Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Maanantai 26. syyskuuta 2005 - Strasbourg EUVL-painos

15. Tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteinen tilintarkastus
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana Doornin laatima oikeudellisten asioiden valiokunnan mietintö (A6-0224/2005) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta sekä direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta (KOM(2004)0177 C6-0005/2004 2004/0065(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää Bert Doornia ja oikeudellisten asioiden valiokuntaa tämän asian parissa tehdystä erinomaisesta työstä. Toimielinten tehdessä tehokasta yhteistyötä tämä ehdotus pitäisi voida hyväksyä ensimmäisessä käsittelyssä.

Lakisääteinen tilintarkastus on Euroopan kannalta sangen tärkeä asia. Tuoreet skandaalit ovat korostaneet uusiin haasteisiin vastaamisen tarpeellisuutta. Lakisääteisen tilintarkastuksen uudenaikaistamiseksi direktiiviin tehtävillä muutoksilla selvennetään tilintarkastajien tehtäviä, heidän riippumattomuuttaan ja heidän eettisyyttään. Lisäksi direktiivissä edellytetään tilintarkastusta koskevien kansainvälisten standardien soveltamista, ja siinä asetetaan kriteerit tilintarkastusyhteisöjen tiukalle julkiselle valvonnalle. EU tarvitsee päteviä tilintarkastajia. Tämä hyödyttää kaikkia: yrityksiä, sijoittajia sekä suursäästäjiä ja piensäästäjiä. Tämä kasvattaa luottamusta talouteen.

Mainitsen seuraavaksi muutaman sanan tilintarkastajien vastuun rajoittamisesta. Kysymys on herännyt tästä direktiivistä käytyjen keskustelujen aikana, vaikka asia ei sisältynyt komission alkuperäiseen ehdotukseen. Tilintarkastajat suhtautuvat varautuneesti uusien tilintarkastuksien vastaan ottamiseen, koska he pelkäävät rajoittamatonta vastuuvelvollisuutta. Ymmärrän, minkä vuoksi EU:n tasoisten toimien puolesta on esitetty vakuutteluja, koska vaikutukset voivat kohdistua myös sisämarkkinoihin. Pyrin aktiivisesti selvittämään, mitä tässä asiassa on tehtävissä. Ensimmäisenä toimenani aion käynnistää lähiaikoina selvityksen asiasta.

Esitetyissä tarkistuksissa otetaan huomioon neuvostossa käydyt keskustelut, ja tarkistuksilla on myös tilintarkastusalan vahva tuki. Esittelijänne ehdottamat ratkaisut ovat lisäksi hyvin tasapainoisia ja komission tälle direktiiville alun perin asettamien tavoitteiden mukaisia. Näin ollen tuemme lopputulosta voimakkaasti.

Komitologia on jälleen ainoa avoinna oleva kysymys. Näinhän oli myös edellisessä mietinnössä, josta keskustelimme. Tilanne on hyvin samanlainen kuin tilanne, jota äsken käsittelimme esittelijä Radwanin vakavaraisuusdirektiiviä koskevan mietinnön yhteydessä. Viittaan siihen, mitä tästä asiasta edellä totesin, joten minun ei tarvitse toistaa itseäni.

Kahdeksannessa yhtiöoikeutta koskevassa direktiivissä täytäntöönpanovalta on hyvin tärkeä asia. Monet tekniset kysymykset ja mukautukset edellyttävät komitologiavaltuuksien käyttämistä. Myös neuvosto vahvisti tämän ilmoittaessaan tukevansa tarkistukset sisältävää kokonaiskompromissia. Pysyvien edustajien komitea katsoi, että peruuntumislauseke, jonka perusteella täytäntöönpanovalta raukeaisi, haittaisi direktiivin tehokasta täytäntöönpanoa. Tämän vuoksi komitea kehotti parlamenttia harkitsemaan huolellisesti tällaisen peruuntumislausekkeen vaikutuksia.

Komissio yhtyy neuvoston huolenaiheisiin. Toisaalta komissio kunnioittaa myös parlamentin kantaa, jonka mukaan parlamentilla on oltava siirretyn toimivallan käytön valvonnassa sama asema kuin yhteispäätösmenettelyssä. Koska komitologiaan liittyvä kokonaisratkaisu on tekemättä, komissio ymmärtää, että parlamentti haluaa rajoittaa ajallisesti valtaoikeuksien siirtoa. Komission mielestä on olennaisen tärkeää, että aikaa on riittävästi direktiivin asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi. Ymmärrän, että esittelijänne ehdottaa peruuntumislauseketta, joka tulisi voimaan kahden vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta ja viimeistään 1. huhtikuuta 2008. Tämä ei kuitenkaan koskisi kansainvälisiin tilintarkastusstandardeihin liittyvää 26 artiklaa. Komissio voi hyväksyä tämän. Ratkaisu vastaisi jäsen Radwanin vakavaraisuusdirektiiviä koskevassa mietinnössä ehdottamaa ratkaisua. Lisäksi komissio kehottaa neuvostoa suhtautumaan asiaan joustavasti ja ennen kaikkea pitämään vuoden 1999 komitologiapäätöksen tarkistamista ensisijaisena asiana.

 
  
MPphoto
 
 

  Bert Doorn (PPE-DE), esittelijä. (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, kahdeksannen direktiivin esittelijänä voin kertoa teille, että olemme neuvoston ja komission kanssa käymiemme neuvottelujen pohjalta koonneet kiinnostavan paketin. Olemme esimerkiksi onnistuneet antamaan liikkumatilaa tilintarkastuskomiteoita – jotka ovat yrityksissä toimivia valvontakomiteoita – koskeville kansallisille ratkaisuille. Totesimme jälleen kerran, että johtamis- ja hallintojärjestelmistä on neuvoteltava jäsenvaltioiden tasolla, ja että on mahdotonta hyväksyä sitä, että tällä alalla suuret ratkaisut saneltaisiin Euroopan tasolla.

Onnistuimme tekemään tilintarkastajien vaihtamisesta säännön ja tilintarkastusyhteisöjen vaihtamisesta poikkeuksen. Lisäksi onnistuimme rajoittamaan tietyiltä osin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa, ja komissio on sitoutunut esittelemään vastuuvelvollisuutta koskevan mietinnön vuoden 2006 loppuun mennessä. Komission jäsen McCreevy totesi äsken, että hän aikoo "käynnistää lähiaikoina selvityksen asiasta". Olemme sopineet, että kertomus tulee käsittelyyn vuoden 2006 loppuun mennessä. Toivon lisäksi hänen antavan sanansa siitä, että näin myös tapahtuu. Haluaisimme vaihtaa hänen kanssaan näkemyksiä tästä asiasta myös täällä parlamentissa.

Vastuuvelvollisuus on ongelma, koska jäsenvaltioiden välillä on valtavia eroja, mutta meidän on pyrittävä ratkaisemaan se. Kaiken kaikkiaan direktiivi on tärkeä säädös, ja mielestäni siitä on tullut viimeisen puolen vuoden aikana käytännönläheisempi ja helpompi soveltaa, mikä on loppujen lopuksi pääasia.

Arvoisa komission jäsen, kuten äsken totesitte, neuvottelujen tiellä on toinenkin suuri este, eli komitologia. Tältä osin päätimme olla johdonmukaisia Radwanin mietinnön kanssa, koska kyseessä ovat ymmärtääkseni samat etukysymykset.

Puutun seuraavaksi siihen, mitä eräs jäsen edellä huomautti siitä, ettei hän halua osallistua toimielintenväliseen valtapeliin, ja toistan, että mielestäni kyse ei ole valtapelistä vaan pelkästään uudenaikaisesta tavasta säätää lakeja. Meidän on laadittava puitelakeja ja annettava yksityiskohdat komission ja asiantuntijoiden päätettäväksi, mutta näin voidaan tehdä vain sillä edellytyksellä, että parlamentilla on peruuttamisoikeus. Tämä on kaikkein tärkeintä.

Muistelen, että juuri ennen Alankomaiden perustuslakikansanäänestystä, joka, kuten tiedätte, epäonnistui, eräässä alankomaisessa sanomalehdessä julkaistiin laaja artikkeli otsikolla "Brysselin virkamiehillä on valta". Artikkelissa viitattiin itse asiassa toimeenpaneviin komiteoihin, joissa kaikenlaista tässä parlamentissa laadittavaa lainsäädäntöä pannaan täytäntöön suljetuin ovin. Tämä on tyypillinen esimerkki siitä, miksi kansalaiset suhtautuvat yhä epäluuloisemmin Brysseliin, jossa tehdään kaikenlaista suljetuin ovin.

Olen näin ollen sitä mieltä, että jos puhumme komitologiasta – ja olen tyytyväinen siihen, että neuvosto on ilmoittanut ryhtyvänsä kehittämään aloitteita – paljon on vielä tehtävä tilanteen parantamiseksi. Tältä osin kannatan lauseketta, jossa "raukeamisen" ajankohtana on 1. huhtikuuta 2008, mitä myös Radwanin mietinnössä esitetään. Haluan lisätä kuitenkin, että kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymistä koskevan 26 artiklan osalta meidän olisi tehtävä poikkeus, koska kyseiset standardit kohdistuvat kansainvälisiin sopimuksiin tämän peruuntumislausekkeen yhteydessä. On sanomattakin selvää, että jos ja kun komitologiaa koskeva uusi asetus otetaan käyttöön, myös peruuttamisoikeutta on sovellettava tällaisiin tilinpäätösstandardeihin.

Lopuksi haluan kiittää valiokuntakollegojani siitä, että he ovat tehneet erittäin rakentavaa yhteistyötä. Mielestäni viimeisen puolen vuoden aikana käymämme neuvottelut ovat olleet varsin hyödyllisiä. Lisäksi haluan kiittää komissiota ja neuvostoa rakentavasta suhtautumisesta asiaan, ja voimme olla hyvin tyytyväisiä saavutettuihin tuloksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab, PPE-DE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, aivan ensimmäiseksi haluan kiittää jäsen Doornia siitä, että hän on tehnyt monien valiokuntien myötävaikutuksella loistavaa työtä. Mielestäni mietintö on hyvä kompromissi tässä vaikeassa asiassa. Kyseessä on ilmiselvästi erittäin tekninen säädös – mikä käy ilmi erityisesti parlamentissa läsnä olevien jäsenten määrästä – mutta mielestäni tällä säädöksellä voidaan kohentaa huomattavasti Euroopan sisäistä ja ulkoista kilpailukykyä. Ala on arkaluonteinen, ja se edellyttää aukotonta lainsäädäntöä.

Luonnollisesti on tehtävä kompromisseja. Jäsen Doornin mainitsema kompromissi liittyy tilintarkastajien vaihtamiseen. On asiallisesti ottaen hyvä, että ulkoinen vaihtaminen väistyy, koska jäsenvaltioilla on muitakin vaihtoehtoja. Jotkin jäsenvaltiot voivat säilyttää aiemmin käytössä olleen ulkoisen vaihtamisen. Sanoisin vaistonvaraisesti, että jäsenvaltioiden ei pitäisi voida vaatia ulkoista vaihtamista, koska sillä ei mielestäni edistetä kilpailua.

Koska puheaikani on rajattu, haluan keskittyä komission jäsenen McCreevyn ehdotukseen selvityksen teettämisestä siitä, mitkä ovat vastuuvelvollisuuden rajoittamisen todennäköiset vaikutukset tilintarkastusyhteisöjen sisämarkkinoihin. Vastuuvelvollisuuden rajoittaminen tuottaisi Euroopalle merkittävää kilpailuetua yrityksen sijaintipaikkana, ja sen vuoksi olen tyytyväinen siihen, että komission jäsen McCreevy on lupautunut teettämään tämän selvityksen, joka on saatettava pian päätökseen, eli vuoden 2006 loppuun mennessä.

Niille jäsenvaltioille, jotka asettavat vastuuvelvollisuudelle tietyn rajan, on tarjolla monia eri ratkaisuja, joista mainitsen esimerkkeinä suhteellisen vastuuvelvollisuuden, enimmäisrajat tai molempien yhdistelmän. Parlamentti odottaa komissiolta, että jäsenvaltiot voivat tehdä vastuuvelvollisuuteen liittyvät omat päätöksensä, ja että Eurooppa saa säännöt, jotka ovat pikemminkin yhteensopivia kuin yhdenmukaistettuja.

Koska jäsen Doorn on sanonut kaiken, mitä komitologiasta on sanottava, ja koska olen hänen kanssaan samaa mieltä, kiitän teitä tarkkaavaisuudestanne ja toivon, että direktiivi hyväksytään.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo, PSE-ryhmän puolesta. (ES) Arvoisa puhemies, mielestäni tilintarkastusta koskeva ehdotus on hyvä esimerkki yhteistyöstä Euroopan parlamentin eri ryhmien välillä ja parlamentin ja muiden toimielinten – neuvoston ja komission – välillä.

Esittelijä näki paljon vaivaa, jotta saatoimme osallistua aktiivisesti tekstin laadintaan ja hänen neuvoston ja komission kanssa järjestämiinsä kokouksiin. Tällä ehdotuksella voidaan edistää Euroopan lainsäädännön yhdenmukaistamista tilintarkastuksen kaltaisella tärkeällä alalla, joka on aiheuttanut paljon huolta kansalaisten keskuudessa Enronin ja Parmalatin skandaalien jälkeen. Joka tapauksessa kyse on vähimmäispuitteista, joiden perusteella toimivalta säilyy toistaiseksi jäsenvaltioilla niillä aloilla, joilla niillä on enemmän suorituskykyä ja kokemusta ja joilla ne ovat lähempänä tarkastusten suorittamista.

Euroopan komission ehdotuksen kaikkein ristiriitaisimpiin kohtiin lukeutuu mielestäni yhteisöjen, tilintarkastajien ja partnerien vaihtamisen korostaminen, millä pyritään vähentämään mahdollisia eturistiriitoja tilintarkastajien ja tarkastettavien yhtiöiden välillä.

Suurten ponnistelujen jälkeen onnistuimme mahdollistamaan yhteisöjen, ei pelkästään partnerien, vaihtamisen siten, että jokainen jäsenvaltio voi hyväksyä yhtenä vaihtoehtona tilintarkastusyhteisöjen vaihtamisen eli ulkoisen vaihtamisen.

Riippumattomuuteen liittyvät tarkistukset hyväksyttiin. Toivon, että ne osoittautuvat tulevaisuudessa hyödyllisiksi, koska niillä taataan markkinoiden vaatima luottamus.

Ehdotuksessa tilintarkastajilla säilyy sama vastuu kuin muillakin ammatinharjoittajilla. Mielestäni yhtäläinen kohtelu ja kansalaisten ja asiakkaiden turva olisi taattava tällä alalla. Myönnän kuitenkin suhtautuvani epäilevästi siihen, että uudella säädöksellä pystyttäisiin lisäämään suurten tilintarkastusyhteisöjen määrää, millä voitaisiin ehkäistä alalle ominaiseen oligopoliin liittyvät ongelmat, joihin komission jäsen viittasi.

Enronin tapaus kaatoi Arthur Andersen -yhtiön, ja vain neljä jäi jäljelle niin sanotusta suurten tilintarkastusyhteisöjen viisikosta. Uusi skandaali, joka johtaisi luottamuspulan syntymiseen jälleen yhtä suurta tilintarkastusyhteisöä kohtaan, voisi olla kohtalokas koko järjestelmän vakauden eikä pelkästään kyseessä olevan yhteisön kannalta. Näin ollen olen alusta alkaen ollut sillä kannalla, että tilintarkastusyhteisöjen ei pidä antaa valvoa itse itseään, vaan meidän on tuettava julkisten viranomaisten harjoittamaa valvontaa, koska kyseessä ei ole pelkästään yhden yhteisön vaan koko rahoitusjärjestelmän elinkelpoisuus.

Haluan jälleen kerran onnitella jäsen Doornia.

 
  
MPphoto
 
 

  Wolf Klinz, ALDE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, toivon, että tilintarkastusdirektiivillä myötävaikutetaan luottamuksen palautumiseen tilinpäätöksiin ja markkinoiden toimintaan tämän luottamuksen karistua aiempien vuosien skandaalien vuoksi. Tällä tavoin voidaan lisätä sijoittajien turvallisuutta – turvallisuutta, joka niillä aikoinaan oli – ja parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä. Jos verrataan talous- ja raha-asioiden valiokunnalle laatimani lausunnon tärkeimpiä kohtia ja lopullista versiota, jonka esittelijä Doorn esitteli meille troikan neuvottelujen jälkeen, huomataan, että ne ovat paljolti yhteneviä esimerkiksi tilintarkastajien vaihtamisen, pienille ja keskisuurille yrityksille aiheutuvien kustannusten ja vastuuvelvollisuuden osalta. Olen tyytyväinen siihen, että komissio aikoo laatia selvityksen vastuuvelvollisuudesta vuoden 2006 loppuun mennessä, ja yhdyn siihen, mitä jäsen Schwab tästä totesi.

Kahdessa muussa tärkeässä asiassa, joita ovat tilintarkastuskomitean perustaminen ja oheispalvelujen tarjoaminen, olisin toivonut kuulevani myönteisemmän viestin. Talous- ja raha-asioiden valiokunta hyväksyi innokkaasti tilintarkastuskomiteoita koskevan perustamisvelvoitteen ja tuki komission ajatuksia. Kokonaisuudessaan Doornin mietintö on askel oikeaan suuntaan, ja olen kiitollinen hänelle työstä, jota hän on esittelijänä tehnyt. Äänestys, jonka aiomme toimittaa piakkoin, on ratkaisevan tärkeä nopeutetun menettelyn saattamiseksi onnistuneesti päätökseen, ja näin markkinat saavat pian merkin, jota ne ovat malttamattomasti odottaneet.

Lisäksi olen iloinen siitä, että jäsen Doorn käsittelee mietinnössään komitologiaa, vaikka odotankin, että peruuntumislausekkeen määräpäiväksi asetetaan mieluummin 1. tammikuuta kuin 1. huhtikuuta 2008.

IAS:n tai ISA:n nimellä tunnettujen kansainvälisten tilintarkastusstandardien täytäntöönpanoa varten ehdotettu lähestymistapa on mielestäni vaikeasti hyväksyttävissä. Tässäkin asiassa parlamentin on pidettävä kiinni peruuttamisoikeudestaan. Vaikka jäsen Wallis, joka on ryhmäni varjoesittelijä asiasta vastaavassa valiokunnassa, suosittelee mietinnön hyväksymistä, aion itse pidättäytyä äänestämästä edellä mainitsemieni varaumien vuoksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Giuseppe Gargani (PPE-DE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, puheenvuoroni tarkoituksena on ennen kaikkea korostaa ilman korusanoja tai kliseitä jäsen Doornin tekemää tärkeää työtä. Lisäksi, kuten valiokunnassa totesin – ja aion tässä toistaa – työ on tehty mielestäni viisaasti, tasapainoisesti ja kaukonäköisesti.

Mielestäni direktiivi on todella tärkeä, koska markkinoiden turvallisuusongelma on olemassa, ja sitä ovat entisestään korostaneet paljastuneet skandaalit. Jo jonkin aikaa on tarvittu esittelemämme direktiivin kaltaista direktiiviä; se on osoittautunut täysosumaksi heti ensimmäisessä käsittelyssä, ja siinä vahvistetaan parlamentin saavuttama tasapaino.

Säästäjille annetaan uusia takeita. Meidän on kohdistettava päähuomio heihin, kuten myös kuluttajiin, koska rahoitukseen liittyvä suhde pankkien, liikkeeseenlaskujen ja säästäjien välillä on edelleen perustekijä maan yhteiskunnallisen vakauden säilyttämisen kannalta.

Lisäksi kiitän esittelijää siitä, että hän ehdottaa viisasta ratkaisua tilintarkastusyhteisöjen vaihtamista koskevassa asiassa. Oma kotimaani kannattaa lämpimästi tätä ratkaisua ja on siihen hyvin tyytyväinen – puhun tietenkin omasta kokemuksesta, mutta luulen, että myös muut maat ovat päätyneet samaan lopputulokseen. Myös tästä syystä meidän on annettava kiitosta jäsen Doornin ja hänen kollegojensa saavuttamalle tasapainolle. Täytäntöönpanotoimia koskeva sopimus osoittaa, kuinka suuri merkitys parlamentilla voi olla ja sillä on oltavakin siinä, että saavutetaan direktiivissä edellytetty ongelmallinen tasapaino.

Lopuksi haluan yhtyä kaikkiin edellä esitettyihin myönteisiin arvioihin. Olen iloinen voidessani todeta muodollisesti, että mietintö on ollut vaivan arvoinen, ja annamme sen esittelijän kanssa parlamentin käsiteltäväksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE). – (EN) Arvoisa puhemies, kun keskustelimme ensimmäistä kertaa johtamis- ja hallintojärjestelmistä korkean tason työryhmän laadittua kertomuksensa, taustalla olivat Enronin ja WorldComin skandaalit. EU:n tilintarkastusalan asiantuntijat vakuuttivat, että "näin ei koskaan tapahdu Euroopassa", minkä jälkeen paljastui Parmalatin tapaus; yhtiöllä oli tilintarkastuskomitea, joka koostui huomionarvoisista riippumattomista ammatinharjoittajista, kuten myös Enronilla. Ongelmana oli, että he eivät ajatelleet itsenäisesti, eivätkä he kyseenalaistaneet väärinkäytöksiin syyllistyneitä liikekumppaneita ja yhtiön ylintä johtoa.

Tässä ehdotuksessa pakollisia tilintarkastuskomiteoita ei koskaan pidetty ratkaisuna ongelmaan, koska ratkaisu on pikemminkin tilintarkastuskulttuurin ja -käytäntöjen muuttaminen. Esittelijämme Bert Doornin käytännönläheisyyden sekä komission ja puheenjohtajavaltion kanssa tehdyn hyvän yhteistyön ansiosta käytössämme on nyt joustava EU-väline, jolla parannetaan tilintarkastusten laatua ja yhdenmukaisuutta kaikkialla Euroopassa ja joka on lisäksi jo olemassa olevien asianmukaisten kansallisten yhtiöoikeudellisten säännösten mukainen.

Periaatteisiin perustuvalla uhkien ja varotoimenpiteiden strategialla EU:lle luodaan paljon tehokkaampi ja vankempi järjestelmä. Tämä osoittautuu paljon paremmaksi kuin Sarbanes-Oxleyn sääntöihin perustuva järjestelmä, jonka avulla voi olla helpompi saada syylliset telkien taakse, mutta jolla ei lisätä eettisyyttä, riippumattomuutta ja tilintarkastusrakenteiden julkista valvontaa.

Oli järkevää poistaa tilintarkastuskomiteoiden perustamisvelvoite ja korvata se ehdotuksella, jossa näitä tehtäviä hoitaa tilintarkastusstandardien ja -tavoitteiden mukainen elin, joka voi panna vaatimukset täytäntöön läpinäkyvyyttä noudattaen. Olen lisäksi tyytyväinen kompromissiin tilintarkastajien vaihtoa ja tilintarkastuksen oheispalveluja koskevassa asiassa.

Meidän on kuitenkin ratkaistava komitologiakysymys. Komissio ja useat perättäiset puheenjohtajavaltiot, muun muassa Yhdistynyt kuningaskunta, ovat lisänneet ponnistelujaan sääntelyn parantamiseksi kohentamalla EU:n lainsäädäntöä, sen täytäntöönpanoa ja saattamista osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Parlamentin on voitava osallistua tähän paremman sääntelyn tavoitteluun, ja sillä on oltava toisena lainsäädäntövallan käyttäjänä oikeus varmistaa, että parlamentissa hyväksyttäviä asiantuntijalakeja voidaan arvioida ja valvoa.

Lisäksi parlamentilla on oma tehtävänsä lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja lainsäädännön täytäntöönpanossa. Olen tyytyväinen puheenjohtajavaltion aloitteeseen ja ehdotuksiin, jotka liittyvät vuoden 1999 komitologiamenettelyjen uudistamistoimien jatkamiseen, sen varmistamiseksi, että voimme osallistua sääntelyn parantamiseen ja lainsäädäntöprosessiin. Lisäksi toivon, että parlamentin tällä alalla esittämät tarkistukset hyväksytään, jotta voimme todella hoitaa oman osuutemme yhteistyöprosessissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, koska kyse on Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn kannalta merkittävästä asiasta, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta on pohtinut asiaa perusteellisesti. Erityisesti pörssinoteeratuille yhtiöille on tärkeää, että tilintarkastajia valittaessa omistajien oikeudet asetetaan ensisijaisiksi. Juuri tässä yhteydessä kansallisilla näkökohdilla on erityinen merkitys.

Tämän lisäksi kyse on tietenkin myös kustannuksista. Kustannukset voivat olla valtavat erityisesti pörssinoteerausta tavoitteleville pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka ryhtyvät asianmukaisiin toimiin ja pyrkivät noudattamaan vaadittua avoimuutta. Tämän vuoksi vaadin, että vastuuvelvollisuuden rajoittamisesta keskustellaan vakuuttajien kanssa, jotta tilintarkastajat voivat noudattaa tarvittavaa vastuullisuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE). – (PL) Arvoisa puhemies, useat tuoreet skandaalit ovat nakertaneet kuluttajien ja sijoittajien luottamusta. Voisin mainita esimerkiksi Enronin tai Parmalatin tapaukset. Näiden skandaalien laajuus oli hälyttävä, ja niihin liittyi kaikenlaisia petoksia. Euroopan komission aloite on tässä tilanteessa toivottu vastaus.

Komission ehdotus lakisääteisestä tilintarkastuksesta on monien vuosien valmistelutyön tulos, ja siihen on sisällytetty vuonna 2000 ja 2002 annettuja suosituksia. Tällä direktiivillä on tarkoitus korvata lakisääteisiä tilintarkastajia koskeva kahdeksas direktiivi vuodelta 1984, johon sisältyy pelkästään lakisääteisten tilintarkastajien hyväksymistä koskevia periaatteita, mutta jossa sivuutetaan itse tarkastusmenettely ja valvonta tai ulkoinen laadunvarmistus. Uudessa direktiiviehdotuksessa määritellään lakisääteisten tilintarkastajien velvollisuudet selkeästi ja vahvistetaan tietyt eettiset periaatteet. Päämääränä on taata lakisääteisten tilintarkastajien ammattitaito ja riippumattomuus, millä tarkoitetaan heidän rehellisyyttään, ammatillista pätevyyttään, luotettavuuttaan, salassapitovelvollisuuttaan ja kokonaisvastuutaan.

Komission ehdotus tilintarkastusyhteisöjen ja partnereiden vaihtamisperiaatteesta on toinen kiistakysymys, joka on lisättävä voimakkaita mielipiteitä herättäneiden kysymysten joukkoon. Yleisesti ottaen vaihtamisperiaatetta on syytä tukea, koska sillä varmistetaan riippumattomuus ja kannustetaan objektiiviseen arviointiin. Vaihtamisen kielteisiä puolia ovat lisäkustannukset, asiantuntemuksen poistuminen ja siitä aiheutuva virheiden riski. Tilintarkastusyhteisöä olisi vaihdettava vähintään seitsemän vuoden välein, ja sopimusten välillä olisi oltava vähintään kahden vuoden tauko. Olisi ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimiin terveen kilpailun varmistamiseksi, petosriskin vähentämiseksi ja korkeatasoisten palvelujen tarjoamiseksi.

Mietinnössä esitetyt menettelyt näyttävät tasapainoiselta ja järkevältä vastaukselta pyrittäessä takaamaan tilintarkastuksen laatu ja tilintarkastajien riippumattomuus.

Lopuksi haluan korostaa, että meidän on pyrittävä palauttamaan luottamus markkinoihin ja vahvistamaan osakkeenomistajien oikeuksia, jotta sijoittamisesta tulee turvallisempaa ja eurooppalaisista yrityksistä kilpailukykyisempiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää arvoisia jäseniä heidän puheenvuoroistaan ja suurenmoisesta työstä, jota he ovat tehneet tämän hyvin tärkeän direktiivin saattamiseksi käsittelyyn.

Heti aluksi minun olisi kai pitänyt ilmoittaa, että olin edellisessä elämässäni tilintarkastaja ja että maksan edelleen Irlannin kirjanpitäjien yhdistyksen (Irish Institute of Chartered Accountants) jäsenmaksun, vaikka, kuten olen monille henkilöille todennut, en luottaisi liikaa siihen kirjanpitoon, jota nyt alkaisin jollekulle laatia. Minun olisi varmaan pitänyt kertoa tämä heti alkajaisiksi.

Jäsen Doorn ja muutkin jäsenet ottivat esiin tilintarkastuksen luotettavuuden, ja olen itse varsin kiinnostunut juuri tästä asiasta. Olen kehottanut yksiköitäni käsittelemään tätä asiaa erittäin kiireellisenä. Tutkimus tilataan piakkoin, joten tulokset pitäisi voida esitellä ennen vuoden 2006 loppua. Tämä on aikomuksemme, ja toivottavasti pysymme tässä aikataulussa ilman ongelmia.

Lisäksi otettiin esiin tilintarkastuskomiteat. Tilintarkastuskomiteat ovat usein tarpeellisia, jotta tilintarkastajat kestäisivät paremmin johdon mahdollisesti harjoittamaa painostusta. Euroopan parlamentti ja neuvosto kannattavat sitä, että EU:n jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisimman paljon liikkumavaraa, jotta ne voivat kehittää oman järjestelmänsä julkisesti noteerattujen yhtiöiden tilintarkastuskomiteoita varten, kunhan kaikki direktiivissämme luetellut tehtävät suoritetaan. Olemme olleet tässä asiassa joustavia, jotta nämä näkökohdat on voitu ottaa mahdollisimman kattavasti huomioon.

Kuten jäsen McCarthy totesi, jossakin saattaa olla käytössä maailman paras sääntöihin perustuva järjestelmä, tai ainakin saatetaan ajatella, että käytössä on maailman paras sääntöihin perustuva järjestelmä, mutta sen avulla ei voida koskaan estää skandaaleja tai petoksia, jos enemmän kuin kaksi ihmistä yrittää yhdessä varmistaa vilpillisen toiminnan toteutumisen. Näin on siitä riippumatta, onko käytössämme sääntöihin perustuva järjestelmä vaiko ei. Muistattehan, että Yhdysvalloissa oli jo jonkin aikaa ollut käytössä sääntöihin perustuva järjestelmä, mutta sen avulla ei pystytty estämään yhtäkään skandaalia Atlantin toisella puolella. On myös selvää, että tähän ei pystytä myöskään järjestelmällä, joka perustuu nimenomaan periaatteisiin. Maailmassa ei ole sellaisia tilintarkastusmenettelyjä eikä sellaisia käytössä olevia sisäisiä valvontajärjestelmiä, joilla voitaisiin taata sataprosenttisesti se, että petoksia tai taloudellisia väärinkäytöksiä ei tapahdu. Tämän järjestelmän avulla voidaan kuitenkin mahdollisimman pian antaa kaikille mahdollisuus selvittää tarkasti, mikä on tilanne. Yrityksille ja meille kaikille on hyvin tärkeää, että tilintarkastajien ammattiin, heidän riippumattomuuteensa, heidän käyttämiinsä standardeihin ja tämän ammattikunnan etiikkaan luotetaan.

Pelkäänpä, että minun on tämän ammattikunnan entisenä jäsenenä myönnettävä, että viime vuosien skandaalit ovat heikentäneet kansalaisten luottamusta tilintarkastukseen ja kirjanpitäjän ammattiin. Mielestäni tämä on sanomattakin selvää, ja alan ammatinharjoittajien tehtävänä on huolehtia luottamuksen palauttamisesta ja siitä, että useat ammattikunnan sisällä ja nyttemmin Euroopan toimielimissä tehdyt muutokset sekä ne muutokset, joihin jäsenvaltiot toivottavasti ryhtyvät, antavat kansalaisille enemmän aihetta luottaa siihen, että tilintarkastuksen standardit ovat niin korkeat kuin mihin suinkin pystymme.

Kuten jo totesinkin, komitologia otettiin jälleen kerran esiin, kuten edellisessäkin keskustelussa, ja toistan, että komissio voi tämän direktiivin osalta – 26 artiklaa lukuun ottamatta – hyväksyä ehdotuksen toimivallan peruuntumisesta kahden vuoden kuluttua.

Kiitän jäseniä heidän yksityiskohtaisista puheenvuoroistaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan keskiviikkona klo 12.00.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö