Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Torstai 14. huhtikuuta 2005 - Strasbourg EUVL-painos

23. Kuivuus Portugalissa
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma Portugalia koettelevasta kuivuudesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Borg, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, komissio on hyvin tietoinen kuivuustilanteen vakavuudesta Portugalissa. Se ymmärtää tätä koskevat huolet ja on täysin sitoutunut auttamaan Portugalia. Kollegani komission jäsen Fischer Boel tapasi 6. huhtikuuta 2005 Portugalin maatalousministerin Silvan kyseisen asian tiimoilta.

Kolme välinettä ovat erityisen tärkeitä Portugalin maanviljelijöiden auttamiseksi. Ensimmäinen koskee markkinatukia ja suoria tukia, joiden suhteen komissio on jo toiminut. Se on tehnyt kaksi päätöstä: ensimmäisen 4. maaliskuuta vuoden 2004 nautaeläinpalkkioiden ennakoiden korottamisesta 80 prosenttiin sekä toisen 7. maaliskuuta kesantomaiden käytön sallimisesta eläinten ruokintaan kuivuudesta kärsineillä alueilla.

Kolmea muuta päätöstä valmistellaan parhaillaan. Yksi koskee tilapäistä poikkeusta viljelysmaan käyttötarkoituksen muuttamista laajaperäiseen karjankasvatukseen koskevan asetuksen eläintiheyden vaatimuksesta. Sillä otetaan käyttöön korjaava korrelaatiokerroin, jota sovelletaan tilalla rekisteröityjen nautayksikköjen määrään. Eräs toinen päätös taas laajentaa koko Manner-Portugalin alueelle kesantomaan käytön eläinten ruokintaan.

Haluan tässä yhteydessä mainita myös Portugalin pyynnön viljan siirtämiseksi interventiovarastoista. Perinteisesti komissio on vastustanut tällaisia siirtoja ylitarjonnan vuoksi. Komission jäsen Fischer Boel on kuitenkin myöntänyt Portugalin maatalousministerin kanssa käydyissä keskusteluissa, että olosuhteet Portugalissa ovat erityisen vaikeat pitkittyneen kuivuuden vuoksi. Hän on pyytänyt maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston yksiköitä neuvottelemaan Portugalin viranomaisten kanssa järjestelyistä, jotka liittyvät siirrettyjen varastojen käyttämiseen.

Kolmannessa päätöksessä sallitaan tietyin ehdoin useiden palkkioiden ennakkomaksut. Tällaisia ovat vuonna 2005 maksettava 80 prosentin ennakko emolehmäpalkkiosta ja 50 prosentin ennakko lampaiden, vuohien sekä lypsylehmien palkkiosta. Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 28 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaan myös tilatukea voidaan maksaa ennakkona, edellyttäen että se maksetaan aikaisintaan 16. lokakuuta ja että tarkastukset on tehty.

Toinen väline koskee maaseudun kehittämistä. Luonnonmullistusten sattuessa uudelleenohjelmointi on mahdollista. Tämä mahdollisuus on kuitenkin rajallinen, koska lähestymme ohjelmakauden loppua ja resurssit ovat niukat. Portugali on pyytänyt, että maanviljelijät saisivat edelleen maaseudun kehittämisen puitteissa myönnettäviä maksuja, vaikka tiettyjä edellytyksiä ei kuivuuden vuoksi voidakaan täyttää.

Portugalin viranomaiset pyysivät vuoden 2005 tammikuun lopulla kuivuuden tunnustamista ylivoimaiseksi esteeksi asetuksen (EY) N:o 817/2004 39 artiklan nojalla sekä poikkeuksien hyväksymistä muutamiin ehtoihin, jotka koskevat maatalouden ympäristötoimenpidettä.

Ylivoimaisen esteen käsitteen soveltaminen edellyttää useita objektiivisia perusteita, erityisesti kuivuuden vakavuutta ja sen määrällisten seurausten määrittelemistä maataloudelle. Näistä on jo saatavilla muutamia raportteja, jotka antavat ennakkokäsityksen odotettavissa olevista seurauksista. Saatavilla olevan tiedon perusteella komissio ei vastusta Portugalin pyyntöä. Portugalilta pyydetään kuitenkin kattavampaa raporttia.

Portugalin viranomaiset voivat päättää korvata valtiontuella maanviljelijöille vakavasta kuivuudesta aiheutuvat tulonmenetykset. Niiden pitää siinä tapauksessa ilmoittaa ennalta suunnitelmistaan komissiolle. Komissio tekee parhaansa tämänkaltaisten suunnitelmien nopeaksi hyväksymiseksi. Tällöin on kuitenkin oleellista ensinnäkin todistaa, että sääilmiön aiheuttamat menetykset ylittävät 20 tai 30 prosentin kynnyksen, toiseksi, että on olemassa suora yhteys tappioiden ja epäsuotuisien ilmasto-olosuhteiden välillä ja kolmanneksi, että korvauksia ei makseta liikaa.

Portugalin viranomaiset voivat myös soveltaa valtiontukiin vähämerkityksistä tukea koskevaa asetusta. Tukea voidaan myöntää enintään 3 000 euroa viljelijää kohti kolmen vuoden aikana ilman, että komissiolle tarvitsee siitä ennalta ilmoittaa edellyttäen muun muassa, että koko ajanjaksolla myönnettävä määrä ei ylitä 17 832 000:ta euroa.

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró, PPE-DE-ryhmän puolesta.(PT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kun pyysimme tätä keskustelua, luotimme luonnollisesti parlamentin sitoutumiseen, ja haluankin tässä vaiheessa ilmaista kiitollisuuteni kaikille poliittisille ryhmille siitä solidaarisuudesta, jota parlamentti on osoittanut.

Kuten tiedämme ja kuten komission jäsen Borg juuri kertoi, Portugalia koetteleva kuivuus on erittäin ankara. Vain kuukausi sitten, 15. maaliskuuta, noin 88 prosenttia Portugalin alueesta kärsi vakavasta, jopa äärimmäisestä kuivuudesta, ja paljon on peruuttamattomasti menetetty äskettäisistä sateista huolimatta. Saatavilla olevien tietojen mukaan jopa siinä tapauksessa, että tulevina kuukausina saataisiin keskimääräinen sademäärä – mitä sääennustuksen mukaan ei ole luvassa – saatamme olla tilanteessa, joka tulee eteen vain kerran 40 vuodessa.

Maatalous on vahingoittunut, maatilojen eläimet ovat vaarassa, toimituksia joihinkin yhteisöihin on jo rajoitettu ja kaikki tämä on tapahtunut alueilla, jotka ovat jo valmiiksi vähäosaisia. Koska tilanne vain pahenee kesän lähestyessä, on olemassa vaara, että kuivuus vahingoittaa matkailua, joka on yksi Portugalin tärkeimmistä elinkeinoista. Siten kuivuuden vaikutukset leviäisivät useille aloille ja koskettaisivat useita tuhansia portugalilaisia. Tarvitaan siis ripeää toimintaa, jotta estetään kahden vuoden takaisten kaltaiset, osittain kuivan kauden aiheuttamat tuhoisat tulipalot. Joskaan ne eivät saavuttaneet läheskään tämän mullistuksen mittasuhteita.

Tarvitaan siis EU:n solidaarisuutta, ja mitä kauemmin annamme sen osoittaa tätä solidaarisuutta, sitä suuremmat ovat kulut ja sitä pienemmät vaikutukset. Toivomme siksi, että päätöslauselmaesityksen hyväksyminen parlamentissa antaa komissiolle sysäyksen ryhtyä nopeasti ja tehokkaasti toimiin Portugalin pyyntöön vastaamiseksi. Saimmekin jo selvän osoituksen siitä, että se on valmis tekemään niin.

Toivomme myös, että komissio tarvittaessa tutkii ja hyväksyy suunnitelmat sellaisen valtiontuen – joka jo tässä mainittiinkin – myöntämisestä, jonka tarkoituksena on ottaa käyttöön määrärahoja tappioiden korvaamiseksi sekä vastata maanviljelijöille aiheutuneiden velkojen uudelleenjärjestelyn tarpeeseen. Maanviljelijöiden selviytyminenhän on loppujen lopuksi syy siihen, miksi olemme täällä tänään.

 
  
MPphoto
 
 

  Capoulas Santos, PSE-ryhmän puolesta.(PT) Arvoisa puhemies, haluan aloittaa kiittämällä komission jäsentä tämän puheesta ja komissiota siitä avoimuudesta, jolla se suhtautuu Portugalia tällä hetkellä koettelevaan vaikeaan tilanteeseen. Kuten tiedätte, maatani vaivaa parhaillaan vakava kuivuus, joka on erityisen akuutti maan eteläosissa.

Arvoisa puhemies, haluan ilmaista kiitollisuuteni kaikkien jäsenten, joille minulla oli tilaisuus selostaa tilanne, solidaarisuuden ja tuen osoituksesta. Haluan myös kertoa, kuinka mielissäni olen siitä, että minulla oli tilaisuus jättää käsiteltäväksi tämä yhteinen teksti, jota parlamentin suurimmat poliittiset ryhmät tukevat.

Portugalissa on alkamassa toinen kuiva kausi melkein sateettoman syksyn ja talven jälkeen, mitkä normaalisti ovat maan sadekaudet. Eräillä alueilla pohjavesitasot ovat alle 20 prosenttia viimeisten 40 vuoden keskimäärästä. Tämän seurauksena kaikki eläinten rehuvarastot ovat loppuneet, ja koska laidunmaa tai viljelykelpoinen maa ei ole kasvanut ja säännöstelyaltaiden käyttämistä vielä tässä vaiheessa on edelleen rajoitettu, ei ole mahdollista riittävissä määrin täyttää uusia varastoja ensi syksyä ja talvea varten. Lisäksi karjan ruokintaa pitää jatkaa ensi vuoden kevääseen saakka, sillä vasta ensi syksyksi odotetaan normaalia sademäärää.

Tilanne on kerrassaan sietämätön sekä maanviljelijöille että karjankasvattajille ja vaatii perustellusti sitä, että komissio vastaa nopeasti Portugalin hallituksen esittämään pyyntöön, jonka vaikutus yhteisön talousarvioon on mitätön. Kuten komission jäsen Borg oikein huomautti, pyyntö koskee ennakkomaksuja ja poikkeuksia erilaisten asetusten säännöksiin, joita tämänkaltaisissa olosuhteissa olisi mahdotonta noudattaa, mistä maanviljelijöitä ei siis rangaistaisi, sekä valtiontuen myöntämisen sallimista etenkin pienviljelijöille.

Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Portugalin tilanteen pitäisi olla varoittava esimerkki tulevaisuutta silmällä pitäen. Meidän pitää siksi pohtia keskipitkän ja pitkän aikavälin ratkaisuja tämänkaltaisiin ongelmiin, kuten järjestelmän perustamista eurooppalaisten viljelijöiden suojelemiseksi riskeiltä ja kriiseiltä – komissioissa käytiin tästä hiljattain hyvin ajoitettu keskustelu – ja laajemmassa mittakaavassa unionin johtoaseman vahvistamista kansainvälisissä pyrkimyksissä ilmastonmuutoksen torjumiseksi sekä konkreettisten ehdotusten esittämistä vuoden 2012 jälkeen sovellettaviksi strategisiksi toimiksi.

Minusta tuntuu, että siinä lyhyessä ajassa, joka minulla oli käytettävissä, olen esittänyt parlamentille tarpeeksi syitä siihen, että se antaisi tälle päätöslauselmaesitykselle täyden tukensa. Siksi pyydän teitä äänestämään sen puolesta varmana siitä, että komissio ottaa asian vakavasti, kuten komission jäsen juuri totesi.

 
  
MPphoto
 
 

  Guardans Cambó, ALDE-ryhmän puolesta. (ES) Arvoisa puhemies, tuen tätä aloitetta, joka johti parlamentissa kiireelliseen keskusteluun Portugalin kuivuustilanteesta. Haluaisin aloittaa ilmaisemalla kaiken myötätuntoni ja solidaarisuuteni, jota tunnen tässä tilanteessa, sillä olen itsekin kotoisin Iberian niemimaalta.

Ei tarvitse välttämättä olla meteorologian asiantuntija tai säätieteilijä tietääkseen sen, että jos Portugalissa ei sada, ei myöskään Espanjan joillakin alueilla sada. Luulen, että tämä on melkoisen selvää, ja kun otetaan huomioon se ilmastollinen ulottuvuus, mistä täällä keskustelemme, Portugalin kohtaama ongelma on käytännössä täsmälleen sama, josta suuri osa Espanjasta joutuu kärsimään.

Ei ole epäilystäkään siitä, että tietyt taloudelliset vaikutukset maassa ovat erilaisia kulloinkin kyseessä olevan alueen maantieteellisten erityisolosuhteiden mukaan. Mutta kuivuusongelma ja veden puutteen ongelma ovat yhteisiä ongelmia. Siksi olemme tehneet päätöslauselmaesitykseen joitain tarkistuksia, lisänneet muutamia kohtia, jotka laajentavat sen ulottuvuutta niin että se kattaa ei ainoastaan Portugalin, vaan myös jossain määrin koko Iberian niemimaan. Mielestäni meidän pitää toimia näin.

Ryhmäni on ilman muuta ehdottomasti mielissään siitä, että joitakin tiettyjä vaikutuksia on nostettu esiin ja joissain tapauksissa on viitattu hyvin konkreettisesti erityisesti Portugalia ja etenkin Etelä-Portugalia koskettaneisiin ongelmiin. Mutta kuten edellinen puhuja totesi, meidän pitää alkaa pohtia tätä asiaa perusteellisemmin, sillä kyse ei ole vain yksittäisestä tapauksesta. Euroopan komissiolla on siksi tutkimis-, ennakointi- ja suunnitteluvelvollisuus ilmastonmuutoksen seurauksien suhteen. Ilmastonmuutos ei ole vain juhlallisten poliittisten puheiden oiva aihe hienoissa keskusteluissa, vaan sillä on välittömiä ja toisinaan kohtalokkaita seurauksia jäsenvaltioiden talouksille, kuten tämä tapaus osoittaa. Tässä onkin ensimmäinen seikka, jota haluan painottaa: kyseessä ei ole vain yksittäinen tapaus tai ohimenevä kriisi, vaan kyse on perusteellista pohdintaa vaativasta asiasta, joka siten edellyttää keskipitkän ja pitkän aikavälin poliittisia toimia.

Mitä tulee itse päätöslauselmaan, joka käsittelee hyvin spesifisiä seikkoja, haluan painottaa muutamaa asiaa. Ensimmäinen koskee pääpiirteissään sen tähdentämistä, että taloudellinen vaikutus on yleisvaikutus, joka ulottuu muuallekin kuin vain maatalouteen. Esimerkiksi kuivuus vaikuttaa suoraan matkailuelinkeinoon ja sen koko maaseutu-ulottuvuuteen, ja tämä pitää ottaa aina huomioon, erityisesti silloin, kun keskustelemme tästä asiasta.

Toinen koskee tragediaa, joka tuo Espanjan ja Portugalin hyvin lähelle toisiaan, sanoisinpa jopa myös Katalonian ja Portugalin, ja se on tulipalot, metsäpalot. Päätöslauselmaesitykseen tehtiin näihin liittyvä tarkistus, joka ei koske ainoastaan Portugalia. Siksi haluankin tuoda esiin, että yksi kuivuuden seurauksista on erittäin vakava metsäpalojen vaara ja samalla pyytää, että solidaarisuusrahastoa voitaisiin mahdollisesti käyttää näiden asioiden ratkaisemiseksi. Uskon tämän olevan varsin tärkeää ja kun sopiva hetki tulee, vaativan todennäköisesti osakseen päätöslauselmaa ja keskustelua.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Guerreiro, GUE/NGL-ryhmän puolesta.(PT) Me olemme vuoden alusta lähtien varoitelleet komissiota ja parlamenttia yhden Portugalia koetelleen ankarimman kuivuuden vakavuudesta, sen sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristöön liittyvistä vaikutuksista, jotka pahenevat entisestään kesän lähestyessä.

Tammikuussa komissiolle esittämässämme kysymyksessä sekä helmikuussa parlamentissa pitämässämme puheessa totesimme, että tarvitaan kiireellisiä toimia maatalouden vaikeaan tilanteeseen puuttumiseksi ja että pitäisi ryhtyä välittömiin toimiin sen varmistamiseksi, ettei vesihuolto katkea useilla alueilla. Maatalouden tilanne antaa aihetta huoleen. Syys- ja talvisadot menetettiin, kevät- ja kesäsadot, kuten tomaatin, maissin, riisin, hedelmien ja vihannesten sadot ovat vaarantuneet, sama koskee myös eläinten rehua sekä syksyn satojen, kuten sitrushedelmien ja viinirypäleiden, normaalia kehitystä. Vuosien 2003 ja 2004 metsäpalojen jälkeen tehdyt metsän uudelleenistutukset menetettiin lopullisesti, koska maaperä oli liian kuivaa.

Tämä tilanne syöksee tuhannet pienet ja keskikokoiset tilat vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin. Siksi tarvitaan kiireesti konkreettisia toimia Portugalin maanviljelijöiden tueksi, sellaisia kuin päätöslauselmassa ehdotetaan tai sellaisia kuin me ehdotimme, kuten yhteisön varoista rahoitetun yleisen maatalousvakuutuksen luomista, jolla voidaan taata vähimmäistulot maanviljelijöille kuivuuden ja metsäpalojen kaltaisten luonnontuhojen varalta. Tarvitaan myös tukimuotoa, jolla katetaan kustannusten kasvu ja maataloustuotannon romahtaminen, sekä sitä, että sellaiset kokopäivätoimiset maanviljelijät, joiden tulot ovat alle 12 taloudellista kokoyksikköä, vapautetaan väliaikaisesti sosiaaliturvamaksujen maksamisesta oikeuksia menettämättä ja heidän lainojensa takaisinmaksua lykätään kahdella vuodella ilman korkoa.

Lisäksi pitää ryhtyä lyhyen ja pitkän aikavälin toimiin sen varmistamiseksi, että vettä, joka on julkinen hyödyke ja jonka saanti on yleismaailmallinen ihmisoikeus, on määrällisesti ja laadullisesti riittävästi käytettävissä. Olemme siksi ehdottaneet tarkistusta, jolla korostetaan tarvetta ryhtyä sellaisiin konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla tuetaan kuntia eniten kuivuudesta kärsineillä alueilla Portugalissa ja jolla samalla varmistetaan, että Euroopan solidaarisuusrahaston varoja otetaan oikeudenmukaisesti käyttöön.

Lopuksi toteaisin, että tämä tilanne taas kerran korostaa tarvetta panna täytäntöön Kioton pöytäkirjassa asetetut tärkeät tavoitteet maapallon lämpenemisen ja niiden vaikutusten ehkäisemiseksi, joita sillä on ilmastonmuutokseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Coelho (PPE-DE).(PT), Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, Portugali kärsii kauhistuttavasta kuivuudesta, jonka seurauksena sadot on menetetty, eläimiä kuolee veden ja ruoan puutteeseen, ympäristön tila on heikentynyt kuivuuden koettelemilla alueilla, metsäpalojen vaara tulevana kesänä on kasvanut ja väestö laskee jo ulkopuolelta tulevaan vesihuollon varaan.

Jäsen Queiró mainitsi aikaisemmin, että 80 prosenttia maasta kärsii kuivuudesta. Maatalousalalle on aiheutunut tappioita, jotka jo nyt nousevat yli miljardiin euroon, ja luku kasvaa tästä vielä. Kuumimmat kuukaudet lähestyvät, lämpötila nousee huomattavasti eikä sadetta ole luvassa toukokuun ja lokakuun välille.

Tänä aikana, jolloin pyrimme edistämään eurooppalaista solidaarisuutta niitä kohtaan, jotka ovat pahiten kärsineet, EU:n täytyy tarjota tukea. Sillä ei ole suurelta osin mitään tekemistä rahan tai avustusten kanssa, kuten jäsen Capoulas Santos mainitsi, vaan kyse on hyvästä tahdosta sekä taustalla olevien vaikeuksien ymmärtämisestä.

Ensinnäkin valtiontuki. Komission pitäisi antaa Portugalin hallitukselle lupa myöntää valtiontukea niiden maanviljelijöiden tukemiseksi, jotka ovat menettäneet toimeentulonsa, jotta voidaan tukea rehun hankintaa ja veden kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuneita menoja sekä helpottaa viljelijöiden velkojen uudelleenjärjestelyä. Toiseksi komission pitää maksaa ennakkomaksu palkkioista, joihin viljelijät ovat oikeutetut – kaikki, ei osaa niistä, arvoisa komission jäsen. Kolmanneksi on helpotettava yhteisön interventiovarastoissa olevan joistakin jäsenvaltioista saadun ylijäämäviljan käyttöönottoa ja neljänneksi sallittava poikkeuksia tietyistä yhteisön säännöksistä, joihin tekin komission jäsen viittasitte, ja näin ollen sallia laiduntaminen kesantomailla tai sellaisilla viljelymailla, jotka ovat jo kuivuuden takia vaurioituneet. Viidenneksi on vapautettava rahastojen varat ja otettava käyttöön resursseja, joiden avulla voidaan estää suuri määrä tänä kesänä kuivuudesta aiheutuvia metsäpaloja, kuudenneksi on tutkittava mahdollisuutta turvautua Euroopan solidaarisuusrahastoon tällaisissa tilanteissa ja seitsemänneksi on vahvistettava unionin kanta ilmastonmuutokseen ja Kioton pöytäkirjaan.

Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, EU toimii parhaiten silloin, kun se on lähimpänä kansalaisia. Ne Portugalin kansalaiset, joita kuivuus eniten koetteli, täytyy saada tuntemaan, että myös he ovat Euroopan kansalaisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Casaca (PSE).(PT) Arvoisa puhemies, ensimmäinen sanani on solidaarisuus. Meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta kuivuudesta pahiten kärsineiden alueiden asukkaille, erityisesti Etelä-Portugalin ja raja-alueiden maanviljelijöille. Tilanne on huolestuttavin Serra Algarvian ja Esquerda do Guadianan alueilla. Meidän täytyy osoittaa, ettei tämä solidaarisuus pysähdy rajalle. Haluan vakuuttaa jäsen Guardans Cambólle, että se luonnollisesti ulottuu Sevillan, Huelvan, Badajozin, Cáceresin ja muiden sellaisten alueiden asukkaisiin, jotka tosiaankin myös kärsivät tämän ilmiön vaikutuksista, jota voi ainoastaan luonnehtia laajamittaiseksi luonnonkatastrofiksi. Sillä ei ole väliä, mitä asetuksessa todetaan, tämä on todellinen tilanne, ja siksi solidaarisuus on tässäkin avainsana.

Panin tyytyväisenä merkille, ettei kukaan täällä ole maininnut sanaa "liioittelu" – tilannetta ei ole liioiteltu yhtään, vaan kuvattu objektiivisesti ja totuudenmukaisesti. Olen myös tyytyväinen siihen, että komissio on sitoutunut auttamaan näiden ongelmien ratkaisemisessa.

Haluan painottaa erityisesti seikkoja, jotka kiistattomasti ja luonnollisesti liittyvät metsästrategiaan. Metsästrategia riippuu tietenkin jäsenvaltioiden määritelmistä, mutta myös komission pitää määritellä se täsmällisesti. Kun kuulen, että ajanjaksoa, jonka ajalta tukea tulonmenetyksistä voidaan maksaa, on lyhennetty 20 vuodesta 10 vuoteen osana metsästrategian tarkistusta, minusta vaikuttaa siltä, ettemme ole vieläkään Euroopan toimielimissä ymmärtäneet kunnollisen metsätalouden strategian ratkaisevaa vaikutusta taistelussa aavikoitumisen uhkaamien metsien säilyttämisen puolesta.

On ehdottoman tärkeää, että tulotukea maksetaan vuosikymmeniä, koska kyse on lajista, jonka kasvaminen vie kymmeniä vuosia, eikä sitä ennen ole mitään tuottoa odotettavissa. On ratkaisevaa, että Iberian niemimaan eteläisten alueiden metsien tuki säilytetään ja että tätä tukea lisätään suhteessa muihin vaihtoehtoihin. Pyydän siksi komissiota kiinnittämään tähän seikkaan mitä suurinta huomiota.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Portas (GUE/NGL).(PT) Arvoisa puhemies, kuten tässä keskustelussa on jo moneen kertaan sanottu, maani kärsii kuivuudesta ja maanviljelyn ja karjankasvatuksen tilanne hipoo kriittistä pistettä. Asiat ovat jo nyt katastrofaalisella tolalla, ja siksi ehdotukset, joista täällä tänään äänestämme, ovat äärettömän tärkeitä. Niillä lievennetään maanviljelijöille aiheutuneita menetyksiä ja katetaan ne osittain. Tarvitaan kuitenkin myös muita toimenpiteitä.

On oleellista, että vettä, joka on EU:n eteläisissä maissa hyvin niukka julkinen hyödyke, käytetään järkevästi. Meidän kulttuurissamme, erityisesti kotimaassani, tuhlataan yhä suuria määriä vettä, ja tämän pitää muuttua. Samaa voidaan sanoa nykyisestä maatalouspolitiikasta, joka vähättelee Välimeren maita eikä tue järkevää maankäyttöä tai edistä maaseutualueiden kestävää ekologiaa. Kun elokuussa metsäpalot jälleen riehuvat, saamme taas kerran maksaa tästä vastuuttomuudesta.

Lopuksi totean, että tarvitsemme uusia eurooppalaisia riskeiltä suojaavia välineitä. Jäsen Capoulas Santos on oikeassa tässä suhteessa. Meidän pitää perustaa Euroopan maanviljelijöiden vakuutusrahasto, joka kanavoi osan viljelijöiden suorittamista maksuista jäsenvaltioiden ja unionin yhteiseen katastrofirahastoon, josta varoja voidaan automaattisesti ottaa käyttöön Portugalin ja Etelä-Espanjan kaltaisten tilanteiden tai muiden tilanteiden johdosta, sattuivatpa ne sitten missä tahansa jäsenvaltiossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Korhola (PPE-DE). (FI) Arvoisa puhemies, haluan osoittaa sympatiani Portugalin kuivuuden johdosta ja osoittaa tukeni päätöslauselmalle. Puhun kuitenkin nyt sen taustalla olevasta ilmiöstä, ilmastomuutoksesta. Aihe koskettaa juuri sitä, josta kuluneella viikolla täällä Strasbourgissa olivat Suomen johtavat ympäristöalan professorit puhumassa parlamentissa järjestetyssä seminaarissa. Aiheenamme oli muun muassa ilmastomuutos. Seminaarin osallistui myös komission tutkimuksen pääosaston johtava virkamies, joka oli vilpittömän ilahtunut tieteen ja politiikan kohtaamisesta parlamentissa. Tällainen tiedemiesten ja poliitikkojen yhteistyö on tervetullutta, mutta ei tietenkään mikään itsestäänselvyys. Maailma ei ole sen muotoinen, että akateeminen tieto valuisi poliitikolle itsestään. Sitä täytyy välillä hakemalla hakea. Tiedemiehillä ei ole välitöntä tarvetta tulla lobbaamaan meitä. Vaikka yhteiskunta tukee akateemista tutkimusta, valitettavasti juuri tämä tieto jää lainsäätäjiltä usein pimentoon.

Me kysymme usein, onko esimerkiksi vuonna 2003 ilmennyt kuivuus merkki ilmastonmuutoksesta. Tutkijoiden mukaan kysymys on väärin asetettu, siihen ei voida yksiselitteisesti vastata. Mutta jos kysytään, onko kuivuutta odotettavissa lisää, he vastaavat kyllä, onko lämpöaaltoja tulossa useammin, he vastaavat kyllä, onko moderni yhteiskunta yhä alttiimpi säiden ääri-ilmiöille, he vastaavat kyllä.

Nyt on siis toiminnan aika. Kauemmin ei enää voida varmempia vastauksia odottaa. Nyt tämän tiedon pitää meille riittää ryhtyäksemme yhä tehokkaampiin toimiin ilmastomuutoksen torjumiseksi ja hidastamiseksi. Se on tärkeimpiä politiikan prioriteettejamme. Olennainen osa ovat myös sopeutumistoimet, joihin on määrätietoisesti panostettava juuri nyt niin politiikan lohkot uudelleen määrittelemällä kuin tutkimukseen panostamalla. Me tarvitsemme muun muassa oikeaa metsästrategiaa tähän tilanteeseen. Ilmastomuutosta ei valitettavasti voida kokonaan välttää, mutta henkilö- ja aineellisten vahinkojen minimointi on nyt välttämätöntä.

 
  
MPphoto
 
 

  Madeira, (PSE). (PT) Arvoisa puhemies, kuten tänään useaan kertaan on jo mainittu, Portugali kärsii luultavasti ankarimmasta kuivuudesta sitten vuoden 1990 tai 1981. Luvut ovat yksiselitteiset. Tämän kuivuuden seurauksena Alentejon ja Algarven alueilla pohjavesitasot ovat alle 50 prosenttia enimmäismäärästä.

Nyt on huhtikuu, ja tällä hetkellä 25 prosenttia Portugalin kunnista on ryhtynyt varotoimenpiteisiin kuivuudesta aiheutuneiden vahinkojen korjaamiseksi. Syy siihen, miksi mainitsen kaikki nämä luvut vielä erityisen painokkaasti ja miksi yleensä olemme tänään kuulleet nuo kaikki luvut, on se, että viime vuosina kyseiset alueet ovat kärsineet kaikkein eniten tuhoa Portugalin mannermaalla. Mainitsen ne myös siksi, että nämä alueet saivat tukea solidaarisuusrahastosta, kun se otettiin käyttöön vuoden 2003 metsäpalojen seurauksena, joissa tuhannet ihmiset näkivät toimeentulonsa ja omaisuutensa haihtuvan savuna ilmaan. Mainitsen vuoden 2004 metsäpalot, jotka tuhosivat kaiken, mikä oli sitkeästi kestänyt vuoden 2003 palot. Mainitsen alueet, joihin laajentuminen eniten vaikutti ja joista teoriassa tuli yhdessä yössä rikkaita hyvin dokumentoidun tilastovaikutuksen ansiosta.

Tässä eniten kärsineet ihmiset ovat osoittaneet vahvuutta ja päättäväisyyttä kohdatessaan katastrofin toisensa jälkeen. He elävät maanviljelystä, karjankasvatuksesta, metsistä, matkailusta ja ympäristöstä ja heidän toimeentulonsa on niukka. He ovat kärsineet sään aiheuttamasta kuivuudesta sekä veden puutteesta, koska säännöstelyaltaissa, joiden piti toimia turvaverkkoina, on jäljellä enää vain 30–40 prosenttia käyttökelpoista kapasiteettia.

Arvoisa komission jäsen, tätä ei olisi tapahtunut tai tilanne ei olisi ollut läheskään näin vakava, jos komissio olisi edes etelässä osoittanut, että se on valmis sopimaan erimielisyytensä Portugalin kanssa Odeloucan padosta ja jäljellä olevasta säännöstelyallasverkostosta. Tilanne on pitkittynyt ja saattanut meidät tämän hetken vaikeuksiimme. Arvoisa komission jäsen, siksi kysyn teiltä, oletteko valmis – onko komissio valmis – ratkaisemaan tämän rakenteellisen ongelman siten, ettei ihmisten tarvitse enää tulevaisuudessa nähdä tämänkaltaisten tuhoisien katastrofien tapahtuvan kerta toisensa jälkeen?

Kiitän luonnollisesti komissiota kaikista niistä ehdotuksista, joita se tänään on hätäratkaisuina jättänyt käsiteltäväksi. Kuten moni parlamentin jäsen on todennut, tarvitsemme kuitenkin konkreettisia ehdotuksia, joista osa on jo valmiina ja ne tarvitsevat enää vain komission hyväksynnän.

 
  
MPphoto
 
 

  Borg, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, kiitän arvoisia parlamentin jäseniä komission julkilausumaa koskevista huomautuksista. Komissio jakaa täällä julkituodut huolet Portugalin kuivuuden vaikutuksista. Kuten totesin tämän keskustelun alussa, teemme parhaamme auttaaksemme sitä väestönosaa, jota kuivuus eniten koettelee, eli maatalousväestöä. Nämä toimet auttavat puolestaan kuivuudesta kärsineitä maaseutuelinkeinoja.

Kuuntelin tarkasti huolianne ja kertomuksianne tilanteen vaikeudesta alueella. Komissio osoittaa ilman muuta solidaarisuutensa toteuttamalla ne toimet, joita aiemmin luettelin. Kollegani komission jäsen Fischer Boel on tietoinen näistä ongelmista ja on tehnyt ja tekee edelleen kaiken mahdollisen tilanteen ratkaisemiseksi.

Mitä tulee ajatukseen perustaa pysyvämpi rakenne tämänkaltaisten tilanteiden selvittämiseen, toimitan tiedon tästä eteenpäin kollegoilleni, jotka varmasti pohtivat sitä huolella. Myös muita ajatuksia ja ehdotuksia esitettiin, ja komissio ottaa ne asianmukaisesti huomioon. Monet teistä totesivat, että tarvitaan laajempaa näkökulmaa tähän asiaan ja kuivuuden syihin, jotka vaihtelevat ilmastonmuutoksesta metsäpolitiikkaan.

Kiitän teitä ehdotuksistanne ja esityksistänne, joissa vaadittiin tätä ilmiötä koskevaa pysyvämpää ja koordinoidumpaa lähestymistapaa. Ne totisesti antoivat minulle paljon ajateltavaa ja osoittivat, että parlamentti on sitoutunut kestävään kehitykseen. Komissio jakaa täysin tämän sitoumuksen.

Komissio on erittäin ymmärtäväinen tämän asian ja sen aiheuttamien vaikeuksien suhteen. Teemme parhaamme ja osoitamme solidaarisuutta niille, jota tämä kuivuus eniten koettelee.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Olen vastaanottanut keskustelun päätteeksi neljä päätöslauselmaesitystä(1), joista äänestetään iltapäivällä keskustelujen jälkeen.

Kirjallinen lausuma (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Gutiérrez-Cortines (PPE-DE). (ES) On hämmästyttävää, että Euroopan unioni on vasta nyt laatimassa ja panemassa täytäntöön lyhyen ja pitkän aikavälin strategiaa kuivuuden ja aavikoitumisen torjumiseksi, vaikka ne ovat unionin eteläisissä ja Välimeren maissa yksi merkittävin taloudellisen ja sosiaalisen vakauden uhka. Näiden maiden ja komission (maatalouden ja ympäristöasioiden pääosastot) yhteisen suunnitelman puuttuminen on entistä silmiinpistävämpää, kun otetaan huomioon, että Euroopan ympäristökeskus hiljattain painotti Välimeren maiden kärsivän tulevaisuudessa eniten ilmastonmuutoksen kielteisistä vaikutuksista.

Tuemme siksi toimia, joilla torjutaan kuivuutta Portugalissa, ja kaikkea sitä apua, jolla lievitetään vesipulaa vaikutusta tuottavuuteen, markkinoihin ja itse maataloustuotantoon. Lisäksi pyydämme, että nämä toimet ulotetaan myös muihin Euroopan unionin eteläisiin jäsenvaltioihin.

 
  

(1) Ks. pöytäkirja.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö