Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 8 juni 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

23. Polycykliska aromatiska kolväten
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Nästa punkt på föredragningslistan är debatten om ett betänkande (A6-0104/2005) av Adamos Adamou för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsad saluföring och användning av vissa polycykliska aromatiska kolväten i mjukningsmedel och däck (tjugosjunde ändringen av rådets direktiv 76/769/EEG) (KOM(2004)0098 – C5-0081/2004 – 2004/0036(COD))

 
  
MPphoto
 
 

  Günther Verheugen, vice kommissionsordförande. – (DE) Herr talman, mina damer och herrar! Jag tackar er för att ni ägnar er åt denna viktiga men också mycket tekniska fråga och föreslår konstruktiva ändringar.

Vi måste nämligen göra alla rimliga ansträngningar för att minska utsläppen av polycykliska aromatiska kolväten för att skydda vår hälsa och vår miljö. Dessa polycykliska aromatiska kolväten klassificeras som cancerogena, mutagena och reprotoxiska ämnen. Enligt protokollet från UNECE klassificeras de också som långlivade organiska föroreningar.

Dessa speciella kolväten ingår emellertid i mjukningsmedel som används vid däcktillverkning och skapar därför hälso- och miljöproblem. Det är därför som kommissionen har föreslagit att det skall införas harmoniserade restriktioner för marknadsföringen och användningen av medel som innehåller dessa polycykliska aromatiska kolväten och för däck som innehåller dessa medel.

Kommissionens förslag kommer att se till att den inre marknaden för däck bibehålls och att nationella åtgärder som skapar handelsbarriärer för den fria rörligheten för varor undviks. Industrin håller på att ta fram alternativ till de ämnen för vilka det skall införas restriktioner. För att ge näringslivet den tid som behövs för att anpassa sig till de nya standarder som fastställs i detta direktiv har kommissionen föreslagit en rimlig genomförandeperiod för införlivandet av direktivet.

Parlamentet och rådet har lagt fram ett kompromisspaket som kan fungera, med ändringsförslag om att senarelägga införandet av åtgärder och testkrav och ta bort onödiga undantag för vissa sektorer. Kommissionen stöder dessa ändringsförslag. Jag vill uppmana parlamentet att anta förslaget vid första behandlingen, tillsammans med de ändringsförslag som ingår i detta kompromisspaket. Detta kommer att visa att EU:s institutioner är beredda och kapabla att ta itu med dylika problem utan dröjsmål.

 
  
MPphoto
 
 

  Adamos Adamou (GUE/NGL), föredragande.(EL) Herr talman, fru vice talman! I dag debatterar vi den tjugosjunde ändringen av direktiv 76/769 om begränsad saluföring och användning av vissa polycykliska aromatiska kolväten i mjukningsmedel och däck.

Detta är en viktig utveckling, om man betänker att den europeiska däckindustrin producerar omkring 300 miljoner däck om året och använder 250 000 ton mjukningsmedel, vilka tillsätts till gummimassan och finns kvar i det gummi som används till däcken. Dessa medel innehåller vissa mängder polycykliska aromatiska kolväten, som klassificeras som cancerogena, mutagena och reprotoxiska ämnen, liksom långlivade organiska föroreningar.

Jag vill börja med att gratulera kommissionen till dess initiativ att utvidga bilaga 1 till direktiv 76/769 genom att lägga till polycykliska aromatiska kolväten för bildäck. Jag anser att detta är ett mycket bra förslag. Min utgångspunkt var skyddet av folkhälsan och miljön, liksom den allmänna tryggheten och en inre marknad som fungerar friktionsfritt, och efter att ha samrått med både kommissionen och rådet, samt med däcks- och oljebranscherna och icke-statliga organisationer, försökte jag att sammanställa ett balanserat betänkande som sedan ändrades i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

Det som vi var mest intresserade av var längden på övergångsperioden innan direktivet börjar att tillämpas, sättet att påvisa förekomsten av de giftiga ämnen som skulle användas och frågan om undantag från direktivet.

Efter samråd med rådet och i samarbete med skuggföredragandena lades ett paket med ändringsförslag fram, och detta har de flesta av de politiska grupperna ställt sig bakom.

Som ni ser har jag rekommenderat att de framlagda ändringsförslagen skall antas, så att vi kan avsluta den här frågan på ett smidigt sätt vid första behandlingen.

Mer i detalj föreslår vi att övergångsperioden, som anses vara nödvändig för att ta fram nya typer av däck med mjukningsmedel som innehåller minimala mängder av de ämnen som vi talar om, förlängs till den 1 januari 2010. Vi bör påpeka att vi av miljöskäl beslutade att ta hänsyn till däckens tillverkningsdatum, som finns anbringat på däcken. Detta eftersom det också är skadligt – kanske till och med mer skadligt – för miljön när däck som har legat i lager förstörs. Naturligtvis hjälper vi också industrin att göra sig av med dessa lager.

Det europeiska däckstillverkarförbundet har skriftligen försäkrat oss om att vi kan tillämpa kriterierna i direktivet på alla slags däck, däribland däck till racerbilar, flygplan, specialfordon och veteranbilar, utan att förarnas säkerhet äventyras. Därför föreslår vi att direktivet skall tillämpas utan några undantag.

I dag har jag fått tre faxmeddelanden med krav på att vi skall gå med på förlängningar. Jag har talat med alla tre avsändarna och när jag förklarade kompromissförslaget verkade de tycka att det var bra. En av dem bad till och med om ursäkt för sin okunnighet.

När det gäller sätten att påvisa förekomsten av och definiera polycykliska aromatiska kolväten har kommissionen föreslagit att mängden av bens(a)pyren, det ämne som kommer att fungera som en markör för hela gruppen, skall begränsas till 1 mg per kilo eller högst 10 mg per kilo om man ser till alla förtecknade polycykliska aromatiska kolväten.

Hittills har industrin använt IP 346-metoden från petroleuminstitutet för polycykliskt aromatiskt dimetylsulfoxidextrakt, som inte får överstiga 3 procent. Eftersom denna metod är den som används traditionellt har det föreslagits att den skall tas med. Så långt mjukningsmedlen. När det gäller oljeinnehållet i bildäck har det föreslagits att ISO 21461-metoden, som har tagits fram för att påvisa förekomsten av detta slags oljor i däck, skall läggas in i direktivet som ett tillägg till kommissionens förslag.

Slutligen handlar det sista ändringsförslaget om regummering, som kommissionens förslag inte innehåller några bestämmelser om. Slitbanor för regummering får inte saluföras om de innehåller mjukningsmedel där de angivna gränsvärdena överskrids.

Avslutningsvis vill jag tacka båda skuggföredragandena för deras utmärkta samarbete, miljöutskottets sekretariat och rådet som har kommit med konstruktiva förslag och samarbetat så att vi kan avsluta detta ärende vid första behandlingen.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Sturdy, på PPE-DE-gruppens vägnar. – (EN) Herr talman! Jag hoppas att kommissionsledamoten har slutat att skicka textmeddelanden till alla om att det har ordnat sig med däckfabrikanterna. Det tycks han inte ha gjort eftersom han inte lyssnar på vad vi säger.

Jag gratulerar föredragande till hans betänkande. Det är ett svårt och mycket tekniskt betänkande som kräver ett visst mått av kompetens. Jag vill också gratulera däckfabrikanterna eftersom de under årens lopp förbättrat trafiksäkerheten, tillgången på däck och även däckens mönster och väghållningsförmåga. Det är därför som jag vet att min föredragande kollega hade ett smärre problem med datumet 2010. Jag förstår att han önskade hålla fast vid det ursprungliga kommissionsförslaget om 2009, men ett antal däck kunde inte ändras före det datumet och det var därför som vi valde datumet på däcket. Jag är glad att höra att han accepterat detta.

Det är bra att kommissionen och rådet har accepterat, eftersom vi lagt fram ett kompromisspaket för deras godkännande. Särskilt under det rådande klimatet, efter de franska och nederländska omröstningarna ser folk ofta rådet och kommissionen – särskilt kommissionen – som isolerade från parlamentet, det enda demokratiskt valda organet som företräder väljarkåren.

Adamos Adamou nämnde mycket riktigt bilaga I och jag är tacksam att han gått igenom alla tekniska detaljer i något som vi helt accepterar och instämmer i. Betänkandet är en triumf för parlamentet och jag är glad att vi har kommit fram till ett kompromisspaket. Jag beklagar bara att kommissionsledamoten är oförmögen att lyssna till vad vi säger och är alltför upptagen med att skicka textmeddelanden till folk.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis, på ALDE-gruppens vägnar. – (EN) Herr talman! Jag vill också tacka föredraganden för hans utmärkta arbete. Han har omsorgsfullt samrått och tagit vederbörlig hänsyn till de synpunkter som framförts av alla huvudintressenter. Dessutom lovordar jag de fruktbara insatser och den effektiva metodik som utnyttjats för att få till stånd verkligt samarbete mellan skuggföredragandena för alla de viktigaste politiska grupperna. Detta har lett till ett kompromisspaket med ändringsförslag, som tycks har vunnit bred acceptans bland de flesta parlamentsgrupperna och hos rådet och kommissionen.

Vad gäller direktivets huvudinnehåll, med kompromissändringarna, kommer detta att i hög grad uppnå de avsedda målen, dvs. att så snart som praktiskt är möjligt minska utsläppen av cancerogena däckrester till miljön till en acceptabel nivå genom att begränsa marknadsföringen och användningen av polycykliska aromatiska kolväten i mjukningsmedel och däck. Detta skall ske genom harmonisering av reglerna om saluföring och användning av mjukningsmedel och däck som innehåller dessa giftiga ämnen, och på så sätt bevara och förbättra den inre marknadens förhållanden och funktion samtidigt som vi försäkrar oss om att en hög nivå på hälso- och miljöskydd uppnås.

Till sist bör nämnas att det beklagligt nog har förekommit ett antal direkta och indirekta försök från vissa däckfabrikanter på andra sidan Atlanten att framkalla en urspårning av direktivets bestämmelser om ikraftträdande. Det hedrar föredraganden och skuggföredragandena att förnuftet och viljan att bevara EU:s höga normer om säkerhet och effektivitet lyckligtvis segrade och att dessa försök lyckligtvis misslyckades.

Detta är ett bra exempel som klart visar att enighet och sunt förnuft alltid kommer att skydda oss mot den förmyndarmentalitet som ibland förespråkas av ett litet antal amerikanska industrialister och politiker.

Följaktligen uppmanar jag er starkt att rösta för det kompromissändringsförslag som lagts fram för er till Adamos Adamous betänkande.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland, på IND/DEM-gruppens vägnar. – (NL) Herr talman! Jag vill gratulera föredraganden till den kompromiss som har uppnåtts. Att de flesta grupperna och också kommissionen, rådet och industrin praktiskt taget är överens är ett resultat av det goda arbete som Adamos Adamou har gjort.

Igår blev jag, liksom tydligen andra, kontaktad av en tillverkare av flygplansdäck som talade om för mig att de grundliga tester som flygplansdäck måste genomgå och de höga säkerhetskraven på dem kommer att göra det omöjligt för honom att klara tidsfristen till 2010. Jag antar att föredraganden och kommissionsledamoten också har kontaktats och skulle vilja veta om dessa invändningar har någon reell grund.

Jag skulle också vilja höra vad kommissionsledamoten anser om detta och om tillverkare av flygplansdäck nu kan uppfylla kraven i kompromisspaketet. Mot bakgrund av vad mina kontakter under det senaste halvåret har givit vid handen trodde jag att det skulle vara möjligt, men jag vill väldigt gärna höra vad ni säger.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE).(FI) Herr talman! Jag vill tacka föredraganden för hans arbete till stöd för kommissionens politiska åtgärder och den utmärkta kompromiss som han har föreslagit. Eftersom kommissionens linje på det stora hela är acceptabel bör parlamentet stödja den utan att vattna ur frågan i någon större utsträckning.

Det lagstiftningsinitiativ som vi diskuterar är en naturlig förlängning av det direktiv som sammanställdes under parlamentets förra mandatperiod, i vilket vi fastställde gräns- och målvärden för luftföroreningar och polycykliska aromatiska kolväten för 1996. När vi nu fastställer en lämplig tidsplan och gränsvärden för utsläpp av polycykliska aromatiska kolväten till miljön i övrigt är det en krävande uppgift som vi har framför oss. Polycykliska aromatiska kolväten finns överallt och förekommer som flerkomponentsblandningar. Åtskilliga cancerogena föreningar med polycykliska aromatiska kolväten har identifierats i internationella toxikologiska bedömningar. Polycykliska aromatiska kolväten löser sig inte i vatten utan ackumuleras i livsmedelskedjan och återgår till kolcykeln när de släpps ut i miljön. Därmed ger de bestående skador på miljön. Således bör vi komma överens om gemensamma testförfaranden för att snabbt få utsläppen under kontroll.

Utvecklings- och testarbete har nu sedan länge utförts på däck och de första däcken som innehåller en säkrare olja finns faktiskt redan på marknaden. Trafiken, där vi nu vill reglera de däck som används och gränsvärdena för deras mjukningsmedel, är i sig ett miljöproblem. Trafiken är en av de vanligaste och värsta utsläppskällorna för polycykliska aromatiska kolväten till den luft som vi andas. Det är särskilt via däcksrester som stora mängder föreningar i form av små partiklar släpps ut i miljön.

Ett speciellt problem med däck och mjukningsmedel är bensapyren, som tyvärr väldigt ofta används i de här produkterna. Detta polycykliska aromatiska kolväte är det mest kända och värsta cancerogena ämnet. Nu måste vi fastställa hållbara gränsvärden som minimerar utsläppen av bensapyren i miljön, samtidigt som vi tillstår att mjukningsmedel är nödvändiga i däckindustrin.

 
  
MPphoto
 
 

  Holger Krahmer (ALDE).(DE) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Polycykliska aromatiska kolväten är farliga ämnen som används i produktionen av däck till olika slags fordon. Eftersom de är giftiga debatterar vi begränsningar för dem i dag.

Vi har en kompromiss framför oss som förmodligen kommer att antas med stor majoritet i morgon. Även om det gläder mig när vi undviker ideologiska debatter om tekniska frågor och antar avskalade riktlinjer på kort tid finns det några mindre, men viktiga, aspekter som vi har förbisett. Ett förslag till ändring, som jag var en av initiativtagarna till och som ursprungligen antogs i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, syftade till att få till stånd en förlängning till 2012 för vissa tekniska tillämpningar som det finns ett trängande behov av. Dessa undantag gällde pansarfordon, brandbilar, räddningsfordon och andra specialfordon. Antalet tillämpningar är ytterst litet och miljöskadorna försumbara.

Det ursprungliga undantaget för flygplansdäck, där det från början inte fanns någon tidsgräns, begravdes också i kompromisspaketet. På den här punkten håller parlamentet på att fatta ett oansvarigt beslut. Luftfartssektorn verkar inom fysiska gränser och det är därför som vi inte får göra avkall på säkerheten, utan till och med sätta den framför miljöaspekterna. Industrin kan inte garantera att det kommer att finnas alternativ tillgängliga 2010 som uppfyller de specifika och mycket stränga säkerhetsnormerna för flygplansdäck.

Jag kan inte förstå att rådet helt kunde bortse från denna aspekt, särskilt med tanke på att Europeiska byrån för luftfartssäkerhet inte rådfrågades och det inte har gjorts någon uppföljande bedömning av den. Jag är inte för mer byråkrati, men i en så säkerhetskänslig sektor som luftfarten borde man ha tagit större hänsyn till riskerna, särskilt eftersom det är det som vi gör i fråga om andra bestämmelser på miljöområdet, där vi ofta skjuter över målet.

Jag fick ett brev från European Cockpit Association, som företräder 34 000 piloter i Europa och som är mycket oroad över detta. Jag vill framhålla det, för piloterna kan verkligen inte misstänkas för att ägna sig åt lobbying för industrin. Jag skulle vilja höra om kommissionsledamot Günther Verheugen är medveten om det här problemet. Som jag ser det är den här kompromissen oacceptabel om den här aspekten inte beaktas.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM).(EN) Herr talman! För 20 år sedan varnade en framstående patolog för att hon aldrig undersökt en cancertumör som inte hade kemikalier från bensengruppen i de aktivt reproducerande cancercellerna. Cancer har blivit den nya digerdöden. Under medeltiden förintades halva Europas befolkning. De kände inte till böldpestens orsaker och kunde inte hejda dess dödliga framfart.

Det är ingen ursäkt för oss. Vi vet varifrån bensener och andra polycykliska aromatiska kolväten kommer. Vi tillverkar däck av dem, men vi framställer dem också när vi bränner avfall. Den irländska regeringen insisterar på att ett nätverk av avfallsförbrännare, varav en del för giftigt avfall, skapas i mitt hemland och därigenom inleder en explosion av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i vårt vatten, vår luft, vår mark, våra växter och i de irländska medborgarnas celler, där bensener och dioxiner kan anställa förödelse. Låt oss snarast koncentrera oss på de betydande riskerna av PAH från källor som förbränningsugnar, särskilt om dessa kommer att bränna däck som innehåller PAH.

 
  
MPphoto
 
 

  Günther Verheugen, vice kommissionsordförande. – (DE) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill framföra mina synpunkter på de frågor som Johannes Blokland och Holger Krahmer tog upp. Båda handlar om samma sak, nämligen om det finns några garantier för att de krav som är tillämpliga på flygplansdäck kommer att uppfyllas senast 2010.

Svaret på Johannes Bloklands fråga är nej. Inga däcktillverkare har kontaktat mig och jag skulle inte heller ha rått dem att göra det, för de skulle ha fått samma svar som jag ger er nu. Kommissionen har granskat den här frågan ingående. Vi har fått ett formellt besked från europeiska däcktillverkare om att de tekniska kraven i det här direktivet kommer att uppfyllas senast 2010 också för flygplansdäck. Detta är därför också mitt svar till Holger Krahmer, vars omsorg om flygplanens säkerhet jag delar fullt och helt. Jag anser också att däcktillverkare har mycket större kunskaper om däckens sammansättning än piloter.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Debatten är avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag kl. 12.00.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy