Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 5. juli 2005 - Strasbourg EUT-udgave

23. Stemmeforklaringer
  

Betænkning af Daul (A6-0192/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder (ALDE), skriftlig. - (NL) Medlemmerne af Folkepartiet for Frihed og Demokrati i ALDE-Gruppen har valgt hverken at stemme for eller imod direktivet om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder. Vi mener, at direktivet ikke står i passende forhold til problemets alvor og endvidere ikke er i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet. Gennemføres dette direktiv, vil det medføre høje omkostninger som følge af den omfattende prøvetagning, der skal finde sted i henhold til direktivets bestemmelser. Endvidere vil direktivet medføre høje administrative omkostninger i forbindelse med de dataregistre, der skal etableres. Hertil kommer, at omkostningerne efter al sandsynlighed i medlemsstaterne vil blive fordelt på forskellig vis mellem myndigheder og den berørte sektor, hvilket vil medføre konkurrenceforvridning.

 
  
  

Betænkning af Florenz (A6-0187/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Jeg stemte for betænkningen, fordi den foreliggende aftale efter min opfattelse vil yde et vigtigt bidrag til beskyttelsen af migrerende vandfugle. Den vil således søge at løse såvel de miljøproblemer, der navnlig gør sig gældende for disse fugle, som de mere overordnede spørgsmål vedrørende bevarelse af miljøet. Sidstnævnte er et spørgsmål, som bør ligge os meget på sinde på grund af de fordele, som de enkelte medlemsstater kan få fra deres miljø, og politisk i form af den miljøbeskyttelsesarv, som vi giver videre til kommende generationer.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for denne betænkning. Forslaget til Rådets afgørelse vedrører Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af aftalen om beskyttelse af afrikansk-eurasiske migrerende vandfugle, som Fællesskabet indgik den 1. september 1997, og som har været gældende siden den 1. november 1999. Den er indgået i henhold til konventionen om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr. Den beskytter 235 fuglearter, der er henvist til sumpområderne især i Afrika og Eurasien. Den kræver koordinerende foranstaltninger til opnåelse og bevarelse af en gunstig bevaringsstatus for migrerende vandfugle, der benytter flyveruter i Afrika og Eurasien.

 
  
  

Betænkning af Trakatellis (A6-0196/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland (IND/DEM), skriftlig. - (NL) Europa-Parlamentet og Rådet har i de seneste syv år ført intense og følelsesladede drøftelser om blødgørere i plasticlegetøj. Jeg beklager, at debatten har været domineret af følelser og ikke af fornuft. Under første- og andenbehandlingen generede det mig særdeles meget.

Den fælles holdning er ikke fuldt ud baseret på videnskabelige kendsgerninger. Skærpelsen af den fælles holdning, som Europa-Parlamentet i dag har vedtaget, og som Rådet allerede har godkendt, afviger endnu mere fra det, der kan betragtes som videnskabeligt acceptabelt.

Jeg kan derfor ikke tilslutte mig denne skærpelse. Men jeg er også så realistisk, at jeg er klar over, at det ikke længere nytter at stemme imod. Jeg har derfor valgt hverken at stemme for eller imod under afstemningen om kompromisændringsforslagene.

Jeg henviser i øvrigt, hvad angår en mere detaljeret forklaring, til mit indlæg under forhandlingen den 5. juli 2000. De argumenter, jeg dengang fremførte, er stadigvæk gældende.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Der er indgået et kompromis mellem Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe, Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance, De Europæiske Socialdemokraters Gruppe og Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater med henblik på vedtagelse af hr. Trakatellis' betænkning om anvendelse af visse farlige stoffer, navnlig kemikalier, der tilsættes pvc for at blødgøre plasticen. Som en følge heraf vil vi kunne afslutte processen ved andenbehandlingen.

Vi glæder os over vedtagelsen af denne betænkning, fordi den vil føre til et permanent forbud mod anvendelsen af seks kemikalier i genstande til børn på baggrund af videnskabelige undersøgelser, der viser, at de i visse tilfælde kan være kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske.

Vi hilser denne beslutning velkommen, og den er et positivt bidrag til beskyttelsen af børn i særdeleshed og folkesundheden i almindelighed.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE), skriftlig. - (FR) Europa-Parlamentet har ved at stemme for gradvis fjernelse af phthalater i legetøj endelig gjort modstand mod den intensive lobbyvirksomhed, der udøves af producenterne af legetøj og artikler til børn, og har dermed ladet forsigtighedsprincippet og menneskers sundhed få forrang. Legetøj af blød pvc er særlig farligt, fordi børn nu engang har det med at putte omgivende genstande i munden. Det var således påtrængende nødvendigt at forbyde phthalater af hensyn til folkesundheden. Afstemningen i dag er i så henseende en succes.

Beslutningen bør imidlertid ikke stå alene. De giftige stoffer i blød pvc findes ikke kun i legetøj, men også i de genstande, vi omgiver os med i det daglige. Europa-Parlamentet og Rådet har helt korrekt opfordret til, at der gennemføres en evaluering vedrørende de øvrige produkter, som fremstilles af blød pvc. Såfremt de erhvervsdrivende ønsker at være så ansvarlige, som de hævder, er det bydende nødvendigt, at de ophører med at anvende blød pvc, ikke kun i legetøj, men også i andre produkter (eksempelvis medicinsk udstyr, gulvbelægning og emballage til levnedsmidler). For der findes erstatningsprodukter, og det har der gjort i adskillige år. Intet forhindrer os således i at gå over til sunde og naturlige produkter.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for denne betænkning for at støtte lovgivning, der har til formål at øge beskyttelse af børns sundhed og opbygge forbrugertillid ved hjælp af strenge regler for fremstilling og markedsføring af legetøj og småbørnsartikler, som indeholder visse phthalater, for så vidt muligt at mindske børns udsættelse for stoffer, der påviseligt udgør eller kan udgøre en sundhedsrisiko.

Jeg bifalder udvalgets kompromis om at forbyde seks phthalater i legetøj til børn uanset alder.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), skriftlig. - (EN) Denne betænkning har været længe undervejs. Jeg går helt ind for begrænsningen af markedsføring af phthalater i legetøj. Børns sundhed kommer først.

 
  
  

Betænkning af Chichester (A6-0099/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Jerzy Bielan (UEN), skriftlig. - (PL) Følgende er tre nøgleaspekter af energiforsyningssikkerheden, som der ikke blev taget tilstrækkeligt hensyn til i forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv. For det første skal der i højere grad gøres brug af vedvarende energikilder. For det andet skal man sikre en afbalanceret anvendelse af forskellige former for primærbrændsel. For det tredje skal leverancerne fra forskellige produktionscentre som olie- og gasfelter diversificeres for de enkelte typer af primært brændsel.

Det vil efter min mening have ødelæggende virkninger, hvis EU's politik på dette område videreføres, idet denne politik medfører, at Polen bliver afhængig af en eneste forsyningskilde, nemlig russisk olie og gas, i sikkerhedens navn. Den anden gren af Yamal-rørledningen, hvor man nu er langt fremme i planlægningsfasen, skal helt klart etableres. Alle andre projekter som rørledningen under Østersøen eller Amber-rørledningen må øjeblikkelig suspenderes, eftersom de udgør en direkte trussel mod det nyligt genoplivede demokrati i Ukraine. Energisikkerhed i Det Forenede Kongerige, Tyskland og Italien må ikke opnås på bekostning af Polens afhængighed af russisk olie og gas og må ikke udgøre nogen trussel mod Ukraines økonomiske stabilitet.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Direktivforslagets og følgelig betænkningens titel dækker over det egentlige formål, som er at skabe et funktionsdygtigt fælles marked for elektricitet i EU. Selv om målet ifølge betænkningen er at skabe en ramme, inden for hvilken medlemsstaterne opstiller generelle, gennemskuelige og ikke-diskriminerede politikker til sikring af elektricitetsforsyningen, ligger dette mål i virkeligheden længere nede på betænkningens prioriteringsliste end behovet for at skabe forudsætningerne for et konkurrencebaseret fælles marked for elektricitet.

I Kommissionens forslag anføres prisstigninger som det vigtigste middel til at reducere efterspørgslen efter elektricitet, og følgelig bliver argumentet om, at et fælles marked vil give lavere priser, uanvendeligt. Hvis De stadig skulle være i tvivl, kan De blot se på situationen i Det Forenede Kongerige. I forslaget henstiller Kommissionen desuden, at medlemsstaterne og de tilsynsførende myndigheder intervenerer for at støtte nyinvesteringer og udbyttet heraf, men begrænser deres muligheder for at træffe foranstaltninger på andre områder.

Hvad angår betænkningen, må den på visse områder betragtes som et tilbageskridt i forhold til Kommissionens forslag. F.eks. specificeres det ikke, hvilke foranstaltninger de tilsynsførende myndigheder skal træffe, hvis transportnetværket ikke overholder de fastsatte bestemmelser i forbindelse med projekternes gennemførelse. Vi har derfor stemt, som vi gjorde.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Elzbieta Fotyga (UEN), skriftlig. - (EN) "Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger til fremme af elforsyningssikkerhed og infrastrukturinvesteringer regulerer mange aspekter af det fælles europæiske energimarked. Jeg peger på tre vigtige områder inden for energisikkerhed, som ikke understreges tilstrækkeligt:

- mere udbredt brug af vedvarende energikilder

- afbalanceret brug af forskelle typer primærbrændsler

- spredning af forsyning på forskellige produktionscentre (olie- og gasfelter) inden for en type primærbrændsel.

Det er efter min mening helt uacceptabelt at fastholde den europæiske politik i denne henseende, så Polen i sikkerhedens navn kommer til at være helt afhængig af én forsyningskilde, nemlig russisk gas og olie. Projektet med den anden linjeføring for Yamal-gasledningen, som er langt fremme på tegnebrættet, bør straks fortsættes. Alle de andre projekter (rørledningen på bunden af Østersøen eller Amber-rørledningen) bør opgives, da de griber direkte ind i Ukraines gryende demokrati. Storbritanniens, Tysklands og Italiens energisikkerhed bør ikke sikres på bekostning af polsk afhængighed og trusler mod Ukraines økonomiske stabilitet."

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for denne betænkning, der alt i alt stiller fornuftige og nyttige ændringsforslag til Kommissionens forslag.

Forslagets vigtigste bestemmelser har til formål at indføre foranstaltninger for at sikre et velfungerende indre elmarked i EU ved at beskytte elforsyningssikkerheden og sikre tilstrækkelig sammenkobling mellem medlemsstaterne. Forslaget har også til formål at etablere en ramme, inden for hvilken medlemsstaterne skal definere generelle, transportmæssige og ikke-diskriminerende politikker om elforsyningssikkerhed, som er forenelige med de krav, som et konkurrencedygtigt indre elmarked stiller.

Disse formål fortjener støtte.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Jeg stemte for hr. Chichesters betænkning, fordi jeg finder det afgørende at sikre, at EU's indre marked for elektricitet fungerer tilfredsstillede, og at forsyningssikkerheden opretholdes.

Etableringen af en ramme for en gennemskuelig og ikke-diskriminerende politik, der er forenelig med betingelserne for et fælles marked for elektricitet, er afgørende i forhold til forsyningssikkerheden.

Vi bør derfor støtte de foranstaltninger, der træffes med henblik på at forbedre energipolitikkerne, eftersom de er af afgørende betydning for vores livskvalitet i dag såvel som for de kommende generationer.

 
  
  

Betænkning af Wallis (A6-0210/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). - (IT) Fru formand, kære kolleger, vi er nødt til at forsvare parlamentsmedlemmernes debatfrihed - uanset hvilket parti eller hvilken bevægelse de tilhører - mod forsøgene på at hindre dem i at give deres mening til kende på det politiske område. Derfor stemte jeg for immuniteten.

I dette specifikke tilfælde blev hr. Bossi retsforfulgt for at have udtalt, at hr. Comencini gjorde sig skyldig i forræderi og politisk upålidelighed, for det første over for Den Italienske Sociale Bevægelse (MSI) og for det andet over for Den Norditalienske Liga. Det er en historisk kendsgerning.

Hvis jeg i dag siger, at Republikken Italiens ministre Gianfranco Fini, Altiero Matteoli, Gianni Alemanno og Mario Landolfi har forrådt det politiske projekt og MSI's status, og at de har ødelagt alternativet til det liberale og kommunistiske styre ved at ændre statutterne og partiets formål og ved at gøre det til et andet parti, kan jeg så blive genstand for undersøgelser og blive retsforfulgt for denne handling, eller gør jeg brug af min ret til politisk debatfrihed?

Hvis jeg begår en forbrydelse ved at tale om deres forræderi, bliver jeg fordømt ...

(Formanden afbrød taleren)

 
  
  

Betænkning af Lauk (A6-0203/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Det glæder mig, at denne betænkning blev forkastet, og at vi bidrog til det. Betænkningen vender det blinde øje til de eksisterende problemer i EU i form af recession, træg intern efterspørgsel og langsom økonomisk vækst ledsaget af høj arbejdsløshed, fattigdom og ulige indkomstfordeling, som er blevet forværret med Den Økonomiske og Monetære Union og euroens indførelse.

Løsningen kan ikke bestå i yderligere fremskyndelser af de såkaldte strukturreformer, der går ud på at gøre arbejdsmarkedet mere fleksibelt, gennemføre liberaliseringer og privatisere socialsikringen, alt sammen i den evindelige jagt på prisstabilitet eller rettere løntilbageholdenhed. Dette mål er allerede nået, idet reallønnen er faldet, og produktivitetsgevinsterne bliver videreført til arbejdsgiverne.

Vi glæder os over afvisningen af betænkningens snævre fortolkning af stabilitets- og vækstpagten, der ignorer den reform, der er gennemført af pagten, og følgelig blotlægger et tydeligt klassebestemt snæversyn. Betænkningen går så langt som til at kritisere den nuværende arbejdstid i EU, sammenligne den med arbejdstiden i andre dele af verden og direkte henstille, at den forlænges.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg er desværre nødt til at stemme imod denne betænkning, fordi ordføreren har valgt at fokusere på overtrædelse og reform af stabilitets- og vækstpagten.

Det går imod en aftale om, at denne betænkning ikke skulle overlappe andre betænkninger, men udelukkende fokusere på ECB's kompetence og resultater.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Eftersom Den Europæiske Centralbanks vigtigste målsætning er at sikre prisstabilitet, må man retfærdigvis sige, at den har nået sit mål, selv om betingelserne i den europæiske og internationale økonomi mildest talt ikke har været gunstige. I denne forbindelse støtter jeg den betænkning, vi har foran os. Vi må også erkende, at ECB forberedte udvidelsen i maj sidste år yderst effektivt. Selv om jeg skal påpege, at det ikke betyder, at jeg støtter ECB's politik uforbeholdent, mener jeg f.eks., at ECB har reageret betimeligt på den økonomiske udvikling og været i stand til at tilpasse sig på bl.a. renteområdet.

 
  
  

Betænkning af Maaten (A6-0197/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). - (DE) Fru formand, oprindelig var det meningen, at euroen skulle gøre det lettere for borgerne at identificere sig med EU, og at det skulle være startskuddet til en ny økonomisk opblomstringstid. I stedet herfor er den stadig ikke fuldt ud accepteret, og den medførte det stik modsatte, nemlig en stigende frustration over EU. Den negative udvikling startede med, at man dæmpede borgernes kritik og afvisning af euroen med løfter om en stærk valuta og indførelsen af et tvivlsomt instrument, den såkaldte stabilitets- og vækstpagt. Denne var både tvivlsom økonomisk og juridisk. Ud over Luxembourg og Schweiz var der ikke noget land, som havde kunnet opfylde konvergenskriterierne på daværende tidspunkt.

For alligevel at kunne deltage i den fælles valuta var der lande, som i stor stil solgte ud af deres guldreserver og af statsejendom, og man gennemførte skinprivatiseringer, afgav kapitalinteresser og sminkede budgetter. Resultatet var massive fordyrelsesreaktioner i de fleste eurolande. For ikke at udvide denne negative spiral til også at omfatte de nye medlemsstater, bør det være op til befolkningen i det enkelte land frit at afgøre i form af afstemninger, og det skal ske efter en åben, ærlig og objektiv oplysningskampagne.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström og Åsa Westlund (PSE), skriftlig. - (SV) Vi er positive over for Europa-Parlamentets beslutning om en informations- og kommunikationsstrategi om euroen og Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU).

Samtidig stemte vi imod Europa-Parlamentets opfordring til at vende den svenske holdning til fordel for en svensk tiltrædelse af ØMU'en og en overgang til euroen. Vi mener, at resultatet af den svenske folkeafstemning skal respekteres. Spørgsmålet om svensk medlemskab af ØMU'en og indførelse af euroen er ikke aktuelt inden for en overskuelig fremtid.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), skriftlig. - (SV) Jeg har i dag valgt at stemme imod initiativbetænkningen om en informations- og kommunikationsstrategi om euroen og Den Økonomiske og Monetære Union af især to grunde.

For det første mener jeg, at det er op til hvert medlemsland at afgøre, hvordan man vil føre debatten om euroen. Det skal ikke varetages af Kommissionen.

For det andet er erfaringen fra centrale europæiske kampagner generelt dårlig og er et sløseri med ressourcer, som ikke bør fremmes.

Diskussioner om pengepolitik og valuta bør i stedet ske gennem en dialog mellem borgere og beslutningstagere.

Derfor har jeg i dag stemt imod denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Evans (PPE-DE), skriftlig. - (EN) Den britiske konservative delegation afstår normalt fra at stemme om emner, der vedrører euroen. Vi har intet ønske om at være en del af den fælles valuta, men vi har heller ikke noget ønske om at se projektet gå til grunde, for vores håb er en stærk europæisk økonomi med en stabil valuta, som giver et godt handelsmiljø for britisk industri. Derfor er vi normalt tilfredse med at overlade ØMU'ens drift til dem, der er mest berørt af den.

Ikke desto mindre kan vi ikke acceptere denne betænkning. Euroens problemer er ikke opstået på grund af manglende kommunikation, og euroens upopularitet visse steder skyldes ikke, at offentligheden er blevet utilstrækkeligt informeret. Euroen vil først genvinde sin popularitet hos offentligheden, når de nødvendige økonomiske reformer og strukturreformer i henhold til Lissabon-strategien er indført, og når stabilitets- og vækstpagten fungerer effektivt.

Som det bemærkes i betænkningen, har de europæiske institutioner allerede brugt mindst 280 millioner euro på dette, og derudover har de nationale regeringer også brugt penge på det. Institutionelle udgifter af den størrelsesorden kan ikke accepteres.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) EU's informations- og kommunikationsstrategi vedrørende euroen og Den Økonomiske og Monetære Union tjener et eneste formål, nemlig at sælge euroen eller med andre ord investere flere penge i den europæiske propagandamaskine gennem Prince-programmets "informationskampagner", der har til formål at overbevise borgerne om det, der betragtes som euroens fordele.

Vi afviste følgelig klart denne betænkning, fordi den er baseret på princippet om, at euroen har været en positiv og gavnlig ting. Det anføres endog, at euroen har været det mest succesrige europæiske projekt. Hvad mere er, understreges det, at euroens popularitet er afgørende for den fremtidige ratificering af den såkaldte europæiske forfatning.

Det tyder på, at de europæiske institutioner ikke er opmærksomme på befolkningens stigende modstand mod euroen. De tager udgangspunkt i den antagelse, at hvis folk er imod den, er det fordi, de er dårligt informerede eller sågar ude af kontakt med virkeligheden. Så arrogante og snæversynede er de personer, der hævder at repræsentere borgerne. De ser bort fra det faktum, at den økonomiske situation og beskæftigelsen bliver stadig dårligere, og overser makroøkonomiske spørgsmål, som om en fælles monetær politik kunne tilgodese 25 økonomiers forskellige behov. De opfører sig også som om, denne politiks mål var neutralt, selv om det primære mål i virkeligheden er at reducere reallønnen. Vi bør gøre os klart, hvilke omkostninger, der er forbundet med euroen, idet de hindrer en bæredygtig udvikling.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. - (FR) Hr. Maatens betænkning er mildest talt overraskende. Det drejer sig tilsyneladende om at evaluere euroens sejre og nederlag her godt seks år efter dens fødsel. I henhold til betænkningen er euroen og den ledsagende stabilitets- og vækstpagt en rendyrket succes. Den eneste fiasko skulle være kommunikationen. Europæerne har som sædvanlig intet forstået! Der foreslås som løsning en storstilet informationskampagne, eller snarere hjernevask på kontinentalt plan! En potemkinkulisse!

Har euroen givet anledning til betragtelige prisstigninger, hvad angår dagligvarer, og har forbrugerne dermed i alvorlig grad mistet købekraft? Det er snarere et spørgsmål om optisk bedrag! Har den strenge økonomiske politik, der er påkrævet som følge af indførelsen af euroen, årligt kostet et procentpoint i økonomisk vækst og tusindvis af job, og har den medført, at euroområdet er verdens mindst dynamiske område? Pjat! Euroen står for vækst og velstand! Alt, hvad der går dårligt, skyldes medlemsstaterne! Eurokraterne i Bruxelles er ufejlbarlige!

Det er lige netop denne holdning, hvor usandheder blandes med foragt for folket, som giver næring til afvisningen af teknokraternes Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), skriftlig. - (SV) Jeg kan ikke støtte Europa-Parlamentets beslutning om en informations- og kommunikationsstrategi om euroen og Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU).

Jeg mener, at det er op til hvert medlemsland at afgøre, om de vil have en informations- og kommunikationsstrategi eller kampagner for euroen og ØMU'en. Desuden mener jeg, at resultatet af den svenske folkeafstemning fra 2003, hvor svenskerne sagde nej til euroen, skal respekteres. Spørgsmålet om svensk medlemskab af ØMU'en og indførelse af euroen er ikke aktuelt inden for en overskuelig fremtid.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), skriftlig. - (NL) Ordføreren har tilsyneladende ikke øje for de betydelige ulemper, euroen har medført også i hans eget land. I Nederlandene fulgte store prisstigninger i kølvandet på indførelsen af euroen, hvilket hr. Maatens partifælle finansminister Zalm i årevis har benægtet. Finansministeren har også påviseligt givet parlamentet urigtige oplysninger om undervurderingen af gyldenen. Det burde derfor ikke undre hr. Maaten, at det nederlandske folk ikke er glad for euroen. Mit parti bad på daværende tidspunkt om en folkeafstemning om den fælles valuta. Hr. Maatens parti blokerede herfor. Nu tror hr. Maaten, man med en propagandakampagne kan råde bod på denne manglende respekt for folkets mening.

Hvad angår kampagnerne i de medlemsstater, som endnu ikke har indført euroen, så er det dog topmålet. Medlemsstaterne bestemmer vel selv, hvilken valuta de vil have. Vi ville næppe sætte pris på, at Rusland førte kampagne hos os for at få rubelen indført i Europa. Lad dog de svenske, britiske og danske borgere selv træffe afgørelse herom. Desværre fik det nederlandske folk ikke mulighed for at give sin mening til kende i denne sag.

 
  
MPphoto
 
 

  Cecilia Malmström (ALDE), skriftlig. - (SV) Jeg mener, at Sverige bør gå med i ØMU'en og er enig i ordførerens positive holdning til euroen. Jeg har dog valgt hverken at stemme for eller imod denne betænkning. En af betænkningens hovedkonklusioner er, at Kommissionen bør have en informationskampagne om euroens fortræffeligheder. Jeg mener ikke, at informationskampagner fra Kommissionens side er til hjælp eller brugbare, hvis vi ønsker at få flere borgere velvilligt indstillet over for euroen. Det er ikke det, vi skal anvende skatteydernes penge til.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Jeg vil lykønske hr. Maaten med hans vigtige betænkning om en kommunikationsstrategi for euroen og ØMU'en, især i betragtning af behovet for at forklare folk, hvilke fordele de har af euroen og ØMU'en i deres dagligdag. Den vellykkede oprettelse af euroområdet er ikke fuldstændig, idet vi stadig mangler at overbevise Europas borgere om, at de har truffet den rigtige beslutning. Det er vores eneste mulighed for at konsolidere Den Monetære Union i Europa og styrke euroens troværdighed og stabilitet.

Euroområdet vil utvivlsomt blive udvidet til også at omfatte de østeuropæiske lande. Det vil indebære udarbejdelsen af en informationsplan som led i en bredere informations- og kommunikationsstrategi om EU. Det er vigtigt, at vi holder et vågent øje med tilfælde af fejl eller forsømmelser og overdreven oprunding i forbindelse med overgangen og forbereder befolkningen på en beskeden inflationsstigning.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Euroen har klart været en økonomisk succes i de lande, der har indført den. Den har elimineret valutarisikoen inden for euroområdet, gjort det nemmere at rejse og øget handelen inden for euroområdet.

Det er dog nedslående at bemærke, at trods euroens objektive fordele og generelt problemfrie indførelse har en betydelig del af offentligheden (ca. en tredjedel) nu syv år senere stadig en negativ opfattelse af euroen.

Det kan forekomme overraskende, men Kommissionen, medlemsstaterne og andre politiske beslutningstagere skal tage højde for denne opfattelse og tage skridt til at rette op på den. Det kan denne betænkning i høj grad bidrage til.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), skriftlig. - (NL) Den eneste fordel ved euroen er, at borgerne ikke behøver at veksle valuta, når de rejser på ferie i andre eurolande. Herudover oplever de fleste i eurolandene kun ulemper. Forbrugerpriserne er steget, og værdien af opsparingen er faldet. De ærgrer sig over de vedvarende besparelser inden for de offentlige tjenester, som gennemføres for at begrænse de offentlige udgifter og dermed opfylde stabilitetspagtens krav.

Hr. Maaten viser i sin betænkning, at han er tilhænger af euroen, at han er "eurofil". Det er svært at tage det alvorligt, når han betegner euroen som "det mest vellykkede europæiske projekt nogensinde". Er han klar over, at euroen for nogle var begrundelsen for, at de stemte imod EU-forfatningen? Hvordan forklarer hr. Maaten, at de lande, som ikke har indført euroen, i økonomisk henseende klarer sig langt bedre? Han lægger især vægt på at støtte regeringerne i Sverige, Danmark og Det Forenede Kongerige i indsatsen for at overbevise offentligheden om euroens succes. Et sådant svaghedstegn kan sammenlignes med jakampagnen for EU-forfatningen i Nederlandene. Euroen skulle være et fantastisk produkt, men befolkningen har endnu ikke forstået det. Det er kortsigtet og formynderisk at angribe seriøs offentlig kritik med gennemskuelige kampagner.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. - (PT) De fordele - og ulemper, selvfølgelig - der er forbundet med euroen er indlysende for alle, og det kan ikke benægtes, at resultaterne langt overstiger vores forventninger. Selv om det er korrekt, at den økonomiske situation i Europa ikke er en ubetinget succeshistorie, er det også sandt, at situationen ikke kan tilskrives euroen. Borgerne har klart taget godt imod den nye valuta, og vi må ikke glemme, hvor hurtigt og let overgangen forløb.

Vi bør dog heller ikke glemme, at euroen i realiteten er et projekt under udarbejdelse og som sådant er et let mål for både reel folkelig skuffelse over den økonomiske situation i Europa og for en vis mængde politisk manipulation. Denne valuta er for værdifuld til at blive kasseret. Jeg mener derfor, at vi bør nå til enighed om en mere vidtrækkende og fuldstændig kommunikationsplan, især på institutionelt plan. Vi befinder os helt klart stadig i en omstillingsproces og bør fortsat yde en ihærdig indsats.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), skriftlig. - (EN) Labour-delegationen i Europa-Parlamentet stemte for denne betænkning med hensyn til at vurdere Den Europæiske Økonomiske og Monetære Unions stærke og svage sider, foreslå løsninger og hjælpe strategien for andre medlemsstaters indtræden i ØMU'en, hvis de ønsker det.

Labour-delegationen i Europa-Parlamentet mener, at oplysninger om euroen bør være tilgængelige for alle borgere i EU.

Det ophæver imidlertid ikke den britiske finansministers fem økonomiske test vedrørende en evt. fremtidig beslutning om Det Forenede Kongeriges indtræden i euroområdet.

 
  
MPphoto
 
 

  Anders Wijkman (PPE-DE), skriftlig. - (SV) I dag har jeg valgt hverken at stemme for eller imod hr. Maatens betænkning om en kommunikationsstrategi om euroen og ØMU'en. Jeg er enig i ordførerens positive indstilling over for euroen og mener, at Sverige bør gå med i ØMU'en. Hvad jeg derimod ikke støtter, er, at Kommissionen skal have en informationskampagne om euroens fortræffeligheder. Informationskampagner fra Kommissionens side er ikke den rette vej at gå for at få flere borgere velvilligt indstillet over for euroen. Det er ikke det, vi skal bruge skatteydernes penge til.

 
  
  

Betænkning af Myller (A6-0141/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Ifølge betænkningen er bæredygtig udvikling baseret på tre elementer, nemlig miljøbeskyttelse, økonomisk udvikling og social samhørighed. Endvidere kan der ikke skabes en bæredygtig udvikling uden udvikling af nye miljøteknologier.

Det er på disse præmisser, Kommissionen baserer det forslag, som Parlamentet har godkendt, selv om en række punkter bør belyses yderligere, herunder behovet for i højere grad at inddrage de små og mellemstore virksomheder.

Et andet vigtigt punkt er, at bæredygtig udvikling også kræver tilskyndelse til forskning og nyskabelser inden for nye teknologier med fokus på bevarelse og genskabelse af naturlige, kulturelle og historiske ressourcer.

Tilsvarende bør der udvikles metoder og miljøindikatorer til måling af de forskellige produkters, tjenesters og processers belastning af miljøet, og der bør iværksættes en kampagne baseret på information om miljøresultater, hvor forbrugerne tilskyndes til at efterspørge miljøvenlige teknologier. Genanvendelse af materialer bør også fremmes, idet spildprodukter fra én produktionsproces kan indgå i andre produktionsprocesser. F.eks. kan husholdningsaffald anvendes med henblik på energibesparelser, således at man opnår økonomiske såvel som miljømæssige gevinster.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg bifalder denne betænkning om Kommissionens meddelelse om fremme af teknologi til bæredygtig udvikling. En EU-handlingsplan for miljøteknologi.

Jeg betragter den som et nyttigt grundlag for drøftelse og udvikling af mere konkrete forslag om bedst mulig fremme af miljøteknologi, men jeg så gerne, at der blev lagt mere vægt på udviklingen i efterspørgslen efter sådanne teknologier. Jeg efterlyser en mere systembaseret tilgang til miljøpolitik under anvendelse af en livscyklustankegang, hvor der lægges stor vægt på innovation og udvikling af miljøvenlige teknologier.

Jeg er helt overbevist om, at miljøteknologi med de rette ressourcer og den rette tilskyndelse har et stort potentiale med hensyn til vækst og beskæftigelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Jeg stemte for Myller-betænkningen. Jeg mener, at en tilgang til de nye teknologier, der fremmer udarbejdelsen af udviklingsprogrammer med en miljømæssig dimension, er af afgørende betydning for, hvorvidt Lissabon-målsætningerne kan opfyldes.

Den foreslåede handlingsplan vil gøre det muligt at inddrage alle berørte parter i en integreret indsats til udvikling af miljøteknologiens potentiale og således bringe EU på forkant med udviklingen.

Jeg skal desuden påpege, at en af konklusionerne fra revisionen af Lissabon-strategien var, at miljøets tilstand og forbedring af beskæftigelsen bør betragtes som en mulighed for at nå målet om at skabe den mest konkurrencedygtige videnbaserede økonomi. Det er derfor ekstremt vigtigt, at vi fremmer den miljømæssige dimension af EU's strategi for konkurrencedygtighed.

 
  
  

Betænkning af Mavrommatis (A6-0185/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark og Anna Ibrisagic (PPE-DE), skriftlig. - (SV) Den moderate delegation har i dag stemt for en betænkning, hvor kampen mod farligt børnearbejde støttes. Det er meget vigtigt at bekæmpe børnearbejde med alle kræfter, da det er skadeligt for børns fysiske og mentale sundhed, og da det er i overensstemmelse med ILO's konventioner om børnearbejde.

Virksomhederne har en vigtig rolle at spille og et ansvar for at bekæmpe denne type børnearbejde. Udarbejdelsen af fællesskabsretlige beskyttelsesklausuler og mekanismer til at opdage og anklage EU-baserede importører, der importerer produkter, som børn har fremstillet, er et velmenende forslag. Vi moderate mener dog, at det fører til en betydelig retsusikkerhed, hvor der er risiko for, snarere end at barnets interesser beskyttes, at virksomhederne trækker sig væk i stedet for at handle med og foretage investeringer i regioner, hvor risikoen for børnearbejde forekommer.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Børnearbejde er en konsekvens af den sociale uretfærdighed, der er skabt af de kapitalistisk samfund, som vi lever i, og af den ulige fordeling af rigdom og udvikling, som dette system indebærer. Fattigdom fører til social udstødelse og virker som en retfærdiggørelse af, at familier bruger børnearbejde for at supplere deres indkomst og overleve.

Den fattigdom, familierne lider under som følge af den kapitalistiske udnyttelse, betyder, at nogle virksomheder og entreprenører har udelt interesse i at opretholde en situation, hvor de kan ansætte billig arbejdskraft uden nogen form for rettigheder.

Som det fremgår af den betænkning, vi netop har vedtaget, modtager 113 milliarder børn i den skolepligtige alder ikke undervisning. Det faktum, at børnene ikke går i skole, skaber en ond cirkel, hvor fattigdommen bliver mere udbredt, adgangen til kultur og uddannelse bliver endnu vanskeligere, og antallet af borgere, som kan læse og skrive, holdes nede.

Det sker også i EU's medlemsstater. I Portugal skønnes det, at over 4 % af alle børn arbejder inden for forskellige sektorer.

Hvis vi vil bekæmpe børnearbejde mere effektivt, bør vi derfor først og fremmest udrydde fattigdommen ved at nedbryde ulighederne i indkomstfordelingen, fremme job med rettigheder, øge adgangen til undervisning og kultur og bekæmpe kapitalistisk udnyttelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Cecilia Malmström (ALDE), skriftlig. - (SV) Europa-Parlamentet har i dag stemt for et forslag om foranstaltninger mod børnearbejde. Børnearbejde er noget, der efter de flestes mening hører fortiden til, det gør jeg også. Desværre er ikke alle lande i verden fulgt med udviklingen. Det er grunden til, at jeg i dag har stemt for en række supplerende forslag, hvor børnearbejde inddeles i flere kategorier, hvor børn, som arbejder, f.eks. kan være det eneste alternativ til prostitution.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), skriftlig. - (PT) I dag arbejder 246 millioner børn verden over på steder, der er farlige for deres fysiske eller psykiske sundhed. Børnearbejde er ikke kun et fænomen, der kan forbindes med underudviklede lande eller udviklingslande. I Østeuropa og i Middelhavsområdet bliver millioner af børn udnyttet på forskellige arbejdspladser. Børnearbejde er en kompleks problemstilling. Den er hovedsagelig et resultat af fattigdom, ulige muligheder og manglende skoleundervisning.

Jeg stemte for den foreliggende betænkning, som indeholder forslag om en række foranstaltninger til bekæmpelse af udnyttelse af børn og børnearbejde, herunder oprettelse af en særlig budgetpost for beskyttelse af børns rettigheder inden for rammerne af det europæiske initiativ til fordel for demokrati og menneskerettigheder, krav til Kommissionen om at sikre, at EU's handelspolitik er i overensstemmelse med tilsagnet om at beskytte og fremme børns rettigheder, og undersøgelse af muligheden for at indføre en mærkning af varer importeret til EU, hvoraf det fremgår, at de er produceret uden brug af børnearbejde.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg bifalder denne betænkning, der opfordrer til intensivering af kampen mod børnearbejde ved at fremme den samfundsøkonomiske udvikling og mindske fattigdom i en bredere sammenhæng.

Handelsboykotter og andre sanktioner er godt for samvittigheden, men virker ikke tilfredsstillende, når det gælder om at komme denne ubehagelige aktivitet til livs. Der er beviser for, at børn, der smides ud af fabrikker under kummerlige forhold, udsættes for endnu værre udnyttelse som prostitution eller husslaveri.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. - (PT) 352 millioner børn verden over arbejder, heraf er de 176 millioner ofre for det, som Den Internationale Arbejdsorganisation definerer som den værste form for børnearbejde. Vi kan ikke vende det blinde øje til denne situation. Vi ved alle, at der er tale om et komplekst fænomen, der tager sit udspring i sociale og økonomiske problemer, som er vanskelige at løse. Men selv om situationen er kompleks og kolossalt vanskelig, kan vi ikke vende ryggen til eller blokere foranstaltninger, der kan gøre det muligt at bryde den menneskelige armods onde cirkel.

Børnearbejde viderefører fattigdom og hindrer udvikling. Det trykker lønningerne, forårsager arbejdsløshed blandt de voksne og forhindrer børnene i at modtage undervisning. Det er derfor afgørende, at vi bekæmper uvidenheden og fremmer indførelsen af uddannelse til alle.

Uddannelse er uden tvivl et af de mest effektive midler, vi råder over, til at bryde fattigdomscirklen, og et af nøgleelementerne i en bæredygtig menneskelig udvikling. Det er årsagerne til, at jeg stemte for Mavrommatis-betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), skriftlig. - (EN) Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe udnyttelse af børn i udviklingslandene. Denne betænkning er direkte forbundet med Making Poverty History-kampagnen, eftersom børnearbejde ofte hænger sammen med fattigdom. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at sikre retfærdig handel, støtte gældslettelse og sikre bistand til de fattigste. Jeg håber, at parlamentsmedlemmerne vil underskrive vores skriftlige erklæring om millenniumudviklingsmålene, som er helt i tråd med denne centrale dagsorden. Jeg håber også, at G8-ledernes møde i Skotland i morgen vil bidrage til at sende fattigdommen over i historien.

 
  
MPphoto
 
 

  Anders Wijkman (PPE-DE), skriftlig. - (SV) I dag har Europa-Parlamentet vedtaget en betænkning, hvori der foreslås forskellige former for indsats mod børnearbejde. I betænkningen slås det bl.a. fast, at uddannelse for alle er af afgørende betydning for kampen mod børnearbejde og fattigdomsbekæmpelse. Det er min bestemte opfattelse, at alle børn skal beskyttes mod farligt arbejde. Det er dog vigtigt at huske, at generelle forbud ikke er et realistisk alternativ, så længe fattigdommen er udbredt og uddannelsesmulighederne begrænsede. Visse former for arbejde kan desuden bidrage positivt hertil, f.eks. ved at tilbyde uddannelse på arbejdspladsen.

I betænkningen behandles virksomhedernes ansvar også, og der stilles forslag om bl.a. klager over virksomheder, som importerer produkter, der fremstilles på en måde, som krænker ILO's centrale konventioner. Jeg mener, at det potentiale, der findes blandt erhvervslivets aktører, for at øge respekten for menneskerettigheder og internationale konventioner skal udnyttes til fulde. Jeg giver derfor i høj grad min støtte til initiativer som "Global Compact" og "Globalt Ansvar" (den svenske regering). Lovgivning og mulighed for klager på EU-niveau er dog at gå lige langt nok. Der er risiko for, at det snarere vil modvirke hensigten, nemlig at forbedre børns situation og bekæmpe fattigdom.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik