Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 6 juli 2005 - Straatsburg Uitgave PB

7. Octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen
  

- Vóór de stemming:

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Rocard (PSE), rapporteur. (FR) Mijnheer de Voorzitter, geachte collega´s, naar alle waarschijnlijkheid gaat het Parlement over twee à drie minuten het voorstel voor een richtlijn betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen verwerpen. Al onze grote fracties, en de kleine ook trouwens, neem me niet kwalijk, hebben deze beslissing genomen, zij het om tegenstrijdige redenen. Ik heb niet de bevoegdheid of welke formele competentie dan ook om een oordeel te vellen over deze redenen. Maar deze gelijkgestemdheid valt maar op één manier te duiden. Wat het onderwerp zelf betreft, is de verhouding voor/tegen ongeveer fiftyfifty, waardoor de uitkomst met een relatieve meerderheid volstrekt onvoorspelbaar is en geen van beide kampen een gekwalificeerde meerderheid kan halen. Alle fracties hier in dit Huis keuren de tekst liever af dan andermans standpunt te moeten overnemen. Maar wat hier vooral collectief en unaniem is, binnen het hele Parlement, is de boosheid over de ontoelaatbare wijze waarop de Commissie en de Raad de ontwerprichtlijn behandeld hebben.

(Applaus)

Totale minachting, met sarcastische trekjes zelfs, voor de door dit Parlement in eerste lezing gemaakte keuzes. Geen enkele vorm van raadpleging van de zijde van de Commissie bij het opstellen van de ontwerptekst voor de tweede lezing. Herhaalde pogingen om zelfs het debat tussen regeringen binnen de Raad zelf onmogelijk te maken. Dat is op zichzelf al schandalig genoeg. De crisis die Europa momenteel doormaakt, is voor een groot deel te wijten aan het democratisch tekort, waarvoor de Raad hoofdverantwoordelijk is, zoals hij in dit dossier overduidelijk heeft bewezen. Moge deze afwijzing een les voor hem zijn!

(Applaus)

Feitelijk toont het standpunt dat wij hier vertegenwoordigen aan dat we aan een oplossing voor het probleem nog niet toe zijn. Alleen door dieper op de kwestie in te gaan en het idee te laten rijpen, hadden we mogelijk meer consensus kunnen bereiken. We zien heel duidelijk dat iedereen langzamerhand begint te beseffen wat er op het spel staat bij dit cruciale en buitengewoon lastige vraagstuk, waarmee jaarlijks tientallen miljarden dollars gemoeid zijn. Het verwerpen van de ontwerprichtlijn is in dit opzicht een boodschap aan het Europees Octrooibureau. Het Europees Parlement heeft de recente juridische dwalingen waarbij bepaalde softwareprogramma’s octrooieerbaar verklaard zijn niet willen bekrachtigen. Mochten deze dwalingen voortduren, dan zal ongetwijfeld een parlementaire meerderheid ontstaan om ze een halt toe te roepen.

 
  
  

- Na de stemming over het gemeenschappelijk standpunt:

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Gert Poettering (PPE-DE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, de Commissie heeft ons altijd verteld dat ze niet bereid zou zijn om een nieuw voorstel voor te leggen wanneer het gemeenschappelijk standpunt afgewezen zou worden. Ik zou willen herinneren aan het Interinstitutioneel Akkoord dat we op 15 september 1999 met de vorige Commissievoorzitter, heer Prodi, hebben gesloten. Daarin heeft de Commissie zich ertoe verplicht om initiatieven te nemen wanneer het Parlement daarom vraagt. Ik weet wel zeker dat het Parlement de Commissie zal verzoeken om een nieuw voorstel op tafel te leggen. Ik zou de Commissie eraan willen herinneren dat ze verplicht is om een dergelijk voorstel te doen, en dat ze er niet onderuit kan.

(Levendig applaus)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE). (IT) Mijnheer de Voorzitter, ik denk niet dat wij deze stemming per se moeten interpreteren als een oproep aan de Commissie om een nieuw voorstel te presenteren dat wel weer zal lijken op het voorstel dat verworpen is. Volgens mij moet de kwestie samen met de Commissie besproken en bepaald worden.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Dames en heren, conform de procedure en puur uit beleefdheid nodig ik de Commissie uit commentaar te geven indien zij dit wenselijk acht.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, lid van de Commissie.(EN) Mijnheer de Voorzitter, verwerping van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad is het democratisch recht van het Parlement als medewetgever naast de Raad. Veel sprekers in het debat van gisteren hadden het over de stem van het volk en de rol van de democratie.

Zonder deze richtlijn zullen de nationale octrooibureaus en het Europees Octrooibureau octrooien voor in computers geïmplementeerde uitvindingen onder de bestaande wetgeving blijven verlenen. Dan is er geen sprake van harmonisatie op EU-niveau.

(Applaus)

Dit betekent dat er verschillende interpretaties blijven bestaan over wat octrooieerbaar is en wat niet, zonder enige rechterlijke controle door het Europees Hof van Justitie.

Sinds de vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt door de Raad is de Commissie steeds van mening geweest dat indien het Parlement mocht besluiten het gemeenschappelijk standpunt te verwerpen, de Commissie dit zou respecteren en geen nieuw voorstel zou indienen. Maar als het Parlement ons hiertoe uitnodigt, zijn wij bereid met de verschillende commissies te spreken en vervolgens de daaropvolgende procedures te overwegen.

Verschillende leden hebben het standpunt naar voren gebracht dat de Commissie een sectorneutraal instrument zou moeten voorstellen en goedkeuring van het Gemeenschapsoctrooi zou moeten nastreven.

Een groot deel van de nationale octrooiwetgeving is al in overeenstemming gebracht met het Europees Octrooiverdrag en het Gemeenschapsoctrooiverdrag van 1989. Nogmaals, commissaris McCreevy is graag bereid over deze zaken met u te debatteren. U heeft al laten weten dat u ons uitnodigt voor de relevante commissievergaderingen en ook voor de plenaire bijeenkomsten als u dat goeddunkt.

Wat betreft de toekomst van het Gemeenschapsoctrooi ligt de sleutel tot het bereiken van overeenstemming in handen van de Raad. Er zijn langs formele en informele weg al veel opties afgetast.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Het Parlement is de Commissie dankbaar en bedankt opnieuw zijn eigen rapporteur, de heer Rocard, voor al zijn werk.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid