Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 27. april 2005 - Bruxelles EUT-udgave

Romaernes situation i EU
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka, for PPE-DE-Gruppen. - (HU) Hr. formand, romanibefolkningen i og uden for EU er blevet udsat for daglig forskelsbehandling i århundreder. En omsiggribende antiromafølelse i Europa samt daglig forskelsbehandling modarbejder vores fulde og ligeværdige deltagelse i det sociale og økonomiske liv i Europa og de lande, vi betragter som vores hjemlande. I de seneste par år har adskillige internationale organisationer iværksat programmer med henblik på at reducere forskelsbehandlingen af romanibefolkningen og hjælpe med at sikre deres fulde sociale integration. Der har imidlertid ikke været standardiserede europæiske retningslinjer eller svar på disse presserende spørgsmål.

Europa-Parlamentets beslutningsforslag, der blev vedtaget af fem partier, og kommissær Vladimir Špidlas aktuelle holdning til emnet er milepæle i denne henseende. Denne beslutning er et vidnesbyrd om forskellige politiske kræfter, der er forenet i et gensidigt tilsagn om i fællesskab at bekæmpe den fremherskende romafjendske holdning og strukturerede forskelsbehandling. I beslutningen opfordres til lige muligheder inden for uddannelse, beskæftigelse, boliger, sundhed og deltagelse i det politiske liv.

Efter EU-tiltrædelsen fortsætter den sociale forskelsbehandling af romaerne i de nye såvel som i de gamle medlemsstater. Det alene bekræfter, at EU-institutionerne skal fortsætte deres konstante overvågning og vurdering af menneskerettighederne. Den kraftfulde manifestation af romaernes rettigheder i Europa skal få de politiske københavnskriterier gennemført ensartet i de eksisterende såvel som i de nye medlemsstater og kandidatlandene. Et af de mest presserende problemer for den dårligt stillede romaminoritet er arbejdsløsheden. Reintegrationen af romaarbejdsstyrken er meget vigtig, og der skal træffes kortsigtede indledende foranstaltninger for at fremme romanibefolkningens beskæftigelse. 15 % af den nyligt udvidede EU-befolkning er ramt af fattigdom, og 9 % lever med længerevarende og ekstreme afsavn. Disse indikatorer afslører en langt værre situation i de nye medlemsstater. Det er også tydeligt, at et stort antal romaer lider under længerevarende ekstrem fattigdom, og ofte overstiger arbejdsløsheden blandt romaerne 80 %.

Hvis de strategiske mål fra Lissabon nås, vil det utvivlsomt have en positiv indvirkning på romaernes liv, og en bevidst og målrettet politisk integration vil bestemt også fremme Lissabon-strategiens succes. Vi når ikke Lissabon-strategiens mål, hvis ikke der træffes klare foranstaltninger og gøres en ordentlig indsats for at fremme romaernes integration i det almindelige samfund. Kommissionens stadigt stærkere politiske engagement skal manifesteres i konkrete professionelle foranstaltninger samt i oprettelsen af et sammenhængende minoritetsbeskyttelsessystem, der på alle måder fremmer den europæiske romanibefolknings integration. Europa-Parlamentet skal handle som en minoritetsorienteret institution, og sammen med borgerorganisationer og medlemsstaternes regeringer skal det samarbejde med Kommissionen som den primære allierede. Vi håber, at Europa-Parlamentets beslutning om romaernes situation i Europa vil tjene som et professionelt grundlag for Kommissionen samt for de nationale regeringer, når de skal træffe foranstaltninger i denne henseende. Til slut vil jeg takke mine kolleger fra alle fem partier og vores rådgivere og borgerorganisationer for deres aktive deltagelse i udarbejdelsen af denne beslutning.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik