Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

16. Πρωτόκολλο στη συμφωνία αλιείας τόνου ΕΚ / Ισλαμικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας των Νήσων Κομόρων (2005 - 2010)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0260/2005) της κ. Fraga Estévez, εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου που καθορίζει, την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010, τις δυνατότητες αλιείας τόνου και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλαμικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας των Νήσων Κομόρων για την αλιεία στα ανοικτά των Νήσων Κομόρων [COM(2005)0187 C6-0154/2005 2005/0092(CNS)].

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, μέλος της Επιτροπής. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, πριν αρχίσω τη συνοπτική περιγραφή της θέσης της Επιτροπής σχετικά με τον φάκελο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αλιείας και ιδιαίτερα την εισηγήτρια, κ. Fraga Estévez, για το εξαίρετο έργο που επιτέλεσε εντός των τόσο σύντομων προθεσμιών.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω το σχέδιο της πρότασης για τη σύναψη του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις δυνατότητες αλιείας τόνου και τη χρηματική αντιπαροχή στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ της ΕΟΚ και των Νήσων Κομόρων.

Όπως γνωρίζουν οι αξιότιμοι βουλευτές, η Κοινότητα διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με τις Νήσους Κομόρες στον τομέα της αλιείας. Η πρώτη συμφωνία για την αλιεία με τη χώρα αυτή συνήφθη το 1988. Αν και είναι η μικρότερη συμφωνία για τον τόνο, είναι σημαντική λόγω της στρατηγικής θέσης αυτού του τύπου αλιείας στον Ινδικό Ωκεανό καθώς και των αλιευτικών δυνατοτήτων που παρέχει.

Το νέο πρωτόκολλο, το οποίο μονογραφήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2004, καλύπτει περίοδο έξι ετών από την 1η Ιανουαρίου 2005 έως την 31η Δεκεμβρίου 2010. Το πρωτόκολλο παρέχει δυνατότητες αλιείας σε 40 θυνναλιευτικά με γρι-γρι και 17 αλιευτικά με παραγάδια επιφανείας και προβλέπει χρηματική αντιπαροχή ύψους 390 000 ευρώ ετησίως. Η συμφωνία προσφέρει αμοιβαία οφέλη και στα δύο μέρη και περιέχει έναν αριθμό νέων στοιχείων, μεταξύ των οποίων είναι τα ακόλουθα. Πρώτον, μια ρήτρα αποκλειστικότητας, η οποία απαγορεύει την ύπαρξη ιδιωτικών αδειών ή άλλων ιδιωτικών συμφωνιών εκτός του πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας. Δεύτερον, μια απαίτηση παρακολούθησης σκαφών για την ενίσχυση των ελέγχων στα σκάφη που αναπτύσσουν δραστηριότητα στα ύδατα των Νήσων Κομόρων. Τρίτον, η κοινωνική ρήτρα για τους ντόπιους ναυτικούς που ναυτολογούνται από τα σκάφη της Κοινότητας. Τέταρτον, κανόνες σχετικά με την επιβίβαση παρατηρητών και, πέμπτον, προσαρμογή της κατανομής του κόστους της συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και των πλοιοκτητών από 75/25 ευρώ ανά τόνο σε 65/35 ευρώ ανά τόνο, αναλογία η οποία εφαρμόζεται ήδη σε άλλες συμφωνίες για τον τόνο στον Ειρηνικό. Αυτή η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των πλοιοκτητών στις δαπάνες θα εφαρμοστεί σταδιακά σε όλες τις συμφωνίες για τον τόνο στην Κοινότητα, όπως ζητήθηκε κατά τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Πιστεύω ότι αυτά τα νέα στοιχεία που εισήχθησαν στον διάλογο με τις αρχές των Νήσων Κομόρων σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στις νέες αλιευτικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης θα εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία με τις Νήσους Κομόρες θα συμβάλει σε μια υπεύθυνη και βιώσιμη αλιεία στις Κομόρες.

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την καθιέρωση ετήσιων και πολυετών στόχων, την κατανομή του τμήματος της οικονομικής αντιστάθμισης (60%), τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν και τα κριτήρια και τις διαδικασίες που θα μας επιτρέψουν να αξιολογούμε τα ετήσια αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 7 του πρωτοκόλλου.

Ας έρθω τώρα στις τροπολογίες. Όσον αφορά την τροπολογία 1, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι δεν είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι θα ξεκινήσει σύντομα η διαδικασία για την υιοθέτηση της νέας συμφωνίας πλαισίου – της αλιευτικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης.

Όσον αφορά τις τροπολογίες 2, 3 και 5, η Επιτροπή συμφωνεί απόλυτα με το πνεύμα τους. Ωστόσο, η Επιτροπή τηρεί ήδη τη διαβίβαση αυτού του είδους των πληροφοριών σύμφωνα τόσο με τις τρέχουσες διοργανικές ρυθμίσεις όσο και –ιδιαίτερα– με τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτές οι τροπολογίες δεν είναι απαραίτητες.

Όσον αφορά την τροπολογία 4, θα ήθελα να υπενθυμίσω τις βασικές κοινοτικές διατάξεις σχετικά με την εντολή της Επιτροπής να διαπραγματεύεται εξ ονόματος της Κοινότητας. Το Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή να διαπραγματεύεται συμφωνίες και ρυθμίσεις για την αλιεία μεταξύ της Κοινότητας και των Νήσων Κομόρων. Κατόπιν τούτου, δεν χρειάζεται νέα εντολή κάθε φορά για τις περιοδικές ανανεώσεις.

Η τροπολογία 6 δεν μπορεί να γίνει δεκτή από την Επιτροπή. Η Επιτροπή έχει καθιερώσει συνεχή διάλογο με τη βιομηχανία στο πλαίσιο μιας ειδικής κλαδικής ομάδας. Η ομάδα αυτή συνεδριάζει σε τακτική βάση και συζητά τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και άλλα τεχνικά ζητήματα. Επιπροσθέτως, εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη προσκαλούνται να παραστούν στις διαπραγματεύσεις των αλιευτικών συμφωνιών ή πρωτοκόλλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Carmen Fraga Estévez (PPE-DE), εισηγήτρια. (ES) Κύριε Πρόεδρε, είμαι σίγουρη ότι αυτό το Κοινοβούλιο, ακριβώς όπως και η Επιτροπή Αλιείας, θα υποστηρίξει την υπογραφή αυτής της αλιευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Κομόρων, η οποία δίνει συνέχεια στα προηγούμενα πρωτόκολλα και η οποία θα επιτρέψει την αλιεία σε 57 κοινοτικά σκάφη μέχρι το έτος 2010.

Αυτή η συμφωνία αποτελεί επίσης ένα ακόμη βήμα στο νέο μοντέλο συμφωνιών εταιρικής σχέσης που αποσκοπούν να προωθήσουν ακόμη μεγαλύτερη συνεργασία και ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή στην ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα της τρίτης χώρας. Ωστόσο, μολονότι υποστηρίζουμε τις αρχές πίσω από αυτό το μοντέλο, πρέπει να επιμείνουμε ότι απέχει πολύ από το να είναι σαφές.

Καταρχάς, είναι το πρώτο που φτάνει στο Κοινοβούλιο στο οποίο, μονομερώς και χωρίς να μεσολαβήσει κανένα αίτημα της τρίτης χώρας, η Επιτροπή αποφάσισε να αυξήσει το ποσό που πληρώνουν οι πλοιοκτήτες για κάθε τόνο αλιευμάτων, από 25 σε 35 ευρώ, δηλαδή κατά 40%, και χωρίς να έχουν προηγηθεί διαβουλεύσεις. Η Επιτροπή υπερασπίζεται την απόφασή της, ισχυριζόμενη ότι η αύξηση προβλεπόταν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών του 2004, αλλά αυτό που συμπεραίνουμε όλοι από εκείνα τα συμπεράσματα ήταν ότι θα γινόταν μία σταδιακή αύξηση των εισφορών, όταν στην πραγματικότητα έγινε μία αυθαίρετη και μάλλον απότομη αύξηση.

Αυτό το Κοινοβούλιο, όπως και ο κλάδος, βρίσκεται αντιμέτωπο με μία πολιτική τετελεσμένου γεγονότος, που δημιουργήθηκε από τους διαπραγματευτές της Επιτροπής εντελώς ανεξάρτητα, και χωρίς να μας δώσει την ευκαιρία να εξετάσουμε τις εν λόγω αποφάσεις παρά μόνο φευγαλέα, ενώ το πρωτόκολλο έφτασε στην επιτροπή μας –με μεγάλη καθυστέρηση παρεμπιπτόντως– υπογεγραμμένο και επικυρωμένο.

Το θεσμικό μας όργανο δεν πιστεύει ότι αυτή η κατάσταση αδιαφάνειας πρέπει να συνεχιστεί. Επομένως, στην έκθεσή μου προτείνω να επιτρέπεται στους πλοιοκτήτες να συμμετέχουν στις μικτές επιτροπές, προκειμένου να μπορούν, τουλάχιστον, να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για το τι προετοιμάζεται για αυτούς.

Όσον αφορά το Κοινοβούλιο, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να ζητήσω εκ νέου –και αυτήν τη φορά απευθύνομαι στο Συμβούλιο, που δεν είναι εδώ– να παρίσταται ένα μέλος της Επιτροπής Αλιείας στις διαπραγματεύσεις ως παρατηρητής. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνουμε γιατί το Συμβούλιο αντιδρά, καθώς ένας παρατηρητής δεν μπορεί να παρέμβει στη λήψη των αποφάσεων, αλλά αν ήμασταν παρόντες, θα ενημερωνόμασταν καλύτερα, γεγονός που δεν μπορεί να είναι κακό, εκτός αν οι διαπραγματευτές έχουν κάτι να κρύψουν.

Εξίσου σοβαρό, από την άποψη του προϋπολογισμού αυτήν τη φορά, είναι το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, ορισμένες από αυτές τις συμφωνίες, όπως αυτή που μας απασχολεί σήμερα, δεν σέβονται την υποχρεωτική διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτό που πληρώνεται ως αντιστάθμιση για τη δυνατότητα αλιείας και σε αυτό που πληρώνεται ως αναπτυξιακή βοήθεια.

Από την άποψη της διαφάνειας του προϋπολογισμού, αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Εξάλλου, η Επιτροπή έχει σαφή επίγνωση αυτού του γεγονότος και παραδέχτηκε στην Επιτροπή Αλιείας ότι απέτυχε να συμμορφωθεί με αυτήν την υποχρέωση. Ωστόσο, δεν δίνει την παραμικρή εξήγηση σχετικά με το τι την οδήγησε να το κάνει αυτό, τουλάχιστον σε αυτήν την περίπτωση.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, προς όφελος της απαραίτητης απλούστευσης και ύστερα από μία αξιέπαινη περίοδο υπομονής αυτού του Κοινοβουλίου, έφτασε η στιγμή να απαιτήσουμε από την Επιτροπή να παρουσιάσει το μοντέλο της για τις περιφερειακές συμφωνίες και, ιδιαίτερα, για τη συμφωνία για την αλιεία τόνου.

Όπως είναι γνωστό, ο στόλος αλιείας τόνου χρειάζεται άδειες αλιείας από κάθε χώρα της περιοχής, προκειμένου να μπορεί να ακολουθεί τα κοπάδια τόνου που διασχίζουν τους διάφορους τόπους αλιείας. Σήμερα, αυτό καθιστά υποχρεωτική την πρόσληψη σημαντικού αριθμού ναυτικών σε κάθε μία από τις χώρες αυτές, γεγονός που μετατρέπει κάθε αλιευτικό σκάφος σε έναν ΟΗΕ σε μικρογραφία, προκαλώντας μερικές φορές ανυπέρβλητα προβλήματα γλώσσας, εθίμων, παραδόσεων, ακόμη και χώρου, για να μην μιλήσουμε για κόστος.

Πρόκειται για μία εντελώς παράλογη κατάσταση, όπως παράλογη είναι και η αβεβαιότητα σχετικά με ορισμένες από τις πιο πρακτικές πτυχές, όπως ο ορισμός της παλίρροιας ή, για παράδειγμα, η μηχανική των ηλεκτρονικών μεταδόσεων. Μπορεί να είναι κατανοητό ότι οι διαπραγματευτές δεν λαμβάνουν υπόψη αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά αν μπούμε για μια στιγμή στη θέση ενός κυβερνήτη αλιευτικού σκάφους, θα αντιληφθούμε ότι, τελικά, οι κύριες ανησυχίες του είναι τα διοικητικά θέματα και τα θέματα του προσωπικού, περισσότερο από την ίδια την αλιεία.

Κύριε Πρόεδρε, ζητώντας, φυσικά, την έγκριση αυτής της συμφωνίας, η οποία είναι σημαντική για τον ευρωπαϊκό εφοδιασμό σε τόνο και για τον αλιευτικό τομέα των Νήσων Κομόρων, θα ήθελα να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις που έκανα εδώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Helga Trüpel (Verts/ALE), συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Προϋπολογισμών. (DE) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Borg, θα ήθελα απλώς να αρχίσω την παρέμβασή μου επαναλαμβάνοντας ότι η αλιευτική πολιτική, η οποία βεβαίως έχει μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί κλασικό παράδειγμα της ανάγκης συμφιλίωσης των οικονομικών συμφερόντων με τις οικολογικές ανάγκες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο την προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων και την αποκατάστασή τους, αποφεύγοντας παράλληλα την υπεραλίευση και την προώθηση των οικονομικών συμφερόντων του τομέα της αλιείας. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, η διαφάνεια είναι απαραίτητη, και σε αυτό το πνεύμα η Επιτροπή Προϋπολογισμών υπέβαλε τις δύο τροπολογίες στις οποίες επιθυμώ να αφιερώσω αυτήν την παρέμβασή μου.

Αυτή η συμφωνία λήγει το 2010, και το κρίσιμο ζήτημα σε σχέση με αυτό είναι, εφόσον πρόκειται για νέα συμφωνία, αν θα υπάρξει πραγματικά μία εκ των υστέρων αξιολόγηση αυτού του νέου προγράμματος, και αν αυτή η αξιολόγηση θα διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο εγκαίρως, πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία. Το Κοινοβούλιο επιμένει ότι πρέπει να ειδοποιηθεί δεόντως και εγκαίρως, αμέσως μόλις τα στοιχεία αυτής της εκ των υστέρων αξιολόγησης καταστούν διαθέσιμα και, επομένως, αυτό που ζητώ από εσάς, Επίτροπε Borg, είναι σαφές: να ενημερώνεται δεόντως το Κοινοβούλιο και να λαμβάνει εμπρόθεσμα τα στοιχεία της εκάστοτε εκ των υστέρων αξιολόγησης.

Κατά τον ίδιο τρόπο, μας προκαλεί απογοήτευση το γεγονός ότι οι προτάσεις για συμφωνίες φτάνουν στο Κοινοβούλιο μήνες μετά την έναρξη της αλιείας. Επίσης, αναμένω από εσάς να δηλώσετε σαφώς αν θα αλλάξετε τακτική και αν θα ειδοποιείτε και θα ενημερώνετε έγκαιρα το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Dorette Corbey, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές, την έκθεση των οποίων διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο τόνος είναι ένα πολύ αγαπητό, υγιεινό ψάρι γεμάτο ιχθυέλαιο, το οποίο περιέχει ωμέγα 3 που είναι τόσο σημαντικό. Το σημαντικό είναι τα είδη τόνου να επιβιώσουν από την αλιεία, ώστε οι μελλοντικοί αλιείς να μπορούν να πιάνουν τόνο και οι μελλοντικοί καταναλωτές να μπορούν να τον απολαμβάνουν.

Το περιεχόμενο των αλιευτικών συμφωνιών είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή αλιεία, για τις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και ειδικότερα για τα ψάρια. Αν και, ως νέος μέλος της Επιτροπής Αλιείας, έχασα τις συζητήσεις για τις Νήσους Κομόρες, θα ήθελα ωστόσο να σχολιάσω δύο σημεία.

Το πρώτο αφορά τις δίκαιες αλιευτικές και πραγματικές εταιρικές σχέσεις. Η συμφωνία ακολουθεί ένα καθεστώς που ήταν πολύ κερδοφόρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για κάθε ευρώ που επενδυόταν, η Ευρωπαϊκή Ένωση κέρδιζε 5,7 ευρώ. Δυστυχώς, δεν ίσχυε το ίδιο και για τις Κομόρες, μια χώρα που μαστίζεται από τη φτώχεια. Ως εκ τούτου, μου προκαλεί κάποια έκπληξη η αποδοκιμασία της κ. Fraga για την αύξηση της συμμετοχής των αλιέων και της ΕΕ. Επρόκειτο εξάλλου για ένα πολύ επικερδές καθεστώς. Μόνο με την επίτευξη πραγματικών εταιρικών σχέσεων, και όχι με το μονομερές οικονομικό όφελος, μπορεί να γίνει πιο συνεκτική η αναπτυξιακή συνεργασία, η αλιεία και η επιστημονική έρευνα.

Συμφωνώ απολύτως με την Επιτροπή Ανάπτυξης όταν αναφέρει ότι θα ήθελε να δαπανήσει αλιευτικούς πόρους στους τοπικούς αλιείς. Θέλω να δω πιο λεπτομερείς προδιαγραφές για την απασχόληση του τοπικού πληθυσμού στα σκάφη.

Δεύτερον, όσον αφορά τη βιώσιμη αλιεία, πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στους καταναλωτές να αγοράσουν βιώσιμα ψάρια, βιώσιμο τόνο, με πιστοποίηση από τον MSE ή άλλο αρμόδιο όργανο. Τα βιώσιμα ψάρια, είναι, πάνω από όλα, ψάρια που δεν υπεραλιεύονται. Για τον σκοπό αυτό, απαιτούνται συγκεκριμένα στοιχεία και η καθιέρωση στενής εποπτείας και ελέγχου. Το άρθρο 7 του πρωτοκόλλου ορίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συμβάλει στην εξασφάλιση της μελλοντικής βιωσιμότητας των αλιευμάτων τόνου.

Έχω ορισμένες απορίες. Μπορεί ο Επίτροπος να με διαβεβαιώσει ότι η έκφραση «στο μέλλον» σημαίνει το συντομότερο δυνατόν; Ποια μέτρα θα λάβετε, προκειμένου να διασφαλίσετε βραχυπρόθεσμα τη βιωσιμότητα του ινδοειρηνικού τόνου; Τι δυνατότητες πρέπει να αναπτύξει η κυβέρνηση των Κομόρων, ώστε να είναι σε θέση να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της αλιείας τόνου και τι στήριξη προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το πλαίσιο;

Τα βιώσιμα ψάρια είναι επίσης ψάρια χωρίς παρεμπίπτουσα αλιεία επαπειλούμενων ειδών ψαριών. Οι καρχαρίες, οι χελώνες και τα δελφίνια διατρέχουν τον κίνδυνο να πιαστούν στα δίχτυα. Ο μεγαλόφθαλμος τόνος και ο κιτρινόπτερος τόνος είναι επαπειλούμενα είδη που πιάνονται στα ίδια δίχτυα. Γνωρίζετε, κύριε Επίτροπε, τις ποσότητες μεγαλόφθαλμου και κιτρινόπτερου τόνου που υπάρχουν στην περιοχή των Κομόρων; Πότε θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα των μελετών που ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιο θα είναι το ύψος της στήριξης που θα παράσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ομάδα εργασίας για την παρεμπίπτουσα αλιεία της Επιτροπής Τονοειδών του Ινδικού Ωκεανού;

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (SV) Κύριε Πρόεδρε, οι Κομόρες είναι πολύ μακριά από εδώ και αυτό που κάνουμε εκεί γίνεται κρυφά. Δεν γίνεται γνωστό στη συζήτηση εδώ. Αν, ωστόσο, οι τηλεοπτικές εικόνες από τις Κομόρες έφταναν στο σαλόνι μας, το Κοινοβούλιο ποτέ δεν θα ενέκρινε αυτήν τη συμφωνία. Εξαγοράζουμε τα αλιευτικά δικαιώματα από την κυβέρνηση, αλλά εκείνοι από τους οποίους παίρνουμε τα ψάρια στην πραγματικότητα, δηλαδή οι αλιείς στα χωριά, δεν μπορούν να ασκήσουν καμία επιρροή και σπάνια λαμβάνουν επαρκή αποζημίωση. Ούτε τα εθνικά κοινοβούλια ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να ασκήσουν επιρροή άξια λόγου, αλλά αυτό παρουσιάζεται ως τετελεσμένο γεγονός. Η ευκαιρία να εκφράσουμε τη γνώμη μας μας δίνεται δέκα ολόκληρους μήνες μετά την έναρξη της συμφωνίας. Το Κοινοβούλιο ζήτησε αλλαγές σε πολλές περιπτώσεις. Είναι καιρός να ανακτήσουμε τον δημοκρατικό έλεγχο αυτών των συμφωνιών, οι οποίες προσεγγίζουν περισσότερο την παλιά αποικιοκρατία παρά το σύγχρονο εμπόριο και τη δημοκρατία. Ως εκ τούτου, χαιρετίζω την πρόταση για τη λήψη περισσότερων πληροφοριών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την αυξημένη συγχρηματοδότηση από όσους χρησιμοποιούν τη συμφωνία, ώστε το βάρος για τους φορολογούμενους να είναι μικρότερο, αλλά με λυπεί το γεγονός ότι η συμφωνία επεκτείνεται με την πρόβλεψη περισσότερων τόνων ψαριών ετησίως. Πιστεύω ότι οι κοινότητες αλιείας μικρής κλίμακας της χώρας εταίρου πρέπει να έχουν το δικαίωμα της αρνησικυρίας για τις συμφωνίες αυτές. Η ομάδα μου θα καταψηφίσει αυτήν τη συμφωνία, η οποία ευνοεί τους αλιείς της ΕΕ εις βάρος των φτωχότερων συναδέλφων τους στον Νότο.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin , εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (SV) Κύριε Πρόεδρε, οι αλιευτικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες έχουν εκτεθεί σε εκτεταμένες επικρίσεις από πολλές οργανώσεις που εργάζονται για θέματα ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής για τη Διεθνή Αναπτυξιακή Συνεργασία (Sida) της Σουηδίας. Οι συμφωνίες έχουν όντως μεταρρυθμιστεί, αλλά οι επικρίσεις για τις ισχύουσες συμβάσεις εταιρικής σχέσεις είναι απολύτως δικαιολογημένες.

Οι Κομόρες έχουν μια στρατηγική θέση και, σύμφωνα με την εισηγήτρια, μια αλιευτική συμφωνία με αυτήν τη νησιωτική δημοκρατία θα συμπλήρωνε τις τρέχουσες συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες. Με άλλα λόγια, πρέπει να προστατευθούν τα περιορισμένα συμφέροντα της ΕΕ αντί για τα συμφέροντα των φτωχών αλιέων των Κομόρων. Η ΕΕ εκμεταλλεύεται την εξουσία της για να διασφαλίσει βραχυπρόθεσμα οικονομικά συμφέροντα. Η αλιευτική συμφωνία τόνου με τις Κομόρες δεν είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, αλλά το θέμα των αλιευτικών συμφωνιών είναι σημαντικό ως θέμα αρχής. Το σωστό θα ήταν το κόστος των αλιευτικών συμφωνιών να επιβάλλεται πλήρως στα μέρη που επιλέγουν να τις χρησιμοποιήσουν. Γιατί πρέπει να πληρώνουν οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι για αλιευτικές συμφωνίες που ευνοούν τους στόλους μόνο λίγων χωρών της ΕΕ; Η εισηγήτρια εκτιμά ότι οι πλοιοκτήτες χρηματοδοτούν υπερβολικό μέρος αυτών των συμφωνιών. Η λίστα του Ιουνίου εκτιμά ότι αυτό το θέμα δεν θα έπρεπε να αφορά την ΕΕ και ότι οι συμφωνίες δεν θα έπρεπε να χρηματοδοτούνται καθόλου από πόρους της ΕΕ.

Η Προεδρία του Ηνωμένου Βασιλείου και η Επιτροπή δήλωσαν ότι τα θέματα ανάπτυξης στην Αφρική αποτελούν τομέα πολιτικής στον οποίο θα δοθεί προτεραιότητα. Ωστόσο, υπάρχει περιορισμένη βούληση για τη σοβαρή μεταρρύθμιση της αντιπαραγωγικής πολιτικής γεωργίας, εμπορίου και αλιείας στην ΕΕ. Φαίνεται ότι η φιλοδοξία είναι να αυξηθεί η ενίσχυση χωρίς να γίνει τίποτα για τα διαρθρωτικά προβλήματα που δυσχεραίνουν την προσπάθεια των αναπτυσσόμενων χωρών να ξεφύγουν από τη φτώχεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, οι προηγούμενοι ομιλητές δεν έχουν μπει καν στον κόπο να επισκεφτούν τις χώρες με τις οποίες υπογράφουμε αλιευτικές συμφωνίες. Εγώ το έχω κάνει: ήμουν στις Κομόρες, έζησα με τους κατοίκους της, είδα πώς ζουν και είδα τη σημασία αυτής της συμφωνίας για την οικονομική ανάπτυξη αυτών των νησιών. Επομένως, πιστεύω ότι δεν πρέπει να λέμε ανοησίες χωρίς να γνωρίζουμε για ποιο πράγμα μιλάμε.

Συμφωνώ απολύτως με την εισηγήτρια σε αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι αυτή είναι μία σημαντική συμφωνία για μας και για τον λαό των Κομόρων, και επομένως εγκρίνω τη διατύπωσή της.

Η συμφωνία βοηθά στη διατήρηση της σταθερότητας του τομέα εδώ και συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτών των χωρών. Έχουμε προχωρήσει από τις πρώτες αποκλειστικά εμπορικές συμφωνίες σε συμφωνίες μέσω των οποίων βοηθάμε αυτές τις χώρες να αναπτυχθούν.

Η σημερινή δομή των συμφωνιών βοηθά στην ανάπτυξη αυτών των χωρών. Θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα, πιθανότατα αν οι αλιείς και οι πλοιοκτήτες συμμετείχαν περισσότερο. Οι προτάσεις της Επιτροπής Αλιείας από αυτήν την άποψη είναι λογικές και τις υποστηρίζουμε απόλυτα· θα μας βοηθούσαν να εξαλείψουμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Χρειαζόμαστε επίσης μία γενική πολιτική αναφορικά με όλη αυτήν την περιοχή του Ινδικού Ωκεανού, στην οποία, μολονότι η παρουσία μας σε δίχτυα είναι σημαντική, η γενική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ μικρή σε σύγκριση με την αλιεία αυτών των πόρων από ασιατικές χώρες, όπως η Ταϊβάν, η Ιαπωνία, ή η Δημοκρατία της Κορέας, οι οποίες εκμεταλλεύονται αυτούς τους πόρους σε βάρος του πληθυσμού.

Ο όγκος αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ περιορισμένος και, φυσικά, συμφωνώ με τη διαμαρτυρία της εισηγήτριας ότι υφίσταται μια μορφή διάκρισης, εξαιτίας της οποίας, στις συμφωνίες με τον Νότο, εκείνοι που πρέπει να πληρώνουν είναι οι αλιείς, ενώ στην περίπτωση των συμφωνιών με τον Βορρά, αυτή η αύξηση των πληρωμών που θέλουν να μας επιβάλουν τώρα δεν συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, η συμφωνία είναι σημαντική για εμάς και για τις χώρες αυτής της περιοχής και φυσικά θα ήθελα να ακολουθήσουμε αυτήν την προσέγγιση σε σχέση και με άλλες πτυχές.

Θα μπορούσαν ίσως να υπάρχουν λόγοι να αντιταχθούμε σε αυτή λόγω των ενστάσεων που εξέθεσα, αλλά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποχρέωση να συνεχίσει να αναπτύσσει αυτού του είδους τις σχέσεις. Αυτές οι χώρες, και συγκεκριμένα οι Νήσοι Κομόρες, χρειάζονται απελπισμένα την παρουσία μας. Οι Κομόρες είναι τρία μικρά απομονωμένα νησιά στον Ινδικό Ωκεανό, δεν έχουν καμία ιδιαίτερα στρατηγική σχέση, βρίσκονται στη Διώρυγα της Μοζαμβίκης, οι πολίτες τους υποφέρουν από κάθε είδους ασθένειες –δάγκειο πυρετό, ελονοσία, κίτρινο πυρετό και άλλες– και το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτά τα νησιά είναι ακριβώς η απουσία των στοιχείων που απαιτούνται για την ανάπτυξη.

Πιστεύω ότι η αλιευτική συμφωνία είναι κάτι που μπορεί και πρέπει να βοηθήσει, υπό την προϋπόθεση ότι οι ναυτικοί και οι αλιείς μας θα συμμετάσχουν πολύ περισσότερο στην οικονομική ανάπτυξη αυτών των νησιών, τόσο για το δικό τους όφελος και επίσης προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, μέλος της Επιτροπής. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις παρατηρήσεις τους. Θα ήθελα να σχολιάσω αρκετά σημεία, αρχίζοντας από εκείνο που έθεσε η κ. Fraga σχετικά με τα τέλη για τη χορήγηση αδείας. Η ανακατανομή του κόστους δεν είναι κάτι καινούριο. Αν ρίξουμε μια ματιά στην πορεία της από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, θα διαπιστώσουμε ότι έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990 η αναλογία ήταν 80:20. Έπειτα, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως σήμερα, η αναλογία μεταβλήθηκε σε 75:25.

Καθιερώνουμε έναν νέο τρόπο κατανομής του κόστους με αναλογία 65:35. Μπορώ να πω ότι η απόφαση της Επιτροπής να αυξήσει τις εισφορές που καταβάλλουν οι πλοιοκτήτες για τον τόνο δικαιολογείται από πολλές απόψεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης αύξησης της οικονομικής ευθύνης των πλοιοκτητών της ΕΚ και της εξασφάλισης μιας δίκαιης αντιστάθμισης για το παράκτιο κράτος. Όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουλίου του 2004, αυτή η εισφορά πρέπει να είναι δίκαιη, ισορροπημένη και να μην εισάγει διακρίσεις.

Η αναλογία 35:65 εφαρμόζεται ήδη σε όλες τις συμφωνίας για τον τόνο που έχουν συναφθεί στον Ειρηνικό, συμπεριλαμβανομένου του Κιριμπάτι, των Νήσων του Σολομώντος και των Ομόσπονδων Κρατών της Μικρονησίας, και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεν έχουν προβάλει αντίρρηση.

Μέχρι την ανανέωση του πρωτοκόλλου ΕΚ-Σεϋχελλών πέρυσι τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Επιτροπή είχε ήδη ανακοινώσει στην εξωτερική ομάδα του Συμβουλίου ότι σκόπευε να υιοθετήσει την αναλογία 35:65. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι Σεϋχέλλες ζήτησαν από την Επιτροπή να καθυστερήσει αυτήν την αλλαγή, ώστε να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού εξαιτίας της συμφωνίας της Τανζανίας, η οποία πρόκειται να τεθεί σύντομα σε ισχύ και κατά την αρχική φάση της οποίας η εφαρμοστέα αναλογία θα είναι 25:75. Κατά συνέπεια, η συμφωνία ΕΚ-Σεϋχελλών διατήρησε την αναλογία 25:75, όμως υιοθετήθηκε μια μέθοδος με βάση την οποία θα υπάρξει μετάβαση στην αναλογία 35:65 στο εγγύς μέλλον.

Η εναρμόνιση της αναλογίας 35:65 και σε άλλες αλιευτικές συμφωνίες θα πραγματοποιηθεί το 2006. Η ίδια αναλογία 35:65 θα καθιερωθεί και στις άλλες αλιευτικές συμφωνίες στην περιοχή, συγκεκριμένα με τον Άγιο Μαυρίκιο και τη Μαδαγασκάρη, για τις οποίες οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν το 2006.

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή σκοπεύει να διοργανώσει μια συνάντηση με τον κλάδο της αλιείας τόνου πριν από το τέλος του 2005, προκειμένου να συζητηθούν όλα τα σχετικά ζητήματα.

Επίσης, υπογραμμίζω και επαναλαμβάνω ότι υπάρχει συνεχής διάλογος με τον κλάδο στο πλαίσιο της ειδικής κλαδικής ομάδας και θα φροντίσω αυτός ο διάλογος να εντατικοποιηθεί περαιτέρω. Ακόμη, θα δω τι μπορεί να γίνει για να ελαχιστοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι καθυστερήσεις των πληρωμών σε τρίτους.

Όσον αφορά το ζήτημα που έθεσε η κ. Corbey, θα ήθελα να επισημάνω ότι όλες οι συμφωνίες συνάπτονται κατόπιν αξιολόγησης της υγείας των ιχθυαποθεμάτων. Ας αναφέρω την πρόσφατη συμφωνία με το Μαρόκο, όπου η Επιτροπή έδειξε πόσο σοβαρά λαμβάνει τις υποχρεώσεις της, διενεργώντας προηγουμένως επιστημονική αξιολόγηση σύμφωνα με τη νέα πολιτική για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας. Η συμφωνία επικεντρώθηκε έπειτα σε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε «πλεονάζον απόθεμα» – με άλλα λόγια, τα ψάρια που μπορούν να αλιευθούν με βιώσιμο τρόπο, πέρα από εκείνα που μπορούν να πιάσουν οι ίδιοι οι τοπικοί αλιείς. Έτσι, η συμφωνία καλύπτει μόνο αυτό το πλεονάζον απόθεμα ιχθύων εντός των ορίων της βιωσιμότητας. Αυτή η πολιτική υιοθετείται και εφαρμόζεται σε όλες τις αλιευτικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης.

Ευχαριστώ τον κ. Schlyter για την υποστήριξή του όσον αφορά την ανακατανομή του κόστους. Επίσης, ευχαριστώ τον κ. Medina Ortega για την υποστήριξή του όσον αφορά τη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης για την αλιεία και θα φροντίσω να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να περιοριστεί η περιττή γραφειοκρατία. Θα ήθελα επίσης να τον ευχαριστήσω για τις εμβριθείς παρατηρήσεις που απορρέουν από την άμεση πείρα του από την αλιεία στις Νήσους Κομόρες και στον Ινδικό Ωκεανό.

Απαντώντας στην κ. Goudin, αυτή η συμφωνία οραματίζεται έναν τομέα ανάπτυξης, στο πλαίσιο του οποίου η Ένωση όχι μόνο επωφελείται από τα δικαιώματα αλιείας αλλά υποχρεούται να ενισχύσει τον κλάδο αλιείας των Νήσων Κομόρων. Πρόκειται για ένα νέο στοιχείο των συμφωνιών εταιρικής σχέσης, το οποίο εισάγεται τώρα σε όλες τις συμφωνίες με τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12.00.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου