Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 8 juni 2005 - Straatsburg Uitgave PB

Transatlantische betrekkingen
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir, namens de Verts/ALE-Fractie. - (DE) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, mijn fractie is eveneens zeer verheugd over het feit dat, na de ijstijd die tijdelijk in de transatlantische relatie heerste, de zaken weer duidelijk op het juiste spoor zijn terechtgebracht. Mijns inziens moeten beide transatlantische partners begrijpen hoezeer ze elkaar nodig hebben om de gemeenschappelijke waarden wereldwijd te beschermen en hard te maken. Dit betekent ook dat de transatlantische top van groot belang is, omdat deze hopelijk een bijdrage aan vooruitgang zal leveren.

Ik wil tevens benadrukken hoe goed het mij doet dat onze Amerikaanse vrienden na het mislukken van de referenda over de Europese grondwet in Frankrijk en Nederland geen leedvermaak hebben getoond. Menigeen zou anders hebben verwacht, en ik ben van mening dat we dit als een goed teken moeten beschouwen.

Desalniettemin vertoont de ingediende ontwerpresolutie een aantal gebreken die voor mijn fractie aanleiding waren om amendementen in te dienen. Die wil ik bij deze graag kort toelichten. Om te beginnen komt daarin de klimaatbescherming aan de orde. Vandaag hebben we nog van de persagentschappen vernomen dat Tony Blair er evenmin in geslaagd is de Verenigde Staten over te halen tot toezeggingen met betrekking tot de klimaatbescherming. Helaas blokkeren onze Amerikaanse vrienden nog steeds een effectieve bescherming tegen klimaatverandering, alhoewel we juist nu merken hoe sterk het verband is tussen armoedebestrijding en klimaatbescherming.

Tot slot de onderwerpen mensenrechten en internationaal recht. De Amerikaanse senator Biden heeft nogmaals onomwonden duidelijk gemaakt dat het voor het imago van Amerika zeer belangrijk is dat het gevangenenkamp in Guantanamo gesloten wordt. En ook nu weer hebben we kunnen lezen over muiterij onder de gevangenen in Abu Ghraib. Deze beide kampen moeten, net als andere illegale kampen in de wereld, dringend gesloten worden, daar ze een schandvlek voor de Verenigde Staten zijn en in strijd met hun normen en waarden.

Als we armoede willen bestrijden, is het mijns inziens van bijzonder groot belang dat wij niet opnieuw verwikkeld raken in een wedloop in bewapeningsinvesteringen. Wij moeten voorkomen dat onze tijd gekenmerkt wordt door nieuwe records bij de begrotingsuitgaven voor bewapening, en er alles aan doen onze verantwoordelijkheden wereldwijd na te komen.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid