Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 11 maj 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

18. Budgetåret 2006
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Nästa punkt på föredragningslistan är kommissionens presentation av det preliminära förslaget till allmän budget – Budgetåret 2006.

 
  
MPphoto
 
 

  Dalia Grybauskaitė, kommissionen. – (EN) Herr talman! Kommissionen vill lägga fram det preliminära förslaget till budget som vi antog den 27 april. Detta är den sista budgeten under den nuvarande budgetplanen. I vårt förslag koncentrerar vi oss på de viktigaste politiska målen som kommissionen och parlamentet har kommit överens om inom fyra viktiga politikområden: översynen av Lissabonstrategin, säkerhet och solidaritet, utvidgning samt yttre förbindelser. Jag kommer att behandla dessa fyra politikområden.

Den viktigaste prioriteringen i denna budget är översynen av Lissabonstrategin, som syftar till att stärka den ekonomiska tillväxten och skapa arbetstillfällen. Den europeiska budgeten bidrar till denna målsättning på tre politikområden: inre politik, utveckling av jordbruket och strukturpolitik.

När det gäller inre politik räknar vi med en ökning med 2 procent. Forskning och utveckling kommer att öka med 4,7 procent, vilket bidrar direkt till att Lissabonmålen uppfylls.

Den gemensamma jordbrukspolitiken sammanfaller också till stor del med Lissabonmålen. År 2006 kommer att bli det första år som medlen för direktstöd kommer att överföras till utgifterna för landsbygdens utveckling, vilka kommer att höjas till 13,6 procent.

EU:s strukturfonder kommer sammantaget att öka med 5 procent och uppgå till 44,6 miljarder euro. Deras huvuduppgifter är att öka tillväxtpotentialen för regioner som släpar efter, samt att öka antalet arbetstillfällen. Tillsammans bidrar dessa åtgärder till att uppfylla målen i Lissabonstrategin, och de utgör minst en tredjedel av budgeten.

Låt mig nu återgå till budgetens andra huvudsakliga målsättningar, solidaritet och säkerhet. Kommissionens förslag innefattar åtgärder för att förbättra den sociala och miljömässiga säkerheten, garantera grundläggande rättigheter och främja ett aktivt medborgarskap, särskilt för unga. Bland de prioriterade åtgärderna finns också kampen mot terrorismen, förbättringen av livsmedels- och transportsäkerheten samt en trygg energiförsörjning, och inom dessa områden föreslås enligt det preliminära budgetförslaget en ökning med 5 procent.

När det gäller den inre politiken vill jag till sist understryka att kommissionens förslag ger budgetmyndigheterna, och i synnerhet parlamentet, tillräckliga marginaler för att öka budgetanslagen till de program som den tycker är nödvändiga. Dessa ökningar måste dock diskuteras med rådet. Kommissionen är naturligtvis beredd att hjälpa till och stödja detta initiativ.

Nästa prioritering är att se till att utvidgningen blir en framgång. Den fortsatta infasningen av de nya medlemsstaterna återspeglas i alla interna utgiftskategorier, med särskilt kraftiga ökningar inom strukturpolitiken – upp till 30 procent – och politiken för att utveckla landsbygden – upp till 9 procent. På den administrativa sidan återspeglas detta infasande i en begäran om 700 nya tjänster.

För kandidatländerna föreslår kommissionen att endast de belopp som redan har godkänts för respektive föranslutningsstrategi skall anslås. För att stödja dessa föranslutningsstrategier begär kommissionen också 100 nya externa personaltjänster.

På området yttre förbindelser är det inte möjligt att inom det förutbestämda taket tillmötesgå de nya prioriteringarna för 2006 och samtidigt garantera kontinuiteten för pågående samarbetsprogram. Därför föreslår kommissionen att flexibilitetsinstrumentet tillämpas för större delen av återuppbyggnadsstödet till Asien. Vi vill understryka att det tak som fastställdes i Berlin för femte gången på sju år inte kommer att vara tillräckligt.

Jag övergår nu till de övergripande siffrorna i budgeten för 2006. Enligt kommissionens förslag uppgår betalningarna till 112,6 miljarder euro och åtagandena till 121,3 miljarder euro, vilket innebär en ökning på 6 procent respektive 4 procent. Detta motsvarar 1,02 procent av Europeiska unionens bruttonationalinkomst i betalningar och 1,09 procent av bruttonationalinkomsten i åtaganden.

Med tanke på de pågående förhandlingarna om den kommande budgetplanen vill jag betona att kommissionen begär vad som på detta stadium är nödvändigt och tillräckligt för att finansiera unionens politik 2006. Man bör komma ihåg att vi i dag talar om årsbudgeten. I det preliminära budgetförslaget för 2006, vilket redan motsvarar 1,02 procent av EU:s bruttonationalinkomst i betalningar, tas ingen hänsyn till behoven i samband med den kommande utvidgningen till Bulgarien och Rumänien eller den fullständiga integrationen av nya medlemsstater. Detta gäller särskilt jordbruks- och sammanhållningspolitiken, som det redan har beslutats om. Naturligtvis tas inte heller någon hänsyn till ökade investeringar för att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen, vilket krävs enligt översynen av Lissabonstrategin.

Jag är säker på att detta kommer att bli ett viktigt år för oss alla, och jag kan försäkra er om att kommissionen kommer att sträva efter att hjälpa budgetmyndigheterna att nå en bra överenskommelse om 2006 års budget för EU och dess medborgare.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni Pittella (PSE), föredragande. – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag hoppas att den jämförelse som kommer att följa av kvällens framläggande kan ge ett gynnsamt resultat. Jag hoppas att detta år blir positivt, men sanningen är att de inledande tecknen bara är delvis uppmuntrande.

Det gläder mig att kunna berömma Dalia Grybauskaitės arbete. I hennes budgetförslag kan vi finna praktiska lösningar på vissa frågor som parlamentet anser vara viktiga och som finns i dess riktlinjer. Jag syftar på moduleringen av jordbruksutgifter som stöd till landsbygdsutveckling, på ökningen under rubrik 2 om regionalpolitik, på de större anslagen till ungdomar och kultur samt på ökade de medlen till byråer.

Jag kan inte säga samma sak om rubrik 4 om yttre åtgärder och stöd till små och medelstora företag. Dalia Grybauskaitė informerade oss om att det direkta stödet i Lissabonstrategin står för mer än en tredjedel av budgetförslaget. Vi kommer att kontrollera detta rubrik för rubrik, men vid en första genomgång ser det ut som om beloppen är otillräckliga. Även om denna bedömning vore felaktig är emellertid hänvisningen till den överenskommelse om hållbar utveckling som nåddes under Europeiska rådets möte i Göteborg utan tvekan otillfredsställande: det kan inte bli någon konkurrenskraftig tillväxt utan hållbar tillväxt.

Förslaget om yttre åtgärder verkar dessutom vara en besvikelse. Detta är utan tvekan en gammal öm punkt, ett smärtsamt sår som öppnas på nytt under varje budgetförfarande. Ett djärvare tillvägagångssätt skulle emellertid ha påskyndat rådets ansvar och fått parlamentets fulla stöd.

Rent allmänt förväntade vi oss större kraft, men vår ståndpunkt kommer emellertid att vara konstruktiv. Det ligger inte i vårt intresse att förteckna utgifter, utan att försvara parlamentets och Europeiska unionens rättigheter.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), ordförande för budgetutskottet. – (PL) Herr talman, fru kommissionsledamot! Det ser ut som att de många frånvarande ledamöterna betraktar dagens framläggande som om det bara vore ett rutinförfarande. Men detta är knappast fallet när det gäller mig själv eller kommissionsledamoten, som t.o.m. kan förstå mig när jag talar polska.

Vad är det som är så särskilt med 2006? För det första är det det sista året i den nuvarande budgetplanen. Detta innebär att nya och dyra uppgifter har tillkommit som inte fanns i våra tidigare planer, och som ett resultat av detta kommer finansieringen att bli stram, särskilt under tredje och fjärde rubriken. Vi måste oundvikligen sluta kompletterande avtal med ordförandeskapet, som då kommer att vara brittiskt.

För det andra är 2006 en övergångsperiod till den nya budgetplanen. Som sådan ger den oss problem med betalningsnivåerna, som ligger nästan 7 miljarder euro lägre än det betalningstak som fastställts i budgetplanen i procentuell andel av BNP. De ligger också under 2005 års nivå på 1,03 procent. Vi måste noga överväga i vilken utsträckning detta kommer att uppfylla våra faktiska behov under 2006.

Även om vissa drag i 2006 års budget är kända från tidigare år finns det en del nya prioriteringar. Dessa inbegriper ett försök att återuppliva Lissabonstrategin genom tillgång till ny finansiering. Enligt kommissionsledamoten kommer finansieringen av denna strategi att öka med 8 procent, vilket innebär att man måste göra nedskärningar inom andra områden under den tredje rubriken. Jag vill tillägga att en ökad finansiering inte kan ersätta de faktiska reformer som är själva kärnan i Lissabonstrategin. En annan ny prioritering har anknytning till en rad utrikespolitiska utmaningar som vi står inför. Dessa rör framför allt återuppbyggnaden av de länder som slagits i spillror av tsunamin samt tillhandahållandet av EU-stöd för främjandet av den demokrati och det civila samhälle som håller på att skapas i länderna utanför vår östra gräns. Utan tvekan kommer denna prioritering att göra det nödvändigt att använda flexibilitetsinstrumentet. En annan prioritering som vår föredragande har tagit med är ungdomarna, och detta kommer att känneteckna parlamentets budgetstrategi under 2006.

Jag har redan betonat de starka kopplingar som finns mellan förhandlingarna om årsbudgeten och förhandlingarna om den fleråriga budgetplanen. Det står fullständigt klart att det kommer att bli lättare för oss att förhandla om 2006 års budget med det brittiska ordförandeskapet och att dessa förhandlingar kommer att äga rum i en vänligare atmosfär om det luxemburgska ordförandeskapet lyckas att slutföra förhandlingarna om den fleråriga budgetplanen. Jag har ingen aning om detta är ett realistiskt mål, men jag anser att det är ett mål som vi alla bör ha.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Jag har förstått att den tryckta versionen av det preliminära budgetförslaget finns hos utskottssekretariatet, och att andra exemplar kommer att finnas tillgängliga senare denna vecka.

Debatten är avslutad.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy