Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 11 Μαΐου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

13. Αιτιολογήσεις ψήφου
  

Έκθεση: Berès (A6-0094/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, πρώτον, διότι τηρήθηκαν όλοι οι ισχύοντες κανόνες βάσει των οποίων διασφαλίζεται η πλήρης συμμετοχή των κρατών μελών στη διαδικασία αυτή και, δεύτερον, διότι το Κοινοβούλιο προέβη σε θετική αξιολόγηση του προταθέντος υποψηφίου.

 
  
  

Έκθεση: Wojciechowski (A6-0096/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Goudin, Lundgren και Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Είμαστε αντίθετοι με τη σημερινή μορφή της κοινής γεωργικής πολιτικής και αντιτασσόμαστε σε αλλαγές οι οποίες, καταρχήν, έχουν ελάχιστη σημασία για το σύστημα που επικρατεί. Απαιτούμε την εκτεταμένη αναθεώρηση και αναμόρφωση της κοινής γεωργικής πολιτικής στο σύνολό της, και, ως εκ τούτου, δυσκολευόμαστε να απομονώσουμε επιμέρους τομείς, όπως το θέμα της προκειμένης ψηφοφορίας.

Η άποψή μας είναι ότι το καθεστώς ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων, επί του οποίου ψηφίζουμε τώρα, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επεκταθεί. Απεναντίας, η ΕΕ πρέπει να καταργήσει όλα τα συστήματα ποσοστώσεων στον τομέα της γεωργίας.

 
  
  

Έκθεση: Zappalà (A6-0119/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Σήμερα το Κοινοβούλιο ενέκρινε την κοινή θέση σχετικά με την πρόταση οδηγίας την οποία κατέθεσε η Επιτροπή το 2002. Το διάστημα που έχει μεσολαβήσει είναι μεγάλο, οπότε εισήχθησαν πλέον ορισμένες πτυχές οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική πρόταση.

Στη σημερινή μορφή του κειμένου καλύπτονται, αν και από διαφορετική προοπτική, διάφορες καταστάσεις – τα έμμισθα ελευθέρια επαγγέλματα, η προσωρινή παροχή υπηρεσιών και τα επαγγέλματα που «ρυθμίζονται νομοθετικά», όπως των ιατρών, των νοσηλευτών και των αρχιτεκτόνων.

Επίσης, έχουν κατατεθεί ορισμένες τροπολογίες οι οποίες αποσκοπούν στον καθορισμό του ρόλου των επαγγελματικών ενώσεων που ασχολούνται με την κατοχύρωση των επαγγελματικών προσόντων και στη δημιουργία μιας ενιαίας επιτροπής για τον σκοπό αυτό. Στις εν λόγω τροπολογίες υποστηρίζεται επίσης ότι τα διάφορα επαγγέλματα πρέπει να εκπροσωπούνται στο νέο όργανο καθώς και ότι πρέπει να θεσπιστεί ατομική επαγγελματική ταυτότητα η οποία θα περιέχει πληροφορίες για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των επαγγελματιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Goudin, Lundgren και Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Υποστηρίζουμε τα συστήματα και τους κανόνες που αποτρέπουν τις διακρίσεις στην αγορά εργασίας εις βάρος ατόμων από τρίτες χώρες. Είμαστε ειλικρινείς υποστηρικτές μιας ευέλικτης και ανοικτής εσωτερικής αγοράς στην ΕΕ. Θεωρούμε, ωστόσο, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να κρίνουν τα ίδια ποια επαγγελματικά προσόντα πρέπει να αναγνωρίζονται αμοιβαίως. Δυστυχώς, στην οδηγία δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι εθνικές ανάγκες και βασικές συνθήκες. Τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών διαφέρουν μεταξύ τους, οπότε είναι πρακτικά δύσκολο να αναγνωρίζονται αμοιβαίως όλα τα επαγγελματικά προσόντα. Στηρίζουμε την τροπολογία με την οποία προτείνεται να μην ισχύει η οδηγία για τους συμβολαιογράφους κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Lambsdorff, Weiler και Wuermeling (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Η παρούσα οδηγία δεν προσφέρει μέχρι στιγμής ικανοποιητική λύση σε ένα πρόβλημα που υπάρχει σχετικά με τα γερμανικά επαγγελματικά προσόντα. Μετά από τροποποιήσεις της γερμανικής νομοθεσίας, η οδηγία θα έχει ως αποτέλεσμα να εξισωθούν τα γερμανικά επαγγελματικά προσόντα του τεχνίτη (Geselle) και του αρχιτεχνίτη (Meister), μολονότι οι τελευταίοι υποχρεούνται να ολοκληρώσουν μία απαιτητική συμπληρωματική εκπαίδευση διάρκειας πολλών ετών.

Ωστόσο, υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να καταταγούν οι αρχιτεχνίτες σε μία υψηλότερη κατηγορία με τη συμπερίληψή τους στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας. Εγκρίναμε τον συμβιβασμό, ελπίζοντας ότι η επιτροπή για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τέτοια ζητήματα σύμφωνα με το άρθρο 58 της οδηγίας, θα ικανοποιήσει το αίτημα αυτό πριν από την καταληκτική ημερομηνία μεταφοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Le Pen, Marine (NI), γραπτώς. (FR) Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελούσε πραγματική πρόοδο, αν δεν εντασσόταν σε μια ευρύτερη στρατηγική που έχει ως στόχο την εξάλειψη των εθνικών συνόρων, που θεωρούνται κατεξοχήν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και των προσώπων. Ο νομαδισμός ανάγεται εφεξής σε κοινοτική αξία, καθιστώντας τη γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα το άλφα και το ωμέγα του νεοευρωπαίου.

Το σύστημα αναγνώρισης των προσόντων θα πρέπει να προσαρμοστεί στις αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν στον κόσμο της εργασίας ή στα συστήματα εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη νεοφιλελεύθερη φιλοσοφία, από την οποία εμφορούνται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Με αυτή τη λογική, η Επιτροπή χάραξε μια πολύ περίεργη κοινωνική πολιτική, που ενθαρρύνει την εξειδίκευση και την κινητικότητα των εργαζομένων με βάση κάποια ελάχιστα όρια κατάρτισης, που υποτίθεται ότι θα επιτρέψουν τη μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα στις αγορές εργασίας.

Από την άλλη μεριά, ρυθμιστικές και επαγγελματικές οργανώσεις εξέφρασαν πολλές ανησυχίες αναφορικά με το μέλλον ορισμένων επαγγελμάτων και την ποιότητα της κατάρτισης που παρέχεται από χώρα σε χώρα, ιδίως στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Τέλος, η οδηγία σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων αποτελεί συνέπεια της οδηγίας σχετικά με την ελευθέρωση των υπηρεσιών. Με άλλα λόγια, η οδηγία Bolkestein είναι πιο επίκαιρη από ποτέ!

 
  
MPphoto
 
 

  Lulling (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Χρειαζόμαστε μια οδηγία σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων προκειμένου να διασφαλίσουμε την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην ενιαία αγορά, χωρίς διακρίσεις όσον αφορά το επίπεδο των επαγγελματικών προσόντων. Αυτή η αρχή δεν αμφισβητείται. Πρέπει να αποφύγουμε το αμάλγαμα με την περίφημη πρόταση της οδηγίας Bolkenstein, στόχος της οποίας είναι η δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς υπηρεσιών και για την οποία θα συζητήσουμε εδώ στο Σώμα στη διάρκεια των προσεχών μηνών, προκειμένου να την τροποποιήσουμε όπου χρειάζεται.

Όσον αφορά τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου σύστασης για δεύτερη ανάγνωση, συμμερίζομαι την ανησυχία των βιοτεχνών της χώρας μου, που φοβούνται την απαξίωση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία απαιτούνται ως προϋπόθεση της εγκατάστασης, που αντιβαίνει στη στρατηγική της Λισαβόνας και στη σημασία που αυτή προσδίδει στην κατάρτιση. Η νόμιμη ανησυχία για τη διασφάλιση της λειτουργίας μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μας οδηγήσει στην έκπτωση σε έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Είναι τόσο προς το καλώς νοούμενο συμφέρον των επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών να διασφαλίσουμε πιστοποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ των τροπολογιών, που έχουν ακριβώς ως στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου των οικονομικών παραγόντων.

 
  
  

Έκθεση: Herranz García (A6-0121/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Ψηφίσαμε υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι προτείνει τη βελτίωση της λειτουργίας των οργανώσεων παραγωγών μέσω της δημιουργίας ενός συστήματος διαχείρισης κρίσεων και της προώθησης των οπωροκηπευτικών, περιλαμβανομένων των τοπικών ποικιλιών τους, δεδομένου ότι η κατανάλωση οπωροκηπευτικών προάγει τη δημόσια υγεία.

Συμφωνώ με τη θέση της εισηγήτριας ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τη δημιουργία οργανώσεων παραγωγών σε περιοχές στις οποίες αυτού του είδους οι δραστηριότητες είναι πολύ μειωμένες, όπως συμβαίνει στην Πορτογαλία. Θέλω επίσης να τονίσω τη σημασία που αποδίδεται στη διασφάλιση νομικής ασφάλειας των οργανώσεων παραγωγών και στην απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου τους, μέσω της θέσπισης ενιαίων κριτηρίων για την εφαρμογή των ελέγχων που διεξάγονται στα επιχειρησιακά προγράμματα από τις διάφορες εθνικές και κοινοτικές αρχές.

Χαιρετίζουμε επίσης «την εισαγωγή ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης των κρίσεων στην αγορά, ώστε να αποτραπεί η εγκατάλειψη του τομέα εξαιτίας των μεγάλων πτώσεων των τιμών». Όσον αφορά την πρακτική του εφαρμογή και το «ταμείο ασφάλειας» που αναφέρεται στην έκθεση, το εν λόγω ταμείο πρέπει να χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από κοινοτικούς πόρους, καθόσον αυτός θα ήταν ο πιο δίκαιος τρόπος επίλυσης του θέματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Goudin, Lundgren και Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Η έκθεση αποσκοπεί στην απλούστευση της κοινής οργάνωσης αγοράς της ΕΕ στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Διατηρεί, ωστόσο, την υφιστάμενη διάρθρωση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να την στηρίξουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Είναι πασίγνωστο ότι η γεωργία έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Πορτογαλία. Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα μου πρέπει να επιδιώξει την προστασία ενός τομέα ο οποίος υπερβαίνει τα στενά συμφέροντα μιας συγκεκριμένης επαγγελματικής τάξης· είναι προς το συμφέρον του λαού στο σύνολό του. Συνεπώς, ψήφισα υπέρ του κειμένου της έκθεσης, διότι θεωρώ ότι η πρόταση αυτή ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των οργανώσεων παραγωγών, ενώ υποστηρίζω ένα κατάλληλο πρότυπο για το σύστημα ενισχύσεων για τα μεταποιημένα προϊόντα.

 
  
  

Έκθεση: Cercas (A6-0105/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Muscat (PSE).(MT) Καταψήφισα την κατάργηση της δυνατότητας αυτοεξαίρεσης, προκειμένου κάθε εργαζόμενος να έχει τη δυνατότητα να εργάζεται υπερωριακά για περισσότερες από οκτώ ώρες την εβδομάδα, για πρακτικούς λόγους και αναλόγως των αναγκών των εργαζομένων και της βιομηχανίας της Μάλτας. Επ’ αυτού υπάρχει ομοφωνία μεταξύ όλων των κοινωνικών εταίρων στη χώρα μας.

Τάσσομαι υπέρ του περιορισμού του χρόνου εργασίας και της καλύτερης εξισορρόπησης μεταξύ του χρόνου εργασίας και της οικογένειας. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσετε ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει αγορά ενοικίασης, ενώ η γη είναι ελάχιστη και πολύ ακριβή. Κάθε οικογενειακή μονάδα, ιδίως οι νέοι, δανείζεται χιλιάδες λίρες, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη στέγασή τους. Αναλαμβάνουν πολυετείς υποχρεώσεις, καταβάλλοντας τεράστια χρηματικά ποσά και μεγάλο μέρος του συνολικού τους εισοδήματος, περιλαμβανομένων των υπερωριών, προκειμένου να εξοφλήσουν το διαμέρισμα ή το σπίτι στο οποίο ζουν.

Πάρα πολλές από αυτές τις οικογένειες αναγκάζονται, όχι επειδή το επιθυμούν αλλά επειδή αυτό επιτάσσει η αγορά, να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το εισόδημα που αποκτούν μέσω της υπερωριακής απασχόλησης, όχι για να το σπαταλήσουν εδώ κι εκεί αλλά για να ανταποκριθούν σε αυτές τις υποχρεώσεις. Οι πιο ευάλωτες οικογένειες είναι όσες έχουν και τα χαμηλότερα εισοδήματα.

Εάν περιορίσουμε τον χρόνο της υπερωριακής τους απασχόλησης, δεν θα τους βοηθήσουμε αλλά θα επιτείνουμε σε δυσβάσταχτο βαθμό τις δυσκολίες τους. Ποιος θα τους δώσει τα χρήματα που έχουν ανάγκη; Η Ευρωπαϊκή Ένωση μήπως; Το Εργατικό Κόμμα είχε προειδοποιήσει γι’ αυτό το πρόβλημα και θα καταβάλουμε προσπάθειες για την επίλυσή του. Πολύ φοβούμαι, όμως, ότι ο δρόμος θα είναι ανηφορικός.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εξηγήσω για ποιον λόγο δεν ψήφισα υπέρ των περισσότερων τροπολογιών της έκθεσης Cercas, όπως ήταν η γραμμή της ομάδας μου. Ο λόγος είναι ότι, αφού έλαβα υπόψη άτυπες συναντήσεις με τα μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας μου, ανέκυψε ότι, επί του παρόντος, η Μάλτα δεν είναι στην οικονομική θέση να εφαρμόσει την οδηγία για τον χρόνο εργασίας.

Όπως διευκρίνισε ο συνάδελφός μου, ο οποίος μόλις μίλησε ενώπιον του Σώματος, οι κοινωνικές τάξεις χαμηλότερου εισοδήματος δεν θα ήταν σε θέση να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους εκτός εάν τα εισοδήματά τους συμπληρώνονται μέσω υπερωριών και άλλων επιδομάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ρώτησα ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα εκ των είκοσι εκατομμυρίων ηλικιωμένων της Ιταλίας, σημαντικό μέρος των οποίων με ψήφισαν για να τους εκπροσωπώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πώς θα έπρεπε να ψηφίσω σχετικά με τη μείωση του χρόνου εργασίας. Η απάντηση ήταν: «Κάποιοι θέλουν να μας βάλουν να δουλεύουμε όλη μας τη ζωή, περισσότερα χρόνια δουλειάς, περισσότερους μήνες, περισσότερες εβδομάδες, περισσότερες ημέρες και όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες. Σαν να μην έφτανε αυτό, θέλουν να παίρνουμε σύνταξη για όσο το δυνατόν λιγότερα χρόνια και μήνες και όσο το δυνατόν μικρότερη. Η μόνη μας ελπίδα είναι να δουλεύουμε τουλάχιστον λιγότερες ώρες την ημέρα». Για τον λόγο αυτό, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Cercas και των τροπολογιών που μειώνουν τον χρόνο εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Allister (NI), γραπτώς. (EN) Ψήφισα κατά της έκθεσης σχετικά με την οδηγία για τον χρόνο εργασίας, διότι οι μεμονωμένοι εργαζόμενοι θα απωλέσουν το δικαίωμα αυτοεξαίρεσής τους από τη μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας των 48 ωρών. Αυτή η πρόταση συνιστά απαράδεκτη παρέμβαση στο δικαίωμα ελεύθερης επιλογής και ελευθερίας του ατόμου και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της στάσης των Βρυξελλών που επιθυμούν να υπαγορεύουν κάθε πτυχή της κοινωνικοοικονομικής μας ζωής.

Δυστυχώς, η τροπολογία για τη διατήρηση της ρήτρας αυτοεξαίρεσης καταψηφίστηκε και, ως εκ τούτου, η υπόλοιπη Ευρώπη ευθυγραμμίζεται, προκειμένου να μας επιβάλει μία οδηγία για τον χρόνο εργασίας, η οποία δεν απολαύει ευρείας στήριξης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για ένα από τα αφόρητα άγη που απορρέει από την ιδιότητα του μέλους της ΕΕ και μία χρήσιμη προειδοποίηση έναντι του αυξανόμενου ελέγχου των Βρυξελλών, τον οποίο θα μας επιβάλει το νέο Σύνταγμα, δεδομένου του κοινωνικοοικονομικού δόγματος που περιλαμβάνεται στο Μέρος ΙΙΙ.

 
  
MPphoto
 
 

  Clark (IND/DEM), γραπτώς. Οι βουλευτές του βρετανικού Κόμματος Ανεξαρτησίας ψήφισαν ΚΑΤΑ της τροπολογίας 37, διότι η οδηγία για τον χρόνο εργασίας είναι ήδη λειτουργική και θα εξακολουθήσει να είναι. Στόχος μας, συνεπώς, είναι να αμβλύνουμε τις χειρότερες πτυχές της. Επί του παρόντος, είναι δυνατή η αυτοεξαίρεση από την εβδομάδα 48 ωρών, είτε ατομικά είτε συλλογικά, μέσω της υπογραφής συμφωνίας με τον εργοδότη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να διατηρηθούν οι αυτοεξαιρέσεις, τις οποίες καταργεί η έκθεση CERCAS.

Η τροπολογία 37 καταχωρήθηκε ως «Πρόταση για την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής». Με την καταψήφιση της εν λόγω τροπολογίας, το βρετανικό Κόμμα Ανεξαρτησίας επιζητά την αποκατάσταση της θέσης της Επιτροπής, συνεπώς τη διατήρηση των αυτοεξαιρέσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  De Keyser (PSE), γραπτώς. (FR) Την ώρα που η Συνταγματική Συνθήκη απαιτεί από την αριστερά ένα μαχητικό ΝΑΙ, θεωρώ ότι οι τροπολογίες που κατάφερε να επιβάλει η έκθεση CERCAS στην οδηγία για τον χρόνο εργασίας αποτελούν νίκη, δεδομένης της μεγάλης πίεσης που άσκησε η δεξιά. Αυτή η νίκη όμως δεν μπορεί να αποκρύψει την κοινωνική υποχώρηση που διατηρείται στο κείμενο το οποίο εγκρίθηκε σήμερα. Ειδικότερα:

1) η ρήτρα αυτοεξαίρεσης διατηρείται για μια τριετία

2) ο υπολογισμός σε ετήσια βάση του χρόνου εργασίας δεν θα αποτελεί πλέον αντικείμενο διαπραγμάτευσης από τους κοινωνικούς εταίρους. Πρόκειται, συνεπώς, για μια υποχώρηση σε ένα κεφαλαιώδους σημασίας θέμα, εκείνο του ελέγχου της ευελιξίας.

3) μολονότι οι «ανενεργές» περίοδοι –επί παραδείγματι, οι εφημερίες– προσμετρούνται στον χρόνο εργασίας, επιτρέπεται όμως βάσει εξαιρέσεων να γίνεται με ειδικό τρόπο ο σχετικός υπολογισμός.

Η Συνταγματική Συνθήκη έχει ως στόχο να προωθήσει περαιτέρω τον κοινωνικό διάλογο, η τωρινή οδηγία όμως τον περιορίζει. Επιπλέον, αυτή η οδηγία θίγει ένα από τα θεμελιώδη κεκτημένα των αγώνων του προηγούμενου αιώνα: τη μείωση του χρόνου εργασίας και τη ρύθμιση του ωραρίου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απείχα της ψηφοφορίας, μολονότι χαιρετίζω τις προσπάθειες του κ. Cercas και της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο να υπαναχωρήσει ο ακραίος φιλελευθερισμός, από τον οποίο διέπεται η οδηγία.

 
  
MPphoto
 
 

  De Rossa (PSE), γραπτώς. (EN) Στηρίζω πλήρως την έκθεση CERCAS ως ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης μίας εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας 48 ωρών στο σύνολο των 25 κρατών μελών, από το 2010. Θα καταργήσει την ισχύουσα ρήτρα αυτοεξαίρεσης και θα εισαγάγει νέους, αυστηρούς όρους για τον τρόπο συνυπολογισμού του χρόνου «εφημερίας» στην εβδομαδιαία διάρκεια 48 ωρών. Ο χρόνος εργασίας θα εξακολουθήσει να υπολογίζεται σε τετράμηνη βάση, παρέχοντας τη δυνατότητα εξαιρέσεων για τον υπολογισμό του σε δωδεκάμηνη βάση, που θα υπόκειται σε αυστηρότερο έλεγχο μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Ο ίδιος ο κανονισμός για τον χρόνο εργασίας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για μία κοινωνική Ευρώπη. Συνδυάζει την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή και επιλαμβάνεται του σοβαρού ζητήματος της υγείας και της ασφάλειας.

Είναι εντελώς εσφαλμένο να περιλαμβάνεται η δυνατότητα αυτοεξαίρεσης στη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια και είναι σημαντικό να λήξει αυτό το ζήτημα το συντομότερο δυνατόν. Η επέκταση αυτής της αυτοεξαίρεσης σε όλα τα κράτη μέλη συνιστά μεγαλύτερο κίνδυνο, διότι θα καθιστούσε περιττό τον κανονισμό για τον χρόνο εργασίας, με αποτέλεσμα μία ισοπέδωση προς τα κάτω.

Ο ορισμός του 2010 ως ημερομηνίας έναρξης ισχύος παρέχει και στις δύο πλευρές της βιομηχανίας τον χρόνο να διαπραγματευθούν νέες συμφωνίες, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη την εβδομάδα των 48 ωρών. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (CES) στηρίζει πλήρως την έκθεση, καθώς παρέχει μία δίκαιη ρύθμιση για τους εργαζομένους σε ολόκληρη την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  De Vits (PSE), γραπτώς. – (NL) Απείχα από την ψηφοφορία επί της έκθεσης Cercas σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας. Το συμβιβαστικό κείμενο που εγκρίθηκε δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά πρόοδο για την κοινωνική Ευρώπη. Θα χρειαστεί να παραμείνουμε σε εγρήγορση, προκειμένου να διαφυλάξουμε τα κοινωνικά κεκτημένα.

Πρώτον, βασική αρχή της οδηγίας είναι η ευελιξία, και όχι η υγεία ή η ασφάλεια των εργαζομένων.

Δεύτερον, παρότι η ρήτρα εξαίρεσης, η οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη να αποκλίνουν από τις διατάξεις του χρόνου εργασίας, θα πάψει να ισχύει μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (τρία έτη), αυτό δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματός τους, να καθορίζουν τον χρόνο εργασίας βάσει ατομικών συμβάσεων και, ως εκ τούτου, να παρακάμπτουν τις κοινωνικές εγγυήσεις των συμφωνιών στις οποίες κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις για τρία χρόνια.

Τρίτον, η δυνατότητα υπολογισμού του χρόνου εργασίας σε ετήσια βάση και πάλι μέσω νομοθεσίας ακυρώνει το αποκλειστικό δικαίωμα κοινωνικής διαβούλευσης.

Ενώ το Κοινοβούλιο περιγράφει τον χρόνο επιφυλακής (εφημερίες) ως χρόνο εργασίας, οι ανενεργές περίοδοι του χρόνου εφημερίας μπορούν να υπολογιστούν με «ειδικό τρόπο» (μέσω συλλογικών συμβάσεων ή μέσω νομοθεσίας ή κανονισμών), χωρίς να προσφέρονται εγγυήσεις για τους εργαζόμενους.

Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος η διάκριση μεταξύ ενεργού και ανενεργού χρόνου εφημερίας να επεκταθεί και σε άλλους τομείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Επικροτούμε το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν ενέκρινε πολλές από τις προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνονταν στη θέση της Επιτροπής σχετικά με τη νέα οδηγία για τον χρόνο εργασίας. Αυτή είναι μια από τις πιο επικίνδυνες πτυχές της επίθεσης εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και θέτει σε κίνδυνο τις κατακτήσεις ενός αγώνα που διαρκεί πάνω από 100 χρόνια, επηρεάζοντας εκατομμύρια εργαζομένων και τις οικογένειές τους.

Χαιρετίζουμε την κατάργηση της αυτοεξαίρεσης, τρία χρόνια μετά την έγκριση μιας νέας οδηγίας, στην κατάρτιση της οποίας έχουμε συμβάλει.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας απογοήτευση για την αποδοχή της διάκρισης μεταξύ ενεργού και ανενεργού χρόνου καθώς και για την επιλογή να αγνοηθούν οι αποφάσεις του Δικαστηρίου. Ανακύπτει έτσι το ενδεχόμενο να υπάρξει περαιτέρω απορύθμιση του χώρου εργασίας, η οποία θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τον συνδυασμό της εργασίας και της οικογενειακής ζωής και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα υπολογισμού του χρόνου εργασίας σε ετήσια βάση. Για τους λόγους αυτούς, καταψηφίσαμε το κείμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Goudin, Lundgren και Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Θεωρούμε, αποκλειστικά για λόγους αρχής, ότι η ΕΕ δεν πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τους χρόνους εργασίας των κρατών μελών. Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από τα κοινοβούλια και τους κοινωνικούς εταίρους σε κάθε κράτος μέλος. Επιλέξαμε να στηρίξουμε τις τροπολογίες, οι οποίες προσφέρουν αυξημένες δυνατότητες λήψης αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο, αλλά καταψηφίζουμε το κείμενο ως σύνολο.

 
  
MPphoto
 
 

  Grech (PSE), γραπτώς. (EN) Καταρχήν, συμφωνώ πράγματι με την πλειονότητα των απόψεων και των επιχειρημάτων που εκφράστηκαν σχετικά με τη συγκεκριμένη έκθεση. Ωστόσο, στη Μάλτα, πολλοί εργαζόμενοι εξαναγκάζονται να εργάζονται πολλές ώρες είτε για να ανταπεξέλθουν οικονομικά είτε για να ανταποκριθούν σε άλλες υποχρεώσεις.

Σε ορισμένους τομείς, η οδηγία δεν είναι ευέλικτη και θα είχε δυσμενείς επιπτώσεις για τη μικρή νησιωτική οικονομία μας καθώς και για όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή.

Η εφαρμογή αυτής της έκθεσης θα μπορούσε να καταστρέψει τις προσπάθειες που καταβάλλουμε για να διατηρήσουμε και να δημιουργήσουμε ενδεχομένως θέσεις εργασίας χωρίς να υπονομεύουμε το κοινωνικό πρότυπο.

Η επιλογή και η ανταγωνιστικότητα των εργαζομένων, αφενός, και η αποτελεσματική παροχή δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης και ασφάλειας, αφετέρου, είναι εξίσου σημαντικά για την ευημερία του λαού της Μάλτας και δεν είναι δυνατό να διαπραγματευτούμε το ένα σε βάρος του άλλου.

Συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας για τη Μάλτα να διατηρήσει το ατομικό δικαίωμα επιλογής της αυτοεξαίρεσης.

Αυτή η θέση απολαύει ευρείας συναίνεσης στη Μάλτα, ακόμα και από τα συνδικάτα.

Ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού μας δεν θεωρεί την έκθεση ωφέλιμη για τη Μάλτα. Για τους λόγους αυτούς, αισθάνομαι συνεπώς ότι δεν είναι ακόμη πρόσφορο για μένα να ψηφίσω υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Howitt (PSE), γραπτώς. (EN) Η περιφέρειά μου –η Ανατολική Αγγλία– μαστίζεται από τις περισσότερες ώρες εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, με ένα στα δέκα άτομα στον τομέα των μεταφορών να εργάζονται πάνω από 60 ώρες την εβδομάδα· το ίδιο ποσοστό ισχύει για τους χειριστές μηχανημάτων οι οποίοι εργάζονται πάνω από 56 ώρες την εβδομάδα, τους ειδικευμένους εμποροϋπαλλήλους με πάνω από 53 ώρες εργασίας την εβδομάδα και τους οικοδόμους και αποθηκάριους με πάνω από 50 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Όπως ήταν σωστό να εισαγάγουμε τον ελάχιστο μισθό για να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα του μισθού φτώχειας, είναι πλέον καιρός να θέσουμε τέλος στα εξαντλητικά ωράρια εργασίας, τα οποία καταπιέζουν και εκμεταλλεύονται τους εργαζομένους, δημιουργούν άγχος και άλλα προβλήματα υγείας και πλήττουν την οικογενειακή ζωή. Για τον λόγο αυτό, στηρίζω πλήρως την κατάργηση, με τις απαραίτητες διασφαλίσεις, της αυτοεξαίρεσης της Βρετανίας από τους κανόνες της ΕΕ για τον χρόνο εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Lang (NI), γραπτώς. – (FR) Η έκθεση Cercas, που εγκρίθηκε, παρά τις πολυάριθμες ελλείψεις της, από τους εκπροσώπους του Εθνικού Μετώπου, απαιτεί την κατάργηση της ρήτρας «αυτοεξαίρεσης», της οποίας τη διατήρηση πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η ρήτρα, που επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να επεκτείνουν τη νόμιμη διάρκεια του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας πέραν των 48 ωρών, επιδεινώνει το ευρωπαϊκό κοινωνικό ντάμπινγκ. Πράγματι, σε μια Ευρώπη χωρίς σύνορα, οι γαλλικές επιχειρήσεις που υποχρεούνται σαν εφαρμόσουν το 35ωρο δεν θα είναι σε θέση να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις τους ανταγωνιστές τους, που εγκαθίστανται στις ευρωπαϊκές χώρες, εφαρμόζοντας τη ρήτρα αυτοεξαίρεσης.

Ας μην αυταπατώμεθα, πάντως. Η έγκριση της έκθεσης του κ. Cercas δεν είναι παρά ένα στάδιο. Σήμερα σε πρώτη ανάγνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποχρέωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπαναχωρήσει, δεδομένου ότι πολλοί βουλευτές φοβούνται ότι οι γάλλοι ψηφοφόροι θα εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους στις 29 Μαΐου.

 
  
MPphoto
 
 

  Lienemann (PSE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της τροπολογίας 37, που ζητεί την απόρριψη αυτού του σχεδίου οδηγίας, το οποίο διατηρεί τα αρνητικά σημεία της προηγούμενης νομοθεσίας, όπως είναι η ρήτρα αυτοεξαίρεσης, και θεσμοθετεί την ακύρωση των κανόνων για τον χρόνο εργασίας.

Ο εισηγητής, κ. Cercas, επιζητεί ωστόσο να εκδηλώσει την πρόθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για εξασφάλιση της εγκατάλειψης της ρήτρας αυτοεξαίρεσης σε τρία χρόνια, πραγματικό δηλητήριο για το μέλλον του ευρωπαϊκού κοινωνικού δικαίου. Θεωρώ αναγκαίο να τον στηρίξω στον σκοπό αυτό. Δεν μπορώ, ωστόσο, σε αντιστάθμισμα, να συμφωνήσω μαζί του να επιτραπεί ο υπολογισμός ανώτατου ορίου 48 ωρών με βάση το δωδεκάμηνο και να επιτραπεί ο υπολογισμός σε ετήσια βάση του χρόνου εργασίας, όπως το απαιτούν μετ’ επιτάσεως οι εργοδότες, καθώς και η μείωση στον υπολογισμό του χρόνου της εφημερίας.

Αυτός ο συμβιβασμός δεν είναι ικανοποιητικός και ουδόλως αποτελεί βήμα προόδου, όπως έχουμε κάθε δικαίωμα να προσμένουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιλαμβάνει, μάλιστα, και υπαναχωρήσεις.

Είμαστε στην αρχή της νομοθετικής διαδικασίας και η ψήφος υπέρ της έκθεσης Cercas δεν αποτελεί παρά στήριξη στην προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί για εγκατάλειψη της ρήτρας αυτοεξαίρεσης. Ωστόσο, στο τέλος του σταδίου συναπόφασης, δεν θα εγκρίνω ένα κείμενο εργασίας με βάση τις 48 ώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Liotard (GUE/NGL), γραπτώς. – (NL) Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας είναι, πρακτικά, επιζήμια για εκατομμύρια εργαζομένων στην Ευρώπη. Η δυνατότητα αυτοεξαίρεσης εξακολουθεί να ισχύει, παρότι έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε αύξηση της εβδομάδας εργασίας και επηρεάζει την υγεία των εργαζομένων· πρέπει να καταργηθεί το ταχύτερο δυνατόν, κατά προτίμηση το 2008, οπότε στηρίζω τον συμβιβασμό που πέτυχε ο κ. Cercas προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρούμε ότι η επέκταση της περιόδου αναφοράς από τους τέσσερις μήνες σε ένα έτος, με εργάσιμη εβδομάδα έως και 65 ωρών, αποτελεί φεουδαρχικό φαινόμενο του 19ου αιώνα, και γι’ αυτό πρέπει να διατηρήσουμε την περίοδο αναφοράς των τεσσάρων μηνών. Τέλος, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τις περιόδους εφημερίας πρέπει να γίνει σεβαστή.

Η Επιτροπή εξυπηρετεί την επιθυμία των επιχειρήσεων να καταστούν πιο ευέλικτες κατά τρόπο μονομερή. Η εβδομάδα εργασίας των 48 ωρών όπως την γνωρίζουμε είναι, στην πραγματικότητα, ήδη παρωχημένη. Η ισχύουσα εβδομάδα εργασίας διαρκεί περίπου 40 ώρες, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων επιθυμεί ακόμη μικρότερη εβδομάδα εργασίας. Γι’ αυτό, υποστηρίζω τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού προτύπου χρόνου εργασίας για την περαιτέρω αναδιανομή της εργασίας και τον καλύτερο συνδυασμό της εργασίας, της οικογένειας, της μέριμνας και της εκπαίδευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Lulling (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να τροποποιήσουμε την οδηγία του 1993 για τον χρόνο εργασίας, προκειμένου ανταποκριθούμε καλύτερα στις νέες πραγματικότητες. Πρέπει, όμως, να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, να προσδώσει στις επιχειρήσεις μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου εργασίας, να επιτρέψει την καλύτερη συμβατότητα ανάμεσα στην επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή.

Αυτό ακούγεται σαν να θέλουμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Θεωρώ ότι η συμβολή μας θα επιτρέψει την επέκταση των περιόδων αναφοράς. Είμαι υπέρ του υπολογισμού σε ετήσια βάση, που μπορεί να ενδιαφέρει τους εργαζομένους και που θα επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τις διακυμάνσεις της ζήτησης, ιδίως της εποχικής.

Όσον αφορά το πρόβλημα του χρόνου εφημερίας, θα μπορούσα να δεχθώ και την πρόταση της Επιτροπής, που σέβεται την αρχή της επικουρικότητας, επειδή ορίζει ότι η ανενεργή περίοδος της εφημερίας δεν λογίζεται ως χρόνος εργασίας, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από την εθνική νομοθεσία ή τη συλλογική σύμβαση.

Τέλος, θεωρώ ότι η διατήρηση της ρήτρας αυτοεξαίρεσης αντιβαίνει στον στόχο της οδηγίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Malmström (ALDE), γραπτώς. – (SV) Ο χρόνος εργασίας είναι ένα ζήτημα το οποίο ενδείκνυται να ρυθμίζεται σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας και το οποίο δεν πρέπει να ρυθμίζει νομοθετικά η ΕΕ. Ωστόσο, ισχύει ήδη μια οδηγία σε επίπεδο ΕΕ, η οποία ρυθμίζει τον χρόνο εργασίας, ενώ η υπό εξέταση οδηγία αποσκοπεί στην ενημέρωση της ισχύουσας οδηγίας. Συνεπώς, το Φιλελεύθερο Κόμμα ψήφισε υπέρ του να διασφαλίζεται ότι οι επιμέρους διατάξεις της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας θα είναι όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητικές. Υπερασπιστήκαμε την αρχή της επικουρικότητας και μιας ευέλικτης αγοράς εργασίας στην οποία θα προστατεύεται συγχρόνως η υγεία των εργαζομένων.

Δυστυχώς, υπερψηφίστηκε πλήθος λεπτομερών ρυθμίσεων, οι οποίες πιστεύουμε ότι ενδέχεται να βλάψουν τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, καταψηφίσαμε συνολικά την πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Manders (ALDE), γραπτώς. – (NL) Μετά την έγκριση της τροπολογίας 10, η ολλανδική αντιπροσωπεία του Λαϊκού Κόμματος για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία θεώρησε σκόπιμο να καταψηφίσει την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας. Κατά τη γνώμη της αντιπροσωπείας του VVD, το γεγονός ότι η Ευρώπη ορίζει ότι ο συνολικός χρόνος εφημερίας, περιλαμβανομένου του χρόνου επιφυλακής και ανάπαυσης, πρέπει να θεωρείται χρόνος εργασίας, αποτελεί παράδειγμα παρέμβασης των Βρυξελλών το οποίο θα οδηγήσει, απλώς, σε περαιτέρω μείωση της στήριξης των πολιτών προς την Ευρώπη, την περίοδο ακριβώς που απαιτείται ενίσχυση αυτής της στήριξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin, David (PSE), γραπτώς. (EN) Συγχαίρω τον συνάδελφό μου κ. Cercas για την εξαίρετη έκθεσή του.

Κατάφερε να επιτύχει έναν αξιοθαύμαστο συμβιβασμό μεταξύ των αναγκών για μία ευέλικτη αγορά εργασίας και της προστασίας των μεμονωμένων εργαζομένων από τη ζημία που μπορούν να προκαλέσουν τα μακρά ωράρια εργασίας στην υγεία και την ασφάλειά τους καθώς και στον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Ο υπολογισμός σε ετήσια βάση της εβδομάδας 48 ωρών θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν εποχιακές διακυμάνσεις, αιφνίδιες αυξήσεις στη ζήτηση ή περιπτώσεις κρίσεως.

Θα διασφαλίζονται λογικά ωράρια στους εργαζομένους κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους.

Η κατάργηση της ατομικής αυτοεξαίρεσης θα παράσχει προστασία σε εκείνους τους εργαζομένους οι οποίοι, βάσει της ισχύουσας οδηγίας, υφίστανται πιέσεις για παραίτηση από τα δικαιώματά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Οι λύσεις που εφαρμόσαμε με επιτυχία στο παρελθόν δεν αρκούν πλέον για να ξεπεραστούν τα σημερινά προβλήματα της αύξησης της ανεργίας και της κλονισμένης οικονομίας.

Η «κανονική» σχέση εργασίας γίνεται όλο και πιο σπάνια και η κοινωνία που ζούμε γίνεται όλο και πιο ευέλικτη. Αυτό αντικατοπτρίζεται σε νέους τρόπους οργάνωσης του χρόνου εργασίας, όπως είναι η μερική απασχόληση ή οι λογαριασμοί χρόνου εργασίας. Όποιος θέλει να κάνει καριέρα, δεν έχει άλλη επιλογή από το να είναι ευέλικτος.

Ωστόσο, ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε και το πρόβλημα της μείωσης των γεννήσεων στην Ευρώπη και θα ήταν φοβερό λάθος να προσπαθήσουμε να αναστρέψουμε την τάση αυτή μέσω της εισροής μεταναστών. Ως προς το ζήτημα αυτό, η ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογένειας θα παίξει ακόμα πιο κρίσιμο ρόλο.

Οι γονείς πολλές φορές φθάνουν στα όριά τους, προσπαθώντας να συμβιβάσουν τα εργασιακά και τα οικογενειακά τους καθήκοντα. Τα ευέλικτα ωράρια δεν θα ευνοήσουν τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες παρά μόνον εάν κάνουμε τις απαραίτητες τροποποιήσεις σε δομές υποστήριξης, όπως αυτές που αφορούν τη φύλαξη των παιδιών, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη βάση για τις εξελίξεις αυτές. Εάν ορισμένοι γονείς μικρών παιδιών υποχρεώνονται να διακόψουν την εργασία τους, τότε η Ευρώπη έχει ίσως ήδη χάσει το τρένο.

 
  
MPphoto
 
 

  Moraes (PSE), γραπτώς. (EN) Σήμερα, η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ μίας δέσμης συμβιβαστικών προτάσεων για τον χρόνο εργασίας, που υποβλήθηκαν από τις ομάδες των Σοσιαλιστών και των Χριστιανοδημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται τώρα να διαβιβασθεί προς εξέταση στις κυβερνήσεις που συμμετέχουν στο Συμβούλιο της ΕΕ. Ταυτίζεται με την ψήφο μας το 2004 και στηρίζει την αρχή που αποτελεί το επίκεντρο αυτής της οδηγίας, δηλαδή την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και τον στόχο του συνδυασμού της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής και της αύξησης της παραγωγικότητας.

Η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατανοεί τις δυσκολίες προσαρμογής που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, ωστόσο χάρη σε ορισμένες ευέλικτες διατάξεις της έκθεσης, όπως η επιμήκυνση της περιόδου αναφοράς στους 12 μήνες, αυτές οι δυσκολίες θα αντιμετωπιστούν.

Αναγνωρίζουμε ότι ο χρόνος εφημερίας ταυτίζεται με τον χρόνο εργασίας, όπως αποφάνθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις υποθέσεις SIMAP και JAEGER. Αυτές οι ιστορικές αποφάσεις έχουν επιπτώσεις για το ΕΣΥ και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης των κρατών μελών, ωστόσο επιτρέποντας στα ίδια τα κράτη μέλη να υπολογίζουν αυτό το τμήμα του χρόνου εργασίας, η δέσμη συμβιβαστικών μέτρων που επιτύχαμε είναι επαρκώς ευέλικτη.

Η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελπίζει ότι μία θετική ψήφος στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας θα εξασφαλίσει την έγκριση μίας έκθεσης για τον χρόνο εργασίας, η οποία διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, υλοποιεί τον αρμονικό συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, περιλαμβάνοντας ταυτόχρονα τον απαραίτητο βαθμό ευελιξίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Το γεγονός ότι υπήρξε σαφής διάσταση μεταξύ της πλειοψηφίας που διαμορφώθηκε στην αρμόδια επιτροπή για θέματα εργασίας και της πλειοψηφίας στην επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για θέματα βιομηχανίας είναι, από μόνο του, χαρακτηριστικό της ανισορροπίας του κειμένου που τέθηκε προς ψήφιση, καθώς και πολλών από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν.

Προσωπικά, έχω εμπιστοσύνη σε ένα πρότυπο το οποίο, πρωτίστως, διασφαλίζει την αρχή της επικουρικότητας, προσφέροντας στα κράτη μέλη επαρκή περιθώρια προσαρμογής των κανόνων για τον χρόνο εργασίας στις ιδιαίτερες οικονομικές τους συνθήκες. Η βασική προτεραιότητα είναι η δυνατότητα προσαρμογής στην οικονομική πραγματικότητα και τις ιδιαίτερες ανάγκες της εκάστοτε χώρας, σε όλες τις περιστάσεις, με την προϋπόθεση του σεβασμού βασικών αξιών, καθόσον αυτή είναι μια από τις κεντρικές αρχές της εθνικής νομοθεσίας, και οπωσδήποτε ισχύει στην περίπτωση της Πορτογαλίας.

Εν πάση περιπτώσει, η υπερβολική ακαμψία σε οποιαδήποτε ρύθμιση αυτού του τομέα είναι επιζήμια για την οικονομία, τη βιομηχανία και την αγορά υπηρεσιών και, συνεπώς, επηρεάζει τόσο τους εργαζομένους όσο και τα άτομα που αναζητούν εργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Sinnott (IND/DEM), γραπτώς. (EN) Στην έκθεση για τον χρόνο εργασίας και σε κάθε εργασία που σχετίζεται με αυτήν, ψάχνω να δω εάν συμπεριλαμβάνεται η πιο πολυάριθμη κατηγορία εργαζομένων στην Ευρώπη, οι οικιακοί βοηθοί. Δυστυχώς, δεν συμπεριλαμβάνονται.

Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό, διότι ένα έγγραφο το οποίο πραγματεύεται πόσες ώρες εργάζεται ένα άτομο την εβδομάδα ισχύει για αυτούς περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα εργαζομένων στην ΕΕ. Θα μπορούσαμε και οφείλαμε να έχουμε εξετάσει ζητήματα όπως ο «χρόνος εφημερίας» σε σχέση με τους οικιακούς βοηθούς. Δεν πρόκειται απλώς για μία χαμένη ευκαιρία. Πρόκειται για διακριτική μεταχείριση και εξαίρεση ατόμων τα οποία εργάζονται πάρα πολλές ώρες, ατόμων τα οποία εφημερεύουν διαρκώς.

Θα ήθελα να δεσμευθούμε ότι θα εξετάσουμε την κατάσταση των οικιακών βοηθών και ότι θα τους συμπεριλάβουμε στις μελλοντικές συστάσεις μας για την εργασία και ότι δεν θα ασκούμε πλέον διακριτική μεταχείριση σε βάρος αυτού του σημαντικού εργατικού δυναμικού, το οποίο ήδη υφίσταται διακρίσεις στον μισθολογικό τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), γραπτώς. – (PL) Η θέση μου στο ζήτημα αυτό στηρίζεται στην πεποίθηση ότι ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας, κεντρική πτυχή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής των κρατών μελών της ΕΕ, δεν πρέπει να ρυθμίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο χρόνος εργασίας υπάγεται στην εργασιακή νομοθεσία, η οποία σε κάθε δημοκρατική χώρα εγκρίνεται από ένα κοινοβούλιο το οποίο εκπροσωπεί όλες οι πλευρές που ενδιαφέρονται για τον τομέα της απασχόλησης. Αυτό προσφέρει επαρκείς εγγυήσεις για τον σεβασμό των δικαιωμάτων τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών.

Η σημερινή ψηφοφορία είναι μια μαύρη ημέρα για την επιχειρηματικότητα και την ευημερία της Ευρώπης. Οι θετικές ψήφοι της Αριστεράς και των Φιλελευθέρων συνεπάγονται την έγκριση από το Σώμα της πρότασης να καταστεί πιο αυστηρή η οδηγία για τον χρόνο εργασίας. Η εν λόγω οδηγία θα καταστεί πλέον ένα από τα πιο επιζήμια ευρωπαϊκά νομοθετήματα, καθόσον δεν είναι παρά μια απόφαση μεταφοράς των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες της Γαλλίας και της Γερμανίας σε όλες τις υπόλοιπες χώρες. Περιλαμβάνονται δε και οι χώρες οι οποίες αντιτίθενται σε παρόμοια μέτρα, όπως η Πολωνία, η Μεγάλη Βρετανία και η Ιρλανδία. Οι γιατροί, οι νοσηλεύτριες και ορισμένοι δημοσιογράφοι συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που θα πληγούν περισσότερο από τους περιορισμούς στον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας και τον συνυπολογισμό του χρόνου εφημερίας στον χρόνο εργασίας, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της ανταγωνιστικότητας του συνόλου της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στην προκειμένη περίπτωση, οι προσπάθειες του Κοινοβουλίου να αιτιολογήσει την απόφασή του μέσω αναφορών στη στρατηγική της Λισαβόνας αποτελούν κορυφαίο δείγμα υποκρισίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. Η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταψηφίζει την οδηγία για την «οργάνωση του χρόνου εργασίας», γιατί αποτελεί ρεβανσιστική επίθεση της ΕΕ, των αστικών κυβερνήσεων και του κεφαλαίου στα δικαιώματα της εργατικής τάξης.

Οι προτάσεις Επιτροπής και εισηγητή έχουν στόχο την υπονόμευση του χρόνου εργασίας με την εισαγωγή δύο νέων όρων: α) του ενεργού χρόνου εφημερίας και β) του ανενεργού χρόνου εφημερίας και την παραπέρα ελαστικοποίηση του εργάσιμου χρόνου για την αύξηση των κερδών του κεφαλαίου.

Ο χρόνος που καθορίζεται ως «ανενεργός περίοδος εφημερίας» δεν λογίζεται ως χρόνος εργασίας, παρότι ο εργαζόμενος θα είναι στη διάθεση του εργοδότη!

Έτσι ανοίγει το κουτί της Πανδώρας για να τιναχθεί στον αέρα το εργατικό δίκαιο. Ο ορισμός του χρόνου εργασίας και η διάρκεια της εργάσιμης ημέρας αποτέλεσαν ζητήματα πολύχρονων ταξικών συγκρούσεων εργατικής τάξης και κεφαλαίου.

Οι συνέπειες για την εργατική τάξη είναι οδυνηρές. Περισσότερη απλήρωτη δουλειά, όποτε και όπως επιβάλλουν οι ανάγκες της καπιταλιστικής παραγωγής, υπονόμευση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, εντατικοποίηση της δουλειάς, αύξηση εργατικών ατυχημάτων, χειροτέρευση των όρων ασφάλισης και συνταξιοδότησης, δραστικός περιορισμός του ελεύθερου χρόνου για κοινωνική δράση, αποδιοργάνωση της οικογενειακής ζωής.

Το ΚΚΕ συμβάλλει στην ανασύνταξη και την ενίσχυση του ταξικού προσανατολισμού του εργατικού κινήματος για ριζικές αλλαγές, για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες της εργατικής - λαϊκής οικογένειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Wijkman (PPE-DE), γραπτώς. – (SV) Το θέμα της ρύθμισης του χρόνου εργασίας είναι περίπλοκο. Η άποψη στην οποία κατατείνω όσον αφορά την υπό εξέταση οδηγία είναι ότι τα θέματα αυτού του είδους πρέπει να αντιμετωπίζονται πρωτίστως σε επίπεδο κρατών μελών. Συνεπώς, όταν η πρόταση σχετικά με την αυτοεξαίρεση –κανόνας που δεν εφαρμόζεται στη Σουηδία– καταψηφίστηκε, ενώ η πρόταση για τον υπολογισμό του μέσου χρόνου εργασίας με περίοδο αναφοράς μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών απορρίφθηκε, θεώρησα σωστό να καταψηφίσω την πρόταση στο σύνολό της.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Οι αιτιολογήσεις ψήφου ολοκληρώθηκαν. Η συνεδρίαση θα συνεχιστεί στις 15.00, με τις δηλώσεις σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης εξήντα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου