Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 7. juni 2005 - Strasbourg EUT-udgave

28. Forbindelserne mellem lovlig indvandring og ulovlig indvandring
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning (A6-0136/2005) af Gaubert for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forbindelserne mellem lovlig og ulovlig indvandring og integration af indvandrere (2004/2137(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), ordfører. - (FR) Hr. formand, jeg ønsker indledningsvis at takke skyggeordførerne, som jeg i løbet af de sidste måneder har haft et udmærket samarbejde med om udarbejdelsen af en overordnet og kohærent betænkning om meget kontroversielle emner. Min betænkning vedrører nemlig lovlig og ulovlig indvandring og integration.

Mennesker er fra tidernes morgen emigreret for at undgå fattigdom og forfølgelse og i søgen efter lykke og en bedre fremtid. I dag har globaliseringen og det større antal transportmidler betydet, at migrationsstrømmene er blevet mere komplekse og tættere. De er affødt af nye forhåbninger hos mænd og kvinder overalt i verden om at kunne finde arbejde i et andet land og høste nye erfaringer. De er ligeledes fremkaldt af uligheden i verden og den fattigdom, der hersker alt for mange steder i verden. I visse medlemsstater er indvandringen et ofte forekommende tema i den nationale valgkamp. Nogle lande har besluttet at lukke grænserne og indføre drastiske foranstaltninger, mens andre giver flere tusinde ulovlige indvandrere opholdstilladelse.

EU fremstår splittet i spørgsmålet om indvandring. Det er korrekt, at medlemsstaterne selv kan bestemme, hvor mange indvandrere de ønsker at tage imod. Men Europa har ingen indre grænser. Følgelig har de enkelte nationale foranstaltninger en ikke ubetydelig direkte indvirkning på de andre stater. Det er derfor nu nødvendigt, at medlemsstaterne organiserer sig på europæisk plan. Løsningen på mange af de problemer, de møder, bør være både europæisk og national. Nogle politiske partier udnytter systematisk valgperioderne til at drage farlige paralleller mellem manglende sikkerhed, terrorisme og indvandring og således give næring til borgernes frygt for indvandrere og fremmede. Det er naturligvis uacceptabelt.

Det er vigtigt dels at formidle objektiv, gennemskuelig og regelmæssig information om indvandringspolitikkerne, dels at iværksætte informationskampagner, der henvender sig til befolkningen og gør op med koblingen mellem indvandring og kriminalitet. Jeg har i denne betænkning ønsket at anlægge en ansvarsbevist, afbalanceret og global tilgang. Ansvarsbevidst, fordi vi bør behandle disse spørgsmål med stor ansvarsbevidsthed, fordi der ikke at forglemme er tale om mennesker og ikke varer. Jeg har ligeledes ønsket en afbalanceret tilgang, fordi jeg hverken ønsker, at medlemsstaterne fører en udpræget sikkerhedsorienteret eller en udpræget liberal politik. Vi bør følgelig søge at overvinde de nationale splittelser og afdramatisere debatten, så vi kan etablere en menneskelig og effektiv europæisk indvandringspolitik. Endelig har jeg ønsket at anlægge en global tilgang for at opnå større konsekvens og effektivitet.

Jeg vil gerne beskæftige mig med flere af de aspekter, jeg har omhandlet i min betænkning. For det første behovet for en aktiv medudvikling, idet vi bør sætte ind over for de dybereliggende årsager til indvandring. For det andet bekæmpelse af ulovlig indvandring gennem skærpet kontrol ved vores ydre grænser, optrævling af menneskehandel og hårdere - meget hårdere - straffe til virksomheder, der bruger ulovlig arbejdskraft. For det tredje den lovlige indvandring, eftersom det kun vil være muligt for Unionen at åbne sine grænser for lovlig indvandring som svar på mindskelsen af den erhvervsaktive befolkning, hvis det sker på en ordnet og samordnet måde. Endelig integrationen af indvandrere, idet indvandrings- og integrationspolitikkerne er uadskillelige. Medlemsstaterne bør indføre mere målrettede politikker. Indvandrerne bør udvise forståelse og respekt for værtslandets grundlæggende værdier, og i denne forbindelse er det bl.a. vigtigt, at de lærer sproget, følger kurser i samfundskundskab og integreres bedre på arbejdsmarkedet.

Mine damer og herrer, jeg er overbevist om, at indvandring er en god ting for oprindelseslandet, værtslandet og indvandrerne selv, hvis den styres og forvaltes i fællesskab. Det er princippet om en win-win-immigration, der er kontrolleret og forvaltes i fællesskab. At tage imod alle eller skabe en myte om nulindvandring er hverken realistisk eller ansvarligt. Den enkelte stat bør åbne for en indvandring, der står i rimeligt forhold til landets integrationskapacitet og tjener landets egne såvel som oprindelseslandets interesser.

Indvandring er et alt for følsomt og ofte alt for tragisk emne til, at vi kan fortsætte med at gøre det til genstand for politiske fejder. Hele denne debat bør frem for alt tage udgangspunkt i hensynet til det enkelte menneske. Ganske vist bør vi være realistiske, men vi bør uvægerligt også udvise medmenneskelighed og solidaritet. Mine kære kolleger, Parlamentet bør sende et stærkt og enigt budskab til Rådet og Europas borgere med krav om hurtige fremskridt inden for indvandrings- og integrationspolitikkerne. Jeg håber derfor, at betænkningen vil blive vedtaget med et stort flertal i morgen.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, næstformand i Kommissionen. - (IT) Hr. formand, først vil jeg gerne lykønske ordføreren, hr. Gaubert, med den betænkning, som vi behandler, og som efter min mening er yderst fornuftig og velstruktureret. Der er efter min mening tale om et glimrende bidrag til europæisk indvandringspolitik, hvor man på den ene side understreger Europas merværdi og på den anden side fremhæver vigtigheden af et tæt samarbejde med tredjelandene.

Jeg vil komme med nogle bemærkninger til hovedpunkterne i den pågældende betænkning. Først vil jeg med hensyn til indførelsen af et tidligt varslingssystem (early warning system) sige, at Kommissionen kraftigt støtter denne idé og er ved at udarbejde et forslag. Kommissionen agter i løbet af sommeren at stille et forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelsen af en procedure for forudgående høring af medlemsstaterne ved vedtagelsen af foranstaltninger på asyl- og indvandringsområdet.

Hvad angår forbindelsen mellem indvandring og udviklingspolitikker, har Kommissionen - også i løbet af sommeren - til hensigt at udarbejde et forslag til meddelelse for at udvikle konkrete idéer og forslag, der knytter den europæiske indvandringspolitik til udviklingssamarbejdet, og på dette område vil vi naturligvis behandle nogle særligt vanskelige problematikker, f.eks. den såkaldte "hjerneflugt", som er et meget følsomt spørgsmål, også for de lande, som strømmen af højt kvalificeret arbejdskraft kommer fra.

Også når det gælder foranstaltningerne til bekæmpelse af ulovlig indvandring, er Kommissionen naturligvis enig i ordførerens indfaldsvinkel. Vores indsats er rettet mod enhver form for menneskehandel, som de ulovlige indvandrere selvfølgelig kun er ofre for. Vi overvejer i øjeblikket forslag til fælles standarder for udbredelsen af bedste praksis for bedre at kunne bekæmpe menneskehandelen, og vi forsøger så vidt muligt at inddrage tredjelandene mere og fremme et tættere samarbejde mellem tredjelandene og de europæiske lande om beskyttelsen af søgrænserne.

Også den europæiske hjemsendelsespolitik fortjener stor opmærksomhed. I Haag-programmet står der udtrykkeligt, at det er nødvendigt med fælles europæiske bestemmelser på dette område. Kommissionen har til hensigt - formodentlig inden udgangen af september måned - at stille et forslag til direktiv, der indeholder fælles, gennemskuelige bestemmelser - som vi skal naturligvis skal se på sammen - for hjemsendelsespolitikken, og i disse bestemmelser vil der til fulde blive taget højde for nødvendigheden af at respektere den enkeltes grundlæggende rettigheder. Når vi taler om grundlæggende rettigheder, mener jeg ikke, at vi på nogen måde kan skelne mellem lovlige indvandrere og ulovlige indvandrere, for den grundlæggende ret til respekt for den menneskelige værdighed gælder på samme måde for både de lovlige indvandrere og de ulovlige indvandrere.

Jeg kommer nu til det vigtige spørgsmål om lovlig indvandring af økonomiske årsager. Vi har fået mange forslag i forbindelse med den grønbog, som De alle kender, og som Kommissionen offentliggjorde i januar. Her den 14. juni finder der en offentlig høring sted, og ud fra resultatet af denne brede høring vil vi udarbejde et forslag inden årets udgang. Dette forslag vil - sådan som jeg allerede har haft lejlighed til at slå fast her i Parlamentet - netop være resultatet af en omfattende europæisk debat.

Af særlig vigtighed er også spørgsmålet om rekruttering - og en lettere rekruttering - af sæsonarbejdere og midlertidige arbejdere. Den økonomiske indvandrings betydning er bredt anerkendt, og man kan sige, at indvandringen takket være en egentlig europæisk politik for økonomisk indvandring kan udgøre en positiv mulighed for Europa og Europas arbejdsmarked. Inden for visse sektorer har man ligefrem et behov for særlige medarbejdere, der ikke kan dækkes af udbuddet af europæisk personale. Økonomisk indvandring er, hvilket ordføreren også erkender, utvivlsomt et yderst følsomt emne for medlemsstaterne. Jeg konstaterer dog til min store tilfredshed, at den offentlige europæiske debat om grønbogen på en vis måde har dæmpet medlemsstaternes modvilje, eftersom de i nogle tilfælde ligefrem principielt var modstandere af at tage spørgsmålet om lovlig indvandring op på europæisk plan. Nu har de forstået, at kun en sådan politik kan give en reel merværdi.

Endelig vil jeg komme ind på to meget vigtige spørgsmål, nemlig integration og beskyttelse af indvandrerne. Hvad det første spørgsmål angår, består det forslag, som jeg har stillet, og som Kommissionen har godkendt, som bekendt i at lægge særlig vægt på integrationen. Integration er efter min mening en væsentlig bestanddel af den europæiske indvandringspolitik. I anden halvdel af 2005 vil jeg fremlægge en meddelelse om fastlæggelsen af en sammenhængende europæisk ramme for integrationspolitikkerne. Jeg ved godt, at integration hovedsagelig er et nationalt område, og at det således er medlemsstaternes opgave at sørge for de egentlige integrationspolitikker, men jeg mener ikke, at Europa bør give afkald på at rette opfordringer til medlemsstaterne eller hjælpe dem med integrationspolitikkerne. Uden en integration - der kræver uddannelse og programmer, som giver adgang til de sociale tjenester - bliver det efter min opfattelse vanskeligt at få en virkeligt effektiv europæisk indvandringspolitik. Jeg beder i den forbindelse om Parlamentets kraftige støtte, så vi kan overvinde de vanskeligheder, som nogle medlemsstater stadig har ved tanken om også at tage integrationsspørgsmålet op på europæisk plan og ikke blot på nationalt plan. Jeg siger dette, fordi vi senere i år skal drøfte Kommissionens forslag om en europæisk fond, der skal supplere og ikke erstatte de nationale integrationspolitikker.

Jeg nævnte beskyttelsen af indvandrerne, fordi der er to aspekter. Det første er behovet for pålidelige oplysninger og statistikker på indvandringsområdet. Kommissionen agter at stille et forslag til forordning om kriterierne for at opnå de statistiske oplysninger, som vi i dag ofte ikke har, hvilket gør det meget svært at fastlægge en europæisk politik. Beskyttelse af indvandrerne skal først og fremmest rettes mod dem, som er de uskyldige ofre for menneskehandel og organiseret kriminalitet, og her tænker jeg navnlig på kvinder og børn. Når det gælder disse to kategorier af ofre, som er særligt sårbare over for menneskehandel - hvilket jeg også har understreget her i Parlamentet ved andre lejligheder - vil Kommissionen stille specifikke forslag om beskyttelse og sikkerhed, hvilket har til formål dels at bekæmpe menneskehandel og dels at beskytte ofrene.

Til sidst, hr. formand, vil jeg gerne bekræfte min personlige tilfredshed med hr. Gauberts betænkning, som viser, hvor vigtigt et bidrag Parlamentet kan give, eftersom det har anlagt en stærkere og mere effektiv politisk indfaldsvinkel til dette spørgsmål end tidligere. Jeg tror, at Parlamentet på dette område kan være til meget stor hjælp for Kommissionens politikker, og Kommissionen vil naturligvis tage højde for Parlamentets holdning.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure, for PSE-Gruppen. - (FR) Hr. formand, jeg ønsker først og fremmest at takke ordføreren og alle medlemmer af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som har udvist et stort engagement i forbindelse med udarbejdelsen af denne betænkning, eftersom vi står ved en korsvej i europæisk indvandringspolitik. Vi ønsker klart at tilkendegive vores ønske om en retfærdig og rimelig europæisk indvandringspolitik.

Det er nødvendigt at fastlægge en fælles europæisk indvandringspolitik, hvis vi skal sikre en værdig og organiseret modtagelse af de personer, der ankommer til Europa. Denne politik bør tage hensyn til indvandrernes behov og rettigheder. Det er grunden til, at en fælles indvandringspolitik ikke kan imødeses uden en aktiv integrationspolitik. Det glæder mig derfor, at vi nu endelig drøfter etableringen af legale indvandringskanaler i Europa. Men jeg må advare mod, at vi griber emnet an fra en forkert vinkel. Den lovlige indvandring bør frem for alt gøre det muligt at opfylde alles behov og i første instans indvandrernes. Vi kan på ingen måde reducere vores overvejelser til kun at omfatte behovet for arbejdskraft på det europæiske arbejdsmarked.

Den europæiske indvandringspolitik bør være global og ikke tjene bestemte interesser. Det er grunden til, at vi bør tage hensyn til vores forbindelser med de forskellige tredjelande. Drøftelserne bør tage udgangspunkt i en virkelig dialog og udveksling. Det ville være uacceptabelt at skubbe vores ansvar for forvaltningen af immigrationsstrømmene over på disse tredjelande. Indvandringsklausuler og tilbagetagelsesaftaler er ikke nødvendigvis altid hensigtsmæssige i alle EU's associeringsaftaler.

Jeg skal til sidst tilføje, at indvandring og integration er uadskillelige. Jeg opfordrer medlemsstaterne til at tillade indførelsen af minimumskriterier for integration i Europa. Disse kriterier bør bl.a. vedrøre den almindelige integration på arbejdsmarkedet, ret til faglig uddannelse, adgang til uddannelse, adgang til sociale og sundhedsmæssige ydelser og integration af indvandrere i det sociale, kulturelle og politiske liv.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld, for ALDE-Gruppen. - (EN) Jeg vil gerne tilslutte mig dem, der har lykønsket ordføreren med at have klaret noget, der ikke var særligt let.

Nogle gange har vi en temmelig skizofren holdning til indvandring. På den ene side understreger vi hele tiden behovet for øget økonomisk integration, og samtidig skærper vi reglerne for indvandring yderligere. Resultatet er illegal indvandring, menneskesmugling og misbrug af asylpolitikker. Vi ser skammelige situationer i Europa med elendighed, fattigdom og endda mennesker, der drukner ud for vores strande. Det er uacceptabelt.

Vi må acceptere, at Europa er blevet et indvandringens kontinent. Vi burde i virkeligheden byde indvandrerne velkommen. Det er mennesker, der prøver at forbedre deres lod i tilværelsen. Disse mennesker er ikke kriminelle, de udviser initiativ. Det er mennesker som dem, der har bygget USA. De er dynamiske og stærke, og vi har brug for dem. Disse mennesker prøver at forbedre deres liv, og det er ikke en forbrydelse.

Vi har brug for ordentlige europæiske indvandringspolitikker med reelle muligheder for legal indvandring. Samtidig har vi brug for integrationspolitikker. Indvandrerne bør medtages fuldt ud i samfundet. De skal have mulighed for at deltage fuldt ud i det sociale, kulturelle og politiske liv, enten gennem stemmeret på normal vis eller gennem repræsentationsordninger. Min gruppe støtter med glæde betænkningen i dens nuværende form. Den er afbalanceret og vil give Kommissionen det nødvendige grundlag for at udarbejde sine politikker.

 
  
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir, for Verts/ALE-Gruppen. - (DE) Hr. formand, hr. kommissær, også jeg vil på min gruppes vegne gerne starte med at takke ordføreren for denne glimrende betænkning, som med rette understreger behovet for en europæisk indvandringspolitik, et emne, som inden for Europa ikke må overlades til medlemsstaterne alene og deres lejlighedsvis kontraproduktive egeninteresser.

I betænkningen kræves der et øget samarbejde mellem medlemsstaterne også med hensyn til ulovlig indvandring og udveksling af bedste praksis-modeller vedrørende integration. Hvad masselegalisering angår, slås der i betænkningen til lyd for, at legalisering skal forblive et engangfænomen. Men der findes lande i EU, som aldrig har kendt til den form for engangsmasselegaliseringer, mit eget land, Forbundsrepublikken Tyskland, er et af dem. Som De kan se, er der stadigvæk meget at gøre i Europa. Medlemsstaterne opfordres i betænkningen til at underrette nabolandene og andre EU-stater, og vi har stillet et ændringsforslag til punkt 29 om, at der udtrykkeligt skal henvises til behovet for at udveksle og bekendtgøre informationer om indførelse af restriktive indvandringsforanstaltninger inden for EU, altså ikke kun foranstaltninger som masselegaliseringer, men også det modsatte. Hvis der træffes restriktive foranstaltninger, bør denne information udveksles inden for Europa.

Endelig udtrykkes der i betænkningen bekymring over medlemsstaternes tendens til at indføre indkvarteringslejre i ikke-EU-stater. Der er i pressen ofte nok blevet henvist til Libyen som eksempel på et lands manglende evne til at garantere minimumsstandarder for flygtninge. Hvad lovlig indvandring angår, understreges det i betænkningen, at, selv om det er et anliggende for nationalstaterne, de i stadig mindre grad er i stand til at løse de mange problemer uden hjælp andre steder fra. De vedrører ikke kun forvaltningen af indvandring, men også indvandrernes ret til integration. Derfor har vi også stillet et ændringsforslag til punkt 51, hvori der bl.a. kræves lokal stemmeret og deltagelse.

Jeg vil også gerne sige, at det glæder mig meget, at æresdrab nævnes udtrykkeligt i denne betænkning, for det er et emne, som man er nødt til at tage op.

 
  
MPphoto
 
 

  Giusto Catania, for GUE/NGL-Gruppen. - (IT) Hr. formand, kære kolleger, jeg vil også gerne takke hr. Gaubert, som i udvalget har udarbejdet denne betænkning, hvor man efter min mening tager tre aspekter op, der er vigtige for spørgsmålets behandling.

Det første aspekt er en forøgelse af de lovlige indvandringskanaler, det andet aspekt er, at vi skal gøre noget ved indvandringens årsager og ikke svare igen med straf, kriminalisering og udstødelse, og det tredje aspekt er, at den økonomiske indfaldsvinkel ikke kan være den eneste, når det gælder indvandring.

Jeg mener, at der bør tages højde for hr. Gauberts betænkning ved udarbejdelsen af grønbogen. Jeg er ligeledes af den opfattelse, at vi skal forsøge at vedtage de forslag, som min gruppe har stillet, navnlig hvad angår opholdstilladelse med det formål at søge arbejde, et nej til at give EU-borgere førsteprioritet - eftersom der ikke må være forskel på EU-borgere og tredjelandsborgere i jobsøgningen - og endelig retten til en aktiv deltagelse i det politiske liv og i valgene.

Til sidst vil jeg give udtryk for en bekymring. Parlamentet udfører et interessant stykke arbejde på indvandringsområdet, men samtidig har Rådet (retlige og indre anliggender) for nylig vedtaget et forstærket samarbejde om forvaltningen af indvandringsstrømmene med Libyen, der efterhånden er blevet en af vores privilegerede partnere på indvandringsområdet, selv om landet fortsat ikke giver nogen garantier, hvad respekten for menneskerettighederne og beskyttelsen af asylretten angår.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, for IND/DEM-Gruppen. - (EN) Hr. formand, i aften har jeg hørt en række henvisninger til en fælles europæisk indvandringspolitik. Jeg kan forsikre Dem for, at den britiske befolkning ikke ønsker en fælles europæisk indvandringspolitik.

Ved parlamentsvalget i Storbritannien for nylig fremsatte alle de store EU-venlige partier umulige løfter om at begrænse indvandringen. Deres løfter var uforenelige med EU-medlemskabet. Kommissionen sagde selv det samme om det Konservative partis forslag på asylområdet. Men det er den interne EU-indvandring, der virkelig viser det urealistiske i deres løfter. Mere end 130.000 mennesker fra de østeuropæiske lande kom ind i Det Forenede Kongerige mellem maj og december 2004. Det var 10 gange så mange som det maksimale i henhold til de officielle forudsigelser. Vi har intet imod menneskene fra de nye medlemsstater. Men tag til London og se, hvordan boligsektoren og transport- og sundhedssystemerne knager. Byen kan ikke klare en så stor og pludselig stigning i befolkningstallet.

Nu vil Spanien lovliggøre op imod 700.000 illegale indvandrere. Disse mennesker kan derefter frit tage til Storbritannien, hvis de ønsker det. Spaniens selviske og uansvarlige handling viser, at Storbritannien ikke kan have en selvstændig indvandringspolitik inden for EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel (NI).  - (PL) Hr. formand, immigration, integration og asyl er stadig tabuemner, særligt i de gamle EU-medlemsstater. Alle forsøger at knibe uden om disse emner, og det er utvivlsomt grunden til, at der ikke er sket nogen opfølgning på Tampere-programmet fra 1999. En af årsagerne til nejet ved forfatningsafstemningen i Nederlandene var, at myndighederne ikke havde taget indvandringsspørgsmålet alvorligt. Jeg hilser derfor denne debat velkommen som en mulighed for en ærlig udveksling af synspunkter, selv om jeg er uenig i en stor del af det, der står i betænkningen, og selv om jeg er bange for, at debatten vil blive alt andet end ærlig.

Politikerne er for feje til at behandle spørgsmålene om indvandring og integration ordentligt. Det irriterer mig, når folk siger, at EU går ind for legal indvandring, men er imod illegal indvandring. Det er aldeles hyklerisk. I virkeligheden eksisterer legal indvandring ikke, for i praksis kan folk kun indvandre illegalt. Kun 5.000 af de 50.000 polakker, der arbejder i Bruxelles, bor og arbejder her legalt. Tallene er endnu mere slående, når det gælder ikke-EU-borgere.

Det irriterer mig at høre folk erklære krig mod menneskesmuglerne, når vi i virkeligheden står over for et mere presserende problem i form af de mennesker, som ankommer til Europa, og som er taknemmelige for disse menneskesmugleres tjenesteydelser, som desværre koster dyrt. Vi bør kalde en spade for en spade og vedtage fælles europæisk lovgivning om immigration. Vi bør slå fast i klare ord, at immigration til Europa stort set ikke findes, og at vi mener, at kristne integrerer sig bedre end muslimer. Sandheden gør ondt, men den er bedre end løgne, og vi bør befri os fra kolonial skyldfølelse. Vi bør helt åbent slå kendsgerningerne og vores mening om dem fast, og hvor det er muligt, bør vi yde hjælp til verdens fattige i deres egne lande inden for rammerne af mellemstatslige programmer.

 
  
MPphoto
 
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE-DE). - (ES) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer, jeg vil allerførst lykønske hr. Gaubert med hans glimrende arbejde med en betænkning, der på en gang er kompleks og nødvendig.

Den er kompleks, fordi mange faktorer spiller ind på et problem, der desværre i dag er blevet hverdag - ulovlig indvandring - og bekæmpelsen af den gennem lovlige instrumenter, der opfylder de legitime forventninger og ønsker, som mennesker, der søger en bedre fremtid i vores område, har.

Den er nødvendig, fordi Unionen - og især Parlamentet - en gang for alle bør give et klart svar, et utvetydigt bevis på vores fælles ønske om at løse et problem, der i for lang til har trængt sig på, uden at der er blevet reageret på det.

Skabelsen af lovlige indvandringskanaler, gennemførelsen af foranstaltninger til gavn for korrekt integration af indvandrere og især bekæmpelse af ulovlige migrationsstrømme er de tre ting, som Unionens strategi efter min mening bør være baseret på.

For det første skal lovlig indvandring begunstiges gennem ansvarlige politikker, og jeg lægger vægt på ordet ansvarlig, fordi de seneste tiltag, i hvert fald i Spanien, er et klart bevis på det modsatte. En kontrolleret indvandring i et åbent samfund, der har stabile og fleksible mekanismer, som tilvejebringer varige løsninger. Vi taler om mennesker, mine damer og herrer, ikke om tal.

For det andet skal vi arbejde for fuld integration af indvandrere, for kun på den måde undgår vi rodløshed, udstødelse og de konflikter, der oftere og oftere og i stigende grad opstår i vores samfund. En integration, som har dobbelt betydning - for bestemmelsessamfundet og for indvandreren selv - men som under alle omstændigheder skal være en integreret og grundlæggende del af vores fælles politik.

Endelig skal vi bekæmpe ulovlig indvandring, indsmugling og mafiaer. Vi skal i det hele taget bekæmpe menneskelige lidelser, da vi som sagt ikke må glemme, at vi taler om mennesker.

Af disse årsager anmoder jeg om et fælles politisk tilsagn, der udelukker enhver demagogisk tale og enhver ensidig og uansvarlig foranstaltning, der udelukkende af hensyn til lette stemmer og uden tanke for følgerne kan være til fare for de fremskridt, som vi har gjort og stadig gør på dette område.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE). - (HU) Jeg mener ikke, jeg er en kryster, men det var en ære og en fornøjelse for mig at deltage i udarbejdelsen af betænkningen, og jeg er glad for, at den har fået støtte både fra Kommissionen og de fleste talere. Spørgsmålet om indvandring og integration af indvandrere har været genstand for beslutninger inden for EU's institutioner gennem lang tid. Tampere og Haag lagde særlig vægt på disse spørgsmål og på opfyldelse af Genève-konventionen, og i 2003 vedtog Parlamentet en epokegørende beslutning med Claude Moraes' betænkning. Det aktuelle forslag behandler - takket være ordførerens store lydhørhed på dette område - primært illegal migration som et sikkerhedspolitisk spørgsmål og analyserer dobbeltheden i de afgørende faktorer for den legale migration. Mennesker, som ankommer fra tredjelande, skal kunne leve et anstændigt liv. At sørge for dette er ikke blot en menneskerettighedsforpligtelse for EU's medlemsstater, der er også i stigende grad ved at blive sund økonomisk fornuft.

Denne nye tilgang til disse spørgsmål er ikke til at komme uden om under den relancerede Lissabon-proces. Det tjener til ordførerens ros, at han ikke analyserer økonomisk migration under laboratorieforhold, omringet af papirer, men på basis af den aktuelle økonomiske og sociale situation her og nu. Europa bliver ældre, og de tilgængelige arbejdskraftressourcer er faldende, samtidig med at arbejdsløsheden og inaktiviteten ligger højt. Læren fra den franske og den hollandske folkeafstemning viser også, at borgerne i de gamle medlemsstater opfatter tilstedeværelsen af arbejdstagere fra de nye medlemsstater på deres arbejdsmarkeder som en trussel, og fremmedangsten har været en del af debatten fra start til slut.

Kendsgerninger kommer imidlertid til kort, når de stilles over for følelser. Data fra det tyske forskningsinstitut DIW viser en dynamisk vækst i den økonomiske udvikling i de lande, som ikke indførte restriktioner på arbejdskraft fra de nye medlemsstater. Det er altså også økonomisk fornuftigt, hvis arbejdstagere fra de nye medlemsstater ikke længere bliver holdt i karantæne i seks år, og hvis de ikke placeres i en eller anden mellemposition mellem arbejdstagere fra de gamle medlemsstater og dem fra tredjelande. Det tjener til ordførerens ros, at betænkningen undgår fristelsen til at tale for lette løsninger, såsom at indføre et kvotesystem eller en modtagelse af immigranter baseret på sektorer. Den foreslår redskaber til at undgå menneskelig og økonomisk konflikt, forbedre udenrigstjenestens arbejde og sørge for effektiv information. Den opfordrer medlemsstaterne til at bruge passende lovgivningsmæssige midler til at mindske sårbarheden hos de mennesker, som skaber sig en tilværelse på grundlag af atypisk beskæftigelse. Af alle disse grunde og som en, der har været involveret i arbejdet med betænkningen, anbefaler jeg Dem af et fuldt hjerte at vedtage betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Henin (GUE/NGL). - (FR) Hr. formand, man må nødvendigvis have respekt for de mænd og kvinder, der flygter fra fattigdom, diktatur eller krig og er rede til at ofre alt for at komme ind i EU med det legitime håb at kunne skabe sig en bedre tilværelse.

Nulindvandring og Fort Europa er farlige og uacceptable utopier. Men når det er sagt, kan man heller ikke gøre hvad som helst. At modtage indvandrere kræver organisation og forberedelse. I denne sag bør Unionen spille sin rolle, herunder gennem finansielle bidrag. Jeg deler ordførerens modstand mod oprettelsen af tilbageholdelses- og sorteringscentre for indvandrere i Unionen eller uden for Unionens grænser. Jeg har desværre oplevet dette i den berygtede Sangatte-lejr. Sådanne centre løser ingen problemer, tværtimod. De giver næring til alle former for konflikter.

Jeg kan tilslutte mig forslaget i betænkningen om først og fremmest at gribe målrettet og skånselsløst ind over for menneskehandlere. En tilsvarende skånselsløs repression bør finde sted over for de arbejdsgivere, der ansætter ulovlig arbejdskraft. Derimod finder jeg det beklageligt, at man i betænkningen fremstiller indvandringsstrømmene som en justerbar variabel til fordel for arbejdsmarkedet og et middel til at presse prisen på arbejde. En god indvandringspolitik kræver, at vi reelt har viljen til at bidrage til en holdbar udvikling de lande, der er på vej op, og ikke kynisk betragter dem som en demografisk reserve af billig arbejdskraft, som Unionen kan råde over.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). - (EL) Hr. formand, den betænkning, vi behandler, er en kompleks tekst, der indeholder en realistisk vurdering af problemerne og udstikker retningslinjerne for en fælles europæisk indvandringspolitik, for både den legale og den illegale indvandring, og foreslår ikke kun repressive, men også forebyggende foranstaltninger til forebyggelse og bremsning af indvandring såsom støtte til de pågældende lande til at bekæmpe fattigdom, styrke uddannelse og hjælpe de kommende indvandrere i deres eget land.

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling har med den udtalelse, der er udarbejdet af fru Kratsa, bidraget til i betænkningen at fremhæve sammenhængen mellem illegal indvandring og menneskehandel, især med kvinder og børn, og kravet om, at ofrene får adgang til retsbeskyttelse og social beskyttelse. Uanset indvandringens lovlighed opfordrer betænkningen til bekæmpelse af diskrimination og gennemførelse af programmer for integration af mænds og kvinders lige rettigheder.

Det er positivt, når der, også for ikke-økonomisk indvandring, kræves lige deltagelse i undervisning, uddannelse, arbejde og familiesammenføring. I betænkningen fremhæves også behovet for, at medlemsstaterne bekæmper tendenserne til i værtslandet at fortsætte de umenneskelige traditioner, som også fører til æresforbrydelser mod kvinder.

Det er ligeledes positivt, at der peges på det midlertidige og ulovlige arbejde, som indvandrerne tager, som især rammer kvinderne.

I det sjette århundrede f. Kr. beskrev den klassiske græske digter Archilogos, hvordan en af de mest ulyksalige tilstande, et menneske kan befinde sig i, er at forlade sit fædreland og vandre på fremmed jord. Ifølge digteren er det ikke goder som velstand eller sundhed, som er i størst fare i denne situation, men dette menneskes og hans families værdighed.

Jeg vil derfor rose ordføreren, hr. Gaubert, og kommissær Frattini for den menneskelige tone, de har tilført både betænkningen og kommissærens indlæg, og jeg synes, det tegner positivt for Europa, at der udformes politikker, som vil bidrage til at bevare indvandrernes værdighed og støtte deres integritet.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE). - (EL) Hr. formand, indvandringsspørgsmålet, både hvad angår lovlig og ulovlig indvandring, er omfattende og har mange aspekter. Det er forbundet med bekæmpelse af racisme og fremmedhad, med asylpolitik, integration af indvandrere, deres muligheder for lovlig beskæftigelse i værtslandene og, først og fremmest, med menneskehandel.

Kommissionen har beskæftiget sig med dette emne siden 1986 - med den europæiske fælles akt - og har udstedt et stort antal direktiver og beslutninger. Jeg vil derfor gentage, hvad jeg sagde tidligere i dag. Der er et tvingende behov for at få kodificeret alle disse beslutninger og direktiver. Uden en kodificering drukner vi i et hav af dokumenter og beslutninger.

Det er imidlertid blevet bemærket, at medlemsstaterne enten ikke gennemfører de bindende beslutninger eller er forsinkede med at harmonisere dem med deres nationale lovgivning. På denne måde undermineres imidlertid forsøget på at skabe en samlet europæisk politik.

Jeg vil ikke forsømme at udtrykke mine varme komplimenter til hr. Gaubert for hans betænkning. Betænkningen tager flere skridt i den rigtige retning. Først og fremmest opfordres Kommissionen til at styrke EF-solidariteten og de fælles politikker med hensyn til information og koordinering af alle strukturer, som indgår i forvaltningen af indvandrerstrømme. Endnu vigtigere er det imidlertid, at betænkningen fremhæver behovet for samarbejde med de regioner, hvor indvandrerne kommer fra, f.eks. via et hensigtsmæssigt informationssystem med henblik på at finde frem til beskæftigelsesmuligheder for den potentielle indvandrer. Dette samarbejde bør naturligvis ikke nå til de tilstande, som Buttiglione omtalte under høringen i forbindelse med hans forestående udnævnelse til kommissær, for det ville være skammeligt, hvis vi oprettede modtagelsescentre, for ikke at kalde det lejre, i de lande, indvandrerne forlader. Det ville være en forbrydelse, som vores samfund ikke kan acceptere.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). - (EN) Hr. formand, det er korrekt, at lovlig og illegal indvandring hænger sammen, hvilket med rette påvises i betænkningen, men vi kan ikke finde en effektiv løsning på spørgsmålet om lovlig indvandring, hvis ikke vi får et minimum af kontrol med den illegale indvandring. Der er tale om to vigtige og meget alvorlige spørgsmål her. Det første er, at de illegale indvandrere selv sætter livet på spil, og hundredvis af dem mister livet, gør Middelhavet til en kirkegård, og det er en skamplet på os alle. Selv om de når til Europa, enten Malta eller Italien, er deres prøvelser ikke overstået. De er først lige begyndt.

Det andet alvorlige problem er de betydelige byrder, som dette problem udgør for de involverede lande, navnlig Malta og Italien. For Maltas vedkommende er situationen endnu mere tilspidset alene på grund af antallet. I sidste uge kom 56 indvandrere i land i Malta, men 56 indvandrere i Malta svarer proportionalt til, at mere end 5.600 indvandrere kommer i land i Italien. Det er størrelsesordenen af det problem, som Malta står over for.

I år har vi grund til at være optimistiske, da vi for første gang ser, at EU endelig reagerer på vores gentagne opfordringer til at skride til handling. Jeg vil navnlig henvise til sidste uges beslutning i Ministerrådet om øjeblikkelig at indlede et samarbejde med Libyen for at bremse strømmen af indvandrere og forhindre flere dødsfald, ikke mindst gennem oprettelse af en taskforce, der skal patruljere i Middelhavet. Så EU er endelig ved at komme i gang. Lad os håbe, at det er tidsnok.

Jeg er meget taknemmelig over for kommissær Frattini for hans meget seriøse indsats, og på den maltesiske befolknings vegne vil jeg opfordre ham til at handle beslutsomt og hurtigt. Vi stoler på Dem, hr. kommissær, vi stoler på, at De vil søge en løsning på vores meget alvorlige problemer.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, næstformand i Kommissionen. - (IT) Hr. formand, jeg vil blot sige tak til alle dem, der har deltaget i forhandlingen. Jeg kan bekræfte, at Kommissionens arbejde vil fortsætte i den ånd, som også Parlamentet går ind for, nemlig en europæisk indfaldsvinkel, der forener en resolut indsats mod menneskehandel og ulovlig indvandring med en stærk solidaritetsindsats. De europæiske værdier er værdier, som omfatter solidaritet og respekt for den enkeltes grundlæggende rettigheder. Det er en balance mellem disse to behov, som kan give en europæisk merværdi, også når det gælder et vanskeligt område som indvandringspolitikkerne.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted onsdag kl. 12.00.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik