Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 5. heinäkuuta 2005 - Strasbourg EUVL-painos

23. Äänestysselitykset
  

Daulin mietintö (A6-0192/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder (ALDE), kirjallinen. (NL) Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmään kuuluvan vapauden ja demokratian kansanpuolueen ryhmän jäsenet ovat äänestäneet tyhjää peruna-ankeroisten torjuntaa koskevasta direktiivistä, sillä he katsovat, että direktiivi on suhteeton kysymyksen vakavuuteen nähden eikä se ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. Direktiivin täytäntöönpano johtaa korkeisiin kustannuksiin, jotka aiheutuvat direktiivin vaatimuksesta ottaa useita näytteitä. Direktiivi aiheuttaa myös suuria hallinnollisia kustannuksia perustettavien tietorekisterien takia. Haluamme lisätä, että näistä kustannuksista vastaavat hyvin todennäköisesti jäsenvaltioiden hallitukset ja asianomaiset toimialat eri tavoin, ja tämä johtaa kilpailun vääristymiseen.

 
  
  

Florenzin mietintö (A6-0187/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Äänestin mietinnön puolesta, sillä mielestäni tarkasteltavana olevalla sopimuksella edistetään merkittävästi muuttavien vesilintujen suojelemista. Siinä otetaan huomioon sekä ympäristöhuolenaiheet etenkin kyseessä olevien lintujen osalta että ympäristönsuojelua koskeva laajempi kysymys. Viimeksi mainitun kysymyksen pitäisi olla hyvin lähellä sydäntämme, kun otetaan huomioon, mitä etuja yksittäiset jäsenvaltiot voivat saada ympäristöstään. Politiikan näkökulmasta on otettava huomioon myös suojeluperinne, jonka välitämme tuleville sukupolville.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin mietinnön puolesta. Ehdotus neuvoston päätökseksi koskee yhteisön 1. syyskuuta 1997 allekirjoittaman, 1. marraskuuta 1999 voimaan tulleen Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista koskevan sopimuksen tekemistä Euroopan yhteisön puolesta. Se on yksi muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemiseksi tarkoitetuista sopimuksista. Sillä suojellaan 235:tä lintulajia, jotka ovat varsinkin Afrikassa ja Euraasiassa ekologisesti riippuvaisia kosteikoista. Sopimuksessa vaaditaan koordinoituja toimenpiteitä Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suotuisan suojelutilanteen saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi.

 
  
  

Trakatellisin mietintö (A6-0196/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland (IND/DEM), kirjallinen. (NL) Pehmentimien käytöstä muovileluissa on käyty viimeisten seitsemän vuoden ajan tiivistä ja tunnepitoista keskustelua sekä parlamentissa että neuvostossa. Olen pahoillani siitä, että keskustelua ovat hallinneet tunteet eikä järki. Tämä häiritsi minua erityisesti ensimmäisessä ja toisessa käsittelyssä käydyissä keskusteluissa.

Yhteinen kanta ei perustu kokonaan tieteellisiin tosiseikkoihin. Parlamentin tänään ja neuvoston jo aikaisemmin hyväksymän yhteisen kannan tiukentaminen myöhemmässä vaiheessa on vielä kauempana siitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä tieteellisistä syistä.

Tästä syystä en voi hyväksyä kannan tiukentamista entisestään. Olen kuitenkin riittävän realistinen ymmärtääkseni, että vaikka äänestäisinkin nyt sitä vastaan, sillä ei olisi mitään merkitystä, ja siksi olen äänestänyt tyhjää kompromissitarkistuksista toimitetussa äänestyksessä.

Yksityiskohtien osalta viittaan 5. heinäkuuta 2000 järjestetyssä keskustelussa käyttämääni puheenvuoroon. Tuolloin esittämäni väitteet ovat edelleen yhtä ajankohtaisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän, Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän, Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän ja Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän välillä on päästy kompromissisopimukseen Trakatellisin laatiman, tiettyjen vaarallisten aineiden, nimittäin pehmittimenä PVC-valmisteisissa leluissa käytettävien kemiallisten aineiden käyttöä koskevan mietinnön hyväksymisestä. Voimme siten saattaa menettelyn päätökseen toisessa käsittelyssä.

Olemme tyytyväisiä tämän mietinnön hyväksymiseen, koska siinä kielletään pysyvästi kuuden kemikaalin käyttö lapsille tarkoitetuissa esineissä. Tieteellisissä tutkimuksissa on todettu, että ne voivat joissakin tapauksissa aiheuttaa syöpää ja perimän muutoksia ja olla lisääntymiselle vaarallisia.

Tämä on myönteinen päätös ja myönteinen askel etenkin lasten mutta ylipäätään myös kansanterveyden suojelemiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE), kirjallinen (FR) Äänestämällä leluissa käytettävien ftalaattien asteittaisen poistamisen puolesta parlamentti on vihdoinkin vastustanut lelujen ja lastentarvikkeiden valmistajien voimakasta painostusta ja noudattanut näin varovaisuuden periaatetta ja suojellut ihmisten terveyttä. Pehmeästä PVC:stä valmistetut lelut ovat sitäkin vaarallisempia, koska lasten on tapana laittaa suuhunsa kaikki saatavilla olevat esineet. Ftalaattien kieltäminen on siten ensisijaisen tärkeää kansanterveyden kannalta. Tämänpäiväinen äänestys onkin tältä osin menestys.

Päätöksellä pitäisi kuitenkin näyttää tietä muille päätöksille, sillä pehmeiden PVC-tuotteiden sisältämiä myrkyllisiä aineita käytetään lelujen lisäksi muissakin arkipäivän esineissä. Parlamentti ja neuvosto ovat vaatineet oikeutetusti tutkimusta muista tuotteista, jotka on tehty pehmeästä PVC:stä. Jos yritykset haluavat todellakin toimia yhtä vastuullisesti kuin ne väittävät, niiden on lakattava käyttämästä pehmeää PVC:tä paitsi leluissa myös muissa tuotteissa (lääkintälaitteissa, lattiapäällysteissä ja elintarvikepakkauksissa). Vaihtoehtoja on ollut saatavana jo useiden vuosien ajan, eikä mikään estä meitä käyttämästä luonnollista alkuperää olevia terveellisiä tuotteita.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin mietinnön puolesta tukeakseni lainsäädäntöä, jolla pyritään parantamaan lasten terveyden suojelua ja lisäämään kuluttajien luottamusta ottamalla käyttöön vaativa sääntelykehys, jolla säännellään tiettyjä ftalaatteja sisältävien lelujen ja lastentarvikkeiden valmistusta ja markkinoille saattamista, jotta rajoitetaan mahdollisimman tehokkaasti lasten altistumista aineille, jotka todistettavasti aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa terveysriskejä.

Olen tyytyväinen valiokunnassa saavutettuun kompromissiin, jolla kielletään kuusi lasten leluissa käytettävää ftalaattia lasten iästä riippumatta.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. (EN) Tätä mietintöä on valmisteltu pitkään. Kannatan täysin lasten leluissa käytettävien ftalaattien markkinoille saattamista koskevaa rajoitusta. Lasten terveyden on oltava etusijalla.

 
  
  

Chichesterin mietintö (A6-0099/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Jerzy Bielan (UEN), kirjallinen. (PL) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotuksessa ei oteta asianmukaisesti huomioon seuraavia sähkön toimitusvarmuutta koskevia kolmea avainnäkökohtaa. Ensinnäkin meidän on hyödynnettävä paremmin uusiutuvia energialähteitä. Toiseksi erilaisia primaaripolttoaineita on käytettävä tasapainoisesti. Kolmanneksi eri tuotantokeskusten, kuten öljy- ja kaasukenttien, toimituksia on monipuolistettava kunkin primaaripolttoaineen osalta.

Mielestäni tätä alaa koskevan EU-politiikan jatkamisella olisi hyvin haitallinen vaikutus, sillä tämä politiikka johtaa turvallisuuden nimissä Puolan täydelliseen riippuvuuteen yhdestä toimituslähteestä, nimittäin Venäjän öljystä ja kaasusta. Jamalin putkiston toista haaraa, jonka suunnittelu on jo edennyt pitkälle, on ehdottomasti jatkettava. Kaikki muut hankkeet, kuten Baltian kaasuputkisto tai "Amber"-johto, on keskeytettävä välittömästi, sillä ne merkitsevät välitöntä uhkaa uudelleen elvytetylle Ukrainan demokratialle. Yhdistyneen kuningaskunnan, Saksan ja Italian sähkön toimitusvarmuutta ei saa toteuttaa Puolan kustannuksella tekemällä se riippuvaiseksi Venäjän öljy- ja kaasutoimituksista, eikä sen saa uhata Ukrainan taloudellista vakautta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Direktiiviehdotuksen ja siten tämän mietinnön otsikko paljastaa niiden todellisen sisällön: kyse on nimittäin sähkön yhtenäismarkkinoiden luomisesta ja toiminnasta EU:ssa. Vaikka mietinnössä todetaan, että sen tavoitteena on vahvistaa kehys, jonka puitteissa jäsenvaltioiden on määriteltävä yleinen, avoin ja syrjimätön sähkön toimitusvarmuuspolitiikka, tämä tavoite on itse asiassa alempana mietinnön prioriteettilistalla kuin yhdenmukaisuus kilpailulle avattujen sähkön yhtenäismarkkinoiden vaatimusten kanssa.

Komission ehdotuksessa hinnankorotuksia käytetään tärkeimpänä keinona sähkön kysynnän vähentämiseksi, ja niinpä väite, jonka mukaan yhtenäismarkkinat alentaisivat hintoja, on torjuttava. Jos teillä on tästä pienintäkään epäilystä, pohtikaapa Yhdistyneen kuningaskunnan tilannetta. Ehdotuksessa suositellaan myös, että jäsenvaltioiden ja sääntelyelinten olisi edistettävä alkuinvestointeja ja tällaisten investointien tuottoa, mutta siinä rajoitetaan niiden kykyä ryhtyä toimiin muilla aloilla.

Mielestäni mietintö on joissakin kysymyksissä komission ehdotusta huonompi. Siinä ei esimerkiksi vahvisteta, mihin erityisiin toimenpiteisiin sääntelyviranomaiset voivat ryhtyä, jos kuljetusverkosto ei täytä vaatimuksia hankkeita toteutettaessa. Äänestämme tämän mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Elzbieta Fotyga (UEN), kirjallinen. (EN) "Ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön toimitusvarmuuden ja infrastruktuuri-investointien turvaamiseksi toteutettavista toimenpiteistä säännellään monia yhteisiin eurooppalaisiin sähkömarkkinoihin liittyviä aloja. Mainitsen kolme tärkeää sähkön toimitusvarmuuden näkökohtaa, joita ei ole korostettu tarpeeksi:

· uusiutuvien energialähteiden parempi käyttö

· tasapaino erityyppisten primaaripolttoaineiden käytön välillä

· eri tuotantokeskusten (öljy- ja kaasukenttien) toimitusten monipuolistaminen yhdentyyppisen primaaripolttoaineen osalta.

Mielestäni on täysin mahdotonta hyväksyä tätä alaa koskevan unionin politiikan jatkamista, sillä se johtaa turvallisuuden nimissä Puolan täydelliseen riippuvuuteen yhdestä toimituslähteestä, nimittäin Venäjän kaasu- ja öljytoimituksista. Jamalin kaasuputkiston toista reittiä koskevaa hanketta, jota koskevat suunnitelmat ovat edenneet hyvin, olisi jatkettava välittömästi. Kaikki muut hankkeet (Itämeren maanalainen johto tai niin kutsuttu "Amber-johto") olisi hylättävä, sillä niillä olisi välitön vaikutus Ukrainan uudelleen kehittyvään demokratiaan. Ison-Britannian, Saksan ja Italian sähkön toimitusvarmuutta ei pitäisi taata Puolan riippuvuuden ja Ukrainan taloudellisen vakauden vaarantamisen kustannuksella."

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin mietinnön puolesta, sillä siinä ehdotetaan useita järkeviä ja myönteisiä tarkistuksia komission ehdotukseen.

Ehdotuksen tärkeimpien säännösten tavoitteena on ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla varmistetaan EU:n sähkön sisämarkkinoiden moitteeton toiminta turvaamalla sähkötoimitusten varmuus ja varmistamalla riittävä yhteenliittämisaste jäsenvaltioiden välillä. Sillä pyritään myös ottamaan käyttöön kehys, jonka puitteissa jäsenvaltioiden on määriteltävä yleinen, avoin ja syrjimätön toimitusvarmuuspolitiikka, joka soveltuu kilpailulle avattujen sähkön sisämarkkinoiden vaatimuksiin.

Kaikkia näitä tavoitteita on kannatettava.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Äänestin jäsen Chichesterin mietinnön puolesta, sillä mielestäni unionin sähkön sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistaminen ja sähkötoimitusten varmuuden turvaaminen on ensisijaisen tärkeä tavoite.

Toimitusvarmuuden kannalta on ehdottoman tärkeää vahvistaa kehys, jonka puitteissa määritetään avoin ja syrjimätön politiikka, joka soveltuu sähkön yhtenäismarkkinoiden vaatimuksiin.

Kannatamme siksi energiapolitiikkojen parantamiseksi toteutettuja toimenpiteitä, kun pidetään mielessä niiden valtava merkitys sekä nykyisten että tulevien sukupolvien elämän laadulle.

 
  
  

Wallisin mietintö (A6-0210/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, meidän on puolustettava jäsenten keskusteluvapautta yrityksiltä estää heitä puhumasta suoraan poliittisesta toiminnasta riippumatta siitä, mitä puoluetta tai liikettä he edustavat. Siksi olen äänestänyt koskemattomuuden puolesta.

Nyt tarkasteltavassa tapauksessa jäsen Bossia on syytetty siitä, että hän on väittänyt Comencinin syyllistyneen petokseen ja poliittiseen epäluotettavuuteen, ensinnäkin Movimento Sociale Italiano -puolueen (MSI) ja toiseksi Lega Nord -puolueen suhteen. Tämä on vahvistettu todeksi.

Jos julistaisin tänään, että Italian tasavallan ministerit Gianfranco Fini, Altiero Matteoli, Gianni Alemanno ja Mario Landolfi ovat pettäneet MSI:n poliittisen hankkeen ja ohjesäännöt ja tuhonneet siten vaihtoehdon liberaalille ja kommunistiselle järjestelmälle muuttamalla kyseisen puolueen ohjesääntöjä ja tavoitteita ja muuntamalla sen toiseksi puolueeksi, voidaanko minun toimiani tutkia ja voidaanko minua syyttää tällaisesta teosta vai käytänkö yksinkertaisesti oikeuttani poliittiseen keskusteluun?

Jos teen rikoksen julistamalla heidän pettureiksi, minut leimataan... (Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
  

Laukin mietintö (A6-0203/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Olen tyytyväinen siihen, että mietintö hylättiin ja että olimme mukana hylkäämässä sitä. Mietinnössä jätetään huomiotta EU:ssa vallitsevat ongelmat – nimittäin taantuma, jähmeä kotimainen kysyntä ja hidas talouskasvu, joihin liittyy korkea työttömyys, köyhyys ja epätasa-arvoiset tulot – joita pahentaa entisestään talous- ja rahaliiton perustaminen ja euron käyttöönotto.

Ratkaisuna ei voi olla niin kutsuttujen rakenneuudistusten vauhdittaminen entisestään, millä tarkoitetaan työmarkkinoiden joustavoittamista, liberalisointia ja sosiaaliturvan yksityistämistä. Tämä kaikki tehdään pyhän hintavakauden tai pikemminkin maltillisen palkkakehityksen nimissä. Tavoite on jo nyt todellisuutta, sillä reaalipalkkoja pienennetään ja tuottavuuden kasvu ohjataan työnantajien voitoiksi.

Olemme tyytyväisiä siihen, että mietinnössä esitetty kapea-alainen näkemys vakaus- ja kasvusopimuksesta torjuttiin, sillä siinä jätetään huomiotta sopimuksen uudistaminen, mikä kuvastaa sitä rajoittunutta suhtautumista, joka on ominaista koko tekstille. Mietinnössä mennään myös niin pitkälle, että siinä arvostellaan EU:n nykyistä työaikaa ja verrataan sitä muilla maailman alueilla sovellettavaan työaikaan ja vaaditaan suoraan sen pidentämistä.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Olen pahoillani, että minun on äänestettävä mietintöä vastaan, sillä mietinnön laatija on päättänyt keskittyä ensisijaisesti vakaus- ja kasvusopimuksen rikkomiseen ja sen uudistamiseen.

Tämä on vastoin sopimusta, jonka mukaan mietinnössä ei pitäisi jäljentää muiden mietintöjen töitä, vaan siinä pitäisi keskittyä yksinomaan EKP:n toimivaltuuksiin ja saavutuksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Kun pidetään mielessä, että Euroopan keskuspankin (EKP) ensisijainen tavoite on pitää yllä hintavakautta, on oikeudenmukaista todeta, että samalla kun Euroopan talouden ja maailmantalouden ehdot eivät suinkaan ole olleet suotuisat, EKP on saavuttanut keskeiset tavoitteensa. Tältä osin hyväksyn nyt tarkasteltavana olevan mietinnön. On tunnustettava myös se, että EKP valmisteli viime toukokuista laajentumista hyvin tehokkaasti. Minun on kuitenkin korostettava, ettei tämä tarkoita sitä, että tukisin täysimääräisesti ja varauksettomasti EKP:n politiikkoja. Katson kuitenkin, että EKP on reagoinut oikea-aikaisesti kehittyvään taloudelliseen tilanteeseen ja onnistunut mukautumaan korkojen kaltaisissa kysymyksissä.

 
  
  

Maatenin mietintö (A6-0197/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). (DE) Arvoisa puhemies, euron tarkoituksena oli alun perin helpottaa kansalaisten samaistumista EU:hun ja johdatella uuteen aikakauteen, jolle olisi ominaista taloudellinen kasvu, mutta tilanne on kaukana siitä, sillä euro ei ole vieläkään saanut täysimääräistä hyväksyntää, ja aiheuttamalla turhautumista Euroopan unioniin, sillä on ollut täysin päinvastainen vaikutus. Tämän kielteisen suuntauksen on käynnistänyt julkisen arvostelun ja euron torjunnan tyynnyttäminen kovaa valuutta koskevilla lupauksilla ja vakaus- ja kasvusopimuksen käyttöönotolla, joka oli tarkoitus toteuttaa taloudellisesti ja oikeudellisesti arveluttavilla välineillä. Tähän päivään mennessä vain Luxemburg ja Sveitsi ovat päässeet lähellekään konvergenssikriteerejään.

Jäsenvaltiot ovat kuitenkin joutuneet myymään merkittävässä määrin kultavarantojaan ja valtion omaisuutta, harjoittamaan muodollista yksityistämistä tai siirtämään varojaan ja tehneet talousarvioon paljon kosmeettisia muutoksia. Tämän kaiken tuloksena hinnat ovat nousseet merkittävästi lähes kaikissa euron käyttöönottaneissa maissa. Jotteivät myös uudet jäsenvaltiot joudu mukaan tähän kielteiseen kehitykseen, jokaisen valtion olisi sallittava kansalaistensa päättää asiasta äänestämällä, kun heille on ensin annettu avointa, rehellistä ja objektiivista tietoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Suhtaudumme myönteisesti Euroopan parlamentin päätöslausemaan euroa sekä talous- ja rahaliittoa (EMU) koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttamisesta.

Samalla olemme vastustaneet Euroopan parlamentin pyyntöä hyödyntää Ruotsin lausuntoa siten, että edistetään Ruotsin osallistumista EMU:un ja siirtymistä euroon. Katsomme, että meidän olisi kunnioitettava Ruotsin kansanäänestyksen tulosta. Ruotsin osallistuminen EMU:un ja euroalueeseen ei ole ajankohtainen aihe lähitulevaisuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), kirjallinen. (SV) Olen päättänyt äänestää tänään euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttamista koskevaa valiokunta-aloitteista mietintöä vastaan kahdesta eri syystä.

Ensinnäkin katson, että jokaisen jäsenvaltion kuuluu itse päättää siitä, miten se haluaa järjestää eurosta käytävän keskustelun. Komission ei saa päättää siitä.

Toiseksi keskitetyistä eurooppalaisista kampanjoista on saatu yleensä huonoja kokemuksia. Niissä hukataan resursseja, eikä tällaiseen pitäisi kannustaa.

Rahapolitiikasta ja valuutasta käytävän keskustelun olisi sen sijaan perustuttava kansalaisten ja päättäjien väliseen vuoropuheluun.

Siksi äänestin tänään mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Evans (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Brittiläisten konservatiivijäsenten valtuuskunta äänestää tyhjää euroa koskevissa kysymyksissä. Emme ole halukkaita osallistumaan yhtenäisvaluuttaan mutta emme myöskään halua tämän hankkeen epäonnistuvan, sillä toivomme vahvaa eurooppalaista taloutta, jolla on vakaa valuutta ja joka tarjoaa hyvän liiketoimintaympäristön brittiläisille yrityksille. Siksi olemme yleensä halukkaita jättämään EMU:n toiminnan niille, joita se eniten koskettaa.

Emme voi kuitenkaan hyväksyä tätä mietintöä. Euroon liittyvät ongelmat eivät ole syntyneet epäonnistuneen viestinnän takia, ja tyytymättömyys euroon ei johdu siitä, ettei kansalaisille olisi annettu riittävästi tietoa. Euro herää henkiin kansalaisten mielissä vain, jos Lissabonin strategiassa tavoitellut välttämättömät taloudelliset ja rakenteelliset uudistukset on toteutettu ja kun vakaus- ja kasvusopimus toimii tehokkaasti.

Kuten mietinnössä todetaan, Euroopan toimielimet ovat jo nyt käyttäneet tähän vähintäänkin 280 miljoonaa euroa jäsenvaltioiden hallitusten käyttämien summien lisäksi. Tällaisia toimielinmenoja ei voida hyväksyä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan EU:n tiedotus- ja viestintästrategian tavoitteena on "myydä" euroa, toisin sanoen investoida enemmän eurooppalaiseen propagandakoneistoon Prince-ohjelman kaltaisten "tiedotuskampanjoiden" avulla, joilla pyritään saamaan kansalaiset vakuuttuneiksi euron mielletyistä eduista.

Torjumme näin ollen yksiselitteisesti tämän mietinnön, sillä se nojautuu periaatteeseen, jonka mukaan eurolla on ollut myönteisiä ja edullisia vaikutuksia. Mietinnössä todetaan jopa, että euro ollut kaikkien aikojen onnistunein Eurooppa-hanke. Lisäksi siinä korostetaan, että euron suosio on tärkeää niin kutsutun "Euroopan perustuslain" tulevan ratifioinnin kannalta.

Tämä viittaa siihen, että unionin toimielimet ovat epätietoisia kansalaisten kasvavasta vastustuksesta euroa kohtaan. Niiden näkemyksen mukaan kansalaisten eurovastaisuus johtuu siitä, ettei heille ole annettu riittävästi tietoa tai jopa siitä, että he ovat menettäneet yhteyden todellisuuteen. Näin pöyhkeästi ja ahdasmielisesti käyttäytyvät ne, jotka väittävät edustavansa kansalaisia. He jättävät huomiotta sen tosiasian, että talous ja työllisyys ovat heikkenemässä, ja unohtavat makrotaloudelliset kysymykset, ikään kuin yhteisellä rahapolitiikalla voitaisiin täyttää 25 talouden erilaiset tarpeet. Ne toimivat myös ikään kuin rahapolitiikalla olisi puolueeton tavoite, vaikka todellisuudessa sen ensisijaisena tavoitteena on vähentää reaalipalkkoja. Meidän on arvioitava euron kustannuksia, sillä se haittaa kestävää kehitystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. (FR) Jäsen Maatenin mietintö on vähintäänkin yllättävä. Siinä yritetään arvioida euron saavutuksia ja epäonnistumisia, kun euron käyttöönotosta on kulunut vain vähän yli kuusi vuotta. Mietinnön mukaan euro ja siihen liittyvä vakaus- ja kasvusopimus ovat olleet täydellinen menestys. Ainoa epäonnistuminen liittyy tiedottamiseen: kuten yleensäkin, eurooppalaiset eivät ole tajunneet asian ydintä! Tähän ehdotetaan ratkaisuksi laajaa tiedotuskampanjaa tai pikemminkin koko maanosan kattavaa aivopesua. Potemkinin politiikkaa!

Onko euro johtanut kuluttajahyödykkeiden kustannusten merkittävään kasvuun ja siten ostovoiman selvään heikkenemiseen? Vai onko tämä sittenkin optista harhaa? Euron käyttöönoton edellyttämä kurinalainen politiikka on heikentänyt talouskasvua yhdellä prosentilla joka vuosi, sen vuoksi on menetetty tuhansia työpaikkoja, ja se on tehnyt euroalueesta maailman heikoimmin kehittyvän talousalueen. Hölynpölyä! Euro merkitsee kasvua ja vaurautta. Kaikki, mikä on mennyt väärin, on asianomaisten jäsenvaltioiden syytä. Brysselin byrokraatit ovat sen sijaan erehtymättömiä.

Nimenomaan tällainen asenne, jossa yhdistyvät valheet ja ihmisten halveksunta, on johtanut teknokraattien Euroopan torjumiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), kirjallinen. (SV) En voi kannattaa Euroopan parlamentin päätöslauselmaa euroa sekä talous- ja rahaliittoa (EMU) koskevan tiedotus- ja viestintäkampanjan toteuttamisesta.

Mielestäni jokaisen jäsenvaltion on itse päätettävä, haluaako se toteuttaa euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintäkampanjan. Lisäksi katson, että meidän on kunnioitettava Ruotsissa vuonna 2003 järjestetyn kansanäänestyksen tulosta, jolloin ruotsalaiset torjuivat euron. Ruotsin osallistuminen EMU:un ja euron käyttöönotto eivät ole ajankohtaisia aiheita lähitulevaisuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Esittelijä vaikuttaa olevan sokea euron mukanaan tuomille suurille haitoille varsinkin hänen omassa maassaan. Alankomaissa hinnat nousivat merkittävästi euron käyttöönoton jälkeen, minkä valtiovarainministeri ja jäsen Maatenin puoluetoveri Zalm on kieltänyt vuosien ajan, ja hän on esittänyt Alankomaiden parlamentissa röyhkeitä valheita guldenin aliarvostuksesta, joten hollantilaisten tyytymättömyys euroon ei varmaankaan tule yllätyksenä jäsen Maatenille. Vaikka puolueeni pyysi aikoinaan kansanäänestyksen järjestämistä yhteisestä valuutasta, jäsen Maatenin puolue esti tämän pyynnön. Jäsen Maaten toivoo nyt pystyvänsä propagandakampanjalla korjaamaan sen, ettei kansalaisten mielipidettä ole kunnioitettu.

Kampanjoiden käynnistäminen niissä jäsenvaltioissa, joissa euro ei ole vielä käytössä, on varmastikin viimeinen oljenkorsi. Jäsenvaltiot päättävät itse, mitä valuuttaa ne haluavat käyttää. Emme varmastikaan haluaisi, että Venäjä kampanjoisi täällä Euroopassa käyttöönotettavan ruplan puolesta? Meidän on annettava Ruotsin, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Tanskan kansalaisten päättää asiasta itse. Alankomaiden kansalaiset eivät valitettavasti saaneet tähän mahdollisuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Cecilia Malmström (ALDE), kirjallinen. (SV) Mielestäni Ruotsin olisi osallistuttava talous- ja rahaliittoon ja yhdyn esittelijän myönteiseen näkemykseen eurosta. Olen kuitenkin päättänyt äänestää tyhjää mietinnöstä toimitettavassa äänestyksessä. Eräs mietinnön tärkeimmistä päätelmistä on se, että komission olisi toteutettava tiedotuskampanja euron etujen ylistämiseksi. Mielestäni komission tiedotuskampanjat eivät ole sen enempää hyödyllisiä kuin asianmukaisiakaan, jos haluamme entistä useampien ihmisten suhtautuvan myönteisesti euroon. Meidän ei pitäisi käyttää veronmaksajien rahoja tällaisiin toimiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Haluaisin onnitella jäsen Maatenia hänen tärkeästä mietinnöstään, joka koskee euroa sekä talous- ja rahaliittoa (EMU) koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttamista, etenkin kun otetaan huomioon tarve selventää kansalaisille, miten euro ja EMU hyödyttävät heidän jokapäiväistä elämäänsä. Menestyksekkään euroalueen luomista ei ole vielä saatettu loppuun – meidän on edelleen saatava Euroopan kansalaiset vakuuttuneiksi siitä, että he ovat tehneet oikean ratkaisun. Vain tällä tavoin voimme edistää rahaliiton vakauttamista Euroopassa ja parantaa euron uskottavuutta ja vakautta.

Euroalue laajenee väistämättä myös Itä-Euroopan maihin. Sen yhteydessä on laadittava tiedotussuunnitelma osana laajempaa EU:n tiedottamis- ja viestintästrategiaa. Meidän on seurattava tarkemmin mahdollisia väärinkäytöksiä ja hintojen kohtuutonta ylöspäin pyöristämistä siirtymävaiheen aikana ja varoitettava väestöä inflaation hienoisesta kasvusta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Euro on selvästikin ollut taloudellinen menestys euron käyttöönottaneissa maissa – sen myötä ovat poistuneet euroalueen valuuttakurssiriskit, matkustamisesta on tullut helpompaa ja euroalueen kauppa on lisääntynyt.

On kuitenkin masentavaa huomata, että euron puolueettomista eduista ja yleisesti ottaen joustavasta siirtymisestä huolimatta suuri osa (noin kolmannes) kansalaisista suhtautuu vielä seitsemän vuoden jälkeenkin kielteisesti euroon.

Vaikka tämä tuntuukin hämmentävältä, komission, jäsenvaltioiden ja muiden poliittisten päättäjien on otettava huomioon nämä näkemykset ja ryhdyttävä toimiin niiden korjaamiseksi. Tällä mietinnöllä voidaan edistää merkittävästi tämän toteutumista.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Ainoa etu, jonka euro on tuonut mukanaan, on se, ettei ihmisten tarvitse enää vaihtaa valuuttaa mennessään lomailemaan toiseen euromaahan. Tätä lukuun ottamatta valtaosa euromaiden kansalaisista on kokenut yleisesti, että eurosta on ollut haittaa, kuten kuluttajatuotteiden hintojen kallistuminen ja säästöjen arvon aleneminen. He ovat harmissaan julkisten palvelujen jatkuvasta karsimisesta julkisten menojen rajoittamiseksi ja siten vakaussopimuksen vaatimusten täyttämiseksi.

Mietinnössään Maaten paljastuu intohimoiseksi euron kannattajaksi, "eurofiiliksi". On naurettavaa, että hän toteaa euron olevan "kaikkien aikojen onnistunein Eurooppa-hanke". Ymmärtääkö hän, että euron takia jotkut ihmiset äänestivät EU:n perustuslakisopimusta vastaan? Miten hän selittää sen, että maat, joissa euro ei ole käytössä, menestyvät taloudellisesti paljon paremmin? Hänen suurin huolenaiheensa on auttaa Ruotsin, Tanskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksia saamaan kansalaiset vakuuttuneiksi siitä, että euro on ollut menestys. Tällaista heikkouden tunnustusta voidaan verrata Alankomaissa toteutettuun EU:n perustuslakisopimusta edistävään kampanjaan: euro on muka fantastinen tuote, mutta ihmiset eivät vielä ole tajunneet sitä. On lyhytnäköistä ja alentavaa vastata vakavaan julkiseen arvosteluun läpinäkyvillä kampanjoilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Euron edut – ja haitat, joita tietenkin löytyy – ovat kaikkien nähtävänä, ja suurimmat odotuksemme ovat kieltämättä täyttyneet. On totta, että Euroopan taloudellinen tilanne ei ole mikään ilmeinen menestyskertomus, ja on myös totta, ettei euroa voida syyttää tästä tilanteesta. Kansalaiset ovat todellakin omaksuneet uuden valuutan hyvin kiitettävästi, emmekä saa unohtaa sitä, miten nopeasti ja helposti siihen siirryttiin.

Meidän olisi kuitenkin pidettävä mielessä myös se, että euroa koskevat työt jatkuvat edelleen ja siksi se on helppo kohde sekä kansalaisten aidolle vastenmielisyydelle Euroopan taloudellisen tilanteen takia että tietynasteiselle poliittiselle manipuloinnille. Tämä valuutta on kuitenkin liian arvokas hylättäväksi. Siksi katson, että meidän olisi sovittava laaja-alaisemmasta ja kattavammasta viestintäsuunnitelmasta, etenkin toimielintasolla. On selvää, että kyse on jatkuvasta muutosprosessista. Alkuponnisteluja on jatkettava.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjallinen. (EN) Euroopan parlamentin työväenpuolue äänesti mietinnön puolesta Euroopan rahaliiton vahvuuksien ja heikkouksien arvioimiseksi, ratkaisujen ehdottamiseksi ja sellaisen strategian edistämiseksi, jolla autetaan muita jäsenvaltioita liittymään rahaliittoon, jos ne sitä haluavat.

Euroopan parlamentin työväenpuolue katsoo, että kaikkien EU:n kansalaisten olisi voitava saada kattavaa tietoa eurosta.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että torjuisimme ministerin viisi taloudellista testiä, jotka on asetettu ehdoksi tuleville päätöksille, jotka koskevat Yhdistyneen kuningaskunnan liittymistä euroalueeseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Anders Wijkman (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Olen päättänyt äänestää tänään tyhjää jäsen Maatenin mietinnöstä, joka koskee euron ja talous- ja rahaliiton viestintästrategiaa. Yhdyn esittelijän myönteiseen näkemykseen eurosta ja katson, että Ruotsin olisi osallistuttava EMU:un. En kuitenkaan kannata sitä, että komissio toteuttaa tiedotuskampanjan euron etujen ylistämiseksi. Komission toteuttamat tiedottamiskampanjat eivät ole oikea tapa varmistaa, että useammat ihmiset suhtautuvat myönteisesti euroon. Meidän ei pitäisi käyttää siihen veronmaksajien rahoja.

 
  
  

Myllerin mietintö (A6-0141/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Mietinnön mukaan kestävä kehitys perustuu kolmeen pilariin eli ympäristösuojeluun, taloudelliseen kehitykseen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuteen. Lisäksi siinä todetaan, ettei kestävää kehitystä voida saavuttaa kehittämättä uusia ympäristöteknologioita ja -innovaatioita.

Komission ehdotuksen perustana ovat nämä kolme periaatetta, jotka parlamentti on hyväksynyt, vaikka monia kohtia olisikin korostettava, kuten tarvetta ottaa pienet ja keskisuuret yritykset aktiivisemmin mukaan toimiin.

Eräs toinen tärkeä asia, joka on pidettävä mielessä, on se, että kestävän kehityksen edistämiseksi on kehitettävä myös luonnonvarojen sekä kulttuurisen ja historiallisen omaisuuden suojelua ja ennallistamista koskevaa erityistä tutkimusta ja innovaatioita.

Samaten on kehitettävä eri tuotteiden, palvelujen ja prosessien ympäristörasitteita mittaavia menetelmiä ja ympäristöindikaattoreita, ja on käynnistettävä kampanja, joka perustuu tällaiseen ympäristöperformanssitietoon ja jossa kuluttajia kannustetaan vaatimaan ympäristölle hyödyllistä teknologiaa. Lisäksi olisi edistettävä materiaalien uudelleenkäyttöä, jotta yhden tuotantoprosessin jäännösmateriaalia voidaan käyttää raaka-aineina muissa tuotantoprosesseissa, esimerkiksi käyttämällä kunnallisjätettä energiasäästöjen saavuttamiseksi, jolloin saavutetaan niin taloudellista kuin ympäristöllistä hyötyä.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Olen tyytyväinen tähän mietintöön komission tiedonannosta kestävän kehityksen teknologioiden edistämisestä: ympäristöteknologioita koskeva Euroopan unionin toimintasuunnitelma.

Mielestäni tämä on hyödyllinen perusta ympäristöteknologioiden edistämistä koskevien entistä konkreettisempien ehdotusten keskustelemiseksi ja kehittämiseksi, mutta haluaisin, että tällaisten teknologioiden kysynnän lisäämiseen kiinnitetään enemmän huomiota. Haluaisin, että ympäristöpolitiikkaan sovelletaan järjestelmäperustaisempaa lähestymistapaa, joka perustuu elinkaariajatteluun, jossa erityistä huomiota kiinnitetään innovaatioihin ja ympäristölle hyödyllisiin teknologioihin.

Olen vakaasti sitä mieltä, että ympäristöteknologioilla, joille myönnetään riittävät resurssit ja joita rohkaistaan riittävästi, on suuria mahdollisuuksia työllisyyden ja kasvun alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Äänestin Myllerin mietinnön puolesta. Katson, että Lissabonin tavoitteiden saavuttamiseksi on ensisijaisen tärkeää, että uuteen teknologiaan omaksutaan lähestymistapa, jolla helpotetaan ympäristöulottuvuuden sisältävien kehittämisohjelmien luomista.

Ehdotettu toimintasuunnitelma mahdollistaa sen, että kaikki asianosaiset voidaan ottaa mukaan yhdennettyyn toimintaan ympäristöteknologian mahdollisuuksien kehittämiseksi, niin että EU voi asettua tämän kehityksen eturiviin.

Haluaisin myös korostaa, että eräs Lissabonin strategian uudelleentarkastelun päätelmistä oli se, että ympäristön tila ja työllisyyden parantaminen olisi nähtävä mahdollisuutena täyttää tavoite kilpailukykyisimmästä tietoon perustuvasta taloudesta. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että parannamme EU:n kilpailustrategian ympäristöulottuvuutta.

 
  
  

Mavrommatisin mietintö (A6-0185/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Maltillisen kokoomuspuolueen valtuuskunta on tänään äänestänyt lapsityövoiman käytön torjuntaa koskevan mietinnön puolesta. On hyvin tärkeää torjua päättäväisesti lasten fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle vahingollista lapsityötä, siten kuin se on määritelty lapsityövoiman kieltämistä koskevassa ILO:n yleissopimuksessa.

Yrityksillä on aina ollut tärkeä tehtävä ja vastuu tällaisen lapsityövoiman torjumisessa. Ehdotus, joka koskee sellaisten asianmukaisten suojalausekkeiden ja järjestelmien käyttöönottoa yhteisön lainsäädännössä, joiden avulla tunnistetaan ja saatetaan rikosoikeudelliseen vastuuseen ne EU:ssa toimivat maahantuojat, jotka tuovat maahan lapsityövoimalla valmistettuja tuotteita, on tarkoitukseltaan hyvä. Me maltillisen kokoomuspuoleen jäsenet katsomme kuitenkin, että tämä johtaisi merkittävään oikeudelliseen epävarmuuteen. Vaarana on, ettei lasten etuja suojella ja että yritykset vetäytyvät sen asemesta, että ne hoitaisivat oman osuutensa, ja sijoittavat alueisiin, joilla voidaan käyttää lapsityövoimaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Lapsityövoima on seurasta kapitalistisen järjestelmämme ja vaurauden epätasa-arvoisen jakautumisen ja tästä järjestelmästä johtuvien kehitystasojen synnyttämästä sosiaalisesta epäoikeudenmukaisuudesta. Köyhyys johtaa yhteiskunnalliseen syrjäytymiseen ja perheet käyttävät sitä oikeutuksena käyttää lapsityövoimaa täydentääkseen tulojaan ja pysyäkseen hengissä.

Perheiden köyhtyminen kapitalistisen hyväksikäytön seurauksena johtaa siihen, että joillakin yrityksillä ja yrittäjillä on hyvä syy säilyttää tilanne, jossa ne voivat käyttää hyväkseen halpaa työvoimaa, jolla ei ole mitään oikeuksia.

Kuten juuri hyväksymässämme mietinnössä korostetaan, 113 miljoonalta kouluikäiseltä lapselta on viety oikeudet peruskoulutukseen. Lasten jääminen pois koulusta johtaa noidankehään. jossa köyhyydestä tulee entistä yleisempää, kulttuuri- ja koulutuspalveluja on entistä vaikeampi saada ja lukutaito pysyy alhaisena yhteiskunnassa.

Tämä kehitys koskee myös EU:n jäsenvaltioita. Portugalissa on arvioitu, että yli 4 prosenttia lapsista tekee töitä eri aloilla.

Jotta voisimme torjua lapsityövoimaa tehokkaasti, meidän on ensisijaisesti poistettava köyhyys korjaamalla epätasainen tulojako, edistämällä oikeudet huomioonottavia työpaikkoja, parantamalla pääsyä koulutukseen ja torjumalla kapitalistista hyväksikäyttöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Cecilia Malmström (ALDE), kirjallinen. (SV) Euroopan parlamentti on äänestänyt tänään lapsityövoiman käytön torjuntatoimenpiteitä koskevan ehdotuksen puolesta. Lapsityövoima kuuluu useimpien ihmisten, myös minun, mielestä menneisyyteen. On valitettavaa, etteivät kaikki maailman valtiot ole kuitenkaan kehittyneet tältä osin. Siksi olen tänään äänestänyt useiden lisäehdotusten puolesta, joilla lapsityö jaetaan useisiin luokkiin, sillä lapsityö voi olla ainoa vaihtoehto esimerkiksi prostituutiolle.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Maailmassa on nykyään 246 miljoonaa lasta, jotka joutuvat tekemään fyysiselle ja psyykkiselle terveydelleen vaarallista työtä. Ilmiönä lapsityövoima ei kosketa yksistään alikehittyneitä maita tai kehitysmaita. Itä-Euroopassa ja Välimeren alueella miljoonia lapsia käytetään hyväksi työpaikoilla. Lapsityövoima on monimutkainen kysymys. Se johtuu ensisijaisesti köyhyydestä, epätasa-arvoisista mahdollisuuksista ja puutteellisesta koulutuksesta.

Äänestin nyt tarkasteltavana olevan mietinnön puolesta, jossa ehdotetaan useita toimenpiteitä lasten hyväksikäytön ja lapsityövoiman torjumiseksi. Siinä ehdotetaan erityistä budjettikohtaa, jonka määrärahat kohdennetaan lasten oikeuksien suojeluun demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen aloitteen yhteydessä; kehotetaan komissiota varmistamaan, että unioni noudattaa kauppapolitiikassaan lasten oikeuksien suojelua ja edistämistä koskevia sitoumuksiaan, ja tutkimaan mahdollisuutta ottaa käyttöön sellainen järjestelmä EU:ssa, jonka mukaisesti EU:hun tuodut tavarat merkitään, jotta voidaan todistaa, että ne on tuotettu ilman lapsityövoimaa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Olen tyytyväinen tähän mietintöön, jossa vaaditaan lapsityövoiman torjunnan vauhdittamista edistämällä sosioekonomista kehitystä ja vähentämällä laajasti köyhyyttä.

Vaikka kaupan alan boikoteilla ja muilla seuraamuksilla tyynnytetäänkin omatuntoamme, niillä ei ratkaista tyydyttävästi tällaista epämiellyttävää toimintaa. Saatujen todisteiden mukaan tehtaista ulos heitetyt epätoivoisen huonossa asemassa olevat lapset ovat alttiita jopa entistä petollisemmalle hyväksikäytölle, kuten prostituutiolle tai kotiorjuudelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Maailmassa on 352 miljoonaa työtä tekevää lasta, joista 179 miljoonaa kärsii Kansainvälisen työjärjestön määritelmän mukaan lapsityövoiman pahimmista muodoista. Emme voi sulkea silmiämme tältä tilanteelta. Me kaikki tiedämme, että tämä monimutkainen ilmiö juontaa juurensa sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin, joita on vaikea ratkaista. Vaikka tilanne onkin monimutkainen ja äärettömän vaikea, emme voi kääntää sille selkäämme tai estää toteuttamasta toimenpiteitä, jotka voivat johtaa tehokkaaseen strategiaan, jolla katkaistaan kurjuuksien kehä.

Lapsityövoimalla pidetään yllä köyhyyttä ja estetään kehitys. Se johtaa palkkojen alenemiseen ja aiheuttaa työttömyyttä aikuisten keskuudessa, ja sillä estetään lapsia saamasta koulutusta. Siksi on ensisijaisen tärkeää, että torjumme tietämättömyyttä ja kehitämme kaikille avointa koulutusta.

Koulutus on epäilemättä eräs tehokkaimmista käytettävissämme olevista keinoista köyhyyden noidankehän rikkomiseksi, ja se on keskeinen osatekijä kestävässä inhimillisessä kehityksessä. Näistä syistä olen äänestänyt Mavrommatisin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. (EN) Meidän on tehtävä kaikki voitavamme torjuaksemme lasten hyväksikäyttöä kehitysmaissa. Mietintö liittyy välittömästi "Making Poverty History" -kampanjaan, sillä lasten hyväksikäyttö liittyy usein köyhyyteen. Meidän on tehtävä kaikki voitavamme tehdäksemme kaupasta oikeudenmukaisen, tukeaksemme velkahuojennusta ja turvataksemme köyhimmille annettavan avun. Toivon, että jäsenet allekirjoittavat vuosituhannen kehitystavoitteita koskevan kirjallisen julistuksemme, jolla toteutetaan tämä tärkeä ohjelma. Toivon myös, että G8-maiden johtajien huomisessa Skotlannin tapaamisessa kehitetään edelleen "Making Poverty History" -kampanjaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Anders Wijkman (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Euroopan parlamentti on hyväksynyt tänään mietinnön, jossa esitetään ehdotuksia erilaisiksi toimiksi, joilla torjutaan lapsityövoimaa. Mietinnössä todetaan esimerkiksi, että lapsityövoiman ja köyhyyden torjumisessa on ensisijaisen tärkeää, että koulutusta annetaan kaikille. Olen vakaasti sitä mieltä, että lapsia on suojeltava heitä vahingoittavalta työltä. On kuitenkin tärkeää muistaa, etteivät yleiset kiellot ole realistinen vaihtoehto niin kauan kuin köyhyys on yleistä ja koulutusmahdollisuudet ovat rajalliset. Tietyntyyppisellä työllä, kuten työpaikoilla annettavalla koulutuksella, voidaan kuitenkin edistää tilannetta.

Mietinnössä käsitellään myös yritysten vastuuta ja ehdotetaan esimerkiksi yritysten saattamista rikosoikeudelliseen vastuuseen, jos ne tuovat maahan tuotteita, jotka on valmistettu ILO:n keskeisten yleissopimusten vastaisesti. Katson, että meidän olisi hyödynnettävä täysimääräisesti taloudellisten toimijoiden mahdollisuuksia parantaa ihmisoikeuksien ja kansainvälisten yleissopimusten noudattamista. Siksi kannatan voimakkaasti "Global Compact" -aloitteen ja Ruotsin hallituksen "Global Responsibility" -aloitteen kaltaisia aloitteita. Säädösten antaminen ja sen mahdollistaminen, että EU:n tasolla voidaan ryhtyä oikeudellisiin toimiin, ovat pitkälle meneviä askelia, ja vaarana on, että niillä pikemminkin vaikeutetaan tavoitteiden saavuttamista, nimittäin lasten aseman parantamista ja köyhyyden torjumista.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö