Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2005. gada 11. maijs - Strasbūra Pārskatītā redakcija

19. Parlamenta tāme 2006.gadam
MPphoto
 
 

  President. The next item is the report by Valdis Dombrovskis, on behalf of the Committee on Budgets, on the estimates of revenue and expenditure of Parliament for the financial year 2006 (2005/2012(BUD)) (A6-0106/2005).

 
  
MPphoto
 
 

  Valdis Dombrovskis (PPE-DE), Referents. Komisāres kundze! Godātie kolēģi! Eiropas Parlamenta 2006. gada budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē ir izvirzītas sekojošas prioritātes.

Pirmkārt, 2004. gada ES paplašināšanās raunda sekmīga pabeigšana, pilnvērtīgi integrējot jauno ES dalībvalstu pārstāvjus ES institūcijās, kā arī sagatavošanās 2007. gada ES paplašināšanās raundam, uzņemot Rumāniju un Bulgāriju. Bažas izraisa situācija, ka kopš ES paplašināšanas jau ir pagājis vairāk nekā gads, bet vēl aizvien daudzas jaunajām dalībvalstīm paredzētās štata vietas ir vakantas. Tiek prognozēts, ka līdz 2005. gada beigām tiks aizpildīti tikai septiņdesmit astoņi procenti no jauno dalībvalstu štata vietām. Tāpēc Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāram būs jāiesniedz ziņojums par kavēšanās iemesliem un priekšlikumi situācijas uzlabošanai. Viena no problēmām, kas šajā sakarā ir jāuzsver, ir pārmērīgi birokratizētās un lēnās darbā pieņemšanas procedūras.

Otrā prioritāte ir efektīva un maksimāli lietderīga Eiropas Parlamenta budžeta līdzekļu izlietošana. Šī prioritāte aptver tādus jautājumus kā ES institūciju tēriņu koncentrēšana to pamatdarbu veikšanai, jaunu budžeta pieprasījumu štata vietu atbalstīšanu tikai pēc resursu un štatu pārdales esošā budžeta ietvaros iespēju izvērtēšanas, jaunu iniciatīvu atbalstīšanu tikai pēc to ietekmes uz budžetu izvērtēšanas, starpinstitūciju sadarbība budžeta līdzekļu taupības un efektīvas izlietošanas nolūkos.

Protams, vēl aizvien ir aktuāls jautājums par tiem vairāk nekā divsimt miljoniem eiro gadā, kas tiek papildus iztērēti, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta sēdes Strasbūrā. Galvenā problēma ir divu Eiropas Parlamenta ēku paralēla uzturēšana Briselē un Strasbūrā. Jāatzīmē, ka šis jautājums ir ES Padomes kompetencē.

Trešā prioritāte ir ES budžeta nomenklatūras pilnveidošana, padarot to pilnīgāku un pārskatāmāku tā, lai nodokļu maksātājiem būtu lielāka skaidrība par to, kā tiek izmantoti viņu līdzekļi. Piedāvātajam nomenklatūras projektam būs nepieciešama pilnveidošana, lai tas atbilstu augstāk minētajiem kritērijiem.

Runājot par Eiropas Parlamenta budžetu, vēlos uzsvērt, ka kopējo budžeta izdevumu līmeni noteiks pamatotas vajadzības pēc to rūpīgas izvērtēšanas. Divdesmit procentu no kopējiem administratīvajiem izdevumiem griestu sasniegšana nav pašmērķis. Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra priekšlikums paredz 2006. gada Eiropas Parlamenta budžetu 1 miljarda 341, 6 miljonu eiro apmērā. Apsveicam, ka Budžeta komisija ir atbalstījusi ziņotāju priekšlikumu šo apjomu samazināt par divdesmit miljoniem eiro. Iepriekšējo gadu pieredze ar lielām neizmantoto līdzekļu pārdales un pat vispār neizmantotām summām parāda, ka mums ir iespējas taupīgāk tērēt Eiropas nodokļu maksātāju naudu. Galīgais Eiropas Parlamenta budžeta izdevumu līmenis tiks noteikts pirmajā lasījumā. Kā svarīgus Eiropas Parlamenta darba aspektus 2006. gadā vēlos uzsvērt, pirmkārt, Eiropas Parlamenta darba labāku izskaidrošanu ES pilsoņiem, īpaši uzsverot Eiropas Parlamenta biroja Eiropas Savienības dalībvalstīs lomu šajā sakarā, un, otrkārt, Eiropas Parlamenta sagatavošanos lielākam likumdošanas darba apjomam, kā to paredz ES Konstitucionālais līgums.

Nobeigumā vēlos uzsvērt, ka 2006. gads ir pēdējais esošās finanšu perspektīvas gads. Šajā sakarā sevišķi aktuāls ir jautājums par kopējā ES 2006. gada budžeta maksājumu apropriāciju apjomu. Ir svarīgi, lai kopējais 2006. gada budžeta saistību un arī maksājumu apropriāciju apjoms atbilstu tām saistībām, kādas ES ir uzņēmusies, tai skaitā ES paplašināšanās sakarā.

Vēlos aicināt ES Padomi pārdomāt savu nostāju, kāda tā bija 2006. gada ES budžeta sakarā, mākslīgi bloķējot maksājumu apropriāciju apjomu. Ja mēs gribam redzēt ES kā uzticamu partneri, ir svarīgi, lai ES pildītu savas saistības, tai skaitā saistības, kuras tā ir uzņēmusies ES paplašināšanās sakarā. Ir svarīgi, lai šajā finanšu perspektīvā paredzētās saistības attiecīgi atspoguļotos 2006. gada budžetā.

 
  
MPphoto
 
 

  Markus Ferber, im Namen der PPE-DE-Fraktion. Herr Präsident, Frau Kommissarin, ich darf auch den Generalsekretär begrüßen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst möchte ich unserem Berichterstatter, Herrn Dombrovskis, ganz herzlich danken, dass er sich der undankbaren Mühe unterzogen hat – und das auch weiterhin tut –, sich um den Parlamentshaushalt zu kümmern. Das ist nämlich eine Aufgabe, bei der man sich nicht nur Lob und Freude bei den Kolleginnen und Kollegen holen kann. Er unterzieht sich hier mit großer Leidenschaft dieser Aufgabe. Dafür zunächst einmal ein ganz herzliches Dankeschön von Seiten der EVP-ED-Fraktion.

Ich möchte nur ein Thema ansprechen, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich die Frage: Wie viel Geld braucht das Europäische Parlament? Da geistert eine Zahl in diesem Hause herum, die wie ein Evangelium vor sich her getragen wird: 20 % der Verwaltungskosten. Allein in diesem Jahr, im Jahr 2005, Herr Generalsekretär, werden rund 50 Millionen Euro nicht benötigt werden, weil wir ja diese tolle Zahl von 20 % einhalten müssen, aber keine Ausgaben dafür haben.

Und das Ganze soll im Jahr 2006 weitergeführt werden. Dafür ist schon heute in Ihrem Haushaltsvoranschlag, den das Präsidium verabschiedet hat, eine nicht benutzte Geldmenge von 90 Millionen Euro vorgesehen. Ich frage mich wirklich, was das soll. Müssen wir wirklich das Geld den europäischen Bürgern aus der Tasche ziehen und in einen aufgeblähten Haushalt fließen lassen, wohl wissend, dass wir das Geld gar nicht ausgeben können? Da stellt sich für mich schon die Frage, ob das dauerhaft die richtige Strategie ist.

Meine Empfehlung wäre, dass wir das Geld, das wir nicht benötigen, das wir – wie schon heute absehbar – im kommenden Jahr nicht benötigen, auch gar nicht in den Haushalt hineinschreiben!

Mich hätte es sehr gefreut, wenn Herr Onesta, der hierzu Änderungsanträge verfasst hat, heute auch da wäre und für das, was er beantragt hat, auch den Kopf hinhält. Diese Mittel werden allerdings auch deswegen nicht eingesetzt und auch nicht für andere Dinge ausgegeben, weil wir wohl wissen, dass wir Beträge in dieser Größenordnung brauchen, wenn ein Statut kommt. Meine Bitte wäre wirklich, einen sparsamen Parlamentshaushalt aufzustellen!

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech, on behalf of the PSE Group. Mr President, allow me first of all to express my thanks to the rapporteur for his report. Broadly speaking, we are in agreement with the main thrust of his arguments. Naturally, we agree with his view that more needs to be done to improve the rationalisation, accountability and disciplinary rigour of the budget.

An area which seems to be problematic is that of staff recruitment. I suppose it would be correct to assume that staff requests were based on justified and realistic needs. Consequently, it is very difficult to understand or justify the delays in the selection and recruitment process relating to enlargement. Action has to be taken to rectify the situation and to address this pressing issue. Having said that, however, I do not agree that an interim, makeshift solution of employing temporary staff should be considered a viable option or alternative. Whilst I can appreciate the reasoning behind this argument, I fear that this type of compromise, if accepted, could lead to a malpractice which may feature occasionally in our future budgets.

The rapporteur has, moreover, put forward for our consideration a reduction in the margin of the contingency reserve. In principle, we agree that appropriations should relate to specific activities and we should avoid cancellation of appropriations at the end of the financial year.

Nevertheless, we have to take into consideration the challenges we face in the near future and the uncertainties which are still evident, relating among others to multilingual services, property investment, the Statute for Members, as well as the adoption of the Statute for Members’ Assistants, which has our full backing and support.

In view of this, it would be prudent to agree with the amendment proposing that the final decision on this item should be taken at a later stage. In fact, I think that the rapporteur did well to postpone the final decision on the gentleman’s agreement relating to the 20% level of heading 5. I agree that this benchmark is not tied to an irrefutable and absolute fixed law and we should not be hesitant to challenge and review this agreement if we are convinced that it is necessary. However, I do not think that this is the case and it would be inadvisable to do away with these guidelines now.

Ironically enough, if used effectively, the stability of the 20% guideline could provide some sound budgetary rigour and efficiency. Naturally, we support the arguments that to achieve budgetary efficiency we have to take a critical look at all forms of expenditure, make more efficient use of resources and avoid waste and duplication of functions.

We should continue to focus on our core services and activities, which leads me to another important point. We have not as yet, albeit it with some justification, experienced the full impact of the ‘raising the game’ exercise. It seems to me that to date only a few objectives have been achieved. Given that the necessary structures are in place, we would realistically expect that in the coming budgetary year most of the targets would be met and a reform implemented to eliminate overt and covert bottlenecks.

On another level, we very much welcome the proposed improvement in the visitors’ service. From my very short and limited experience in the European Parliament, I think that the programmes are a practical and direct tool for improving the perception of the EU. In addition, they have a multiplier effect, which should not be underestimated.

I also warmly welcome the proposal to improve the strategy on communication and information. Over the years, we have not dealt with this issue adequately. Whether real or perceived, we know that there is a barrier between the EU and its citizens. More could and should be done on this important aspect. If we really want our citizens to feel that the European Parliament is their parliament, and that it represents their aspirations, then an effective information and communication strategy has to be implemented swiftly. That should be one of our main priorities. If we fail in this, we will have failed in a very real and fundamental key objective.

Lastly, I congratulate Mr Dombrovskis again, not just for his report but because he as a new Member, coming from a new country, has provided us with an example that shows that this integration process can be productive and efficient.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyösti Tapio Virrankoski, ALDE-ryhmän puolesta. Arvoisa puhemies, haluan ensiksi kiittää ja onnitella esittelijä Dombrovskisia hyvästä mietinnöstä. Parlamentin budjetti on vaikea hallintobudjetti, joka vaatii syvällistä perehtymistä parlamentin työtapoihin ja menetelmiin. Esittelijä on onnistunut tässä hyvin, mikä kuvastuu muun muassa tarkistusten vähäisenä määränä. Haluan toivottaa menestystä myös jatkossa.

Parlamentin talousarviota leimaa vieläkin toteutuneen laajentumisen tuomat puutteet. Vaikka uudet jäsenmaat ovat olleet mukana jo yli vuoden, niitä varten luoduista viroista on vielä huomattava osa täyttämättä. Parlamentin hallinto arvioi jopa, että ehkä vain vajaa 80 prosenttia saadaan täytetyksi vuoden loppuun mennessä. Tilanne näyttää olevan erityisen vaikea kielisektorilla. Koska Euroopan parlamentin demokraattinen toimivuus edellyttää monikielisyyttä ja hyvää kielipalvelua, kielipalvelun sujuvuuteen ja toimivuuteen on kiinnitettävä asianmukaista huomiota.

Esittelijä kiinnittää aivan oikein huomiota budjetin esitystapaan. Se vaatii jatkuvaa kehittämistä. Parlamentin budjettia tulee komission budjetin tavoin kehittää toimintoperusteiseen suuntaan, joka selkeyttää ja vahvistaa henkilökohtaista vastuuta. Esityksestä tulisi olla selkeästi pääteltävissä toiminnan tehokkuus. Jatkossa onkin muodostettava erilaisia indikaattoreita, joiden perusteella toimia voidaan analysoida.

Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota itse parlamentin työskentelyn tehokkuuteen. Raising the game -uudistus on parlamentaarikoille erityisen tärkeä. Heidän on päätettävä entistä monimutkaisemmista asioista. Siksi lisätuen antaminen lainsäädäntötyölle on tarpeellista.

Parlamentin budjetti on perinteisesti pidetty tasolla, joka vastaa noin 20 prosenttia hallintomenoista. Koska parlamentin menot on pystytty pitämään kurissa erityisesti hyvän kiinteistöpolitiikan seurauksena, liikkumavaraa näyttäisi tällä hetkellä olevan varsin runsaasti, jopa 90 miljoonaa euroa. Koska viime vuodeltakin on ylijäämää, tässä vaiheessa on mahdotonta ennakoida, mitkä ovat todelliset tarpeet. Siksi lopullinen päätös varauksesta on jätettävä syksyyn. Parlamentin budjettia on tarpeetonta paisuttaa, ellei siihen ole todellisia syitä. 20 prosentin raja ei ole mikään tavoite, johon tulisi pyrkiä, vaan itse asetettu katto. Esillä oleva mietintö antaa hyvän pohjan jatkotyöskentelylle.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (NI). Vážený pán predseda, pani komisárka, ctený Parlament, ostatný prieskum verejnej mienky zameraný na postoj občanov Slovenska k Európskej únii dal jasnú odpoveď. Rok po vstupe do Európskej únie hodnotí tento krok pozitívne 83% občanov Slovenska a práve dnes slovenský parlament ratifikoval Návrh Ústavy pre Európu. Na druhej strane občania Slovenska začínajú mimoriadne citlivo vnímať problémy súvisiace s obmedzovaním výkonu mandátu pri zastupovaní najmä nových členských krajín, ktoré vyplývajú zo zdĺhavého postupu administratívy Európskeho parlamentu pri zabezpečení jazykovej podpory dostatočných prekladateľských kapacít a dostupnosti tlmočníckych služieb v parlamentných výboroch a politických skupinách.

Návrh uznesenia k rozpočtu Európskeho parlamentu, ktorý predkladá pán Dombrovskis, a týmto mu ďakujem za dobrú prácu, na uvedenú situáciu správne reaguje. Je len na škodu veci, že pôvodný text uznesenia, v ktorom meškanie pri prijímaní príslušných pracovníkov bolo označené za neprijateľné, je v aktuálnom znení nahradené mäkším výrazom „poľutovaniahodné“. Nedostatočná jazyková podpora narúša rovnosť šancí, obmedzuje výkon mandátu poslancov najmä nových členských krajín. Je teda vo vlastnej podstate diskriminačná, odporuje duchu tej zjednotenej Európy, do ktorej sme ako noví členovia vstupovali a je teda skutočne neprijateľná.

Bolo by iste poľutovaniahodné a neprijateľné, ak by v dôsledku nedostatkov nie v rozpočte, ale v administrácii Európskeho parlamentu mala klesnúť podpora zjednotenej Európy v nových členských krajinách.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). Mr President, I would like to concentrate on three issues: the global level of Parliament’s budget, personnel policy, and information policy.

Concerning the global level of Parliament’s budget, the Secretary-General’s proposal set the level of Parliament’s budget at 20% of heading 5, which is EUR 1 340 million. I strongly support the rapporteur’s proposal to reduce the appropriations of the contingency reserve by EUR 30 million and enter in the buildings reserve an amount of EUR 10 million. The report also underlines that the level of Parliament’s budget should be determined on the basis of justified needs and reminds us that conciliation appropriations should be avoided.

The European Parliament’s personnel policy should be improved. Improvements should be brought in to speed up recruitment procedures to fill the 750 unoccupied posts within the European Parliament’s administration and to create a truly merit-based promotion system.

The report also underlines its concern about the accelerated shift of auxiliary to contract staff and requests detailed information on this issue. I suggest that we, the European Parliament, should call on the Secretary-General to examine ways to mitigate the effects of the abolition of the status of existing auxiliary agents of the political groups who are awaiting the completion of recruitment procedures. We should call on the Secretary-General to present the Bureau with a proposal to modify the internal rules on recruitment adopted by the Bureau on 3 May 2004, to enable political groups to benefit from the same recruitment provisions that apply to Parliament’s administration.

Last but not least is information policy. The rapporteur supports improving the visitors’ service and strengthening the role of external offices. It is underlined that in order to reach the citizens, Member States’ communication policy should take account of national differences.

Finally, I would like to thank Mr Dombrovskis for an excellent report.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI). Herr Präsident! Der vorliegende Bericht ist ein doppelter Skandal, der in bitterer Weise die Mehrheitsmeinung in diesem Parlament widerspiegelt. Er legt bloß, mit welchen Tricks hier gearbeitet wird. Man hat über mündliche Änderungsanträge in einen sehr allgemein gefassten Bericht Entscheidungen eingefügt, wonach von dem absehbaren Überschuss des Parlaments in Höhe von 90 Millionen für 2006 60 Millionen einfach in die Reserve gestellt werden sollen – und wir wissen, wie man dann haushaltstechnisch damit verfahren kann – und weitere 10 Millionen für Gebäude zurückgestellt werden, obwohl der Generalsekretär, der ja heute auch anwesend ist, und andere immer wieder gesagt haben, das brauche man eigentlich nicht.

Statt dieses Geld einfach dem europäischen Steuerzahler zurückzugeben, statt etwas für die Reputation dieses Hauses zu tun und zu sagen, ja, wir haben die Botschaft verstanden, wir können mit weniger auskommen, hat man das über – wohlgemerkt – mündliche Änderungsanträge hineingeschummelt. Warum sage ich hineingeschummelt? Weil es gegen diese mündlichen Änderungsanträge auch entsprechende Einwände von mir als stimmberechtigtem Mitglied gab, die einfach übergangen wurden. Meine Einwendungen dagegen gegenüber dem Präsidium, gegenüber dem Präsidenten des Hauses wurden bis heute nachmittag nicht beantwortet. In einem undatierten Schreiben heißt es, das sei ja alles nicht so gemeint gewesen. Das ist anzufechten.

Ich werde alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen. Dieser Beschluss, dieser Bericht ist nicht rechtmäßig zustandegekommen. Er darf morgen nicht abgestimmt werden. Im Interesse der europäischen Steuerzahler fordere ich die wenigen hier Anwesenden auf, gegen diesen Bericht und vor allem gegen diese konkreten Abschnitte zu stimmen. Es wird dazu namentliche Anträge geben.

 
  
MPphoto
 
 

  President. Could you please confirm whether you have received the letter from the President of Parliament in reply to the complaints you raised? If not, I will send an usher around with a copy of it.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI). Herr Präsident! Ich habe heute Mittag ein undatiertes Schreiben auf Englisch per Fax erhalten. Ich nehme an, es handelt sich dabei um dieses Schreiben. Ich halte dabei fest, dass andere Kollegen innerhalb von drei Tagen unendlich lange Antworten bekommen; aber genau in dieser Sache hat man das trotz mehrfacher Warnungen hinausgezögert. Und ich habe diesen Brief auch bereits beantwortet und entschieden zurückgewiesen. Ich halte das Vorgehen, das hier praktiziert wird, für nicht ordnungsgemäß und für rechtswidrig.

 
  
MPphoto
 
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE). Vážený pane předsedající, vážená paní komisařko, dámy a pánové, rozpočet Evropského parlamentu pro rok 2006 by měl reflektovat několik základních priorit, které jsou uvedeny v Dombrovskisově zprávě.

Jako poslanec zvolený v nové členské zemi bych chtěl upozornit na následující praktické problémy, které přímo souvisejí s dosud nedokončenou konsolidací činnosti Evropského parlamentu po loňském rozšíření. Jedná se v první řadě o to, že ani rok po rozšíření Unie dosud v Evropském parlamentu není zajištěna rovnoprávnost úředních jazyků, na mnoha zasedáních výborů a delegací není k dispozici tlumočení do jazyků všech přítomných poslanců. Velké mezery jsou rovněž v pomalém dodávání dokumentů poslancům v jejich úředních jazycích.

Tato skutečnost je přímým důsledkem pomalého nabírání pracovníků z nových členských států do aparátu Evropského parlamentu a tato situace se netýká pouze tlumočení a překladů. Počet zaměstnanců Evropského parlamentu z nových členských států je stále velmi nízký a zdaleka nenaplňuje ani vytvořená pracovní místa, na která jsou rozpočtem přiděleny finanční prostředky.

Zpoždění v této oblasti je opravdu velké a zcela neodůvodněné. Podle Dombrovskisovy zprávy má být do konce letošního roku obsazeno pravděpodobně pouze 78 % již vzniklých pracovních pozic a tento stav je, dle mého názoru, nutné rychle změnit a zajistit rovnoprávné zastoupení občanů z nových členských států i v aparátu Evropského parlamentu.

Tolerovat rovněž není možné ani praxi, kdy zde v budově Evropského parlamentu stále nejsou umístěny nápisy Evropský parlament ve všech jazycích Evropské unie. Byl jsem na to upozorněn první skupinou návštěvníků z České republiky již v listopadu minulého roku a přes moje urgence u kvestora se situace dosud nezměnila.

Relativně dobře naopak funguje systém služeb pro návštěvníky Evropského parlamentu. Sám jsem již do Štrasburku pozval dvě skupiny občanů a z jejich reakcí mám pocit, že tato činnost má velký význam. Přesto je možné komunikaci s občany dále vylepšovat. S politováním musím konstatovat, že pro návštěvníky nejsou k dispozici propagační materiály v českém jazyce, stejně jako v dalších jazycích nových členských států a ani výtisky Evropské ústavy nejsou pro návštěvníky z nových členských států k dispozici. Tento stav je, myslím, třeba brzy změnit.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (PPE-DE). Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Państwo Posłowie! Zabieram głos w sprawie preliminarza budżetowego Parlamentu Europejskiego na rok 2006 i sprawozdania Pana Dombrovskisa dotyczącego tej problematyki w sytuacji, kiedy przed kilkudziesięcioma minutami został zaprezentowany na tej sali projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 2006 rok. Na początku więc trzy uwagi dotyczące tego projektu.

Po pierwsze, dla przedstawiciela nowego Państwa Członkowskiego - Polski, niepokojący jest bardzo niski poziom płatności w tym budżecie wynoszący 1,02 dochodu narodowego brutto Unii Europejskiej. Należy przy tym zwrócić uwagę, że maksymalny limit płatności na rok 2006 wynikający z obowiązującej perspektywy finansowej wynosi 1,08 dochodu narodowego brutto, a więc w kwotach bezwzględnych jest aż o 7 miliardów euro wyższy.

Po drugie, taki poziom płatności zaproponowała Komisja Europejska, która jeszcze niedawno potwierdziła średnioroczne płatności w perspektywie finansowej na lata 2007-13 na poziomie 1,14 dochodu narodowego brutto. Trudno, jak sądzę, będzie wytłumaczyć obywatelom Unii Europejskiej, jak można sfinansować wszystkie wydatki Unii kwotą 112 miliardów euro, a już w 2007 roku płatności mają wynosić aż blisko 130 miliardów euro.

Po trzecie, trudno zrozumieć dlaczego w tym budżecie mamy do czynienia z tak wyraźnym wzrostem wydatków na administrację - o 6,2% w sytuacji, gdy środki na działania zewnętrzne maleją o 2%, a na strategię przedakcesyjną aż o 4% w stosunku do roku 2005.

To ostatnie stwierdzenie wprowadza nas do rozważań na temat wydatków budżetowych Parlamentu Europejskiego w 2006 roku - mają one stanowić 20% całości wydatków administracyjnych, co odpowiada kwocie 1 342 000 000 euro i stanowi wzrost o 5,5% w stosunku do roku 2005. Należy podkreślić, że te zwiększone środki w pierwszej kolejności mają zapewnić zakończenie sfinansowania rozszerzania Unii Europejskiej o 10 nowych Państw Członkowskich a także umożliwić przygotowanie rozszerzenia o Bułgarię i Rumunię od stycznia 2007 roku, na co należy zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe. Przy okazji należy zwrócić uwagę, że do końca 2005 roku zostanie zapełnionych zaledwie 78% stanowisk związanych z rozszerzeniem stworzonym w budżetach 2004 i 2005 roku, co należy uznać za sytuację w najwyższym stopniu niepokojącą.

Kończąc, chciałbym pogratulować Panu Dombrovskisowi przygotowania wyczerpującego sprawozdania dotyczącego wydatków Parlamentu na rok 2006 uwzględniającego nie tylko kwestie związane z rozszerzeniem, a także sprawy związane z jakością i wydajnością pracy Parlamentu, w tym w szczególności uwzględnienia pracy posłów nad dokumentami we własnym języku, a także problematykę zbliżania Parlamentu i rezultatów jego pracy do obywateli.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). Herr Präsident! Bei Herrn Dombrovskis und den Verantwortlichen möchte ich mich ganz besonders bedanken. Es gibt, glaube ich, kein Parlament der Welt, wo in einem Jahr im Sinne der Steuerzahler eine zweistellige Euro-Millionensumme eingespart wird. Dieser sparsame Umgang bedarf eines ausdrücklichen Lobes. Wir wissen, dass wir dringend das Statut fordern. Das Statut wird die nationalen Haushalte ganz massiv entlasten, den Haushalt des Europäischen Parlaments im Gegenteil jedoch belasten. Wenn wir die durchschnittlichen Kosten eines Beamten rechnen, ist – mit dem, was jetzt im Statut auf uns zukommt – diese Vorsorgemaßnahme besonders hervorzuheben und zu loben.

Es ist unsere Aufgabe, dieses Europa in Zukunft noch weit besser zu erklären. Wir müssen der Bevölkerung die Tätigkeiten des Europäischen Parlaments näher bringen. Einer der Hauptkritikpunkte im Wahlkampf war, dass man zu wenig von den politischen Aktivitäten des Europäischen Parlaments hört. Ich möchte unsere Verantwortlichen auffordern, in der Informationspolitik noch wesentlich größere Anstrengungen zu unternehmen, als es bisher üblich war.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), Chairman of the Committee on Budgets. Mr President, I am responding to Mr Martin’s reservations relating to the legal aspects, not to the substance.

The set of oral amendments he mentioned was submitted the day before voting in the Committee on Budgets to its members and there were no reservations regarding these amendments. After voting for several of them, Mr Martin started to raise reservations, but without clarifying on which Rules he was basing his reservations. Therefore, I went ahead with the vote, having the unanimous support of the Committee on Budgets. That is my clarification.

(Applause)

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI). Herr Präsident! Ich stütze mich auf Artikel 145 der Geschäftsordnung und möchte wie folgt Stellung nehmen. Die Ausführungen des Vorsitzenden Lewandowski sind so nicht zutreffend. Die Praxis in diesem Hause, sowohl im Plenum wie auch im Ausschuss, ist nämlich folgende: Wenn es bei einem mündlichen Änderungsantrag eine Einwendung entsprechend dem Quorum gibt – im Ausschuss ist das eine Person, hier sind es 37, die aufzustehen haben –, kann dieser Antrag nicht zur Abstimmung kommen. Diese Praxis und diese Regel ist nicht daran gebunden, Herr Vorsitzender des Haushaltsausschusses, zu welchem Zeitpunkt ein solcher mündlicher Änderungsantrag eingebracht wird. Wir wissen alle, dass dieser in schriftlicher Form üblicherweise etwas umfangreicher ist.

Wir haben genau das, was ich geschildert habe, zuletzt an diesem Montag im Haushaltskontrollausschuss wieder erlebt, wo der Vorsitzende – auch aus einem neuen Mitgliedstaat – ausdrücklich immer wieder gefragt hat, ob es einen Einwand gegen diesen mündlichen Änderungsantrag gebe. Und es war klar, es wäre nicht zur Abstimmung gekommen, wenn es einen solchen gegeben hätte.

Was hier gerade konstruiert wird, ist der Versuch, sich aus der Verantwortung zu stehlen, nicht einzugestehen, dass man da etwas auf den Weg gebracht hat, das in dieser Form nicht möglich ist. Ich beharre darauf, dass auch von der inhaltlichen Seite her – ich habe diese Redezeit, sie ist mir laut Geschäftsordnung eingeräumt – ich mich sehr wohl auf Artikel 150 bezogen habe, der genau ...

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

 
  
MPphoto
 
 

  President. The Commissioner for the next debate has not arrived. Otherwise, I would not have allowed this exchange.

The President has written to Mr Martin. The letter states that the objections that Mr Martin raised were not concerned with linguistic problems, but concerned the substance of each amendment. Given that, the President believes that the decision made by the chairman of the committee to proceed with the vote was in line with the Rules of Procedure and past practice.

Since Mr Martin has indicated that he intends to raise this again tomorrow, I suggest that he follows that procedure. I do not want to pursue this now.

I should like to add, Mr Martin, that I hope I did not hear you accuse the chairman of the committee of misrepresenting what happened. You must be very careful about what you say. The interpretation I heard suggested that you were suggesting that he was lying. You must not say that.

The Secretary-General has listened with great attention to the interventions of all colleagues. I am very grateful to you.

That concludes the debate.

The vote will be tomorrow at noon.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika