Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 27 Απριλίου 2005 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

Κατάσταση των Ρόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
MPphoto
 
 

  Járóka, Lívia, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (HU) Κύριε Πρόεδρε, η κοινότητα των Ρομ που ζει εντός και εκτός των συνόρων της ΕΕ είναι εκτεθειμένη σε καθημερινές διακρίσεις, τις οποίες υφίσταται επί αιώνες. Η διάχυτη εχθρότητα έναντι των Ρομ στην Ευρώπη και οι καθημερινές διακρίσεις εμποδίζουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή μας στην κοινωνική και οικονομική ζωή της Ευρώπης και των χωρών τις οποίες θεωρούμε πατρίδες μας. Διάφοροι διεθνείς οργανισμοί έχουν εφαρμόσει προγράμματα τα τελευταία χρόνια με σκοπό τη μείωση των διακρίσεων εις βάρος των Ρομ και τη στήριξη της πλήρους κοινωνικής ένταξης των Ρομ. Ωστόσο, στην Ευρώπη δεν έχει υπάρξει συγκεκριμένη κατευθυντήρια γραμμή ή λύση γι’ αυτά τα μείζονα ζητήματα.

Η πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέντε πολιτικές ομάδες και η σημερινή στάση του Επιτρόπου Vladimir Špidla επί του θέματος αποτελούν ορόσημα για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Το εν λόγω ψήφισμα συνενώνει διάφορες πολιτικές δυνάμεις σε μια κοινή δέσμευση για την από κοινού καταπολέμηση της διάχυτης εχθρότητας εις βάρος των Ρομ και των διαρθρωτικών διακρίσεων, ενώ απαιτεί ίσες ευκαιρίες στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της στέγασης, της υγειονομικής περίθαλψης και της συμμετοχής στον πολιτικό βίο.

Μετά την ένταξη στην ΕΕ, οι κοινωνικές διακρίσεις εις βάρος των Ρομ εξακολουθούν να υφίστανται στα νέα κράτη μέλη, όπως και στα παλαιότερα. Αυτό και μόνον επιβεβαιώνει ότι τα κοινοτικά όργανα πρέπει να συνεχίσουν να ασκούν τον ρόλο τους παρακολουθώντας διαρκώς και ελέγχοντας τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η δυναμική διεκδίκηση των δικαιωμάτων των Ρομ στην Ευρώπη πρέπει να οδηγήσει στη γενικευμένη εφαρμογή των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης στα σημερινά και στα νέα κράτη μέλη, καθώς και στις υποψήφιες χώρες. Ένα από τα πλέον επείγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μειονότητα των Ρομ είναι η απασχόληση. Η επανένταξη του εργατικού δυναμικού των Ρομ είναι θέμα καίριας σημασίας, ενώ πρέπει να ληφθούν βραχυπρόθεσμα, προσωρινά μέτρα για την προώθηση της απασχόλησης των Ρομ. Το 15% του πληθυσμού της ΕΕ, ο οποίος αυξήθηκε προσφάτως, πλήττεται από τη φτώχεια και το 9% ζει υπό συνθήκες μακροχρόνιας και ακραίας φτώχειας. Οι δείκτες αυτοί αποκαλύπτουν μια πολύ χειρότερη εικόνα για τα νέα κράτη μέλη. Είναι επίσης εμφανές ότι μεταξύ των ατόμων που ζουν υπό συνθήκες μακροχρόνιας και ακραίας φτώχειας περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός Ρομ, ενώ τα ποσοστά ανεργίας στον πληθυσμό των Ρομ προσεγγίζουν συχνά ή υπερβαίνουν το 80%.

Η επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Λισαβόνας θα έχει αναμφίβολα θετικό αντίκτυπο στη ζωή των Ρομ και η συνειδητή, αποφασιστική πολιτική τους ένταξη μπορεί σαφώς να προαγάγει την επιτυχία της ίδιας της στρατηγικής της Λισαβόνας. Η στρατηγική της Λισαβόνας δεν πρόκειται να επιτύχει τους στόχους της αν δεν ληφθούν αποφασιστικά μέτρα και αν δεν καταβληθεί ουσιαστική προσπάθεια για την προώθηση της ομαλής κοινωνικής ένταξης των Ρομ. Η όλο και εντονότερη πολιτική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να εκφραστεί με ουσιαστικές ενέργειες, οι οποίες θα χαρακτηρίζονται από επαγγελματισμό, καθώς και με τη θέσπιση ενός συνεκτικού συστήματος προστασίας των μειονοτήτων, το οποίο θα προάγει, σε όλους τους τομείς, την κοινωνική ένταξη του ευρωπαϊκού πληθυσμού των Ρομ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να λειτουργήσει ως όργανο που κατεξοχήν υπερασπίζεται τις μειονότητες και, σε συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και διοικητικές αρχές των κρατών μελών, να εργαστεί με βασικό του σύμμαχο την Επιτροπή. Ευελπιστούμε ότι το ψήφισμα του ΕΚ σχετικά με την κατάσταση των Ρομ στην Ευρώπη θα αποτελέσει σταθερή βάση για τη λήψη σχετικών μέτρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές κυβερνήσεις. Θέλω, τέλος, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου και από τις πέντε πολιτικές ομάδες, καθώς και τους συμβούλους μας και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, για τον ενεργό ρόλο που διαδραμάτισαν στην κατάρτιση αυτού του ψηφίσματος.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου