες εκτός Ε.Ε.

Καταψηφίζουμε την έκθεση για ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας σημειώνοντας ότι δεν στοχεύει στην αντιμετώπιση του εγκλήματος, αλλά στην καταστολή του λαϊκού κινήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. A proposta da Comissão revela-se de grande importância nos dias que correm. A criminalidade tem vindo a aumentar, de um modo geral, por toda a Europa, e uma CEPOL que funcione mais eficazmente fará com que os cidadãos se sintam mais seguros.

As alterações apresentadas pela Comissão Liberdade Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos e pela Comissão dos Orçamentos, aprovadas por unanimidade em cada uma das respectivas comissões, melhoraram significativamente a proposta original.

A Academia Europeia de Polícia, depois de em 2004 lhe ter sido conferida personalidade jurídica, carece de novos desenvolvimentos. Estas medidas, que visam um secretariado dotado de pessoal suficiente, um financiamento totalmente a cargo do orçamento comunitário, e a designação de funcionários dos serviços de polícia a nível nacional, vêm nesta linha.

O relatório do nosso colega Demetriou propõe boas respostas aos problemas que considero serem os mais relevantes.

Votei a favor.

 
  
  

Bericht Navarro (A6-0055/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Goudin och Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Junilistans ledamöter har valt att avstå i omröstningen om detta betänkande. Betänkandet är ett eget initiativbetänkande utifrån främst kommissionens meddelande om närsjöfart. EU-parlamentet hade aldrig behövt producera detta dokument. Vi hyser förståelse för att kommissionen kan behöva utvärdera sjöfartsverksamheten för att undersöka hur den inre marknaden kan utvecklas bättre. Men att EU-parlamentet i detta läge också skall skriva ett betänkande i ämnet ser vi som överflödigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (PPE-DE), por escrito. Enquanto português, e também enquanto vice-presidente da Comissão dos transportes, as minhas preocupações com o futuro do transporte marítimo são, compreensivelmente, significativas. Acredito, como tenho tido oportunidade de referir, nas virtudes do crescimento da utilização das vias marítimas e fluviais para o transporte tanto de passageiros como de mercadorias. E acredito, tal com a comunicação da Comissão e o relatório aqui em causa, que para que tal suceda é necessário agir em vários planos, designadamente ao nível da desburocratização e da simplificação administrativa, a par de acções de natureza infraestrutural.

Assim, o meu voto foi favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. Tal como a navegação interior, que é um meio seguro e respeitador do ambiente, representando cerca de 7% do tráfego de mercadorias dos antigos quinze Estados-Membros, também a navegação de cabotagem deverá ser objecto de maiores atenções e promoção.

Saúdo a presente proposta que concretiza um importante passo rumo às almejadas “auto-estradas marítimas”. A criação de medidas concertadas nos domínios do transporte marítimo, da política portuária e da intermodalidade, com o objectivo de reforçar o papel dos portos enquanto plataformas giratórias da rede de transportes são aspectos que destaco, a par da simplificação das formalidades administrativas e aduaneiras.

Considero que o investimento é ainda incipiente nesta área, na medida em que se trata de um instrumento precioso de sustentabilidade a médio e longo. Como apontado no Relatório, só uma massificação das tonelagens transportadas poderá rentabilizar os consideráveis investimentos necessários para assegurar serviços regulares, frequentes e pontuais. Para tanto, importa melhorar as condições portuárias e explorar os filões proporcionados pela aplicação das novas tecnologias.

Na linha do projecto anunciado no Livro Branco de 2001 importa contribuir, de facto, para que as “auto-estradas do mar” integrem a rede transeuropeia ao mesmo título que as auto-estradas rodoviárias ou as vias-férreas.

 
  
  

Bericht Peillon (A6-0054/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Coelho (PPE-DE), por escrito. Esta proposta pretende introduzir novas medidas que pretendem contribuir para a realização, no âmbito do Espaço Europeu da Investigação, do objectivo de Lisboa de a União Europeia se transformar na economia baseada no conhecimento mais competitiva do mundo até 2010.

A aprovação deste instrumento jurídico reveste-se de uma especial importância, uma vez que para concretizar esse objectivo a Europa deverá precisar de cerca de 700 000 investigadores suplementares até 2010. Deste modo, é essencial que se facilite, com um procedimento simplificado específico, a admissão e a mobilidade dos nacionais de países terceiros para efeitos de investigação científica, de modo a que o mercado de trabalho da União se torne atractivo para os investigadores de todo o mundo.

No entanto, se por um lado se pretende favorecer a admissão e a mobilidade de investigadores, por outro, é essencial que se prevejam medidas de acompanhamento para evitar o desenvolvimento de novas formas de fuga de cérebros em detrimento dos países menos desenvolvidos.

Sendo, igualmente, fundamental que tomemos as precauções necessárias em matéria de imigração, com uma reabertura controlada dos canais de imigração legal em função de vários parâmetros, consoante as categorias de migrantes em causa e de acordo com as necessidades de cada Estado Membro.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin, David (PSE) , in writing. I welcome this report as a step closer towards the goals of the Lisbon Strategy. The Kok report identifies "increasing Europe's attractiveness for researchers and scientists” and “making R&D a top priority” among the policy areas requiring urgent action.

These Commission proposals further the establishment of a European research area, aimed at breaking down the barriers between national research systems and enhancing the mobility of researchers, thus promoting the transfer of expertise and the formation of scientists' networks.

It is essential for non-EU researchers to be taken in if we wish to meet the Barcelona target of investing 3% of the Member States’ GDP in research and technological development. In order to do so the EU will need to recruit 700 000 researchers by 2010 and it will not be able to produce this number of researchers itself.

It is therefore essential to remove the barriers preventing scientists from coming to the EU. However, I appreciate that a balance must be struck between the need to give the European research area a boost and immigration and security concerns. Therefore I agree with the idea of classifying researchers within the category of highly-qualified migrants...

(Explanation of vote abbreviated in accordance with Rule 163)

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (PPE-DE), por escrito. Se a Europa pretende, de facto, ser a economia mais competitiva, o seu investimento na investigação tem de ser inequívoco. E esse investimento tanto tem de ser material como humano. Por essa razão, facilitar, desburocratizar, simplificar e mesmo incentivar a vinda de investigadores de países terceiros para os Estados Membros deve ser apoiada e receber o nosso aplauso. Pese embora a necessidade de ter presente que descapitalizar humanamente países em vias de desenvolvimento dificilmente pode ser entendido como uma forma de ajuda ou cooperação, razão pela qual políticas desta natureza devem sempre ser ponderadas e equilibradas.

Dito isto, e tendo presente o quadro legal português que, por impedir a emissão de um título de residência nas condições previstas na directiva, levou à previsão de uma derrogação de dois anos, apelo ao governo do meu país para que proceda às alterações necessárias, pois caso contrário Portugal não só não beneficiará plenamente desta política de atracção de investigadores, como poderá acabar por ser efectivamente prejudicado.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. O Espaço Europeu da Investigação tornou-se um factor fundamental do novo objectivo estratégico da União Europeia para a próxima década, ou seja, tornar-se a economia do conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo.

Para que a Europa atinja o desígnio mencionado precisará de 700 000 investigadores suplementares até 2010, de forma a dar resposta ao objectivo de consagrar 3% do PIB dos Estados-Membros às actividades de investigação e desenvolvimento tecnológico.

A necessidade de um maior número de investigadores deve começar por ser colmatada mediante a adopção de uma série de medidas convergentes, como por exemplo o reforço da atracção dos jovens pelas áreas científicas, a melhoria das perspectivas de carreira para os investigadores na União Europeia e o aumento das oportunidades em matéria de formação e de mobilidade. Todavia, dado que provavelmente a União Europeia não encontrará este número considerável de investigadores no seu território, paralelamente devem ser tomadas medidas para atrair mais investigadores de países terceiros.

Por último, entendo que é de aplaudir a importância que a proposta parlamentar vem conferir ao reagrupamento familiar. A dificuldade considerar a família dos investigadores no espaço europeu constitui um forte travão à sua mobilidade, podendo levá-los a escolher outra carreira.

Votei a favor.

 
  
  

Entschließungsantrag zu gefährlichen Stoffen (B6-0218/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. Acompanho esta proposta de resolução da comissão parlamentar do ambiente, da saúde pública e da saúde alimentar no âmbito de um projecto de medidas de execução que "excede as competências de execução previstas no acto de base”, mais concretamente no campo da restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos.

Na verdade, tudo indica que neste campo a Comissão não agiu no cumprimento do preceituado na Directiva 2002/95/CE, pelo que é de todo conveniente a interpelação à Comissão no sentido do re-exame do seu projecto de decisão numa perspectiva da reposição da legalidade comunitária.

Votei a favor.

 
  
  

Bericht Buitenweg (A6-0064/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Gollnisch (NI). Qu'il s'agisse de l'aide juridique, de la traduction et de l'interprétation, de l'information relative au droit, de la protection des suspects ou de l'assistance consulaire, ces cinq droits procéduraux relatifs au droit de la défense et fixés par le livre vert de la Commission constituent en effet le socle de normes utiles en matière de procédures pénales. Force est de constater que la situation n'est pas satisfaisante.

Un seul exemple: actuellement, ici en Alsace, un homme est en prison depuis cinq mois, alors que chacun est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, selon l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Monsieur Lezeau accusé de graffitis racistes dans le cimetière d'Herrlisheim, doit, de sa cellule, prouver son innocence avec le très difficile handicap d'une présomption de culpabilité établie d'entrée de jeu par le procureur de la République de Colmar, M. Schultz, sur le fondement d'éléments absolument dérisoires.

Si ce rapport devait permettre de régler des situations aussi scandaleuses et iniques que celles-ci, alors oui, nous pourrions être favorables à ce texte. Mais je crains qu'il n'en soit rien, je crois que ce rapport ne fait que participer à la mise en place forcée d'un espace judiciaire unique dont rien ne dit qu'il garantira mieux les libertés.

 
  
MPphoto
 
 

  Goudin och Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Att EU ska definiera gemensamma miniminormer för grundläggande gemensamma rättssäkerhetsgarantier för misstänkta och tilltalade i brottmål kan förefalla lovvärt. Förslaget utgör dock en del av upprättandet av ett gemensamt brottmålssystem. Garantier för dessa minimirättigheter finns redan i Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som har undertecknats av samtliga medlemsstater.

Det är tveksamt om subsidiaritetsprincipen beaktats och huruvida det finns någon rättslig grund i fördraget för harmonisering av medlemsstaternas brottmålssystem. Det kommer dessutom att uppstå rättslig osäkerhet huruvida Europadomstolen eller EG-domstolen har tolkningsföreträde.

Junilistan röstar därför nej till förslaget.

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (PPE-DE), por escrito. A consciência das necessidades de eficácia no combate à criminalidade que o combate específico ao terrorismo levantou tem tido a virtude de procurar, a todo o momento e de forma razoavelmente maioritária, constantes soluções de equilíbrio entre o objectivo da eficácia no combate à criminalidade e o dever de respeito dos Direitos, Liberdades e Garantias dos sujeitos processuais, nomeadamente dos suspeitos da prática de actos criminosos.

Por outro lado, a necessidade de confiança, reconhecimento mútuo e, no essencial, de cooperação entre os Estados Membros não pode pôr em causa o espaço de exercício da soberania dos Estados Membros, sobretudo em matéria tão específica como é o direito penal. Assim, e encontradas as soluções que fazem o pleno destas preocupações, designadamente com a introdução da emenda oral proposto pela relatora relativa à emenda 51, o meu voto pôde ser favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. O Parlamento Europeu já havia adoptado uma recomendação ao Livro Verde sobre as garantias processuais dos suspeitos e arguidos em procedimentos penais na União Europeia onde vinham expostos os principais elementos nesta matéria.

A colega Buitenweg, através das suas sugestões, convida a Comissão a incluir as demais medidas presentes no Livro Verde.

Do meu ponto de vista, o relatório apresentado destaca-se por dois motivos: o primeiro tem que ver com a convergência com o espírito que preside à Carta dos Direitos Fundamentais, em especial com os artigos 47º e 48º; o segundo prende-se com o objectivo de aumentar a harmonização das normas em questões processuais penais.

Interessante é também a proposta para se criar uma secção em que constem as definições dos conceitos mais utilizados, assim como a que visa uma “declaração de direitos” do arguido por escrito.

Por estar de acordo com as sugestões da relatora e por considerar que a Comissão apresentou um conjunto muito reduzido de garantias mínimas que devem ser observadas, votei a favor.

 
  
  

Bericht Wynn (A6-0070/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Heaton-Harris (PPE-DE). Mr President, this is the tenth year that the European Court of Auditors has not given a positive Statement of Assurance – DAS – on the Commission’s accounts. We have recently seen whistleblowers hounded out of their jobs, and the charter that Mr Kinnock set out for whistleblowers is simply not working. We have no decent benchmarks from the Court of Auditors, so Parliament’s Committee on Budgetary Control cannot judge whether things are improving within the Commission’s accounts. And the buck does not seem to stop with the Commission, even though the Treaties say that it does: the Commission is always pointing the finger at the Member States saying that is where the money goes missing and it is not its problem.

Finally, the European Parliament is blinkered. It does not want to cause any trouble for the Commission, whilst all the time people in my constituency – in Leicester, in Lincoln, in Louth, in Rushcliffe in Nottingham – write to me asking what we are doing to sort out the Commission’s accounting problems. Parliament has chosen to do nothing. That is why I voted against the discharges.

 
  
MPphoto
 
 

  Elles (PPE-DE), in writing. I and my British Conservative colleagues have voted against the Parliament’s reports on the budgetary discharge because, for the tenth year running, the Court of Auditors has been unable to give a positive statement of assurance for the EU accounts. Conservatives believe that this must be tackled as a matter of urgency by the Commission, with zero tolerance of all cases of mismanagement and fraud, focusing on three main areas:

1. The accounting systems must be improved. The new system must be monitored closely to ensure that it is delivering the world class standard of accounts that we are promised.

2. Whistleblowers must actually be positively encouraged to come forward. To achieve this all whistleblowers must be treated fairly and must be seen to be treated fairly.

3. The area that concerned the Auditors most is the 80% of the budget that is spent in Member States. The Commission is responsible for the expenditure of all EU funds but in reality the power is delegated to paying agencies in member states. The objective must be the introduction of the principle of making Member States responsible for this expenditure.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. Congratulo-me com o apoio que a proposta de quitação recebeu em sede de comissões especializadas. É, com efeito, à Comissão Europeia que compete velar, em primeira instância, pela execução do Orçamento Geral. Do excelente relatório do colega Wynn pode concluir-se que os níveis de execução foram, em 2003, globalmente bons. Pese embora, como aponta o relator, o preocupante diferencial entre montantes disponibilizados e a execução.

Considero especialmente justificado o alerta para que, no quadro das novas Perspectivas Financeiras 2007-2013, se encontre um melhor equilíbrio entre a formulação das políticas e o processo de responsabilização pela sua execução correcta. Mais pertinente se tornando, também, um reexame da distribuição de poderes no interior da Comissão ("governance set-up") e dos processos administrativos.

Sem prejuízo da responsabilidade dos Estados-membros na execução de cada Orçamento, que destaco (e subscrevo), importa corrigir aspectos organizacionais e burocráticos que a entravam (casos flagrantes da investigação ou protecção dos consumidores) e que conduziram também aos mais baixos níveis de execução (68%) numa área tão decisiva como o Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça.

Apoio, em especial, a proposta do Tribunal de Contas para um quadro de controlo interno comunitário e um modelo de «auditoria única» («single audit») e saúdo o destaque que o sector do Desenvolvimento mereceu neste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. Det är en ny kommission som knappast kan hållas ansvarig för vad den gamla gjort. Men uppföljningen och återkrav av felaktigt utbetalda medel är fortfarande ett problem för den nya kommissionen, där måste mer åtgärder göras.

Den viktigaste orsaken att vägra ansvarsfrihet är att alla ledamöter i utskottet inte fått ut alla de dokument de begärt för att kunna granska kommissionen.

 
  
  

Bericht Juknevičienė (A6-0063/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Howitt (PSE). Mr President, I very much regret that Parliament has voted for discharge in spite of the fact that there is an outstanding claim against one of its former Members for falsely claiming allowances. I am not going to comment in this speech on whether the former British Conservative MEP, Mr Bashir Khanbhai, was responsible for falsely claiming expenses. However, I note that, as long ago as July 2004, the Quaestors concluded that he had done so, and here we are, nearly ten months later in April 2005, and no money has been repaid. The protracted length of this matter is bringing this Parliament into disrepute. I hope that next year, when we come to the discharge of Parliament’s budget, this matter will be long concluded.

 
  
MPphoto
 
 

  Stenzel (PPE-DE). Vielen Dank, Herr Präsident! Ich möchte mich im Namen der ÖVP-Delegation ebenfalls zu dem Bericht Juknevičienė zu Wort melden. Um unseren Willen auszudrücken, dass ein Abgeordnetenstatut verabschiedet wird, haben wir nicht gegen die meisten Änderungsanträge der ALDE gestimmt und sind der EVP-Linie im Großen und Ganzen gefolgt, weil wir der Ansicht sind, dass diese Zusatzanträge nicht der unmittelbare Gegenstand eines Entlastungsberichtes sind. Wir sind uns dessen bewusst, dass derzeit Verhandlungen mit dem Rat auch über ein Abgeordnetenstatut stattfinden, und wir wollen, dass es im Paket verhandelt wird und dabei eine vernünftige Lösung herauskommt, der wir nicht vorgreifen wollen.

 
  
MPphoto
 
 

  Cederschiöld, Fjellner, Hökmark och Ibrisagic (PPE-DE), skriftlig. Skattebetalarnas pengar skall alltid behandlas med den största respekt. Förtroendevalda skall naturligtvis följa uppställda regelverk.

Det måste vara den förtroendevaldes sak att avgöra hur anslag för uppdragets utförande bäst används. Vilken litteratur och vilka tidningar man läser kan inte vara föremål för annans kontroll, vilka telefonsamtal som är berättigade kan aldrig avgöras av andra politiker, politiker skall inte behöva avslöja vem de samråder eller talar med. De måste kunna skydda källor och väljarkontakter. Vi har mot denna bakgrund röstat nej till kraven på årliga revisioner av ledamöternas kontorsersättning. Under en punkt har vi av tekniska skäl varit tvungna att rösta för en årlig revision eftersom vi stödjer kravet att Europaparlamentets pensionsfonds underskott inte skall täckas av offentliga medel.

En majoritet av ledamöterna i Europaparlamentet får aldrig ges utrymme att påverka övriga folkvalda ledamöters möjligheter att representera sitt parti och sitt land. Svenska ledamöter är ansvariga inför svenska väljare för sina handlingar och inte inför politiska motståndare i andra länder. Vi har därför röstat emot möjligheterna för parlamentet att avstänga ledamöter från sitt uppdrag.

 
  
MPphoto
 
 

  Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Entre os múltiplos aspectos contemplados na resolução, no que se refere aos subsídios dos deputados, a maioria do Parlamento Europeu insiste, uma vez mais, na criação de um salário único para os deputados ao PE, com o argumento de que não deveriam existir diferenças entre as remunerações que estes auferem.

O que se omite é que com a criação de um salário igual - com valores da ordem de 8.500 Euros (cerca de 1.700 contos) mensais - para todos os deputados, independentemente dos países que representam, se criariam situações de imoralidade, quando confrontado este com a realidade salarial dos trabalhadores (e de outros eleitos e titulares de instituições públicas) na maioria dos países - esta sim, a correcta e justa referência -, nomeadamente em Portugal.

O salário de um deputado ao PE deve ter por referência os salários dos deputados parlamentares nacionais do país onde foi eleito. Os deputados ao PE são eleitos em círculos nacionais e a eles estão, e devem continuar a estar, vinculados.

Medidas de transparência e o rigor quanto à utilização dos meios financeiros colocados à disposição dos deputados ao PE, para o desenvolvimento da sua actividade, devem continuar a ser aplicadas.

Daí o voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Kirkhope (PPE-DE), in writing. I and my Conservative MEP colleagues have long supported attempts to ensure that the European Parliament has only one official seat, and that it should be in Brussels. The cost to the taxpayer of the Strasbourg seat is estimated at around GBP 150 million per annum. This is a gross waste of public funds. British taxpayers deserve to have value for money. The costs of having to support parliamentary operations in both Strasbourg and Brussels have now become indefensible, and we will continue to campaign to have Parliament sit only in Brussels in future.

 
  
MPphoto
 
 

  Lulling (PPE-DE), schriftlich. Ich kann dem Bericht des Haushaltskontrollausschusses nicht zustimmen, weil er nur so strotzt von unzumutbaren Behauptungen, falschen Darstellungen und Unterstellungen, was die Vergütungen für Mitglieder, Reise- und allgemeine Kostenvergütung oder die freiwillige Ruhegehaltsregelung betrifft. Es ist geradezu verwerflich, wie sich einzelne Kollegen mit Desinformation und Verleumdung in einzelnen Medien zu profilieren versuchen, das Ganze schließlich auf Kosten des Rufs dieses Parlaments und der EU insgesamt.

Der verantwortungslose Versuch verschiedener selbsternannter Saubermänner und Sauberfrauen, die Europaabgeordneten insgesamt, die sich an die Regeln halten und sich keines einzigen Vergehens schuldig machen, als Abzocker darzustellen, kann nicht länger hingenommen werden. Das will ich mit meiner Enthaltung zu diesem Bericht dokumentieren, obwohl er mit meiner Zustimmung weitgehend verbessert wurde.

Ich kann auch deshalb nicht für diesen Bericht stimmen, weil er in seinen Aussagen bezüglich des Sitzes des Parlaments in Straßburg und der Arbeitsorte in Luxemburg und Brüssel ganz einfach gegen den geltenden Vertrag und die Sitzentscheidungen verstößt. Die angeprangerten Mehrkosten, weil wir an drei Orten arbeiten, sind weitgehend eine Milchmädchenrechnung, die den Vorteilen dieser Dezentralisierung nicht Rechnung trägt und übrigens auf einem unangemessenen Egoismus der Brüssel-Lobby beruht.

 
  
MPphoto
 
 

  Morgan (PSE), in writing. I have voted in favour of amendment 11, which refers to travel at cost. It is essential that we have transparency in terms of MEPs' expenses.

I would also like to declare an interest, as I am a member of the MEP pension fund. Nevertheless, I feel it is wholly indefensible to expect European taxpayers to subsidise any shortfall in the pension fund, which is why I have voted for amendments 5 and 12.

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (PPE-DE), por escrito. Quando se vota a quitação de contas, é evidente que a distinção entre o que é acordo com as decisões políticas de condicionam a gestão financeira, e o reconhecimento da validade das contas apresentadas é complexa porque se posso ter objecções a levantar relativamente à primeira, o mesmo não será forçosamente verdade no que diz respeito à segunda. Sobram, como resulta do próprio relatório, algumas notas e recomendações que justificam plenamente o meu voto favorável. Assim, deixo expresso o meu acordo com a defesa de um Estatuto único para os Deputados Europeus, que ponha termo a uma injustificada desigualdade dos eleitos por cidadãos iguais. Concordo, ainda, com o objectivo de fazer de Bruxelas a sede única e permanente do Parlamento Europeu por razões de eficácia na gestão dos recursos humanos e financeiros já que esta duplicação de custos com as duas instalações do Parlamento Europeu é desprovida de sentido, de utilidade ou de razão, e é onerosa. Por último, concordo com a necessidade de aumentar as verbas disponíveis para garantir a interpretação. O conhecimento de línguas estrangeiras não pode ser uma condição para o exercício do mandato de deputado.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. Saúdo os bons resultados na execução do exercício de 2003, o primeiro em que os Directores-Gerais elaboraram relatórios anuais de actividades, posteriormente transmitidos pelo Secretário-Geral ao Presidente e à Comissão do Controlo Orçamental com uma declaração que deu razoáveis garantias de o orçamento parlamentar ter sido executado conforme aos princípios da boa gestão financeira e estar assegurada a legalidade e regularidade das operações subjacentes. Foi, para mais, atingido um grau muito elevado de execução orçamental.

Lamento que este relatório fosse oportunidade para outro ataque cerrado contra Estrasburgo, enquanto sede do Parlamento Europeu. É verdade que a duplicação de locais de funcionamento gera custos elevados e desnecessários, além de grande incómodo. Mas optar por Bruxelas não é a única resposta, o que só por sectarismo e miopia poderia defender-se. Resposta igual ao problema será a de nos concentrarmos sempre em Estrasburgo, o que, além do mais, reforçaria a independência quotidiana, prática e funcional do Parlamento face ao Conselho, à Comissão e respectivas burocracias. A meu ver, é esse o caminho a seguir. Só uma decisão dessas – sede permanente em Estrasburgo e fim ao regime itinerante – determinaria ainda as autoridades francesas e de Estrasburgo a fazerem os investimentos necessários e justificaria a adaptação duradoura do sistema de transportes.

 
  
  

Bericht Sender und Schlyter (A6-0074/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. O generalizado apoio que mereceram cada um dos 14 processos de quitação com respeito às Agências Descentralizadas conduz, desde logo, à conclusão de que é pacífico que existe um efeito útil da sua acção que se projecta numa melhoria da eficácia geral da actuação da União Europeia. Com efeito, desde que foram criadas as primeiras Agências, nos anos setenta, até à mais recente (Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação, criada em Março de 2004), tornou-se visível a realização de tarefas específicas de natureza técnica, científica ou de gestão, objectivos que presidiram à sua criação.

O acumular de experiências permite apontar novos caminhos e melhorias quer ao nível da sua articulação e da transparência da sua acção, quer no reforço da complementaridade da acção, organizando melhor os recursos necessários e a sua afectação eficiente para a produção de resultados e conceber uma estratégia de comunicação para a divulgação destes últimos. Estas são algumas das pistas sugeridas no relatório a que deverá somar-se um escrutínio regular da concreta condução dos seus projectos e da real relevância, eficácia e eficiência do modelo de cada agência na implementação ou contribuição para as políticas comunitárias.

 
  
  

Bericht Xenogiannakopoulou (A6-0069/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. Como em inúmeras ocasiões tenho dito e escrito, considero a dimensão externa da União e, em particular, a ajuda ao desenvolvimento uma das mais importantes do projecto europeu.

Acompanho, pois, especialmente, o parecer da comissão de Desenvolvimento: o objectivo principal deverá ser a erradicação da pobreza mediante o reforço das infra-estruturas sociais, de educação e de saúde, o aumento das capacidades de produção das populações mais carenciadas e a concessão de apoio aos países que dele necessitem para que possam desenvolver o crescimento e as potencialidades locais. Nesse sentido, como em outra sede defendi, considero prioritário que 20% das despesas da União Europeia a favor da cooperação para o desenvolvimento sejam destinadas à educação básica e à saúde nos países em desenvolvimento.

O FED constitui um instrumento fundamental para a realização desta política nos países ACP pelo que deverá a Comissão, como proposto no presente Relatório, promover uma política de agilização dos desembolsos do FED de modo a evitar o verificado (e preocupante) nível de recursos não utilizados. A desejada execução mais célere terá necessariamente que ser acompanhada pela melhoria da transparência, bem como pela responsabilização e respeito pelos princípios da boa gestão financeira.

Votei favoravelmente a proposta de resolução.

 
  
  

Bericht Kinnock (A6-0075/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Landsbergis (PPE-DE). Gerb. Pirmininke. Aš norėjau pasakyti porą pastabų dėl ponios G. Kinnock pranešimo 47 straipsnio. Jame pateiktas paviršutiniškas ir nežmoniškas požiūris į abortų problemą. Tame tekste į abortą žiūrima kaip į technišką procedūrą, kur rūpestis išreikštas tik dėl moters fizinio saugumo, nieko nekalbama apie psichinius dalykus ir tik apie moterį, o ne apie tą žmogų, kuris galėjo gimti. Taip pat aprobuojama iš esmės bet kuri teisinė reguliacija, nes kalbama, kad iš viso turi būti, kokia nors teisinė reguliacija. Ji gali būti kai kuriose šalyse, ypač už Europos Sąjungos ribų, visiškai nepriimtina. Todėl šitokiu požiūriu į abortą ne tik iniciatoriai, bet ir pats Europos Parlamentas prisideda prie žiaurumo įsigalėjimo mūsų visuomenėje. Aš tuo esu labai įsitikinęs,- man gaila, kad taip atsitiko.

 
  
MPphoto
 
 

  Goudin och Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Den globala kampen mot fattigdomen är en angelägen fråga som kräver ett omfattande internationellt engagemang. Junilistan är dock av uppfattningen att denna fråga inte skall hanteras inom ramarna för EU-samarbetet. EU: s medlemsländer skall självständigt besluta om biståndsnivåer samt eventuella skuldavskrivningar.

Det internationella samarbetet kring fattigdomsbekämpning skall ske inom FN-samarbetet. FN har en omfattande erfarenhet av att arbeta med fattigdomsbekämpning och är den internationella organisation som är mest lämpad att handha det internationella samarbetet inom detta område. Kampen mot HIV/AIDS bedrivs lämpligast inom Världshälsoorganisationen (WHO).

Junilistan eftersträvar ett begränsat EU-samarbete. Vi motsätter oss att unionen eftersträvar inflytande och kompetenser i frågor som redan hanteras av befintliga internationella organisationer.

 
  
MPphoto
 
 

  Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Apesar de efectuar uma avaliação da situação que denuncia, por exemplo, que o número de pessoas que vivem em situação de pobreza extrema não cessa de aumentar ou que a luta contra a pobreza requer sobretudo uma mudança radical (!) de políticas para combater as suas causas (!) estruturais, como o pagamento insustentável da dívida externa pelos países em desenvolvimento ou a desigualdade na distribuição da riqueza, o relatório evidencia os seus "limites" ao não propor medidas que dêem combate eficaz às causas que aponta, ao aceitar a liberalização do comércio mundial ou ao não solicitar o perdão da dívida de todos os países em desenvolvimento, sem o condicionar, como proposto na alteração que apresentámos e que foi rejeitada.

No entanto integra muitos pontos positivos, como a necessidade do controlo público da água como principio, aliás com a adopção da alteração por nós apresentada que reafirma que a água é um bem comum da humanidade e que o acesso à água constitui um direito humano fundamental que deve ser promovido e salvaguardado.

 
  
MPphoto
 
 

  de Brún and McDonald (GUE/NGL), in writing. Sinn Fein has a strong record of support for the MDGs and the objective of halving world poverty by 2015. Mrs Kinnock’s report outlines the many steps which need to be taken by the EU and its Member States to achieve these important goals. Our support for her resolution is in that context. Recitals 47 and 63 contain elements which are outside Sinn Fein party policy and our support for the core elements of the resolution should not be taken as a full endorsement of the detail of these two recitals.

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (PPE-DE), por escrito. A União Europeia tem enormes obrigações - e vantagens, reconheçamo-lo também - em matéria de contributos para o desenvolvimento. O discurso permanente de defesa de um modelo de valores, de um modelo de crescimento, de uma forma de estar nas Relações Internacionais tem de ter uma correspondência real. No entanto, esta política que deve ser prioritária, e que há-de servir para ampliar o espaço do desenvolvimento económico e da democracia e do respeito pelos direitos humanos também, não pode ser confundida com uma política de exportação parcelar da agenda política de alguns grupos, movimentos ou partidos. Há um património no mundo ocidental e desenvolvido de que fazemos parte que é suficientemente comum e enraizado, e é esse património que deve fazer parte do nosso esforço de apoio ao desenvolvimento. Esse deve ser o eixo das nossas políticas com vista à consagração dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. O combate a todas as formas de pobreza merece um compromisso global que envolva a comunidade internacional e responsabilize particularmente os países mais desenvolvidos.

A redução para metade das pessoas que vivem em pobreza extrema, a contenção de propagação do VIH/SIDA e a universalidade do ensino primário no Mundo, nomeadamente, são objectivos que merecem apoio universal e aos quais a União Europeia não pode ficar indiferente.

Tendo presente este facto, votei a favor da resolução proposta por considerar que os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio constituem metas que a União Europeia, defensora e promotora dos Direitos Humanos, deverá apoiar e incentivar. A serem atingidas, significarão um assinalável progresso global e constituirão sinal de humanismo verdadeiro, actuante e efectivo .

Não obstante, não posso deixar de registar e lamentar a tentativa de manipulação de conceitos e de linguagem que ensaiados a coberto da reflexão parlamentar acerca destes Objectivos. A utilização de expressões eufemísticas para significar, tão só, a globalização e o incentivo à prática do aborto constitui a maior prova disso mesmo. Nesta parte, votei contra. Dificilmente se poderá chamar vitória sobre a pobreza à assunção de tais práticas, que constituem verdadeiras derrotas de humanidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. Die Abstimmung ist geschlossen.

(Die Sitzung wird um 13.05 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wieder aufgenommen.)

 
  
  

PRESIDENCIA DEL SR. BORRELL FONTELLES
Presidente

 

26. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu

27. Žiadosti o pristúpenie Bulharska a Rumunska
MPphoto
 
 

  El Presidente. De conformidad con el orden del día se procede al debate

de la recomendación de Geoffrey Van Orden, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre la solicitud de adhesión de la República de Bulgaria a la Unión Europea [AA1/2/2005 - C6-0085/2005 - 2005/0901(AVC)] (A6-0082/2005),

del informe de Geoffrey Van Orden, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre la solicitud de adhesión de la República de Bulgaria a la Unión Europea [2005/2029(INI)] (A6-0078/2005),

de la recomendación de Pierre Moscovici, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre la solicitud de ingreso de Rumanía como miembro de la Unión Europea [AA1/2/2005 - C6-0086/2005 - 2005/0902(AVC)] (A6-0083/2005),

del informe de Pierre Moscovici, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre la solicitud de adhesión de Rumanía a la Unión Europea

[2005/2028(INI)] (A6-0077/2005),

y del informe de Bárbara Dührkop Dührkop y Reimer Böge, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la incidencia financiera de la adhesión de Rumanía y Bulgaria [2005/2031(INI)] (A6-0090/2005).

 
  
MPphoto
 
 

  Van Orden (PPE-DE), rapporteur. Mr President, in the past five years under various governments we have seen an intensification of political, economic and social reform in Bulgaria during its negotiations for European Union membership. I have had the honour and pleasure of acting as Parliament’s rapporteur for Bulgaria throughout this period. Bulgaria is now on the brink of accession. The most important role now to be performed by Parliament is to give its assent to Bulgaria’s application to become a Member State of the European Union. I trust that tomorrow Parliament will warmly endorse the recommendation for accession.

The process of modernisation does not stop with the signature of the Accession Treaty, which we hope will take place on 25 April.

I note that the Accession Treaty for Bulgaria, and, indeed, Romania, differs from the treaties with the previous group of accession countries in two important respects. Firstly, there are the ‘safeguard clauses’, which would allow accession to be delayed by up to a year in certain circumstances. To my mind it is unfortunate that Bulgaria has been caught in the wake of concerns that are more acute in relation to another country. I have always insisted that Bulgaria should be judged on its own merits, in which case the invocation of safeguard clauses should be seen as a remote possibility. Nevertheless, they are a reminder that much still remains to be done in terms of modernisation and the practical implementation of legislation. It is only right that Parliament be fully involved in any consideration of application of the safeguard clauses. The Commission, therefore, must take full account of Parliament’s views and I understand that Commissioner Rehn will give us further reassurance on this point.

The second difference is that ratification of the European Constitution becomes concurrent with ratification of the Accession Treaty. On a personal note, I should point out that my reservations about this are mollified by my expectation that the Constitution will fail, and so blushes will be spared.

I have just returned from Sofia. There is a pre-election mood in the country. All the political parties are in favour of EU accession and well understand that there is much work still to be done. The next government will have to mobilise resources and demonstrate real political determination to bring about the necessary reforms, in particular of the judiciary and the police services. There must be public confidence in the effectiveness and impartiality of the fight against corruption, organised crime and trafficking. The pre-trial phase and the role of the Public Prosecutor are two particular concerns that must be further addressed.

There are many other issues. The integration of the Roma community remains a priority. This is a matter of resources and political will on the part of government and motivation on the part of the Roma community to adapt to the norms of mainstream society. I am not convinced by an amendment to my report calling for some new regulatory body with all its inevitable bureaucracy.

On the subject of Kozloduy, the Bulgarian authorities, assisted by the international community, have introduced exceptional safety measures and responded positively to the requirement for closure of certain units. A little flexibility should now be shown in return, bearing in mind the important contribution Bulgaria makes to regional energy needs. I am encouraged by the decision of the Bulgarian Government to relaunch the construction of the second nuclear power plant at Belene.

On 30 March members of the Committee on Foreign Affairs voted overwhelmingly for the text of my report as it now stands and I, therefore, do not recommend further amendment.

Finally, on a separate but nevertheless important matter, I welcome the invitation by Libya for a visit by the President of Bulgaria. I hope this will lead to the early release of the Bulgarian and Palestinian health workers arrested in 1999 and now under sentence of death. At the same time, we strongly support the practical assistance being given by the European Union to help relieve the suffering of children affected by HIV.

This is an exciting time for Bulgaria. We are on the eve of the assent vote for Bulgaria’s accession and I strongly urge the House to vote in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Moscovici (PSE), rapporteur. Monsieur le Président, chers collègues, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, à la suite de la négociation des conclusions d'adhésion avec la Bulgarie et la Roumanie lors du Conseil des 16 et 17 décembre 2004, la Commission a rendu un avis favorable à cette adhésion le 22 février 2005. Il revient à présent à notre Parlement de donner à son tour un avis conforme sur la demande des deux pays. Dans ce contexte, il me semble important - je crois que M. Van Orden partagera ce point de vue - d'éviter de dissocier les votes sur la Bulgarie et la Roumanie. Il faudra donc être, dans les deux cas, aussi accueillants et cela, de manière retentissante.

La commission des affaires étrangères a voté en faveur de l'adhésion de la Roumanie de manière très large elle aussi et je vous demande, aujourd'hui, de donner votre avis conforme à l'adhésion de la Roumanie. Pourquoi le faire? Je le fais parce que je continue de défendre une attitude positive, lucide et exigeante. Positive parce que l'adhésion de la Roumanie répond à une volonté politique de l'Union européenne, une volonté des Roumains. Positive parce que beaucoup d'efforts, beaucoup de progrès sur la voie de l'adhésion ont été accomplis et je crois que celle-ci a agi comme un catalyseur sur la société roumaine: le précédent gouvernement avait commencé à travailler, l'actuel poursuit la tâche et nous sommes sur la bonne voie.

En même temps, je suggère d'être lucide et exigeant parce que, ne nous voilons pas la face, les problèmes demeurent, on les connaît. Il reste beaucoup de choses à faire dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, notamment en ce qui concerne la lutte contre la corruption, la criminalité organisée, le contrôle des frontières, la reconnaissance et la protection des minorités, entre autres les Roms et les minorités hongroises dans le domaine de la concurrence et dans le domaine de l'environnement. Le gouvernement roumain, nous continuerons à le dire, doit se concentrer en particulier sur la mise en œuvre effective des réformes administratives et judiciaires, sur la lutte contre la corruption, sur la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté, sur la liberté d'information, qui bien sûr est décisive pour nous, sur le renforcement de la gouvernance locale et régionale.

J'ajoute enfin qu'existent des garde-fous ou des instruments par lesquels nous pouvons continuer à agir. Je pense par exemple au recours possible à des clauses de sauvegarde, lesquelles ne doivent pas être conçues comme une sanction mais plutôt comme un levier d'action, comme une pression positive pour que les évolutions se fassent dans le bon sens, notamment dans les domaines que je viens d'évoquer.

Sur cette base, le débat au sein de la commission des affaires étrangères s'est concentré sur un point qui est tout à fait décisif, à savoir le rôle de notre Parlement. En effet, dans cette procédure d'avis conforme, une question nous préoccupe: que va-t-il se passer après la signature du traité d'adhésion puisque le Conseil demande au Parlement européen de donner son avis conforme à une adhésion qui n'aura lieu que dans vingt mois? La procédure est en effet inhabituelle, puisque, d'habitude, nous le donnons plus tard. Beaucoup de collègues se sont émus de cette situation. Ils craignent de signer un chèque en blanc en quelque sorte, de se priver de toute capacité d'action dans le laps de temps qui nous sépare de l'adhésion effective, alors que les problèmes existent, et qu'ils risquent même de s'aggraver, et alors que l'éventualité du recours à une clause de sauvegarde existe. Il importe donc que la Commission et le Conseil associent pleinement le Parlement européen au suivi du respect des engagements pris par la Roumanie.

Lors d'une réunion de la commission compétente, le commissaire Rehn a pris l'engagement politique d'associer le Parlement à la préparation de l'adhésion des deux pays, et notamment de consulter le Parlement en cas d'utilisation des clauses de sauvegarde. Plusieurs collègues ont travaillé sur ce sujet, nous avons eu des amendements déposés sur les visas et les recommandations des rapports sur la Bulgarie et sur la Roumanie, parce qu'au fond il s'agit là d'un rôle commun du Parlement dans ces deux situations.

Le Président Borrell, qui a été très actif dans ce dossier, a d'ailleurs écrit une lettre à ce sujet au Président Barroso, lui demandant de confirmer la position prise par le commissaire Rehn le 30 mars, ce que celui-ci a fait, mais il va en parler, j'imagine.

Le président en exercice du Conseil, M. Jean-Claude Juncker, a aussi eu un échange de lettres à ce sujet avec le Président Borrell. Que pouvons-nous donc attendre aujourd'hui, sinon une confirmation de cet engagement non seulement de la part de la Commission mais aussi de la part de la Présidence du Conseil aujourd'hui ou demain? J'espère Monsieur le commissaire, Monsieur le Président du Conseil que vous saurez nous rassurer sur ce point afin que nous puissions tous voter cet avis conforme.

Il reviendra ensuite au Parlement européen lors du prochain rapport de la Commission en novembre de juger si cet engagement a été respecté et d'en tirer les conclusions qui s'imposent; en tout cas, ce que nous souhaitons, c'est que le Parlement puisse voter ce rapport de la manière la plus large, qu'il le fasse en ayant conscience que c'est un moment nouveau dans l'élargissement de l'Union européenne et dans la réalisation du projet commun, mais qu'il le fasse aussi avec le sentiment que j'ai ressenti en parlant avec beaucoup de collègues, le sentiment que l'Europe a besoin d'être protégée, qu'on puisse voter en sécurité et que ce Parlement soit aussi un des garants de cette protection et de cette sécurité.

 
  
MPphoto
 
 

  Dührkop Dührkop (PSE), ponente. Señor Presidente, el informe del Parlamento Europeo aprobado unánimemente ayer por la noche tiene dos orígenes fundamentales. En primer lugar, la constatación del Consejo en marzo de 2004 de que el paquete financiero propuesto por la Comisión para Bulgaria y Rumanía es justo y equilibrado, excluyendo por completo la otra rama de la autoridad presupuestaria.

En segundo lugar, el Consejo pretende incluir en el anexo del Tratado de adhesión montantes fijos, para los años 2007 a 2009, de gastos no obligatorios que pasan a ser obligatorios, vulnerando así las competencias institucionales y presupuestarias del Parlamento Europeo.

El Parlamento Europeo lamenta profundamente que el Consejo se haya negado sistemáticamente a llegar a un acuerdo para la elaboración de una declaración conjunta con el Parlamento sobre las implicaciones financieras de la adhesión de estos dos países. Para el Parlamento, la falta de voluntad por parte del Consejo significa una falta de leal cooperación en el espíritu del acuerdo interinstitucional.

El Parlamento rechaza contundemente esta vulneración de sus competencias presupuestarias.

En este anexo, en el que las cifras serán fijas, pasan a ser obligatorias partes que son competencia absoluta del Parlamento Europeo. Por ello, el Parlamento hace un llamamiento al Consejo para que se avenga a esta declaración conjunta. Dejamos esta puerta abierta antes de la firma de la adhesión: que el Consejo lleve a buen puerto esa declaración conjunta.

Asimismo, ha de subrayarse que el Consejo debería tener muy claro que con su negativa está mandando una señal pésima para las negociaciones futuras sobre las perspectivas financieras.

 
  
MPphoto
 
 

  Böge (PPE-DE), Berichterstatter. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Tat, die Kollegin Dührkop Dührkop und ich hätten es vorgezogen, Ihnen heute auf der Grundlage von Verhandlungen eine gemeinsame Erklärung vorzulegen, die die Parlamentsrechte in der Haushaltspolitik wahrt und ein seriöses Finanzpaket im Hinblick auf Rumänien und Bulgarien präsentiert. Ich hätte auch gehofft, dass der Rat aus den vielfältigen Schwierigkeiten, die wir bei der letzten Erweiterungsrunde gehabt haben, Lehren gezogen hätte. Leider Gottes sind die Bemühungen der Verhandlungsdelegation des Europäischen Parlaments und auch die Bemühungen der Luxemburger Präsidentschaft hier nicht von Erfolg gekrönt.

In Anlehnung an das, was die Kollegin Dührkop Dührkop gesagt hat: Parlamentsrechte, im Haushalt oder sonst wo, sind keine peanuts, die man bei jeder passenden Gelegenheit eben mal verletzen darf. Dies wirft ein schlechtes und ungünstiges Licht auf die nächsten Pakete, über die wir doch gemeinsam – auch im Interesse der Handlungsfähigkeit der Europäischen Union – zu verhandeln haben. Ich will deswegen noch einmal zu Protokoll geben, dass wir nach den uns vorliegenden Zahlen und Schätzungen der Kommission und den eigenen Überprüfungen davon ausgehen, dass der für Bulgarien und Rumänien zwischen 2007 und 2013 veranschlagte Gesamtbetrag rund 44,3 Milliarden Euro betragen dürfte, davon 16 Milliarden im Zeitraum bis 2009 – davon etwa 12,5 Milliarden wie im Beitrittsvertrag vereinbart – und 28 Milliarden für den Zeitraum 2010 bis 2013. Das ist das eine. Das Problem ist aber folgendes: Wenn es nicht zu einer Finanziellen Vorausschau kommt, dann verletzen diese Vereinbarungen das Haushaltsrecht des Europäischen Parlaments, weil nichtobligatorische Ausgaben zu Verpflichtungen werden und damit die Spielräume und Gestaltungsmöglichkeiten des Parlaments bei einem Scheitern der Finanziellen Vorausschau, insbesondere im Bereich der Innen- und der Außenpolitik, in der nachfolgenden Finanzplanung ein Stück unter die Räder kommen. Das muss jeder Kollege und jede politische Gruppierung bei einem solchen schlechten Verhandlungsergebnis genau bedenken.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, président en exercice du Conseil. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, les pères fondateurs de la Communauté ont clairement exprimé en 1957 dans le traité de Rome qu'ils étaient "déterminés à établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens". Dans le préambule de ce traité, les États membres appellent les autres peuples de l'Europe - y compris des pays qui en étaient séparés à l'époque - qui partagent les mêmes idéaux de paix et de liberté à s'associer à leur projet de construction d’une Europe unie. Demain, en adoptant les avis conformes portant achèvement du cinquième élargissement de l'Union, qui comprend la Bulgarie et la Roumanie, le Parlement européen permettra à l’Union de franchir un pas décisif dans le processus d’union de notre continent. C’est une nouvelle étape dans l’unification, les nations bulgare et roumaine retrouvant ainsi leur place au sein de cette Europe dont elles partagent l’histoire, le patrimoine et la culture. Ces deux pays trouvent ainsi véritablement leur place dans un continent ouvert à la culture, au savoir et au progrès social, comme le souligne le préambule de la Constitution.

Par votre avis conforme, vous apportez une contribution cruciale à une Europe sans lignes de démarcation, une Europe de la démocratie, de la liberté, de la paix et du progrès, partageant les mêmes valeurs qui ont été scellées dans la Constitution pour l’Europe.

Par ailleurs, l’adhésion de ces deux pays à l’Union, c’est d’abord une adhésion à ces valeurs, à ce modèle européen auquel les citoyens européens, tous les citoyens européens, sont attachés.

Notre plus noble ambition partagée par les citoyens de ces deux pays, qui ont retrouvé la liberté après près de cinq décennies d’oppressions parfois terribles, c’est précisément d’ancrer ces pays dans ces valeurs.

Je pose une question simple, qui s'adresse aussi à l'honorable député: quel Européen convaincu souhaitant faire avancer l’Europe sur la voie de la démocratie et des droits de l’homme, mais aussi des droits sociaux, peut raisonnablement prendre le risque de rejeter la Charte des droits fondamentaux, partie intégrante de la Constitution et qui marque une étape fondamentale dans la construction de notre Europe, d’une Europe fondée sur des valeurs communes?

(Applaudissements)

Ces deux pays ont d’ailleurs été pleinement associés à l’élaboration de cette Constitution, qui donnera des assises plus solides à l’Europe.

Le succès de cet élargissement dépend non seulement des efforts concrets de la Bulgarie et de la Roumanie dans le processus de réforme de leurs sociétés. Il a également besoin du soutien de nos citoyens, qui doivent comprendre le sens de cet élargissement pour la stabilité de notre continent. Le Parlement européen a un rôle vital à jouer en donnant sa légitimité politique et sa crédibilité à ce processus.

Ce cinquième processus d'élargissement, lancé en 1997 par le Conseil européen de Luxembourg, a été un processus global, inclusif et évolutif. Les douze États impliqués l'ont tous fait aux mêmes conditions et ont été appelés à adhérer à l'Union européenne sur la base des mêmes critères. Il s'est déroulé par étapes, selon des rythmes propres à chaque État candidat en fonction de son degré de préparation. Ainsi a-t-on pu s'assurer que chaque État était en mesure d'adhérer à l'Union européenne avec des chances égales mais aussi avec les mêmes obligations. À l'occasion du Conseil européen de décembre 2002, qui a décidé de l’adhésion des dix nouveaux États membres, la déclaration sur une seule Europe a souligné le caractère continu, inclusif et irréversible du processus d'élargissement, annonçant clairement notre objectif de vouloir accueillir la Bulgarie et la Roumanie en tant que nouveaux États membres en 2007.

Les négociations d'adhésion n'ont pas toujours été faciles - la Commission, certainement, en sait quelque chose -, mais je pense que les résultats contenus dans le traité d'adhésion sont équitables et appropriés et se comparent largement à ceux des résultats des négociations avec les dix nouveaux États membres.

La Bulgarie et la Roumanie ont environ vingt mois maintenant pour parachever leur préparation à l’adhésion. Dans ses derniers rapports réguliers, la Commission a estimé que, compte tenu des progrès réalisés par ces deux pays, des résultats obtenus dans la mise en œuvre de leurs engagements et des travaux préparatoires en cours, ces deux pays devraient être prêts à adhérer à l'Union le 1er janvier 2007. La Commission a confirmé cette conclusion par son avis favorable du 22 février dernier concernant l'adhésion des deux pays. Le Conseil européen a estimé que la Bulgarie et la Roumanie seront en mesure d'assumer toutes les obligations qui découlent de l'adhésion, pour autant que les deux pays poursuivent leurs efforts dans les délais impartis, qu'ils mènent à bien l'ensemble des réformes nécessaires et qu'ils honorent tous les engagements pris dans chacun des domaines de l'acquis.

Vous n'êtes pas sans connaître les interrogations justifiées quant à la mise en œuvre correcte et en temps utile de l'acquis, notamment dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, en ce qui concerne la Roumanie, et notamment de la politique de la concurrence et de l'environnement. Il n'y a pas de "raccourci" sur le chemin de l'adhésion. La crédibilité du processus dépend du fait que chaque pays ne peut adhérer que sur base des mêmes critères politiques et économiques ainsi que de sa capacité à remplir toutes les obligations découlant de l'adhésion. Ceci implique l’existence des capacités administratives et judiciaires nécessaires pour mener à bien cette tâche.

La Bulgarie et la Roumanie sont tout à fait conscientes de ce qu'on attend d’elles en tant que futurs États membres. Dès l'ouverture des négociations d'adhésion, l'Union a souligné ce qu'implique l'adhésion à l'Union européenne: l'acceptation intégrale de tous les droits et obligations réels et potentiels du système de l'Union et de son cadre institutionnel, y compris de la Constitution, pour laquelle j'ai plus de confiance, ainsi que la mise en œuvre effective et réelle de l'acquis.

Considérant les rapports de MM. Moscovici et Van Orden concernant les demandes d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, je suis convaincu que nous partageons la même analyse selon laquelle ces deux pays devraient être en mesure d’adhérer à l'Union en janvier 2007 et d’assurer pleinement les obligations qui découlent de leur adhésion.

Entre-temps, l'Union continuera à soutenir par tous les moyens disponibles la Bulgarie et la Roumanie dans leurs préparatifs. Jusqu'au jour de l'adhésion, les accords européens conclus en 1994 resteront d'application. Ils ont fonctionné correctement et ont été un élément clé pour préparer la Bulgarie et la Roumanie à l'adhésion. Mais il est clair qu'il revient à la Bulgarie et à la Roumanie de mettre tout en œuvre pour être prêtes. Nous ne saurions sous-estimer ce que cela représente sur le plan économique, social et politique et le travail accompli jusqu'à présent mérite sûrement tout notre respect.

L'Union européenne continuera à suivre avec attention les préparatifs effectués par les deux pays et les résultats obtenus, y compris la mise en œuvre effective des engagements. Je peux vous assurer que la Présidence luxembourgeoise prend le travail de suivi - dit "monitorage" - très au sérieux. Or, il est dans l'intérêt vital des deux pays d'être vraiment prêts. En effet, dans le cas contraire, ils risqueraient de ne pas pouvoir pleinement profiter du fait d'être membres, si, par exemple, la mise en œuvre des clauses de sauvegarde sectorielles devait s'avérer nécessaire.

Nous connaissons les rôles respectifs des institutions dans ce contexte. Entendons-nous bien: considérant les avis conformes du Parlement européen sur la demande d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie, le Conseil, dans le cas où la Commission lui soumet une recommandation visant à la mise en œuvre d’une des clauses de sauvegarde contenues dans le traité d’adhésion, se prononcera à cet égard en tenant dûment compte de la position du Parlement européen.

Cette assurance, le Conseil la donne aujourd’hui au Parlement, qui a raison de vouloir suivre de près les développements dans les deux pays. Une lettre - comme cela a été souligné - a été envoyée à cet égard par le Président du Conseil européen au Président du Parlement européen. Je répète que l’élargissement ne peut réussir que s’il bénéficie d’un large soutien des peuples de l’Union. Vous représentez ces peuples. Vous représentez les citoyens européens. Votre voix doit être écoutée, votre appréciation mérite d’être pleinement prise en considération lorsque des décisions devraient être prises en matière de mise en œuvre des clauses de sauvegarde.

À cet égard, permettez-moi de rappeler que le travail du Parlement européen ne se termine pas avec votre avis conforme. Votre contribution politique au processus d'élargissement continuera d'être précieuse. Nous sommes reconnaissants du soutien politique que vous avez accordé au processus, tout au long de son déroulement, notamment par le biais du dialogue ouvert et constructif avec vos partenaires députés élus dans les parlements bulgare et roumain.

En conclusion, permettez-moi de rappeler que le projet historique dont vous débattez aujourd’hui est l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. Tous conviennent que l’adhésion de ces deux pays constituera un pas décisif afin de dépasser l'injustice et la division artificielle de l'Europe.

Je voudrais dire un mot maintenant sur les implications financières. En ce qui concerne le financement de cet élargissement à vingt-sept avec la Bulgarie et la Roumanie, j'aimerais rappeler que les négociations avec ces deux pays ont été menées sur la même base et selon les mêmes principes que ceux qui ont été appliqués aux dix nouveaux États membres. Sur la base d'une proposition de la Commission, les États membres ont approuvé une enveloppe financière délimitant les seules dépenses identifiables en faveur de ces deux pays, qui couvrira une période de trois ans, comme c'était le cas pour les dix. Après, c'est l'acquis qui sera d'application, y compris les prochaines perspectives financières. C'est une question de justice, de traitement équitable, mais aussi de prévisibilité pour les deux pays. On ne peut pas négocier sans mettre les cartes sur la table, surtout en ce qui concerne les aspects financiers dans leurs premiers pas difficiles en tant qu'États membres.

Il est clair que, vu la date envisagée pour l'adhésion de ces deux pays, nous nous trouvons dans un autre contexte que celui qu'ont connu les dix nouveaux États membres. C'est pour cela que nous avons déjà établi au Conseil européen de Thessalonique un principe essentiel: les discussions sur les futures réformes politiques ou les nouvelles perspectives financières ne doivent pas entraver la poursuite et la conclusion des négociations d'adhésion avec la Bulgarie et la Roumanie. De même, les résultats de ces négociations ne doivent pas préjuger des discussions ou de l'accord sur les réformes politiques ou les nouvelles perspectives financières.

Je regrette comme vous qu'il n'ait pas été possible de trouver un accord entre le Conseil et le Parlement. Nous étions assez proches d'un accord. Est-ce que c'est la nervosité qui se manifeste - surtout, je crois, au Conseil, pour être juste - avant les difficiles négociations des perspectives financières, qui ne nous a pas permis de conclure cet accord? Je répète clairement qu'il a pu y avoir des malentendus. Peut-être certaines considérations techniques l'ont-elles emporté sur une approche politique positive. Je peux vous assurer, au nom de la Présidence, que, pour nous, les pouvoirs et les compétences budgétaires et institutionnelles du Parlement européen ne sont nullement remis en cause par les propositions déposées et que l'accord interinstitutionnel garde sa pleine et entière valeur. Je ne peux pas m'engager, comme M. Böge me l'a demandé, à rechercher, dès avant la signature de l'accord, un accord sur une déclaration, mais nous allons faire un dernier effort et qui sait?

 
  
MPphoto
 
 

  Rehn, Member of the Commission. Mr President, following your positive resolutions in December, in February the Commission adopted a favourable opinion on the accession of Bulgaria and Romania to the European Union. In fact, if they complete their homework successfully, these two countries will be represented in this House in less than two years’ time. They will take their places here as observers after the accession treaty.

I wish to stress, as I did at the Foreign Affairs Committee on 29 March, that President Barroso and I have repeatedly underlined that while the conclusion of the negotiations and the signature of the Accession Treaty imply that agreement has been reached on the terms and conditions for the accession of Bulgaria and Romania, they do not mean that the preparations for membership are complete. In the remaining 21 months, Bulgaria and Romania must deliver on key reforms and fully meet the commitments they have made in the course of the negotiations. The clock is ticking. Every day, every week, every month counts from now on. Both countries are the subject of very close monitoring by the Commission, by the Member States and by Parliament. They will remain so until the eve of accession.

I want to reassure you that if the Commission judges, on the basis of its monitoring, that either Bulgaria or Romania are manifestly unprepared for membership, I would not hesitate to recommend the use of the remedial tools. This includes the clause allowing us to postpone accession by one year until 2008. I am convinced that the honourable Members of Parliament will agree to this approach. I therefore look forward to a regular dialogue with you on the implementation of Bulgaria and Romania’s commitments.

As President Barroso confirmed in a letter to President Borrell last week, the Commission will seriously consider the views of Parliament before issuing any recommendation on this issue, in particular after the release in November of our Comprehensive Monitoring Report on the progress towards accession made by Romania and Bulgaria. For this, I would like to thank especially the Committee on Foreign Affairs, its chairman, rapporteurs, and the coordinators for their cooperation and for a very sound solution. In my view, this respects the Treaty and at the same time gives the European Parliament a voice in the process in the spirit of true European democracy.

I visited Sofia in mid-March and Bucharest at the beginning of March. Let me give you a brief outline of the Commission’s current assessment of the progress made by the two countries.

Mr Van Orden’s report on Bulgaria welcomes the conclusion of the accession negotiations. The country has indeed made steady progress in recent years. Nonetheless, Bulgaria needs to keep up the momentum in its preparation for accession. We are watching this closely through our intensified monitoring mechanism. Bulgaria needs to make sound and solid efforts to reform the judiciary, and to fight against corruption and organised crime. The reform of the judiciary, in particular of the pre-trial phase, is the overarching priority until accession. This is the priority of all priorities for Bulgaria.

Let me turn to Romania. In its opinion on Romania, the Commission called on the country to pursue with determination the reforms that still need to be made. In particular, this covers the effective implementation of reforms of the public administration and the judiciary, the fight against corruption and the fulfilment of the commitments made in the field of competition and state aid, as well as the environment. In his report, Mr Moscovici adds to these priorities organised crime and the control of external borders. I fully share his views. These must be among the critical conditions when we evaluate Romania’s progress towards accession.

Romania has started to tackle the accession requirements seriously, especially in the field of justice reform and the fight against corruption. I am glad to say today that all the key strategic documents required as a result of the negotiations have recently been transmitted by the Romanian Government to the Commission on time. These concern the fight against corruption, reform of the justice system and border security. The documents are currently being assessed by the Commission.

In another key area which we will be watching very closely, that of competition and state aid, Romania has inter alia fulfilled its obligation to submit its national plan for steel restructuring, and has done this on time before the deadline.

Progress is also being made in the areas of police cooperation, where new laws on the Gendarmerie and the National Police have been adopted. Romania is engaged in discussions to determine the shape of its future funding commitments regarding border management.

The political determination now has to be further translated into concrete actions. Based on my frequent meetings with the Romanians in both Bucharest and in Brussels, I have a strong belief that the new government has understood the scope and the importance of the monitoring exercise, as well as the urgency to deliver concrete results in the first semester of 2005.

In my view we have reason to be cautiously optimistic as regards Romania’s preparation for accession. Let us have a fair game. The jury is still out and it is now time to give Romania the benefit of the doubt in terms of its preparations for accession as a fully-fledged member state of the European Union.

Before concluding, let me briefly touch upon the financial implications of the accession of Bulgaria and Romania, to which Mr Smith referred in his speech. Commissioner Grybauskaitė has worked closely with the two rapporteurs Mr Böge and Mrs Dührkop Dührkop, my former colleagues from the Committee on Budgetary Control. The Commission’s position on the matter is as follows. The amounts agreed in the accession negotiations with Bulgaria and Romania for the period 2007-2009 are included in the Accession Treaty. The financial perspective for 2007-2013 is to be broken into broad categories of expenditure for the EU-27, not on distinctions of allocations between certain groups of Member States, some of which can only be very indicative anyway. The Commission believes that distinguishing indicative amounts by certain groups of Member States is not in line with the spirit and the letter of the interinstitutional agreement.

To conclude, both the European Commission and our financial assistance programmes will continue to support the efforts of the two countries to intensify their necessary preparations. The timely signature of the Accession Treaty is important with a view to sustaining the momentum and ensuring the successful preparation for the accession of Bulgaria and Romania. I count on your support in this respect.

 
  
MPphoto
 
 

  Maat (PPE-DE), rapporteur voor advies van de Commissie landbouw. Voorzitter, ik ben bijzonder geraakt door de woorden van de vertegenwoordiger van de Raad, de heer Schmit, die sprak over de sociale waarden van de Europese Unie. Vanuit de waarden van de Unie moeten we ook naar deze uitbreiding kijken. Er is geen twijfel mogelijk dat Roemenië en Bulgarije op termijn bij de Europese Unie behoren. Maar vanuit het oogpunt van de landbouw en de Commissie landbouw moet ik constateren dat de financiering in ieder geval nog niet geregeld is. Het is volstrekt onduidelijk hoe wij de toetreding van deze twee landen gaan financieren. Ik herinner maar even aan de sociale rechten die u genoemd heeft en de waarden die wij hebben. Ik neem niet aan dat het de bedoeling van de Raad is om deze toetreding over de ruggen van het platteland van de 25 huidige lidstaten te financieren. Dat past niet bij de hoge waarden van de Europese Unie en dus zal de Raad ook boter bij de vis leveren, mag ik aannemen.

Het tweede punt betreft het functioneren van deze landen in een nieuwe Unie. Terecht werden er vanuit de Commissie vraagtekens gezet bij de grenscontrole. Ik wijs erop dat deze Unie juist een hoog niveau heeft kunnen bereiken dankzij een uitstekend beleid op het terrein van de voedselveiligheid. Op dat terrein schiet Roemenië ver te kort. U moet zich even realiseren dat, als we nu een besluit zouden moeten nemen, grote delen van Roemenië straks niet op de gemeenschappelijke Europese markt kunnen komen, terwijl wij wel producten op hun markt afzetten met een bevolking die nog voor 30 % à 40% op het platteland moet leven en daar haar brood moet verdienen. Dat betekent dus dat Roemenië op dat punt niet ver genoeg is. Ik zeg het misschien scherp, maar de eerlijkheid gebiedt mij dat te doen als ik naar de sociale structuur van het platteland kijk.

Ik wil Bulgarije complimenteren met zijn hervormingsprogramma en de kwestie van de eigendomsrechten. Ook het programma voor de plattelandsontwikkeling is goed uitgevoerd. Een kritische noot over Roemenië dat niet erin geslaagd is voldoende SAPARD-gelden te besteden om juist die plattelandsontwikkeling op gang te brengen. Het ware toch heel belangrijk wanneer het Parlement iets meer tijd zou hebben om hierover te kunnen besluiten, want de nieuwe regering zet goed in maar de resultaten zijn op dit moment onvoldoende. Wie een vergelijking trekt met voorgaande toetredingen, moet gewoon reëel zijn. Bulgarije komt redelijk in de buurt van de tien landen die het laatst zijn toegetreden, maar Roemenië niet ten aanzien van de plattelandsontwikkeling, het landbouwbeleid, het gevaar van dierziekten en de wetgeving op het terrein van voedselveiligheid. Dat is mede bepalend voor onze Europese waarden, die wij lief hebben, die wij voorstaan en waarvan wij vinden dat zij de samenleving ten goede komen, als wij ze ook kunnen handhaven. Op dit moment moet ik helaas constateren dat er over Roemenië op landbouwgebied zeer veel kritische noten te kraken vallen.

 
  
MPphoto
 
 

  Millán Mon, en nombre del Grupo PPE-DE. Señor Presidente, mañana será un día muy importante para este Parlamento, para Rumanía, para Bulgaria y para todos los ciudadanos de la UE. En efecto, se trata de aprobar la próxima firma del Tratado de adhesión de ambos países; de esta forma, culminará el proceso de la quinta ampliación, el Sureste de Europa ganará en estabilidad y progreso y también se materializará el sueño de la reunificación de Europa.

El dictamen sobre Rumanía que mañana votaremos es coherente con el primer informe Moscovici, aprobado por este Parlamento el pasado diciembre. En él decíamos sí al calendario fijado para la adhesión de Rumanía y pedíamos la profundización de una serie de reformas en materias bien conocidas.

Este dictamen es también coherente con el deseo del Parlamento de continuar asociado estrechamente al proceso hasta la adhesión efectiva en enero de 2007. Me refiero al seguimiento de las reformas y también al deseo de esta Asamblea de seguir implicada en el caso de la activación de las llamadas cláusulas de salvaguarda.

En este sentido, celebro el compromiso que hoy nos reitera el Comisario, señor Rehn, de asociar plenamente al Parlamento en el proceso que resta hasta enero de 2007 y también tomo nota del compromiso al respecto expresado por la Presidencia en ejercicio del Consejo.

Vivimos, desde luego, momentos trascendentales en la historia de Rumanía. Quiero resaltar el amplísimo respaldo del pueblo rumano a la integración de su país en la Unión. Es un objetivo histórico que suscita enorme apoyo entre los ciudadanos rumanos y que también respaldan las fuerzas políticas de ese país. Esta mañana lo he podido constatar nuevamente en una reunión con destacados parlamentarios de diversos partidos políticos rumanos.

Confío en que las autoridades rumanas, estimuladas por este amplio apoyo, seguirán cumpliendo con total determinación y rigor los compromisos asumidos en el Tratado de adhesión, como nos acaba de explicar el señor Rehn.

Ésta es la hora europea de Rumanía. Ésta es la tarea prioritaria y espero que mañana el Parlamento exprese su confianza en que el Gobierno rumano satisfaga estas expectativas y emita, pues, su dictamen conforme. El Parlamento seguirá con máxima atención los progresos que efectúe Rumanía hasta su integración. Merece estar en la Unión no sólo por su historia, por su geografía y por su cultura, sino también por su voluntad y conciencia europeas.

 
  
MPphoto
 
 

  Wiersma, namens de PSE-Fractie. Voorzitter, morgen zal dit Parlement zich uitspreken over de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Europese Unie. Maar tussen nu en de thans geplande datum van toetreding liggen nog 20 maanden, terwijl een flink aantal vragen, die hier al uitvoerig besproken zijn, nog open liggen. De stand van zaken in Roemenië is voor ons de grootste zorg. Een aantal noodzakelijke hervormingen van het openbaar bestuur en de rechtspraak moeten met voorrang worden doorgevoerd. De strijd tegen de corruptie verdient grotere voortvarendheid en er zijn betere garanties nodig voor de vrijheid en de onafhankelijkheid van de pers. Deze zaken en een groot aantal andere zijn genoemd in de verslagen van de Europese Commissie en van onze eigen rapporteurs. Net als de Raad en de Europese Commissie willen wij in Bulgarije maar vooral in Roemenië druk op de ketel houden, zodat de noodzakelijke hervormingen ook daadwerkelijk doorgang vinden binnen de termijnen die daarvoor afgesproken zijn.

De tekortkomingen in Roemenië zijn zodanig dat ons "ja" op dit moment een voorwaardelijke instemming is. Nog steeds bestaat de mogelijkheid dat de veiligheidsclausules in werking zullen treden om de Unie te beschermen tegen de negatieve effecten van eventuele tekortkomingen. Mocht een van beide landen te zeer in gebreke blijven dan kan de toetreding zelfs worden uitgesteld. Het Europees Parlement mag bij de monitoring en bij de beslissing over het gebruik van safeguards of het eventuele uitstel van toetreding niet alleen maar toekijken. Met recht hebben wij daarom de Raad en de Commissie gevraagd het Parlement tot aan de dag van toetreding volledig te betrekken bij de monitoring en het besluitvormingsproces. Uit verklaringen die wij hier vanmiddag gehoord hebben, komt naar voren dat zij daartoe bereid zijn. Dat betekent winst voor de positie van het Europees Parlement en vooral voor de democratische controle van het uitbreidingsproces en ik vat het ook op als een politieke afspraak. Mocht het Parlement in grote meerderheid later in het proces redenen hebben de voortgang of de gereedheid van Roemenië of Bulgarije in te twijfel te trekken dan kunnen Raad en deze Commissie deze stellingname, willen ze ernstige politieke confrontaties vermijden, nauwelijks negeren. Onze instemming morgen is er eigenlijk dus een met een soort voorbehoud. Het is ook een soort politieke afspraak met de toetredingskandidaten. Het is een signaal dat wij ons ook de komende anderhalf jaar intensief met hen zullen bezighouden en dat het hun eigen inzet is die uiteindelijk de doorslag zal geven.

 
  
MPphoto
 
 

  Lambsdorff, im Namen der ALDE-Fraktion. Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Morgen wird das Europäische Parlament über die Aufnahme Bulgariens in die Europäische Union abstimmen. In diesem Zusammenhang möchte ich im Namen der ALDE-Fraktion Herrn Van Orden zu seinem Bericht gratulieren. Dieser ausführliche Bericht ist eine gute Balance zwischen Bulgariens enormen Fortschritten einerseits und den bekannten Problemen, die es noch zu beseitigen gilt, andererseits. Fest steht, dass sich das Land auf gutem Weg zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union zum Jahr 2007 befindet. Unsere Fraktion, die Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa, wird der Aufnahme Bulgariens deshalb zustimmen, verbunden mit der Zusage, das Land auf seinem weiteren Weg kritisch-konstruktiv zu begleiten.

Die bulgarische Regierung hat bewiesen, dass sie in der Lage ist, die Beitrittskriterien zu erfüllen und die an sie gestellten Forderungen glaubhaft umzusetzen. Dieses positive Momentum muss auch in Zukunft aufrechterhalten werden und darf gerade im Vorfeld der im Juni stattfindenden Wahlen nicht zur Verlangsamung der Reformbemühungen führen. Die einschlägigen Themen sind hier genannt worden: die Privatisierung von Bulgartabak, die Reform des Strafrechts.

Es ist richtig, dass dies ein wichtiger Tag für die Europäische Union ist. Ich möchte diese Gelegenheit daher nutzen, um auf das zentrale Merkmal dieser bevorstehenden Erweiterungsrunde für die Europäische Union insgesamt hinzuweisen, nämlich die Frage der tatsächlichen Einhaltung des im Bericht thematisierten Leistungsprinzips. Nur eine konsequente Beurteilung von Beitrittskandidaten, die auf deren eigenen Leistungen und Verdiensten beruht, wird die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union wahren. Diese Glaubwürdigkeit ist die Voraussetzung für die notwendige Unterstützung unserer Bürger, nicht nur für den Beitrittsprozess, sondern für die Arbeit der Europäischen Union insgesamt. Nur aus diesem Grund – das sage ich ausdrücklich an den Kollegen Moscovici gerichtet –, und nicht etwa weil es irgendwelche Zweifel an der europäischen Perspektive der beiden Kandidaten gibt, ist für meine Fraktion die individuelle Beurteilung von Kandidaten so zentral.

Begrüßenswert ist in diesem Zusammenhang die konsequente Linie der Kommission. Kommissar Rehn hat verdeutlicht, dass er nicht zögern wird, die Anwendung der Schutzklausel zu empfehlen, wenn er das für angezeigt hält. Wir werden darauf achten, dass es nicht bei der Ankündigung bleibt, sondern, wenn die Notwendigkeit festgestellt wird, dies auch erfolgt. Meine Fraktion begrüßt in diesem Zusammenhang ausdrücklich, dass dieses Haus daran voll beteiligt wird. Im Übrigen bin ich der Meinung – gerade nach dem unrühmlichen Verhalten zahlreicher Kollegen von der EVP-Fraktion heute Mittag – dass wir diese Debatte nicht in Straßburg, sondern in Brüssel führen sollten.

 
  
MPphoto
 
 

  Lagendijk, namens de Verts/ALE -Fractie. – Voorzitter, in december vorig jaar heeft mijn fractie tegen het verslag van de heer Moscovici gestemd, omdat wij vonden dat het verslag over Roemenië veel te positief was en niets erop wees dat de fundamentele problemen worden aangepakt, zoals het bestrijden van corruptie en het garanderen van een onafhankelijke media en een vrije pers. Collega's - ik zeg het eerlijk - als in december vorig jaar de partij van mijnheer Nastase de verkiezingen had gewonnen, dan was het voor mijn fractie heel helder geweest. Dan hadden wij morgen 'nee' gestemd tegen de toetreding van Roemenië. De oude regering in Roemenië was een deel van het probleem en niet van de oplossing, maar gelukkig zit er nu een nieuwe regering waarvan de prioriteiten dezelfde zijn als de zorgen van dit Parlement. Sinds het aantreden van die nieuwe regering heeft ze duidelijk gemaakt dat het haar ernst is bij het aanpakken van diezelfde problemen die ik net genoemd heb. Sindsdien is de immuniteit van voormalige ministers en voormalige leden van het parlement opgeheven. 25 hoge politiecommissarissen die verdacht worden van corruptie, zijn ontslagen en de verwachting is dat binnenkort strafzaken wegens corruptie tegen voormalige ministers worden geopend.

Kortom, deze regering, met name de minister van Justitie, verdient de steun van het Parlement. Ik zeg het tegen alle collega's die 'nee' willen stemmen. Een 'nee' nu tegen deze regering is het straffen van deze regering voor de fouten van de oude. Het zou deze regering destabiliseren en als er iets is dat ik niet wil, dan is het de terugkeer van de oude regering aan de macht. 'Ja' dus tegen deze regering maar een 'ja' onder voorwaarden. Cruciaal is dat het Europees Parlement ook na morgen greep houdt op de uitbreiding met Roemenië en daarom heb ik het initiatief genomen om een toezegging te krijgen van de Europese Commissie en de Europese Raad dat het Parlement wel degelijk betrokken zal blijven bij de uitbreiding, ook na morgen. Ik ben blij met de samenwerking met de rapporteur. Ik ben blij dat de samenwerking met de collega's gelukt is. Ik ben vooral blij met de toezegging van de heer Rehn zoals hij die vandaag gedaan heeft en zoals die is neergelegd in een brief van de heer Barroso aan de heer Borrell.

Collega's, mocht het nodig zijn om in de toekomst, het komende anderhalf jaar, gebruik te maken van de uitstelclausules dan zal het Parlement daar ten volle bij betrokken worden. Als het Parlement zelf vindt dat er in 2005 of 2006 te weinig hervormingen zijn en het dus nodig is op zeer specifieke punten als corruptiebestrijding de uitstelprocedure te starten, dan is dat mogelijk en dan creëert dat een politiek feit waarop een reactie zal moeten komen, op Europees niveau van de Commissie en de Raad en op nationaal niveau. Laten wij immers niet vergeten dat het verdrag met Roemenië en Bulgarije in de ratificatie gaat en dat ook hun parlementen erop zullen letten wat het Europees Parlement in de toekomst gaat zeggen.

Mijn boodschap, onze boodschap aan de nieuwe regering is: ja, wij geven u het voordeel van de twijfel, ga vooral door met het doorvoeren van die hervormingen, maar weet dat het Europees Parlement u kritisch zal blijven volgen en dat wij niet zullen aarzelen - ik zeg het de commissaris na - om indien dat nodig is, gebruik te maken van de uitstelprocedures.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ του κ. ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie. Voorzitter, Bulgarije en Roemenië zijn bij de grote uitbreiding in 2004 nog niet meteen toegelaten omdat hun onderhandelingen achterliepen.

Op Bulgarije valt aan te merken dat het erg graag grote wegen en vliegvelden bouwt zonder rekening te houden met volksgezondheid, natuur, milieu en in de Europese Unie geldende regels. Bovendien neemt de grote Roma-bevolking, ondanks door de Europese Unie gesubsidieerde projecten, nog lang geen gelijkwaardige positie in. Armoede en werkloosheid zijn groot. Er is een regering aan de macht die berust op de tijdelijke populariteit van één persoon. De man die koning had willen zijn, maar niet beschikt over een grote georganiseerde en samenhangende achterban. Aan die zonderlinge situatie komt waarschijnlijk een eind na de verkiezingen van 25 juni. Bulgarije scoort niet slechter dan enkele staten die al in 2004 zijn toegelaten, zodat kritiek geen goede reden kan zijn om langer te wachten dan 2007.

Het lidmaatschap van Roemenië roept veel meer discussie op. De onafhankelijkheid van pers, justitie en niet-gouvernementele organisaties was er de afgelopen jaren nog niet gegarandeerd. Hoewel Roemenië zich heeft aangemeld als kandidaat-lid voor de Europese Unie krijg ik de indruk dat men in dat land meer opkijkt naar Amerika en Turkije. Het gaat er zo slecht dat het aanvankelijke enthousiasme in het buurland Moldavië om terug te keren in Roemenië totaal is verdwenen. Overheidstaken zijn verwaarloosd, maar er is wel ruimte geschapen voor een wild-west economie. In de ijver om op een goedkope manier delfstoffen te winnen, worden buitenlandse avonturiers ingehuurd die gevaarlijke chemische middelen gebruiken die bodem, grondwater en rivierwater ernstig kunnen verontreinigen. In het buurland Hongarije dat al eerder werd getroffen door giftig rivierwater uit Roemenië, wordt met angst uitgekeken naar het goudwinningsproject in Rosia Montana in de Roemeense provincie Alba, waar cyanide zal worden gebruikt. Roemenië heeft bovendien een verdrag gesloten met de Verenigde Staten om het Internationaal Strafhof in Den Haag tegen te werken. Roemenië is de etalage van het "nieuwe Europa" van de Amerikaanse minister van Defensie Rumsfeld.

Van alle landen die tot nu toe zijn toegelaten, scoort Roemenië het slechtst. Dat zou op zich een reden kunnen zijn om het lidmaatschap van Roemenië op dit moment af te wijzen. Mijn fractie verdedigt echter het recht op een snelle toetreding van Europese landen met een lage levensstandaard mits ze snel gaan voldoen aan eisen van mensenrechten, democratie en milieu. Toelating zonder meer van Roemenië bemoeilijkt de druk op Turkije om eerst een fatsoenlijk democratisch land te worden, voordat het wordt toegelaten tot de Europese Unie. Bovendien neemt het ieder serieus argument weg om de onderhandelingen met de voormalige Joegoslavische republieken Kroatië en Macedonië, die de afgelopen jaren de hoop hadden dat ze tegelijk met Roemenië zouden kunnen toetreden, nog verder te vertragen. We weten niet hoe Roemenië zich onder een nieuwe regering de komende tijd zal ontwikkelen en of een oplossing voor de bestaande problemen in zicht komt. Daarom is het terecht dat als drukmiddel de mogelijkheid van uitstel blijft bestaan. Dat moet niet alleen het recht zijn van de Raad maar ook van dit Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Belder, namens de IND/DEM-Fractie. Dank u wel, mijnheer de Voorzitter, het verslag van collega Moscovici over het verzoek van Roemenië tot toetreding tot de Europese Unie munt uit door de helderheid en eerlijkheid. Resultaten én tekortkomingen in deze cruciale fase van Boekarests lange en moeilijke weg naar Brussel komen beide aan bod. Met name in paragraaf 6 onderstreept de rapporteur de nog uitstaande Europese verplichtingen van de Roemeense regering. Niet voor niets prijken justitiële en bestuurlijke hervormingen alsmede bestrijding van corruptie daarbij bovenaan. Aan de integriteit en inzet van de nieuwe Roemeense minister van Justitie, mevrouw Monica Macovei, hoeven wij in elk geval niet te twijfelen, zo verzekerde mij gisteren een welingelichte zegsman. Zij ontmoet evenwel veel tegenstand, tot in haar ministerie toe. Commissie, een openlijke steunbetuiging aan haar adres zou ik toejuichen. Zo'n positief signaal kan zelfs dubbel werken en wordt zowel binnen als buiten het land opgepakt. Ik ondersteun daarbij dus ook wat collega Lagendijk erover zei. Daarnaast zou de Commissie de Roemeense regering kunnen aansporen tot een nieuwe anti-corruptiecampagne in navolging van die van "Geef geen smeergeld!". Per slot van rekening gaat dit kwaad de hele samenleving aan.

Mijnheer de Voorzitter, ik hoop van harte hoop dat het verslag-Moscovici bijdraagt tot een verantwoorde toetreding van Roemenië tot de Europese Unie op, deo volente, 1 januari 2007. Dezelfde wens spreek ik trouwens ook uit ten aanzien van het voortreffelijke rapport van collega Van Orden over Bulgarije.

 
  
MPphoto
 
 

  Vaidere, UEN grupas vārdā. Priekšsēdētāja kungs! Godātie kolēģi! Bulgārijai un Rumānijai ir svarīgi spēt uzņemties saistības, kas izriet no dalības Eiropas Savienībā. Tieši tāpat Eiropas Savienībai ir svarīgi, lai paplašināšanās neradītu riskus pašai savienībai.

Ņemot vērā situāciju Piedņestrā un Balkānos, īpaši tādos jautājumos kā kontrabanda un cilvēku tirdzniecība, ir svarīgi, lai jaunās arējās robežas pilnībā atbilstu Eiropas Savienības standartiem. Tāpēc arī es ierosināju Eiropas Parlamenta rezolūcijā aicināt Rumānijas un Bulgārijas valdības pievērst īpašu uzmanību jaunās ārējās robežas drošībai. Šo manu priekšlikumu ir atbalstījusi Ārlietu komiteja.

Kā Latvijas pārstāve es skaidri apzinos, cik liels darba apjoms valstīm ir jāveic un cik nozīmīgi lēmumi jāpieņem, sevišķi pēdējos gados pirms iestāšanās Eiropas Savienībā. Rumānija un Bulgārija ir veikušas ievērojamas reformas ceļā uz Eiropas Savienību. Manuprāt, šobrīd ir svarīgi nezaudēt uzņemto tempu un turpināt iesāktās reformas, īpašu uzmanību pievēršot iekšlietām un tiesu sistēmas uzlabošanai, cilvēktiesību ievērošanai, bet jo īpaši, un to vēlos sevišķi uzsvērt, korupcijas apkarošanai, kā arī drošas Eiropas Savienības ārējās robežas nodrošināšanai. Reformas Rumānijā un Bulgārijā pozitīvi ietekmēs ne tikai šo valstu pilsoņu labklājību, bet arī attīstību Rietumbalkānos. Īpaši vēlētos uzsvērt situāciju kaimiņvalstī Moldovā, kur miera, stabilitātes un labklājības vērtību iedzīvināšana, pateicoties nākamajām Eiropas Savienības dalībvalstīm Bulgārijai un Rumānijai, varētu kļūt par tuvāku nākotni. Attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju es uzskatu, ka mums ir jāraugās nākotnē konstruktīvi. Ja kādi jautājumi vēl nav sakārtoti, ir jāsniedz nepieciešamais atbalsts, lai tās spētu pildīt normatīvās prasības no pirmās dalības dienas. Eiropas Parlamenta politiskais atbalsts Rumānijai un Bulgārijai tikai stiprinās šo valstu apņemšanos un kalpos kā politiskais kapitāls aktīvai reformu turpināšanai.

 
  
MPphoto
 
 

  Battilocchio (NI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo a nome del nuovo PSI ed anche come membro della delegazione mista per i rapporti con la Romania. Bisogna ribadire quanto in precedenza richiesto da questo Parlamento e pretendere in maniera decisa che il governo di Bucarest affronti la problematica insoluta dei casi sospesi di adozione internazionale relativa ai bambini romeni che attendono ormai da molto, troppo tempo, di poter abbracciare le loro nuove famiglie. Ad oggi, nonostante le tante promesse ed espressioni di buona volontà, nulla di concreto è stato fatto ed il tempo continua a trascorrere senza alcun atto formale assunto da parte delle autorità competenti.

I bambini in questione hanno alle spalle vicende umane spesso raccapriccianti, sono ospitati in strutture pubbliche, che ho avuto la ventura di visitare, del tutto fatiscenti, vetuste e prive di ogni affetto e calore umano. Non permettiamo che venga loro dato l'ennesimo schiaffo!

L'incontro con le nuove famiglie ha acceso negli occhi di questi minori una luce per una vita diversa e per un futuro migliore. Mettiamocela tutta per far sì che la speranza non si trasformi in disillusione e fare in modo che non venga negato fino in fondo a questi bimbi il diritto ad un'infanzia serena e felice.

 
  
MPphoto
 
 

  Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE). Señor Presidente, tras felicitar a los ponentes señor Moscovici y Van Orden, quisiera decir que el debate que estamos manteniendo aquí esta tarde trasciende la importancia, que es mucha, de la adhesión de Rumanía y Bulgaria.

La declaración que han hecho hoy la Comisión y el Consejo refuerza sustancialmente los poderes que competen a este Parlamento y proyectan su validez más allá de los estrictos límites que comporta el procedimiento de dictamen conforme. Esta declaración constituye un precedente muy significativo que no podemos ni debemos desconocer para el futuro.

Es evidente que las prerrogativas políticas y presupuestarias de este Parlamento deben ser preservadas y creo, señor Presidente, que a este Parlamento no le tiene que temblar el pulso para exigir el cumplimiento de los compromisos que se han expresado aquí esta mañana —en caso de un eventual incumplimiento—, pero entiendo que en este momento no hay razones que nos induzcan a tener alguna duda o sospecha en este sentido.

Así como afirmo que las prerrogativas del Parlamento deben ser preservadas, señor Presidente, digo, también, que Rumanía y Bulgaria no pueden convertirse en rehenes de las querellas presupuestarias o políticas entre las distintas instituciones que en este momento conforman la Unión Europea. Por eso, señor Presidente, en mi opinión, este Parlamento tiene que aprobar mañana con las cautelas establecidas, que a mí me parecen más que suficientes, los dictámenes conformes que nos proponen los ponentes, siguiendo la pauta de los términos en los que se ha aprobado en la Comisión de Asuntos Exteriores, para que el Tratado de adhesión pueda ser firmado, como previsto, el día 26 de abril.

Dicho esto, señor Presidente, al Parlamento Europeo, en virtud de estas declaraciones que se han hecho hoy aquí, le quedan sus facultades intactas para, si fuera necesario, poder desempeñar el papel que le corresponde y mientras tanto, insisto, debemos mañana aprobar con todas las cautelas que, en mi opinión, son suficientes, los dictámenes conformes que se han expuesto hoy.

 
  
MPphoto
 
 

  Dobolyi (PSE) . Tisztelt Elnök Úr! Egy Bulgária számára nagyon hosszú folyamatnak majdnem teljesen a végén vagyunk. Az EU nagy családjához vezető út az, amelyet a lakosság felhatalmazásával több kormányon átívelő prioritásnak tekintett az ország. Az a döntés, ami most a mi kezünkben van, folytatja az európai újraegyesítést, amelyet két éve kezdett meg az EP ugyanebben az épületben a tíz új ország esetében.

A mostani bővítéssel kiterjeszthetjük a stabilitás, béke és prosperitás területét Romániára és Bulgáriára. Kiterjeszthetjük Európa értékeit, amely a demokrácia, pluralizmus és jogállamiság alapjaira épül. Ahogy van Orden úr is említette kiegyensúlyozott jelentésében, van még néhány feladata Bulgáriának kötelezettségei teljesítésében. És ahogy Rehn biztos úr és Wiersma úr, illetve a többi kollégáim is említették, nagy örömömre szolgál, hogy a Parlament a jövőben is kiveheti részét a felkészülési folyamat vizsgálatában. Ezért szeretném felkérni bolgár barátainkat nagyszerű munkájuk folytatására, amit már évekkel ezelőtt megkezdtek, és amelynek segítségével ezt a periódust lezárhatjuk 2007. január 1-jén.

A szocialista frakció nevében szeretném elmondani, készen állunk a bolgár emberek befogadására abba a társaságba, ahova mindig is tartoztak, hiszen osztoznak történelmünkön, kultúránkon és értékeinken. Ezzel jelezzük a végét egy mesterségesen keltett hiánynak, ugyanúgy, mint Románia esetében. Ezért nagy örömömre szolgál, hogy élve a lehetőséggel magyar képviselőként szólhatok néhány szót Romániáról is, mert hiszem, hogy a mostani bővítés lesz a megoldás a Romániában élő 2 millió magyar ember számára, és 2007-től egy határok nélküli közös Európában élhetünk.

 
  
MPphoto
 
 

  Neyts-Uyttebroeck (ALDE). Mijnheer de Voorzitter, commissaris, collega's, ik zou willen beginnen met hulde te brengen aan de rapporteurs Van Orden en Moscovici, maar ook aan diegenen onder onze collega's die in de voorbije jaren de inspanningen, zowel van Bulgarije als van Roemenië, hebben begeleid. Ik denk dan in het bijzonder aan mijn collega Baroness Nicholson die dat met onverdroten inzet voor Roemenië heeft gedaan.

Mijn fractie zal in overgrote meerderheid instemmen met het toetredingsverdrag met Roemenië en daarover zal ik in het bijzonder spreken. Er leven weliswaar nog vragen over de paraatheid op het vlak van justitie, bestrijding van corruptie en bewaking van de buitengrenzen, maar we waarderen de grote inspanningen die de huidige regering zich getroost om de achterstand weg te werken. Die inspanningen ondersteunen wij ten volle. Ook wil ik onze waardering uitspreken voor de verzekering die we van Commissie en Raad kregen dat het Parlement betrokken zal blijven bij de follow up van de vorderingen die nog moeten worden gemaakt. In de afgelopen hebben overigens Parlement, Commissie en Raad, in de personen van ofwel hun schaduwrapporteurs ofwel hun coördinatoren, voorbeeldig samengewerkt om onze grootste twijfels weg te nemen. Zoals u weet, golden deze twijfels vooral de bijzonder lange periode van 20 maanden die zal verlopen tussen de ondertekening op 25 april aanstaande en de eigenlijke toetreding op 1 januari 2007.

Nu wij de waarborg hebben gekregen dat wij als instelling ook bij de eventuele activering van de vrijwaringsclausule zullen worden betrokken, herhalen wij onze volle steun aan Roemenië. Het land heeft nu alle middelen in handen om ervoor te zorgen dat die clausule niet moet worden ingeroepen. Dat is zeker voor mij een heel dierbare wens. Onze steun en onze sympathie vergezellen het land in elk geval.

 
  
MPphoto
 
 

  Horáček (Verts/ALE). Herr Präsident, Herr Kommissar! Wir bejahen den Beitritt Bulgariens zur EU, da die Mitgliedschaft dieses Landes von erheblicher politischer Bedeutung ist. Allerdings dürfen die Anstrengungen im Reformprozess nicht nachlassen. Wir werden dem Bericht Van Orden in dieser Form aber nicht zustimmen, da in ihm einiges fehlt oder zu schwach gezeichnet ist. Zum Beispiel bei den Menschenrechten. Die bulgarischen Behörden müssen einen klaren Aktionsplan zur Bekämpfung des Menschenhandels aufstellen und diesen auch realisieren. Die Bedingungen für die Patienten in psychiatrischen Heimen müssen verbessert werden. Es muss eine noch stärkere Integration der Minderheiten, insbesondere der Roma stattfinden. Demokratische Rechte und Meinungsfreiheit wie auch die Prinzipien der Arhus-Konvention und der Zugang zu Information müssen gewährleistet werden. Wir sind in diesem Zusammenhang über die Drohungen gegen Vertreter von Umwelt-NGOs und Bürgerinitiativen schockiert. Auf die Umweltproblematik um die Atomkraftwerke Kosloduj und Belene wird meine Kollegin Rebecca Harms noch eingehen.

Die vielfältigen Erscheinungen der Korruption müssen energisch bekämpft werden. Zudem muss alles für die Aufklärung des Schicksals der 14 vermissten bulgarischen Seeleute des Schiffes Hera unternommen werden, das im Februar 2004 im Schwarzen Meer gesunken ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Remek (GUE/NGL). Jako občan nové členské země, která dostala šanci se do tohoto Společenství už zapojit, chci podpořit budoucí přistoupení Bulharska a Rumunska ve smyslu návrhu našich dnešních zpravodajů. Já si myslím, že by jak Bulharsko tak Rumunsko měli mít stejnou šanci jako my, pokud se ji rozhodnou jejich občané využít. Šanci na to ukázat, samozřejmě při splnění podmínek, že mají do Unie co přinést. Tím spíš, že v poslední době přibývá náznaků budoucího začlenění států, které mají k Evropě jako takové přece jenom poněkud dál. Být před branami Unie je velkou motivací a rostoucí aktivita Bulharska i Rumunska to jenom potvrzuje. Navíc nelze zapomínat, že Bulharsko a Rumunsko patří k Balkánu. Podle mě je na klid v tomto regionu s oběma zeměmi v Unii mnohem větší naděje než bez nich.

 
  
MPphoto
 
 

  Piotrowski (IND/DEM). Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, na ostatnim posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych w Brukseli zdecydowaną większością głosów posłowie poparli wniosek Bułgarii i Rumunii o członkostwo w Unii Europejskiej. W gronie popierających oba wnioski znaleźli się również członkowie Komisji Spraw Zagranicznych z Klubu Niepodległość i Demokracja, nie zamierzamy bowiem blokować dążeń obu tych europejskich krajów do integracji z resztą kontynentu. Dostrzegamy ogromne postępy Bułgarii i Rumunii w reformach w sferze politycznej i gospodarczej, niemniej czujemy się w obowiązku przestrzec obywateli obu krajów przed nadmiernym optymizmem.

Jakkolwiek w oficjalnych dokumentach Komisji Europejskiej zapisano, że "jednym z celów Unii Europejskiej jest pogłębianie solidarności między tworzącymi ją narodami z poszanowaniem ich historii, kultury i tradycji", to rzeczywistość daleka jest od tego postulatu. Solidarność nie jest już priorytetem w Unii Europejskiej. Liczy się swoiście pojmowana konkurencyjność, zapisana w nowej mutacji Strategii Lizbońskiej. Środki przyznawane nowym krajom członkowskim Unii są niewystarczające, a prowadzona polityka zmierza w konsekwencji do pogłębiania różnic między regionami i państwami. Istnieje poważna obawa, że Bułgaria i Rumunia zamiast otrzymywać realną pomoc na rozwój, będą swoimi składkami utrzymywały biurokratyczną strukturę Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Libicki (UEN). Panie Przewodniczący, Panie, Panowie! Ta dzisiejsza debata ma charakter, przede wszystkim powiedziałbym, niestety muszę to powiedzieć, charakter właściwie buchalteryjno-biurokratyczny. Cieszę się tym bardziej, że przedstawiciel Komisji - pan Schmidt zwrócił uwagę na to, co się samo narzuca - na wielki historyczny moment. Wielki historyczny moment właśnie dla Bułgarii i Rumunii, ponieważ to przy przyjęciu Bułgarii i Rumunii następuje ostateczne przekreślenie podziałów jałtańskich - podziałów, które były wbrew kulturze, wbrew tradycji, wbrew sprawiedliwości europejskiej. Tymczasem przyjmujemy do Unii Europejskiej dwa państwa, które mają tradycje kultury europejskiej. Zrobiły wielki wysiłek, kiedy odzyskały niepodległość ponad sto lat temu, kiedy konsolidowały swoją współczesną państwowość, żeby właśnie wejść do kultury zachodnio-europejskiej. Któż z nas dzisiaj nie zna takich nazwisk jak Brankuzi, jak Eliade, jak Maria Silva, pod którym to pseudonimem znanej bardzo pisarki kryła się, przed 90-ciu laty, królowa rumuńska?

Proszę Państwa, również Bułgaria, kiedy odzyskała niepodległość wyzwoliła się spod dominacji Bułgarskiej, zaprosiła na swój tron dynastię zachodnio-europejską Sachsen-Coburg-Gotha. Przedstawiciel tej dynastii, obecny premier Bułgarii prowadzi z sukcesem Bułgarię właśnie do Unii Europejskiej. Przyjmijmy te państwa, ciesząc się, że wchodzą do rodziny narodów europejskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin, Hans-Peter (NI). Herr Präsident! Es ist noch kein Jahr her, da haben im EU-Wahlkampf in Österreich die beiden Spitzenkandidaten der großen Parteien, Herr Swoboda und Frau Stenzel, auf die Frage von besorgten Bürgern rund um die damals gerade sich vollziehende Erweiterung um zehn Länder, wie es denn mit Erweiterungskandidaten weitergehen solle, gesagt: „Das ist nicht aktuell.“

Wie sehr mit dieser Aussage Wähler getäuscht wurden und werden sollten, kann man spätestens an den vorliegenden Berichten ablesen. Dabei wird konsequent eine Politik des Kopf-in-den-Sand-Steckens betrieben. Denn die Argumente, die dafür sprechen, einen vorzeitigen weiteren Beitritt aufzuhalten, sind ja im Zunehmen: Korruption, Verwaltung, die nicht vollzogene EU-Verfassung. Wir sind hier selbst gar nicht in der Lage, diesen Schritt zu gehen.

Das, was hier morgen beschlossen werden soll, ist im Sinne eines funktionierenden und tatsächlich demokratischen Europas unverantwortlich und wird sich letztendlich sogar gegen diese Länder richten, die jetzt in diese Union hereindrängen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ferber (PPE-DE). Herr Präsident! Herr Ratspräsident! Ich freue mich, dass Sie wenigstens da sind, auch wenn Sie nicht zuhören. Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben als Parlamentarier zwei Dinge zu prüfen: Die erste Frage ist, ob unsere Rechte als Abgeordnete im Erweiterungsprozess gewahrt sind. Ich sage Ihnen als Sprecher meiner Fraktion im Haushaltsausschuss – wir haben gestern Abend den Bericht Dührkop Dührkop einstimmig angenommen –, dass ich nicht sehe, dass die Haushaltsrechte des Europäischen Parlaments im Zusammenhang mit der Erweiterung berücksichtigt wurden.

Herr Kommissar, wenn Sie sagen: „I will consider a request of the European Parliament“, ist das für mich auch keine verbindliche Aussage, mit der wir rechtlich umgehen können. Das ist nicht gewährleistet. Wenn ich also unsere internen Dinge analysiere, dann stelle ich fest, dass das Parlament in seinen Rechten nicht so berücksichtigt wird, wie dies eigentlich sein muss.

Wir haben zweitens zu prüfen, ob die Länder Bulgarien und Rumänien die Beitrittskriterien erfüllen. Wann, wenn nicht bei der obligatorischen, im Vertrag vorgeschriebenen Abstimmung, die morgen stattfindet, sollen wir eine Aussage darüber treffen? Soll ich in Erinnerung rufen, was dieses Hohe Haus Jahr für Jahr in den Fortschrittsberichten gesagt hat, insbesondere zur Situation in Rumänien? Ich kann keinen Fortschritt erkennen. Wenn ich versuche, das bis zum Ende des Jahres 2006 fortzuschreiben, kann ich nicht sehen, dass das Ziel erreicht wird. Ich hatte vorgeschlagen, dass wir erst nach der Vorlage des nächsten Fortschrittsberichts hier im Plenum über die Beitrittsgesuche Bulgariens und Rumäniens abstimmen. Das war leider nicht möglich.

Deswegen sage ich in aller Deutlichkeit – und ich kann das für eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen aus meiner Heimat sagen –, dass wir, was insbesondere Rumänien betrifft, zu diesem Zeitpunkt unsere Zustimmung nicht geben können.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 
 

  Swoboda (PSE). Herr Präsident, lieber Ratsvorsitzender, lieber Kommissar! Zuerst möchte ich mich bei den Berichterstattern recht herzlich für die sehr sorgfältige und umfangreiche Arbeit bedanken. Es ist vielleicht aufgrund der sehr offenen Berichte so, dass die Berichte kritischer erscheinen als sie vielleicht erscheinen sollen. Aber es ist richtig, dass wir auf die offenen Punkte deutlich hinweisen.

Ich möchte mich aber auch beim Ratsvorsitzenden und beim Kommissar bedanken, denn beide – Sie, Herr Schmit und Sie, Herr Rehn – haben sich intensiv bemüht, auf die Wünsche und Vorstellungen des Parlaments einzugehen. Ich weiß, Sie hatten viele rechtliche Hindernisse zu überwinden. Das, was Sie heute gesagt haben, zeigt auch deutlich – bei aller prinzipieller Unterstützung dessen, was Herr Ferber bezüglich der Rechte des Parlaments gesagt hat –, dass es nicht möglich erscheint, dass Rat und Kommission sich einfach über das Parlament hinwegsetzen, sollte das Parlament – gerade als Vertreter der europäischen Bevölkerung – im Herbst eine klare negative Stellungnahme abgeben. Das ist eigentlich auch die einzige Voraussetzung dafür gewesen, dass viele von unseren Kolleginnen und Kollegen zustimmen können.

Es ist noch viel zu tun. Nun ist es nicht so, wie der Kollege Lagendijk gesagt hat, den ich im Übrigen sehr schätze: Früher war immer alles schwarz oder rot oder jedenfalls schlecht, und jetzt ist alles gut. Auch die frühere Regierung hat einiges unternommen – aber zu wenig, das gebe ich zu –, und daher setzen wir große Hoffnung darauf, dass diese Regierung die Bemühungen intensiviert.

Ich war am Freitag vor einer Woche selbst in Rumänien und habe gemerkt, wie Ernst es der Regierung und den verschiedenen Parlamentariern mit der Umsetzung der Reformen ist. Im Übrigen – gerade was die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität betrifft –, werden die Bemühungen Rumäniens auch durch die neue Entwicklung in der Ukraine unterstützt, denn es ist das erste Mal, dass die Ukraine positiv reagiert. Ich bitte Rat und Kommission, sehr darauf zu achten, dass die Ukraine hier mithilft, dass Rumänien diesen Kampf gegen die internationale Kriminalität gewinnen kann, und wenn auch der Kampf gegen die Korruption im eigenen Land gewonnen wird, sind die Voraussetzungen durchaus gegeben. Aber ich darf beide Herren wirklich bitten, dies ernst zu nehmen. Das Parlament nimmt Ihre Versprechungen sehr ernst. Ich hoffe, Sie nehmen auch unsere Ansichten sehr ernst.

 
  
MPphoto
 
 

  Jensen (ALDE). Hr. formand. Også fra ALDE-Gruppen skal der lyde stor beklagelse over den mangel på respekt for Parlamentet og krænkelse af Europa-Parlamentets budgetbeføjelser, som vi ser her i forbindelse med forhandlingerne om optagelse af Rumænien og Bulgarien i EU. Det er desværre ikke første gang det sker. Vi så det jo også i forbindelse med udvidelsen med de ti nye lande i fjor. Her handlede Rådet også helt ensidigt og skrev overslaget over udgifterne til udvidelsen ind i bilaget til tiltrædelsestraktaterne og man skulle tro, at efterspillet hertil og de efterfølgende forhandlinger mellem Parlamentet og Rådet havde fæstnet sig i Rådets erindring. Noget tyder imidlertid på, at Rådets hukommelse er temmelig kort.

Hvor svært kan det være? Vi har jo bare bedt om, at Rådet - som aftalt med det luxembourgske formandskab - går ind for en fælleserklæring, som understreger, at de tre institutioner skal nå til enighed om de finansielle følger af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, sådan som det bør være. Men nej, sådan en erklæring vil man ikke underskrive. Det er da en klar illustration af manglende samarbejdsvilje og det så kort tid før, vi skal finde fælles fodslag om en aftale for de flerårige budgetter efter 2006 om de finansielle perspektiver. Her er det jo netop, at den manglende fælles holdning kan få konsekvenser, nemlig hvis der ikke opnås enighed om finansielle perspektiver før de nuværende løber ud.

Jeg vil godt takke for kommissærens præcisering af, hvordan det ligger med de finansielle perspektiver og hans opbakning til, at Parlamentet skal have sin mening frem. Jeg vil også takke hr. Schmidt for hans løfte om, at han endnu en gang vil forsøge at få fælleserklæringen underskrevet af Rådet. Jeg ønsker ham al mulig held med opgaven.

 
  
MPphoto
 
 

  Harms (Verts/ALE). Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich melde mich noch einmal zu dem Punkt Kosloduj. Meine Fraktion erwartet, dass die Stilllegung des Kernkraftwerks Kosloduj so erfolgt, wie es im dazu vereinbarten Protokoll festgehalten worden ist. Wir hatten den Eindruck, dass der Bericht Van Orden in diesem Punkt eine Klarstellung verträgt, weil der Kollege da doch sehr offen formuliert hat. Ich freue mich sehr über die Unterstützung der Kollegen Stenzel und Swoboda, die hoffentlich mit einer breiten Unterstützung aus ihren Fraktionen für diesen Änderungsantrag verbunden ist.

Gestern habe ich erfahren, dass die bulgarische Regierung den Neubau des Kraftwerks Belene nun endgültig beschlossen hat. Wir haben auch dazu einen Änderungsantrag eingereicht. Bulgarien exportiert in großem Umfang Elektrizität. Ich kann nicht erkennen, dass eine Notwendigkeit besteht, den Bau von Belene fortzusetzen, damit Risiken in das Land importiert werden, und dann Elektrizität exportiert wird. Das ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Es ist auch nicht sinnvoll, in diese Sache europäisches Geld zu investieren. Mein Kollege Horáček hatte angesprochen, dass es sehr große Schwierigkeiten für Aktivisten der Bürgerbewegung gerade gegen Belene gibt. Es ist kein gutes Zeichen, wenn Greenpeace International vermeldet, dass Atomkraftgegner in Bulgarien Personenschutz brauchen, weil sie so extremen Angriffen ausgesetzt sind.

 
  
MPphoto
 
 

  Καρατζαφέρης (IND/DEM). Κύριε Πρόεδρε, το ερώτημα που προκύπτει με την είσοδο νέων χωρών κάθε φόρα είναι μόνο αριθμητικό και οικονομικό; Δηλαδή, είναι κόστος, έλλειμμα, ανάπτυξη, παραγωγή, ή είναι και πολιτιστικό; Ή μήπως είναι και κοινωνικό; Σαφώς η Ρουμανία και η Βουλγαρία δεν έχουν τον ευρωπαϊκό ρυθμό ανάπτυξης ούτε την κοινωνική δικαιοσύνη. Χάσανε σαράντα πέντε χρόνια, που φέρουν όμως τη δική μας υπογραφή, όταν τους στέλναμε στο Σοβιέτ. Υπογραφή δίπλα στο Στάλιν, έβαλε ο Ρούσβελτ και ο Τσόρτσιλ. Τους χρωστάμε λοιπόν σαράντα πέντε χρόνια βραδυπορίας στην κοινωνική ανάπτυξη αλλά και στον οικονομικό ρυθμό. Πρέπει λοιπόν τώρα χωρίς μεμψιμοιρία να τους δώσουμε πίσω αυτά που τους χρωστάμε· να τους δώσουμε το χέρι να μπουν στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Το χρωστάμε για τον πολιτισμό, για την κουλτούρα της Ευρώπης. Μη βλέπουμε τους στείρους αριθμούς! Οι στείροι αριθμοί είναι για τους τεχνοκράτες. Οι αριθμοί δεν δομούν πολιτείες, δομούν τραπεζικά ιδρύματα αλλά εμείς εδώ δομούμε την ευρωπαϊκή πολιτεία, την ευρωπαϊκή ιδέα. Ας ψηφίσουμε λοιπόν υπέρ, γιατί το χρειάζεται η ευρύτητα της Ευρώπης, το χρειάζονται αυτές οι νέες ιδέες με τις οποίες πρέπει να προικίσουμε την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Tatarella (UEN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo a nome del gruppo UEN e della delegazione italiana di Alleanza Nazionale. domani voteremo a favore della risoluzione e salutiamo con soddisfazione la firma del Trattato e il successivo ingresso nell'Unione europea della Bulgaria e della Romania.

E' dal 1989 che tutti i governi che si sono succeduti in Romania si pongono come obiettivo unico e prioritario l'adesione della Romania all'Unione europea. La strada è stata difficile e tortuosa, ma è indubbio che sono stati registrati progressi significativi. Soprattutto negli ultimi anni il governo di Bucarest ha fatto passi da gigante. La Commissione ne ha preso atto e, nel suo rapporto del 1997 con l'adempimento dei criteri politico, ha constatato gli enormi sforzi che il paese ha fatto sulla via delle riforme: il consolidarsi della democrazia, dello stato di diritto e del rispetto delle minoranze, ma anche la riforma dell'amministrazione pubblica. Certo, ci sono ancora dei problemi, ma dobbiamo avere fiducia.

 
  
MPphoto
 
 

  Masiel (NI). Panie Przewodniczący, Rumunia i Bułgaria są krajami europejskimi. II wojna światowa nie została zakończona tak, jak należy. Przyjęcie tych krajów do Unii Europejskiej będzie reparacją tragicznego układu z Jałty i realizacją woli wielu ludzi, między innymi Papieża Jana Pawła II. Czy nastąpi to 1 stycznia 2007r., czy później, tak czy inaczej z punktu widzenia ekonomicznego i społecznego kraje te nie byłyby gotowe nawet za 40 lat. Ale ponieważ naszym najważniejszym kryterium jest szczera wola tworzenia wspólnej, sprawiedliwej Europy opartej na dziedzictwie chrześcijańskim, proponuję, by bez opóźnień 1 stycznia 2007r., Rumunia i Bułgaria dołączyły do nas. Nie należy studzić ich europejskiego zapału - przeciwnie należy go wykorzystać do przeprowadzenia ostatnich koniecznych reform przed adhezją.

 
  
MPphoto
 
 

  Podestà (PPE-DE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Romania di questo Parlamento si è recata a Bucarest la settimana scorsa. Abbiamo avuto incontri con i nostri colleghi parlamentari, con il nuovo Capo dello Stato, con il Primo ministro e con altri ministri, le nostre impressioni sono state globalmente positive. Infatti, anche da parte rumena, non ci si è nascosti le difficoltà che ancora sussistono, e credo questo sia assolutamente positivo dal momento che si possono apprezzare gli sforzi compiuti finora.

Poco fa un collega ha affermato che questi paesi non hanno progredito. Questo è semplicemente falso: la Romania e la Bulgaria hanno realizzato grandi progressi. In particolare, per quanto riguarda la Romania, soprattutto negli ultimi mesi, dopo il cambio di governo seguito alle elezioni di novembre, questi progressi hanno risposto alle recenti richieste del Parlamento europeo - ad esempio quando quest'Aula ha votato a novembre la relazione presentata dal Commissario Verheugen. Io credo che ci debba essere coerenza da parte dell'Unione europea: sarebbe davvero strano se noi dovessimo spiegare all'opinione pubblica rumena e bulgara, che i loro paesi possono diventare ostaggio dell'incapacità del Consiglio e del Parlamento di trovare gli equilibri relativi agli argomenti di bilancio ed alle prospettive finanziarie.

Sinceramente credo che dobbiamo renderci conto dell'impegno profuso da questi paesi. Non vi saranno scorciatoie, il raggiungimento degli standard richiesti per l'adesione dipende soltanto dalle loro capacità, tuttavia noi non possiamo pregiudicare a priori l'obiettivo che questi paesi si sforzano di raggiungere.

 
  
MPphoto
 
 

  Hänsch (PSE). Herr Präsident, Herr Kommissar, Herr Ratspräsident! Ich war von Beginn an für den Beitritt von Bulgarien und Rumänien zur Europäischen Union. Ich bin es heute, und ich werde dabei bleiben. Ich begrüße alle Fortschritte, die beide Länder in den letzten Jahren erzielt haben.

Aber was wird heute vom Europäischen Parlament verlangt? Wir sollen Beitrittsverträgen zustimmen, die nicht wirklich zu Ende verhandelt worden sind. Wichtige Elemente der Kriterien von Kopenhagen sind nicht erfüllt. Mit den Schutzklauseln und den Aufschub-Klauseln leisten Kommission und Rat einen verhandlungspolitischen Offenbarungseid. Im Grunde sollen wir einem Beitritt auf Krücken zustimmen.

Zugleich drängt der Rat auf eine überhastete Unterzeichnung der Verträge. Zugleich brüskiert der Rat das Europäische Parlament durch die Aushebelung der Haushaltsrechte. Wir wollen Rumänien und Bulgarien dafür nicht bestrafen. Zumindest der Briefwechsel zwischen Kommissionspräsident Barroso und Parlamentspräsident Borrell ermöglicht es uns, unsere Zustimmung zu geben, wenn auch ohne Freude.

Herr Ratspräsident, Herr Kommissar, ich sage Ihnen aber auch: Es schwindet das Kapital an Vertrauen dahin, dass Rat und Kommission bereit und in der Lage sind, die kommenden Erweiterungsverhandlungen so fair, so verantwortungsvoll und so im Interesse des Ganzen zu führen, wie dies notwendig sein wird. Setzen Sie nicht auf einen permanenten Langmut des Europäischen Parlaments. Kommen Sie im November vor allen Dingen nicht wieder mit einem Zwischenstand, anstatt mit einem klaren Ja zur Beitrittsfähigkeit an dem Datum, an dem Sie Ihren Bericht abgeben.

Der Wind im Europäischen Parlament, der bisher stetig in Richtung Erweiterung geblasen hat, könnte sich ändern!

 
  
MPphoto
 
 

  Nicholson of Winterbourne (ALDE). Mr President, in Helsinki in 1999 the Council, the Commission and Parliament tasked Romania with three key topics she had to address.

I can report most favourably on one topic today: the progress on children’s rights. Since that date, the Commission has dedicated EUR 60 million to the implementation of children’s rights. The Commission, with the Romanian Government, has created family-style care for children in need through the implementation of day-care centres, family-type homes, mother and baby units and centres for special needs children.

Year on year, the Commission has run a major public awareness campaign with the government and has set in hand and implemented large training programmes for professionals on the implementation of the European Convention on Human Rights and the United Nations Convention on the Rights of the Child and on the exceptionally powerful new Romanian legislation.

As a result, the number of children in residential care has dropped from 85 000 to 35 000. Conditions in institutions have changed dramatically and 15 000 children are now in foster care. Some 30 000 children have been reintegrated into their own families. Only last year, 1 800 children were adopted domestically and two or three years ago 25 000 special needs children were restored to normal schooling for the very first time.

The Commission has worked powerfully on new legislation for 6.5 million children in Romania. That new law is well in advance of other laws in the region and indeed of some nations in the European Union. It is a very modern law. It supports the family; it is against violence towards children and it forbids the institutionalisation of children between nought and two years old. In European Union Member States, there are many thousands of children in institutions, including between the ages of nought and two years old.

As regards contact between parents and children, the new law is particularly strong and very modern. The Commission set up a special group from Member States, led by a Belgian judge, to assist in the formation of this new legislation.

In conclusion, Romania now has more advanced law and greater reform on children’s rights than many of the Member States, as some Member States announced in a meeting on Friday 8 April in Greece. I congratulate Romania. This is just one success and there are many others. Romania has well earned her place in the European Union and I shall be delighted to vote for her accession.

 
  
MPphoto
 
 

  Borghezio (IND/DEM). Signor Presidente, onorevoli colleghi, faccio i migliori auguri alla Romania, dove sono presenti migliaia di imprese padane, fermo restando alcuni punti ancora delicati: immigrazione clandestina, traffico di esseri umani e la già ricordata questione degli affidamenti dei minori.

Per quanto riguarda la Bulgaria, dobbiamo prendere nota di un fatto nuovo. Le rivelazioni di ieri su un importante quotidiano dell'ex direttore dei servizi segreti della Germania Est, il quale ha chiarito una volta per tutte la verità: cioè che l'attentato al Papa è stato organizzato, diretto, attivato dai servizi segreti bulgari. Allora signor Presidente, signor Commissario, profittando di questa fase, chiediamo la verità alle autorità bulgare! Chiediamo di aprire gli archivi! Di dire finalmente all'Europa che cosa è avvenuto, chi ha armato la mano di Ali Agca, che è stato addestrato in Bulgaria. Chiediamo che cosa è avvenuto, perché sono mani ancora sporche del sangue di quell'attentato e pesano come una pesante responsabilità sui responsabili di quel periodo storico, per fortuna tramontato con la caduta del muro di Berlino. Ricordiamo queste gravi responsabilità, accertiamo la verità, non voltiamo pagina senza fare prima chiarezza e verità storica.

 
  
MPphoto
 
 

  Mölzer (NI). Herr Präsident! Wenn Rumänien und Bulgarien in kaum zwei Jahren der Europäischen Union beitreten sollen, soll dies – so hören wir zumindest von den Erweiterungspredigern – zu einer zusätzlichen Stabilisierung am Balkan führen. Zweifellos sind Rumänien und Bulgarien Mitglieder der europäischen Völkergemeinschaft. Gerade aus österreichischer Sicht ist es positiv zu sehen, dass weite Gebiete eines Landes zur Union kommen, das bis zum 1. Weltkrieg in der österreichischen Völkerfamilie verankert war. Das ändert allerdings nichts daran, dass beide Länder nicht nur in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht nach wie vor große Probleme haben, die trotz aller Reformbemühungen nicht gelöst sind. Sie haben auch im Hinblick auf den Export von Kriminalität, die nicht zuletzt aus der Korruption im Inneren der betreffenden Länder resultiert, große Probleme. Wenn man bedenkt, dass überdies 30% der Rumänen noch immer an der Armutsgrenze leben, ist zu befürchten, dass der Druck auf den europäischen Arbeitsmarkt gewaltig wird.

All dies sind Probleme, die unserer Ansicht nach darauf hinweisen, dass es für die Aufnahme von Rumänien und Bulgarien wahrscheinlich zu früh ist. Rumänien und Bulgarien, Sofia und Bukarest, werden zuerst die Kriminalitätsbekämpfung bewältigen müssen, um sich damit den Eintritt in die Europäische Union zu erkaufen.

 
  
MPphoto
 
 

  Gál (PPE-DE). – Tisztelt Elnök Úr! Amikor holnap igent mondok egy európai normákat és gyakorlatot teljesíteni és alkalmazni tudó Románia felvételére, úgy tudom megtenni, hogy felhívom a figyelmet annak fontosságára, hogy legyen lehetőségünk nyomon követni a vállalások teljesülését.

Románia nagy változáson ment át az elmúlt tizenöt évben. Egy elmaradott, a szó szoros értelmében sötétbe burkolózott ország, egy kemény diktatúra után rövid idő alatt NATO-taggá, EU tagjelölt állammá vált. Új kormányának köszönhetően a tényleges jogállamiság alapjait is megveti remélhetőleg ezekben a hónapokban.

Ugyanakkor a sikereken kívül megoldatlan kérdések is terhelik az átmenetet. Magyar képviselőként ki kell emelnem a Románia által a környezetvédelem területén kért átmeneti mentességek sorát, köztük olyanokat, melyek direkt módon befolyásolják Magyarország természeti adottságainak állapotát. Érzékeny, megoldatlan témák a korrupció, az igazságszolgáltatás függetlensége mellett, az egyházi és közösségi javak visszaszolgáltatása, az Állami Magyar Egyetem ügye, a csángók kulturális jogai, a magyarság és Székelyföld autonómiatörekvései, a nemzetközi intézmények által is kritizált választási törvények kisebbségi szervezeteket diszkrimináló előírásai.

Az elkövetkező hónapok e területeken is reményeket táplálnak. Történelmi ez a pillanat Románia polgárainak és a számomra különösen fontos erdélyi magyarságnak. Hiszem, hogy a másfél milliós őshonos magyar kisebbséget a csatlakozás erősítheti jövőképének alakításában, és esély lehet az önigazgatás, az autonómia és a saját lábon való megállás elérésére. Azzal, hogy itt igent mondunk a csatlakozási szerződés aláírására, egy lehetőséget adunk Romániának. Éppen emiatt helyezem a hangsúlyt a csatlakozási szerződés aláírása és a tényleges csatlakozás közötti periódus szigorú figyelemmel követésére. Ebben a folyamatban ez EP-nek szerepe kell legyen, hogy a tényleges csatlakozás napjára mindenki megnyugodhasson kétségei felől.

Munkám az EP-ben világossá tette számomra, hogy a jövendőbeli Románia képe az ott élő magyarságét beleértve, sok mindenben rajtunk is múlik. Legyünk határozottak a számonkérésben még akkor is, ha a mindenkori kormányok delegációi mást kívánnának, hiszen a problémák elfedése a tagállamok lakossága felé demoralizáló hatású lenne. Nem utolsósorban Románia lakossága miatt fontos ez, ennek a lakosságnak csak az lehet az érdeke, hogy nyertese legyen ennek a csatlakozásnak. Erről szól az igen szavazatom. Az esélyt jelentse ezen emberek számára.

 
  
MPphoto
 
 

  Rouček (PSE). Zanedlouho uplyne rok od historického rozšíření o deset nových zemí. Podíváme-li se na výsledky tohoto rozšíření, vidíme, že tyto výsledky jsou z velké části pozitivní a to jak pro ty tzv. staré země, tak samozřejmě pro země, které před rokem do Evropské unie vstoupily. Já jsem přesvědčen, že i rozšíření o Rumunsko a Bulharsko bude stejně úspěšné. Již samotná perspektiva vstupu byla silným impulzem jak pro Rumunsko tak pro Bulharsko reformovat politický systém, uskutečnit řadu reforem jak v oblasti lidských občanských práv, politického systému tak i při posilování systému ekonomického.

Samozřejmě mnohé věci ještě zbývají udělat. Naši zpravodajové to ve svých zprávách jasně, jednoznačně a velmi objektivně popsali. Já věřím, že jak Rumunsko tak Bulharsko bude v těch následujících měsících stejně úspěšné, jako bylo i doposud a že v roce 2007 bude moci do Evropské unie vstoupit. Jsem si vědom, že jsou zde i určité spory ohledně kompetencí mezi evropskými institucemi. Neměli bychom ale ztrácet na zřeteli ten velký cíl, velký cíl je další rozšíření zóny demokracie, svobody, stability a prosperity. Rozšíření této zóny na jihovýchodní Evropu tak, aby nejenom Maďarsko, nejenom Česká republika, ale v budoucnosti i Rumunsko, Bulharsko mohlo být jednoznačným pozitivním příkladem i pro takové země jako je Srbsko, Černá hora či Bývalá jugoslávská republika Makedonie.

 
  
MPphoto
 
 

  Βαρβιτσιώτης (PPE-DE). Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τους δύο εισηγητές για τις εμπεριστατωμένες εκθέσεις τους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του παρελθόντος Δεκεμβρίου κήρυξε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τις δύο χώρες με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, η οποία ήταν σαφέστατη. Έχουμε ακόμη σήμερα τις τοποθετήσεις τόσο του Συμβουλίου όσο και του Επιτρόπου, κ. Rehn. Όλοι επισημαίνουν ότι οι δύο αυτές χώρες έχουν σημειώσει αξιόλογη πρόοδο στο πλαίσιο της προσπάθειας εναρμόνισής τους με το κοινοτικό κεκτημένο. Και οι δύο όμως αυτές χώρες πρέπει να κάνουν ακόμη βήματα κυρίως στα κεφάλαια της διαφθοράς, της δικαιοσύνης και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Οι ελλείψεις αυτές, κατά τη γνώμη μου, μπορούν να καλυφθούν στο υπολειπόμενο διάστημα, που είναι ενάμισης και πλέον χρόνος. Ακόμη, την πρόοδο η οποία θα σημειώνεται, θα την παρακολουθεί πολύ στενά η Επιτροπή, όπως δήλωσε ο Επίτροπος κ. Rehn. Θα ήθελα ακόμη να σημειώσω ότι είναι πολύ σημαντική η τροπολογία βάσει της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μετέχει πλήρως στη διαδικασία προσχώρησης των δύο αυτών χωρών και στη λήψη απόφασης, στην περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιηθούν ρήτρες διασφάλισης, πράγμα που, αν θέλετε, εξασφαλίζει και τον έλεγχο του Κοινοβουλίου. Εμείς, οι Έλληνες ευρωβουλευτές του PPE, στηρίζουμε σθεναρά την προοπτική ένταξης της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι έτσι θα ενισχυθεί η σταθερότητα και η ασφάλεια στα Βαλκάνια. Πιστεύουμε ακόμη ότι ένα αρνητικό αποτέλεσμα θα έστελνε λάθος πολιτικό μήνυμα και θα αποθάρρυνε τις χώρες από το να πραγματοποιήσουν όλες τις απαιτούμενες προσπάθειες με ταχείς ρυθμούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Tabajdi (PSE) . Tisztelt Elnök Úr! Magyarország számára Románia felvétele nemzeti érdek, hiszen a történelemben a magyar-román viszony konfliktusokkal volt tele. Ezek végleges rendezésének igazi, bár nem automatikus kerete lehet az EU. A másfél milliós romániai magyar nemzeti közösség számára létérdek a mielőbbi uniós tagság, körükben az Unió támogatottsága 90% fölött van. Magyarország a jó szomszédsági politika jegyében segítséget kíván nyújtani a román kormánynak, hogy a mostani jelentésben pontosan megfogalmazott követelményeket Románia maradéktalanul teljesítse, ne szenvedjen halasztást Románia felvétele, és ne kerüljön sor a védzáradék alkalmazására.

A megoldandó feladatok között fontos egy valódi önkormányzatiság, valódi decentralizáció megteremtése. Fontos, hogy az EP a magyar kisebbség helyzetének további javítására, speciális intézkedések megtételére, a szubszidiaritás és az önkormányzatiság szükségességére hívja fel a román kormány figyelmét.

A self-governance az autonómia szinonimája, erre egy másfél milliós kisebbségnek nagy szüksége van. Mind a szórványban élőknek a perszonális, személyelvű autonómiára, mind a tömbben élőknek a területi autonómiára. Ezzel összefüggésben a romániai régiókat a történelmi nyelvi hagyományoknak kell kialakítani. Köszönet Moscovici úrnak jelentéséért. Bátorítás, jelentős segítség Románia kisebbségei számára. Ezen feltételekkel egyértelműen támogatom Románia mielőbbi felvételét.

 
  
MPphoto
 
 

  Beazley (PPE-DE). Mr President, I too took part in the EU-Romania Joint Parliamentary Committee visit to Bucharest last week and I am very grateful to the President of Parliament, and indeed to our Vice-President Mr Podestà, for making it possible, in extraordinary circumstances, to hold the vote this week.

The main point I would like to report back to Parliament was how impressively open members of the Romanian Government – from the President to the Prime Minister to the ministers – were in recognising the difficulties that they have inherited. There was no attempt to cover them up. Yet in a very short space of time they have produced detailed programmes to deal with these difficulties, which they have also costed. So this was not just a wish list, it was a very practical approach to the difficulties.

We all know the issues involved: the fight against corruption, independence of the judiciary, the protection of the environment. It is very clear that the European Union will have to support Romania in terms of inward investment and cooperation in order to restore civil society. A look back at the history books and the pictures of Bucharest at the beginning of the last century show how prosperous and cultivated Romania was at that point in the society of European countries. It is my belief that Romania will rejoin Europe and deserves to do so.

There are concerns, particularly about the Hungarian minority in Transylvania, which was not treated well in the past; but I believe we received important reassurances on that count.

Therefore I will be voting in favour. It is most important to give the right message not only to the Romanian authorities but also to the Romanian population. This is not the end of the story, of course; after accession we need to continue to work. But I would like to thank our Romanian hosts who welcomed us to Bucharest and also point out that the EU embassies – in other words representatives of the Member States – are working hand-in-hand with the Commission to make sure that this very difficult task is accomplished.

 
  
MPphoto
 
 

  Leinen (PSE). Herr Präsident! Dieses Parlament war immer für den Beitritt von Rumänien und Bulgarien. Wir haben auch mehrfach bekräftigt, dass dieser Beitritt zum 1. Januar 2007 stattfinden soll, und es ist deshalb gut, wenn wir morgen diese Entscheidung treffen.

Ich war auch im Gemischten Parlamentarischen Ausschuss EU-Rumänien und habe gesehen, welche Fortschritte dieses Land bei all den Problemen, die das Ceauşescu-Regime hinterlassen hat, gemacht hat. Es ist aber nicht zu verkennen, dass bis zum Beitrittstermin auch noch Hausaufgaben zu erledigen sind. Der Kampf gegen die Korruption und die Unabhängigkeit der Justiz sind hier immer wieder genannt worden. Es freut mich auch, dass die neue Regierung diese Ziele verfolgt und nationale Aktionspläne bis 2007 vorgelegt worden sind. Korruption ist Diebstahl an der Nationalökonomie, Diebstahl an der Bevölkerung. Dieses Übel muss aus der Gesellschaft entfernt werden.

Rumänien muss ein funktionierender Rechtsstaat sein. Ich mahne auch, dass die Verfassung eingehalten wird – auch bei Problemen der Besetzung hoher Ämter in Verfassungsorganen –, und ich erinnere daran, dass Rumänien ein Mitglied der europäischen Familie ist und hier nicht aus der Reihe tanzt. Die Achse Washington–London–Bukarest ist vielleicht etwas vermessen, aber wir freuen uns auf dieses Land in der EU. Ich glaube, es wird auch normal und gut mit der EU zusammenarbeiten.

 
  
MPphoto
 
 

  McGuinness (PPE-DE). Mr President, firstly, I welcome the progress made by Romania on its path towards membership of the European Union. In a short amount of time a lot has been achieved and I want to congratulate the Romanian authorities on this.

We have heard this afternoon about the areas where more progress is required and our genuine concerns about how it will all be financed. Despite Baroness Nicholson of Winterbourne’s very positive report on the improvement in childcare in Romania, the care of children and young adults in state institutions is an issue. I am talking particularly about those children and young adults with disabilities. Less than a year ago, Amnesty International launched a disturbing report on the tragic deaths of a number of patients in a psychiatric hospital in Romania. The report indicated that the deaths were mainly due to malnutrition and hypothermia and were sadly not an exception in the Romanian mental health care system.

I know that the European Union, working with the Romanian authorities, has been involved in very important work to reduce the number of children and young adults in institutionalised care. However, Amnesty International has pointed out that not enough account has been taken of the many young adults who have been inappropriately transferred from the state institutions that were closed down and have ended up in psychiatric hospitals, where they may well languish for the rest of their lives.

I accept that things have greatly improved in Romania. The Commission recently informed me of all its work in this regard, but a lot more remains to be done in this area. It is simply not acceptable that children and young adults in Romania are held in inappropriate care. Indeed, it is not acceptable that this should happen in any EU Member State.

I support the accession of Romania to the European Union, but I would urge the Romanian authorities, the Commission, this Parliament and all relevant bodies not to forget the real people I am talking about: those who do not have a voice. Their situation needs to be carefully monitored and improved in the run-up to accession and thereafter.

 
  
MPphoto
 
 

  Salinas García (PSE). Señor Presidente, desde la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se resalta la importancia política y económica de la adhesión tanto de Rumanía como de Bulgaria a la Unión Europea. Sin embargo, hay que reconocer que estamos inmersos en un problema en el caso de las perspectivas financieras.

No podemos encarar los Tratados de adhesión ignorando las perspectivas financieras y menos aún en lo que respecta a la política agraria común. Es preciso tener en cuenta el coste financiero que entraña la aplicación de la PAC en estos dos países candidatos. No nos vale, en el caso de la agricultura, la excusa de que la financiación de estos dos países se realiza dentro de los montantes pactados por el Consejo. Este acuerdo se refería únicamente a los gastos para la Unión a 25 y sólo comprendía a los 10 nuevos países, exceptuando Rumanía y Bulgaria.

Queremos, desde el Parlamento, que se respeten los acuerdos de la Cumbre de Bruselas de octubre de 2002, en la que se aseguraba que la introducción progresiva de nuevos países se realizaría en un marco de estabilidad financiera.

Para incluir a los dos nuevos países, con lo que estamos de acuerdo, la cifra calculada para la inclusión tiene que incrementarse para poder dar cabida dentro de la política agraria común tanto a Rumanía como a Bulgaria. Ese es el deseo del Parlamento, que esperemos sea cumplido tanto por el Consejo como por la Comisión.

 
  
MPphoto
 
 

  Itälä (PPE-DE). Arvoisa puhemies, Romania ja Bulgaria on saatava EU:n jäseniksi, mutta miten se tapahtuu ja milloin se tapahtuu? Ensinnäkin olisin toivonut neuvoston puolelta enemmän yhteistyöhaluja, mitä tulee rahoitusasioihin. Me olemme tänään täällä kuulleet, että epäselvyyksiä on vielä kovin paljon, ja silloin olisi parempi, että me vielä miettisimme, mikä voisi olla se yhteinen näkemys näistä asioita.

Erityisesti meillä on ongelmia Romanian suhteen, ja kyse on siitä, täyttääkö se kaikki kriteerit. Jos Romanialta ei vaadita, että se täyttää kaikki kriteerit kuten kaikki jäsenvaltiot tähän asti, se tulee olemaan huono esimerkki tuleville uusille jäsenvaltioille, kuten Turkille. Kuuntelin mielihyvällä komissaari Rehnin ehdotusta siitä, että turvalausekkeet on otettava käyttöön, jos ehdot eivät riittävästi täyty ja jos Romania ei riittävästi edisty. Tuen tätä näkemystä voimakkaasti.

Nyt olisikin ollut järkevämpää odottaa seuraavaa edistyskertomusta ja äänestää näistä asioista vasta sitten, ei huomenna. Kyse on ennenkaikkea kansalaisten luottamuksesta, siitä, miten toimielimet noudattavat sääntöjä ja sopimuksia. Vähän aikaa sitten kasvu- ja vakaussopimusta vesitettiin, kun se koettiin poliittisesti tärkeäksi. Jos nyt vesitetään jäsenyyskriteereitä, koska se koetaan poliittisesti tärkeäksi, on vaikeata kuvitella, miten kansalaiset voivat luottaa näihin toimielimiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Riera Madurell (PSE). Señor Presidente, desde la Comisión de Industria, Investigación y Energía, dando apoyo a los informes que debatimos, queremos poner de relieve que en los sectores de la investigación, la energía, la política industrial y las telecomunicaciones, ambos países necesitan efectuar un esfuerzo suplementario. Necesitan reformular su política industrial; necesitan eliminar los obstáculos estructurales en la inversión y la burocracia excesiva y necesitan, también, dotarse de un entorno legislativo estable que asegure una estrategia eficiente para las pequeñas y medianas empresas, verdaderas creadoras de empleo y fuente de innovación tecnológica.

También deben seguir trabajando en una política de seguridad energética. Bulgaria ya ha adoptado medidas para conseguir un alto nivel de seguridad en la central nuclear de Kozludy, y nos felicitamos por ello. Pero se prevé una reducción considerable de las capacidades de generación energética, por lo que es urgente crear nuevas capacidades y garantizar la seguridad del suministro. Pedimos a la Comisión que realice un estrecho seguimiento de esta cuestión y preste la asistencia necesaria al respecto.

Y para Rumanía, el abandono de las centrales térmicas poco eficientes y la gestión de minas de carbón no viables son desafíos clave que exigen la adopción inmediata de medidas en política social para hacer frente a las graves dificultades que se generan en el empleo. Para todo ello, señor Presidente, deben contar con nuestro apoyo.

 
  
MPphoto
 
 

  Christensen (PSE). Hr. formand. Rumænien har haft svært ved at løfte det sovjetiske imperiums åg af sig. Rumænien var et af de lande, som oplevede de mest voldsomme overgange fra diktatur til demokrati. Landet har derfor haft en mere vanskelig færd frem mod medlemsskab. Derfor er det rumænske samfunds fremskridt også imponerende, men arbejdet er langt fra færdigt. Rumænien har stadig problemer med krænkelse af pressefriheden, dårlig beskyttelse af børns rettigheder og undertrykkelse af roma-befolkningen, ligesom der fortsat er problemer med korruption. Derfor er jeg tilfreds med den handlingsplan mod korruption, som Rumæniens regering for nylig har offentliggjort. Men selv om Rumænien stadig døjer med alvorlige problemer, er det vigtigt, at vi godkender Rumæniens medlemsskab i morgen, da det vil fremme det rumænske folks bestræbelser på at opfylde betingelserne for tiltrædelse 1. januar 2007.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. COCILOVO
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, président en exercice du Conseil. Monsieur le Président, je serai bref. Votre débat a révélé un certain nombre d'éléments très utiles et très intéressants. J'ai cru déceler, à travers toutes ces interventions, que le Parlement est en mesure d'apporter un large soutien à l'adhésion de ces deux pays, la Bulgarie et la Roumanie.

Réfléchissez un instant. S'il n'y avait pas eu la perspective d'adhésion pour ces deux pays, où en seraient-ils aujourd'hui? Est-ce qu'ils auraient suivi l'évolution qu'ils ont suivie? Est-ce que la démocratie aurait fait dans ces deux pays les progrès, qu'elle a accomplis? La perspective de l'adhésion, la perspective de devenir membre à part entière de la famille européenne a été un puissant stimulant de la réforme de ces deux pays.

Aujourd'hui, donc, il faut effectivement - comme on l'a dit - ne pas démoraliser, ne pas décourager ces deux pays. C'est pourquoi la route vers l'adhésion doit à présent être concrétisée.

Il est vrai aussi qu'il y a des choses à améliorer et à faire. Certains ont évoqué la question très sérieuse de la corruption. Il faut engager les gouvernements des deux pays - de l'un des deux surtout - à lutter encore plus efficacement contre la corruption. Il faut encourager, voire obliger ces gouvernements à mettre en place des systèmes judiciaires plus indépendants et plus efficaces.

Je suis sûr que la Commission sera plus qu'un observateur: elle agira avec efficacité; elle suivra les développements dans ces pays; elle ne suivra pas la voie de la facilité, comme M. le commissaire l'a bien dit.

Aujourd'hui, néanmoins, nous devons envoyer un signal politique important à la Bulgarie et à la Roumanie. Nous devons avoir une certaine confiance dans ces deux pays, tout en leur montrant que la voie est claire. Il faut que les engagements soient respectés. C'est pour cela d'ailleurs que les mesures de sauvegarde prévues pour ces deux pays sont un peu différentes de celles qui avait été prévues lors de l'élargissement précédent et ce ne sont pas des figures de style. Ce sont des mesures concrètes qui peuvent être appliquées. Et elles seront d'autant plus appliquées que votre Parlement - et je suis sûr qu'il le fera - suivra les développements des deux pays.

J'aimerais dire un mot sur les doutes exprimés notamment par M. Hänsch quant à la volonté du Conseil d'écouter le Parlement. Je crois que ce que vous avez dit est important. Le Parlement a toujours été un allié important dans les processus d'élargissement et le Conseil veut garder cet allié en vue des élargissements futurs. Tout le monde en est absolument conscient et ce ne sont pas des figures de style quand le Conseil dit clairement que la position du Parlement sera pleinement prise en compte s'il s'exprime au sujet de l'éventuelle mise en œuvre de mesures de sauvegarde. Je crois donc que vous pouvez être plus rassurés que vous me semblez l'être.

Je me suis déjà exprimé sur le financement. Je crois qu'il y a un regret, de la part de la Présidence, de ne pas avoir réglé de manière plus satisfaisante la question de la déclaration conjointe. Mais je réitère aussi ce que j'ai dit: les droits du Parlement, soyez-en sûr, seront préservés puisqu'ils relèvent du traité et les droits du Parlement seront aussi préservés dans le cadre de l'accord interinstitutionnel.

 
  
MPphoto
 
 

  Rehn, Member of the Commission. Thank you for a very serious and substantive debate. You raised several concerns as to the two countries’ ability to fight corruption and in general to live up to the commitments made in the field of the environment, reform of the judiciary system or the rights of minorities. I share these concerns. That is why it is so important to sustain a positive momentum, to encourage these countries to stick to their reform agendas to the full.

The Commission will closely monitor progress and keep the European Parliament properly informed. If the Commission should find it necessary to recommend invoking the safeguard clause we will, as I said in my introductory speech, seriously consider the views of Parliament before issuing any such recommendation, in line with the exchange of letters between Presidents Barroso and Borrell.

I should like to comment on the rights of minorities. In the case of Romania, there was reference to the situation of the Hungarian minority. We can note positive developments with regard to this issue, at the level of both the government and the citizens. The Hungarians became part of the governing coalition in 2004 and Prime Minister Tariceanu chose Budapest as his first destination for a state visit abroad. Moreover, since 2000, the Hungarians have gained significant rights in the administration, education and justice. In particular, it is provided by law that they have the right to express themselves in their mother tongue before the courts. Furthermore, in areas where the Hungarian population is above 20% – in more than 1 000 municipalities – the signs are bilingual.

The Hungarian minority also enjoys educational facilities: the private Hungarian university, Sapientia, has more than 1 400 students. We welcome this positive trend and will continue to monitor the improvements in this area in our comprehensive monitoring report this autumn.

Concerning the situation of the Roma, another issue related to the rights of minorities, both Bulgaria and Romania have started to implement the national strategy on the improvement of the situation of the Roma, as set out in the Union’s PHARE Programme. Although the results are still limited, important progress has been made. In particular, the improved access to education and local projects for community development can be counted as successes.

The Roma Inclusion Decade was recently launched in Sofia, covering several current and future Member States and potential candidates. The Commission fully supports this important initiative. Moreover, we are following the situation of the Csango minority in Romania very closely.

Concerning the Kozloduy nuclear power plant, I wish to remind you that the need to ensure a high level of nuclear safety is a priority for the Union as a whole and its Member States. In this context, the need to close down certain nuclear facilities was highlighted in the case of three countries: Lithuania, the Slovak Republic and Bulgaria. The framework negotiated with Bulgaria is clear and it involves firm and unambiguous respect for the commitments regarding closure on agreed dates. The issue is settled; the case is closed; the dates for closure will not be discussed again.

In conclusion, I gather that there is general support for giving assent to the signature of the Accession Treaty with the two countries, in line with the arrangement outlined in President Barroso’s letter to President Borrell. In other words, the European Parliament is fully associated and the Commission is committing itself seriously to considering the views of the European Parliament.

Let me just say how I see the role of the European Parliament in regard to the postponement clause. I would call this an ‘extended assent’ vote, which is not legally binding because the Treaty does not allow that, but is certainly a weighty political statement once it has been made by the European Parliament. There are both quantitative and qualitative reasons for this. In the first place you have to vote more than 20 months before the accession takes place, which is exceptional. In the case of the EU-10, the period was around 12 months and in the case of the enlargement in 1995 it was roughly 6 or 7 months. That is very different from 20 months.

Secondly, numerous criteria, especially in the field of justice and home affairs, as well as competition, state aid and the environment, are included in the Accession Treaty itself. Therefore it is clearly important to monitor this process and ensure that it is democratic. This respects the spirit of the Treaty and European democracy, and it is very important that the European Parliament be fully involved in this decision.

We are on the eve of a historic decision. I am very glad that we have had sound and productive cooperation with the European Parliament. I trust this will be a good omen for future cooperation. Now the final outcome is in the hands of the Romanians and Bulgarians. I hope they succeed and we will support them so that they will be ready to become fully-fledged Member States by January 2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà domani alle 12.00.

(La seduta è sospesa per dieci minuti e riprenderà alle 17.30).

DICHIARAZIONE SCRITTA (ARTICOLO 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Gurmai (PSE). The accession of Bulgaria is really important for us, but it is more important for the women living there. This country has done some progress in the issue recently. Most of acquis in the area of equal opportunities have already been transposed, and the principals of non-discrimination and equal opportunities have a good juridical and a progressing institutional background.

But there are still some problems. First of all, although these rules were introduced, their implementing and execution are lagging behind. A lot needs to be done in this issue.

Bulgaria is a country of origin and transit of trafficking in human beings especially of women and children for the purpose of sexual exploitation. This must not be further tolerated.

Women's representation in the political and public life is disappointingly low. They constitute only 25% of the government, 28% of the national parliament and 7% of regional governors.

That's why I call on the European Commission to prioritise these issues just after this debate, and hold a strong controll of the country. I am really convinced that the EU-membership of the country will bring progress to these issues. That's why I will vote yes, and I am asking you to do so.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. COCILOVO
Vicepresidente

 

28. Balík opatrení hlavných smerov hospodárskych politík a zamestnanosti
MPphoto
 
 

  Presidente. . L'ordine del giorno reca la comunicazione della Commissione sul pacchetto integrato delle linee di massima delle politiche economiche e degli orientamenti sull'occupazione.

Porgo il benvenuto ai Commissari e cedo la parola al Commissario Verheugen.

 
  
MPphoto
 
 

  Verheugen, Vizepräsident der Kommission. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Fünf Jahre nach dem Europäischen Rat von Lissabon im Jahr 2000 sind wir leider immer noch weit von den Zielen entfernt, die damals für die Wirtschaft der Europäischen Union gesteckt wurden. Das Wachstum ist deutlich hinter den Prognosen zurückgeblieben. Es wurden nicht genug neue Arbeitsplätze geschaffen, um die angestrebten Beschäftigungsquoten zu erreichen. Für die Barroso-Kommission haben Wachstum und Beschäftigung Priorität.

Vor zwei Monaten haben wir unseren Vorschlag für eine Überarbeitung der Lissabon-Strategie vorgelegt. Der Vorschlag hatte die überwältigende Zustimmung dieses Parlaments gefunden. Die Kernelemente der Revision sind die klare Festlegung von Prioritäten und die Bildung einer Partnerschaft zwischen der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten, für die Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen. Vor drei Wochen hat der Europäische Rat die Vorschläge der Kommission gebilligt. Damit ist der Weg frei zur Umsetzung unserer Ziele.

Was wir Ihnen heute präsentieren, ist ein erster Schritt in dieser Umsetzungsstrategie. Der Vorschlag integrierter Leitlinien ist ein konkreter Schritt zur Vereinfachung, zu mehr Transparenz und zur besseren politischen Handhabbarkeit der neuen Lissabon-Strategie. Die Leitlinien für die Wirtschafts- und für die Beschäftigungspolitik wurden in einem Text zusammengefasst. Sie sind ein Fahrplan hin zu mehr Wachstum und Beschäftigung und legen das Fundament für die nationalen Lissabon-Programme der Mitgliedstaaten. Das ist der entscheidende Punkt: Wir schaffen hier einen Gemeinschaftsrahmen, innerhalb dessen die Mitgliedstaaten dann maßgeschneiderte nationale Lösungen für die Probleme finden sollen, die wir gemeinsam definiert haben.

In einem ersten Bündel von Leitlinien werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, eine stabilitätsorientierte makroökonomische Politik beizubehalten. Um angesichts der alternden Bevölkerung in fast allen Mitgliedstaaten für langfristig solide öffentliche Finanzen sorgen zu können, müssen wir auf Haushaltsdisziplin achten. Wir müssen sicherstellen, dass öffentliche Ausgaben auf Bereiche konzentriert werden, die zu langfristigem Wachstum beitragen, insbesondere in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Forschung.

Bei dem zweiten Leitlinienpaket geht es um Strukturreformen. Sie sollen den Übergang zu einer wissensintensiveren Wirtschaft erleichtern und die Anziehungskraft Europas für Investoren und Arbeitskräfte steigern. Ich möchte einige besonders wichtige strukturelle Leitlinien herausarbeiten.

Erstens: Binnenmarkt. Wir brauchen einen gut funktionierenden Binnenmarkt. Dazu müssen einerseits die noch bestehenden Hindernisse für den Marktzugang beseitigt werden und andererseits muss die Wettbewerbspolitik noch konsequenter durchgesetzt werden.

Zweitens: Bessere Rechtsetzung. Legislativvorschläge auf nationaler wie auf EU-Ebene müssen systematisch auf ihre wirtschaftlichen, sozialen und umweltbezogenen Auswirkungen hin analysiert werden. Rechtsvorschriften verursachen Kosten für die Unternehmen. Besonders hoch können diese Kosten für kleine Unternehmen sein. Deshalb ist eine bessere Rechtsetzung ein wichtiger Baustein für die Schaffung eines unternehmensfreundlichen Umfelds und einer starken unternehmerischen Kultur.

Drittens: Innovation. Unsere Zukunft in Europa liegt in den wissensintensiven innovativen Wirtschaftszweigen. Deshalb müssen sowohl der öffentliche Sektor als auch die Wirtschaft selber mehr in die Forschung investieren. In den Leitlinien werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, die Innovation durch Förderung des Technologietransfers und Schaffung von Innovationsclustern zu erleichtern. Die Übernahme neuer Technologien, wie z.B. der Informationstechnologie, soll gefördert werden. Innovationen bei den Umwelttechnologien tragen nicht nur zu Wachstum und Beschäftigung, sondern ganz besonders auch zur nachhaltigen Entwicklung bei.

Nach den Leitlinien zur Strukturpolitik folgen schließlich als Letztes die Leitlinien zur Beschäftigungspolitik, über die Vladimir Špidla gleich sprechen wird. Sie zielen darauf ab, Arbeitsplätze zu schaffen, die Investitionen in Bildung und Qualifizierung zu erhöhen, die Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und Unternehmen zu verbessern und die sozialen Sicherungssysteme zu modernisieren. Ein besonderer Schwerpunkt muss auf der Verbesserung der Lage junger Menschen liegen, denn die Jugendarbeitslosigkeit ist doppelt so hoch wie die Arbeitslosenquote insgesamt.

Das Potenzial an Reformen kann nur dann voll ausgeschöpft werden, wenn sie als Paket umgesetzt werden, dessen einzelne Teile sich gegenseitig ergänzen. Wenn alle Maßnahmen durchgeführt werden, werden Wachstum und Beschäftigung davon erheblich profitieren. Um die nötigen Reformen vorantreiben zu können, brauchen wir eine starke, solide, auf Vertrauen gegründete Partnerschaft. Dies darf und wird kein technokratischer Prozess sein, sondern muss als ein hoch politischer Vorgang begriffen werden, der nur dann erfolgreich sein wird, wenn die europäische Gesellschaft insgesamt dahintersteht.

Dabei kommt dem Europäischen Parlament eine Schlüsselrolle zu. Es ist jetzt von entscheidender Bedeutung, dass wir das politische Momentum nutzen, das durch die Revision der Lissabon-Strategie, durch die Beschlüsse des Europäischen Parlaments und durch die Beschlüsse des Frühjahrsrates von Brüssel geschaffen wurde. Jetzt ist der Augenblick gekommen, diesen Schwung zu nutzen, um die ersten Schritte in der Implementierung zu tun. Die Kommission wird es sehr begrüßen, wenn das Europäische Parlament den heute vorgestellten Leitlinien besondere und frühzeitige Aufmerksamkeit widmen würde.

 
  
MPphoto
 
 

  Almunia, miembro de la Comisión. Señor Presidente, continuando con la intervención que acaba de hacer el Vicepresidente de la Comisión, señor Verheugen, quiero referirme en particular al contenido de las grandes orientaciones de política económica integradas en este documento aprobado hoy por la Comisión.

Por supuesto, las grandes orientaciones de política económica, un instrumento con base en el Tratado, en coherencia con la revisión de la Estrategia de Lisboa, tienen como prioridad el crecimiento y el empleo: crecer más y crear más empleos en Europa.

La semana pasada presenté las previsiones económicas de primavera, que elaboran los servicios de la Comisión y, como saben sus Señorías, pensamos que, a lo largo del año 2005, se va a producir una recuperación, una revitalización del crecimiento económico, que se va a prolongar durante 2006, y se va a crear empleo, pero no suficiente.

El crecimiento debe ser más intenso para crear el empleo necesario que nos permita reducir la tasa de paro hasta alcanzar una situación de pleno empleo.

En ese sentido, el capítulo macroeconómico de estas grandes orientaciones de política económica, que están integradas en el paquete aprobado hoy por la Comisión, reitera la necesidad de establecer unas condiciones económicas de estabilidad capaces de generar confianza. Porque la confianza de los consumidores y de los agentes económicos es el elemento necesario para incrementar la demanda de consumo, para incrementar las inversiones y para incrementar la demanda interna, y ésa es la base que nos debe conducir, en una recuperación sostenida, a más crecimiento, más oportunidades de empleo y, a través de ellas, a mayores garantías para preservar y profundizar la cohesión social y la sostenibilidad de nuestro modelo de crecimiento y de sociedad.

Por supuesto, las grandes orientaciones de política económica para el período 2005-2008 tienen en cuenta, como no podía ser de otra manera, la revisión del Pacto de estabilidad y crecimiento, basándose en el acuerdo alcanzado por el Consejo Europeo de primavera, y, en ese sentido, recomiendan evitar políticas presupuestarias procíclicas y el mantenimiento de los objetivos a medio plazo de estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo económico, así como tener en cuenta los diferentes niveles de endeudamiento y el diferente potencial de crecimiento de cada uno de los países a la hora de definir en concreto esos objetivos a medio plazo.

Para la zona euro, se subraya la necesidad específica de los países que comparten la moneda única de alcanzar esos objetivos presupuestarios de equilibrio a medio plazo, de forma que se pide a esos países que dediquen especial atención a la disciplina fiscal y a su situación presupuestaria.

Como acaba de recordar el Vicepresidente Verheugen, en el capítulo microeconómico se hace especial referencia, en las orientaciones, a la necesidad de crear el marco adecuado para atraer más inversiones al mercado interior, para potenciar la innovación y para, a través de la mayor inversión, de la potenciación de la innovación, la investigación y el desarrollo y del mejor funcionamiento de los mercados, aumentar el potencial de crecimiento de nuestras economías.

Por último, como no podía ser de otra manera, esta estrategia macroeconómica y microeconómica, englobada en las grandes orientaciones de política económica, está en coherencia con las orientaciones en materia de empleo que a continuación les va a exponer mi compañero el Comisario Spidla.

 
  
MPphoto
 
 

  Špidla, člen Komise. Tento nový soubor hlavních zásad politik zaměstnanosti znamená nový začátek evropské strategie zaměstnanosti v rámci revidované Lisabonské agendy. Integrované hlavní zásady vycházejí ze skutečnosti, že chce-li Evropská unie vytvářet více pracovních míst a lepších pracovních míst, potřebuje řadu provázaných opatření, a to nejen na trhu práce, nýbrž i na trhu zboží a služeb a na finančním trhu, která učiní Evropu přitažlivější a více otevřenou inovacím. Tyto strukturální reformy se musí opírat o makroekonomickou politiku podporující růst.

Co se týče zaměstnanosti, v poslední době nebylo dosaženo výrazného pokroku, zejména v důsledku pomalého hospodářského růstu v souvislosti se slabou poptávkou a globální nerovnováhou. Po období vysokého růstu zaměstnanosti na konci devadesátých let v posledních třech letech tvorba pracovních míst stagnuje. Jen díky větší pružnosti trhu práce nedošlo k propadu úrovně zaměstnanosti tak jako před deseti lety. Zároveň se snížil růst produktivity práce, pokrok ve zlepšování kvality práce je omezený a hospodářské zpomalení vyostřilo problémy současného sociálního začlenění zejména v případech mladých lidí. Dlouhodobá nezaměstnanost po několikaletém snižování začala opět narůstat.

Problémy, před kterými stojíme, jsou tedy významné. Na jedné straně musí Evropa čelit zrychlenému tempu hospodářské restrukturalizace v kontextu zvýšené hospodářské integrace jak v rámci rozšířené Unie tak v celosvětovém měřítku. Chce-li Evropa uspět, musí být schopná lépe předvídat, vyvolávat a zvládat hospodářské změny. Na druhé straně musí Evropa řešit problémy spojené se stárnutím obyvatelstva. Demografické změny jednak vyžadují modernizaci našich systémů sociální ochrany a jednak znamenají, že se náš trh práce musí změnit, že se bude muset vyrovnat se stárnoucí a zanedlouho i zmenšující se pracovní silou.

Aby si Evropa uchovala svou prosperitu, musí nutně urychlit růst jak zaměstnanosti, tak i produktivity. K tomu je třeba nový přístup k práci na základě životního cyklu a obnovené úsilí o rozvoj lidského kapitálu Evropy. Nový soubor hlavních zásad politiky zaměstnanosti reaguje na tyto výzvy a nasměrovává politiku zaměstnanosti členských států, potvrzuje evropské cíle sledující plnou zaměstnanost, vyšší kvalitu a produktivitu práce a větší sociální a územní soudržnost. Zdůrazňuje množství klíčových opatření sledujících tři priority, za prvé přivést více lidí do zaměstnání a zajistit jejich setrvání v zaměstnání, za druhé zvýšit přizpůsobivost pracovníků a podniků, za třetí zvýšit investice do lidského kapitálu. Členské státy musí při uskutečňování těchto hlavních zásad rovněž reagovat na doporučení v oblasti zaměstnanosti, která jim byla přímo určena a učinit závazky odrážející rozsah ambicí a cílů Evropské unie. Současně je nezbytně nutné, aby v plném rozsahu pokračovala otevřená metoda koordinace v oblasti sociálního začlenění a sociální ochrany, tak jak je stanoveno v sociální agendě a aby relevantní části této strategie byly zahrnuty v národních lisabonských programech. Evropský sociální fond se může přímo zapojit prostřednictvím podpory opatření na úrovni členských států a regionů.

Příprava národních programů letos na podzim se musí stát příležitostí k získání všech zúčastněných subjektů pro rozvoj a provádění politiky zaměstnanosti. V tomto směru byly zkušenosti s evropskou strategií zaměstnanosti velmi pozitivní. Zahrnutím všech zúčastněných subjektů přispějí členské státy k větší transparentnosti, tvorbě politiky a zajistí legitimitu a účinnost politických opatření. To je zásadní prvek nového řízení sledujícího růst a zaměstnanost, který přinesla nová Lisabonská strategie.

Evropský parlament bude v tomto procesu hrát a již hraje klíčovou úlohu a to v neposlední řadě tak, že vydá své stanovisko k hlavním zásadám politiky zaměstnanosti, jež Komise navrhuje. Dámy a pánové, tyto nové zásady politiky zaměstnanosti, které jsou součástí integrovaného dokumentu, který jménem Komise předkládáme, jsou, po mém soudu, naplněním onoho základního principu, nového zaměření strategie, tj. růst a zaměstnanost.

 
  
MPphoto
 
 

  Andersson (PSE). Herr talman! Jag håller med om mycket av den beskrivning som kommissionärerna gör. Det är bra med det integrerade dokumentet. Vi har inte lyckats fullt ut de senaste åren. Det gäller inte bara de unga, det gäller även den äldre arbetskraften, de funktionshindrade, människor som kommer från andra kulturer.

Jag skulle vilja ta upp en fråga som är kopplad till den andra och den tredje delen, nämligen strukturförändringar. Strukturförändringar ser vi idag väldigt mycket som ett hot, men jag tycker att man skall se det som en utmaning. Det handlar för det första om att vi skall ta vara humankapitalet, dvs. utbilda arbetskraften, för det andra om att vi skall ha en trygghet för arbetsmarknaden, eftersom trygga människor också kan vara delaktiga i förändringsarbetet, och för det tredje om att göra löntagarna delaktiga inte bara när det har hänt någonting, utan i hela förändringsprocessen. Då handlar det om inflytande på arbetsplatsen. Jag undrar om ni har några kommentarer till det?

 
  
MPphoto
 
 

  Fatuzzo (PPE-DE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetta di chiedere alla Commissione per quale motivo non si incentiva l'occupazione, perché non si permette a molti giovani di avere il lavoro, consentendo ai lavoratori anziani, che chiedono di avere la pensione più presto possibile, di lasciare le proprie funzioni.

Molti lavoratori accetterebbero anche di andare in pensione con una somma minore lasciando il lavoro ai giovani, ma fino a questo momento gli orientamenti sull'occupazione costringono i lavoratori anziani a restare al lavoro ancora più a lungo, negando in questo modo opportunità occupazionali ai giovani.

Riuscirete a spiegarmi per quale motivo?

 
  
MPphoto
 
 

  Van Lancker (PSE). Dank aan de commissarissen voor deze mededeling. Ik hoop dat de integratie van de richtsnoeren ook zal leiden tot meer samenhang. Maar heren commissarissen, Lissabon ging over drie verschillende aspecten. Er was ook nog een aspect sociale samenhang, en sociale samenhang is bij mijn weten meer dan alleen werkgelegenheid. Het ging ook over het aanzienlijk terugdringen van de armoede en over het garanderen van behoorlijke pensioenen. Hoe zullen wij door het feit dat hier heel die sociale poot niet is opgenomen, kunnen voorkomen dat binnenkort een debat over pensioenen uitsluitend opnieuw een debat over de financierbaarheid van de pensioenen wordt? Dat is mijn eerste vraag.

Mijn tweede vraag gaat over de procedure. Ik heb gezien dat de Raad Economische en Financiële Zaken alleen over het economisch pakket zal gaan en de Raad sociale zaken over de werkgelegenheidsrichtsnoeren. Dit is, denk ik, geen goed voorbeeld van integratie. Waarom doen de twee Raden niet hun uitlatingen over het gehele pakket?

Ten slotte, commissarissen, zou ik eigenlijk ook graag hebben willen weten hoe u exact de rol van het Europees Parlement ziet? Betekent dit dat wij nu formeel adviesrecht krijgen, ook over de economische richtsnoeren?

 
  
MPphoto
 
 

  Kauppi (PPE-DE). Mr President, the Commission promised us that the new, integrated guidelines take on board the recent decisions on the Stability and Growth Pact. Commissioner, you promised that you do not support procyclical reform in the Member States, the level of public debt that is taken on board and so on. How will you make sure that the Member States do not interpret the changes to the Stability and Growth Pact in a very broad way, or introduce reforms that will actually broaden the concept of what can be calculated as excessive deficits and deficit calculations? There is a serious threat that many Member States will try to avoid making those necessary reforms and will interpret these watered-down Stability and Growth Pact decisions in the wrong way. I would like the Commission to be very tough on this issue.

 
  
MPphoto
 
 

  Schroedter (Verts/ALE). Herr Präsident! Ich muss an den Beitrag von meiner Kollegin Van Lancker anschließen. Es ist ein Möchtegern-gemeinsames-Papier; das wird deutlich, wenn man einen genaueren Einblick hat. Das heißt, es zerfällt. Eigentlich ist nicht klar, ob die Anstrengungen gemeinsam sind, das heißt, ob die sozialen Anstrengungen auch alle Bereiche umfassen. Es ist auch nicht klar, ob die gesetzten Beschäftigungsziele überhaupt noch eine Rolle spielen, denn die Zahlen des Jahres 2000 spielen keine Rolle.

Eine wichtige Sache ist völlig unterlassen worden – das ist nämlich wirklich eine Klammer für alle Politiken –, nämlich gender mainstreaming. Gender mainstreaming ist inzwischen nicht mehr in Ihrem Dokument vorhanden, obwohl es bei den Beschäftigungsleitlinien des Jahres 1997 ein eigener Pfeiler war. Ich bin der Meinung, dass dieses Papier an dieser Stelle unbedingt überarbeitet werden muss, weil wir wissen, dass es um die Beschäftigung von Frauen weitaus schlechter bestellt ist als um die von Männern, und dass die Lohnzahlungen und die soziale Absicherung wesentlich schlechter sind.

 
  
MPphoto
 
 

  Goebbels (PSE). Monsieur le Président, 60 secondes pour tant de problèmes! Je devrai donc me limiter. Comme je suis le rapporteur pour la partie économique de ces lignes directrices intégrées, je pourrai vous dire, à une autre occasion, tout le bien que je pense de la nouvelle procédure.

Néanmoins, la lecture de ces propositions de la Commission m'a quelque peu laissé sur ma faim. Quelques unes des propositions sont d'une généralité confinant presque à la banalité. Je sais bien que la tâche de la Commission est difficile, parce que nous vivons dans une Europe à vingt-cinq États qui ont des situations économiques et sociales parfois très différentes. À cet égard, j'aimerais savoir si la Commission a l'intention de faire ce que le vice-président Verheugen a annoncé, c'est-à-dire compléter ce programme très général, ce programme "taille unique" par des programmes taillés sur mesure.

À ce propos, j'ai lu que la Commission se réservait le droit de présenter une communication portant identification des défis les plus pertinents pour chacun des États membres. Je crois que c'est la voie à suivre et j'aimerais avoir des précisions sur cet objectif de la Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. Ringrazio tutti i colleghi per la collaborazione. Porgo le mie scuse personali agli altri deputati che avevano chiesto di intervenire e non ne hanno avuto la possibilità per il poco tempo a disposizione.

 
  
MPphoto
 
 

  Verheugen, Vizepräsident der Kommission. Herr Präsident! Wir haben eine interne Arbeitsteilung vorgenommen. Ich beantworte die Fragen von Frau Andersson und Herrn Goebbels; Vladimir Špidla die Fragen 2, 3 und 5 und Joaquín Almunia die Frage zum Stabilitätspakt.

Ich möchte zuerst zur Frage von Frau Andersson betreffend die Strukturveränderung etwas sagen. Ja, das sehen wir natürlich auch so, dass es genau darum geht, die notwendigen strukturellen Änderungen in Europa zu gestalten. Es hat keinen Sinn, davor zu fliehen. Die ganze Strategie zielt ja darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft dauerhaft zu verbessern, damit sie im globalen Wettbewerb bestehen kann. Das wird nur möglich sein, wenn wir eine Politik betreiben, die Europa in allen Bereichen an die Spitze des ökologischen, ökonomischen und technologischen Fortschritts bringt. Das ist die Grundidee, die dahintersteckt. Europa kann nicht in den Wettbewerb um niedrigere Standards, niedrigere Löhne und schlechtere Qualität treten. Europa kann nur in den Wettbewerb um das jeweils beste Angebot, das auf dem Markt ist, treten. Das setzt natürlich strukturelle Veränderungen voraus.

Zur Frage von Robert Goebbels möchte ich sagen: Herr Abgeordneter, Sie wissen natürlich aus Ihrer sehr intimen Kenntnis der Überarbeitung der Lissabon-Strategie heraus, dass wir am Beginn eines neuen Zyklus stehen. Dieses erste integrierte Leitlinienpaket hat im Grunde nur einen einzigen Zweck: Es ist der Gemeinschaftsrahmen für die Erarbeitung von nationalen Aktionsplänen. Erst im nächsten Jahr, wenn wir die nationalen Aktionspläne haben und bewerten können, wird dieses Leitlinienpaket seine volle Gestalt und seinen vollen Umfang annehmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Špidla, člen Komise. Dovolte mi, abych odpověděl na otázku, která se týkala uplatňování předčasných důchodů. Myslím si, že je naprosto zřetelné, že při demografickém stárnutí, které bude znamenat ztrátu milionů disponibilních pracovních sil, je velmi potřebné, abychom rozšířili nabídku pracovní síly, abychom zvýšili uplatnění celé populace na trhu práce.

Je také zřejmé a je to zkušenost všech politik zaměstnanosti, že metoda předčasných důchodů se neosvědčila jako metoda zápasu s nezaměstnaností a je to metoda, která vážným způsobem rozkládá sociální systémy, zejména systém důchodového zabezpečení tak, že bychom velmi obtížně zajišťovali v budoucnosti to, na co má člověk po životě plném práce jistě právo, tj. stabilizovanou životní situaci v důchodu.

Dovolte mi, abych jenom uvedl několik čísel, ze kterých je zřejmé, jak je situace vážná. Příprava na povolání trvá přibližně 22 let. Člověk v průběhu aktivního života je přibližně 5 let mimo pracovní aktivitu a přibližně 20 let až 22 let trvá pobyt v důchodu. Tzn. v době lidského života 50 let jsme mimo pracovní aktivitu. To je situace, která je dlouhodobě neudržitelná a to je také důvod, proč je třeba z hlediska celkové stability našich sociálních systémů rozšířit nabídku a usnadnit pobyt lidí, kteří jsou už ve vyšším věku, na trhu práce.

Další otázka, která byla položena, byla otázka proč není nějakým zřetelným způsobem v tomto integrovaném dokumentu začleněna a popisována sociální politika. Je to problém celkové konstrukce našeho právního systému, protože Komise není zmocněna předkládat takovýto dokument. Smlouva předkládá samostatné možnosti pro tento dokument, který se skládá z části ekonomické a samostatné části zaměstnanosti. To je právní rámec, ve kterém se můžeme pohybovat a jiné možnosti pro předkládání takovéhoto textu neexistují. Otázka rovnosti příležitostí je právě na základě principu gender mainstreemingu uplatněna ve všech politikách, ve všech doporučeních, která se týkají politiky zaměstnanosti, počínaje cílem umožnit cestu ženám ve větší míře na trh práce, pokračuje koncepcí nového vyrovnání mezi trhem práce a rodičovskými povinnosti, pokračuje úsilím o omezení tzv. gender gapu v odměňování apod. Myslím si, že je naprosto zřejmé, že právě tyto směrnice, tyto zásady zahrnují v sobě důsledně uplatněnou zásadu mainstreemingu, tj. průnik politiky rovnosti příležitostí do všech politik Evropské unie, nejenom do politiky zaměstnanosti, ale jistě v ní zejména.

 
  
MPphoto
 
 

  Almunia, miembro de la Comisión. Señor Presidente, respondiendo a la pregunta de la señora diputada sobre el Pacto de estabilidad y crecimiento después de la reforma, el documento aprobado hoy, las grandes orientaciones de política económica, refleja lo que es ciertamente la reforma, no alguna caricatura que se ha hecho de ella.

La reforma alcanzada en el Consejo Europeo de marzo consiste básicamente en poner más énfasis en las políticas anticíclicas en los buenos momentos del ciclo, en poner más énfasis en la vigilancia multilateral de las políticas económicas que se llevan a cabo en los buenos momentos económicos, en poner más atención en la vigilancia presupuestaria sobre los problemas y los desafíos de la sostenibilidad a medio y largo plazo y, como un intercambio, como un trade off, con esa mayor atención a las políticas anticíclicas y a las políticas dirigidas a mejorar la sostenibilidad, una mayor flexibilidad en la aplicación de los instrumentos del Tratado, que siguen estando en el mismo para la vigilancia presupuestaria reforzada en los procedimientos de déficit excesivo.

Pero los valores de referencia del Tratado, los límites presupuestarios, la necesidad de mantener la disciplina presupuestaria, el papel que ésta debe jugar para crear las condiciones necesarias para el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria, para la estabilidad de precios y para crear las condiciones del crecimiento económico, siguen estando ahí. Es más, le puedo decir, señora diputada, que va a ser aplicado con rigor, pero con más eficacia, porque el nuevo Pacto de estabilidad y crecimiento va a permitir una mejor coordinación y una mayor compatibilidad entre las políticas de vigilancia presupuestaria y las políticas de crecimiento, así como la introducción de reformas estructurales, como las que figuran en la estrategia de Lisboa, para mejorar el potencial de crecimiento y la sostenibilidad de nuestro modelo de crecimiento y, por lo tanto, su capacidad para generar empleo y para aumentar la cohesión social. Ése es el auténtico sentido y el auténtico contenido de la reforma del Pacto de estabilidad. Las caricaturas pertenecen a quien las hace. Ni a la Comisión ni al Consejo Europeo pertenecen algunas caricaturas que se han hecho del Pacto de estabilidad.

Y un último comentario a la señora Van Lancker sobre el papel relativo de los Consejos. Corresponde al Consejo organizar su discusión. Pero esta misma mañana he participado en la reunión del Consejo Ecofin en Luxemburgo, he podido informar del documento que estaba siendo discutido simultáneamente en la reunión del Colegio de Comisarios, y he podido comprobar que los ministros de economía y finanzas pretenden debatir acerca del conjunto de las grandes orientaciones de política económica, en sus vertientes macroeconómica y microeconómica, así como también -con la facilidad que supone el paquete integrado que ha aprobado la Comisión- sobre la relación entre las políticas económicas, la situación del mercado de trabajo y las políticas de empleo. Por lo tanto, ahora, con esta propuesta de la Comisión, se facilita una discusión del Consejo Ecofin, del Consejo de Asuntos Sociales o del Consejo de competitividad, de sus temas específicos, pero con una visión global coherente. Ése es uno de los valores más importantes de la propuesta de la Comisión aprobada hoy.

 
  
  

VORSITZ: SYLVIA-YVONNE KAUFMANN
Vizepräsidentin

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. - Die Aussprache ist geschlossen.

 

29. Hodina otázok (Komisia)
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Nach der Tagesordnung folgt die Fragestunde (B6-0163/2005). Wir behandeln eine Reihe von Anfragen an die Kommission.

Teil I

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin.

Anfrage Nr. 42 von Enrique Barón Crespo (H-0189/05)

Betrifft: Ermittlungen zur Ermordung des Journalisten José Couso, europäischer Bürger im Irak

Am 8. April 2003 starben während der Ausübung ihrer Informationstätigkeit José Couso, spanischer und europäischer Bürger, Kameramann des Sendes Tele 5, Taras Protsyuk (Agentur Reuters) und Tarek Ayoub (Fernsehsender Al Jazeera) durch Angriffe der amerikanischen Streitkräfte.

Bis heute haben die US-Behörden weder Nachforschungen angestellt noch einen Gerichtsprozess angestrengt. Jedoch haben sich dieselben Behörden einverstanden erklärt, mit italienischer Beteiligung Ermittlungen aufzunehmen zu dem ungerechtfertigten Angriff derselben Streitkräfte vom Freitag, 4. März, um die italienische und europäische Bürgerin Giuliana Sgrena zu befreien.

Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um zu erreichen, dass Ermittlungen mit ausreichenden Garantien eingeleitet werden, die die strafrechtliche Verantwortung und die Zuständigkeit für Entschädigungen in Bezug auf die Ermordung des europäischen Bürgers José Couso sowie seiner bei der Erfüllung ihrer Informationspflicht ums Leben gekommenen Kollegen klären können?

Anfrage Nr. 76 von Willy Meyer Pleite (H-0192/05)

Betrifft: Ermittlungen zur Ermordung des Journalisten José Couso im Irak

Am 8. April 2003 starben bei der Ausübung ihrer Informationsarbeit José Couso, spanischer Bürger (Kameramann des spanischen Fernsehsenders Telecinco), Taras Prosyuk (Agentur Reuters) und Tarek Ayoub (Fernsehsender Al Jazeera) infolge eines Angriffs der amerikanischen Streitkräfte gegen das Hotel Palestine in Bagdad.

Bis zum heutigen Tag haben die US-Behörden absolutes Stillschweigen im Zusammenhang mit dieser dramatischen Ermordung gewahrt, ohne irgendwelche Nachforschungen angestellt noch einen Gerichtsprozess eingeleitet zu haben.

Jedoch haben dieselben Behörden beschlossen, zusammen mit der italienischen Regierung Ermittlungen über den ungerechtfertigten Angriff anzustellen, den dieselben amerikanischen Streitkräfte am 4. März 2005 unternommen haben, um die italienische Journalistin Giuliana Sgrena zu befreien, und bei dem Nicola Capilari starb.

Welche Maßnahmen kann die EU ergreifen, um zu erreichen, dass Ermittlungen mit ausreichenden Garantien der Unparteilichkeit angestellt werden, um sämtliche Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit dem Mord zu klären, dem José Couso und seine Kollegen, die bei der Erfüllung ihres Informationsauftrags ums Leben kamen, zum Opfer gefallen sind.

Anfrage Nr. 77 von David Hammerstein Mintz (H-0206/05)

Betrifft: Ermittlungen zur Ermordung des Journalisten José Couso, europäischer Bürger im Irak

Am 8. April 2003 starben bei der Ausübung ihrer Informationsarbeit José Couso, spanischer und europäischer Bürger (Kameramann des spanischen Fernsehsenders Tele 5), Taras Protsyuk (Agentur Reuters) und Tarek Ayoub (Fernsehsender Al Jazeera) infolge von Angriffen der amerikanischen Streitkräfte.

Zu diesem Fall wurden durch die US-Behörden weder Nachforschungen angestellt noch irgendein Gerichtsverfahren eingeleitet.

Aufgrund des ungerechtfertigten Angriffs durch dieselben Streitkräfte am 4. März 2005 während der Befreiung der italienischen Journalistin Giuliana Sgrena, die mit dem Tod von Nicola Capilari (Chef des italienischen Geheimdienstes Sismi) endete, haben die USA sehr wohl beschlossen, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten, in das Italien einbezogen werden soll.

Welche Maßnahmen sollten daher ergriffen werden, um Ermittlungen zu gewährleisten, die es ermöglichen, sowohl die strafrechtliche Verantwortung als auch die Zuständigkeit für Entschädigungen in Bezug auf die Ermordung des Journalisten José Couso und seiner Kollegen, während sie ihre Informationstätigkeit ausübten, angemessen festzustellen?

Anfrage Nr. 78 von Josu Ortuondo Larrea (H-0217/05)

Betrifft: Ermittlungen zum Mord an dem Journalisten José Couso in Irak

Anlässlich der Befreiung der italienischen Journalistin Giuliana Sgrena ermordeten die amerikanischen Streitkräfte am 4. März 2005 den italienischen Staatsangehörigen Nicola Calipari.

Auf Druck der italienischen Bürger haben die italienische Regierung und die Vereinigten Staaten beschlossen, gemeinsam Ermittlungen anzustellen, um diesen traurigen Vorfall aufzuklären. Dagegen ist der Fall des spanischen Kameramanns von Tele 5, José Couso, des ukrainischen Kameramanns der Nachrichtenagentur Reuters, Taras Protsyuk, und des Kameramanns des Fernsehsenders Al Dschasira, Tarek Ayoub, die bei einem Angriff der amerikanischen Streitkräfte auf das Hotel Palestine in Bagdad starben, nach heutigem Kenntnisstand weder Gegenstand von Ermittlungen noch von einem Gerichtsverfahren gewesen.

Bei José Couso handelte es sich um einen Europäer. Welche Maßnahmen kann die Europäische Union im Hinblick auf gemeinsame Ermittlungen mit den US-amerikanischen Behörden unternehmen, um den Sachverhalt aufzuklären und gegebenenfalls die möglichen Verantwortlichkeiten zu ermitteln?

Anfrage Nr. 79 von Jean-Marie Cavada (H-0241/05)

Betrifft: Untersuchung des Tods des Journalisten José Couso

Am 8. April 2003 wurden zwei Kameramänner, der Spanier José Couso vom Fernsehsender Telecinco und der Ukrainer Taras Protsyuk von der Nachrichtenagentur Reuters, in Bagdad durch einen Angriff der amerikanischen Armee auf das Palestine Hotel, wo mehrere Hundert nicht eingebettete Journalisten untergebracht waren, getötet. Ebenfalls am 8. April 2003 wurde der jordanische Journalist Tarek Ayoub vom Sender Al-Dschasira während eines amerikanischen Luftangriffs getötet. Nach Angaben der Organisation „Reporter ohne Grenzen“ war der von den amerikanischen Behörden veröffentliche Bericht über die Umstände dieser dramatischen Vorfälle unzureichend. Die Verantwortlichen werden darin nicht genannt, und die mangelnde Kommunikation zwischen den Militärs, die das Palestine Hotel beschossen, und ihren Vorgesetzten in Bezug auf die Anwesenheit von Journalisten innerhalb des Gebäudes wurde verschleiert.

Welche Maßnahmen kann die Europäische Union in Betracht ziehen, damit eine unabhängige Untersuchung der Umstände, die zum Tod von José Couso geführt haben, eingeleitet wird, um so die Schuldigen zu ermitteln und zu verurteilen und die Familie des Opfers zu entschädigen?

 
  
MPphoto
 
 

  Ferrero-Waldner, Member of the Commission. The Commission thanks the honourable Members for their questions. The Commission wants to stress on this occasion that it attaches the greatest importance to the freedom of information and the work carried out by journalists, often under very difficult conditions in conflict situations. We believe that in all armed conflicts like the one in Iraq, respect for international laws and the principle of accountability should be fully applied for all operating forces. Regarding the death of the journalist Jose Couso, as well as the more recent injury to an Italian journalist and the death of an Italian security agent, we regret such incidents and express our solidarity with the families of those involved.

We obviously believe that all such cases should be thoroughly investigated by the relevant authorities. It is essential that the circumstances and the responsibilities be fully clarified and any necessary follow-up measures be taken swiftly and transparently. However, the steps required to ensure a proper investigation by the relevant authorities into the death of an EU national in a third country are the responsibility of the Member States involved.

 
  
MPphoto
 
 

  Barón Crespo (PSE). Señora Comisaria, creo que es importante que conste la defensa del papel que cumplen los periodistas como un elemento fundamental de la democracia. Ahora bien, además de lamentar lo ocurrido, señora Comisaria, de acuerdo con los Tratados actuales, no hablo de la Constitución, la Comisión y el Consejo, no sólo los Estados miembros, tienen la obligación de defender los derechos de los ciudadanos europeos en terceros países, incluso en situación de conflicto. Y eso forma parte de la pregunta, porque aquí hay dos problemas: uno de ellos es la defensa de la libertad de información y el otro, la defensa de los derechos de los ciudadanos europeos y de sus familiares en terceros países. Y hasta ahora, por parte de las autoridades de los Estados Unidos, no ha habido ninguna investigación que tenga consecuencias penales ni indemnizatorias para los familiares del señor Couso y de los demás asesinados en iguales circunstancias.

 
  
MPphoto
 
 

  Ferrero-Waldner, Member of the Commission. As I have mentioned, it is the responsibility of the Member States. The former Spanish Government had undertaken no initiatives or formal protests. Under current legislation in Spain, members of the public may bring cases to the attention of investigating magistrates independently of law enforcement and other state agencies. In that respect, therefore, Judge Guillermo Ruiz Polanco of the Audiencia Nacional has commenced preliminary investigations. He thus accepted the lawsuit filed on 27 May by Mr Couso’s mother and siblings against three members of the Third Infantry Division. I cannot say what the outcome will be, but that has been filed.

As regards the Italian Government, it has expressed its formal protests to Washington, firmly asking for an investigation into the causes of the fatal accident. Parallel investigations are being carried out by the US military and Italian judges, so again I would like to reiterate that it is the responsibility of the Member States themselves to care for their own nationals.

 
  
MPphoto
 
 

  Barón Crespo (PSE). Señora Presidenta, señora Comisaria, además de ciudadanos de los propios Estados, de acuerdo con los Tratados son también ciudadanos europeos.

¿La Comisión apoya las gestiones que están haciendo los jueces competentes en relación con las autoridades de los Estados Unidos?

 
  
MPphoto
 
 

  Ferrero-Waldner, miembro de la Comisión. Señora Presidenta, Señoría, en primer lugar, puedo decirle que, hasta ahora, ninguno de los Gobiernos de los Estados miembros ha solicitado la intervención de la Comisión, porque ellos mismos han tomado medidas. Pero como la Comisión siempre trata de hacer todo lo posible para conseguir el bien común de toda Europa, por supuesto estamos apoyando lo que hacen los Estados miembros a favor de sus ciudadanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin.

Anfrage Nr. 43 von Philip Bushill-Matthews (H-0175/05)

Betrifft: Entzug des Wahlrechts expatriierter Bürger und Referendum über den Verfassungsvertrag

Ist sich die Kommission dessen bewusst, dass zahlreiche britische Bürger, die in anderen Mitgliedstaaten der EU ihren Ruhestand verbringen, bei den nationalen Referenden über die geplante Europäische Verfassung nicht abstimmen können? Wenn sie das Vereinigte Königreich vor über 15 Jahren verlassen haben, haben sie dort nach den derzeit geltenden nationalen Rechtsbestimmungen kein Wahlrecht mehr, erhalten jedoch auch in ihrem neuen Wohnsitzland nicht automatisch das Wahlrecht. Es ist zwar Sache der einzelnen Mitgliedstaaten, ein solches Recht zu gewähren, doch sollte nicht eine gewisse Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten stattfinden, damit auch diese Menschen ihre Stimme abgeben können? Es ist zweifellos völlig falsch, dass europäischen Bürgern die Stimmabgabe in so einer wichtigen Frage verwehrt wird. Ist der Kommission bekannt, wie viele EU-Bürger davon betroffen sind, und welche Maßnahmen schlägt sie vor, dass die Mitgliedstaaten dieses Problem gemeinsam lösen?

 
  
MPphoto
 
 

  Kroes, Member of the Commission. Current Community law guarantees that Union citizens residing in a Member State of which they are not nationals have the right to vote and stand as a candidate in elections to the European Parliament and in municipal elections, under the same conditions as nationals of that state.

The definition of the conditions of the right to vote in national elections and referenda belongs to the competence of the Member States. It is therefore up to each Member State to lay down the appropriate rules on the right to vote.

The Commission has received complaints from Union citizens – not only the honourable Member – who, as a result of exercising their right to free residence in a Member State other than their home Member State, have no right to participate in national or regional elections or referenda, either in their Member State of residence or in their home Member State. This issue has also been mentioned in the recently adopted Fourth Report from the Commission on the citizenship of the Union.

The Commission, on the basis of the Fourth Report, awaits reactions from the European Parliament, the Council and the Member States and will consider this important and sensitive issue further. However, as participation in elections or referenda at national level is entirely governed by national legislation, in the absence of Community competence, changes in the legal or constitutional orders of the Member States would be necessary to address this issue.

With regard to national elections before 1 May 2004, this question concerned around 5 million Union citizens of voting age who resided in another Member State. However, the Commission does not have up-to-date comprehensive information on how many Union citizens are affected as regards national referenda on the Treaty establishing a Constitution for Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Bushill-Matthews (PPE-DE). Commissioner, I understand and respect entirely that it is up to Member States and I do not suggest for one minute that should change. However, it could be that some Member States have found better answers to this problem than others. I do not know . I wonder whether you could comment on that.

Whilst I am happy that the Commission is considering the reaction having waited for feedback, you have really been describing the problem rather than presenting some solution. That is not a criticism but a statement. I accept it is a complicated issue, but would not you in turn accept that it has to be wrong for so many people to be disenfranchised?

 
  
MPphoto
 
 

  Kroes, Member of the Commission. Of course, trying to explain the situation is always the starting point to establish whether there is a solution. That is my first point.

It would be up to Member States to ensure proper coordination, either by a set of unilateral amendments to national legislation governing referenda, by a series of bilateral agreements or by a multilateral agreement, which answers your question in part. Could something be done? Yes, cooperation should be enhanced.

Today, there is not enough time to resolve the problem regarding the referendum on the Constitutional Treaty. At the moment, only eight Member States have opted for a referendum on the Constitutional Treaty, as you know, and any solution would have to deal with the question of whether the right to vote in a referendum should be restricted to citizens from those Member States holding a referendum. So that question would also have to be answered, which would complicate the whole issue further.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin, David (PSE). Commissioner, would you agree that if citizens cannot exercise their civic right to vote, this is a serious impediment to free movement? Notwithstanding the fact that you are awaiting replies from Parliament and the Member States to your consultation document, would you accept that the aim of any reform has to be to ensure that all citizens, no matter where in the European Union they reside, have the right to vote in the national elections in at least one Member State?

 
  
MPphoto
 
 

  Kroes, Member of the Commission. It is true that a citizen of the Union who has exercised their fundamental right to free movement could be affected, as they might have no right to participate in referenda either in their Member State of residence or in their home Member State. However, we should not interpret current Community law so that it leads to the conclusion that this issue could be an obstacle to free movement, or might dissuade citizens of the Union from exercising their right to it. Community law on free movement would be violated as a result.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin.

Anfrage Nr. 44 von Liam Aylward (H-0204/05)

Betrifft: Bioethanol aus Zuckerrüben

Ist die Kommission angesichts der ständig steigenden Ölpreise und insbesondere der gegenwärtigen Reform des Zuckersektors nicht der Auffassung, dass es an der Zeit ist, unter Beteiligung der Regierungen, aller einschlägigen Direktionen der Kommission, der Experten in diesem Bereich sowie von Wirtschaft und Handel die Möglichkeit der Entwicklung einer Industrie zur Herstellung von Bioethanol aus Zuckerrüben in der EU ernsthaft zu prüfen?

 
  
MPphoto
 
 

  Kroes, Member of the Commission. The July communication on sugar reform recognises the importance of various industries, and particularly the bioethanol industry as sugar users. It therefore proposes the production of sugar beyond the quota at a price closer to that on the world market, for the processing of specific products like bioethanol.

As you know sugar beet for the production of biofuel can already be cultivated outside the quota limits. The forthcoming legislative proposal will have to ensure that sufficient sugar is available at competitive prices for these industries, including for its increasing use in biofuel.

Under the biofuels directive, Member States are required to promote and to set targets for the use of biofuels. Bioethanol from sugar and grain is a good way to meet this objective. The Commission is taking steps to ensure that all Member States fulfil their obligations under the directive. The Commission will review the implementation of the directive in 2006 and will, if necessary, propose measures to reinforce it.

The Commission is aware that some firms in the bioethanol industry have expressed reluctance to invest in processing facilities in the EU because they are concerned about the possibility of tariff reductions, leading to large-scale imports from low-cost sugar cane ethanol producers outside the EU. The Commission believes that a ‘win-win’ solution should be found that leads to a rapid increase in EU bioethanol production and consumption, combined in a proportionate manner with increased imports.

The fuel quality directive places a limit on the ethanol content of petrol. The Commission is reviewing certain aspects of the directive and will take into account the need to encourage the use of alternative fuels, including biofuels, as well as the need to introduce modifications for other parameters in the fuel specifications.

The Commission continues to support targeted research action aimed at developing cost-competitive alternative fuel technology, including ethanol production from sweet sorghum, cereals, agricultural residues and other ligno-cellulosic feedstock.

The Commission currently contributes to the creation of a European biofuels industry by supporting and facilitating initiatives to create a biofuel technology platform. Stakeholders on this platform will include, amongst others, the agricultural and forestry sectors, bioethanol producers and the sugar industry.

 
  
MPphoto
 
 

  Aylward (UEN). Madam Commissioner, I thank you for your very detailed reply. Although I have made my opposition known to the Commission’s proposals on several occasions, I welcome the broad range of your reply.

I do not have to tell you, Commissioner, that more and more land will become available for alternative use as a result of the mid-term review of the common agricultural policy. With that in mind, could you give me an assurance that no stone will be left unturned by your directorate-general, and the other directorates involved including research, energy, transport, etc., to ensure that all necessary research and evaluation is carried out to establish the viability of bioethanol produced from sugar beet? Furthermore, do you agree with me that in view of the frightening developments in world climate change and the constant rise in fuel prices, this research must be done sooner rather than late?

Finally, Madam Commissioner, would it not be rewarding for you and all of us to think our farmers could and would seriously contribute to controlling climate change by alternative use of agricultural land the use of alternative and renewable energy resources?

 
  
MPphoto
 
 

  Kroes, Member of the Commission. I can be quite clear: there will be economic analyses to find the most efficient source for biofuels, taking into account the fact that the Commission is really aware of the importance of this. Various options for out-of-quota sugar are already being analysed. However, this question will only be answered when the Commission tables the legislative proposal for reform of the common organisation of the market in sugar. The reform proposal will have to take into account the outcome of the WTO sugar panel, which is expected to be known in late April.

The Commission cannot, therefore, table the legislative proposal before June or July 2005. The Commission will set up a biomass action plan for the second half of 2005. This plan will contain a table and make it quite clear how to achieve the EU targets for renewable energies. That is my answer to the last question.

 
  
  

Teil II

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin.

Anfrage Nr. 45 von Bart Staes (H-0164/05)

Betrifft: Wettbewerbsregeln und staatliche Beihilfen für den Kernkraftsektor

Am 22. September 2004 kündigte die Kommission an, die Hilfe der Regierung von Großbritannien bei der Umstrukturierung des Energieunternehmens British Energy in Höhe von 6 Milliarden Euro zu genehmigen. Am 1. Dezember 2004 kündigte sie ferner an, dass sie eine Untersuchung durchführen und prüfen wird, ob die Errichtung der Nuclear Decommissioning Authority nicht vertragswidrig ist. Die NDA soll die Verantwortung für die Mox-Anlage Sellafield und die Magnox-Kernenergiebetriebe erhalten und die BNFL ihrer Verpflichtung gemäß dem Verursacherprinzip entheben, was als Gewährung staatlicher Beihilfen betrachtet werden kann.

Kann die Kommission mitteilen, um welchen Betrag es sich im zweiten Fall möglicherweise handelt und ob sie die Auffassung teilt, dass staatliche Beihilfen eigentlich in den Kostenpreis der Kernenergie internalisiert werden müssten und nicht vom Steuerzahler aufgebracht werden sollten?

 
  
MPphoto
 
 

  Kroes, Member of the Commission. The letter in which the Commission informed the United Kingdom of the reasons why it initiated the procedure under Article 88(2) of the EC Treaty with regard to the setting-up of the Nuclear Decommissioning Agency was published in the Official Journal of the European Union of 21 December 2004. That document includes a detailed estimate of the amount of State aid potentially involved for each of the activities that will be undertaken by the Agency.

Depending on the mode of computation and on market hypothesis, the total sum of public funds involved may vary from GBP 0 to GBP 8 billion. The Commission shares the view of the honourable Member that all electricity generation costs should, in principle, be internalised. Exceptions to this principle may be justified, however, where they can be shown to contribute significantly in other ways to the common good. That is the case, for instance, for renewables.

The Commission's inquiry in the case of the Nuclear Decommissioning Agency aims precisely to determine whether or not specific characteristics of the case may justify a partial exception to the principle of internalisation of costs.

 
  
MPphoto
 
 

  Staes (Verts/ALE). Mevrouw Kroes, ik heb nota genomen van uw antwoord. Ik heb dus goed begrepen dat u wel degelijk het standpunt deelt dat staatssteun aan nucleaire centrales eigenlijk zou moeten worden geïnternaliseerd in de totale prijs van energie, van elektriciteit. Bij mijn weten gebeurt dit tot op heden niet. Ik zou u willen vragen welke maatregelen u de komende jaren tijdens uw mandaat zult nemen om ervoor te zorgen dat wij weten welke staatsteun aan nucleaire centrales wordt verleend en in welke mate die staatsteun ook wordt geïnternaliseerd in de kostprijs, opdat de consument een duidelijk idee krijgt van de werkelijke prijs van kernenergie.

 
  
MPphoto
 
 

  Kroes, Member of the Commission. I can assure you that the Commission intends to apply the ‘polluter pays’ principle to the nuclear sector as well. Both the Commission’s final decision on the restructuring of British Energy and its decision to open proceedings on the Nuclear Decommissioning Authority make it clear that under the polluter pays principle, operators of nuclear stations bear the primary responsibility for the payment of the management of their waste and other nuclear liabilities, including planned decommissioning.

However, one has to keep in mind that, as with all principles of Community law, the polluter pays principle must be reconciled with other Community principles and objectives, which may, in certain circumstances, conflict with it. In the British Energy case, for instance, the polluter pays principle had to be reconciled with the need to preserve nuclear safety, which is also, as you know, a major Community objective enshrined in the Euratom Treaty. In such cases the Commission seeks to strike the best possible balance between diverging principles for the benefit of the Community.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin.

Anfrage Nr. 46 von Katerina Batzeli (H-0218/05)

Betrifft: Firmenzusammenschlüsse im audiovisuellen Bereich

Neben den grundlegenden Bestimmungen des Vertrags über die Regelung von Firmenzusammenschlüssen gilt ferner die einschlägige Verordnung (EG) 139/2004(1), derzufolge die Kontrolle von Firmenzusammenschlüssen grundsätzlich in den alleinigen Zuständigkeitsbereich der Kommission fällt und der zufolge die Mitgliedstaaten außer in Sonderfällen, in denen die Kommission ein nationales Eingreifen für notwendig hält, keine nationalen Rechtsvorschriften über den Wettbewerb (Ausschließlichkeitsprinzip) erlassen dürfen.

Wie gedenkt die Kommission daher auf die Tätigkeit von Firmenzusammenschlüssen und Großkonzernen im Bereich der Massenmedien sowie auf die dominante Marktstellung der Massenmedien zu reagieren, um den Pluralismus und die objektive Berichterstattung zu fördern?

 
  
MPphoto
 
 

  Kroes, Member of the Commission. According to the merger regulation, the Commission cannot take pluralism of the media into account as a legal criterion when it decides whether a merger with a Community dimension is compatible with the common market. In carrying out its assessment, it is entitled to take account only of competition-related or economic criteria when determining whether the transaction in question significantly impedes competition in the common market.

However, notwithstanding the Commission’s sole jurisdiction to examine mergers with a Community dimension, Article 21(4) of the regulation provides that Member States may take appropriate measures to protect legitimate interests other than those taken into consideration by the regulation, provided that they are compatible with the general principles and other provisions of Community law.

The legitimate interests specifically recognised by the merger regulation include media plurality. ‘The Member State’s right to plead the plurality of the media recognises the legitimate concern to maintain diversified sources of information for the sake of plurality of opinion and multiplicity of use’. This would appear to include the objective information referred to in the question by the honourable Member.

It is clear from the foregoing that the Member States should as a matter of priority take appropriate measures under their national law to safeguard the plurality of the media if that legitimate interest were to be threatened by a merger with a Community dimension.

Lastly, the Commission points out that in practice the aim of the merger regulation, namely to preserve and develop competitive market structures, can go hand in hand, at least to some extent, with safeguarding media plurality. When the Commission considers whether a merger with a Community dimension hampers competition on a media market, it necessarily examines the degree of concentration and hence indirectly the degree of pluralism on that market.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin.

Anfrage Nr. 47 von Gay Mitchell (H-0245/05)

Betrifft: Staatliche Beihilfen

Die irische Regierung hat vor kurzem ihren Versuch aufgegeben, die Gewährung von staatlichen Beihilfen in Höhe von 170 Millionen Euro für ein neues Werk zur Herstellung von Mikrochips in Irland genehmigt zu bekommen. Nach Ansicht der Kommission ist dieses Vorhaben nicht ausreichend mit Innovationen bzw. Schaffung von Arbeitsplätzen verbunden, um diese Beihilfen zu rechtfertigen. Dagegen wird argumentiert, dass die Auslegung der Leitlinien für staatliche Beihilfen durch die Kommission sehr eng sei und dass diese Entscheidung alle Versuche der Mitgliedstaaten, in einem globalen Markt der hochtechnologischen Industrie wettbewerbsfähig zu sein, vereitle. Wie ist die Antwort der Kommission auf diesen Vorwurf?

 
  
MPphoto
 
 

  Kroes, Member of the Commission. The Commission doubted the compatibility of the investment project with the EC State Aid Control rules for two main reasons.

Firstly, there was a real risk of distortion of the conditions of competition since Intel has very significant market power in microchip production, and the aid would allow the company to reinforce its dominance.

Secondly, on the basis of the information submitted, the investment project appeared to be for the large-scale manufacturing of microchips. There was no indication that research and development activity would be transferred to Europe, nor of the creation of new jobs at the Leixlip site.

As you know, Leixlip is located in a prosperous region that may not be eligible for regional aid after 2006. Any regional investment aid therefore needs to refer to a project scheduled to start before the end of 2006, which was not the case with Modules II and III of the investment project.

For these reasons the Commission envisaged to launch an in-depth inquiry according to state aid rules, in order to analyse the balance of the positive and negative aspects of the aid. However, the Irish authorities decided to withdraw the notification before any Commission decision was taken.

 
  
MPphoto
 
 

  Mitchell (PPE-DE). Thank you, Commissioner, for your detailed reply, which I will study carefully.

Perhaps it was to do with the way the application was made, but would the Commissioner agree that the Commission is in danger of sending contradictory signals? On the one hand, the Commission says that it wants the European Union to become one of the most or the most competitive IT-based economy and, on the other hand, it turns down an application for aid for something that will not now be allocated anywhere else within the European Union.

Would the Commissioner agree that this is a fair comment?

 
  
MPphoto
 
 

  Kroes, Member of the Commission. I understand your reason for asking this question. It is worthwhile in itself and therefore I am quite happy that the matter has been raised, because it gives me an opportunity to explain.

We should not underestimate the importance of the facilities in Leixlip for the local economy. This is aid for a mobile manufacturing project, which will maintain a large number of jobs in the region for seven years, but will not create any new employment. To be quite frank, Ireland is an example that proves how important the European Union and our policy to stimulate the economy is.

However, in this case no new jobs would be created. There is no indication that the project would lead to a transfer of any significant part of the company’s research and development base to Europe from the US, for example, or would develop other synergies or spillover effects, which would in turn contribute to innovation in Europe, going beyond the specific manufacturing operations concerned. This is a pure manufacturing project for the large-scale production of microchips that will help Intel to maintain its position as a leader in the relevant market. It was exactly the combination of those points and arguments that led us to think what we were thinking until the Irish Government withdrew the notification.

 
  
MPphoto
 
 

  Doyle (PPE-DE). I listened with interest to the Commissioner’s reply to my colleague Gay Mitchell on this issue, in particular taken together with Question 45, which dealt with the EUR 6 billion of state aid by the British Government for the restructuring of British Energy. Are extra jobs going to be created there?

I should like to reiterate the point that Mr Mitchell just made. The loss of this money to Intel, or the withdrawal of state aid by the Irish Government, will not benefit any other EU Member State at all. There is no question of the investment going elsewhere in Europe, so the logic is lost on us in terms of the various points you made. I look forward to hearing your reply.

 
  
MPphoto
 
 

  Kroes, Member of the Commission. We are talking about different types of aid which are not comparable. I do not see the logic in saying that if we could not move an activity to another part of the European Union then aid should be allowed. We have to be consistent in accordance with our rules. Only with a consistent policy on state aid, whereby people can expect reliability and can be assured that there are no differing measures, can we face not only you as a Member of Parliament, but also the outside world and the people involved in the case.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin.

Anfrage Nr. 48 von Glyn Ford (H-0269/05)

Betrifft: Eintrittskarten für die Fußballweltmeisterschaft

Von einem Bewohner meines Wahlkreises wurde ich auf das lächerliche System für den Erwerb von Eintrittskarten zur Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland hingewiesen.

Für den Kauf von Tickets wird offensichtlich nur die Zahlung mit Kreditkarte (MasterCard), eine Lastschrift von einem deutschen Bankkonto oder eine internationale Banküberweisung mit einem ganz erheblichen Aufschlag von 25 Pfund Sterling oder mehr bei jeder Euro-Überweisung für den Kauf einer Eintrittskarte im Wert von 35 €, wodurch sich der Preis mehr als verdoppelt, akzeptiert. Wird die Kommission eventuell gegen diejenigen Unternehmen vorgehen, die keine einfachen Angaben dazu machen, wie eine Überweisung zum selben Preis wie Überweisungen innerhalb eines Mitgliedstaates vorgenommen werden kann, wie dies in der Verordnung (EG) 2560/2001(2) vorgesehen ist? Stimmt die Kommission ferner der Auffassung zu, dass die Beschränkung auf ein Kreditkartenunternehmen einen flagranten Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln der EU darstellt? Würde die Kommission auch erwägen, gegen die für dieses Debakel verantwortlichen Personen vorzugehen?

 
  
MPphoto
 
 

  Kroes, Member of the Commission. The Commission is examining the ticket sale arrangements for the 2006 World Cup under EU competition rules following a recent complaint filed by the UK consumer organisation ‘Which?’ against FIFA, the German Football Federation and MasterCard, but I am sure this information has also arrived on the honourable Member’s desk.

During the first four sales periods, consumers who do not have a German bank account can pay for tickets by using MasterCard products or by making an international bank transfer. The issue of MasterCard exclusivity and bank transfer fees for making international bank transfers raised by the honourable Member are also part of the complaint that the Commission is currently examining with the required urgency.

First all the relevant facts need to be established and examined under the relevant EU competition provisions before the Commission can take a position. If, at the end of the examination, the Commission were to conclude that there was an infringement, the Commission could take appropriate action, for instance ordering the arrangements to be stopped, and fine the company or companies that have breached EU competition law.

As regards Regulation (EC) No 2560/2001 on cross-border payments in euro, it establishes that cross-border transfers in euro up to the amount of EUR 12 500 until 31 December 2005 shall be at the same price as national transfers in euro. For countries outside the eurozone, this price can be very high: a transfer in euro in the UK currently costs more than EUR 20. The Commission regrets that on 14 March 2005 FIFA issued a press release which gave an incorrect interpretation of this regulation.

 
  
MPphoto
 
 

  Ford (PSE). Thank you very much for your answer, Commissioner. I would be grateful to learn exactly what action you plan to take and how quickly, because clearly time is not on our side.

You may recall that we had similar problems with the sales of tickets by the French football authorities during the World Cup held in France. A number of MEP colleagues, including me, took them to the European Court of Justice; the eventual result of which was that the Commission intervened and they were fined EUR 500 on the basis that they had contravened European Union regulations.

I wonder if you can assure us that, allowing for the fact that the German football authorities were aware of what had happened to their French counterparts, any fine in this case will be several orders of magnitude higher? You may even reach the stage of asking them to redo the whole thing.

It is plainly ludicrous for one organisation to be able to pre-empt who can buy tickets and at what price.

 
  
MPphoto
 
 

  Kroes, Member of the Commission. Firstly, we have to look at all the relevant facts. They need to be established in order to conclude whether the arrangement in question constitutes an infringement of EU competition law. Any arrangement needs to be examined in its economic and factual context. Incidentally, in my opinion, fines should not be pocket money.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin.

Anfrage Nr. 49 von Dimitrios Papadimoulis (H-0163/05)

Betrifft: Entsorgung giftiger und gefährlicher Abfälle in Griechenland

In Griechenland gibt es nur spärliche Informationen über die Entsorgung giftiger und gefährlicher Abfälle einschließlich Klinikabfällen, ungeachtet der Gefahr für die öffentliche Gesundheit und die Umwelt.

Da gegen die Richtlinie 91/689/EWG(3) (Artikel 8 Absatz 3) verstoßen wird und bereits ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 13. Juni 2002 (Rechtssache C-33/01) ergangen ist, wird die Kommission gebeten mitzuteilen, ob Griechenland Tabellen oder Kriterien aufgestellt hat, auf deren Grundlage Abfälle für eine bestimmte Kategorie von Deponien zugelassen sind, und wenn ja, ob und wann diese Daten der Kommission übermittelt worden sind. Ist der Kommission bekannt, welche Mengen an giftigen und gefährlichen Abfällen in Griechenland jährlich produziert werden, wo sie endgültig hingelangen, ob sie vorübergehend gelagert, verbrannt, auf Deponien verbracht, oder zur endgültigen Entsorgung in andere Länder – und wenn ja, in welche – exportiert werden? Hat Griechenland das oben genannte Urteil des EuGH umgesetzt, und wenn nein, gedenkt die Kommission gemäß Artikel 228 Absatz 2 des EG-Vertrags erneut vor dem Europäischen Gerichtshof gegen Griechenland zu klagen und gleichzeitig eine Geldbuße zu verhängen?

 
  
MPphoto
 
 

  Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. Ο αξιότιμος κ. βουλευτής θίγει διάφορα ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για τα επικίνδυνα απόβλητα στην Ελλάδα. Θα απαντήσω σε ένα προς ένα από αυτά τα ζητήματα.

Σχετικά με τα κριτήρια για την αποδοχή των αποβλήτων στις διάφορες κατηγορίες χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, οι διαδικασίες και τα μέτρα για την αποδοχή αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής, όπως κατ' ευφημισμόν λέγονται στα Ελληνικά, καθορίζονται κυρίως στη διυπουργική απόφαση 29407/3508 του 2002, με την οποία μεταφέρεται στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Όλα τα ελληνικά νομοθετήματα για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων ανακοινώνονται στην Επιτροπή αμέσως μετά την έκδοσή τους. Τον Ιούλιο του 2004 η απόφαση του Συμβουλίου 2003/33, με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής, στις χωματερές, άρχισε να ισχύει. Τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόσουν μέχρι τις 16 Ιουλίου 2005 τα κριτήρια που παρατίθενται στο τμήμα ΙΙ του παραρτήματος της εν λόγω απόφασης. Η Ελλάδα ακόμη δεν έχει κοινοποιήσει τα τυχόν πρόσθετα μέτρα συμμόρφωσης προς την απόφαση αυτή.

Η δεύτερη ερώτηση είναι σχετική με τις πληροφορίες για τα παραγόμενα ετησίως στην Ελλάδα επικίνδυνα απόβλητα. Στο πλαίσιο της υποβολής εκθέσεων για την εφαρμογή της οδηγίας για τα επικίνδυνα απόβλητα, οι ελληνικές αρχές διαβιβάζουν πληροφορίες για τις ετησίως παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων και για τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά τη διάθεση ή την ανάκτησή τους. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, για το διάστημα 1998-2003, η κατά μέσο όρο ετήσια παραγόμενη ποσότητα επικίνδυνων αποβλήτων ανερχόταν σε 363.400 τόνους. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών, τα 2/3 περίπου των παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων, αποθηκεύονται προσωρινά πριν από την οριστική διάθεση ή ανάκτησή τους. Υπάρχουν και λεπτομερέστερα στοιχεία στη διάθεση του κ. βουλευτή, αν ενδιαφέρεται.

Τέλος, σχετικά με τη μη συμμόρφωση προς τη δικαστική απόφαση της 13ης Ιουνίου 2002, στο άρθρο 8, παράγραφος 3, της οδηγίας 91/689 προβλέπεται ιδιαίτερη υποχρέωση υποβολής εκθέσεων. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται στα κράτη μέλη να αποστέλλουν στην Επιτροπή πληροφορίες για κάθε μονάδα ή επιχείρηση ή εγκατάσταση, η οποία ασχολείται με τη διάθεση και ανάκτηση επικίνδυνων αποβλήτων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην απόφασή του της 13ης Ιουνίου του 2002 απεφάνθη ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν ανταποκρινόταν στις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της ανωτέρω διατάξεως. Επειδή στην Επιτροπή εστάλησαν ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η Ελλάδα για να συμμορφωθεί προς την απόφαση του Δικαστηρίου, η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 228 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Απαντώντας στην επίσημη προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής, οι ελληνικές αρχές έστειλαν πληροφορίες, οι οποίες είναι διαθέσιμες και απαιτούνται βάσει του άρθρου 8, οι οποίες εξετάζονται ώστε να εκτιμηθεί κατά πόσον η Ελλάδα έχει συμμορφωθεί προς την προαναφερόμενη απόφαση του Δικαστηρίου. Εάν οι πληροφορίες που έχουν διαβιβασθεί κριθούν μη ικανοποιητικές, η Επιτροπή θα αναγκασθεί να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 228, παράγραφος 2, της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Παπαδημούλης (GUE/NGL). Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για την απάντηση, αλλά επιτρέψτε μου να επιμείνω. Πριν από έναν ακριβώς χρόνο, η Επιτροπή, απαντώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μίλησε για 230.000 τόνους επικίνδυνων και ανεξέλεγκτων αποβλήτων στην Ελλάδα. Με δεδομένο ότι η αρμόδια υπηρεσία επιθεωρητών περιβάλλοντος κάνει λόγο στην έκθεσή της για πλήρη ανυπαρξία σχετικών ελέγχων, σας ερωτώ συγκεκριμένα:

Πρώτον, στο χρόνο που πέρασε καταγράφηκαν από την Επιτροπή συγκεκριμένα βήματα από τις ελληνικές αρχές;

Δεύτερον, σε ποιες νομικές ενέργειες σκοπεύετε να προχωρήσετε, προκειμένου οι αρχές της κοινής μας πατρίδας να συμμορφωθούν επιτέλους με την κοινοτική νομοθεσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. Νομίζω ότι είπα ότι έχουμε κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 228 και έχουμε λάβει την απάντηση της Ελληνικής Κυβέρνησης, την οποία μελετούμε.

Όσο για τις ποσότητες, εγώ σας είπα ακόμη περισσότερες. Το 1998 οι ποσότητες ανέρχονταν σε 379.000 τόνους αποβλήτων, το 1999 σε 376.000, το 2000 σε 391.000 και περίπου σε αυτά τα επίπεδα είναι μέχρι το 2003. Μέχρι τότε έχουμε στοιχεία. Δεν έχουμε για μετά το 2003. Από αυτές τις ποσότητες περίπου το 60%, ποσοστό το οποίο αυξάνεται (το 2003 ήταν περίπου 80%), παραμένει αποθηκευμένο σε προσωρινούς χώρους. Βεβαίως, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία, εάν παραμείνουν προσωρινά αποθηκευμένα πάνω από ένα χρόνο τα απόβλητα, τότε ο χώρος αυτός πρέπει να χαρακτηρισθεί χωματερή (χώρος υγειονομικής ταφής) και να τηρεί τις σχετικές προϋποθέσεις, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στην περίπτωση των ελληνικών αρχών, και γι' αυτό, όπως σας είπα, έχουν κινηθεί οι σχετικές διαδικασίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin.

Anfrage Nr. 50 von Mairead McGuinness (H-0173/05)

Betrifft: Einhaltung der Nitrat-Richtlinie

Die Nitrat-Richtlinie 91/676/EWG(4) ist seit über zehn Jahren in Kraft, ihre Umsetzung ist jedoch für die Mitgliedstaaten schwierig.

Kann die Kommission darlegen, wie die Nitrat-Richtlinie in den Mitgliedstaaten umgesetzt wird, inwieweit sie eingehalten wird, und welche Schwierigkeiten bei der Umsetzung festgestellt wurden? Kann die Kommission speziell ihren Standpunkt zum jüngsten Aktionsplan Irlands darlegen, der darauf abzielt, die Verpflichtungen Irlands hinsichtlich dieser Richtlinie zu erfüllen?

 
  
MPphoto
 
 

  Dimas, Member of the Commission. The Commission adopted the second report on the implementation of the Nitrates Directive in 2002. It indicated that at that stage significant progress had been made by Member States in this area. In recent years that progress has been maintained. All Member States have by now established water monitoring networks. All have either designated nitrate-vulnerable zones and established action programmes for those zones, or made use of the possibility given by the directive to establish an action programme for the whole territory.

Ireland is among a group of Member States that took this option. Nitrate-vulnerable zones, including whole territories, accounted for about 38% of the total European Union of 15 in 2000. Since then the percentage has increased because of the designation of new vulnerable zones in Sweden, the United Kingdom, Belgium, Greece, Spain and Italy and because of the territorial approach chosen by Ireland.

Member States are also upgrading and further developing their action programmes as they realise that, in order to improve water quality, strong and fully applicable action programmes are necessary. Similar progress has been taking place in the new Member States. They have fulfilled the commitment set out in the Accession Treaty and by the date of accession had designated nitrate-vulnerable zones, established action programmes and adopted codes of good agricultural practice. The Commission is currently examining the quality of these designations and action programmes.

Despite that progress, it may take years before we see a considerable improvement in water quality. There is a time lag between action and results. However, the trend seems positive as encouraging signs are already emerging in some countries.

The Commission is fully committed to ensuring that the Nitrates Directive is correctly implemented in Member States by using all the tools at its disposal. That clearly includes the launch of infringement proceedings against Member States that do not correctly implement the different steps required by the directive.

An infringement procedure is currently open against Ireland. Following the ruling of the European Court of Justice of 11 March 2003, the Irish authorities officially submitted to the Commission the action programme established according to Article 5 of the directive. The Commission considers the Irish action programme not fully compliant with the directive on several issues, which were indicated in detail in the letter of formal notice sent to Ireland at the end of 2004. A reply is still awaited.

 
  
MPphoto
 
 

  McGuinness (PPE-DE). I would like to ask you, Commissioner, to clarify something for me. In relation to the issue of positive trends in water quality, you said that it would take some years to see considerable improvement. There are concerns that if you do not see considerable improvement, as you say, stricter rules will be enforced in relation to agriculture. Could you please comment on that?

Could you also outline what the infringement procedure means in terms of actual fines or what penalties farmers might suffer as a result of Ireland not having a proper action plan? In addition, can you outline the specific issues that the Commission is concerned about in relation to Ireland?

 
  
MPphoto
 
 

  Dimas, Member of the Commission. You should know that the Commission considers the issue of nitrates to be very important for certain countries. About 20% of Europe’s groundwater has an excessive nitrate concentration and the same problem affects at least 30-40% of rivers and lakes. In many countries we have an influx of nitrogen to coastal waters which, in certain areas, could be very important for the coastal waters and seas. Agriculture is responsible for about 50-80% of the nitrogen input to water in the European Union.

Ireland was in compliance with neither the submission of the action plan, nor the designation of the vulnerable areas, and it did not specify which waters were polluted. It complied with the designation of the whole of the territory as a vulnerable area, but the action plan it sent is not satisfactory and as a result we have taken Ireland to court. Ireland sent an answer on 22 December and we replied, also on 22 December, giving the Irish authorities three months to respond. Ireland asked for a one-month extension, and the deadline ends on 22 April. We are therefore waiting to see its answers to particular issues we raised.

Concerning farmers, there is a big problem and there are questions of whether a derogation would be requested for certain areas. In order to have a derogation there has to be an action plan that is acceptable to the Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Allister (NI). Northern Ireland’s farmers are also having great difficulty in meeting the requirements of this directive. I have two questions. Although it is a small region, is there any reason why it should not have different closed periods according to the soil and climatic conditions in different areas, just as the Republic of Ireland’s proposal puts forward three different closed periods for three different zones?

Secondly, the Northern Ireland Office says that it has sought the Commission’s approval for 60% grant aid on capital works necessary on farms. Can you indicate whether and when we can expect approval of that application?

 
  
MPphoto
 
 

  Dimas, Member of the Commission. Closed periods should be the same in areas with the same climate conditions. I know that there are problems in certain areas. There is debate as to whether muck spreading should take place during January or even February. The Farmers Association has requested that it should take place from March onwards. However, it depends on the area of Ireland and on the climatic conditions of each of these areas.

 
  
MPphoto
 
 

  De Rossa (PSE). Could I ask the Commissioner, in view of the fact that this directive is now 14 years old, whether the level of nitrates found in Irish drinking water has increased or decreased over that period? How much longer is the Commission going to sit on its hands and allow blatant breaches of this directive, not just in Ireland but in other countries as well?

 
  
MPphoto
 
 

  Dimas, Member of the Commission. The Commission does not plan to propose amendments to the Nitrates Directive, as it is convinced that its full implementation is crucial to reduce the impact of nutrients from agricultural sources on European waters.

We are fully committed to ensuring that the Nitrates Directive will be correctly implemented in the Member States with a set of actions including, as I mentioned before, legal pressure through infringement procedures for Member States that do not implement the different steps of the directive.

Significant steps have been taken by the Commission to support a better knowledge of the pressures on the environmental status of European waters through regular monitoring; reporting exercises; exchange of technical information and best practices with regard to agriculture and their impact on nutrient losses; and tools for measuring, modelling and forecasting their impact on water quality.

A relevant contribution to the implementation of the Nitrates Directive has also been made by including this directive in the codes of practice underpinning rural development since 2000 and, from 2005 onwards, under cross-compliance with direct payments to producers according to the new agricultural policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Die Anfragen Nr. 51 bis 58 werden schriftlich beantwortet.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin.

Anfrage Nr. 59 von Bernd Posselt (H-0178/05)

Betrifft: Status des Kosovo

Welche Vorbereitungen trifft die Kommission, um an der Lösung der Statusfrage des Kosovo mitzuwirken? Hält sie eine europäische Zivilverwaltung EUMIG im Kosovo für denkbar und wünschenswert?

 
  
MPphoto
 
 

  Rehn, Member of the Commission. Until the resolution of its final status, the Commission is making all efforts to keep Kosovo firmly anchored in the Stabilisation and Association process under the auspices of the United Nations Security Council Resolution 1244. The Commission believes it is important that Kosovo participate fully in this process on the basis of its own merits. It would indeed be detrimental for the security of Europe if Kosovo becomes a black hole in a region which is otherwise progressing towards European Union pre-accession and later accession.

The Commission supports the provisional institutions of self-government in making progress in the implementation of the priority standards related to the rule of law and multiethnicity before the review date of mid-2005. The Commission has included the standards as the main priorities in the European Partnership for Kosovo. We provide over EUR 125 million in CARDS assistance programmes. We continue to support Kosovo through the SAP Tracking mechanism by giving policy advice and assistance to counterbalance the perception that once the status talks start, standards will no longer be necessary. They will be even more important once the status talks start.

The Commission is committed to promoting the EU perspective of Kosovo, since, regardless of its future status, Kosovo is and will remain in Europe. In this context, we have set up a liaison office in Pristina that works together with the representative of the High Representative, as well as the European Agency for Reconstruction and the EU Member States.

Furthermore, the Commission is preparing a communication to the Council on enhancing the European perspective of Kosovo. This communication will be a contribution to the joint work of the Commission and the High Representative and the presidency, as invited by the General Affairs and External Relations Council in February to focus on the future contribution of the EU to the efforts of the international community in Kosovo.

The Commission will work closely with Mr Javier Solana and the Luxembourg EU presidency on the scope of the EU’s future role in Kosovo after UNMIK. Personally, I do not foresee that the EU will govern Kosovo as the successor to UNMIK, as this would contradict our policy of building capacity and sustainability in partner countries with whom we hope one day to negotiate. The scope of EU involvement in the future needs to be examined very carefully in view of its important political and financial implications.

 
  
MPphoto
 
 

  Posselt (PPE-DE). Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Danke für die sehr gute und ausführliche Antwort. Zwei konkrete Anmerkungen: Erstens: Bei 70% Arbeitslosigkeit lassen sich Standards natürlich schwer erreichen. Ist eine Festlegung eines zumindest mittelfristig zu erreichenden Status nicht die Voraussetzung dafür, dass auch Standards erreicht werden können? Es muss also zumindest eine Perspektive des Status in diesem Jahr festgelegt werden.

Zweitens: Eine europäische Verwaltung wird natürlich von den Menschen im Kosovo sehr stark gewünscht, weil sie eine Verwaltung wollen, die sich an europäischen Maßstäben orientiert.

 
  
MPphoto
 
 

  Rehn, Member of the Commission. I share the concern of the honourable Member about the high level of unemployment in Kosovo. It is detrimental that the province has developed unemployment that, on the basis of some statistics, is about 50%, but on the basis of other statistics is even higher. Therefore, it is indispensable that we continue to support Kosovo with our financial assistance. It is also vital that the provisional institutions of self-government in Kosovo be given support under UNMIK Pillar 4, which the EU supports, in order to make headway as regards economic reform, including privatisation.

In general, the settlement is needed sooner rather than later as the demographic pressure in Kosovo makes its economic recovery a very difficult task in the absence of a clear legally defined and internationally recognised framework.

As regards the future role of the Union, the idea that the European Union would replace the United Nations in a leading executive role would be problematic. We support the idea of a streamlined UN mission handing over as much responsibility as possible to empower the local authorities that should, as much as possible, be our direct interlocutors in the future.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin.

Anfrage Nr. 60 von David Martin (H-0187/05)

Betrifft: Reform der Justiz in Bulgarien

Ist die Kommission der Auffassung, dass bei der Reform der Justiz in Bulgarien ausreichende Fortschritte erzielt wurden, damit Bulgarien 2007 Mitglied werden kann?

 
  
MPphoto
 
 

  Rehn, Member of the Commission. The accession negotiations on Chapter 24 were closed on the basis of a considerable number of commitments being undertaken by the Bulgarian Government.

The continued reform of the judicial system stands out as the overarching priority for Bulgaria in its preparations for accession. Clear steps for the reform of the judiciary have been agreed in the accession negotiations. The commitments undertaken must be fully respected.

Important challenges lie ahead, notably as regards the adoption of the new penal procedure code, making the entire pre-trial investigation phase simpler and corresponding to EU best practices. This requires a clear consensus of all parties involved, including the political parties.

Finally, the overall working conditions, the need for enhancing specialisation of judges and prosecutors, the appointment procedures, access to legal aid in practice, and other commitments from the accession negotiations will need to be addressed. Apart from political will, sufficient budgetary resources are also needed to meet these criteria.

In this context, the Bulgarian authorities should now make every effort to ensure the completion of the reform, especially with regard to the pre-trial phase. This is indispensable to ensure that Bulgaria has the legal means and resources to fully apply the rule of law and requirements of membership.

It seems as though the preparation for this reform is taking more time than was initially expected. The Bulgarian authorities have nevertheless reiterated their commitment to a new draft penal procedures code to be adopted by the Council of Ministers on 15 May. I am reasonably confident that this commitment will be respected, as this is indispensable for Bulgaria to meet its commitments from the negotiations.

The Commission will keep a close watch on this area through intensified monitoring, to get sufficient assurances that progress continues after the closure of negotiations and that the country will be effectively ready for membership in 2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin, David (PSE). Thank you very much, Commissioner, for that very clear and useful answer. You have put your finger on all the problems. It is clear that the present government recognises the need for judicial reform. But the question still remains: is the political will for delivering that reform more widely shared within Bulgaria? I am pleased to hear that the Commission is going to keep an eye on this.

On a related matter, you mentioned the issue of funding. Will the Commission give support for the retraining of the judiciary to help Bulgaria prepare for membership in 2007?

 
  
MPphoto
 
 

  Rehn, Member of the Commission. I agree with Mr Martin that consensus behind the political will is extremely important and, on the basis of my recent visit to Sofia, I noted the cross-party consensus supporting this objective.

All the parties also confirmed that, regardless of the forthcoming elections, they are willing to work before and after the elections towards achieving this objective, even if that would mean cancelling part of the summer or autumn holidays. This is clearly a priority of such magnitude for Bulgaria that there is a broad political will.

As regards the finance for the retraining of judges, we are already engaged in supporting Bulgaria in its institution-building exercise and we are willing to consider this option if our previous commitments are insufficient. Of course, meeting these criteria is mainly in the hands of the Bulgarian Government itself.

 
  
MPphoto
 
 

  Μπεγλίτης (PSE). Κυρία Πρόεδρε, σε συνέχεια της ερώτησης του αγαπητού συναδέλφου θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Επίτροπο:

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι υπήρχαν μια σειρά προγραμμάτων που χρηματοδοτούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο αυτού που ονομάζουμε Twinning Projects με τα υποψήφια προς ένταξη κράτη. Αυτά τα προγράμματα αδελφοποίησης θα συνεχιστούν; Θα συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρηματοδοτεί τα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τόσο τη Βουλγαρία όσο και τη Ρουμανία για το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την ένταξη των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

 
  
MPphoto
 
 

  Rehn, Member of the Commission. As you quite rightly said, we are currently financing twinning programmes with Bulgaria and Romania. In my view these have been one of the most efficient tools of technology transfer in institution-building and reinforcing administrative capacity. It is our intention to continue these programmes with Bulgaria and Romania, as well as when we start negotiations with Turkey, and once we make further progress with the countries in the Western Balkans.

In my view, twinning provides one of the best tools for providing know-how and transferring institutional knowledge to the candidate countries and potential candidate countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin.

Anfrage Nr. 61 von Anna Hedh (H-0210/05)

Betrifft: Das Recht türkischer Frauen auf Arbeit

Nachdem für die künftigen Verhandlungen über die EU-Mitgliedschaft der Türkei grünes Licht gegeben wurde, bieten die Statistiken über die Beschäftigungszahlen von Frauen in der Türkei Anlass zur Besorgnis. Nur 10% der türkischen Frauen gehen einer Erwerbstätigkeit nach. Die Sozialdemokraten haben die Frage des Rechts von Frauen auf Arbeit schon immer als äußerst wichtig für ein hohes Maß an Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau erachtet. Frauen, die erwerbstätig sind, haben gute Voraussetzungen für ein selbständiges Leben und sind für ihren Lebensunterhalt nicht auf die Familie angewiesen. Diese Frage wurde auch im Rahmen der Lissabon-Strategie hervorgehoben, deren Ziel unter anderem darin besteht, die Beschäftigung von Frauen in der EU bis 2010 auf 60% zu erhöhen. Angesichts der Kriterien von Koppenhagen, denen zufolge alle Beitrittsländer in der Lage sein sollen, die politischen, wirtschaftlichen und währungspolitischen Ziele der Union zu erreichen, wird die Kommission um Mitteilung darüber ersucht, ob die Frage der Berufstätigkeit von Frauen in den bevorstehenden Beitrittsverhandlungen mit der Türkei als prioritäre Frage zur Sprache gebracht werden wird?

 
  
MPphoto
 
 

  Rehn, Member of the Commission. In its regular reports and bilateral contacts with the Turkish authorities, the Commission has consistently highlighted the low rate of participation of women in the official labour market as a serious problem inhibiting the economic emancipation of women, and as a constraint on the economic potential of Turkey.

In addition, gender equality, and particularly equal treatment in employment between persons irrespective of gender, is part of the Community acquis in the area of employment and social policy. Therefore, the Commission closely monitors Turkey’s alignment with the requirements of EU legislation and its practical implementation.

However, despite the determination shown by the government and a number of positive measures, limited progress has been made on the adoption of legislation aimed at guaranteeing the effective prohibition of discrimination in employment. During negotiations on the relevant chapters of the Community acquis, this matter will be followed very closely and considered a priority issue.

 
  
MPphoto
 
 

  Hedkvist Petersen (PSE), ersättare för frågeställaren. Fru talman! Tack kommissionären för detta mycket, mycket intressanta och genomgripande svaret.

Kvinnornas situation i Turkiet är viktig och jag skulle vilja ta upp en annan fråga i samband med medlemskapsförhandlingarna. Det genomfördes ju en stor kvinnodemonstration i Turkiet inför internationella kvinnodagen den 8 mars. Den slogs ner brutalt av polisen. Dessa poliser avstängdes omedelbart och Turkiets ambassadör i Bryssel har varit och berättat om detta i Europaparlamentet och förklarat vad landet gör. Eftersom detta är oförenligt med de krav vi ställer på ett land som skall föra medlemsförhandlingar med EU undrar jag om kommissionär Rehn vet om Turkiet har vidtagit ytterligare åtgärder inom rättsväsendet efter denna polisbrutalitet?

 
  
MPphoto
 
 

  Rehn, Member of the Commission. That was one of the key issues when the EU-Turkey ministerial troika met in Ankara on 7 March. By coincidence, we held our troika meeting the day after the demonstration to which you referred. Once we saw what had happened and had obtained information, we issued a clear statement on behalf of the European Union, together with the Luxembourg presidency and the forthcoming UK presidency, in which we condemned all violence in demonstrations. We also condemned the disproportionate use of force, which was clearly being used in the treatment of the mainly female and young demonstrators in Istanbul.

Foreign Minister Gul said in our troika meeting that he regretted the events and that the government will conduct an investigation into what happened, how and why.

Three investigations are currently being carried out in Turkey: one by the police, one by the Ministry of the Interior and the third one by the Turkish Grand National Assembly. We are closely following them. Once the investigations are complete, we will have them at our disposal. In the meantime Turkey has suspended six policemen because of the events in Istanbul on 7 March.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin.

Anfrage Nr. 62 von Panagiotis Beglitis (H-0213/05)

Betrifft: Bau und Betrieb von drei Kernkraftwerken in der Türkei

In einem kürzlich erschienenen Artikel der türkischen Tageszeitung „Radikal“ wird über das Energieprogramm der Türkei und die Absicht der türkischen Regierung berichtet, drei Kernkraftwerke zu bauen, die 2012 ihren Betrieb aufnehmen sollen, wobei zunächst das in der Region von Konya geplante Kraftwerk errichtet werden soll. Diese Information schafft, falls sie sich bestätigten sollte, neue Fakten im Großraum des Mittelmeeres und führt zu verständlicher Besorgnis bei den Nachbarländern und -völkern, und insbesondere Griechenland und seiner Inselregionen, die in der Nähe der ausgewählten Standorte der Kernkraftwerke liegen. Denn berücksichtigt man die starke Erdbebengefährdung der Türkei, so kann der Bau von Kernkraftwerken albtraumhafte Dimensionen nicht nur für die Umwelt, sondern auch für das Leben von Millionen Menschen im östlichen Mittelmeer annehmen.

Ist die Kommission auf Grund ihrer ständigen Kontakte mit den türkischen Behörden im Besitz dieser Informationen? Wenn ja, welche Maßnahmen hat sie getroffen oder gedenkt sie zu treffen, um ein derartiges Programm zu verhindern? Wie gedenkt sie ganz allgemein das Thema der Kernenergieerzeugung in der Türkei im Rahmen der Beitrittsverhandlungen nach Oktober 2005 zu behandeln?

 
  
MPphoto
 
 

  Rehn, Member of the Commission. I would very much like to respond to the question of Cyprus, but I can do that next time.

The Commission is aware that the option to use nuclear energy has been under consideration in Turkey for many years, since 1965. We have informed Parliament on this issue on several occasions. At this point, Turkey does not operate any nuclear power plant, nor has a licence been issued for the construction of any such plant.

The Commission recalls that under the Treaties, each Member State is free to use the energy sources of its choice. Currently, roughly half of all Member States use nuclear energy. Consequently, the decision to use or not to use nuclear power has never been the subject of any accession negotiations. However, as you may recall, in the previous enlargement round, the EU insisted on the need for a high level of nuclear safety in candidate countries operating nuclear plants, and substantial parts of the pre-accession strategy have been devoted to this aim. In certain cases, the EU has even demanded the early closure of old nuclear plants or nuclear reactors which had been identified by the international community as non-upgradeable at reasonable cost.

If Turkey is going to generate nuclear energy, it will obviously have to ensure a high level of nuclear safety as well. As a candidate country, Turkey will also be expected to comply with the Euratom acquis on nuclear safeguards and radiation protection, as well as the Directive on Environmental Impact Assessments. This includes transboundary consultation with Member States. Under the International Convention of Nuclear Safety, of which the European Atomic Energy Community is a contracting party, Turkey already has an obligation to consult neighbouring countries on proposed nuclear installations.

Several potential sites have been named in the past in Turkey, while only one site has received a licence. Studies for up to three other possible sites have recently been included in the investment plans of the Ministry of Energy. The Commission has followed with interest the situation as it has evolved, and in particular the evaluation of relevant seismic conditions. It is clear that any nuclear power plant would have to be designed and built in a manner allowing it to withstand any potential seismic event and thus guarantee the necessary level of safety under all conditions.

 
  
MPphoto
 
 

  Μπεγλίτης (PSE). Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Επίτροπο για την ολοκληρωμένη απάντηση που έδωσε. Ακριβώς γι' αυτό έθεσα την ερώτηση αυτή, για να ζητήσω δηλαδή από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά αυτό το κρίσιμο ζήτημα, ένα κρίσιμο ζήτημα για το περιβάλλον της περιοχής, το οποίο προκαλεί ιδιαίτερες ανησυχίες στους γειτονικούς λαούς και στην Ελλάδα. Θα ήθελα από τον κ. Επίτροπο να παρακολουθήσει από κοντά το ζήτημα αυτό κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Δεν αμφισβητώ το δικαίωμα μιας χώρας να εγκαθιστά πυρηνικά εργοστάσια. Το ζήτημα είναι, πρώτον, ο υψηλός βαθμός ασφάλειας και, δεύτερον, να εγγυηθούμε όλοι - και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ότι η πυρηνική ενέργεια θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς και όχι για στρατιωτικούς σκοπούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Rehn, Member of the Commission. I completely agree with the honourable Member and take his point. We shall pay particular attention to this issue. You are right that we cannot, on the basis of our own Treaty, question a potential Member State’s right to have recourse to nuclear energy if it plans and builds a nuclear energy plant on the basis of all the rules and regulations and respects nuclear security. But in any case nuclear security will be a core issue, especially if there is a reason to focus on that issue. Turkey is not yet at the construction stage. It is at the planning stage.

 
  
MPphoto
 
 

  Matsakis (ALDE). Just a suggestion, Madam President: would it be possible, in order for this session to be more efficient in terms of time, to plan ahead so that we know which questions will be answered? That way we do not have to wait for an hour and a half and then not have the question answered. For example, there could be a time constraint on the answers as well as on the questions.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Wir haben einen genau vorgeschriebenen Zeitrahmen und eine Dreiteilung der Fragestunde. Wenn die Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit der Nachfrage nutzen, kann ich natürlich diese Möglichkeit nicht einfach unterbinden. Dadurch verschieben sich dann Zeiten und auch die Möglichkeit, innerhalb einer bestimmten Frist Fragen zu behandeln. Es tut mir sehr leid, wir sind aber inzwischen zehn Minuten über der Zeit. Die noch ausstehenden Fragen 63 bis 104 werden schriftlich beantwortet.

Die Fragestunde ist geschlossen.

(Die Sitzung wird um 19.40 Uhr unterbrochen und um 21.00 Uhr wieder aufgenommen.)

 
  
  

VORSITZ: DAGMAR ROTH-BEHRENDT
Vizepräsidentin

 
  

(1) ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1
(2) ABl. L 344 vom 28.12.2001, S. 13.
(3) ABl. L 377 vom 31.12.1991, S. 20.
(4) ABl. L 375 vom 31.12.1991, S. 1.


30. Globálna hrozba chrípkovej pandémie
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Nach der Tagesordnung folgt eine Erklärung der Kommission zur weltweiten Gefahr einer Grippepandemie.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyprianou, Member of the Commission. Madam President, I cannot say that I am happy to be here discussing this issue with you because it is not a pleasant one, but at the same time I think it is useful that we have the opportunity to exchange views and present to you what we in the Commission are planning for the future and what actions we are taking.

It is true that the influenza pandemic is a threat and, as the scientists advise, it is no longer a question of ‘if’ but ‘when’. It is overdue, it is something that happens every so many years, it should have happened already. How we deal with this is therefore a top priority, both at Community level, coordinating the Member States, but also working together with WHO, not only in Europe, but also worldwide, and with some of our partners such as the United States, which shares our concerns.

We have undertaken work in many fields. Some of it concerns, for example, measures directed at the source of human infection. We are discussing the plans of the Member States and how we can coordinate them at EU level. We are looking at vaccines and antiviral drugs and at surveillance and diagnostics in inter-connected laboratories to identify a pandemic strain. We need, of course, to identify the potential sources of this problem.

As you know, one of these potential sources is avian flu, which is a real problem. It already exists in Asia and many people have already died from it. But the main concern is that this disease has become endemic. It is not an epidemic that will simply go away; it is there, it is rooted and its eradication cannot be considered a short-term objective. We have also taken measures to try to deal with this problem. The Commission has adopted a new directive on measures for the control of avian influenza to ensure that the Member States can apply the most appropriate surveillance and control measures. In this way we hope we can reduce the risk when major outbreaks occur in the Community in the future.

We have a plan at Community level, but we also need to have national plans at Member State level. In March, together with the World Health Organization, we organised a workshop where we could discuss and exchange views on these plans. It was a useful exercise. We helped Member States to update and improve their national preparedness plans. At the same time we identified those Member States that do not yet have plans and we will help them develop such plans. This is very important because we have a plan at Community level but the actual implementation of plans is up to the Member States. We are happy to say that the response by the Member States showed that the public health services are taking this problem very seriously. We are considering how best to implement the Community plan. Its aspects include communication, isolation and vaccination, the use of drugs, restrictions on public gatherings, and information to the public.

We are planning a Europe-wide exercise, a kind of military-style exercise, that will put these plans to the test and, we hope, see how they work on a fake scenario. We intend to conduct this exercise before the next influenza season in order to test the plans and see what is lacking, what the problems are, so that we can correct the plans and coordinate them better.

A very important problem, as I am sure you are aware, is the issue of vaccines. With vaccines we have three problems. The first is the issue of actually identifying the strain, because in the case of a pandemic we expect a new strain. Then there is the issue of developing the vaccine and, just as important, of having the capacity to produce enough vaccines to cover the population in the event of a pandemic. Because the strain will be a new one, stockpiling vaccines is no solution and does not help.

We have met with representatives of the Member States and we have agreed a way of engaging the industry in a kind of public-private partnership to facilitate the rapid production of pandemic vaccines in time of need. I am optimistic that we will reach an agreement with the industry. The basic principle is that the Member States will increase their level of purchase of vaccines at this stage, so as to justify enough investment to increase the capacity of the Member States in the event of a pandemic. At the same time the Member States have pledged to redouble their efforts to stick to their vaccine recommendations, so as to achieve high uptake rates among the relevant population groups, i.e. the high-risk groups.

We, for our part, are ready to work on the drawing-up of proposals for EU recommendations that can be issued by the Council on who is to be vaccinated on public health grounds. Another possible way to increase capacity – and the industry has promised to look into this – is by converting other facilities, such as those used for veterinary medicine production, for the rapid production of vaccines in a pandemic situation.

We, the Member States, the vaccine industry and the European Medicines Agency will work together to create a favourable situation for such production, but also for a more rapid licensing procedure. Of course all these moves may not completely resolve the problem of supply of vaccines for the Member States, but they certainly make huge strides in the right direction.

A similar process has been started with the manufacturers of antivirals. It will bring the Member States and the industry together to seek a common position. I will report back to you on this as soon as we have the outline of a solution to the problem of shortages of production and stockpiling. But we encourage Member States to proceed with stockpiling and many of them, mostly the larger Member States, are already doing so. We feel that it is a process that all Member States have to engage in, because despite all the drawbacks and all the problems that may exist in regard to the effectiveness of the antivirals, it will be the first line of defence. It will be our first means of dealing with the virus, with the disease, in the event of a pandemic. We will need to have this breathing space until we manage to develop the new vaccine and increase the capacity to actually produce it, disseminate it and use it. Since antivirals will be the first line of defence, they are worth the investment, worth the effort.

Let me draw your attention to a positive development, to the decisions we took last week at the Commission, in relation to the financial perspectives. We also adopted the regulation on the solidarity fund, which will include a line relating to public health threats. The decisions fall within the context of the legislative instruments and will cover the next financial perspectives. They concern the general availability of funds for health preparedness and vaccines in case of major public health threats.

The solidarity fund will have a ceiling, a volume of about EUR 1 billion a year. We believe that it will have enough flexibility to cope with health emergencies, while it will also be able to help those Member States that meet the requirements to fund the effort of acquiring and using the vaccines in case of pandemic. I hope very much, indeed I am certain, that the European Parliament and the Council will make every effort towards a speedy agreement of this proposal.

Finally, another very important issue is early detection. As I said, it takes time to identify a new strain of virus and develop vaccines to deal with it. The sooner we manage to detect it, the easier it will be to deal with the problem and even to contain it as far as possible.

To this end we have set up a network of communication with the Member States and with the World Health Organization. However, our main instrument in this effort is the early warning and response system. Under this system Member States will inform each other and the community in case of a problem.

Let me also mention the European Centre for Disease Prevention and Control, which is becoming operational now. Of course, it will take another year or so until it can function at full capacity. When the time comes, that centre will take over and operate the early warning and response system and manage health threats of this kind.

We are concerned about the influenza pandemic. We expect it to be unprecedented if it occurs and unless we take the necessary measures. Even in an optimistic scenario, the figures given to us by scientists are very worrying, with deaths worldwide in the range of about 8 million at least. But the worst-case scenarios suggest deaths in the range of 30 million. Therefore this is now one of our top priorities; it is a major concern, and we will continue working on it and making great endeavours to put all the mechanisms and structures in place.

However, our success will depend heavily on strong political commitment and support on the part of the Council, Member States, the Commission and of course the European Parliament. I am confident that I can count on your support.

 
  
MPphoto
 
 

  Bowis, on behalf of the PPE-DE Group. Madam President, as the Commissioner has said, some countries have no plans and many countries have inadequate plans. It is therefore right that he has come here this evening to discuss this issue with us, and we welcome what he said and the plans he is making. We will certainly give him all the support we can.

Last year Europe and the world were lucky. SARS and avian flu did not develop into pandemics. In the last century we were not so lucky. In 1918, in 1957, and in 1968, with Asian flu, Spanish flu, and with Hong Kong flu, we were less lucky. A million died in each of the latter two and 50 million died in 1918, a quarter of a million in my country, the United Kingdom.

Now Dr Omi of the World Health Organization has warned that another pandemic is imminent. For months we have been calling for urgent action in Parliament to prepare for this, and yet, certainly amongst Member States, we have not seen the sense of urgency that we have looked for. For some six months or more, the United States has been stockpiling antiviral drugs and it has placed orders for four million vaccines. Italy and France have both ordered two million vaccines. Canada, Australia and Japan have all been stockpiling. As Dr Omi rightly says, although we cannot know the strain, even the existing vaccines and drugs will mitigate and protect the vulnerable, particularly children and the elderly, and key workers.

But what about the other countries? The United Kingdom is not buying any vaccines. It has announced that is not its policy. It is only planning to protect 20% of our population with antivirals. And yet London, a global hub for travel, for migration, and for disease, has inadequate plans for protection through drugs and quarantine. My fears are twofold: that the pandemic will strike first from Asia to Africa or to low-income countries ill-equipped to respond; then move rapidly on into Europe, and that panic in countries that are ill-prepared could lead to international crime and violence within the European Union, including in cities such as London where 80% of people are expected to be unprotected.

We have worked hard in Parliament, along with the Commission and Council, and passed in a single reading my report establishing the European Centre for Disease Prevention and Control. We have approved an excellent choice of director in Zsuzsanna Jakab. We now need to be assured that the first great challenge to this collaborative centre will be met in terms of rapid alert as Dr Omi says, antiviral and vaccine planning and placement, port and airport precautions and quarantine facilities. We need to work closely with the WHO, with the authorities in China, Vietnam and other affected countries in Asia, with international NGOs, with the pharmaceutical industry and with vulnerable countries in the ACP and elsewhere.

I shall be attending the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly next week. I want to take with me a message of help and support, but also assurance that Europe has taken note, is acting and will help the world protect itself from this pandemic.

 
  
MPphoto
 
 

  McAvan, on behalf of the PSE Group. Mr President, I am glad that the Commissioner is here tonight and I am glad that this issue has now been given some sense of urgency. As you said, nobody is talking about ‘if’. It is only a question of ‘when’ there will be a pandemic.

Citizens will not expect the European Union to micro-manage a pandemic, but they will expect it to add value. They know that diseases travel and they will expect the European Union quickly to put into place measures concerning people travelling and the movement of animals. We would like to hear that those measures are in place so that such arrangements could be made quickly. I would be interested to hear feedback on your planning for a real exercise. It would be useful for us to know how it goes.

On the issue of vaccines, I am pleased with what you said. We need a coordinated approach to vaccines. If we can get the pharmaceutical companies to work with Member States and the Commission we are more likely to get a quicker reaction if the pandemic breaks out. We need a prototype.

I understand that we cannot stockpile the vaccine, but I understand that it is possible to develop prototype vaccines in advance, which can then be very quickly adapted for the strain when it emerges.

Mr Bowis is right that we have a primary responsibility to our citizens to get these things right. What worries me is the impact that this will have on the poorest people on our planet. In 1918 one of the reasons why so many millions died was because so many lived in dire poverty, both in the area that is now the European Union and across the rest of the world.

Commissioner, you did not mention anything about inter-service consultations with the Development Commissioner. Is there anything that is being done in the Commission to look at aid policies for the developing countries and to make sure that the EU sees some solidarity with those countries, as well as planning for what would happen within the European Union?

 
  
MPphoto
 
 

  Maaten, namens de ALDE-Fractie. – In zekere zin hebben wij hier de verkeerde gesprekspartner voor ons zitten. Commissaris, u vraagt of wij u willen steunen. Ja van harte, want ik vind dat u de zaken heel goed aanpakt binnen de mogelijkheden die u worden geboden in het kader van de Verdragen waaraan we nu eenmaal gebonden zijn. De discussie moet eigenlijk worden gevoerd met de Raad. Hier is al eerder opgemerkt dat je bij de Raad niet het gevoel krijgt dat daar echt het idee leeft dat er een geweldige dreiging bestaat waaraan iets gedaan moet worden. Men is aan het palaveren, men is aan het praten, er wordt wat gecoördineerd, er zijn wat werkgroepen hier en daar, maar je krijgt niet de indruk dat er echt iets gebeurt.

Is dat dan zo erg? Ja, dat is in de huidige samenleving en zeker in de Europese Unie natuurlijk heel erg, want als er in één lidstaat iets verkeerd gaat, dan heeft dit consequenties voor de andere lidstaten. Dus hebben wij er allen belang bij dat het overal in de Europese Unie goed gaat. Als er ziektes uitbreken onder dieren kan de commissaris voor landbouw ogenblik verregaande actie nemen. Onmiddellijk worden straten afgesloten, er worden hele gebieden verzegeld en er gebeurt van alles. Als er zoiets onder mensen zou gebeuren, dan kunnen wij helemaal niets doen. Ik vind dat u als commissaris binnen 24 uur crisismaatregelen moet kunnen nemen als het gaat om quarantaine, als het gaat om desinfectiemaatregelen op luchthavens en bij vluchten uit bepaalde regio's, en ook als het gaat om reisbeperkingen.

Natuurlijk zou het veel beter zijn als alle lidstaten collectief, in een opwelling van solidariteit en eensgezindheid, dergelijke maatregelen op hetzelfde moment zouden nemen, maar eerlijk gezegd heb ik niet het vertrouwen dat ze dat zouden doen. Ik vind dan ook dat de ministers van Volksgezondheid u die bevoegdheden zouden moeten geven. U zegt al terecht dat het volgens de wereldgezondheidsorganisaties niet de vraag is of de pandemie uitbreekt, maar wanneer. Hun schatting was 8 miljoen doden en dat zouden er ook wel eens 30 miljoen kunnen zijn. Kinderen en 50-plussers lopen natuurlijk een groot risico, en vaccins en voldoende antivirale middelen ontbreken. Ook in dit verband is Europees ingrijpen echt belangrijk. Waar moet dat gebeuren? Misschien moet dat wel in een buurland van de Europese Unie in plaats van in de Unie zelf. Ook in dit verband vind ik dat de ministers u verregaande bevoegdheden zouden moeten geven. Tenslotte, mijn laatste opmerking. Als er reisbeperkingen worden ingesteld, wat gebeurt er dan met de vergaderingen van de Europese Raad en het Europees Parlement?

 
  
MPphoto
 
 

  Sinnott, on behalf of the IND/DEM Group. Madam President, an outbreak does not become an epidemic in a healthy society. If we are truly in danger of an epidemic, even a pandemic, in the developed world, then we should look very carefully at ourselves.

We have the wealthiest societies in the history of the world. With this, we should have the healthiest societies. Do we? No. Ever-increasing rates of chronic illness such as asthma and diabetes indicate that we are not the healthiest society. Junk food, chemicals, pollution and addictions are doing our immune systems no favours.

If these are leaving us vulnerable to an epidemic, we should do something about it. We should have our health and use our wealth to prevent an epidemic in poor countries by improving water, sanitation and nutrition: the reasons for which epidemics spread. We should be anticipating a flu outbreak in the West. We are inexcusably expecting an epidemic.

 
  
MPphoto
 
 

  Belohorská, za nezávislých poslancov. Už sme si tu vypočuli od zástupcu Komisie, a veľmi správne, že nie je otázka či, ale kedy. Treba ale povedať, že sú splnené už dva základné predpoklady pre vznik pandémie, a to, že vírus sa šíri medzi zvieratami, kde podlieha mutácii, že dokázal už nakaziť ľudí a ohroziť ich životy. Ďalším, tretím a posledným stupňom, je šírenie medzi ľuďmi. Vieme už teda, ako bola vtáčia chrípka identifikovaná: kmeň H5N1, po ďalších možných mutáciách, bol základom aj pre prípravu vakcíny. Znovu sa len potvrdzuje to, na čo som už viackrát na pôde Európskeho parlamentu upozornila. Je zlé, že zdravotnícke systémy podliehajú subsidiarite a národným štátom. Choroba nemá hraníc a práve ohrozenie pandémiou nás na to vážne upozorňuje. Je dobré, že WHO je pripravené, ale pochybujem o tom, že aj národné štáty sú pripravené na tento problém.

 
  
MPphoto
 
 

  Grossetête (PPE-DE). Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, nous sommes quelques députés ici à sérieusement nous soucier, depuis des mois, des risques de pandémie de grippe et à tirer la sonnette d'alarme car autant l'industrie pharmaceutique que le Fonds mondial pour les vaccins sont particulièrement inquiets. Nous ne disposons pas aujourd'hui des moyens nécessaires pour faire face à un tel risque car nous ne savons pas anticiper. Or, nous savons que la question n'est pas de savoir si une épidémie se déclarera un jour, mais de savoir quand elle le fera.

Vous nous avez donné un certain nombre d'explications et lorsque vous nous dites qu'il faut six mois pour développer un vaccin, je me demande si les laboratoires pharmaceutiques se donnent véritablement tous les moyens pour, d'une part, préparer les médicaments antiviraux et, d'autre part, essayer, lorsque nous aurons une cellule-souche isolée, de développer les vaccins adéquats.

L'Union européenne devrait apporter son concours financier pour, à la fois, aider au développement des vaccins et à la réalisation des études les concernant et encourager des productions en masse.

Cette participation financière serait conditionnée par une accélération des activités vaccinales des laboratoires. Aussi, l'idée d'utiliser le Fonds de solidarité paraît excellente, car il devrait également permettre d'assurer équitablement la mise à disposition de vaccins et d'impliquer les États membres.

En relation étroite avec les États membres, avons-nous d'ores et déjà prévu un plan d'urgence adéquat en cas d'épidémie? La Commission a-t-elle fait des simulations pour coordonner l'action avec les États membres afin d'éviter, d'une part, la peur panique dans les populations, de combattre les trafics qui ne manqueront pas de se créer s'il y a véritablement des risques graves, de déterminer aussi les lieux prioritaires à isoler, c'est-à-dire les endroits où appliquer des mesures de quarantaine, de répertorier les populations à vacciner en priorité et d'assurer une distribution équitable et à tous des produits?

Je souhaite également que l'on réfléchisse à un cadre garantissant l'exportation rapide et sans entraves des produits depuis les pays producteurs vers les pays non producteurs. Ce sont des réponses immédiates que nous attendons car il s'agit de prévenir une catastrophe qui serait non seulement sanitaire mais aussi économique.

 
  
MPphoto
 
 

  Attard-Montalto (PSE). Madam President, we have all been talking about ‘when’ and ‘if’. I am going to use a different word. Pandemics are not the exception, they have become almost the rule. But they do not obey any rules in themselves. They are difficult to identify before they break out and we are therefore up against an unseen problem. You have called it a problem, Commissioner, but it is more than that.

We have to use all our resources. We have to use our resources for production and our resources for research, and I would appreciate if the Commissioner could perhaps tell us more about this particular issue. The international scientific community has a role to play; and it is important to have reliable networking so that all the stakeholders can cooperate when the pandemic breaks out, because, as everybody knows, although we may try and have military exercises as an example of what may happen, it is extremely difficult to anticipate when it will break out.

 
  
MPphoto
 
 

  Gaľa (PPE-DE). Ako už bolo povedané, chrípka patrí medzi ochorenia so závažnými zdravotnými, sociálnymi, ekonomickými, ale aj obrannými a politickými následkami. Najväčším nebezpečenstvom sú však rôzne pandémie chrípky, ku ktorým dochádza, ak vznikne nový subtyp vírusu chrípky, ktorý je prenosný z človeka na človeka. Schopnosť vytvoriť nové vírusy majú iba vírusy chrípky typu A, ktoré vyvolávajú chrípku nielen u človeka, ale aj u zvierat, najmä vtákov, prasiat a koní. K vzniku nového subtypu ľudského vírusu chrípky dochádza rekombináciou medzi ľudskými a zvieracími kmeňmi chrípkových vírusov typu A v zvieracom hostiteľovi. Tým vzniká tzv. antigénny skok - „shift“. Nakoľko ľudia nie sú voči novému subtypu imúnni, dochádza k rýchlemu šíreniu ochorení, vzniku epidémií, ktoré v priebehu niekoľkých mesiacov prerastú do pandémie. WHO nedávno vyhlásila, že v súčasnosti sme k pandémii chrípky bližšie ako kedykoľvek predtým. WHO zároveň apeluje na vlády jednotlivých krajín, aby si zriadili národné komisie pre prípad pandémie chrípky, ktoré by prijali vlastné národné plány opatrení, čo sa v mojej krajine, Slovenskej republike, v rámci možností urobilo. Vakcíny predstavujú dobré preventívne riešenie, avšak majú svoje limity. Ako už naznačil pán komisár, je potrebné identifikovať vírus, vyvinúť vakcínu, zahájiť jej výrobu a uviesť ju na trh, previesť rozsiahle očkovania. Vakcína nezaberá u rozvinutého ochorenia, pretože je potrebné počkať na vytvorenie protilátok. Nemožno s ňou teda rátať v prvej vlne pandémie. Vakcína má zároveň nízku dobu expirácie, je preto potrebné myslieť na použitie antivirotík. Antivirotiká sú vhodným doplnkom vakcinácie, pretože okrem profylaktického využitia sú efektívne hlavne v liečbe už rozvinutých ochorení a sú nevyhnutné na okamžité liečebné vykrytie pandémie. Vzhľadom na výrazne dlhšiu dobu expirácie - až päť rokov - je možné sa predzásobiť v dostatočnom predstihu. Vystúpenie pána komisára Kyprianou mi dáva nádej, že veci budú monitorované a v najlepšom prípade nebudú musieť byť riešené.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyprianou, Member of the Commission. Madam President, I think we all see eye to eye on this and that is very encouraging. However, Member States have now come to realise the problem. When I went to my first Health Council as a Commissioner and I presented this problem, not all shared the concerns or the sense of urgency that existed at that moment. Sometimes that is one of the realities of life: however much we rang the alarm bell, it was not taken seriously, but when WHO rang it, it was. However, what counts is the fact that the message got through. In the ensuing meetings with ministers they showed that they had already taken steps.

Tomorrow I will be going to Paris, where the French Government is organising a conference on three major problems: Aids, cancer and influenza. We now have the commitment on the part of the Member States. It is true that we do not yet have the legal competence, but we will get it, to a certain extent, with the Constitution, because that will give the Commission, the Community and Parliament the authority to act when there is a cross-border threat to health. Therefore, we will be able to take some of the measures that Mr Maaten said I, not Mrs Fischer Boel, can take in the case of animal health. We can currently take emergency measures, but not for humans. The Constitution will at least allow us to do this.

It is right that even though we do not have the legal competence at the moment, we cannot underestimate the fact that these diseases know no borders and that there is therefore a need for coordinated action by all Member States, plus those outside the European Union. The Commission can offer this coordination and representation when we talk with countries outside the Union.

I should like to say two things on the issue of poor countries. Firstly, there was the Vietnam Conference on avian flu. The WHO, the FAO, the World Organisation for Animal Health and the European Union will deal with avian flu. For the time being it is an animal health problem but we all know that it is a major possible pandemic. We will take measures and find ways to help the countries involved. Toward the end of the year I plan to visit the area to see how we can work with those governments. My colleague, Mr Michel, is preparing a communication on this issue. It will not be the one we approved today but a new one that will also cover the issue of health threats. This is a brief reference today but there will be more coming soon.

Research on vaccines is going well. The private sector can handle the matter from that point of view. The question is about building capacity. It is an investment that has to be made by the Member States and it will be a kind of private and public partnership. It is an investment that will also be of benefit to today’s population because investments are being made to purchase more vaccines to treat the groups at risk now. That will benefit the population and will at the same time be an investment in building future capacity for manufacturing sufficient quantities of vaccines.

I can assure you that this is one of my main concerns. It is an issue I keep raising in all international fora, but mostly now within the Council. It is an issue taken up by the health ministers. Perhaps the next time it will the finance ministers who will have to pay for this investment. I am optimistic, however, that under the circumstances we are on the right track. We have not solved the problem, but we have started the procedure. We are getting there, but we still have a long way to go. Time is running out. That is why all the efforts are concentrated. We will take every step possible before the next influenza season next winter.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Die Aussprache ist geschlossen.

 

31. Výročná politická stratégia Komisie (2006)
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Nach der Tagesordnung folgt der Bericht von Giovanni Pittella im Namen des Haushaltsausschusses zum Haushaltsverfahren 2006: Jährliche Strategieplanung der Kommission [2004/2270(BUD)] (A6-0071/2005).

 
  
MPphoto
 
 

  Pittella (PSE), relatore. Signora Presidente, signora Commissario, signor rappresentante del Consiglio, onorevoli colleghi, siamo tutti consapevoli che il bilancio per il 2006 ha molte peculiarità.

Si tratta anzitutto di un bilancio ponte; infatti, mentre approviamo gli orientamenti generali - almeno lo auspico - il confronto sulle prospettive finanziarie procede verso il tornante finale.

Dovremo decidere il quantum, il quale, il quo modo, dovremo cioè decidere se accettare rassegnati un'Europa striminzita e impotente o se batterci insieme affinché il rigore finanziario vada coniugato all'adeguatezza dei mezzi dell'Unione europea.

La chiave esiste, ma va saputa maneggiare con coraggio; la chiave è la qualità della spesa, la sua finalizzazione verso i settori ad alto valore aggiunto e le politiche comuni con un senso e un rilievo europei.

E' una sfida che – in una prospettiva annuale – affrontiamo anche noi con il bilancio del 2005. Gli orientamenti approvati all'unanimità in seno alla commissione per i bilanci – e colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi e tutti i gruppi politici per il loro costruttivo contributo – vanno in tale direzione: rigore, trasparenza, ulteriore spinta alla semplificazione, concentrazione sulle priorità.

C'è una positiva coincidenza – tengo a ribadirlo alla signora Commissario – tra le nostre proposte e il piano strategico annuale presentato dalla Commissione. Vedremo ovviamente se, lungo il corso della procedura, riusciremo a camminare ancora insieme – questo è comunque il nostro auspicio – e verificheremo se le caute aperture manifestate dal Consiglio si trasformeranno in scelte concrete.

Vi sono dei punti sui quali francamente non vedo come e perché dovremmo divergere. Il primo è il potenziamento dello sviluppo rurale rispetto agli aiuti diretti in agricoltura; il secondo è un livello adeguato di pagamenti nella rubrica dei Fondi strutturali: dopo tanti anni di giuste lamentele, la spesa degli Stati e delle regioni sui Fondi strutturali ha conosciuto una forte accelerazione. Era quanto da tutti auspicato, ragion per cui non avrebbe senso ora non garantire risorse adeguate ricorrendo, come già avvenuto nel corso dell'anno, a bilanci rettificativi.

Il terzo punto è il rafforzamento degli interventi per la ricerca, l'innovazione, la competitività e l'internazionalizzazione delle imprese; il quarto è il potenziamento delle azioni per l'informazione e per la società della conoscenza; il quinto è l'implementazione delle attività culturali di livello europeo e delle politiche sociali, la prosecuzione dei programmi per le infrastrutture - la grande infrastrutturazione fisica - dell'Unione.

L'ultimo punto – che per me rappresenta il primo sul piano politico – è la formazione lungo tutto l'arco della vita, l'educazione e gli scambi di giovani. I giovani devono essere i principali destinatari dei nostri interventi perché senza giovani non c'è Europa, non c'è futuro. Molti ricorderanno la bella frase scritta sui muri del campus universitario di Berkeley da uno studente: "Il futuro m'interessa, perché è lì che ho deciso di vivere la mia vita".

Anche noi – qui ed ora – possiamo fare qualcosa per i nostri giovani e per il loro futuro. Chi può dichiararsi soddisfatto del fatto che la spesa europea per i giovani rappresenta appena lo 0,5 per cento del nostro bilancio? Ecco perché dobbiamo lanciare un patto europeo per i giovani incrementando gli strumenti che favoriscano la conoscenza, la formazione, l'apprendimento delle lingue, l'accesso al mercato del lavoro.

Sono in corso dibattiti con i colleghi della commissione per la cultura e l'istruzione, con la Commissione e con il Consiglio circa la possibilità di estendere il programma Erasmus ai giovani delle scuole medie superiori, di lanciare un Erasmus per i giovani imprenditori e di dar seguito a un progetto pilota che favorisca la mobilità dei giovani apprendisti. Ma penso anche a progetti pilota che favoriscano l'accesso al credito attraverso la finanza etica e solidale e a interventi che preparino le piccole imprese ad affrontare i nuovi scenari definiti dagli accordi di Basilea.

Infine, dobbiamo convenire che occorre conciliare i compiti e le priorità tradizionali dell'Unione con le nuove priorità di azione esterna. Dal completamento dell'aiuto all'Afganistan e all'Iraq, al sostegno ai paesi colpiti dallo tsunami o da altre catastrofi naturali. Come faremo, altrimenti, a tenere insieme un livello alto e adeguato di finanziamento per il Mediterraneo, l'America latina, il Medio Oriente e i Balcani, o per le azioni di sviluppo e di assistenza umanitaria, di lotta alla povertà e alle malattie ad essa legate, per il rispetto dei diritti umani, per la lotta al terrorismo – solo per citare alcuni impegni importanti – e garantire al contempo quanto promesso ad Afganistan, Iraq e Sud-Est Asiatico, senza un'adeguata dotazione finanziaria della rubrica 4?

Noi, membri della commissione per i bilanci, crediamo che su questi punti ci possa essere una convergenza naturale, fisiologica, tra le attualità di bilancio e una positiva sintonia con la posizione della Commissione.

Non sempre, tuttavia, ciò che può apparire logico, naturale e dovuto ha dinanzi a sé ponti d'oro. Troppo spesso sono altre le considerazioni che prendono il sopravvento, sono gli interessi di parte, i calcoli di bottega a prevalere, a discapito del grande progetto comune che insieme possiamo e dobbiamo portare avanti. Basterebbe forse che tutti, quotidianamente, ci prendessimo la briga di fare un piccolo e semplice calcolo, per il quale non occorre una calcolatrice, si tratta di un'operazione molto rapida che da sempre lo stesso risultato: basta paragonare i costi dell'Europa con i costi della non Europa.

Noi faremo la nostra parte e mi auguro che alla fine del nostro percorso, grazie all'apporto di ciascuno, otterremo un risultato positivo per le istituzioni europee.

 
  
MPphoto
 
 

  Grybauskaitė, Member of the Commission. Madam President, the 2006 budget will be the last one under this framework financial perspective both for the Commission and us all, and in a few weeks’ time in its preliminary draft budget, the Commission will propose only those preparations that it considers necessary. I thank Mr Pittella for having formed a very balanced approach; it is a step in the direction of achieving the platform of priorities common to both the Commission and Parliament.

The Commission adopted the APS 2006 decision on 2 March. For the Commission’s APS, this will frame both the PDB and the work programme for 2006 in line with the Commission’s five-year strategic objective. In particular, the first APS priority is focused on improving the implementation of the Lisbon Strategy, as you also mentioned.

Now it is Parliament’s turn to put forward its guidelines, and from Mr Pittella’s report I am pleased to see that the positions of Parliament and the Commission are close on many issues. The Commission’s general approach to the preparation of the 2006 budget will be mainly concentrated on five priorities. Firstly, to keep modulation for the Commission’s proposals to reinforce the ceilings for agriculture. Secondly, on payment appropriations, the Commission will base its position on the most reliable estimates of needs, and will report on the implementation of the funds in 2005 by July. Thirdly, on internal policies, Parliament’s priorities are globally shared by the Commission and will be reflected in its proposal, while leaving the margin under the ceiling well over EUR 100 million, including the youth policies, as already mentioned today. Fourthly, on external action, the needs are once again significant. That means that the Commission will call for the use of the flexibility instrument.

Finally, as regards human resources, we hear that there is a new proposal and that the Commission subscribes fully to the analysis made by the previous Commission. This was presented in 2002 in a communication on the consequences of enlargement on human resources. Parliament has also acknowledged the legitimacy of this request by inserting the principle of 3900 new posts for the EU-10 enlargement in the budgetary remarks of the 2005 budget.

In our mind there is no need for a review just one year after accession, but we need to implement what we have jointly agreed with Parliament. On this basis, for 2006, the Commission confirms the request of 700 new posts for the current enlargement and, in addition, it will request 100 external staff for preparing the next enlargement to remain in Bulgaria. The Commission will cooperate closely with the rapporteur and the European Parliament’s Committee on Budgets and with the other arms of the budget authority to agree in December on the 2006 budget for the European Union and its citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Deva (PPE-DE), Draftsman of the opinion of the Committee on Development. Madam President, last year and this year there have been a great deal of problems relating to poverty eradication, Aids, malaria, tuberculosis, diarrhoeal diseases and the tsunami. The Millennium Project’s ‘quick wins’, which we have put into our budget opinion acknowledges that often the simplest ideas turn out to be the best. Too often in politics we see the quest for headline-grabbing initiatives taking priority over what should be the actual aim.

I welcome what this ‘quick wins’ budgetary proposal involved because the result of the investment into the quick wins programmes is visible after two years. That means giving out malaria bed nets, free primary education and fertiliser, and promoting basic hygiene. These are simple things that we can do quickly.

Water and sanitation are also critical for human welfare. One hygiene measure that I feel particularly strongly about is hand washing. This is not a glamorous subject. Hand washing with soap is not an innovative idea, but diarrhoeal diseases kill 2 million children every year. Hand washing with soap and water can reduce this by 47%. A million lives per year can be saved.

As we strive towards the development goals, these are simple projects that I ask the Commission to put into place, which will make a huge difference over the vast quantities of money that we have already spent under the EDF and the Community development budget.

Another under-utilised resource we need to concentrate on is the European Investment Bank. The EIB has the capacity to lend money. It can lend three times as much as the World Bank. The world knows about the World Bank but knows nothing about the European Investment Bank. Therefore I have put into the budget a grant element to support the interest on the EIB’s lending.

I commend our opinion to the House.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin, David (PSE), draftsman of the opinion of the Committee on International Trade. Madam President, the Committee on International Trade shares the general concern expressed by the Committee on Budgets that the Community, having made promises to third countries, ensures that there are adequate resources in the budget to meet these promises.

Mr Pittella is to be congratulated on the external element of his report, but the Trade Committee has three specific points that are not, in our opinion, adequately covered in the report. Firstly, the World Trade talks are going to come to a conclusion in the next year or two and they will go through a crucial phase at the end of this year. We believe that to have credibility these talks need a parliamentary dimension and for a parliamentary dimension to be successful it needs to be funded, so we would like to see more money in the budget to cover the parliamentary dimension of the WTO.

Secondly, the macro-financial assistance that goes to third countries, most particularly to Bosnia and Herzegovina, does not, in our opinion, have an adequate legal base and it is not properly monitored. We believe we need the codecision procedure implemented for this to bring transparency and accountability to this important area of expenditure. Finally, for a long time we have had an executive trading programme for Japan and Korea which has enabled us to get access to these markets. We believe it is now time to extend these programmes to cover China and India.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguélez Ramos (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Pesca. Señora Presidenta, como ponente de la Comisión de Pesca, lo primero que me corresponde es lamentar que la pesca no figure entre los asuntos abordados en la declaración política anual.

Lo cierto es que este sector, crucial para muchas regiones europeas, se enfrenta a problemas que requieren con urgencia una actuación decidida a nivel comunitario en defensa de los niveles de renta y empleo de las comunidades pesqueras y de las comarcas costeras. 2006 es, además, un año de transición crucial para la reforma de la política común de pesca, que contará con un nuevo instrumento financiero: el Fondo Europeo de la Pesca. La asignación prevista para este Fondo nos parece claramente insuficiente para atender nuestras necesidades, a las que se suman la mejora del control de aplicación de la normativa, las mayores garantías en materia de protección de datos, así como calidad y objetividad en la información científica y, además, se nos pide que garanticemos el desarrollo sostenible y la adecuada gestión de los recursos naturales, así como el apoyo para la puesta en marcha de los nuevos consejos regionales. Nos parece imprescindible el incremento de los recursos presupuestarios de que dispone la PCP, a fin de atender las necesidades reales de una Europa a 27.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrikienė, on behalf of the PPE-DE Group. Madam President, as the PPE-DE Group’s shadow rapporteur on the Annual Policy Strategy for 2006, I would like to thank and congratulate my colleague, Mr Pittella, for the excellent work he has done in preparing the documents we are now discussing.

The Annual Policy Strategy presented by the Commission in March establishes the Commission’s policy priorities for 2006, identifies the initiatives that will help to achieve them, and adopts the budgetary framework so that the priorities receive the necessary resources. It is important to know that this is the first APS adopted by the new Commission.

At EU level 2006 will be critical with regard to the implementation of the five EU strategic objectives adopted by Parliament, including the Lisbon Strategy, the Sustainable Development Strategy and the Social Agenda (2006-2010), as well as the achievement of the main target of restored growth and jobs in Europe. A review of the Hague Programme, linked to the entry into force of the Constitution, is already foreseen for the second half of 2006. In addition, the EU enlargement process will enter into a new phase and the European Neighbourhood Policy will be deepened.

The year 2006 will be critical in preparing for the 2007-13 Financial Perspective period, to ensure adequate programming, and establishing a new generation of financial instruments to be fully operational on 1 January 2007.

Our priorities for 2006 are the following: prosperity and solidarity; security within the Union; a more competitive and cohesive Europe; a Europe that is stronger in the world. Our budgetary strategy – its principles as well as sectoral priorities – are clearly identified in the report and a motion for a resolution that concerns structural operations, internal policies, agriculture, external actions as well as personnel and administration.

I thank Mr Pittella for his cooperation and I support his report and motion for a resolution with the amendments tabled by the PPE-DE Group and, in particular, an amendment that calls on the Commission to present by 31 July a review of the medium-term staff needs related to the requested new posts.

 
  
MPphoto
 
 

  Guy-Quint au nom du groupe PSE. Madame la Présidente, Madame la Commissaire, d'abord, je voulais vous dire, Madame la Présidente, que je regrette beaucoup l'heure tardive à laquelle ce rapport essentiel passe en pleinière.

Je voulais féliciter Giovanni Pittella pour ce rapport et aussi pour l'exercice peu banal qu'il a réussi, en anticipant il y a quelque temps la communication de la Commission sur sa stratégie annuelle. Nous voulons en effet continuer à dégager les priorités de l'Union européenne, réussir la poursuite de l'élargissement et surtout réussir la relance de la politique de Lisbonne. Giovanni Pittella a réussi aussi à tenir compte du cadre actuel des négociations des futures perspectives financières. Les ambitions affichées par la commission dans sa Communication sont élevées. Mais d'ores et déjà, nous craignons que les ressources budgétaires ne soient pas à la hauteur de nos espérances. Pour nous, la relance de la stratégie de Lisbonne, c'est avant tout la création d'emplois de qualité. Nous attacherons donc une attention particulière au réalisme et à la mise en œuvre des aides aux PME et aux très petites entreprises.

Merci à notre rapporteur d'introduire une nouvelle notion dans notre budget: les instruments de financement éthique. L'Union européenne doit continuer et renforcer toutes ses actions qui permettent de créer la cohésion sociale, de promouvoir partout les droits de l'homme, d'aider nos jeunes, nos citoyens à se rencontrer, à s'écouter pour mieux comprendre notre culture, notre identité européenne.

Je tiens à ce que nous continuions notre collaboration avec la Commission pour la mise en place des projets pilotes et des actions préparatoires. Il nous faudra donc aussi trouver de nouvelles et de bonnes formes de communication. Jusqu'ici, malgré nos demandes, les résultats ne sont vraiment pas à la hauteur de nos espérances. Il faut que la Commission se dote d'une stratégie professionnelle qui corresponde à nos besoins. Informer régulièrement les citoyens de nos projets politiques et des décisions prises par l'Union.

Avant de terminer, je tiens à insister sur l'amendement que nous mettrons demain aux voix. Il faut que le Fonds de solidarité puisse être un recours pour tous les citoyens européens, où qu'ils soient dans le monde, en cas de catastrophe. L'aide de l'Union européenne doit respecter sa parole, ses engagements vis-à-vis de ses objectifs et spécialement dans le cadre du développement envers les pays les plus pauvres.

Nous devons aussi accompagner les changements démocratiques de ceux qui espèrent l'appui de l'Union européenne. Là encore, nous allons manquer de ressources. Une année de plus, la balle sera dans le camp du Conseil. Nous souhaitons qu'il se montre à la hauteur de ses promesses et de ses engagements. Le rôle de l'Union européenne en dépend et la crédibilité, pour les citoyens, de nos promesses et de nos projets en dépend aussi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jensen, for ALDE-Gruppen. Fru formand. Fra min side skal der også lyde en varm tak til hr. Pittella, som har gjort et stort stykke arbejde med denne betænkning og har en endnu større opgave foran sig. Budgetmæssigt set er 2006 jo et specielt år, fordi det er det sidste år under budgetrammen "Agenda 2000". Det betyder, at vi har - i visse henseender - begrænsede frihedsgrader. Der er dog en række spørgsmål, som går igen fra år til år. Vi skal fra Parlamentets side atter gøre en indsats for at sikre, at der er de fornødne betalingsbevillinger til strukturpolitikken. I fjor så vi, hvorledes der faktisk blev brug for flere penge end budgetteret. Finansieringen af de decentrale agenturer er et andet tilbagevendende problem, som vi så det i forhandlingerne om budgettet 2005. Det skal der findes en løsning på. Endelig har vi problemet med at finansiere nye prioriteter, nye opgaver som opstår, f.eks. genopbygningen efter tsunamien.

I ALDE-Gruppen lægger vi stor vægt på Lissabon-processen og særlig på de programmer, hvor vi gennem Den Europæiske Investeringsfond udvikler finansiering af små og mellemstore virksomheder, fordi vi med ganske små midler på budgettet får en meget stor spredningseffekt og sikrer økonomisk vækst på en meget billig måde for det europæiske budget.

For så vidt angår EU's udenrigspolitik lægger vi stor vægt på, at kampen mod hiv-aids prioriteres højt på budgettet. Vi mener endvidere, at budgettet særlig skal understøtte EU's naboskabspolitik, så vi fremmer demokrati og menneskerettigheder i de pågældende lande.

Til sidst vil jeg nævne EU's informationspolitik, som også har brug for en særlig indsats og særlig opmærksomhed. Og på dette område må vi navnlig udvikle samarbejdet mellem Kommissionen og Parlamentet.

 
  
MPphoto
 
 

  Seppänen, GUE/NGL-ryhmän puolesta. Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, minä en kiitä herra Pittellaa vielä, kiitän sitten joulukuussa. Tässä on vasta meneillään pitkän maratonin ensimmäiset kilometrit.

Mietinnön esittelijä on ollut yhteydessä eri ryhmiin ja selvittänyt ryhmien painopistealueita talousarvion laadintaa varten. GUE/NGL-ryhmässä pidämme tärkeänä sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden lisäämistä sekä ympäristöpolitiikkaa. Tuemme mietinnön esittelijää hänen pyrkimyksissään nostaa nämä asiat talousarviossa etusijalle. Ryhmässämme on suurta ymmärtämystä sen suhteen, että turvataan riittävän suuret maksumäärärahat annettujen maksusitoumusten rahoittamiseksi.

Muistutamme neuvoston edustajia siitä, että jos sopimusta tästä talousarviosta tai tulevien vuosien rahoitusnäkymistä ei synny, nykyisen perussopimuksen mukaan maksumäärärahat ovat joka tapauksessa 1,06 prosenttia bruttokansantulosta. Parlamentin näkökulmasta tarkasteltuna neuvoston ei kannata ehdottaa sitä pienempiä maksumäärärahoja.

Nostan esille mietinnön esittelijän painopistealueisiin kuuluvan Natura 2000 -ohjelman rahoituksen. On epäselvää, miten rahaa jaetaan ohjelman tarkoituksiin. Yhdynkin mietinnön esittelijän vaatimukseen, jonka mukaan on huolellisesti valmistauduttava uusiin yhteisön tukialoihin. Nykyään ei tiedetä, miten yhteisrahoitusta käytetään Natura 2000 -ohjelmaan ja mikä on oikea kustannusten jakosuhde jäsenvaltioiden ja unionin kesken. Kohtuullista olisi, että väkiluvultaan suuret jäsenvaltiot, joissa on vähän Natura-alueita, osallistuisivat EU:n kautta yhteisen euroluonnon suojelemiseen harvempaan asutuissa maissa.

Ryhmämme suhtautuu kielteisesti kaikkien sellaisten kulujen rahoittamiseen, joilla unionia militarisoidaan tai joilla rahoitetaan tiedotustoiminnan savuverhon suojassa propagandaa unionin liittovaltiokehityksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Lundgren, för IND/DEM-gruppen. Fru talman, ärade ledamöter! Det är lika frustrerande varje gång EU:s budgetfrågor diskuteras. Krav på höjda anslag för nya utgiftsområden framförs utan att de grundläggande problemen behandlas.

Låt mig påminna om tre sådana problem. För det första går nästan hälften av EU:s utgifter till en jordbrukspolitik som alla förståndiga medborgare utan egenintresse i frågan måste betrakta som fullständigt orimlig. För det andra går ytterligare nästan en tredjedel till regionalstöd i rika länder. Vi kan omöjligt gå med på att höja medlemsländernas bidrag till EU så länge huvuddelen av pengarna som nu betalas in används på detta direkt skadliga sätt. För det tredje analyseras problemställningarna inte på ett rimligt samhällsvetenskapligt sätt. Det grundläggande förhållningssättet här är att kasta pengar på problem. Men ofta, kanske oftast, är det regelsystem som bestämmer hur ekonomin fungerar, inte pengar från staten. Vi skall låta länderna själva bestämma i dessa frågor. Det är det som är demokrati.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet am Mittwoch statt.

 

32. Regionálna politika
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Mündliche Anfrage an die Kommission zu den neuen Herausforderungen der Regionalpolitik von Gerardo Galeote Quecedo, Konstantinos Hatzidakis und Sérgio Marques im Namen der PPE-DE-Fraktion und Constanze Krehl, Bárbara Dührkop Dührkop, Marilisa Xenogiannakopoulou und António Costa im Namen der PSE-Fraktion (B6-0161/2005)

und über die Mündliche Anfrage zu den Herausforderungen für die Regionalpolitik im Zusammenhang mit dem Finanzrahmen für 2007-2013 von Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún und Kyriacos Triantaphyllides im Namen der GUE/NGL-Fraktion (B6-0170/2005).

 
  
MPphoto
 
 

  Galeote Quecedo (PPE-DE), autor. Señora Presidenta, la ampliación de la Unión Europea de 10 nuevos Estados, supuso, qué duda cabe, un hecho extraordinario en nuestra historia común. Nunca durante aquellas negociaciones, que, evidentemente, no fueron fáciles, ningún país supeditó lo que algunos califican como la reunificación de Europa a sus intereses nacionales, por legítimos que aquellos fueran. Prueba de ello es que los capítulos más difíciles de aquella negociación se cerraron precisamente durante el turno de Presidencia española de la Unión, el mayor receptor de fondos hasta entonces.

Se calcula que el coste de la ampliación se eleva a 200 000 millones de euros. Pues bien, en este debate se reclama a la Comisión Europea que responda sobre qué reparto propone entre los antiguos 15 Estados miembros de este montante. Porque las informaciones contrastadas a las que hemos tenido acceso nos permiten manifestar que la propuesta de la Comisión Europea en ese sentido no es equitativa.

¿No es cierto que a Irlanda, Portugal, España y Grecia se les propone un esfuerzo que, en relación con su PIB, llega a triplicar la media de la Unión, supera en mucho a todos los contribuyentes netos y, por ejemplo, cuadruplica, lo que se propone para Alemania? Si eso es así, señora Comisaria, sobre la Comisión Europea recae la responsabilidad de proponer en el marco de las negociaciones para renovar las perspectivas financieras un mecanismo de compensación para esos países que palíe la brusca caída de su saldo neto con la Unión y evite de esa manera poner en riesgo su proceso de convergencia real.

 
  
MPphoto
 
 

  Krehl (PSE), Verfasserin. Frau Präsidentin, liebe Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Natürlich hat die Erweiterung enorme Herausforderungen an die Regionalpolitik der Europäischen Union gestellt, und wir stellen uns diesen Herausforderungen auch. Wir müssen dabei immer im Blick haben, dass die Regionalpolitik die für die Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union sichtbarste Politik ist. Daher haben wir die Verantwortung, sie sinnvoll und zukunftsfähig weiterzuführen.

Herr Galeote Quecedo hat eben angesprochen, zu welchen Belastungen es kommt. Ich möchte hier das Argument einbringen, dass man sehen muss, dass eine halbwegs gerechte Verteilung der Lasten einer solchen Erweiterungsrunde, die natürlich Kosten mit sich bringt, erfolgt. Dazu gehört auf der einen Seite Solidarität mit den Regionen, die nicht mehr so wie in den vergangenen Jahren an der Struktur- und Kohäsionspolitik beteiligt sind. Aber es ist auch wichtig darauf hinzuweisen, dass die Länder in der Europäischen Union, die man als Nettozahler bezeichnet, nicht überfordert werden dürfen. Ich muss zu Hause auch erklären können, dass das Geld, das die Bundesrepublik Deutschland in Europa ausgibt, gut angelegt ist. Ich muss zu Hause um Verständnis werben, aber ich muss auch in der Europäischen Union um Verständnis werben, dass es nicht mehr so einfach ist wie vielleicht noch vor 10 Jahren.

Deswegen halte ich es für ganz wichtig, das die Kommission Vorschläge betreffend einen Korrekturmechanismus vorgelegt hat, um diese Nettohaushaltslast ein wenig auszugleichen. Ich halte es für notwendig, dass zukünftig – auch im Ministerrat – ernsthafter darüber nachgedacht wird, das Eigenmittelsystem neu zu organisieren und von der Belastung und der Art und Weise, wie heute vorgegangen wird, abzugehen.

Ich halte es auch für notwendig – und damit haben wir in der Finanziellen Vorausschau im Bericht Böge ja angefangen –, über eine Ko-Finanzierung der Landwirtschaft nachzudenken, damit auch dieser Bereich nicht mehr so wie in der Vergangenheit weitergeführt wird. Gleichzeitig weise ich aber auch darauf hin, dass wir selbst im Europäischen Parlament die Verantwortung tragen, mit dem Geld so effizient wie möglich umzugehen und genau hinzuschauen, wofür es ausgegeben wird. Dabei spielt die N+2-Regel, gerade was die Verantwortung gegenüber den Nettozahlern und den verantwortungsvollen Umgang mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler betrifft, eine wichtige Rolle.

Ich hoffe, dass uns die heutige Debatte bei der Gestaltung der Finanziellen Vorausschau und bei der Gestaltung der Regionalpolitik weiterhilft und dass wir uns einmütig gegenseitig solidarisch verhalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Guerreiro (GUE/NGL), Autor. A existência de uma política regional comunitária consequente - logo devidamente financiada - representa uma condição para que a União Europeia promova a redução efectiva das disparidades regionais que os sucessivos alargamentos vieram acentuar, assim como a convergência real entre os diferentes países.

A política regional deverá ser um instrumento redistributivo necessário e justo que minimize as consequências negativas do mercado interno para as regiões e países economicamente menos desenvolvidos. Se é evidente que serão especialmente os países economicamente mais desenvolvidos a retirarem importantes benefícios económicos do alargamento, ao mesmo tempo que países da coesão, como Portugal e a Grécia, serão os mais atingidos a nível macro-económico enfrentando, ainda, neste quadro, uma ameaça real de redução dos Fundos Estruturais no contexto de restrições orçamentais e do denominado efeito estatístico, pergunto à Comissão:

Não pensa que se deveriam exigir montantes financeiros muito superiores aos que propôs para a política regional na sua proposta de quadro financeiro para 2007 e 2013 para fazer face às necessidades que o alargamento coloca e garantir uma política de coesão eficaz? Que medidas pretende tomar para os países, como Portugal e a Grécia, mais afectados pelo alargamento? Pensa criar programas específicos e adaptados de desenvolvimento e de modernização das suas economias no contexto de uma União Europeia alargada como aconteceu, aliás, no passado? Está disposta a defender a compensação integral do denominado efeito estatístico, ou seja, a garantir que as regiões afectadas pelo efeito estatístico tenham o apoio que teriam se o ponto de referência da elegibilidade fosse relativo a uma União Europeia a 15, visto que nenhuma região se deve sentir prejudicada pelo alargamento?

 
  
MPphoto
 
 

  Hübner, Member of the Commission. Madam President, I know it is very late but as the questions the honourable Members have raised require detailed replies, I shall, if you will allow me, use the time allowed at the end of the debate in addition to the time allowed for my introductory remarks.

Even though the importance of the impact of enlargement cannot be assessed only in budgetary terms, I understand the will expressed by Members to have a better understanding, for the sake of transparency and non-discrimination, of the Commission’s budgetary proposal in the context of enlargement. Enlargement has financial implications and we need a financial effort at EU level. However, let us be clear that the impact of enlargement also concerns other dimensions. I agree that the Union’s budget for the period 2007-2013 must be sufficient to guarantee the economic convergence of the 10, which I am convinced will be for the good of all 25 Member States. It is clear that the size of the overall budgetary envelope for 2007-2013, and the size of the envelope for cohesion policy in this context, matters a great deal.

Will we have sufficient funds for 2007-2013? We never have enough funds, because Europe’s needs are enormous. But in reality we know that we do not have all the money in the world; nor do we have the absorption capacities that would allow us to spend much more money in an efficient way.

I want to stress that, some months ago, the Commission tabled a proposal under which every euro is well thought through and justified. That is why we consider the proposal to be well balanced and well prepared, including with regard to cohesion policy, and a basis for addressing the needs, problems and challenges that the enlarged Europe with a hundred million more citizens will face now and in the future. That is my reaction to your comment on whether we have enough money. I very much agree with Mrs Krehl’s comments on the efficient use of public and taxpayers’ money. We also have to think about the budget in terms of the efficiency and quality of its spending.

When we think about the cost of enlargement, I always feel tempted to remind you that the ten new Member States have fully contributed to the Union’s budget, including to the existing correction mechanism, in line with common rules. When you look at the policies that the new Member States are gradually introducing into major Union policies, we must remember that enlargement has already been taken into consideration from the point of view of the contribution to the financing of policies.

When preparing the proposal for 2007-2013, the Commission took into account all the budgetary developments linked to enlargement. In reply to your question of whether the Commission proposal constitutes equal treatment of the Member States in the context of cohesion policy, I should like to briefly mention the six basic principles on which we based our approach to the distribution of the costs and of the potential benefits when preparing the budget. These principles allow a fair distribution of the effects of enlargement.

Firstly, the Commission has sought to guarantee the necessary means to finance economic convergence and cohesion in an enlarged, more diversified Europe. Secondly, the Commission has taken account of the economic fact of life that there are regions in the 15 Member States that have not yet completed the process of economic convergence. Thirdly, we strongly believe that a cohesion policy is also necessary for regions not subject to the convergence objective, whilst being guided by objective economic criteria and the ‘Berlin method’, as adjusted by the Commission. We also keep in mind the requirement that all Member States should be treated equitably in any final agreement. Fifthly, we believe that the cohesion policy should apply in a uniform way to all 25 Member States: we should not have one policy for the 10 Member States and another policy for the 15. Sixthly, the Commission remains aware that, for some Member States, difficulties will still need to be addressed in any final agreement in the course of the negotiations, again in the interests of overall fairness.

We follow very closely, and, as you know, participate as much as the role of the Commission allows, in the negotiation process between Member States. We are prepared to contribute in an appropriate way and whenever necessary to any final agreement taking into account specific cases. At this stage, the Commission will not propose any special solution or compensation mechanism. However, if, in the course of the negotiations in the Council, such a mechanism or such programmes and projects were proposed, then the Commission would be more than willing to participate in contributing to the final design of such a proposal.

It is important and true that the distribution of financial resources amongst Member States reflects in principle and in general the relative social and economic situation of each region and Member State, and they are measured by well-known indicators. I do not want to list them, but let me stress that the Commission has recognised that in certain cases final allocations will be affected by factors other than objective socio-economic circumstances in regions or Member States. As you know, according to recent statistics, 16 out of 254 regions with more than 60 million inhabitants will feel the statistical effect of enlargement. In these cases, the Commission has proposed an ad-hoc solution, namely creating a specific transitional scheme at regional level and adjusting certain parameters of the ‘Berlin method’. As a result, the Commission’s proposal for the statistical-phasing out regions represents a very limited reduction: an average of only 6% of what these regions would have received were they fully eligible for the convergence objective in the 2007-2013 period

This is the Commission’s current proposal. My concern is to maintain this proposal. As we hear, there are many other ideas, including in the Member States. Many consider this proposal to be too generous. We are, therefore, focusing very much on defending this proposal.

With the adjustment of the ‘Berlin method’, another instrument the Commission has used in its aim to share out fairly the effects of enlargement, we have also managed to increase the overall financial envelope by EUR 16 billion. This adjustment reflects the statistical effect of enlargement on the way we take into account the national prosperity factor in our calculations.

Let me also say that some of the reductions in the allocations, which are perceived by regions to be a consequence of enlargement, are not a result of enlargement, because there are 12 regions with 18 million people whose GDP has increased over the years faster than the Community average. Today, those regions will come under Objective 2. As a result, we have on the table today a budget that is more or less equally divided between the old and the new Member States.

All the above elements confirm that the Commission’s proposal addresses the question of an equitable distribution of the effects of the enlargement at the same time –which is important for us – as preserving the objective nature of the method of allocation based on Community-level statistics.

Let me also react to what you, and in particular Mrs Krehl, said with regard to the balances on own-resources. Those issues clearly come under the responsibility of Dalia Grybauskaitė. I know that she would be delighted to exchange views with you on this. However, it must be said that although budgetary balances do not provide a complete picture of all the advantages stemming from Union membership, the Commission is aware that discussions on this subject are a reality and play an important role in the public debates in some of the Member States. That is why the Commission’s proposal on the system for financing the EU budget in terms of revenue, which is not my responsibility, should also be seen as a compromise solution, which is intended as a kind of safety net.

You have stressed the importance of net balances and you suggest a link between the regional policy and the allocation of funds and the net balances. To put this bluntly, this is not the best approach to regional policy, because we pursue regional policy in order to reduce disparities in accordance with Article 158 and not to solve the net balance questions. That is why we should not mix these discussions.

 
  
MPphoto
 
 

  Χατζηδάκης εξ ονόματος της ομάδας: PPE-DE Κυρία Πρόεδρε, η Επίτροπος κ. Hübner, προσπάθησε να μας δώσει απαντήσεις σε ένα θέμα που δεν είναι αυστηρά της αρμοδιότητάς της, διότι παρά τον τίτλο, το περιεχόμενο της ερώτησης αφορά κατά κύριο λόγο τη συνάδελφό της, την κ. Grybauskaitė, όπως και η ίδια είπε σε κάποιο σημείο, αλλά νομίζω ότι είναι λάθος της Διάσκεψης των Προέδρων, η οποία έβαλε λάθος τίτλο στην ερώτηση. Ωστόσο αντιπαρέρχομαι το θέμα αυτό για να πω ότι το βασικό μήνυμα που ήθελε να εκπέμψει η ερώτηση είναι ότι τα βάρη που προκύπτουν γενικότερα στη νέα περίοδο των δημοσιονομικών προοπτικών θα πρέπει να κατανεμηθούν δίκαια στα κράτη μέλη. Και θα έλεγα ότι δεν πρέπει να είναι θύματα μόνον οι χώρες συνοχής μέχρι τώρα αλλά και τα νέα κράτη μέλη, τα οποία θα πρέπει να τύχουν δίκαιας αντιμετώπισης και δεν είμαι βέβαιος ότι είναι πάντοτε αυτή η περίπτωση.

Εν πάση περιπτώσει, τρεις σύντομες παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω σε σχέση με το θέμα. Πρώτον, είναι βέβαιο ότι υπάρχουν σημαντικές μειώσεις όσον αφορά τις χώρες συνοχής σε σχέση με τις απολαβές τους από την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σ' αυτό το πλαίσιο καλωσορίζω τον υπαινιγμό, έστω, που έκανε η Επίτροπος, ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να κουβεντιάσει τουλάχιστον κάποιους μηχανισμούς αποζημίωσης.

Δεύτερον, για μένα είναι σκάνδαλο το ότι εξακολουθούμε να έχουμε αυτή τη βρετανική εξαίρεση στον προϋπολογισμό και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια σφαιρική συζήτηση κάποια στιγμή σε σχέση και με το σύστημα των ιδίων πόρων.

Τρίτον, τέλος, νομίζω ότι και από τη μέχρι στιγμής συζήτηση προκύπτει ότι είναι αναγκαίο να κάνει το Κοινοβούλιο στο άμεσο μέλλον μια ευρύτερη συζήτηση, κυρία Πρόεδρε, έτσι ώστε τα χαρτιά που κυκλοφορούν στους διαδρόμους της Επιτροπής σε σχέση με τα θέματα που θίγει η ερώτηση, να συζητηθούν και ευρύτερα, για να ξέρουμε όλοι περί ποίου πράγματος πρόκειται και να διαπιστώσουμε τις αδικίες που υπάρχουν εις βάρος των χωρών συνοχής και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες καθυστερούν από πλευράς αναπτυξιακής.

 
  
MPphoto
 
 

  Dührkop Dührkop, en nombre del Grupo PSE. Señora Presidenta, comparto con la Comisaria esa angustia de que no tenemos tiempo suficiente para un tema tan importante.

Vaya por delante que los antiguos 15 estaban en condiciones de asumir la ampliación. Sin embargo, como aquí se ha mencionado, es cierto que los países que pagaron en mayor medida esta ampliación van a perder, por efecto estadístico, las aportaciones del Fondo de Cohesión.

Me alegra mucho que la Comisaria, señora Hübne, haya dicho que intentará, en las negociaciones con el Consejo, crear algún instrumento de compensación o una gradualidad en la salida, un facing out, como hemos visto en los fondos regionales. Porque, por ejemplo, esa pérdida del Fondo de Cohesión en el caso de España es especialmente dramática, al sufrir una repentina reducción de su saldo neto operativo equivalente al 0,91 % del PNB.

En esta propuesta de la Comisión y así va dirigida esta pregunta que hemos hecho, los signatarios —entre los que me incluyo— expresan su preocupación por la falta de equidad en la distribución del esfuerzo financiero para hacer frente a la ampliación; preocupación de que se quebrante el principio de equidad de acuerdo con las últimas conclusiones del Consejo Europeo, que insta a que se respete la equidad en la financiación.

 
  
MPphoto
 
 

  Virrankoski, ALDE-ryhmän puolesta. Arvoisa puhemies, EU:n alue- ja rakennepolitiikka perustuu perustamissopimuksen 158 artiklaan, jossa todetaan, että yhteisö harjoittaa toimintaansa taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi. Artikla on EU:n henkivakuutus. Se pyrkii takaamaan, että kaikki alueet hyötyvät, että "win-win-periaate" toteutuu. Se luo koko EU:n olemassaololle oikeutuksen. Jos tietyt alueet tai väestöryhmät toistuvasti toteaisivat jäävänsä osattomiksi yleisestä kehityksestä, seurauksena olisi EU:n yhtenäisyyden murentuminen.

Kun uusimmat kymmenen jäsenvaltiota liittyivät Euroopan unioniin, sen väestö kasvoi yli 20 prosentilla, mutta bruttokansantulo vain 5 prosentilla. Historiallisista syistä kaikkien uusien jäsenvaltioiden bruttokansantulo asukasta kohti oli osin selvästikin EU:n keskiarvon alapuolella. Siksi EU:n alue- ja rakennepolitiikka on suunnattava uusiin jäsenvaltioihin, ja siksi kaikki uudet jäsenvaltiot ovat alussa nettosaajia.

Rahoitusnäkymissä ja komission suunnitelmissa uusille jäsenvaltioille on suunnattu merkittävä panostus, ja muutaman vuoden kuluttua ne saisivat yhteensä enemmän alue- ja rakennepoliittista rahoitusta kuin vanhat jäsenvaltiot. Tätä suuntausta on ilman muuta pidettävä oikeana.

Vaarana kuitenkin on, että EU:n heikoimmat alueet menettävät alue- ja rakennepoliittiset toimet. Kuitenkin absoluuttisesti ne eivät ole vaurastuneet ja kehittyneet yhtään, vaikka vieläkin heikompia alueita on tullut mukaan. Siksi on vaara, että EU:n heikoimmat alueet joutuvat maksamaan laajentumisesta enemmän kuin vauraimmat alueet, koska ne BKT:n mukaisesti osallistuvat EU:n budjetin rahoitukseen mutta sen lisäksi ne ovat menettämässä sieltä saamaansa rahoitusta. Erityisesti tämä näyttää koskevan EU:n harvaan asuttuja pohjoisia alueita.

 
  
MPphoto
 
 

  Schroedter, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. Frau Präsidentin! Als Deutsche unterstütze ich den Vorschlag der Kommission für die Finanzielle Vorausschau, denn ich bin für Solidarität zwischen den Regionen, und es gibt eine Menge Elemente in diesem Vorschlag, die Ausdruck einer solchen Solidarität sind. Die Regionalpolitik sieht allerdings eine Solidarität zwischen den Regionen vor. Dafür ist aus meiner Sicht und aus Sicht unserer Fraktion der Kohäsionsfonds nicht das geeignete Mittel, denn ihm fehlt der programmorientierte Ansatz. Die Strukturfonds sind weitaus besser, um die Probleme der Regionen genauer zu treffen, um mehr Qualität in der Implementierung herzustellen und um die Mittel effizient anzuwenden.

Die Kommission hat sehr viel Kritik des Parlamentes am Kohäsionsfonds in das neue Konzept eingearbeitet. Ich halte den Vorschlag deshalb für ausgewogen und kann ihm – auch wenn ich aus einem Nettozahlerland komme –zustimmen. Überzogene Forderungen sind an dieser Stelle aus meiner Sicht kontraproduktiv. Sie führen nicht zum Ziel, sondern sie führen zu einer Blockade, die wir in diesem Moment haben, jetzt da wir wollen, dass diese Finanzielle Vorausschau so schnell wie möglich verabschiedet wird, und da wir als Parlament an der Seite der Kommission gegen die Position der Nettozahler kämpfen, die 1% haben. Meiner Ansicht nach sind solche Ansätze im Moment äußerst kontraproduktiv.

 
  
MPphoto
 
 

  de Brún, on behalf of the GUE/NGL Group.

(The speaker spoke Irish)

Madam President, enlargement constitutes a historic opportunity for the EU and, therefore, sufficient means must be provided to cope with the cost of an enlarged EU and for providing economic and social cohesion. The financial consequences of enlargement must be distributed in a balanced way, but some Member States continue to experience significant disparities and may pay a disproportionate share of the costs.

The motivation for and the intention of the Structural Funds and the EU’s regional policy was to assist regions and countries in overcoming disparities and in developing their social and economic potential. Could the Commissioner confirm if this motivation will continue to inform the EU’s regional policy in the future? Does she regard the means to be sufficient to cope with it? There are 68 million people across the EU who continue to live in poverty, according to the European Anti-Poverty Network. This remains a huge challenge for us.

 
  
MPphoto
 
 

  President. Mrs de Brún, I have to remind you, as always, that, for the time being, Irish is not an official language of the European Union and therefore the first part of your speech was not interpreted and will not be included in the record.

 
  
MPphoto
 
 

  Piotrowski (w imieniu grupy IND/DEM). Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, dotychczasowe regulacje Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie przewidują możliwości pokrywania ze środków unijnych kosztów inwestycyjnych odnoszących się bezpośrednio do mieszkalnictwa. Kosztami niekwalifikowanymi są m.in. wydatki na adaptację, przebudowę lub remont budynków na cele mieszkaniowe, tymczasem wydatki te stanowią ogromne obciążenie finansowe dla budżetów nowych Państw Członkowskich. Według dostępnych danych ponad 1/3 ludności mieszka w budynkach z wielkiej płyty, które były podstawową formą budownictwa mieszkaniowego w byłych państwach komunistycznych. Bloki mieszkalne ulegają daleko idącej degradacji. Brak środków finansowych na ich modernizację powoduje stałe obniżanie się poziomu życia ich mieszkańców, nadmierne zużycie energii oraz negatywne konsekwencje dla środowiska naturalnego. Europejscy ministrowie budownictwa zgromadzeni w Pradze w marcu bieżącego roku wystąpili do Komisji Europejskiej z pytaniem o możliwości przeznaczenia środków finansowych na przynajmniej częściowe rozwiązanie tego problemu, stąd moje pytanie: jakie stanowisko Komisja zamierza zająć w tej kwestii?

 
  
MPphoto
 
 

  Bielan (w imieniu grupy UEN). Panie i Panowie! Wspieranie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej oraz solidarności między Państwami Członkowskimi jest jednym z traktatowych celów Unii Europejskiej. Unia Europejska stoi dziś przed wieloma wyzwaniami. Jednym z najważniejszych, obok globalnej konkurencji starzenia się społeczeństwa, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, jest z całą pewnością rosnące zróżnicowanie rozwojowe między, i wewnątrz europejskich regionów. Problemem jest nie tylko skokowy wzrost dysproporcji
wskutek przystąpienia do Unii nowych, relatywnie ubogich krajów Europy centralnej i wschodniej. Zróżnicowania regionalne narastają od lat także w starej Piętnastce. Zapobiegać tym dysproporcjom ma właśnie europejska polityka spójności. Należy zdawać sobie również sprawę z faktu, iż polityka spójności, obok uzasadnienia ekonomicznego, realizuje także ważne cele polityczne. Proces integracji europejskiej opiera się na zasadzie solidarności, której najważniejszym wymiarem jest właśnie dążenie do kohezji. Solidarność europejska jest fundamentem integracji Europy, bez którego powinna ona zatrzymać się na etapie unii celnej. Dlatego właśnie polityka spójności powinna być najważniejszym priorytetem nowej perspektywy finansowej na lata 2007-2013, a koncentracja środków powinna nastąpić na najbiedniejszych regionach i państwach, polityka spójności musi bowiem służyć przede wszystkim wyrównywaniu różnic w poziomie rozwoju między regionami.

Pani Przewodnicząca, dla efektywnego realizowania celów rozwojowych konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ich finansowania. Nowa perspektywa finansowa musi uwzględniać nowe realia. Musimy wziąć pod uwagę fakt, że rok temu populacja Unii Europejskiej zwiększyła się o ponad 70 milionów ludzi żyjących w gorzej rozwiniętych regionach. Jednocześnie postulaty ograniczania budżetu Unii Europejskiej należy warunkować zmianami regulacyjnymi. Obowiązywać powinna
w tym wypadku prosta reguła: mniejszy budżet, mniej państwa w gospodarce, pełna realizacja wspólnego rynku. Tym czasem ze zdziwieniem odnotować należy fakt,
iż niektóre z państw, które domagają się obniżenia górnego pułapu wydatków,
np. Francja czy Niemcy, blokują jednocześnie wprowadzenie rzeczywistego, wspólnego rynku w dziedzinie usług, co zakłada np. projekt dyrektywy usługowej.

 
  
MPphoto
 
 

  Marques (PPE-DE). Senhora Presidente, Senhora Comissária e caros Colegas, o recente alargamento constitui, provavelmente, o maior desafio de sempre para a União Europeia. Exige-se visão, liderança e espírito comunitário para que possamos responder, da melhor forma, às necessidades e ao impacto derivados do alargamento.

Foi uma resposta forte, deste tipo, que foi dada aos desafios da realização do grande mercado interno e da União Económica e Monetária quando se duplicaram, por duas vezes, os montantes afectos aos Fundos Estruturais. Também agora o desafio de uma Europa alargada viável exige que a política de desenvolvimento regional volte a desempenhar um papel crucial.

Reforçar e revitalizar a política de coesão económica e social é assim decisivo, não só para combater os enormes desequilíbrios regionais resultantes da entrada de muitas regiões empobrecidas dos novos Estados-Membros, mas também para continuar a atender aos atrasos ainda existentes em várias regiões dos antigos Estados-Membros.

Esta última vertente não pode ser desvalorizada, até porque as assimetrias regionais poderão aumentar no quadro da antiga União Europeia a 15 países como consequência das dinâmicas induzidas pelo alargamento, nomeadamente nas relações periferia-centro. Isto é, países como Portugal e a Espanha ficaram mais periféricos e países mais centrais, pelo contrário, ganharam uma centralidade reforçada. Na verdade, tendo em conta a antiga União Europeia a 15, estima-se que os países mais ricos e centrais são aqueles que mais beneficiam com o alargamento, sendo provavelmente os países como Portugal, a Espanha e a Grécia os que menos beneficiam ou mesmo, perdem.

Face a esta situação, volto às questões levantadas na pergunta oral por não as considerar suficientemente respondidas pela Comissão. A Comissão Europeia apurou a relação custo-benefício decorrente do alargamento para cada país da União Europeia? Em caso afirmativo e nas situações em que o custo é claramente superior ao benefício, não acha a Comissão Europeia que devem ser encontradas formas de compensar tais países?

 
  
MPphoto
 
 

  Ξενογιαννακοπούλου (PSE). Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω την Επίτροπο, την κ. Hübner, για την απάντησή της. Πιστεύω όμως ότι χρειάζεται να διευκρινισθούν ορισμένα θέματα περισσότερο.

Είναι αλήθεια ότι η ιστορικά αναγκαία επανένωση της Ευρώπης, την οποία όλοι ολόθερμα στηρίξαμε, δεν πρέπει να αναδείξει νέες διαχωριστικές γραμμές και να κλονίσει την εσωτερική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία έχουμε όλοι δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια.

Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι το κόστος της διεύρυνσης δεν επιμερίζεται με δίκαιο και αναλογικό τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη. Χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία υφίστανται σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να λάβουν δραματική διάσταση, αν η τελική συμφωνία για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές απομακρυνθεί από τις αρχικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και πιστεύω ότι αυτό είναι και το κρίσιμο θέμα για την Επίτροπο, την κ. Hübner, - η ίδια το ανέφερε - αλλά τελικά το ζήτημα θα κριθεί πρώτα απ' όλα στο ποιο θα είναι το τελικό ύψος του κοινοτικού προϋπολογισμού και κατά πόσον θα μπορεί με επάρκεια να χρηματοδοτηθούν τα διαρθρωτικά ταμεία και, στη συνέχεια, στο πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ικανοποιητική χρηματοδότηση, που να μπορέσει να διευκολύνει τη συνέχεια της αναπτυξιακής πορείας όσων περιφερειών υφίστανται πραγματικές επιπτώσεις από τη διεύρυνση.

Σημειώνουμε από τη δική σας απάντηση ότι τα θέματα αυτά σας απασχολούν αλλά θα θέλαμε περισσότερες διευκρινίσεις όσον αφορά το ζήτημα στο οποίο και εσείς αναφερθήκατε, δηλαδή το μηχανισμό χρηματοδοτικής αντιστάθμισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Smith (Verts/ALE). Madam President, I support the Commission proposals on cohesion in its widest sense, namely statistical effect. I should like to ask Mrs Hübner if she could shed some light on rumours that discussions are taking place within the Council to interpret the Commission’s proposals on statistical effect to cover areas of Germany and Greece, but to exclude areas such as the Highlands, Islands and the south of Scotland?

It is a crying shame that the government of the United Kingdom cannot be anywhere near as constructive as the Commission proposals. The current UK Government is more intent on stabbing the Highlands, Islands and the south of Scotland in the back rather than fighting their corner. The Scottish Government has been notable only by its absence.

The principles of solidarity and cohesion across all 25 Member States of the European Union state that no region should be discriminated against. I would ask the Commission and the Council to reassure me that, despite the best efforts of the United Kingdom Government, no Scottish region will be discriminated against, and that the principles of statistical effect will apply as proposed by the Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Παπαδημούλης (GUE/NGL). Κυρία Πρόεδρε, η πολιτική μου ομάδα στη μεγάλη της πλειοψηφία θεωρεί το ποσοστό 0,41% ανεπαρκές για τη χρηματοδότηση των στόχων της συνοχής, γι' αυτό και θεωρούμε αδιανόητη κάθε σκέψη για μείωση αυτού του ποσού. Είναι ανάγκη επίσης να κατανεμηθεί δίκαια το κόστος της διεύρυνσης, πράγμα που σημαίνει να μην αδικηθούν οι χώρες και οι περιφέρειες της συνοχής και να τερματιστεί επιτέλους το σκάνδαλο της βρετανικής εξαίρεσης. Ζητούμε ισχυρούς μηχανισμούς οικονομικής αντιστάθμισης από την Επιτροπή, η οποία και πρέπει να εργασθεί πάνω σ' αυτή την ιδέα, ισχυρή στήριξη κατά τη μεταβατική περίοδο των περιφερειών σύγκλισης και να αντιμετωπισθεί επιτέλους πλήρως το πρόβλημα των περιφερειών που πέφτουν θύμα του λεγόμενου στατιστικού αποτελέσματος. Άλλωστε το δημοσιονομικό κόστος είναι ελάχιστο. Τέλος, επειδή ο στόχος της συνοχής σκοπεύει και στην εδαφική συνοχή, νομίζω ότι χρειάζεται ειδική μέριμνα και μεταχείριση για τις περιοχές με γεωγραφικά μειονεκτήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Berend (PPE-DE). Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Regionalpolitik haben wir nicht das Geld, das wir wollen, und auch nicht das Geld, das wir brauchen. Deshalb muss das Geld, das wir haben, gut, klug und richtig aufgeteilt werden. Natürlich geht es im Wesentlichen um Geld, aber in der Regionalpolitik nicht nur allein darum, sondern vor allen Dingen auch um die politische Zielsetzung, um die Verringerung der Disparitäten in den einzelnen Regionen der Europäischen Union, gerade auch nach der Erweiterung.

Möchten wir eine kohärente Union, die in der Lage ist, sich rascher zu entwickeln, oder lieber eine Union, in der ein größeres Gefälle besteht und in der sich der Prozess der wirtschaftlichen und politischen Integration der ärmeren Regionen noch verlangsamt? Um es deutlich zu sagen: Ohne eine Aufstockung der Strukturfonds nach der Erweiterung werden die neuen Mitgliedstaaten immer versucht sein, Entscheidungen über eine stärkere Integration zu blockieren.

Mit anderen Worten: Die Mittelausstattung der EU-Strukturpolitik muss auch in Zukunft eine ausreichende Unterstützung der Regionen mit Entwicklungsrückstand und mit besonderen sozioökonomischen Problemen in der heutigen EU und in den neuen Mitgliedstaaten ermöglichen. Hierzu müssen die Mittel – wie gesagt – gerecht verteilt und auf die Lösung der gravierendsten Probleme konzentriert werden.

Die von der Kommission vorgeschlagene Verteilungsproportion zwischen den einzelnen Zielen, mit der wir im Wesentlichen einverstanden sind, kann natürlich nur für die von der Kommission vorgeschlagene Größenordnung der Gesamtmittelausstattung gelten. Die Beibehaltung der Verteilungsrelation bei Reduzierung der Gesamtausstattung – wie es einzelne Länder vorschlagen – würde die Zielkonvergenzgebiete der ehemaligen EU-15 extrem benachteiligen. Das könnten wir und werden wir so nicht hinnehmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Madeira (PSE). Senhor Presidente, a política regional tem um papel fundamental e muito bem definido desde os primeiros e mais débeis passos da União Europeia. Já aí existia o princípio da solidariedade como ponto fundamental e diferenciador daquilo que eram os nossos pontos antagónicos com as outras visões do mundo. O objectivo foi sempre o de nunca deixar nenhuma região para trás em nome de uma visão simplista, que é inevitável.

Por isso mesmo, todos os Estados-Membros e regiões sempre se empenharam em desenvolver-se e tornar sustentáveis os seus modelos de desenvolvimento. Hoje, todos queremos mais, e além de querermos mais, somos mais. Será razoável ou sequer racional que depois de tanto esforço em prol da coesão europeia se entenda que apenas porque somos mais também somos mais ricos? Enquanto cidadãos europeus não queremos olhar apenas para a maquilhagem, queremos preocupar-nos com a substância, com a estrutura, e isso implica que não abandonemos todas aquelas regiões que ainda não atingiram o processo de convergência real e que, devido a uma visão financeira e simplista, parecem querer enriquecer do dia para a noite.

Exige também que tenhamos presente o necessário envolvimento entre a política regional e a Estratégia de Lisboa. Estabelecer elos fortes entre estes dois objectivos é crucial para que sejam eficazes. Medir o crescimento apenas financeiramente é artificial e não é sustentável. Assim, desenvolvimento sustentável deve ser convergência e competitividade. Dar prioridade à competitividade, deixando para trás aqueles que só agora iam começar a pensar como caminhar por si, significa que estes voltarão a cair e não terão forças para recuperar sozinhos. Para nós, para todos os cidadãos desta Europa solidária, a competitividade não pode substituir a convergência. A competitividade não pode substituir a política regional, a política mais visível e, por isso, é preciso solidariedade com regiões como o Algarve, os Higlands, as Astúrias e a Madeira, bem como com muitas outras regiões pela Europa fora que ficaram teoricamente ricas do dia para a noite.

 
  
MPphoto
 
 

  Olbrycht (PPE-DE). Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Szanowni Państwo, jest charakterystyczne, że kwestie poruszane w pytaniu dotyczące ostatniego poszerzenia stają się przedmiotem debaty w przeddzień ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących perspektywy finansowej 2007-2013. Nie dziwią nas pytania parlamentarzystów starych krajów Unii zmierzające do ujawnienia skutków finansowych ostatniego poszerzenia w podziale na państwa i rozumiemy, że pytania te są również wyrazem oczekiwania aby Komisja monitorowała i oceniała skutki w przypadku nowych poszerzeń. Wspierając chęć takiego pytania, chciałbym również zwrócić uwagę na konieczność przedstawienia nie tylko kosztów i obciążeń odzwierciedlonych w bilansie netto, ale również korzyści, jakie odniosły stare Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, zapewne też rozłożone nierówno - korzyści dotyczące zarówno wzrostu wymiany handlowej, wzrostu inwestycji kapitałowych, zwiększenia rynku dużych zamówień publicznych, zwiększenia ochrony środowiska i innych elementów. Ważne jest, by nie rezygnując z dokładnych analiz finansowych nie wzmacniać równocześnie debat postrzegających Unię Europejską jedynie jako sferę kosztów i obciążeń, ale również dostrzegać ją jako sferę korzyści będących wynikiem sprawiedliwie dzielonych nakładów.

 
  
MPphoto
 
 

  Kelam, Tunne (PPE-DE). Suur tänu pr juhataja, lugupeetud volinik, ma jagan kolleegide muret, mis on väljendunud komisjonile esitatud küsimuses. Et vastata Euroopa Liidu kodanike õigustatud ootustele, peab regionaalpoliitika lähtuma Euroopa Liidu kui terviku huvidest, koormate õiglasest jaotusest ja ma olen tänulik, et pr volinik väljendas seda, et ka kümme uut liikmesriiki on oma panuse siia andnud.

Ka Euroopa Liidu põhiseadus eeldab regioonide ühtekuuluvuse tugevdamist. Seetõttu on vajalik silmas pidada tasakaalu mitte ainult uute ja vanade liikmesriikide rahastamisel, vaid ka tasakaalu Euroopa Liidu eri piirkondade rahastamisel.

Näiteks on Vahemere regiooni suunatud aastaid suuri rahalisi vahendeid – see on hea ja põhjendatud. Kuid ei ole hea, et põhjadimensiooni rahastamine on palju kordi tagasihoidlikum, seda olukorras, kus Balti mere piirkond on kujunemas Euroopa Liidu suurema arengupotentsiaaliga alaks. Euroopa Liidul on olemas oma Vahemere strateegia, nagu ka Venemaa strateegia. Ma teeksin komisjonile ettepaneku kujundada eraldi ka Balti mere piirkonna strateegia, mida analoogiliselt Vahemerega rahastataks. Selles avalduks regionaalpoliitika uus tasakaal, sest Balti merest on saamas Põhja-Euroopa Vahemeri.

Üks praktiline regionaalarengu küsimus – see on käibemaksu abikõlblikkus ühtekuuluvus- ja regionaalfondist. Eesti oludes käibemaksu väljajätmisel abikõlblike kulude nimekirjast väheneb oluliselt väikeste omavalitsuste võimekus projekte esitada. See tähendab, et struktuuriabi muutub nende jaoks 18% kallimaks.

 
  
MPphoto
 
 

  Hübner, Member of the Commission. Madam President, I would like to express my thanks for the support of the Commission’s proposal. We will continue the debate at our meeting on 21 April. I am sure that all the questions that have been presented here can be elaborated upon.

The proposal is now with the Council. The Commission is not, at this stage, able to put any proposal on the table. If, during the negotiation process in the Council, there is a possibility of creating a mechanism for funds of a specific nature then the Commission will certainly contribute.

On the important issue of housing, we cannot – and I believe we will not be able to – finance construction. However we will be able to contribute to many aspects of the renovation and reconstruction of housing in new and old Member States that have needs of this kind. I will elaborate on this on 21 April, or privately with Mr Piotrowski so as not to detain you here.

Statistical effect will apply to the Highlands and Islands so it is OK. Still with regard to statistical effect, there is not strong support in the Council for the generosity we have proposed, which is also being criticised as being insufficiently generous! In the Council there are ideas of making it less generous. The question remains open.

I thank you for your patience and support.

 
  
MPphoto
 
 

  President. Thank you Commissioner. I did not mean to rush you, but we are running short of time and still have two reports to debate.

Die Aussprache ist geschlossen.

 

33. Ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Empfehlung für die zweite Lesung des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit betreffend den Gemeinsamen Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für energiebetriebene Produkte und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG des Rates und der Richtlinien 96/57/EG und 2000/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (11414/1/2004 – C6-0246/2004 – 2003/0172(COD)) (Berichterstatterin: Frédérique Ries) (A6-0057/2005).

 
  
MPphoto
 
 

  Ries (ALDE), rapporteur. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, il n'est pas présomptueux sans doute de déclarer dès aujourd'hui que demain à 13 heures nous aurons adopté la version définitive de cette directive sur l'écoconception applicable aux produits consommateurs d'énergie.

L'Union européenne se sera donc dotée d'un nouvel outil, source d'innovation et de protection de l'environnement, car cette écoconception appliquée aux produits domestiques ou à la construction, c'est l'avenir. Plus de 80% des nuisances environnementales sont produites au cours de la phase de fabrication du produit. Il est donc indispensable d'agir à la source, là où les possibilités techniques d'amélioration sont les plus grandes.

C'est pourquoi le Parlement a réservé dès le début un accueil favorable à cette proposition de la Commission, et cela au moins pour deux raisons. D'abord le champ d'application très vaste de la directive-cadre. Il couvre en effet une large gamme de produits responsables d'environ 40% des rejets de CO² dans l'atmosphère. Cela va du réfrigérateur à la chaudière, en passant par l'ordinateur, les luminaires, les moteurs de tondeuses à gazon et j'en passe. Toutes les sources d'énergies sont couvertes et tous les secteurs concernés.

La souplesse du texte aussi, qui vise à favoriser cette démarche d'écoconception au sein des entreprises par la voie d'accords volontaires mais aussi par la voie législative lorsque cette autoréglementation n'est pas possible ou lorsqu'elle a échoué.

Nous avons donc en commun, Monsieur le Commissaire, le souci de promouvoir l'écoconception, cela avec un but précis: améliorer la qualité écologique des produits, tout en conservant leur qualité d'usage. Rien ne sert en effet d'avoir un lave-linge plus silencieux s'il devait consommer le double en électricité ou en eau par exemple. C'est pourquoi cette directive se fonde à juste titre sur l'approche intégrée, qui consiste à prendre en considération le produit du berceau à la tombe, puisqu'à une étape ou l'autre de ce cycle de vie tout produit génère des impacts sur l'environnement.

Ce bilan environnemental multicritère et multiétape, donc, ne doit toutefois pas nous empêcher, nous, législateurs, de nous fixer une ou plusieurs priorités et c'est bien entendu ce que nous avons fait en estimant que l'efficacité énergétique constituait une action thématique prioritaire dans la lutte contre le changement climatique. Nous apportons ici une contribution essentielle aux efforts qui sont déployés pour respecter l'objectif de Kyoto. La Commission, en effet, estime à près de deux cents millions de tonnes de CO² par an la réduction que nous pourrions atteindre d'ici à 2010 grâce à cette directive.

Cette transition me permet maintenant d'en venir à l'accord conclu lundi dernier après deux réunions marathons avec la Présidence luxembourgeoise, cela bien entendu en pleine coopération avec vos services. Cet accord présente deux grands avantages, le premier - non négligeable pour les portefeuilles de nos concitoyens - est d'éviter une coûteuse conciliation. Le second, plus fondamentalement, est l'existence d'un compromis équilibré qui améliore sur des points essentiels la position commune du Conseil. Pour commencer, en ce qui concerne l'efficacité énergétique, il est prévu que, dans les vingt-quatre mois à venir, et cela même avant l'établissement du premier plan de travail, la Commission, après consultation du forum consultatif, adopte des mesures d'exécution en tenant compte des catégories de produits où le potentiel de réduction de CO² est le plus important, en priorité pour les sept catégories de produits qui sont citées dans ce plan européen de lutte contre le changement climatique.

La surveillance du marché aussi constitue une priorité des priorités. Puisqu'il s'agit avec cette directive d'étendre ce marquage CE aux produits consommateurs d'énergie conformes aux exigences d'écoconception, il faut que ce contrôle des produits soit efficace et cela dans toute l'Union. L'accord inclut maintenant une définition claire du producteur ainsi qu'un article très clair sur les responsabilités de l'importateur. Il prévoit en outre un contrôle de tous les acteurs commerciaux de la chaîne, qui doivent être en mesure de justifier par une déclaration de conformité que tout produit vendu en Europe répond aux critères ambitieux d'efficacité énergétique que nous souhaitons mettre en place. Toutes ces mesures, bien entendu, n'ont qu'un objectif: l'assainissement du marché et la protection du consommateur. Aux États membres maintenant d'agir vite et d'agir bien afin de poursuivre les bad boys, les free riders et de défendre l'industrie européenne.

Un mot très bref sur la comitologie: je me félicite que le Conseil ait repris notre idée, exprimée à l'article 14, de créer un forum consultatif doté de pouvoirs renforcés par ce projet de recommandation. Cela permettra au secteur industriel et aux ONG de suivre attentivement la mise en place de mesures d'exécution lorsqu'elles sont nécessaires.

Autre point, l'information aussi aux consommateurs et aux PME, deux maillons essentiels de la chaîne économique qui ont un rôle crucial dans la diffusion sur le marché de ces produits écologiques, des consommateurs informés sur les performances environnementales des produits, des PME qu'il s'agit d'aider financièrement et techniquement à fabriquer ces produits qui doivent être plus écologiques.

Une dernière chose, Monsieur Piebalgs, avant de conclure, l'intégration de cette approche cycle de vie du produit dans l'activité des entreprises n'en est qu'à ses débuts. Il faudra donc, et nous le pensons, plus d'un monsieur écoconception au sein de vos services pour transformer cet essai et nous vous avons écrit à cet effet.

Je conclus Madame la Présidente, pour remercier - je pense que c'est important - le Conseil, et la Présidence luxembourgeoise en particulier. Je remercie aussi la Commission pour son arbitrage très avisé et tous mes collègues rapporteurs fictifs, dont la collaboration a été très précieuse tout au long de ces dix-huit mois de procédure, qui ont su conserver l'unité du Parlement pour aboutir, pour forger cet accord qui met sur un pied d'égalité les trois piliers, environnemental, économique et social, du développement durable.

 
  
MPphoto
 
 

  Piebalgs, Member of the Commission. Madam President, first of all, I would like to thank the rapporteur, Mrs Ries, and the shadow rapporteurs for their commitment and constructive cooperation in the aim of reaching an agreement at this second reading. I believe this directive will deliver long-lasting benefits to consumers, and to the environment, by lowering our energy consumption and by producing more environmentally-sound products. The eco-design directive will also help EU industry to face worldwide challenges related to the environmental improvement of its products.

Adding to what Parliament achieved with its first reading, the rapporteur, Mrs Ries, together with her colleagues and shadow rapporteurs, has negotiated a package of compromise amendments that, once accepted by the Council, will reshape the common position on essential issues. I refer in particular to the compromise amendments affecting Articles 12 and 13. These changes will assure a high level of environmental protection when setting eco-design requirements and introduce additional measures in favour of SMEs and to facilitate market surveillance.

I am particularly satisfied that suitable wording was found to put a focus on the need to improve the energy efficiency of products, while still taking account of the integrated approach promoted by the directive.

I have already made clear that energy efficiency is one of my main priorities. The eco-design framework is one of the most efficient tools we could use to reduce energy consumption and mitigate climate change. Obviously, Parliament wanted to be reassured that once the Commission had its mandate it would make good use of it. The common position amended by the package tabled will leave no ambiguity on that issue: the Commission will have to deliver and report back on its achievements. I can promise you that.

In this context, and on a request from the rapporteur and shadow rapporteurs during the most recent negotiations on the compromise package, I can also state that, without prejudice to the outcome of the ratification process of the Treaty establishing a Constitution for Europe, which I am confident will take place, the Commission will examine the issue of the implementation of Articles 36 and 37 of the Constitution in relation to this framework directive.

I believe the European Parliament, through the rapporteur and shadow rapporteurs, has achieved a lot and this proposal should be supported by this House.

 
  
MPphoto
 
 

  Liese, im Namen der PPE-DE-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich zunächst einmal im Namen der EVP-Fraktion bei Frau Ries und bei allen anderen Beteiligten für die konstruktive Arbeit bedanken, und der Dank gilt auch Herrn Kommissar Piebalgs.

Wir haben ein gutes Ergebnis erzielt, und wir können einen großen Fortschritt für die Umwelt erreichen. Die Kommission hat nach Konsultation von Industrie- und Umweltverbänden das Potential dieser Richtlinie zur Reduzierung von CO2 auf 180 Millionen Tonnen beziffert. Das sind 53% dessen, was wir als Europäische Union nach dem Kyoto-Abkommen erreichen müssen. Wir haben in den Verhandlungen darauf gedrungen, dass ein möglichst großer Anteil dieses Potentials auch tatsächlich zeitnah realisiert wird.

Für die EVP war das eine wichtige Richtlinie, und wir waren von Anfang an konstruktiv. Wir haben allerdings drei ganz wichtige Änderungen vorgeschlagen, die dann auch in den Verhandlungen durchgesetzt wurden, und darüber bin ich sehr froh. Erstens: Diese Richtlinie gilt nicht nur für Produzenten in der Europäischen Union, sondern für alle Produkte, die – egal, wo sie hergestellt wurden – den europäischen Markt erreichen. Zweitens: Wir haben durchgesetzt, dass die Kontrollen für die Importeure und der Kampf gegen Betrug verschärft werden, schärfer als von der Kommission und vom Rat ursprünglich vorgesehen. Drittens: Wir haben durchgesetzt, dass die bürokratischen Belastungen für die Unternehmen reduziert wurden – Anhang I ist jetzt sehr viel verträglicher –, und die kleinen und mittleren Unternehmen danken uns das. Mir liegt auch eine schriftliche Stellungnahme von den KMU in dieser Sache vor.

Trotzdem haben wir ambitionierte Ziele zum Schutz der Umwelt festgelegt, und ich bin besonders froh, dass wir die Reduzierung von stand by-Verlusten zu einem Ziel erster Priorität gemacht haben. Denn hier findet eine gigantische Energieverschwendung statt, und es ist sehr leicht, diese Energieverschwendung zu beenden.

Die Kommission muss nun rasch ans Werk gehen und die Richtlinie umsetzen, und Sie, Herr Kommissar, müssen Ihren Leuten in der Kommission ausreichend Personal zur Verfügung stellen, damit das auch zeitnah geschehen kann.

 
  
MPphoto
 
 

  Scheele, im Namen der PSE-Fraktion. Frau Präsidentin! Ich möchte mich im Namen meiner Fraktion den Glückwünschen an die Berichterstatterin anschließen. Wir wissen, dass wir gemeinsam – aber vor allem die Berichterstatterin – Erhebliches erreicht haben. Es hat bis vor wenigen Wochen nicht so ausgesehen, als ob der Rat an einer Einigung in 2. Lesung wirklich interessiert ist, und ich glaube, dass unser Bewusstsein für die Mitentscheidung hier einiges in Bewegung gebracht hat. Wir waren uns bewusst, dass die Parlamentarier sich von manchen Reden des Rates nicht einschüchtern lassen dürfen, und wenn eine Einigung nicht vorher in einer netten Art gelingt, dann nehmen wir unsere Mitbestimmungsrechte in Anspruch und gehen in die Vermittlung.

Frau Ries hat gesagt, dass es ein ausgewogenes Kompromissergebnis gegeben hat. Wir haben vor ungefähr zwei Wochen genauso lange verhandelt, wie heute die Aussprache zu diesem Thema dauert. Ich bin für meine Fraktion natürlich nicht so sehr zufrieden. Ich glaube aber, dass es das Beste ist, was wir bekommen haben. Einige der Forderungen mussten wir natürlich für den Kompromiss opfern. Ich finde es gut, dass das Europäische Parlament durchgesetzt hat, dass anstatt einer sehr schwammigen Formulierung im Gemeinsamen Standpunkt nun ein klarer Vorrang für Energieeffizienz besteht. Ich glaube, dass das wichtig ist, damit diese Richtlinie ein Erfolg wird.

Ich bin auch glücklich darüber, dass ich mich mit Forderungen nach mehr Konsumenteninformation durchsetzen konnte. Frau Ries hat schon gesagt, dass es wichtig ist, die Konsumentinnen und Konsumenten zu informieren, z.B. wie man ein energiebetriebenes Produkt energieeffizienter einsetzen kann. Das ist nur ein Beispiel. Wir wissen, dass wir mit dieser Richtlinie ein wirksames Instrument im Kampf gegen den Klimawandel haben, aber wir wissen auch, dass in Zukunft eine strenge und gute parlamentarische Kontrolle notwendig sein wird, damit dieses Instrument, in das wir einige Hoffnungen setzen, dann auch wirklich die Anforderungen erfüllen kann.

 
  
MPphoto
 
 

  Krahmer, im Namen der ALDE-Fraktion. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Auch ich danke der Berichterstatterin für ihre Arbeit und beneide sie nicht um die Aufgabe, diesen Kompromiss herbeigeführt zu haben. Dennoch habe ich mit dieser Richtlinie bisher noch nicht meinen Frieden gefunden. Für mich steht außer Frage, dass der politische Weg, den wir in der Richtlinie einschlagen, am Ende nicht zu mehr umweltgerechten Produkten, sondern vor allem zu bürokratischen Markteintrittsbarrieren führen wird. Am Ende wird es nicht mehr Umweltschutz durch weniger Ressourcenverbrauch geben, sondern weniger Unternehmen und weniger Arbeitsplätze in der Elektronik- und Elektrotechnikindustrie.

Anstatt konkrete, am Endprodukt nachvollziehbare Kriterien zu definieren, setzen wir nach wie vor auf Produkt- und Prozesssteuerung. Warum lassen wir bei der Suche nach den besten technologischen Konzepten nicht den kreativen Ideen der Techniker und Ingenieure freien Lauf? Die beste verfügbare Technologie – auch aus umweltpolitischer Sicht – werden wir nur finden, wenn wir den Wettbewerb nicht behindern. Diese Art Produktpolitik erinnert mich sehr an planwirtschaftliche Vorgaben, wie ich sie aus DDR-Zeiten kenne. Damals wurde auf Parteitagen beschlossen, wie viele Farbfernseher von welchem Typ in welchem Zeitraum produziert werden. Planwirtschaft funktioniert nicht! Dieser Beweis wurde im 20. Jahrhundert mehrfach erbracht. Bei der Europäischen Kommission hat sich das offenbar noch nicht herumgesprochen.

Die vorliegende Richtlinie ist insbesondere durch den Top-Runner-Ansatz, die Vorproduktkontrolle aber auch die ökologischen Bilanzen nicht sehr weit von einem planwirtschaftlichen Instrument entfernt. Da ist es für mich nur ein kleiner Erfolg, dass der Umweltausschuss die Erstellung von obligatorischen ökologischen Bilanzen für den gesamten Lebenszyklus eines Produkts aus der Richtlinie gestrichen hat. Es gibt nach wie vor unterschiedliche Anforderungen an Hersteller und Importeure, und die daraus resultierenden Marktverzerrungen sind ebenfalls ein ungelöstes Problem. Trotz aller Fortschritte, die wir mit dem Kompromisspaket erreicht haben: Für kleine Unternehmen ist diese Richtlinie ein bürokratisches Monster. Ich habe den Eindruck, dass die oft wiederholte Forderung nach Berücksichtigung der Interessen von kleinen und mittelständischen Unternehmen zu einer abstrakten Floskel verkommt. Wenn wir in einem absehbar unpraktikablen Rechtsetzungsakt den Artikel hinzufügen, dass kleinen Unternehmen bei seiner Umsetzung geholfen werden muss, haben wir das Absurde zur Perfektion geführt!

 
  
MPphoto
 
 

  Turmes, on behalf of the Verts/ALE Group. Madam President, a united Parliament has made a difference. This directive would have been completely empty without us pushing for the relevant issues. I cannot go into all the details, but having a work plan, energy as a priority and many other issues mean we did a good job. Now, Commissioner, you have to do your job. You do not even have two people out of the 20 000 European Commission civil servants working on this issue.

Commissioner, we need a crash team for market transformation of all these appliances; integrating minimum standards, labelling, public procurement, and taking the initiative to discuss with China, India, Brazil and others, with regard to them also raising their minimum standards. This is crucial for climate change and for the future of energy resources.

 
  
MPphoto
 
 

  Blokland, namens de IND/DEM -Fractie. – Voorzitter, ik ben ook tevreden dat we uiteindelijk met de Raad over dit dossier een akkoord hebben kunnen bereiken. Ik ben echter van mening dat we ons wel wat kaas van het brood hebben laten eten. Als ik kijk naar het resultaat, dan krijg ik het gevoel dat de Raad op veel punten zijn zin heeft gekregen. Ik hoop dat de Raad daar snel spijt van krijgt want hardere actie op het punt van de energiebesparing is echt dringend noodzakelijk, bijvoorbeeld om de Kyoto-doelstellingen te halen. Gisteren werd uit een onderzoek in Nederland bekend dat burgers zonder veel moeite 400 euro per jaar op energie kunnen besparen. Veel energie wordt gebruikt door apparaten die stand-by staan. Hieraan moeten de Commissie en de fabrikanten prioriteit geven. Ik roep de Commissie dan ook op om een termijn te geven waarbinnen zij de eerste uitvoeringsrichtlijnen bij het Parlement gaat indienen zodat we met deze richtlijn ook snel resultaat kunnen bereiken.

 
  
MPphoto
 
 

  Τζαμπάζη (PSE). Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά της, η οποία βελτίωσε την πρόταση της Επιτροπής. Η βιώσιμη ανάπτυξη και ο οικολογικός τρόπος δράσης είναι ανάγκη και προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδει απόλυτα με τη στρατηγική της Λισσαβώνας.

Με δεδομένη τη δυσκολία αντιμετώπισης τέτοιων ζητημάτων, στα οποία εμπλέκονται πολλές εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες, θα ήθελα να τονίσω τα παρακάτω: Η διαδικασία της αυτορρύθμισης είναι μια πολύ θετική λύση στην ταχύτερη εφαρμογή του πλαισίου για οικολογικό σχεδιασμό και μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της απόκρισης της αγοράς και στην υιοθέτηση της νομοθεσίας για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και πρέπει να διέπεται από πολύ αυστηρά όρια, ώστε να υποχρεώνονται, μέσα από δημιουργικές και ρεαλιστικές διαδικασίες, οι εταιρίες να την ακολουθούν και να την εφαρμόζουν. Οι παρεκκλίσεις υπέρ των κρατών μελών σε θέματα που αφορούν περιβαλλοντικές πτυχές, οι οποίες είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα, όπως όρια επικινδυνότητας και περιβαλλοντική συμπεριφορά, είναι απαραίτητες δεδομένης της διαφορετικότητας και της ανομοιομορφίας στις επιμέρους περιβαλλοντικές συνθήκες σε κάθε χώρα. Επισημαίνεται η ανάγκη ελέγχου των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες και ενδεχομένως να είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους και ο αποτελεσματικός έλεγχος. Είναι επιβεβλημένη η λειτουργία ενός απόλυτα ανεξάρτητου οργανισμού ελέγχου και πραγματογνωμοσύνης για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια, όπως και ο ανεξάρτητος από ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα χαρακτήρας τους. Ο οργανισμός αυτός μπορεί να διασφαλίσει και την εχεμύθεια για λόγους υγιούς ανταγωνισμού, ειδικά σε προϊόντα με υψηλή τεχνολογία και μικρό χρόνο εμπορικής ζωής.

 
  
MPphoto
 
 

  Korhola (PPE-DE). Arvoisa puhemies, joskus käy suorastaan sääliksi Lissabonin kaunista kaupunkia. Se on alkanut symboloida tavoitetta, joka uhkaa karata eurooppalaisten käsistä pelkäksi haavekuvaksi. Lissabon ei ansaitse sitä, aivan kuin Nizzakaan ei ansaitse olla huonon kompromissin symboli. Mutta nyt meillä olisi yksi tilaisuus kurottautua Lissabonin strategiatavoitteita kohti. Nyt toiseen käsittelyyn tuleva luonnos direktiiviksi energiaa käyttävistä tuotteista on loistava esimerkki tästä mahdollisuudesta joko edistää tavoitteidemme saavuttamista tai heikentää niiden toteuttamista.

Energiaa käyttävien tuotteiden osalta suurin huolenaihe on valmistuksen painopisteen siirtyminen yhä enemmän Kiinaan ja muualle Aasiaan. Tämä teollisuutemme ja ympäristön kannalta epäedullinen kehitys saattaa jopa kiihtyä tulevaisuudessa Aasian kevyempien ympäristö- ja työsuojeluvaatimusten johdosta. Sama trendi on hyvin nähtävissä muilla teollisuutemme aloilla, muun muassa ilmastopolitiikan puolella, jossa tehdyt lainsäädännölliset ratkaisut ohjaavat teollisuutta löysempien normien piiriin näin heikentäen niin EU:n kilpailukykyä kuin ympäristömme kuntoa. On tärkeää, että parlamentti hyväksyisi tällä viikolla mietinnön, joka turvaisi sekä ympäristömyönteisen tuotesuunnittelun että eurooppalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn.

Nyt saavutettu kompromissiratkaisu, josta äänestämme, on ollut EU:n toimielimille onnistunut prosessi, ja olen myös itse ollut aktiivisesti tukemassa syntyneitä muutosehdotuksia. Haluan tässä yhteydessä nostaa esiin kaksi tärkeintä asiaa. Puhuessamme kilpailukyvystä on olennaista, että käsiteltävän direktiivin oikeusperustaksi valitaan 95 artikla. Tuotteita koskevien vaatimuksien on oltava samankaltaiset koko Euroopassa, jotta energiaa käyttävät tuotteet voisivat liikkua vapaasti sisämarkkinoilla. Toinen tärkeä ratkaisu tehtiin tarkistusvaatimuksessa: se viivästyttäisi tuotteiden saapumista markkinoille tarpeettomasti ja olisi erityisen ongelmallista juuri sähkö- ja elektroniikka-alalla.

Olen iloinen, että olemme nyt löytäneet yhdessä kompromissin, jossa emme kuitenkaan joudu tinkimään seuraavalle viisivuotiskaudelle asettamistamme tavoitteista.

 
  
MPphoto
 
 

  Piebalgs, Member of the Commission. Madam President, with this recommendation amending the text of the common position we are close to finalising the legislative process on the Eco-design Proposal. I am pleased to confirm that the Commission fully accepts the outcome of the compromise between Parliament and the Council. The Commission will attach the necessary resources for implementing and achieving the goals of this directive.

I would now like to invite you to support the compromise package which reflects the important changes that the rapporteur, together with the shadow rapporteurs from all political groups, have achieved during long, difficult but fruitful negotiations with the Council. It is a job well done.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet morgen statt.

 

34. Obsah síry v lodných palivách
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Empfehlung für die zweite Lesung des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit betreffend den Gemeinsamen Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 1999/32/EG hinsichtlich des Schwefelgehalts von Schiffskraftstoffen (12891/2/2004 – C5-0248/2004 – 2002/0259(COD)) (Berichterstatterin: Satu Hassi) (A6-0056/2005).

 
  
MPphoto
 
 

  Hassi (Verts/ALE), esittelijä. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, ensiksi haluan kiittää parlamentin poliittisia ryhmiä, erityisesti varjoesittelijöitä, erinomaisesta yhteistyöstä. Nyt käsiteltävänä oleva direktiivi on historiallinen: laivojen päästöjä rajoitetaan ensi kertaa. Taustalla on Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMOssa neuvoteltu MARPOL-yleissopimuksen liite VI, jonka mukaan tietyt merialueet voidaan määritellä rikkipäästöjen valvonta-alueiksi. Niillä laivapolttoaineen suurin sallittu rikkipitoisuus on 1,5 prosenttia. Tämä on noin puolet laivoissa nykyisin tavallisimmin käytetyn bunkkeriöljyn rikkipitoisuudesta, joka on keskimäärin 2,7 prosenttia. Rikkipäästöjen valvonta-alueet perustetaan Itämerelle, Pohjanmerelle ja Englannin kanaaliin. Lisäksi sama rikkiraja säädetään matkustajalautoille. Vuodesta 2010 alkaen laivat saavat satamassa seistessään käyttää korkeintaan 0,1 prosenttia rikkiä sisältävää polttoainetta.

Onkin korkea aika rajoittaa laivojen päästöjä. Rikkidioksidi aiheuttaa happosateita ja vahingoittaa sekä terveyttämme että luontoa. Sen tuprutusta kiinteällä maalla sijaitsevista lähteistä on vähennetty dramaattisesti. Esimerkiksi kotimaassani Suomessa nämä päästöt ovat pudonneet alle seitsemänteen osaan 80-luvun alun tasosta. Laivat sen sijaan syytävät rikkidioksidia taivaalle yhä enemmän. Joitakin vuosia sitten Itämeren laivojen rikkipäästöt ylittivät koko Ruotsin päästöt.

Tämän direktiivin rajoituksista huolimatta laivojen rikkipäästöt EU:n merillä tulevat 10–12 vuodessa ylittämään kaikkien EU:n jäsenvaltioiden voimalaitosten, tehtaiden ja autojen yhteenlasketut päästöt. Uusien rajoitusten jälkeenkin laivan polttoaineessa saa olla rikkiä peräti 300 kertaa enemmän kuin rekan tankissa sielläkin, missä rikin käyttöä rajoitetaan, kuten Itämerellä. Ero on vielä suurempi Välimerellä ja muilla alueilla, joita uusi rajoitus ei koske. Myös tavaratonnia kohden rahtilaivan rikkipäästöt ovat monisatakertaiset verrattuna rekkaan.

Parlamentti halusikin ensimmäisessä käsittelyssä mennä pidemmälle ja vaati 1,5 prosentin rikkirajan ulottamista kaikille EU:n merille ja myöhemmin rajan tiukentamista 0,5 prosenttiin. Laskelmat komission käyttämillä tietokonemalleilla osoittavat tämän kannattavaksi. Laivapolttoaineen 0,5 prosentin rikkirajan ulottaminen kaikille EU:n merille tuottaisi terveyshyötyä esimerkiksi astman ja allergioiden vähenemisenä ainakin kaksinkertaisesti, mahdollisesti jopa kymmenkertaisesti kustannuksiin verrattuna.

Neuvosto kuitenkin tyrmäsi parlamentin ensimmäisen käsittelyn lisävaatimukset. Toisessa käsittelyssä parlamentin ympäristövaliokunnan selvä enemmistö päätti silti tukea ensimmäisen käsittelyn pääkohtia. Neuvoston kanssa toisen käsittelyn kompromissista käydyissä neuvotteluissa moni jäsenvaltio ilmoitti olevansa valmis kaatamaan koko uudistuksen. Niinpä parlamentin vaatimia päästörajoitusten seuraavia vaiheita ei saatu kirjattua itse direktiiviin. Sen sijaan komissio sitoutui erillisellä julistuksella valmistelemaan uusia ja tiukempia päästörajoja. Julistuksessa viitataan selkeästi rikkirajan tiukentamiseen 0,5 prosenttiin tai sen alle sekä taloudellisten ohjauskeinojen käyttöön. Nämä asiat tulevat käsittelyyn direktiivin tarkistamisen yhteydessä vuonna 2008.

Lisäksi direktiiviin kirjattiin komission ja neuvoston sitoumus ajaa IMOssa uusien rikkipäästöjen valvonta-alueiden perustamista ja rikkirajan tiukentamista. Myös tässä viitataan 0,5 prosentin rikkirajaan. Komissiolta ja neuvostolta on siis saatu sitoumus jatkaa laivojen päästörajojen tiukentamista, kuten parlamentti on vaatinut.

Rikkidioksidipäästöjen yhteydessä on totuttu puhumaan happosateista, jotka vahingoittavat luontoa ja rakennuksia, mutta ne ovat myös vakava ja kasvava terveysongelma. Rikkidioksidi muodostaa ilmassa pienhiukkasia, jotka vahingoittavat keuhkojamme. Tuoreen tutkimuksen mukaan pienhiukkasista aiheutuvista terveyshaitoista kärsivien ihmisten määrä on mahdollisesti jopa kaksinkertainen aiempiin arvioihin verrattuna.

Luonto on erityisen haavoittuvainen pohjoisessa, mutta ihmisten keuhkot ovat samanlaisia Välimeren ja Itämeren rannoilla. Laivoista tulevien rikkipäästöjen rajoittamista tulee siis jatkaa. Luotan siihen, että komissio ja neuvosto pysyvät sitoumuksissaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κυρία Satu Hassi, για την εξαιρετική δουλειά της στην πρόταση οδηγίας για το θείο στα καύσιμα ναυτιλίας. Σκοπός της πρότασης είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου και των αιωρούμενων σωματιδίων. Οι εκπομπές αυτές συνδέονται ευθέως με την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων ναυτιλίας, που είναι σήμερα 2,7% κατά μέσο όρο ή 27.000 μέρη στο εκατομμύριο, τη στιγμή που στα καύσιμα για τις οδικές μεταφορές – όπως είπε και η κ. Hassi προηγουμένως – έχει θεσπισθεί νέο όριο θείου στα 10 μέρη στο εκατομμύριο.

Η πρόταση λοιπόν θέτει δύο όρια για το θείο στα καύσιμα ναυτιλίας: όριο 1,5% για όλα τα πλοία στη Βαλτική Θάλασσα, στη Βόρεια Θάλασσα και στη Μάγχη, καθώς και για τα επιβατηγά πλοία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση· και όριο 0,1% για τα πλοία σε προβλήτα στους λιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι μειώσεις θα οδηγήσουν σε στοχευμένες και χωρίς μεγάλο κόστος μειώσεις εκπομπών με σκοπό την αντιμετώπιση της όξυνσης στη Βόρεια Ευρώπη και τη βελτίωση σε τοπικό επίπεδο της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε όλους τους λιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις παράκτιες περιοχές. Στα κέρδη για την ανθρώπινη υγεία πρέπει να συμπεριληφθούν 2000 ανθρωποέτη, που εξοικονομούνται κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα της καλύτερης ποιότητας της ατμόσφαιρας. Καθώς η ναυτιλία είναι μία παγκόσμια βιομηχανία, είναι σημαντικό ότι τα κύρια σημεία της πρότασης έχουν ευθυγραμμισθεί με τους διεθνώς συμφωνημένους κανόνες που συμπεριλαμβάνονται στη Σύμβαση του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας για την ατμοσφαιρική ρύπανση MARPOL, Παράρτημα 6. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στη δεύτερη ανάγνωση σ' αυτή την πρόταση είναι ικανοποιητική και ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για τον εποικοδομητικό ρόλο που έχει διαδραματίσει στη χάραξη της ορθής κατεύθυνσης για την επίτευξη συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Kušķis, PPE-DE grupas vārdā Priekšsēdētājas kundze! Kolēģi! Grozījumi direktīvā attiecībā uz sēra saturu kuģošanai izmantojamā degvielā nepieciešami ar mērķi samazināt kaitīgo izplūdes gāzu apjomu no kuģu degvielām, tādējādi samazinot skābos lietus un uzlabojot gaisa kvalitāti Eiropā. Uzlabota gaisa kvalitāte tiešā ostu un krastu tuvumā, samazinot skābo izmešu kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību, nodrošinātu, ka ir pieejams pietiekams šīs degvielas apjoms. Atļaujiet man pateikties ziņotājai Hassi kundzei par lieliski organizēto darbu un diskusiju šajā jautājumā un to, ka mēs esam panākuši vienošanos, kas sasniedz izvirzītos mērķus. Esmu pateicīgs visiem, kuri atbalstīja mūsu grupas ierosinājumu par pārskata ziņojumu. Šobrīd daudzi jautājumi tiek debatēti kā pieņēmumi, nevis kā fakti. Pēc tam, kad tiks veikta pienācīga izpēte, mums vēl būs jāatrod tālākais, videi visdraudzīgākais un ekonomiski vispamatotākais risinājums – risinājums, kurš ņem vērā precīzas atbildes uz vairākiem svarīgiem jautājumiem. Vai samazināta sēra satura degvielas ražošana patērē tik daudz enerģijas, ka riskējam siltumnīcas efekta padziļināšanu? Mūsu prioritātes ir nepieciešams skatīt stingrā atbilstībā ar Kioto protokolu, tā kā šīs direktīvas pieņemšana paaugstinās ūdenstransporta izmaksas. Vai pieaugums var nopietni apdraudēt Eiropas Savienības transporta politikas stūrakmeni, sauszemes autokravu pārvadājumu samazināšanu un kravas plūsmu novirzīšanu uz citiem transporta veidiem? Mūsu tālākās aktivitātes jāapspriež arī ar Starptautisko jūrniecības organizāciju, citādi mēs varam nokļūt situācijā, kur izmaiņas skars tikai Eiropas Savienībā reģistrētos kuģus un tos kuģus, kuru galamērķis ir Eiropa. Turpretī tranzītpārvadājumu kuģi varēs izmantot būtiski lētāku degvielu. Šādā gadījumā tiktu apdraudēta mūsu jūrniecības nozare un mēs varam sagaidīt, ka mūsu flotes kuģi tiktu pārreģistrēti zem trešo valstu karogiem. Kuģu izplūdes gāzu negatīvā ietekme ir jāsamazina.

Es aicinu ļoti nopietni strādāt pie pārskata procedūras, lai mūsu kuģu flote ilgtermiņā būtu veiktspējīga un Eiropas Savienības videi un cilvēku veselībai tiktu nodrošināta pienācīga aizsardzība.

 
  
MPphoto
 
 

  McAvan, on behalf of the PSE Group. Madam President, I thank Mrs Hassi for the way in which she conducted the whole negotiation in a very open and inclusive way, so that we all knew what was happening at every moment. I should also like to thank the Commission staff, who helped us a great deal in terms of the agreement that we have reached tonight.

We have a compromise, but the question is whether it is good enough. Yes, there are some very good things in the compromise, which I welcome – and Mrs Hassi has listed them – but the Socialist Group believes that we still need to go further. We would have liked to see sulphur control areas extended to all EU waters. We want to see this as one step towards the use of lower-sulphur fuel in our shipping areas. In other words, we want to see a second phase in the legislation. We take the review clause, which was the object of the compromise, very seriously indeed. We hope that the Commission will go out and work in the IMO to bring more areas under the scope of this legislation.

It is legislation that will make a difference. Two of the ports listed in the top 100 worst polluted ports in Europe are in my constituency. Last week, I was in one of those areas and was told about the black soot that lands on people’s washing lines and windows and affects people’s health. This is a piece of legislation that will help improve the environment and people’s health.

It is a pity that we are here yet again at 11.45 p.m. discussing important pieces of environmental legislation when the media has gone to bed and nobody is watching us. I am sure you will agree that these are important pieces of legislation. We should ask the services to make sure that we have these debates at a time when we can show people that the EU really is working on their behalf to do things that are in their best interests.

 
  
MPphoto
 
 

  President. Mrs McAvan, I sympathise with you, because for 15 years I too have been debating environmental legislation during the night sittings. But there we are, we will try for the future.

 
  
MPphoto
 
 

  Sjöstedt, för GUE/NGL-gruppen. Fru talman! Även jag vill tacka föredraganden Satu Hassi för hennes goda arbete i denna mycket viktiga miljöfråga. Jag delar också bedömningen att resultatet knappast hade blivit bättre om vi hade drivit detta till en förlikning, vilket ju hade varit en möjlighet.

Utsläppen av svavel har ju minskat avsevärt från många olika källor under senare år. En stor del av försurningsproblemen har kunnat bekämpas på detta sätt. Men utsläppen från sjöfarten är fortfarande mycket höga och inom sjöfarten används riktigt smutsiga bränslen som inte används på andra håll. Andelen av utsläppen av svavel från just sjöfarten är idag oförsvarligt hög. Därför är denna lagstiftning av stor betydelse. Faktum är dock att den skulle kunnat bli betydligt bättre. Motstånd från flera länder i rådet är huvudorsaken till att den inte tar tillvara de tekniska möjligheter som vi faktiskt har att rena utsläppen och bränslena.

Men även PPE-DE-gruppen i parlamentet bär en del av detta ansvar. Under första behandlingen var PPE-DE-gruppen för bindande åtaganden om svavelhalter på 0,5 %. Nu har de ändrat sig och man kan undra varför. Nu finns målet om 0,5 % svavelhalt bara med som en möjlighet vid en framtida översyn. Det beklagar vi. Även på andra områden har en del steg tagits bort från det som vi skulle kunna göra. Trots detta kommer vi att rösta för denna kompromiss, inte för att den är perfekt, utan för att vi tror att den går så långt som vi kan nå denna gång.

 
  
MPphoto
 
 

  Blokland, namens de IND/DEM -Fractie. Mevrouw de Voorzitter, in ieder geval vinden wij bij u een willig oor. Tijdens de behandeling van dit dossier in de Commissie milieubeheer is mij in ieder geval duidelijk geworden dat er veel argumenten zijn om het gehalte van zwavel in brandstoffen te beperken en maar weinig argumenten daartegen. Invoering van een zwavellimiet van 0,5% in de hele Europese Unie zou maar liefst 7,5 keer meer bate opleveren dan de kosten die ermee gemoeid zijn. Daarom vind ik dat de Raad zich wel iets positiever had kunnen opstellen tegenover de eis van het Parlement om de limiet te beperken tot 0,5%.

Binnenkort verwachten wij een evaluatie van het communautaire beleid inzake de luchtkwaliteit. Wij weten dat het in een aantal lidstaten daarmee niet goed gaat hetgeen mede veroorzaakt wordt doordat de uitstoot van schadelijke stoffen door het verkeer niet daalt. Juist nu had de Raad moeten inzien dat, wanneer ze luchtvervuiling als serieus probleem ziet, ze ook serieus aan oplossingen moet meewerken. Daarom vind ik het jammer dat we niet meer hebben kunnen bereiken dan het huidige compromis. Ik zal het steunen, maar ik hoop op aanscherping in de toekomst en ik bedank de rapporteur, mevrouw Hassi, voor de buitengewoon goede samenwerking.

 
  
MPphoto
 
 

  Westlund (PSE). Fru talman! Detta är, som flera tidigare talare påpekat, en viktig fråga. Svavelutsläppen orsakar stora problem för människors hälsa, försurade sjöar, förstörda byggnader och kulturarv. Därför är det också bra att vi inom EU har lyckats minska utsläppen av svavel, i alla fall från landkällor, under de senaste åren och att vi nu tar ett steg när det gäller utsläppen från marina bränslen.

Samtidigt är jag, liksom många andra här, besviken över att vi inte har kommit längre, framför allt när det gäller de punkter som min partikollega Linda McAvan räknade upp tidigare. I denna fråga har parlamentet visat sig vara mindre grönt än det som satt under förra mandatperioden. Jag hoppas verkligen att detta är ett undantag och att det inte kommer bli så hädanefter att detta parlament är mindre grönt och tar mindre ansvar för vår framtida miljö.

Nu öppnar vi i alla fall för att vi skall gå vidare med en andra fas och ytterligare minska svavelutsläppen. Vi är många som kommer att följa att det blir så i verkligheten.

 
  
MPphoto
 
 

  Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. Κυρία Πρόεδρε, στο συνολικό συμβιβαστικό πακέτο που προτείνεται τώρα έχουν περιληφθεί σημεία ιδιαίτερης σημασίας. Συγκεκριμένα, περιέχονται ισχυρότερη διατύπωση για την προοπτική περαιτέρω μειώσεων στο μέλλον, διευκρίνιση για την ημερομηνία εφαρμογής στη Βόρειο Θάλασσα, προϋποθέσεις για την προμήθεια και διανομή καυσίμων, ώστε να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους οι διαχειριστές πλοίων, εξαίρεση από την εφαρμογή των ορίων απόστασης από την προβλήτα για τα πλοία που χρησιμοποιούν καθαρή ενέργεια από την ξηρά, υποχρέωση των πλοίων που χρησιμοποιούν τεχνολογία μείωσης εκπομπών να έχουν εξοπλισμό συνεχούς ελέγχου των εκπομπών.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι το συμβιβαστικό πακέτο που περιλαμβάνει πολύ ισχυρότερη διατύπωση σχετικά με το ενδεχόμενο ακόμη χαμηλότερων ορίων, που μπορεί να φθάσει έως το 0,5% κατά την αναθεώρηση από την Επιτροπή το 2008.

Σύμφωνα με την τροποποιημένη ρήτρα αναθεώρησης, η Επιτροπή πρέπει να διερευνήσει την οικονομική αποτελεσματικότητα τυχόν περαιτέρω μέτρων, να λάβει υπόψη την ανάπτυξη των τεχνολογιών μείωσης εκπομπών, να μελετήσει το ενδεχόμενο υποβολής προτάσεων για την εισαγωγή οικονομικών μέσων που θα αποτελέσουν κίνητρο στη βιομηχανία για την ανάπτυξη νέων περιβαλλοντικών τεχνολογιών.

Γνωρίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία είχαν μεγάλη σημασία για το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση, καθώς και στην αρμόδια επιτροπή. Ενώ δεν ήμασταν σε θέση να περιλάβουμε το όριο 0,5% σε θείο τώρα, για να αποτελέσει τη δεύτερη φάση της οδηγίας, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε δεσμευθεί να εξετάσουμε τη δυνατότητα θέσπισης ορίου 0,5% στο κοντινό μέλλον.

Αναγνωρίζοντας ότι το νέο όριο του 1,5% για το θείο στα καύσιμα ναυτιλίας θα παραμείνει 1500 φορές υψηλότερο του περιεχομένου σε θείο των καυσίμων για τις οδικές μεταφορές, η Επιτροπή πιστεύει σταθερά ότι η ναυτιλία μπορεί και πρέπει να κατεβάσει αυτό το όριο, ώστε να διατηρήσει την περιβαλλοντική της αξιοπιστία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή έχει ετοιμάσει δήλωση με την οποία διατυπώνεται καθαρά η δέσμευση να προχωρήσουμε σε μια μακρόπνοη αναθεώρηση της οδηγίας το 2008.

Χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη διατύπωση στα Αγγλικά, την οποία έχει δανεισθεί η εισηγήτρια από τη γλώσσα της ναυτιλίας, θέλω να τονίσω ότι η Επιτροπή θα κάνει ό,τι μπορεί "to anchor", να προσδέσει με άγκυρα τις περιβαλλοντικές βελτιώσεις της ναυτιλίας στο Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας.

Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή είναι πολύ ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και θέλω να ευχαριστήσω και πάλι την εισηγήτρια, κ. Hassi, για την προσπάθειά της να επιτευχθεί συμφωνία στη δεύτερη ανάγνωση. Η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί στο σύνολό τους τις προτεινόμενες συμβιβαστικές τροπολογίες(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet morgen statt.

ANLAGE - STANDPUNKT DER KOMMISSION

Hassi report (A6-0056/2005)

The Commission can accept the compromise package: namely, Amendments 1, 2, 3, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 and 32 in full, and Amendment 21 in part.

If the compromise package should fall, the Commission could fully accept Amendments 1, 2, 3, 17 and 18; and the following amendments in part or in principle: Amendments 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 21 and 22.

Amendments 7, 8, 9, 11, 15 and 19 are not acceptable to the Commission.

 
  

(1) (Θέση της Επιτροπής σχετικά με τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου: βλ. Παράρτημα)


35. Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
MPphoto
 
 

  Der Präsident. Die Sitzung ist geschlossen.

 

36. Skončenie rokovania
  

(Die Sitzung wird um 23.40 Uhr geschlossen).

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia