Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 13 april 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

6. Bulgariens ansökan om medlemskap i EU
  

Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 
 

  Stenzel (PPE-DE).(DE) Herr talman! I enlighet med artikel 5.3 i arbetsordningen och mot bakgrund av Van Ordenbetänkandet välkomnar jag trepartsmötets framgångsrika resultat och att Bulgarien och Rumänien inte fastnade i en dragkamp mellan rådet och parlamentet.

När det gäller ändringsförslag 5 tycker jag att det är upprörande att gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen omvandlar det enskilda stödet från enskilda ledamöter i vår grupp för ändringsförslag 5 till Van Ordenbetänkandet till ett förslag som läggs fram för gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater. Jag ser en viss politisk manipulation i detta och vill bestämt understryka att detta förslag har fått enskilt stöd av min nationella delegation. Jag tackar vår grupp och vår ordförande för att ha respekterat och tillåtit olika ståndpunkter om kärnkraftverket Kozloduj.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Ordförandeskapet förstår inte er ordningsfråga.

(Skratt och applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Stenzel (PPE-DE).(DE) Inlägget om en ordningsfråga gjordes eftersom ett ändringsförslag till Van Ordenbetänkandet om Bulgarien – som vi snart skall rösta om – har flyttats i PPE-DE-gruppens namn, samtidigt som detta ändringsförslag endast fick stöd av enskilda ledamöter i vår grupp, inbegripet min delegation. Jag ville påpeka detta innan betänkandet går till omröstning.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Herr Salafranca! Jag hoppas att er ordningsfråga är mer tydlig.

 
  
MPphoto
 
 

  Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE).(ES) Det hoppas jag också, herr talman, och jag tror att den kommer att bli lätt att förstå när jag förklarar den, särskilt för en så intelligent person som ni.

Herr talman! Jag ville bara påpeka att ändringsförslag 2 till Geoffrey Van Ordens och Pierre Moscovicis positiva yttranden, som lagts fram av vår politiska grupp, blir överflödigt mot bakgrund av de muntliga ändringsförslag som vi just har röstat för till betänkandet av Reimer Böge och Bárbara Dührkop Dührkop, och jag ville före omröstningen påpeka att vi kommer att dra tillbaka dem eftersom de inte är förenliga med det vi just har röstat för.

 
  
MPphoto
 
 

  Harms (Verts/ALE).(DE) Herr talman, fru Stenzel! Jag vill ta upp en annan ordningsfråga, för tydlighetens skull. Förslaget till datum för att stänga kärnkraftverket Kozloduj hade vi inte angett av misstag. Jag är fullständigt medveten om att alla i gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater inte har samma inställning som en del av denna grupps österrikiska ledamöter när det gäller fullgörandet av protokollet om Kozloduj. Så naiv är jag inte. Jag vill dock inte att en procedurfråga, som uppenbarligen har sitt ursprung i sekretariatet, skall äventyra denna viktiga ståndpunkt.

Jag vill återigen särskilt tacka enskilda ledamöter för deras initiativ att stödja detta förslag om en lämplig tidpunkt för att stänga Kozloduj.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Jag vill betona att ändringsförslaget i fråga finns och läggs fram av gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen och övriga ledamöter.

Angående ändringsförslag 9:

 
  
MPphoto
 
 

  Wiersma (PSE).(EN) Herr talman! På begäran av föredraganden, Geoffrey Van Orden, vill vi lägga till ordet ”olaglig” före ordet ”skogsavverkning” i sista raden i denna ändring.

 
  
  

(Parlamentet antog det muntliga ändringsförslaget till ändringsförslag 9.)

Före omröstningen om ändringsförslag 7:

 
  
MPphoto
 
 

  Wiersma (PSE).(EN) Herr talman! Jag har en muntlig ändring som innebär ändringar på fyra ställen. I Pierre Moscovicis och Geoffrey Van Ordens betänkanden och även i rekommendationerna vill vi ha en hänvisning till skriftväxlingen mellan er och kommissionens ordförande om att göra Europaparlamentet fullständigt delaktigt i den kommande processen under de närmaste 20 månaderna när det gäller skyddsklausuler. Den ursprungliga ändringen är inte tillräckligt precis med tanke på en eventuell senareläggning. Därför föreslår jag att man på dessa fyra ställen ersätter ändringen med en ny text, som jag kommer att läsa upp endast en gång, men som även gäller de övriga tre ställena.

Den nya texten lyder: ”... med beaktande av skriftväxlingen mellan Europaparlamentets talman och kommissionens ordförande om att göra Europaparlamentet fullständigt delaktigt i varje övervägande om att aktivera någon av skyddsklausulerna i anslutningsfördraget”. Detta bör infogas i alla fyra texterna.

 
  
  

(Parlamentet antog det muntliga ändringsförslaget till ändringsförslag 7.)

Före omröstningen om rekommendationen (A6-0082/2005) av Geoffrey Van Orden:

 
  
MPphoto
 
 

  Cohn-Bendit (Verts/ALE).(FR) Herr talman! I enlighet med artikel 170.4 i arbetsordningen begär gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen att omröstningen om samtycke till Bulgarien skall skjutas upp. Jag skall förklara det mycket enkelt. Vi har två olika situationer: Bulgarien och Rumänien.

För Bulgaren menar vi att det fortfarande finns frågor kvar att lösa och att vi, eftersom vi talar om anslutning 2007, inte anser att det är lämpligt att rösta i dag. Verts/ALE-gruppen i Europaparlamentet lovar att den är för anslutning, att den inte vill rösta emot men att den endast kan säga ja eller nej till samtycke eller också lägga ned sina röster. Eftersom vi inte vill rösta nej och eftersom vi mot bakgrund av bl.a. kärnkraftssituationen i Bulgarien dock inte kan rösta ja i dag, begär vi bara att omröstningen om samtycke skall skjutas upp. I enlighet med bestämmelserna i överenskommelsen med kommissionen begär vi också att en lägesrapport först utarbetas av utskottet för utrikesfrågor för att möjliggöra en omröstning om samtycke i början av 2006, ett år före anslutningen.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Enligt arbetsordningen får en ledamot, efter att ha lyssnat till den ledamot som lagt fram förslaget, uttala sig för och en annan ledamot emot.

 
  
MPphoto
 
 

  Watson (ALDE).(EN) Herr talman! Om Verts/ALE-gruppen gör en likadan framställning för Rumänien kräver jag att omröstningen om en uppskjutning skall ske genom namnupprop.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Vi måste följa arbetsordningen. Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen vet vad de måste göra. De är vuxna.

Hannes Swoboda har nu ordet och får uttala sig för.

 
  
MPphoto
 
 

  Swoboda (PSE).(DE) Herr talman! Jag vill på min grupps vägnar uttala mig emot förslaget. Det har tydligen undgått Daniel Marc Cohn-Bendit att det är just denna diskussion, och en mycket djupgående sådan, som vi har fört med rådet och kommissionen de senaste veckorna.

Det som vi har uppnått med parlamentets samtycke och som framgår av Jan Marinus Wiersmas förslag är följande: enligt kommissionens och rådets försäkringar – jag vill nämna dem båda och även tacka kommissionsledamot Rehn – skall vi delta fullt ut i vidare samråd och i en eventuell tillämpning av den klausul som skulle medge att anslutningen skjuts upp.

Jag vill passa på att tacka Joost Lagendijk mycket varmt. Herr Cohn-Bendit! Om ni hade talat lite närmare med honom hade ni insett hur mycket hårt arbete vi och Elmar Brok har lagt ned på detta och därigenom nått ett positivt resultat. Det är därför jag vill rösta emot detta förslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Hartmut Nassauer har nu ordet och får uttala sig emot.

 
  
MPphoto
 
 

  Nassauer (PPE-DE).(DE) Herr talman, mina damer och herrar! Jag känner inte till någon i parlamentet oavsett åsiktsriktning som inte vill välkomna Bulgarien och Rumänien till Europeiska unionen. Jag känner dock till många ledamöter som av de skäl Daniel Marc Cohn-Bendit nämnde inte vill fatta beslut i denna fråga i dag. Att skjuta upp dagens beslut skulle därför vara en i högsta grad förnuftig åtgärd, eftersom den skulle göra det möjligt för oss att markera att vi, även om vi är starka anhängare av Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU, vill avvakta kommissionens kommande lägesrapport innan vi faktiskt fattar ett slutgiltigt beslut i frågan.

(Applåder)

Detta vore ett sätt att hantera många av de farhågor som har uttryckts, utan att ge upphov till tvivel om vår grundläggande vilja och beslutsamhet att välkomna dessa länder in i EU. Därför har jag full förståelse för Daniel Marc Cohn-Bendits åsikter.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Van Orden (PPE-DE), föredragande. – (EN) Herr talman! Som föredragande om Bulgarien motsätter jag mig starkt att samtyckesförfarandet skjuts upp.

(Applåder)

Vi har löst de interinstitutionella problemen när det gäller budgeten. Skyddsklausuler finns inbakade i anslutningsfördraget. Det finns inget bra skäl att skjuta upp vårt samtycke. Jag anser att det vore oansvarigt av parlamentet att skjuta upp det i detta läge. Jag uppmanar parlamentsledamöterna att rösta för ett samtycke.

(Applåder)

 
  
  

(Genom omröstning med namnupprop avslog parlamentet begäran om uppskjutande av omröstningen om rekommendationen (A6-0082/2005) av Geoffrey Van Orden.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy