Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 8 juni 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

11. Området för frihet, säkerhet och rättvisa
  

– Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Cavada (ALDE). (FR) Herr talman, mina damer och herrar! Mot bakgrund av folkomröstningarna i de båda länder som nyss har sagt nej till konstitutionsfördraget verkar det nödvändigt med en mer demokratisk strategi. Det är dags att bevisa det, i det ärende vi nu behandlar. Först och främst vill jag uppmana rådet att i enlighet med förslaget i punkt 4 i resolutionen offentliggöra de nationella delegationernas ståndpunkter inom ramen för lagstiftningsprocessen i stället för att hemlighålla dem, också för Europaparlamentets föredragande, och detta under den märkliga förevändningen att detta skulle skydda effektiviteten i institutionens beslutsprocess.

För det andra är syftet med texten att rådets diskussioner i lagstiftningsfrågor skall bli offentliga och detta skulle framför allt göra det möjligt för oss att få reda på vad rådet anser om de ändringsförslag som läggs fram av Europaparlamentet. Till exempel har jag förstått att Europaparlamentets yttrande om rambeslutet om rasism 2002, alltså för tre år sedan, ännu inte har granskats – eller åtminstone hade det inte det förra veckan – av rådet (rättsliga och inrikes frågor).

För det tredje är syftet, vilket anges i punkterna 5 och 6 i denna resolution, att Europaparlamentet skall få delta när Europeiska unionen sluter internationella avtal, eftersom dessa avtal inte ens hänskjuts till de nationella parlamenten. Slutligen vill jag påpeka att Europaparlamentet redan under den föregående mandatperioden krävde, att inom ramen för medbeslutandeförfarandet, få delta i inrättandet av den kommande byrån för de grundläggande rättigheterna.

Till sist kan vi bara beklaga den katastrofala budgetplanen för detta område. Som föredragande och på det utskotts vägnar som jag har äran att vara ordförande för, uppmanar jag Europaparlamentets talman att överlämna dessa krav till nästa Europeiska råd och till det kommande brittiska ordförandeskapet. När den nya kommissionen utsågs hade vi begärt en översyn av förordningarna om öppenhet. Vi fick veta att det var för tidigt. Med tanke på de internationella omröstningsresultaten kan jag bara dra slutsatsen att det kanske är för sent. Någon måste ta på sig ansvaret för det.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Tack, herr Cavada! Er begäran kommer att behandlas i vederbörlig ordning av presidiet.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy