Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 13 Απριλίου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

25. Επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση των οχημάτων με κινητήρα
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0004/2005) του κ. Krahmer, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση των οχημάτων με κινητήρα και την τροποποίηση της οδηγίας του Συμβουλίου 70/156/ΕΟΚ (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή ευχαριστεί θερμά τον κ. Krahmer για την έκθεσή του και για τον ασυνήθιστο και σημαντικό προσωπικό του ζήλο για την πρώτη ανάγνωση της οδηγίας για την ανακύκλωση.

Θα ήθελα να αρχίσω υπενθυμίζοντας ότι η πρόταση οδηγίας βασίζεται στις διατάξεις της οδηγίας για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου της ζωής τους που ενέκρινε το Σώμα και υιοθέτησε το Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2000 και περιλαμβάνει πολύ φιλόδοξους στόχους που θα πρέπει να επιτύχει η βιομηχανία ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης μέχρι το 2015. Εάν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι δυνατή η επίτευξη αυτών των στόχων, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα πρέπει να συμβάλουν σε αυτό και ως εκ τούτου τους καλούμε να κατασκευάζουν οχήματα, των οποίων τα μέρη θα είναι καταλληλότερα για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση και μάλιστα από τη στιγμή που θα είναι έτοιμα τα οχήματα.

Αρκετές από τις προτεινόμενες τροπολογίες έχουν πολιτική σημασία. Η σημαντικότερη αφορά την απαγόρευση της χρησιμοποίησης βαρέων μετάλλων. Η έκθεση συμπεριλαμβάνει ένα άρθρο που επιβάλλει την υποχρέωση διαπίστωσης ότι ο κατασκευαστής δεν χρησιμοποίησε κανένα από τα βαρέα μέταλλα, τα οποία απαγορεύονται στην οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου της ζωής τους. Η Επιτροπή επικροτεί αυτήν την οδηγία διότι καθιστά δυνατή την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου της ζωής τους με συστηματικό και ενιαίο τρόπο αντί να αφήνει στα κράτη μέλη τη θέσπιση εθνικών νόμων που μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους. Έτσι προλαμβάνεται η διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Μία κεντρική πτυχή της οδηγίας που προξένησε αρκετά προβλήματα αφορά την ημερομηνία εφαρμογής της, ωστόσο τελικά κατέστη δυνατόν να λυθεί και αυτό το θέμα. Τώρα προτείνεται να εφαρμοστεί η οδηγία σε δύο φάσεις και η Επιτροπή δεν υποστηρίζει μόνο την πρόταση αυτήν, αλλά και τις διοικητικές απλουστεύσεις που πρότεινε το Σώμα. Επιτρέψτε μου να πω συνοψίζοντας ότι η Επιτροπή υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου και περιμένει να εγκριθεί αυτό το κείμενο χωρίς καθυστέρηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Krahmer (ALDE), εισηγητής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, και ιδίως τους σκιώδεις εισηγητές, για την καλή και εποικοδομητική συνεργασία. Στην Ευρώπη κατασκευάζονται περίπου 15 εκατομμύρια οχήματα ετησίως και η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της οικονομίας στην Ευρώπη, ο οποίος δημιουργεί θέσεις εργασίας, ενθαρρύνει την καινοτομία και είναι σημαντικός για την ανταγωνιστικότητά μας. Ωστόσο τα αυτοκίνητα δημιουργούν και απορρίμματα και αυτό είναι το θέμα της αποψινής μας συζήτησης. Κάθε χρόνο, δέκα εκατομμύρια οχήματα στην Ευρώπη καταλήγουν στη διάλυση. Το γεγονός ότι τα οχήματα που στοιβάζονται εκεί ασχημαίνοντας το τοπίο δεν είναι πια τόσο πολλά όσο στο παρελθόν σχετίζεται με το ότι σημαντικό μέρος τους μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και να ανακυκλωθεί.

Αντικειμενικός σκοπός της οδηγίας της αίτησης χορήγησης έγκρισης τύπου είναι η θέσπιση διατάξεων προκειμένου τα ΙΧ και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα να μπορούν να κατασκευαστούν έτσι ώστε να ισχύουν τα ελάχιστα ποσοστά που αναφέρει η οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου της ζωής τους αναφορικά με τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης. Η εν λόγω οδηγία επιβάλλει στους κατασκευαστές δεσμευτικούς στόχους. Από το 2006, πρέπει να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακυκλωθούν ή να ανακτηθούν τουλάχιστον τα 85% κατά μάζα και από το 2015 τουλάχιστον τα 95% κατά μάζα ενός οχήματος. Αυτοί είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι στόχοι –ιδίως το ποσοστό 95% από το 2015 και εξής– γιατί κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι τα αυτοκίνητα του μέλλοντος δεν θα δημιουργούν σχεδόν καθόλου απορρίμματα.

Η επίτευξη αυτού του σκοπού θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υλικών από τους κατασκευαστές, αλλά κυρίως από την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας ανακύκλωσης και από τον ορισμό της δυνατότητας ανακύκλωσης. Ωστόσο, αναμφισβήτητα η δυνατότητα ανακύκλωσης αυτοκινήτων και η αποφυγή δημιουργίας απορριμμάτων είναι σημαντικοί στόχοι για την περιβαλλοντική πολιτική στην Ευρώπη. Όμως προξενεί έκπληξη το γεγονός ότι τα αυτοκίνητα προκαλούν μόνο το 1% των απορριμμάτων στην ΕΕ. Η ΕΕ κατάφερε πολύ καλά να ελαχιστοποιήσει τα απορρίμματα που προκαλούνται όχι μόνο από τις συσκευασίες, τις ηλεκτρονικές συσκευές και τις μπαταρίες, αλλά και από τα παλιά αυτοκίνητα.

Τώρα επανέρχομαι στα κύρια σημεία. Μολονότι η Επιτροπή υπέβαλε μια εξαιρετικά καλή πρόταση οδηγίας, ήταν απαραίτητο να προβούμε εδώ στο Σώμα σε ορισμένες βελτιώσεις. Μετά από την ψηφοφορία στην επιτροπή και έναν επιτυχημένο τριμερή διάλογο, ετοιμάσαμε ένα πακέτο συμβιβασμού για τη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση που υποστηρίζεται από τις τρεις μεγαλύτερες Ομάδες του Σώματος. Καθώς πρόκειται για την πρώτη μου έκθεση, το θεωρώ αυτό ως εισηγητής μεγάλη επιτυχία.

Οι κοινές μας τροπολογίες, για τις οποίες θα ψηφίσουμε αύριο, στοχεύουν κυρίως στη βελτίωση του τρόπου εφαρμογής της οδηγίας χωρίς να διακυβεύουν την επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης που είναι τόσο σημαντικοί για την περιβαλλοντική πολιτική. Η έγκριση τύπου πρέπει να είναι εφαρμόσιμη από τη σκοπιά τόσο των αρμοδίων αρχών στα κράτη μέλη όσο και των κατασκευαστών και να συνεπάγεται το μικρότερο δυνατό κόστος. Οι τροπολογίες λαμβάνουν επίσης υπόψη σημαντικές πτυχές της βέλτιστης πρακτικής όσον αφορά την έγκριση τύπου. Ως εισηγητής προσπάθησα από την αρχή να διατηρήσω τη διάκριση μεταξύ ελέγχου νέων τύπων και νέων μοντέλων. Τα νέα μοντέλα είναι αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ήδη στην ευρωπαϊκή αγορά –σήμερα υπάρχουν περίπου 600– ενώ νέοι τύποι είναι αυτοκίνητα που θα διατεθούν στην αγορά στο μέλλον, και είναι περίπου 100 ετησίως.

Προτεραιότητα θα πρέπει να έχει ο έλεγχος νέων τύπων. Ούτε οι υπηρεσίες ούτε οι κατασκευαστές θα ήταν σε θέση να κάνουν αυτό που ήθελε η Επιτροπή στην αρχική της πρόταση, δηλαδή να ελέγξουν όλα τα μοντέλα στην ΕΕ μέσα σε 36 μήνες από την έναρξη ισχύος της οδηγίας. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον έλεγχο νέων τύπων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι νέοι τύποι που θα βγουν μελλοντικά στην κοινοτική αγορά πληρούν τους δεσμευτικούς στόχους της οδηγίας για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου της ζωής τους και έτσι η προθεσμία των 36 μηνών που προτείνει η Επιτροπή θα πρέπει να ισχύει για τους νέους τύπους, ενώ τα μοντέλα που κυκλοφορούν ήδη θα ελεγχθούν στη συνέχεια. Συμφωνήσαμε στο Σώμα –και με το Συμβούλιο– μια περίοδο 54 μηνών που είναι ο αριθμητικός μέσος όρος της αρχικής πρότασης της Επιτροπής και των 72 μηνών που είχα προτείνει αρχικά, οι οποίοι αντιστοιχούν στον κύκλο ζωής ενός μέσου αυτοκινήτου.

Ένα άλλο σημείο είναι ο ορισμός του «οχήματος αναφοράς». Η επιλογή αυτού του τύπου με αμοιβαία συμφωνία των αρχών και του κατασκευαστή αποτελεί καλή πρακτική και προλαμβάνει τις παρεξηγήσεις. «Όχημα αναφοράς» είναι το πιο προβληματικό όχημα ως προς τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης. Επανέρχομαι στο θέμα της απαγόρευσης των βαρέων μετάλλων: χαίρομαι διότι μπορώ να πω ότι καταφέραμε να συμφωνήσουμε να αναφέρεται η απαγόρευση των βαρέων μετάλλων στο κεφάλαιο για τον προκαταρκτικό έλεγχο και όχι στην έγκριση τύπου, όπου δεν έχει καμία θέση. Ούτως ή άλλως, θεωρώ ότι η Επιτροπή δικαιολογημένα δεν περιέλαβε στην αρχική της πρόταση την απαγόρευση των βαρέων μετάλλων, γιατί αυτή η απαγόρευση περιλαμβάνεται ήδη σε πολλές άλλες νομοθετικές πράξεις.

Είχαμε επίσης πρόβλημα με μια τροπολογία του Συμβουλίου που έφθασε, θα λέγαμε, στο παρά πέντε και είχε ως στόχο να επιτραπεί από μια άλλη «πίσω πόρτα» η διαδικασία επιτροπολογίας. Το Κοινοβούλιο είχε δώσει μάχη για να θεωρηθούν οι τροποποιήσεις της οδηγίας για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου της ζωής τους ως νομοθεσία και όχι ως μέτρα εφαρμογής. Έτσι, δεν μπορούσαμε να αποδεχθούμε τη δυνατότητα τεχνικών προσαρμογών στην οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου της ζωής τους χωρίς την έγκριση του Σώματος. Χαίρομαι διότι στον τριμερή διάλογο το Συμβούλιο και η Επιτροπή τελικά συμφώνησαν με αυτό. Πρόκειται για ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, προς περισσότερη δημοκρατία και διαφάνεια στη θέσπιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Επιτρέψτε μου να επανέλθω τελειώνοντας στο θέμα των κανόνων. Στην ΕΕ υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνες που αφορούν τα αυτοκίνητα. Όταν θεσπίζουμε νόμους, πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν σε μέρη που βρίσκονται πολύ μακριά από τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. Πρέπει να σκεφτούμε τις επιχειρήσεις που τελικά θα πληγούν από αυτό. Κύριε Verheugen, τώρα απευθύνομαι σε εσάς προσωπικά. Εγώ επιδοκιμάζω ιδιαίτερα την πρωτοβουλία σας σε σχέση με την εκτίμηση των επιπτώσεων της νομοθεσίας και χαίρομαι διότι ανακαλύψατε ξανά τις φιλελεύθερες ρίζες σας στον ρόλο σας ως Επιτρόπου υπεύθυνου για τη βιομηχανία. Είναι σημαντικό οι νέες οδηγίες και κανονισμοί, ιδίως όσοι σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών, να ελέγχονται μελλοντικά ως προς τις επιπτώσεις που έχουν στην ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον οι υπάρχουσες οδηγίες μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα στα κράτη μέλη. Όμως ως προς τους μελλοντικούς κανονισμούς, πρέπει να διασφαλίσουμε πρωτίστως ότι συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και δεν επιφέρουν αύξηση της γραφειοκρατίας.

Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για τα ευγενικά σας λόγια.

 
  
MPphoto
 
 

  Hoppenstedt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, διαπιστώνω ότι με την παρουσία του Προεδρεύοντος, τα μέλη του Κοινοβουλίου έχουν ένα άτομο περισσότερο από την ομάδα της Επιτροπής. Αυτό είναι οπωσδήποτε εκπληκτικό για ένα βράδυ σαν το σημερινό. Ο κ. Krahmer παρουσίασε την έκθεσή του με μεγάλη σαφήνεια και πολύ αναλυτικά και δεν σκοπεύω να αναφερθώ ξανά σε όλες τις λεπτομέρειες.

Θα ήθελα μόνο να πω ότι χάρη στις τροπολογίες, αυτή η έκθεση έγινε τελικά έργο όλων μας, γιατί είπαμε στον κ. Krahmer ότι η συμφωνία που επιτύχαμε με την κοινή συζήτηση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή οφείλεται στις τροπολογίες που κατά βάση αποτελούν τον πυρήνα της έκθεσης. Πιστεύω ότι αύριο θα υποστηρίξει την έκθεση μια μεγάλη πλειοψηφία, αφού φέρει την υπογραφή των τριών μεγάλων Ομάδων.

Η οδηγία στηρίζεται στην οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου της ζωής τους και έχει προληπτική δράση, αφού δίνει στην αυτοκινητοβιομηχανία τη δυνατότητα να εξασφαλίσει μελλοντικά τη δυνατότητα ανακύκλωσης. Το να μπορεί να ανακυκλωθεί ένα αυτοκίνητο κατά 95% είναι μια τεράστια επιτυχία και ένα γιγαντιαίο άλμα, αν θυμηθούμε τις πρώτες μας συζητήσεις στις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Ευχαριστώ επίσης την αυτοκινητοβιομηχανία που βοήθησε στη δημιουργία αυτής της οδηγίας, γιατί η επικοινωνία με τον κλάδο αυτόν της βιομηχανίας που έχει τεράστια σημασία για την Ευρώπη είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας. Επίσης, είμαι βέβαιος ότι οι εισαγωγείς μας από τη Νοτιοανατολική Ασία, καθώς και από την Κίνα και από όπου αλλού θα εισάγουμε μελλοντικά οχήματα, θα υποχρεωθούν να τηρούν και να εφαρμόζουν αυτούς τους κανόνες. Θα είναι αρκετά δύσκολο να εφαρμόσουμε και να παρακολουθήσουμε εκεί αυτά τα προληπτικά μέτρα, αλλά αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό μήνυμα για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Corbey, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, αύριο θα εγκρίνουμε μια τροποποιημένη πρόταση, που θα διασφαλίζει ότι ο σχεδιασμός των κινητήρων οχημάτων θα γίνεται κατά τρόπο που να είναι δυνατή η ανακύκλωσή τους όταν παρέλθει ο χρόνος ζωής τους. Η ανάγκη να ληφθεί υπόψη το όριο του χρόνου ζωής στον σχεδιασμό νέων κινητήρων οχημάτων προέκυψε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μεταξύ άλλων στις Κάτω Χώρες, όταν υπογράφτηκαν διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κατασκευαστών και των αρχών. Οι ευρωπαίοι κατασκευαστές έχουν αποκτήσει πλέον τεράστια πείρα στην ανακύκλωση. Οι κατασκευαστές υπολογίζουν το μέσο κόστος που απορρέει από την υποχρέωση ανακύκλωσης σε 30 ευρώ ανά όχημα, αλλά οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα αντισταθμίσουν τάχιστα αυτό το κόστος. Οι τιμές των πρώτων υλών γνωρίζουν αλματώδη άνοδο, κυρίως λόγω της τεράστιας ζήτησης από την Κίνα. Το αυξανόμενο κόστος των πρώτων υλών καθιστά ιδιαίτερα επικερδή την ανακύκλωση. Με αυτή την περιβαλλοντική καινοτομία η Ευρώπη αποκτά προβάδισμα και έναντι των ανταγωνιστών της, διότι δεν υπάρχουν διατάξεις για την ανακύκλωση ούτε στην Ιαπωνία ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ομάδα μας αποδέχεται την τροποποιημένη πρόταση και σε κάθε περίπτωση θέλει να ευχαριστήσει ολόψυχα τον εισηγητή. Θέλω να ζητήσω συγνώμη εκ μέρους του σκιώδους εισηγητή, που αδυνατούσε να παραστεί σήμερα το απόγευμα.

Δράττομαι της ευκαιρίας σήμερα να προβώ σε μια ευρύτερη θεώρηση της κατάστασης της αυτοκινητοβιομηχανίας. Στις αρχές αυτού του έτους συστάθηκε η ομάδα υψηλού επιπέδου CARS 21. Ο ρόλος της ομάδας υψηλού επιπέδου είναι να διατυπώσει συστάσεις για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό αφορά πρωτίστως την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, αλλά και την ασφάλεια και τα φιλικά προς το περιβάλλον χαρακτηριστικά. Θέλω καταρχάς να πω ότι είμαι διαπρύσιος κήρυκας της κλαδικής προσέγγισης. Η διαδικασία της Λισαβόνας πρέπει να εφαρμοστεί στο πλαίσιο των κλάδων. Με την πρωτοβουλία CARS 21, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, φοβούμαι όμως ότι η δημιουργία της ομάδας υψηλού επιπέδου στο τέλος του ταξιδιού θα σημάνει απλώς και μόνο μια διαδικασία απορύθμισης προς όφελος της αυτοκινητοβιομηχανίας, την άρση κουραστικών κανόνων στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνικής προστασίας με το άλλοθι της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. Θέλω, λοιπόν, να παρακινήσω να κοιτάξουμε πιο πέρα και να θέσουμε πιο φιλόδοξους στόχους, διότι το περιβάλλον και η ανταγωνιστικότητα δεν είναι αλληλοαναιρούμενα· τουναντίον, αλληλοενισχύονται. Ένας βιομηχανικός κλάδος που βελτιώνει σταθερά τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις βελτιώνει τη θέση του στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Είμαι πεπεισμένος ότι οι φιλικοί προς το περιβάλλον κινητήρες οχημάτων είναι βασικοί για μια βιώσιμη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτός είναι ο λόγος που πήρα την πρωτοβουλία σύστασης μιας ομάδας χαμηλόβαθμου επιπέδου για τα οχήματα. Υπό το πρίσμα του στόχου της Λισαβόνας για την απασχόληση, η ανταγωνιστικότητα και ένα καθαρό περιβάλλον θα τεθούν στο επίκεντρο των εργασιών της ομάδας χαμηλόβαθμου επιπέδου. Μαζί με ενδιαφερόμενους συναδέλφους ευρωβουλευτές θα εκπονήσω μια σειρά συστάσεων, που θα τις υποβάλλω στους αρμόδιους Επιτρόπους και στην ομάδα υψηλού επιπέδου τον Ιούλιο.

Σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί, άραγε, η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία; Ο κλάδος της κατασκευής κινητήρων έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα του περιβάλλοντος και της ασφάλειας, είναι όμως αυτή η ορθή πορεία για το μέλλον; Νομίζω ότι πρέπει να μελετήσουμε από κοινού το αυτοκινούμενο όχημα του μέλλοντος. Αυτό το όχημα θα είναι σε κάθε περίπτωση ελαφρύτερο, μικρότερο, οικονομικότερο και αποδοτικότερο. Θα αποτελέσει, επίσης, τη βάση για μια σύγχρονη, ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον αυτοκινητοβιομηχανία. Η συνεχής άνοδος της τιμής των πρώτων υλών καθιστά την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών επικερδή, η δε τεχνολογική πρόοδος στον συγκεκριμένο τομέα μπορεί να συμβάλει τα μάλλα σε μια καλή ανταγωνιστική θέση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Seeber (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, για μια στιγμή πίστεψα πως με ξεχάσατε. Σήμερα έχω εγώ την τιμή να κλείσω ως τελευταίος ομιλητής αυτή τη μακρά συνεδρίαση του Σώματος. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα ψηφίσαμε –θετικά, όπως αποδείχθηκε– για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία που έχουν και οι δύο μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες και πλήττονται άμεσα από την υπό συζήτηση οδηγία. Η παρούσα πρόταση έχει άμεση σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος που βασίζεται στα προϊόντα, αφού τα ΙΧ και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα χρησιμοποιούνται σχεδόν καθημερινά από τους πολίτες.

Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι έχουμε θεσπίσει αλλού κανόνες –ειδικά για τις εκπομπές καυσαερίων– για τις άμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον και να ζητήσω από την Επιτροπή να αρχίσει να εργάζεται γρήγορα, ιδίως όσον αφορά τη νέα προδιαγραφή για το καυσαέριο Euro 5, προκειμένου να μειωθούν τα καυσαέρια και στην Ευρώπη. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω τη λεπτή σκόνη που τώρα προκαλεί μόλυνση ιδίως σε πόλεις της Γερμανίας και προκαλεί αρκετά προβλήματα.

Ενώ η επιλεγείσα προσέγγιση είναι καταρχήν ευπρόσδεκτη, η Ομάδα του ΕΛΚ-ΕΔ θεώρησε ιδιαίτερα σημαντικά ορισμένα θέματα. Καταρχάς, είναι αυτονόητο ότι οι απαιτήσεις για τα τμήματα που πρέπει να χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των αυτοκινήτων δεν πρέπει να αποτελούν κίνδυνο για τους πολίτες – και εννοούμε τόσο τους οδηγούς όσο και τους πεζούς. Συνεπώς, τα χρησιμοποιούμενα υλικά πρέπει να είναι και ανακυκλώσιμα και ασφαλή, πράγμα που φυσικά σημαίνει επίσης ότι χρειαζόμαστε στην Ευρώπη εντατικότερη έρευνα ως προς τα υλικά, αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση στην παγκόσμια αγορά.

Δεύτερον, οι διαδικασίες και οι κανόνες πρέπει να είναι απλοί, διαφανείς και εφαρμόσιμοι. Αυτό σημαίνει ότι οι αρχές και οι κατασκευαστές αυτοκινήτων πρέπει να κάνουν διάλογο για την επιλογή ως αντιπροσωπευτικού εκείνου του οχήματος που δημιουργεί τα μεγαλύτερα προβλήματα ως προς τη ρύπανση. Δεν έχει νόημα και αναμφίβολα θα ήταν πολύ γραφειοκρατική η επανάληψη ολόκληρου του ελέγχου εξαιτίας λίγων μόνο προσθέτων χαρακτηριστικών.

Οι προθεσμίες πρέπει να είναι φιλόδοξες, αλλά και –φυσικά– ρεαλιστικές, γιατί δεν θα είχε και πολύ νόημα να ζητήσουμε πάρα πολλές τροποποιήσεις σε υπάρχοντα μοντέλα που πλησιάζουν στο τέλος του οικονομικού κύκλου της ζωής τους. Αυτό το είδος προστασίας του περιβάλλοντος είναι εύλογο και μπορεί να ευνοήσει τόσο τους πολίτες όσο και τη βιομηχανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, στις 12.00.

Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους τους ομιλητές και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής για τη συμμετοχή τους.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου