Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 27. september 2005 - Strasbourg EUT-udgave

19. Resultatet af undersøgelsen af verserende lovgivningsforslag
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er meddelelse fra Kommissionen om resultatet af undersøgelsen af verserende lovgivningsforslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Günther Verheugen, næstformand i Kommissionen. - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer, kære parlamentsmedlemmer, Kommissionen vedtog kl. 15.30 her i eftermiddags en meddelelse inden for rammerne af sin politik om en bedre lovgivning, som umiddelbart derefter blev sendt videre til Parlamentet og Rådet. Kommissionen har foretaget en omfattende og systematisk undersøgelse af alle de lovforslag, som den fremlagde før den 1. januar 2004, og af alle endnu ikke vedtagne lovforslag og meddeler resultatet i dag. Lad mig i øvrigt bemærke følgende: Alt, hvad der muligvis har stået herom tidligere i en eller anden avis, har ikke været Kommissionens beslutning og har i de fleste tilfælde også været forkert.

Meddelelsen i dag er et første og forholdsvis lille skridt hen imod gennemførelsen af det langt større og mere krævende projekt "Bedre lovgivning i Europa". Vi forfølger to mål med dette projekt: at styrke borgernes tillid til den europæiske integration og at imødegå det indtryk, at EU er et reguleringsgalt, bureaukratisk monster. Samtidig ønsker vi at frigive vækstkræfter i erhvervslivet, som er hæmmet på grund af for mange og for komplicerede bestemmelser. Vi må ikke undervurdere den farlige virkning af en opfattelse, hvor Bruxelles kun ses som et gigantisk og lidet gennemsigtigt bureaukrati. Og her er der brug for, at alle - Kommissionen, Parlamentet og Rådet - gennem konkrete handlinger beviser, at Europa ikke er sådan.

Bedre lovgivning er imidlertid også en væsentlig del af vækst- og beskæftigelsesinitiativet. Kommissionen i Bruxelles har erklæret, at større vækst og mere beskæftigelse har den højeste prioritet i dens arbejde. Den har revideret Lissabon-strategien for vækst og beskæftigelse i den forstand og fremhævet de politiske områder, hvor der kan ydes et afgørende bidrag til styrkelse af væksten og til skabelse af arbejdspladser.

Bedre lovgivning er en af disse centrale politiske områder. Fra mine mange, mange samtaler med repræsentanter fra det europæiske erhvervsliv ved jeg, at det endda er det vigtigste for mange. Netop små, helt små og mellemstore virksomheder venter i den grad på aflastning. Kun hvis det lykkes os at udrense bureaukratiet, ophæve nu meningsløse bestemmelser og fastsætte en moderne juridisk ramme for industrien og tjenesteyderne, som de kan regne med på lang sigt, kan vi sikre Europa som erhvervsområde og forbedre chancerne i den globale konkurrence.

Mine damer og herrer, jeg vil gerne sige følgende helt tydeligt: Det handler ikke om en eller anden ideologisk fremmet deregulering her. Det handler om bedre regulering. Det indre marked har brug for en klar og beregnelig juridisk ramme. Vi skal imidlertid sørge for, at vores samfund ikke belastes med unødvendig bureaukrati, og at borgerne får vished for, at europæisk ret forberedes med så stor omhu som muligt og også kun fungerer dér, hvor europæiske bestemmelser er ubetinget nødvendige. Det er der enighed om mellem institutionerne. Jeg gentager endnu en gang: Vi er alle i samme båd her og har et fælles ansvar. Det er den politiske kontekst, som Kommissionens meddelelse om undersøgelse af verserende lovgivningsforslag indordner sig under. Den er så at sige forretten i en menu, hvor hovedretten i det hele taget først skal komme. Men jeg håber også, at forretten smager.

Denne politik er en del af en større anlagt strategi, som er baseret på tre søjler. Kommissionen undersøger først og fremmest regelmæssigt, omfattende og systematisk lovgivningsforslag, som den har fremlagt, og som efter en vis frist endnu ikke er vedtaget af lovgiveren. I den forbindelse er det målet at afgøre, om forslagene skal trækkes tilbage, eller om beslutningstagningen kan lettes ved andre foranstaltninger.

I år har Kommissionen undersøgt alle verserende forskrifter før skæringsdatoen den 1. januar 2004. I den forbindelse har den undersøgt, om forslag er blevet forældet, om de har været blokeret i længere tid i lovgivningsproceduren, om nye videnskabelige resultater, markedsudviklingen eller andre grunde taler for en undersøgelse, eller om forslag stadig er i overensstemmelse med de aktuelle standarder for en økonomisk konsekvensanalyse og konkurrenceevnen.

Som resultat påtænker Kommissionen at trække 68 forslag ud af 183 undersøgte forslag tilbage, fordi de ikke passer til målene for strategien for vækst og beskæftigelse og kriterierne for bedre lovgivning, eller fordi de af rent objektive grunde simpelthen ikke længere er aktuelle, eller fordi vi ikke længere kan forvente yderligere fremskridt for forslag i den aktuelle form i lovgivningsprocessen.

Ved fem forslag nævnt i meddelelsen anbefaler Kommissionen at fortsætte lovgivningsprocessen. Kommissionen vil imidlertid gerne fremlægge på forhånd uddybede økonomiske analyser for at gøre beslutningsprocessen lettere for lovgiverne.

Jeg vil ligeledes gøre opmærksom på, at forslag som led i en omfattende undersøgelse af fællesskabspolitikker i nogle tilfælde trækkes tilbage. Kommissionen forbeholder sig ret til efter denne undersøgelse at præsentere reviderede forslag med en omfattende økonomisk konsekvensanalyse.

Lad mig påpege, at Kommissionen i overensstemmelse med forpligtelserne i rammeaftalen om forholdet mellem Parlamentet og Kommissionen med meddelelsen fra i eftermiddags har meddelt Parlamentet og Rådet, hvilke forslag den påtænker at trække tilbage. De valgte forslag betragtes først som formelt tilbagetrukket, når de er offentliggjort i EUT.

Den første del af Kommissionens strategi, som er genstand for meddelelsen fra i eftermiddags, beskæftiger sig altså med verserende lovgivningsforslag. Det har ikke nogen umiddelbare indvirkninger på de økonomiske aktiviteter, for EU's acquis berøres fortsat slet ikke heraf. Ved vurderingen af resultatet mener jeg, at der er tre ting, der er vigtige: Antallet af verserende lovgivningsforslag var meget mindre, end mange havde formodet. I to tredjedele af alle tilfælde har undersøgelsen ført til det resultat, at forslagene bør opretholdes af gode grunde, og kun en tredjedel af forslagene svarer ikke længere til vores krav om bedre lovgivning.

Denne undersøgelse er den første test af troværdigheden af vores politik om en bedre lovgivning og vil være en test af, hvordan det egentlige projekt, som jeg kommer ind på nu, kan udformes. Det egentlige projekt betyder forenkling af den eksisterende juridiske ramme. Det er det største projekt som led i politikken om en bedre lovgivning. Efter Europa-Parlamentets ønske i dets beslutning om den fornyede Lissabon-strategi fra dette forår vil Kommissionen nu undersøge hele EU's acquis systematisk. Jeg taler om mere end 20.000 retsakter. Kommissionen vil i slutningen af oktober afgøre, efter hvilke principper og kriterier det skal ske, og hvordan denne mammutopgave kan tackles organisatorisk. En ting er i hvert fald sikker: Til denne herkulesopgave har vi brug for, at alle tre institutioner står tæt sammen skulder ved skulder, og Kommissionen vil straks informere Parlamentet om proceduren og metodikken efter beslutningstagningen.

Den tredje søjle vedrører standarderne for fremtidig lovgivning og den økonomiske konsekvensanalyse. Kommissionen lægger allermest vægt på at forbedre lovgivningen betydeligt i fremtiden og underkaste den strenge standarder. Kommissionen har allerede besluttet, at alle lovgivningsforslag, hvidbøger og grundlæggende politiske meddelelser fra dens arbejdsprogram kun skal fremlægges med en omfattende konsekvensanalyse. Med hensyn til den metologi, som skal anvendes, har den udarbejdet detaljerede retningslinjer for nylig og vil i det kommende år få gennemført en ekstern analyse af alle fremlagte konsekvensanalyser. Kommissionen er via et netværk af eksterne eksperter også i gang med at forbedre den analyse, der er stillet til rådighed, og videnskabelige resultater, som inkorporeres i konsekvensanalyser. Den betragter de nye kriterier for fremtidig lovgivning som en afgørende fastlæggelse af kursen for fremtiden. Her vil det være muligt at gennemføre en faktisk nedbrydning af bureaukratiet og at reducere belastningerne for medlemsstaternes virksomheder og myndigheder. Nogle medlemsstater har allerede opnået bemærkelsesværdige succeser med en sådan politik. Det aflaster erhvervslivet og forvaltningen for unødvendige omkostninger, og der opnås målbare vækstgevinster. Det vil vi gerne opnå for hele EU.

Mine damer og herrer, vi vil skulle tale indgående med hinanden om det. Kommissionen vil respektere Parlamentets ansvar fuldstændigt. Det er dog også nødvendigt, at medlemsstaterne tilslutter sig denne politik. Jeg håber meget, at der udgår et meget klart signal fra denne debat: Europa mener det alvorligt denne gang. Vi ønsker alle sammen bedre love og mindre bureaukrati. Hvad jeg allerede kan sige nu, er, at vi vil gå langt ud over det allerede påbegyndte projekt om kodificering af uensartede retsakter. Vi vil også undersøge, om bestemmelser i det hele taget stadig bruges, eller om de skal udforme, altså modificeres, mere brugervenligt. En målestok - men netop kun en - vil være spørgsmålet om europæisk konkurrenceevne. For at der ikke skal opstå misforståelser, vil jeg sige, at det ikke handler om en svækkelse af det opnåede niveau for integration eller om en ændring af balancen mellem de tre store politiske mål: vækst, social sammenhold og bæredygtig udvikling. Bedre lovgivning er ikke nogen trojansk hest, som skal svække Europa, men derimod skal Europa være stærkere og mere effektivt.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Tak, hr. kommissær.

Jeg giver nu ordet til hr. Stubb. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan man udtaler Deres navn, hr. Stubb.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Stubb (PPE-DE). - (EN) Hr. formand, Stubb er et meget almindeligt finsk navn. Der skal bare tilføjes et "inen" eller "onen" for at få det til at blive til Hakkinen eller Raikkonen eller lignende.

Hr. kommissær, jeg hilser Deres initiativ velkommen, det er et fremragende initiativ. Jeg er dog lidt ked af, at forhandlingen her i Parlamentet kørte af sporet, fordi vi straks begyndte at diskutere processer. Hvorfor kom De ikke til os først med dokumentet? De har nu forelagt dokumentet for os, det ligger lige her foran os. Det er et meget godt initiativ. Der er ikke noget nyt i det, det er en del af den forbedrede lovgivning, og det er noget, vi har stærkt brug for, især efter den franske og nederlandske folkeafstemning.

Hvis jeg har forstået det korrekt, vil De tilbagekalde 70 initiativer, som for det første er gamle, for det andet er baseret på en konsekvensanalyse eller for det tredje baseret på subsidiaritet. Hvis det er rigtigt, er jeg helt enig. Det kan jeg sige, selv om jeg sidder i denne ende af bordet. Jeg er føderalist, jeg går ind for mere Europa, men jeg går også ind for mindre og bedre lovgivning. Problemet med Europa-Parlamentet i dag er, at vi lægger for mange hindringer i vejen, og det bør vi ikke gøre. Vi har brug for mere frihed.

Giv os blot ét svar, hvordan er tidsplanen, hvornår ønsker De vores svar?

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). - (DE) Hr. formand, hr. kommissær, før forretten er der jo ofte amuse-gueule. Imidlertid har denne hilsen fra køkkenet ikke smagt godt, fordi den er blevet formidlet via medierne. Men vi ønsker en saftig amuse-gueule og ikke tørt papir.

Det, De har leveret i dag, skal vi kigge på i detaljer. Jeg tror, at den filosofi, som De har præsenteret, vil blive fuldt ud støttet af os. Vi, som er interesseret i, at der ikke er nogen afskaffelse af sociale og økonomiske standarder, er samtidig interesseret i, at der kun er et minimum af bureaukrati, at bestemmelserne er så enkle som muligt, så man kan læse dem - måske ikke så meget for befolkningen, men i det mindste for eksperterne, hvilket jo heller ikke er tilfældet i dag. Vi vil også diskutere det med de nationale parlamentsmedlemmer. Jeg har netop hørt, at COSAC vil holde møde i begyndelsen af oktober, og her vil det også være et emne.

Jeg har et konkret spørgsmål, hr. kommissær: Er De også parat til at stille alle dokumenter, som har ført til, at De har udarbejdet denne liste, til rådighed for Parlamentet, således at vi kan sætte os ind i Deres motivation og Deres overvejelser i den forbindelse og derefter gøre os vores overvejelser, når vi skal afgive vores holdning til det?

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Radwan (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, hr. kommissær, jeg vil gerne sige undskyld, fordi jeg snart er nødt til at fortsætte til næste møde. Men jeg vil gerne anføre to punkter, som er vigtige for mig i forbindelse med en bedre lovgivning. Jeg vil slet ikke komme ind på, hvad der burde være gjort i forbindelse med inddragelsen af pressen. Det er et rigtigt, modigt første skridt i den rigtige retning. Vi skal støtte det og opmuntre Kommissionen til at komme til "hovedretten". Det er det afgørende for os!

Jeg vil gerne tage fat på to punkter. Det første vedrører de små og mellemstore virksomheder, som De jo nævnte. Netop hvad bedre lovgivning angår, kan jeg kun håbe, at der i disse eksterne ekspertgrupper, som tages med på råd, også befinder sig repræsentanter for de små og mellemstore virksomheder. Industrien kan nemlig i høj grad sluge og acceptere det ene eller det andet reguleringsaspekt, men de små og mellemstore virksomheder lokalt, håndværksvirksomhederne lokalt kan muligvis ikke længere istemme det og går i stykker. Derfor min indtrængende bøn, min appel om også at tage behørigt hensyn til de små og mellemstore virksomheder i disse eksterne ekspertgrupper.

Det andet punkt er følgende: Regelmæssigt hører man kritik om overregulering fra nationalstaterne. I den forbindelse forekommer det ofte, at overreguleringen slet ikke kommer fra Europa, men egentlig skyldes den komplicerede nationale gennemførelse. Har De mod på også at gøre opmærksom på, hvordan europæiske regler undertiden gennemføres mærkeligt på nationalt plan, og at indføre benchmark dér, hvor det kan aflæses, hvem der handler borgervenligt, og hvem der handler til skade for borgerne?

 
  
MPphoto
 
 

  Günther Verheugen, næstformand i Kommissionen. - (DE) Hr. formand, jeg vil gerne besvare de stillede spørgsmål. Først vil jeg, hvad angår tidsplanen, sige, at Kommissionen vil træffe afgørelse om metodikken og principperne for organiseringen af det store projekt om forenkling af lovgivningen i slutningen af oktober. Jeg vil fremlægge en handlingsplan for Kommissionen, som i første omgang løber over tre år, i håbet om, at størstedelen af projektet kan afvikles i løbet af disse tre år.

I hvert fald skal der prioriteres. Vi vil prioritere, at der begyndes med områder, hvor der formodes at være en virkelig overregulering, fordi der er utroligt mange retsakter her. Således er f.eks. bilindustrien, byggebranchen og affaldsområdet allerede identificeret som sektorer, der skal undersøges først. Derefter vil alle andre sektorer følge.

Parallelt hermed arbejder vores kollega fru Fischer Boel allerede med et grundlæggende forenklingsprogram for en landbrugs-acquis. Her vil den første pakke kunne fremlægges allerede i år.

Jeg er hr. Swoboda meget taknemmelig for hans støtte. De nødvendige dokumenter, hr. Swoboda, kan jeg give Dem med det samme. Jeg har dem allerede liggende til Dem her og også til de andre grupper. Af disse dokumenter fremgår det, hvad status for de enkelte projekter var, og grundene til, at Kommissionen mener, at de bør trækkes tilbage.

Tillad mig endnu en gang at komme med en lille henvisning til medierne. Jeg vil ikke kede Parlamentet nu og vil ikke plage Dem, men jeg kunne læse højt af en liste over mine egne optrædener for Parlamentet, hvor jeg har informeret Parlamentet om dette projekt. Det begyndte allerede i september 2004 - endnu før jeg blev udnævnt. Der er tale om i alt 11 optrædender i Parlamentet i forbindelse med dette emne. De første informationer er blevet givet til Parlamentet, før et eneste ord blev sagt i offentligheden - selv om jeg dog antager, at Parlamentets plenarforsamling udgør den europæiske offentlighed.

Jeg lægger nemlig stor vægt på, at jeg har forholdt mig 100 % korrekt, hvad angår informationen af Parlamentet. Der er heller ikke indtil her i eftermiddag, og det lige indtil nu, blevet givet nogen information om indholdet af listen fra mig eller mine medarbejdere til medierne. Jeg har et vist ry at forsvare, hvad angår min respekt for Parlamentet. Derfor ville jeg gerne have rene linjer her.

De får selvfølgelig dokumenterne. Selv om det falder ind under Kommissionens kompetenceområde alene at afgøre, hvad vi nu skal gøre med denne liste, anbefaler jeg alligevel i høj grad, at vi afventer, hvilket råd Parlamentet giver os, og i hvert fald inkorporerer disse råd i gennemførelsen af beslutningen. Det tilslutter Kommissionen sig også.

Nu er jeg kommet frem til sidste spørgsmål, og det er jeg overordentlig taknemmelig for. Min bekymring for den økonomiske fremtid for de små og mellemstore virksomheder i Europa var en af hovedgrundene til, at jeg overhovedet tilskyndede til projektet. Det er fuldkommen klart for mig, at de store bedrifter, de store virksomheder relativt let kan omgås reglerne. De har råd til egne afdelinger til det formål. Jo mindre virksomheden er, desto større er belastningen som følge af bureaukratiske omkostninger, og desto vanskeligere er det også at planlægge og gennemføre investeringer og realisere potentiel vækst.

Derfor kan jeg forsikre Dem om, at der tages fuldt ud hensyn til de små og mellemstore virksomheders behov i forbindelse med alt det, vi gør her. Selvfølgelig vil vi også benytte repræsentanter for de små og mellemstore virksomheder i de eksterne ekspertgrupper. Også i forbindelse med meddelelsen om den fremtidige politik for små og mellemstore virksomheder, som kommer om få uger, vil emnet om en bedre lovgivning endnu en gang spille en enorm rolle.

Hvad angår den nationale gennemførelse, er jeg Dem ligeledes meget taknemmelig for henvisningen. Javel, det er sådan, der er virkelig fascinerende eksempler på, hvordan det er lykkedes medlemsstaterne at lave et ægte bureaukratisk monstrum ud af et relativt kort, klart og enkelt europæisk direktiv og at mangedoble de nødvendige ord i den forbindelse. Det engelske sprog har det smukke udtryk "gold plating" for dette fænomen. Jeg betragter det som en del af et projekt at oplyse den europæiske offentlighed om, at det skal stoppe, og at europæisk lovgivning ikke skal bruges til en slags beskyttelsesskærm, som man kan gennemføre nationale projekter bag, som man ikke tør gennemføre andre steder.

Jeg tror, at det var svarene på spørgsmålene. Jeg takker for den politiske støtte, som de tre talere har tilbudt mig, og tilbyder Dem et tæt og tillidsfuldt samarbejde ved dette projekt, som vedrører alle tre institutioner på en særlig måde.

 
  
  

FORSÆDE: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Næstformand

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne (ALDE). - (EN) Fru formand, jeg hilser også Kommissionens redegørelse velkommen, især hvad angår direktivet om optisk stråling. Det glæder mig, at Kommission står sammen med os her i Parlamentet om at opfordre til at fjerne naturlig stråling og om at se nærmere på direktivet om vikararbejde. Jeg har altid ment, at en enhedsløsning ikke virker.

Jeg håber, at Kommissionen vil tage et andet direktiv om fysiske agenser op til fornyet overvejelse, nemlig direktivet om elektromagnetiske felter, og hvordan det vil påvirke MRI-scannere, med hensyn til medtagelse af statiske magnetfelter. Ja, vi har brug for lovgivning om sundhed og sikkerhed, men kun når det er nødvendigt på EU-plan, og når det ikke kan lade sig gøre på nationalt plan. Jeg så f.eks. gerne et direktiv om nålestiksskader. I medfør af artikel 13 så jeg gerne et specifikt direktiv om alder og handicap. Alligevel bifalder jeg udtalelserne fra Kommissionen. Der er unødvendig lovgivning, og som proeuropæer vil jeg sige, at det gør mere skade end gavn.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE). - (IT) Fru formand, kære kolleger, efter vores mening ligger problemet i indholdet og ikke i formen. Det er helt fint, at nogle direktiver trækkes tilbage. Der er i øvrigt nogle direktiver, som vi virkelig gerne ville have, at man trak tilbage, f.eks. Bolkestein-direktivet, men det er der desværre endnu.

Det, der bekymrer os, er til gengæld den vægt, som man lægger på denne aktivitet, og som er helt malplaceret, da det efter vores opfattelse mildest talt er tvivlsomt, om man kan vinde borgernes tillid tilbage ved at gøre noget om, der allerede er blevet gjort.

Jeg vil bede Dem indtrængende om, hr. kommissær, at De efter at have set og hørt industrien også mødes med forbrugersammenslutningen, som forsvarer borgernes rettigheder og miljørettighederne. Jeg er sikker på, at De vil møde personer, som fortæller Dem, at konkurrenceevne er meget mere end det, som De i over et år desværre har forsøgt at foreslå os.

Jeg mener også, at der med hensyn til spørgsmålet om konsekvensvurderingen og de andre emner, som De var inde på, f.eks. undersøgelsen, er uløste problemer, der måske ser uskyldige ud, men som desværre ikke er det. Tænk blot på det ødelæggelsesarbejde, som De - De selv, kommissæren og kommissionsformand Barroso - er i gang med, når det gælder Reach, og det, som De allerede har gjort ved forureningsstrategien. Derfor forventer jeg ærligt talt et klart svar fra Dem om disse to spørgsmål.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE). - (FR) Fru formand, hr. kommissær, vi er enige om bedre lovgivning. Det er klart, at vi ønsker et mindre pedantisk bureaukrati og at give vores virksomheder lidt luft.

Men hvordan forestiller De Dem samarbejdet med Europa-Parlamentet, som er den anden lovgivende myndighed? Selv om det ikke er fastsat i traktaten, hvordan forestiller De Dem så i lyset af den interinstitutionelle aftale, at vores parlamentariske udvalg skal deltage? Hvad angår den vurdering af indvirkningerne, vi har stillet krav om, må den ikke laves om til en selvretfærdiggørelse af Kommissionens forslag eller en retfærdiggørelse for ikke at gøre noget. Og hvordan ser det ud med vurderingen af indvirkningerne, hvad angår Europa-Parlamentets ændringsforslag?

Til slut skal vi med hensyn til forenklingen, som er meget vigtig, sørge for, at den ikke medfører en deregulering. Enhver ændring af fællesskabsretten inden for det sociale eller miljømæssige område eller med hensyn til forbrugerbeskyttelsen kan incitere til social dumping. Vi skal derfor være yderst påpasselige. Bedre lovgivning må ikke være det samme som mindre lovgivning. Hvilken plads har standardiseringsspørgsmålet fået tildelt? Europa-Parlamentets legitimitet ligger i den fælles beslutningsprocedure. Dets lovgivende magt må ikke mindskes.

 
  
MPphoto
 
 

  Günther Verheugen, næstformand i Kommissionen. - (DE) Fru formand, til det første spørgsmål vil jeg sige, at vi naturligvis gerne tager fat på alle idéer og også dem, som kommer frem nu under dette møde. Jeg kan informere Dem om, at jeg har inviteret medlemsstaterne, brancheforeningerne, forbrugerforeningerne, fagforeningerne og alle borgerne i Europa til at komme med deres forslag til os. Der er allerede kommet mange hundrede til dels meget detaljerede og meget præcise forslag. Jeg kan mærke, at dette er et projekt, som virkelig finder bred støtte.

Til fru Frassonis spørgsmål vil jeg sige, at jeg har forsøgt at forklare det. Det forekommer mig nu at være et spørgsmål om politisk tillid. Jeg har sagt til Dem, at formålet med operationen ikke er - jeg understreger det endnu en gang - at ændre kvaliteten af EU's aquis et eller andet sted. Det er ikke formålet med initiativet at gennemføre deregulering i henhold til markedsradikale ideologer, men formålet er at gøre den eksisterende lovgivning enklere, mere gennemsigtig og mere brugervenlig. Jeg gentager her noget, som jeg allerede har sagt flere gange i Deres nærvær: Balancen mellem vækst og beskæftigelse, social sammenhold og bæredygtig udvikling er den egentlige europæiske model. Det holder vi naturligvis fast ved. De må godt tage mig på ordet, fru Frassoni. Der vil ikke ske noget a la det, De frygter. Det handler ikke om igen at svække nogle tilfældige standarder, som vi allerede har opnået.

Til fru Grossetête kan jeg sige, at Parlamentets medbestemmelsesrettigheder selvfølgelig respekteres fuldt ud. Jeg tror oven i købet, at det i forbindelse med forenklingsprojektet vil føre til, at Parlamentet kan varetage rettigheder, som det oprindeligt ikke kunne varetage i forbindelse med lovgivningen, fordi vi jo også lægger retsakter frem på bordet igen, som er blevet vedtaget i perioder, hvor medbestemmelse overhovedet ikke eksisterede på disse områder. Jeg mener, at de parlamentariske medbestemmelsesrettigheder styrkes ved hjælp af det, vi gør her. Selvfølgelig er Kommissionen klar til at informere alle udvalg om det, der sker.

Hvad angår konsekvensanalysen, er det et meget vanskeligt spørgsmål. Jeg sagde et eller andet i den forbindelse. Kommissionen har besluttet sig til, at den ikke vil udarbejde flere forslag, uden at der foreligger en omfattende økonomisk konsekvensanalyse. Det er imidlertid en intern proces i Kommissionen. Imidlertid vil vi, når vi videregiver forslag til Dem i fremtiden, vedlægge resultatet af denne konsekvensanalyse. Personligt er jeg i høj grad af den opfattelse, at det, når lovgiverne foretager substantielle ændringer i Kommissionens forslag - som det jo skal forekomme - selvfølgelig så er nødvendigt at foretage en ny konsekvensanalyse. Men det skal De selv afgøre. De er lovgiveren, det er Kommissionen ikke! Når De siger, at De også kan vedtage en retsakt uden konsekvensanalyse, er det Deres afgørelse og Deres ansvar. Mit råd ville imidlertid være, at vi i fællesskab skal søge en vej for, hvordan vi finder en generelt anerkendt metode til konsekvensanalyse. Jeg mener, at vi egentlig godt kan være ret stolte over, at den konsekvensanalyse, som Kommissionen har udviklet, har et overordentligt godt ry internationalt. Jeg mener ikke, at De kan finde noget bedre nogen steder på det offentlige område. Men det kan altid blive endnu bedre. Det kan vi sikkert arbejde sammen på. Jeg er udtrykkeligt enig med Dem i, fru Grossetête, at det ikke nødvendigvis handler om mindre lovgivning, men derimod om bedre lovgivning i fremtiden.

Endnu en gang vil jeg sige, at det handler om to forskellige ting. Det ene er det store forenklingsprojekt. Det fører reelt til, at omfanget af EU's aquis - vel at mærke omfanget, men ikke kvaliteten - forringes betydeligt. Det andet projekt, den nye metode til, hvordan vi udvikler love, fører reelt til, at kvaliteten forbedres betydeligt, og lovgiverne - altså De som medlemmer af Parlamentet - sættes i en situation, hvor der ved hver enkelt afgørelse skal opstilles en meget præcis cost-benefit-analyse.

 
  
MPphoto
 
 

  Jules Maaten (ALDE). - (NL) Fru formand, kommissæren forelagde sin meddelelse temmelig højtideligt, som om det er et historisk øjeblik, og det jeg synes, han har ret i. Det er naturligvis historisk, hvad Kommissionen i dag har besluttet.

Det drejer sig om det billede, som EU skaber, og dette billede ændres kun, hvis virkeligheden forandres, og det tror jeg også, at den gør. Han siger, at det er en forsmag, men vi tager fejl, hvis vi tror, at der kun sker noget kosmetisk her. Jeg synes også, at Kommissionen har spillet med musklerne i sine forslag.

Det er temmelig usædvanligt - med al respekt for kommissæren - at bureaukratiet stiller forslag om mindre bureaukrati. Kalkuner kan altså åbenbart godt stemme for jul. De har dog ret i, at også Europa-Parlamentet og Rådet skal have et ansvar. Meget af den ubetydelige lovgivning kommer naturligvis fra Parlamentet, men også fra Rådet.

Jeg synes også, at fru Grossetête havde ret, da hun henviste til det med spørgsmålet: "Hvordan kan vi forhindre, at denne proces fortsætter?" Vi har vores eget ansvar, som vi må tage meget alvorligt.

Endelig har De et websted, hvor De beder om meddelelser fra borgere. Kan De af og til kortfattet give os et indtryk af, hvilken feedback De får der?

 
  
MPphoto
 
 

  Stephen Hughes (PSE). - (EN) Fru formand, jeg vil gerne takke kommissæren for hans redegørelse. Vi går også ind for at afskaffe unødvendig eller forældet lovgivning, men vi er dog bekymret over et par ting delvis som følge af hr. Barrosos skud fra hoften i Financial Times vedrørende deregulering.

Min største bekymring er det vedholdende rygte, som fru Lynne lige har gentaget, om at Kommissionen enten nu eller i den nærmeste fremtid vil trække direktivet om vikararbejde tilbage. Er De, hr. kommissær, enig med mig i, at det ville gå hårdt ud over bestræbelserne på at sikre balance mellem fleksibilitet og sikkerhed, og at det ville skade den afbalancerede forfølgelse af Lissabon-målsætningerne? Kan De forsikre os for, at Kommissionen ikke overvejer at trække direktivet om vikararbejde tilbage?

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). - (DE) Fru formand, bureaukrati er naturligvis et slagord, hr. kommissær Verheugen, som i hvert fald sikrer Dem bifald. Men hvis man betragter, hvordan Deres liste ser ud, ser man, at det holdes skjult, at det reelt handler om en social nedbrydning. Hvis det passer, at De trækker vikardirektivet tilbage, er det et slag i ansigtet på det sociale Europa, så hedder det "the working poor" i Europa, for så betyder det, at Bolkestein-direktivet overtager denne del, og at minimumsstandarder i Europa afskaffes.

Mit spørgsmål lyder som følger: Hvordan vil De bygge et socialt Europa, hvis De ønsker at afskaffe sociale minimumsstandarder i Europa?

 
  
MPphoto
 
 

  Günther Verheugen, næstformand i Kommissionen. - (DE) Fru formand, til det første spørgsmål kan jeg sige, at vi har sat en offentlig høring i gang, og De kan naturligvis få adgang til resultaterne af denne offentlige høring.

Fru Schroedter, jeg må virkelig modsige Dem. Det, De har sagt, er en beskyldning. Der kan jo ikke være tale om en afskaffelse af noget, når forslag trækkes tilbage, som overhovedet ikke er vedtaget endnu. Det er jo ikke muligt, at det ændrer noget på den juridiske virkelighed. Jeg taler her om forslag, som Parlamentet ikke engang har vedtaget endnu. I hvert enkelt tilfælde giver Kommissionen en præcis begrundelse for, hvorfor den gør det. Jeg har udtrykkeligt tilføjet, at det ikke betyder, at vi ikke vender tilbage med emnerne i Parlamentet.

Hvad angår vikarerne, de såkaldte temporary workers, foreslår vi Parlamentet, at drøftelserne ikke afsluttes, før Kommissionen har fremlagt omfattende nye økonomiske analyser og en omfattende konsekvensanalyse. Forslaget er ikke trukket tilbage. Jeg ved ikke, hvor De har disse informationer fra. De skal ikke tro på alt, hvad der står i aviserne. Jeg ville snarere være taknemmelig, hvis vi i vores drøftelser kunne støtte os til det, som Kommissionen meddeler Dem officielt som forslag. Det er ikke det, der står i aviserne, der gælder, men det, som Kommissionen har besluttet her i eftermiddag. Jeg havde slet ikke til hensigt at være højtidelig, hr. parlamentsmedlem. Jeg nævnte blot klokken, fordi jeg ville demonstere, at Parlamentet er blevet informeret umiddelbart efter Kommissionens beslutningstagning - og ingen andre.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik