Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

3. Δράση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2004)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0276/2005) του κ. Μαυρομμάτη, εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών, σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2004 (2005/2136(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Νικηφόρος Διαμαντούρος, Διαμεσολαβητής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτήν την ευκαιρία να απευθυνθώ στο Κοινοβούλιο και να παρουσιάσω την ετήσια έκθεση για το 2004, το πρώτο πλήρες έτος της θητείας μου.

Το 2004 ήταν ένα έτος τεράστιας σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση: έτος ιστορικής διεύρυνσης, ευρωπαϊκών εκλογών, μιας νέας Επιτροπής και έντονης συζήτησης για το Σύνταγμα. Τα γεγονότα αυτά και η προσοχή του κόσμου που προσέλκυσαν είχαν σημαντικές συνέπειες για τον Διαμεσολαβητή, όπως θα εξηγήσω αμέσως.

Η ετήσια έκθεση καταγράφει την πρόοδό μας στον χειρισμό των καταγγελιών, στην προώθηση της χρηστής διοίκησης και στη μεγαλύτερη δημοσιοποίηση του έργου του Διαμεσολαβητή στους πολίτες. Συνολικά, ελήφθησαν 3 726 καταγγελίες, αύξηση της τάξης του 53 % σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Η αύξηση του αριθμού των καταγγελιών δεν είναι αποτέλεσμα χειρότερης διοικητικής συμπεριφοράς των θεσμικών οργάνων· αντιθέτως, αντανακλά την αυξημένη γενική ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα ευρωπαϊκά θέματα και την αυξανόμενη γνώση των δικαιωμάτων τους και του τρόπου άσκησής τους.

Όπως ανέφερα, το 2004 ήταν ένα έτος κατά το οποίο τα ευρωπαϊκά θέματα κυριάρχησαν στα πρωτοσέλιδα σε όλη την Ένωση. Κατέβαλα και εγώ εντατικές προσπάθειες για να ενημερώσω τους πολίτες για το δικαίωμά τους να προβαίνουν σε καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και για να κάνω γνωστά τα θετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν. Συνολικά, πραγματοποίησα περισσότερες από 30 δημόσιες διαλέξεις και παρουσιάσεις και περισσότερες από 150 συναντήσεις με διαμεσολαβητές, δημόσιους αξιωματούχους και άλλους συνομιλητές στα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες.

Κατά τη διάρκεια του 2004, μπόρεσα να βοηθήσω το 70% περίπου όσων μου υπέβαλαν καταγγελίες. Η βοήθεια αυτή είχε μία από τις ακόλουθες τρεις μορφές: έναρξη έρευνας, διαβίβαση της υπόθεσης σε αρμόδιο φορέα ή παροχή συμβουλών για το πού να στραφούν για μια άμεση και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα. Περάτωσα 251 έρευνες στη διάρκεια του χρόνου. Στο 45% των υποθέσεων, η έρευνα δεν αποκάλυψε κακοδιαχείριση. Ένα τέτοιο πόρισμα δεν είναι πάντα αρνητικό για τον καταγγέλλοντα, ο οποίος έχει τουλάχιστον το όφελος μιας πλήρους εξήγησης εκ μέρους του εμπλεκόμενου θεσμικού φορέα για τις ενέργειές του. Επιπλέον, ακόμα κι όταν δεν υπάρχει κακοδιαχείριση, μπορώ να εντοπίσω μια ευκαιρία βελτίωσης της ποιότητας διοίκησης του θεσμικού φορέα στο μέλλον. Σε αυτήν την περίπτωση, το επισημαίνω σε μια περαιτέρω παρατήρηση στην απόφαση περάτωσης.

Όταν υπάρχει κακοδιαχείριση, προσπαθώ, αν είναι δυνατόν, να επιτύχω ένα θετικό συνολικό αποτέλεσμα, το οποίο να ικανοποιεί τόσο τον καταγγέλλοντα όσο και το θεσμικό όργανο. Στο 28% των υποθέσεων, οι έρευνές μου κατέληξαν είτε στη διευθέτηση της υπόθεσης από το θεσμικό όργανο προς δικαίωση του καταγγέλλοντα είτε σε φιλικό διακανονισμό. Όπου δεν είναι δυνατός ο φιλικός διακανονισμός, κλείνω την υπόθεση με επίκριση ή συντάσσω σχέδιο σύστασης.

Ένα παράδειγμα σχεδίου σύστασης που έγινε αποδεκτό το 2004, ήταν η υπόθεση στην οποία η Επιτροπή χορήγησε ex gratia αποζημίωση σε μια μικρή εταιρεία, στην οποία είχε δοθεί ανεπαρκής χρόνος για να ετοιμάσει πρόταση για ένα έργο έρευνας και ανάπτυξης.

Αν ένας θεσμικός φορέας της Κοινότητας δεν ανταποκριθεί ικανοποιητικά σε ένα σχέδιο σύστασης, το ύστατο όπλο του Διαμεσολαβητή είναι μια ειδική έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 2004 εκπονήθηκε μόνο μία ειδική έκθεση , κατόπιν άρνησης της Επιτροπής να επανεξετάσει τους κανόνες βαθμολογίας των υπευθύνων τύπου στις αντιπροσωπείες της. Εκπόνησα σχέδιο σύστασης σε αυτήν την υπόθεση, διότι η Επιτροπή δεν παρείχε συνεκτική και πειστική εξήγηση για τις αποκλίσεις από την υφιστάμενη πρακτική, παρότι είχε κάθε ευκαιρία να το πράξει κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου.

Κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντικό τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να είναι πρόθυμα να επανεξετάζουν, αντί να δίνουν την εντύπωση ότι ενεργούν κατά τρόπο αυθαίρετο. Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη του Κοινοβουλίου σε αυτό το σημαντικό θέμα αρχής, όπως αυτή εκφράζεται στην παράγραφο 11 της έκθεσης του κ. Μαυρομμάτη.

Δύο έρευνες ιδίας πρωτοβουλίας που αφορούν συστηματικά θέματα περατώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους με θετικά αποτελέσματα. Η Επιτροπή αποδέχτηκε την ανάγκη βελτίωσης της διοίκησης των ευρωπαϊκών σχολείων και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με τους γονείς. Ενθάρρυνα την Επιτροπή να επιδιώξει να διασφαλίσει ότι τα ίδια τα σχολεία αναγνωρίζουν την ανάγκη να δοθούν δικαιώματα στους γονείς και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους. Η Επιτροπή, επίσης, αποδέχτηκε και εφάρμοσε ένα σχέδιο σύστασης για τη θέσπιση μιας εσωτερικής διαδικασίας καταγγελιών για αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες.

Θα ήθελα τώρα πω δυο λόγια σχετικά με τις προτεραιότητές μου για το μέλλον. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η προώθηση μιας προσέγγισης με επίκεντρο τον πολίτη εκ μέρους των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ σε όλες τους τις δραστηριότητες. Προς τον σκοπό αυτόν, θα εκμεταλλευθώ κάθε ευκαιρία προκειμένου να προσεγγίσω συστηματικά τα θεσμικά όργανα για να ενθαρρύνω τη βέλτιστη πρακτική και να προωθήσω φιλικούς διακανονισμούς. Η ενεργός συνεργασία των θεσμικών οργάνων και οργανισμών είναι ουσιαστική για την επιτυχία του έργου του Διαμεσολαβητή για τους πολίτες. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα στα οποία τα θεσμικά όργανα αναλαμβάνουν άμεση δράση για τη διευθέτηση των υποθέσεων που τους επισημαίνονται και ανταποκρίνονται θετικά στις προτάσεις και τις συστάσεις μου.

Κατά τη διάρκεια επισκέψεων στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς, υπογράμμισα την αξία της άμεσης και εποικοδομητικής ανταπόκρισης στις καταγγελίες. Ο τελικός στόχος όλων μας πρέπει να είναι η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής υπηρεσίας προς τον πολίτη. Θα συνεχίσω να ασκώ πίεση για να δοθεί τέλος στην παρούσα κατάσταση η οποία δημιουργεί σύγχυση και στην οποία τα διάφορα θεσμικά όργανα και οργανισμοί εφαρμόζουν διαφορετικούς κώδικες χρηστής διοίκησης.

Το Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει, στις 6 Σεπτεμβρίου 2001, τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς. Το κείμενο αυτό περιέχει τους κανόνες και τις αρχές που θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης. Ο Κώδικας έτυχε ευρείας αναγνώρισης διεθνώς, στα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και αλλού στον κόσμο. Αποτελεί, όπως λένε, μια ευρωπαϊκή επιτυχία για την οποία τόσο το Κοινοβούλιο όσο και ο Διαμεσολαβητής μπορούν δίκαια να είναι υπερήφανοι.

Η θετική αντίδραση του Προέδρου της Επιτροπής στο θέμα αυτό, κατά τη συνάντησή μου με το Σώμα των Επιτρόπων φέτος τον Μάιο, με ενεθάρρυνε. Με τη συνεργασία της Επιτροπής, πιστεύω ότι θα είναι δυνατόν να εγκριθεί το 2006 ένας κοινός κώδικας.

Σκοπεύω, επίσης, να επαναφέρω το θέμα του καθεστώτος του Διαμεσολαβητή. Ο κύριος στόχος μου στο θέμα αυτό είναι να διασφαλίσω ότι οι πολίτες μπορούν να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην ικανότητα του Διαμεσολαβητή να διαπιστώσει την αλήθεια κατά την ακρόαση μαρτύρων ή την επιθεώρηση εγγράφων. Θα ήθελα, επίσης, να συνεργαστώ με το Κοινοβούλιο για να διασφαλίσω ότι οι καταγγελίες των πολιτών για παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αναφέρονται στον Χάρτη μπορούν να παραπεμφθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, αν ένα σημαντικό θέμα αρχής δεν μπορεί να επιλυθεί με κανέναν άλλο τρόπο. Το Κοινοβούλιο έχει ήδη πλήρη δικαιοδοσία ως θεσμικό όργανο να προσφεύγει ενώπιον του Δικαστηρίου. Στο πλαίσιο αυτό, θα είναι χρήσιμο να έχει ο Διαμεσολαβητής την εξουσία να παρεμβαίνει σε τέτοιες υποθέσεις· μια εξουσία, σημειώνω, που έχει ήδη δοθεί στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, με τον οποίο είχα μια πολύ φιλική και παραγωγική συνάντηση την περασμένη εβδομάδα.

Τρίτη προτεραιότητα είναι η εμβάθυνση της στενής συνεργασίας μου με τους διαμεσολαβητές των κρατών μελών, μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών. Το δίκτυο καθιστά δυνατή τη μεταφορά υποθέσεων γρήγορα, την κοινοποίηση βέλτιστων πρακτικών και την προώθηση μιας ελεύθερης ροής πληροφοριών για το ευρωπαϊκό δίκαιο και την εφαρμογή του σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ο στόχος είναι η προώθηση της χρηστής διοίκησης σε όλη την Ένωση, ούτως ώστε οι πολίτες να μπορούν να απολαμβάνουν των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι, κατόπιν μιας πολύτιμης πρότασης της έκθεσης του κ. De Rossa πέρυσι, η Επιτροπή Αναφορών συμμετέχει στο δίκτυο ως πλήρες μέλος και εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση των εθνικών διαμεσολαβητών που πραγματοποιήθηκε στη Χάγη τον Σεπτέμβριο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών και, ιδιαίτερα, τον φετινό εισηγητή, κ. Μαυρομμάτη, για την υποστήριξή τους και τις εποικοδομητικές προτάσεις τους όπως παρουσιάζονται στην έκθεση του Κοινοβουλίου.

Ανέφερα, ήδη σήμερα, πολλά από τα ζητήματα για τα οποία η έκθεση παρέχει σοφές συμβουλές, τουλάχιστον για τον Διαμεσολαβητή. Όσον αφορά άλλα θέματα, έχω ήδη δεσμευτεί να εμφανίζομαι ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών όποτε κρίνω ενδεδειγμένο και απαραίτητο να υποβάλλω ειδική έκθεση στο Σώμα κατόπιν απόρριψης φιλικού διακανονισμού ή σχεδίου σύστασης.

Στις αρχές του μήνα, παρουσίασα στην επιτροπή δύο ειδικές εκθέσεις. Η πρώτη αφορούσε την οικονομική μεταχείριση υπαλλήλων της Επιτροπής των οποίων τα παιδιά δεν μπορούν να παρακολουθούν το Ευρωπαϊκό Σχολείο λόγω του βαθμού αναπηρίας τους. Η δεύτερη έκθεση έκρινε ότι το Συμβούλιο δεν έχει δώσει βάσιμη εξήγηση για το ότι εξακολουθεί να νομοθετεί κεκλεισμένων των θυρών. Το Συμβούλιο μπορεί εύκολα να τροποποιήσει τον Κανονισμό του ούτως ώστε να προβλέπει δημόσιες νομοθετικές συνεδριάσεις.

Έχω, επίσης, δεσμευτεί να βελτιώσω την ενημέρωση των πολιτών για τις υπηρεσίες που παρέχουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών. Σκοπεύω να θεσπίσω έναν διαδραστικό οδηγό στην ιστοθέση μας που να βοηθά τους καταγγέλλοντες να βρουν τον αρμόδιο διαμεσολαβητή σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Πριν από μερικές εβδομάδες, εορτάσαμε τα πρώτα δέκα χρόνια του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Για την περίσταση, εκδώσαμε έναν τόμο για την ιστορία του θεσμικού οργάνου. Διοργανώσαμε, επίσης, μια σειρά επιτυχημένων εορταστικών εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης μίας εκδήλωσης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 27 Σεπτεμβρίου φέτος. Επιπλέον, εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες τόσο στο Στρασβούργο όσο και στις Βρυξέλλες.

Πιστεύω ότι οι σχέσεις καλής θέλησης, εμπιστοσύνης και κατανόησης, οι οποίες οικοδομήθηκαν στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, αποτελούν πολύτιμο υπόβαθρο για τη βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας διοίκησης στην Ευρώπη προς όφελος των πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Αναφορών αποτελούν εν προκειμένω ζωτικής σημασίας εταίρους για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

 
  
MPphoto
 
 

  Μανώλης Μαυρομμάτης (PPE-DE), Εισηγητής. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κ. Διαμαντούρο για τη συνεργασία που είχαμε σε όλο αυτό το διάστημα της προετοιμασίας και εκπόνησης αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ επίσης την Επιτροπή Αναφορών, τον κ. Libicki, όλους τους συναδέλφους μου που βρίσκονται σήμερα εδώ, καθώς και τον Sir Robert Atkins και όσους άλλους βοηθήσαν σε αυτήν την έκθεση.

Κυρία Επίτροπε, κύριε Διαμαντούρο, αγαπητοί συνάδελφοι, ο Διαμεσολαβητής είναι ένας θεσμός ανεξάρτητος και ένας μηχανισμός ελέγχου της διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση που μας παρουσίασε ο κ. Διαμαντούρος στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών στο Στρασβούργο, αποτελεί βασική πηγή για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.

Είναι γεγονός ότι οι καταγγελίες αυξήθηκαν το 2004 κατά 53% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Παρ' όλο που είχε υπολογισθεί ότι η διεύρυνση θα είναι η κυριότερη αιτία της αύξησης των καταγγελιών στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, μόλις το 51% του ποσοστού αύξησης προήλθε από τα 10 νέα κράτη. Ωστόσο, η αύξηση των καταγγελιών δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι είναι περισσότερες οι περιπτώσεις κακοδιαχείρισης από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ότι οι πολίτες είναι περισσότερο ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους. Αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην έντονη δραστηριότητα του Διαμεσολαβητή. Μέσα στο 2004 πολυάριθμες επισκέψεις του σε κράτη μέλη και τρίτες χώρες, δημόσιες διαλέξεις, συνεντεύξεις Τύπου και άλλες συναντήσεις, συνέβαλαν στην ενημέρωση των πολιτών για τον ρόλο του, αλλά και για το δικαίωμα των πολιτών για τις καταγγελίες τους. Παρ’ όλη όμως τη δραστηριότητα του κ. Διαμαντούρου για την ενημέρωση του κοινού, εξακολουθεί να επικρατεί σύγχυση σε ό,τι αφορά τους τομείς δικαιοδοσίας του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Συγκεκριμένα, το 2004, το 74,8% των καταγγελιών που δέχθηκε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ήταν εκτός αρμοδιότητάς του. Οφείλουμε, κατά συνέπειαν, και εμείς ως Κοινοβούλιο, να συμβάλουμε στον σαφή διαχωρισμό της αρμοδιότητας των κοινοτικών οργάνων στα οποία οι Ευρωπαίοι μπορούν να προσφύγουν διεκδικώντας το δίκιο τους.

Άλλο ένα σημείο που θα ήθελα να σταθώ, είναι ορισμένα στοιχεία που προκύπτουν από την ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή. Στο 2004 περατώθηκαν 251 έρευνες, από τις οποίες οι 4 ήταν αυτεπάγγελτες. Προτάθηκαν 12 φιλικοί διακανονισμοί, διατυπώθηκαν 36 επικρίσεις, μία εκ των οποίων ήταν προς το Κοινοβούλιο εξαιτίας της μη λήψης επαρκών μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής συμμόρφωσης με τους κανόνεςσχετικά με το κάπνισμα στις εγκαταστάσεις του. Επίσης συντάχθηκαν 17 σχέδια σύστασης και υποβλήθηκε 1 ειδική έκθεση.

Σημαντικός παράγων για την αποτελεσματικότητα του θεσμού του Διαμεσολαβητή, είναι η συνεργασία του με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γενικότερα. Ενδεικτικά αναφέρω τις τακτικές ενημερώσεις και συναντήσεις του κ. Διαμαντούρου με την Επιτροπή Αναφορών και το Προεδρείο της, καθώς και τη συνάντησή του, στις 25 Μαΐου του 2005, με το Κολλέγιο των Επιτρόπων. Στα συμπεράσματα της συνάντησης αυτής τονίζεται η γνήσια κοινότητα συμφερόντων, μεταξύ της Επιτροπής και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, στην εξασφάλιση ότι τόσο η διορθωτική όσο και η παρεμβατική πτυχή του έργου του Διαμεσολαβητή επιτελούνται με επιτυχία.

Είναι γεγονός ότι οι περισσότερες καταγγελίες αφορούν περιπτώσεις κακής διαχείρισης. Περίπτωση κακής διοίκησης σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή το 1997, σημειώνεται όταν ένα δημόσιο όργανο παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με τον κανόνα ή την αρχή που το δεσμεύει. Το 22% των περιπτώσεων κακοδιαχείρισης αφορούν την έλλειψη διαφάνειας και την άρνηση παροχής πληροφοριών. Το 19% αφορά διακρίσεις, το 12% καθυστερήσεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Επί πλέον, το 9% αφορά δικαστικά σφάλματα, το 7%, κατάχρηση εξουσίας ή αδικία, το 6% αφορά περιπτώσεις αμέλειας, ενώ το 5% νομικό σφάλμα.

Έχοντας, λοιπόν, υπόψη αυτά τα στοιχεία, ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να προσδιορίσει την έννοια της κακής διοίκησης από την άποψη, τόσο των θεσμικών οργάνων και οργανισμών των οποίων επιμελείται, όσο και των υποθέσεων που αποτελούν αντικείμενο καταγγελλιών.

Κύριε Πρόεδρε, κυρία Wallström, θα ήθελα επιπλέον να επισημάνω, όπως αναφέρω και στην έκθεσή μου, ότι θα ήταν ουσιαστική η παρουσία του Διαμεσολαβητή στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να συζητείται κάθε μορφή άρνησης από την πλευρά του θεσμικού οργάνου ή οργανισμού για φιλικό διακανονισμό. Η ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή καταδεικνύει, μεταξύ άλλων, και τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τον Διαμεσολαβητή για τη διεύρυνση και την περαιτέρω ενδυνάμωση του δικτύου εθνικών και περιφερειακών διαμεσολαβητών αναπτύσσοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών.

Η συμμετοχή της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο δίκτυο αυτό θα διευκόλυνε την πρακτική συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των εθνικών και περιφερειακών διαμεσολαβητών και θα επέτρεπε την αύξηση των τακτικών επαφών της με τις επιτροπές αναφορών των εθνικών κοινοβουλίων και με τους διαμεσολαβητές των κρατών μελών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η διαπίστωση ότι το 69% των καταγγελιών είναι εναντίον της Επιτροπής. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει τις καταγγελίες, που αφορούν παραβάσεις εντός εύλογης προθεσμίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται άμεση και αποτελεσματική εξέταση των καταγγελιών των πολιτών.

Τέλος, σημείο αναφοράς για τη σύνταξη της έκθεσής μου ήταν και η περυσινή έκθεση De Rossa, για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2003. Μελετώντας συγκριτικά τις εκθέσεις του Διαμεσολαβητή για το 2003 και το 2004 το αποτέλεσμα ήταν θετικό και μας κατευθύνει να επικεντρωθούμε στα σημεία που η Επιτροπή Αναφορών δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εξάλλου, με τον τρόπο αυτόν μπορούμε να δούμε και την ουσιαστική πρόοδο που έχει μέσα σε έναν χρόνο.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς και τη γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών, βεβαίως, καθώς και όλους τους συναδέλφους που βοήθησαν με τις τροπολογίες τους να συνταχθεί αυτή η έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κ. Μαυρομμάτη, για την έκθεσή του, η οποία είναι ένα πολύ χρήσιμο έγγραφο. Επιτρέπει στην Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε έναν αριθμό σημαντικών θεμάτων, τα οποία έθεσε ο Διαμεσολαβητής στην ετήσια έκθεσή του για το 2004.

Επιτρέψτε μου να πω ότι, για μένα, η σχέση της Επιτροπής με τον Διαμεσολαβητή αφορά την ισχυρή μας δέσμευση για εγγύηση της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας και, τελικά, της δημοκρατίας. Αυτό ισχύει και για τις σχέσεις μας με την Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου. Για μένα, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη γεφύρωση της απόστασης μεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ενέργειές του συμβάλλουν στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας της Επιτροπής με τους πολίτες. Η Επιτροπή, συνεπώς, θα εξακολουθήσει να εξετάζει διαφορετικούς τρόπους περαιτέρω προώθησης της συνεργασίας με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και δέσμευσης προς αυτόν.

Όπως σωστά επισημαίνεται στην έκθεση του κ. Μαυρομμάτη, ο αριθμός των καταγγελιών προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμούς που χειρίστηκε ο Διαμεσολαβητής αυξήθηκε κατά 53% το 2004. Συμφωνώ με την ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή ότι αυτό αντανακλά την αυξημένη αναγνώριση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή από τους Ευρωπαίους, κάτι που αποτελεί μια εξέλιξη την οποία θα πρέπει να επικροτήσουμε.

Υπό το πρίσμα της προσήλωσης της Επιτροπής στην περαιτέρω βελτίωση και προώθηση της συνεργασίας της με τον Διαμεσολαβητή, θα ήθελα, με την ευκαιρία αυτή, να τονίσω την πολύ πρόσφατη μεταρρύθμιση των εσωτερικών διαδικασιών της Επιτροπής. Η μεταρρύθμιση στοχεύει στην ενίσχυση των εγγυήσεων ισχυρής πολιτικής ιδίας ευθύνης από κάθε Επίτροπο, όσον αφορά τις έρευνες του Διαμεσολαβητή που άπτονται του τομέα του.

Η Επιτροπή έχει αποφασίσει να αντικαταστήσει την υφιστάμενη εξουσιοδότηση –η οποία επί του παρόντος χορηγείται μόνο στον Πρόεδρο– με μια εξουσιοδότηση η οποία χορηγείται στον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για το αντικείμενο της έρευνας του Διαμεσολαβητή. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία της Επιτροπής ενισχύει τον ρόλο της ως θεματοφύλακα της πολιτικής και διοικητικής συνοχής και συνέπειας των τελικών απαντήσεων της Επιτροπής προς τον Διαμεσολαβητή. Η μεταρρύθμιση αυτή θα τεθεί σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2005.

Επιπλέον, η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειές της για την επίτευξη συμφωνίας σε φιλικούς διακανονισμούς που προτείνει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Πρέπει να λαμβάνονται αμέσως υπόψη συστάσεις για παρακολούθηση από την Επιτροπή ορισμένων πτυχών, προκειμένου να διορθώνονται προβλήματα τα οποία αναδεικνύουν διάφορες υποθέσεις. Ένα από τα κύρια εργαλεία του Διαμεσολαβητή είναι η πρόταση λύσεων που ικανοποιούν τον πολίτη και τη διοίκηση.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί και πάλι ότι οι έρευνες του Διαμεσολαβητή συχνά δεν έχουν θετικά αποτελέσματα μόνο για τους καταγγέλλοντες αλλά βοηθούν και στη βελτίωση της ποιότητας των διοικητικών υπηρεσιών μας.

Η έκθεση του κ. Μαυρομμάτη αναφέρεται στο θέμα της διαφάνειας, όσον αφορά ιδιαίτερα την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα, ένα θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών. Η έκθεση επισημαίνει, επίσης, ότι ο κανονισμός 1049/2001 ισχύει τώρα για τις υπηρεσίες της Κοινότητας.

Μπορούμε, επίσης, να επιβεβαιώσουμε ότι εξετάζουμε αιτήσεις για πρόσβαση στα έγγραφα με τη μεγαλύτερη προσοχή και ότι παρεκκλίσεις από το δικαίωμα της πρόσβασης επιβάλλονται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Ο ρόλος του Διαμεσολαβητή στον τομέα αυτόν είναι πραγματικά σημαντικός. Σημειώσαμε ουσιαστική πρόοδο προς την κατεύθυνση της καλύτερης και μεγαλύτερης διαφάνειας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα στις διαδικασίες επί παραβάσει. Είναι απαραίτητο να έχει η Επιτροπή το αναγκαίο περιθώριο ελιγμών για να διεκπεραιώνει τη διαδικασία με πλήρη ανεξαρτησία. Στις υποθέσεις αυτές, πρέπει να εξευρεθεί μια ισορροπία μεταξύ των αρχών της διαφάνειας και της εμπιστευτικότητας. Για τις διαδικασίες επί παραβάσει που έχουν περατωθεί, η Επιτροπή αναθεώρησε τις πρακτικές της και, καταρχήν, τα έγγραφα είναι πλέον διαθέσιμα.

Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει να εφαρμόζει διαδικασίες που θα επιτρέψουν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να κάνει τη δουλειά του. Για παράδειγμα, ο Διαμεσολαβητής μπορεί τώρα να λαμβάνει γνώση φακέλων. Του επιτρέπει να εξακριβώνει την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει το ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο ή οργανισμός της Κοινότητας. Αποτελεί, συνεπώς, σημαντική εγγύηση για τον καταγγέλλοντα και για το κοινό το ότι ο Διαμεσολαβητής μπορεί να διεξάγει μια διεξοδική και πλήρη έρευνα.

Η Επιτροπή προσδίδει μεγάλη σημασία στο θέμα του κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς, ο οποίος να δεσμεύει όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Εξετάζουμε το θέμα αυτό χωρίς προκαταλήψεις.

Ο κώδικας της Επιτροπής τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2000. Θα εκθέσουμε στους ενδιαφερόμενους φορείς τα αποτελέσματα των σκέψεών μας στο θέμα αυτό. Η πρόσφατη ίδρυση Ευρωπαϊκής Σχολής Διοίκησης αυξάνει τη σημασία του θέματος.

Η πρόταση νέας Συνταγματικής Συνθήκης θα έδινε στην Ένωση μια ειδική νομική βάση για το ζήτημα αυτό. Ωστόσο, δεδομένης της κατάστασης, πρέπει να εξετάσουμε το θέμα κατά τρόπο διαφορετικό. Παρόλα αυτά, είναι δυνατή μια θετική έκβαση του θέματος και ελπίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε στο αποτέλεσμα που προτείνουν ο Διαμεσολαβητής και ο εισηγητής.

Επιτρέψτε μου να πω δυο λόγια για το Καθεστώς του Διαμεσολαβητή. Κατά την επίσκεψή του στο Σώμα των Επιτρόπων στις 25 Μαΐου 2005, ο κ. Διαμαντούρος ενημέρωσε την Επιτροπή ότι είχε ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επανεξετάσει ορισμένες πτυχές του Καθεστώτος του Διαμεσολαβητή. Θα ήθελε, ειδικότερα, να έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει κατά την εκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου υποθέσεων που αφορούν εικαζόμενες παραβιάσεις των δικαιωμάτων που ορίζει ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, εν προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εκείνο που έχει το δικαίωμα της πρωτοβουλίας αποφασίζοντας με απλή πλειοψηφία, επιφυλασσομένης της έγκρισης του Συμβουλίου, ενώ η Επιτροπή εκδίδει απλώς γνώμη. Η Επιτροπή θα εξετάσει κάθε σχετική νέα πρωτοβουλία με τη μεγαλύτερη προσοχή και χωρίς προκαταλήψεις.

Η προθυμία μας να συνεργαστούμε με τον Διαμεσολαβητή δεν είναι μόνο υποχρέωσή μας, αλλά είναι και πολύ σημαντική για την καλύτερη διοίκηση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επικροτούμε την έκθεσή σας. Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι η δέσμευση της Επιτροπής να συνεργάζεται ακόμη στενότερα με τον Διαμεσολαβητή και την Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου είναι αταλάντευτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Διαμαντούρε, χαιρετίζω την έκθεση του Διαμεσολαβητή και συγχρόνως θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον συνάδελφό μου κ. Μαυρομμάτη γι’ αυτό το σχέδιο έκθεσης.

Αναμφίβολα ο Διαμεσολαβητής είναι ένας από τους σημαντικότερους αρωγούς για τη διασφάλιση της θέσης των πολιτών, όταν αυτοί συναλλάσσονται με τα θεσμικά όργανα. Κάθε φορά που οι πολίτες συναλλάσσονται με μεγάλες διοικητικές μονάδες, είναι απαραίτητος ένας ανεξάρτητος, ξεκάθαρος και, κυρίως, δωρεάν εξωτερικός έλεγχος. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα σκανδιναβικά κράτη απέκτησαν από νωρίς ένα τέτοιο όργανο και ότι ήδη από τη δεκαετία του 1970 υπήρχε η σκέψη να δημιουργηθεί μια τέτοια υπηρεσία στην Κοινότητα, κάτι που τελικά επιτεύχθηκε μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ.

Με βάση την αρχική σύλληψη, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είχε ρόλο «κοινοβουλευτικού επιτρόπου» επιφορτισμένου με συμβουλευτικά κυρίως καθήκοντα και καθήκοντα ελέγχου· εντούτοις, ενόψει των ταχύτατων εξελίξεων σε πρακτικό επίπεδο, σήμερα ο Διαμεσολαβητής λειτουργεί ως μηχανισμός εξωτερικού ελέγχου της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης και εντοπισμού επαναλαμβανόμενων δυσλειτουργιών.

Ο αριθμός των καταγγελιών αυξάνεται σταθερά, όμως αυτό, κατ’ εμέ, δεν σημαίνει ότι η ευρωπαϊκή διοίκηση έχει γίνει χειρότερη, αλλά ότι ολοένα και περισσότεροι πολίτες προσπαθούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Ως εκ τούτου, καθίσταται ακόμη πιο ασήμαντο το γεγονός ότι οι μη παραδεκτές καταγγελίες παραμένουν σταθερά σε υψηλά επίπεδα και αποτελούν κατά μέσο όρο το 70-75% περίπου. Αυτό υποδηλώνει ότι ορισμένοι πιστεύουν ότι υπήρξαν θύματα άδικης μεταχείρισης και θέλουν να κάνουν κάτι γι’ αυτό.

Αν κάποιος δεν ασχολείται μόνιμα με αυτά τα θέματα στην καθημερινή του ζωή, τότε δεν είναι πάντοτε εύκολο να προβεί στη σωστή ενέργεια, και οι πολίτες συχνά αναρωτιούνται: «Παρείχα πλήρη περιγραφή των περιστατικών της υπόθεσης;», «Τι πραγματικά με κάνει να αισθάνομαι ότι πρέπει να προβώ σε καταγγελία;», «Ποιο δικαίωμα παραβιάστηκε;», «Ποιο θεσμικό όργανο πρέπει να ενεργήσει;». Επομένως, οι μη παραδεκτές καταγγελίες πρέπει να μας δίνουν την ευκαιρία να σκεφτούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε συστήματα που θα παρέχουν στους πολίτες σαφείς και πειστικές απαντήσεις ή μεθόδους επίλυσης, γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους πρέπει να υποστηρίξουμε απόλυτα τις προσπάθειες του Διαμεσολαβητή για τη δημιουργία πιο στενών δικτύων μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών καταγγελιών, καθώς και μεταξύ του ιδίου του Διαμεσολαβητή και των υπηρεσιών αυτών, όπως και τις προσπάθειές του για βελτίωση της επικοινωνίας. Μόνον έτσι θα συναντήσουμε τον πολίτη στο σημείο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή και θα μπορέσουμε να μετριάσουμε κάπως τους φόβους του για μια Κοινότητα η οποία, δυστυχώς, εξακολουθεί να είναι απρόσωπη. Η ΕΕ επιβάλλεται να λάβει μέτρα σε αυτόν τον τομέα: πρέπει να βελτιώσει τη διοίκηση, να ενισχύσει τη διαφάνεια, να επιταχύνει τις διαδικασίες και να διευκολύνει την πρόσβαση στη νομοθεσία, ακόμα και μέσω εξωδικαστικών οργάνων, όπως ο ίδιος ο Διαμεσολαβητής και, ασφαλώς, η Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου.

Ως εκ τούτου, δεν νιώθω ιδιαίτερα ευτυχής για την παράγραφο στο σχέδιο έκθεσης με τίτλο «Σκέψεις σχετικά με την εξέλιξη του ρόλου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή» όπου αναφέρεται ότι: «Στο παρόν πλαίσιο περισυλλογής σχετικά με το παιδαγωγικό έλλειμμα από την πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των εθνικών κυβερνήσεων προς τους λαούς της Ένωσης, μετά τη διπλή αποτυχία των δημοψηφισμάτων, στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες» κλπ.

Τι σημαίνει αυτό; Το θέμα, βεβαίως, δεν είναι τόσο το παιδαγωγικό έλλειμμα, όσο το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία και την πολιτική της Κοινότητας. Εδώ δεν πρόκειται για μια αφ’ υψηλού διδασκαλία για ζητήματα με τα οποία διαφωνεί το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών.

Υπό αυτήν την έννοια η εν λόγω έκθεση αποτελεί για εμάς ταυτόχρονα καταγραφική ανάλυση και αποστολή, με την οποία καλούμαστε όχι μόνο να θεσπίσουμε βελτιωμένους κανόνες που θα έχουν την υποστήριξη των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε την ορθή τους εφαρμογή, παρέχοντας παράλληλα σε ένα από αυτά τα όργανα, δηλαδή στον Διαμεσολαβητή, την εξουσία και τις αρμοδιότητες που χρειάζεται, ώστε να μπορεί να ασκεί τον ελεγκτικό του ρόλο ανεξάρτητα, χωρίς παραπομπές στα δικαστήρια, δωρεάν και με τρόπο φιλικό προς τον πολίτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ την έκθεση του κ. Μαυρομμάτη και, βέβαια, καλωσορίζω σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Η υπηρεσία του Διαμεσολαβητή αποτελεί άμεσο σύνδεσμο μεταξύ του πολίτη και της Ευρώπης· δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να κάνουν γνωστές τις ανησυχίες τους σχετικά με την κακοδιοίκηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η επιτροπή της οποίας είμαι μέλος και η οποία εκπόνησε αυτή την έκθεση, η Επιτροπή Αναφορών, αποτελεί επίσης έναν άμεσο σύνδεσμο με τον πολίτη, αλλά διαδραματίζει διαφορετικό ρόλο με την έννοια ότι δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να διασφαλίζουν ότι οι αρχές στα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, κανονισμούς, χρηματοδότηση, κλπ. Επομένως, ο Διαμεσολαβητής και η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά μία έννοια, αλληλοσυμπληρώνονται.

Η ίδια η ύπαρξη της υπηρεσίας του Διαμεσολαβητή, λειτουργεί, πιστεύω, αποτρεπτικά για την κακοδιοίκηση και η 10η επέτειος αυτής της υπηρεσίας αξίζει αναθεώρηση του καθεστώτος. Ελπίζω, πραγματικά, ότι το Κοινοβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο, θα αναλάβει αυτήν την αναθεώρηση στη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών.

Η υπηρεσία του Διαμεσολαβητή έχει σαφώς επιλύσει πολλά προβλήματα, αλλά δεν ήταν σε θέση να τα επιλύσει όλα. Μάλιστα, το γεγονός ότι το 75% των καταγγελιών που λαμβάνει η υπηρεσία του Διαμεσολαβητή δεν άπτεται άμεσα των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των προβλημάτων τους δεν είναι, κατά την άποψή μου, απαραιτήτως κακό. Δείχνει ότι ο κόσμος γνωρίζει ότι υπάρχει ένας οργανισμός που μπορεί να τον βοηθήσει και το γεγονός ότι το γραφείο του Διαμεσολαβητή τους παραπέμπει στον κατάλληλο τομέα όπου μπορούν να βρουν μια λύση για το πρόβλημά τους αποτελεί σημαντική υπηρεσία.

Θα ήθελα να αναφέρω έναν αριθμό θεμάτων εδώ· το ένα αφορά τα ευρωπαϊκά σχολεία. Ετοιμάζεται μια έκθεση για το θέμα της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών σχολείων, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά με ειδικές ανάγκες να απολαμβάνουν της ίδιας μεταχείρισης με όλα τα παιδιά που παρακολουθούν δωρεάν υποχρεωτική εκπαίδευση στα ευρωπαϊκά σχολεία. Αυτό είναι ένα ζήτημα του οποίου πρέπει να επιληφθεί η Επιτροπή, και ειδικότερα ο Επίτροπος που είναι αρμόδιος για τον προϋπολογισμό των ευρωπαϊκών σχολείων. Αν η Επιτροπή δεν παρουσιάσει λεπτομερή ανάλυση των χρημάτων που απαιτούνται προκειμένου να μπορούν τα σχολεία να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, είτε παρέχοντας εκπαίδευση για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες εντός των σχολείων είτε παρέχοντάς την εκτός των σχολείων αυτών, τότε αποτυγχάνουμε ως Ένωση και, βέβαια, ως εργοδότες των γονέων αυτών των παιδιών.

Το άλλο θέμα στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι ο κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο κώδικας αυτός έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο· το ίδιο το Κοινοβούλιο, όπως και το Συμβούλιο, λειτουργεί με βάση αυτόν τον κώδικα. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να μην εγκρίνει και η Επιτροπή αυτόν τον κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς, ούτως ώστε να έχουμε έναν κοινό κώδικα και για τα τρία θεσμικά όργανα. Κάνω έκκληση στην Επίτροπο Wallström να επιληφθεί του θέματος και να το θέσει στο σώμα των Επιτρόπων.

Το τελευταίο σημείο που θέλω να θέσω σχετίζεται με την πλέον πρόσφατη από τις σπάνιες ειδικές εκθέσεις του Διαμεσολαβητή που αφορά την ανάγκη να συνεδριάζει το Συμβούλιο δημοσία, όταν διεξάγει νομοθετικό έργο. Το έργο σας ως προς την προώθηση του Σχεδίου Δ –δημόσια συζήτηση, δημοκρατία και διάλογος– υπονομεύεται από το γεγονός ότι το Συμβούλιο εξακολουθεί να αρνείται να νομοθετεί δημοσία. Ουδείς θα δεχόταν κάτι τέτοιο από αυτό το Κοινοβούλιο ή από οποιοδήποτε εθνικό κοινοβούλιο· δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στο Συμβούλιο να το κάνει αυτό χωρίς επιπτώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Luciana Sbarbati, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (ΙΤ) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ τον κ. Μαυρομμάτη για την εξαιρετική έκθεσή του, καθώς και τον Διαμεσολαβητή.

Ο θεσμός του πρώτου Διαμεσολαβητή στην Ευρώπη ανάγεται στο 1809 στη Σουηδία. Ως ιταλίδα υπήκοος, θα ήθελα ωστόσο να υπενθυμίσω ότι εκείνος που δημιούργησε τον θεσμό των αναφορών, επιτρέποντας, βάσει του άρθρου 10 του Συντάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας του 1849, τη δυνατότητα υποβολής αναφορών είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά, ήταν ο Giuseppe Mazzini, που φέτος γιορτάζουμε τα διακόσια χρόνια από τη γέννησή του. Εκείνος ήταν που οραματίστηκε μία πολιτική ένωση των ευρωπαϊκών λαών σε μία Ευρώπη που θα αποτελείται από ελεύθερα εθνικά κράτη, ομόσπονδα μεταξύ τους: οι πρόδρομοι της ιδέας της Ευρώπης που πήρε μορφή και υπόσταση έναν αιώνα αργότερα στον αρχικό πυρήνα της σημερινής Ένωσης.

Η ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή μας, την οποία εξετάζουμε σήμερα, μας παρέχει μία ιδέα της επιθυμίας των πολιτών για αλληλεπίδραση με τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Ωστόσο, το γεγονός που πρέπει να μας προβληματίσει είναι ότι το 72% των 3.726 καταγγελιών που έχουν παραληφθεί δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι το 51% των υποθέσεων αναφέρθηκε από πολίτες των χωρών της διεύρυνσης. Αυτό σημαίνει ότι η αντίληψη που έχουν οι πολίτες για την Ένωση και τους εκπροσώπους της είναι ακόμα συγκεχυμένη, ότι οι πολίτες της Κοινότητας είναι αναμφίβολα πλήρως ενήμεροι για τα δικαιώματά τους και ότι επιθυμούν, διαμέσου των καταγγελιών, να ασκήσουν αυτά τα δικαιώματα. Είναι, ωστόσο, επίσης προφανές ότι δεν καταφέρνουν να προσδιορίσουν τον σωστό αποδέκτη των καταγγελιών τους.

Η μορφή του Διαμεσολαβητή και ο θεσμός των αναφορών αποδείχθηκαν επιτυχείς. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. Σήμερα, ωστόσο, πρέπει να εξετάσουμε βαθύτερα τις αιτίες των σφαλμάτων και του λανθασμένου τρόπου προσφυγής στους θεσμούς αυτούς. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια και για τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την εξέταση των καταγγελιών –όπως αναφέρεται και στην έκθεση Μαυρομμάτη– με τη βελτίωση, όποτε είναι δυνατό, της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας μεταξύ των οργάνων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η λειτουργία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή θεσπίστηκε από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ ως μέρος της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, ενός ζητήματος που εξακολουθεί να είναι ανοιχτό σήμερα και που απαιτεί νέα δικαιώματα μετά τη διεύρυνση και τα πολύπλοκα φαινόμενα της μετανάστευσης και της παγκοσμιοποίησης. Θεωρώ ότι ο Διαμεσολαβητής μας ανταποκρίθηκε πλήρως στους τρεις στόχους τους οποίους είχε αναλάβει να εκπληρώσει: προαγωγή του κράτους δικαίου· καλή διοίκηση και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· διεύρυνση και, κατά συνέπεια, προσέγγιση όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της σταθερής σχέσης με τους διαμεσολαβητές σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, η πολιτική ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν και, συνεπώς, προσφεύγουν στα κοινοτικά όργανα παρακάμπτοντας κατ’ ουσίαν τα εθνικά. Κατά συνέπεια, αν και η αντίληψη που έχουν οι πολίτες για την Ευρώπη αντιστοιχεί σε μία διαφορετική οντότητα –την οποία φαντάζονται περιβεβλημένη με εξουσίες και αρμοδιότητες– η αντίληψη αυτή πολύ συχνά δεν γίνεται πραγματικότητα. Επομένως, πρέπει εμείς να καθοδηγήσουμε καλύτερα τους Ευρωπαίους προς τα θεσμικά μας όργανα, αποδεχόμενοι τη λαϊκή εντολή για να ζητήσουμε από τις κυβερνήσεις να είναι πιο ανοικτές και να εκχωρήσουν πεδία κυριαρχίας υπέρ μιας μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας της ευρωπαϊκής δράσης.

Όπως αναφέρθηκε, ο Διαμεσολαβητής είναι ένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο όργανο. Πρέπει να συνεργάζεται με όλα τα άλλα όργανα και πιστεύω ότι θα το κάνει αυτό όσο καλύτερα μπορεί, με τη συνεργασία τη δική μας και όλων των οργάνων.

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein Mintz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαίρετη έκθεσή του και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για το έργο που επιτελεί καθημερινά και για την ετήσια έκθεσή του.

Κυρία Wallström, μολονότι το λεγόμενο Σχέδιο Δ που εκπονήσατε για να μας φέρετε πιο κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες, να ανοίξετε τις πόρτες αυτού του θεσμού και να προωθήσετε τον διάλογο, αξίζει την υποστήριξή μας, αυτό δεν αποκλείει το δικαίωμα καταγγελιών στον Διαμεσολαβητή, εφόσον είναι εκείνος που παρέχει στους πολίτες μία ανεξάρτητη ανάλυση σε περίπτωση που θέλουν να κάνουν μία καταγγελία για κακή διακυβέρνηση ή κακοδιοίκηση εκ μέρους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι ένα από τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από τα δημοψηφίσματα στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες είναι ότι οι πολίτες δεν θέλουν να αντιμετωπίζονται ως απλοί παθητικοί θεατές, αλλά ως δυναμικοί συντελεστές στην πρόοδο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, οι οποίοι επιθυμούν περισσότερη διαφάνεια και περισσότερα μέσα συμμετοχής.

Πιστεύω ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής κάνει πολύ καλή δουλειά. Αλλά θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα από τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει, και ιδίως ένα: θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου και τη δυσαρέσκειά μου για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε η Διάσκεψη των Προέδρων την πρόσφατη πολύ σημαντική έκθεση του κ. Διαμαντούρου.

Αυτή η έκθεση περιέχει ένα θέμα που είναι μεγάλης σημασίας για τους πολίτες: η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) προφανώς δεν συνεργάστηκε πλήρως με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή κατά την εξέταση μίας καταγγελίας εναντίον της.

Η Επιτροπή Αναφορών –η αρμόδια επιτροπή– αποφάσισε, επομένως, να συντάξει μία έκθεση και να ακούσει τόσο τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή όσο και τον Διευθυντή της OLAF.

Πρέπει να εκφράσω την έκπληξη και την κατάπληξή μου για τον τρόπο με τον οποίο οι αρχηγοί των δύο μεγάλων πολιτικών ομάδων μπλόκαραν την έκθεση και δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή αυτής της ακρόασης. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η Διάσκεψη των Προέδρων, μετά από πίεση των δύο μεγαλύτερων Ομάδων, εμπόδισε την Επιτροπή Αναφορών να ακούσει τον Διαμεσολαβητή και τον Διευθυντή της OLAF, κάτι που πιστεύω ότι ο Κανονισμός του Κοινοβουλίου δεν της επιτρέπει.

Πιστεύω ότι οι δικαιολογίες που προβλήθηκαν –ότι ήμασταν εν μέσω της διαδικασίας εκλογής νέου διευθυντή της OLAF– δεν ήταν αποδεκτοί, και ότι αυτό το Σώμα πρέπει να εξετάσει το θέμα, διότι δεν ωφέλησε καθόλου, ούτε από άποψη διαφάνειας ούτε από άποψη απάντησης στις καταγγελίες των πολιτών.

Πιστεύω ότι αυτές οι δράσεις προκαλούν παράπλευρες απώλειες: αποδυναμώνουν τον ρόλο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, γεγονός που είναι εντελώς ανεύθυνο.

Αντιδρώντας σε αυτό, και σε συμφωνία με τον εισηγητή, τον κ. Μαυρομμάτη, παρουσίασα διάφορες τροπολογίες σε αυτήν την έκθεση, ούτως ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί να απαντά στον Διαμεσολαβητή όποτε εκείνος μας παρουσιάζει μία ειδική έκθεση.

Καθώς οι τροπολογίες που παρουσιάστηκαν υποστηρίχθηκαν από τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή Αναφορών, αποτελούν τώρα μέρος της έκθεσης που θα παρουσιαστεί στο Σώμα. Προφανώς, εναπόκειται στο Κοινοβούλιο να αποφασίσει αν συμφωνεί ή όχι με τις συστάσεις του Διαμεσολαβητή.

Αυτό που είναι απαράδεκτο είναι να μην υιοθετηθεί καμία θέση, διότι αυτό ζημιώνει και αποδυναμώνει τον κρίσιμο και εξαιρετικά σημαντικό ρόλο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (ΙΤ) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το 2004 δεν περιέχει, κατά τη γνώμη μας, μία συνολική θεώρηση των ενεχόμενων αρχών, παρότι ήταν σίγουρα αισθητή η σχετική ανάγκη. Όπως υπογράμμισαν πολλοί από τους ομιλητές, το αποτέλεσμα των δημοψηφισμάτων, που απέρριψε, σε κράτη μεγάλης σημασίας και σπουδαίας δημοκρατικής παράδοσης, το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, δείχνει ότι υπάρχει έντονη αίσθηση ανησυχίας και ευρεία δυσαρέσκεια μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών έναντι της δημοκρατικότητας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Στα μάτια της μεγάλης πλειοψηφίας των ευρωπαίων πολιτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιάζει με Μολώχ και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής θα έπρεπε να έχει αισθανθεί την ανάγκη να δώσει φωνή σε αυτό το αίσθημα, το οποίο εκφράστηκε με τόσο ξεκάθαρο τρόπο. Η έκθεση που μας υποβλήθηκε, ωστόσο, μοιάζει με έγγραφο στατιστικής υπηρεσίας: είναι στείρα και δεν διαφαίνεται καμία προσπάθεια για τις αρχές και τα κίνητρα των θεμάτων που πραγματεύεται.

Αρκεί να σκεφτεί κανείς, παραδείγματος χάριν, τον ευαίσθητο τομέα των επιδοτήσεων και των δημόσιων χρηματοδοτήσεων, που ευθύνονται ίσως κατά το μεγαλύτερο μέρος για την εντύπωση της ανεπαρκούς διαφάνειας των ευρωπαϊκών οργάνων, την οποία έχουν οι ευρωπαίοι πολίτες. Σε ποιον μπορεί να στραφεί ο ευρωπαίος πολίτης, όταν βλέπει την ταμπέλα ενός γιγαντιαίου και ενδεχομένως περιττού έργου με τη φράση «χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση» και σκέφτεται τα χρήματα που έχει πληρώσει σε φόρους; Γιατί δεν έχετε σκεφτεί ποτέ να ζητήσετε, όπου αναρτούνται τέτοιες ταμπέλες ή εκτελείται ένα έργο με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο ο πολίτης –ο απλός άνθρωπος– μπορεί να προσφύγει στο όργανο που θα έπρεπε να προστατεύει την επιθυμία του για διαφάνεια;

Όταν αναλογίζομαι τι ανακύπτει κάθε φορά που η επιτροπή κατά της μαφίας ρυθμίζει τη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων σε ορισμένες περιφέρειες στη χώρα μου, αναρωτιέμαι τι σκέφτεται ένας έντιμος πολίτης της Σικελίας, της Απουλίας, της Καλαβρίας ή της Καμπανίας, όταν βλέπει τέτοια δημόσια έργα να εκτελούνται ενδεχομένως μέσω όχι και τόσο διαφανών συμβάσεων.

Πιστεύω ότι είναι απαραίτητη μία στροφή από πλευράς του θεσμού του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και ότι πρέπει να εξεταστεί το θεμελιώδες και λεπτό ζήτημα του ρόλου μίας σύγχρονης δημοκρατίας στην Ευρώπη. Η έκθεση μιλά γενικά για τις επαφές με τους εθνικούς διαμεσολαβητές, χωρίς να προσδιορίζει ποια θέματα συζητήθηκαν σε αυτές τις συναντήσεις, ούτε να εξηγεί το πνεύμα αυτής της συνεργασίας. Παρόλο που αυτό το δίκτυο είναι ασφαλώς χρήσιμο και το επικροτούμε, δεν παρέχεται εξήγηση ούτε για τις διακλαδώσεις του έργου που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της παρουσίας εθνικών διαμεσολαβητών στα επιμέρους κράτη μέλη.

Από την έκθεση προκύπτει –για αλλαγή– μία κάπως «υπεργραφειοκρατική» αντίληψη του ρόλου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Επιπλέον, κύριε Διαμαντούρε, η δήλωση των προθέσεών σας για τα πρώτα πέντε χρόνια δραστηριότητας είναι πολύ γενική: λέτε μόνο ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, χωρίς να θίγετε το γεγονός ότι τίθεται σήμερα σε εφαρμογή ένα μέτρο πολύ επικίνδυνο για την ελευθερία των πολιτών, όπως το ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως. Επομένως, ας υπερασπιστούμε την ελευθερία των ευρωπαίων πολιτών!

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (PL) Κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη χαρά λαμβάνω τον λόγο σε αυτήν τη συζήτηση, καθώς μοιράζομαι το βήμα με άτομα τα οποία σέβομαι πολύ. Αναφέρομαι στον Διαμεσολαβητή, τον κ. Διαμαντούρο, με τον οποίο η Επιτροπή Αναφορών, την οποίας προεδρεύω, συνεργάζεται πολύ στενά, στον εισηγητή, κ. Μαυρομμάτη, ο οποίος είναι ένα από τα πιο δραστήρια μέλη της επιτροπής μας, και στην Επίτροπο Wallström, με την οποία η επιτροπή μας διατηρεί στενές και φιλικές επαφές.

Πιστεύω ότι ένας Διαμεσολαβητής πρέπει να έχει τρία χαρακτηριστικά, προκειμένου να εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του. Πρώτον, πρέπει να είναι επαγγελματίας και ικανός, και ο καθηγητής Διαμαντούρος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεύτερον, πρέπει να είναι αντικειμενικός και αμερόληπτος, και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και αυτές είναι αρετές που μπορούν να του αποδοθούν. Δεν γνωρίζουμε κάποιον που να τον έχει ποτέ κατηγορήσει για μη αντικειμενική τήρηση των καθηκόντων του και, εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα είχε υποπέσει στην αντίληψή μας. Επαναλαμβάνω, ποτέ δεν έχουμε αντιληφθεί τέτοιες κατηγορίες. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι κάτι που στις μέρες αναφέρεται λιγότερο συχνά, ήτοι η εκτέλεση των καθηκόντων με αξιοπρέπεια. Ο καθηγητής Διαμαντούρος επιδεικνύει μεγάλη αξιοπρέπεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο ρόλος του Διαμεσολαβητή απαιτεί επίσης συγκεκριμένη ικανότητα πραγματικού ενδιαφέροντος για τη δουλειά. Αυτό είναι εμφανές στην ενεργητική προσέγγιση του καθηγητή Διαμαντούρου, και χαιρόμαστε πολύ που συμβαίνει αυτό.

Όλοι οι αξιωματούχοι πρέπει να απολαμβάνουν τον σεβασμό των υπολοίπων, και αυτό αληθεύει στην περίπτωση του καθηγητή Διαμαντούρου. Το γνωρίζω αυτό πολύ καλά, διότι βρίσκομαι σε στενή επαφή με τους εθνικούς διαμεσολαβητές, οι οποίοι είναι οι καλύτεροι κριτές. Ο καθηγητής Zoll, ο πολωνός Διαμεσολαβητής, εκφράζει συνεχώς τον σεβασμό του για τις δραστηριότητες του καθηγητή Διαμαντούρου, και θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί μια πολύ πειστική απόδειξη. Εξάλλου, η Επιτροπή Αναφορών έχει πλήρη επίγνωση του υψηλού επιπέδου του έργου του καθηγητή Διαμαντούρου, ο οποίος επίσης επανεξελέγη με συντριπτική πλειοψηφία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για όλα αυτά τα σημεία, καθηγητά Διαμαντούρε, και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον εισηγητή.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Διαμαντούρο, φέτος είναι η δέκατη επέτειος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, όπως υπενθυμίζει άλλωστε ο εισηγητής μας, κ. Μανώλης Μαυρομμάτης, στην πολύ περιεκτική και ευχάριστη έκθεσή του.

Συγχωρήστε με για αυτό που θα πω, κύριε Διαμαντούρο, αλλά είστε αρμόδιος μόνο για τις υποθέσεις κακής διοίκησης. Έτσι, στο ζήτημα του τυριού φέτα των φίλων μου, των Ελλήνων, δεν αναγνωρίζεται η αρμοδιότητά σας για το τυρί φέτα που παρασκευάζεται στη Lozère με πρόβειο γάλα από τη Νότια Γαλλία.

Αντιθέτως, είστε αρμόδιος για το θέμα της παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και εντός του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το οποίο σχετίζεται το 10% των δραστηριοτήτων σας. Για παράδειγμα, του θεμελιώδους δικαιώματος να μιλά κανείς τη γλώσσα του: οι τριανταπέντε μη εγγεγραμμένοι βουλευτές δεν απολαύουν υπηρεσιών διερμηνείας κατά τις συνεδριάσεις της ομάδας τους. Γιατί; Επειδή ο μη εγγεγραμμένος βουλευτής είναι ο ελλείπων κρίκος του ανθρώπινου είδους ανάμεσα στον πίθηκο και τον πολιτικό homo sapiens. Συνεπώς, εμείς, οι μη εγγεγραμμένοι, για να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας, ξύνουμε τις μασχάλες μας, βγάζουμε τη γλώσσα και μουγκρίζουμε. Αυτός είναι προφανώς ο λόγος για τον οποίο δεν χρειαζόμαστε διερμηνείς.

Δεύτερο παράδειγμα: όλοι δικαιούνται στέγη, νερό και τουαλέτες εδώ, στο Κοινοβούλιο. Ε λοιπόν, εμείς, οι μη εγγεγραμμένοι, έχουμε γραφεία χωρίς τουαλέτες και χωρίς νερό! Γι’ αυτό ζητάμε την εφαρμογή των συμβάσεων της Γενεύης για τα δικαιώματα των πολιτικών κρατουμένων και ειδικότερα για το δικαίωμα να πηγαίνουμε στην τουαλέτα. Γι’ αυτό, κύριε Διαμαντούρε, αν καταδικάσετε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των τριανταπέντε βουλευτών που στερούνται το δικαίωμά τους να πηγαίνουν στην τουαλέτα, θα σας προτείνω υποψήφιο για το βραβείο Ζαχάρωφ του επόμενου έτους.

Είναι αλήθεια ότι η άφιξη των Τούρκων θα διευθετήσει τα πράγματα για τους μη εγγεγραμμένους, καθώς ίσως τότε να έχουμε δικαίωμα σε τούρκικες τουαλέτες. Άγνωσται αι βουλαί του Κυρίου! Η ένταξη της Τουρκίας θα εξασφαλίσει τελικά τον σεβασμό των πολιτικών μειονοτήτων –των μη εγγεγραμμένων βουλευτών– στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, κύριε Διαμαντούρε, κύριε Μαυρομμάτη, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντας τις θερμές μου ευχαριστίες για την έκθεση που συνέταξαν η Επιτροπή Αναφορών και ο εισηγητής κ. Μαυρομμάτης· η επιτυχία της έκθεσης οφείλεται στο γεγονός ότι επανέρχεται στα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία θίγει ο Διαμεσολαβητής στην έκθεσή του και επιδιώκει την επίλυσή τους.

Κατά το παρελθόν έτος η Επιτροπή Αναφορών και ο Διαμεσολαβητής συνεργάστηκαν πολύ καλά· φρονώ ότι ο τρόπος που το κατάφεραν πρέπει να αποτελεί πρότυπο, όχι μόνο για τη συνεργασία μεταξύ του Διαμεσολαβητή και της Επιτροπής, αλλά και για τη συνεργασία μεταξύ του Διαμεσολαβητή και του Συμβουλίου – σε αυτό το θέμα θα επανέλθω αργότερα. Ενώ όμως αυτή η σχέση εργασίας χαρακτηρίζεται στην πλειονότητα των υποθέσεων κατά το 2004 από έντονη διάθεση συνεργασίας, πρέπει να παραδεχθούμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσαν να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα.

Οι αρμοδιότητες του Διαμεσολαβητή –ενός θεσμού που έχει καταργηθεί στην πατρίδα μου– έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς πρόκειται για ένα πρόσωπο το οποίο επικοινωνεί άμεσα με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αυτόν τον τρόπο τους φέρνει πιο κοντά στα θεσμικά της όργανα. Παρά τις δυσκολίες στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Seeber, κατέστη ήδη δυνατό να επιτευχθούν πολλά πράγματα· εντούτοις, πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες, προκειμένου να πείσουμε τους πολίτες για τα πλεονεκτήματα που ο Διαμεσολαβητής μπορεί να προσφέρει προβαίνοντας στην αποκάλυψη των δυσλειτουργιών της ευρωπαϊκής διοίκησης, οι οποίες είναι κάπως πιο σοβαρές από την υπόθεση που μόλις περιέγραψε ο κ. Martinez, και στην αντιμετώπιση των συναφών προβλημάτων.

Ο Διαμεσολαβητής διασφαλίζει με το έργο του την τήρηση υψηλών προτύπων διοίκησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των θεσμικών οργάνων της και των οργανισμών της. Ακόμη και στις 113 –από τις συνολικά 251– υποθέσεις στις οποίες δεν μπορούσαν να διαπιστωθούν δυσλειτουργίες της διοίκησης, το έργο του Διαμεσολαβητή είναι πράγματι χρήσιμο, καθώς το εμπλεκόμενο θεσμικό όργανο –για παράδειγμα η Επιτροπή– μπορεί να υποδείξει τρόπους βελτίωσης της ποιότητας στο μέλλον. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να προστατέψει το θεσμικό όργανο από αδικαιολόγητη κριτική, καθόσον, ως τρίτος κατά κάποιο τρόπο, μπορεί να επικαλείται απόλυτη αντικειμενικότητα.

Όπως επεσήμανε ο κ. Μαυρομμάτης, οι αριθμοί αυξάνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα αυτό αντανακλά την εμπιστοσύνη που απολαμβάνετε. Ωστόσο, οφείλουμε να ενισχύσουμε τη σχέση μεταξύ της εκπροσώπησης των συμφερόντων των πολιτών που απευθύνονται στους βουλευτές του ΕΚ και του έργου που επιτελεί το θεσμικό σας όργανο, προκειμένου να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τις ανησυχίες τους.

Επίσης, θέλω να σας εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και για έναν ακόμη λόγο, ήτοι για τη θετική σας ανταπόκριση στην ερώτηση της νεολαίας των Χριστιανοδημοκρατών στη Γερμανία (Junge Union) –της οποίας εξακολουθώ να είμαι μέλος– την οποία έθεσε ο κ. Brok. Δράττομαι της ευκαιρίας να επισημάνω ότι το Συμβούλιο, στο οποίο στρέφεται η κριτική μου εν προκειμένω, σήμερα δυστυχώς λάμπει και πάλι διά της απουσίας του. Πραγματοποιώντας τις συνεδριάσεις του κεκλεισμένων των θυρών, το Συμβούλιο δεν καταβάλλει καμία προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, στην έγκριση του οποίου συμμετείχε και το ίδιο, και ο οποίος αφορά την όσο το δυνατόν πιο διαφανή προσέγγιση κατά την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και την εκπροσώπηση των πολιτών και των κατοίκων της Ευρώπης. Αποτελεί πράγματι θετική ένδειξη το γεγονός ότι ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί με κριτικό τρόπο τις δραστηριότητες ενός άλλου θεσμικού οργάνου και σε αυτήν του την προσπάθεια καθοδηγείται μόνο από τους στόχους του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Γι’ αυτό, κύριε Διαμαντούρε, σας ευχαριστώ θερμώς.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Dobolyi (PSE). – (HU) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον Διαμεσολαβητή όσο και τον κ. Μαυρομμάτη για την εξαιρετική τους έκθεση, και θα ήθελα να ξεκινήσω με μια προσωπική παρατήρηση. Είμαι βουλευτής του ΕΚ από ένα νέο κράτος μέλος, και όταν συζητήσαμε πέρυσι την ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή, δεν είχα προσωπική εμπειρία με την Επιτροπή Αναφορών ή με τον θεσμό του Διαμεσολαβητή.

Ωστόσο, όπως ανέφερε ο κ. Μαυρομμάτης στην έκθεσή του, κατά τη διάρκεια των περυσινών δραστηριοτήτων του Διαμεσολαβητή και της εκστρατείας του στα νέα κράτη μέλη, πολλοί ούγγροι πολίτες πληροφορήθηκαν το δικαίωμά τους να υποβάλλουν αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ικανοποίηση βλέπω ότι πραγματικά ασκούν αυτό το δικαίωμα, επίσης, και –ακόμη και αν οι υποβληθείσες αναφορές δεν συνάδουν πάντα με τις προσδοκίες της Ένωσης και συχνά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε με αυτές– ένα άλλο φόρουμ επαφής θα αποτελούσε σημαντική βοήθεια προς τους πολίτες ενός νέου κράτους μέλους.

Όπως ανέφερε η κ. Wallström στην ομιλία της, η Επιτροπή έχει ένα σχέδιο μεταρρύθμισης για να βοηθήσει τις προσπάθειές μας. Οι ευρωπαίοι πολίτες δικαιολογημένα αναμένουν από τα δημόσια θεσμικά όργανα να εργαστούν αποτελεσματικά και ανοιχτά. Ελπίζω ότι στο μέλλον η Επιτροπή θα εφαρμόσει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που διατυπώνονται στην ομιλία.

Συμμεριζόμενη τις απόψεις που εξέφρασαν πολλοί συνάδελφοί μου στη διάρκεια της συζήτησης, θα ήθελα και εγώ να ζητήσω από το Συμβούλιο –όπως εκφράστηκε από τον Διαμεσολαβητή στην ειδική έκθεσή του– να εξετάσει το άνοιγμα όλων των συνεδριάσεων του Συμβουλίου στο προσωπικό των υπολοίπων θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Όμως, εάν το Συμβούλιο επιμείνει στη λήψη αποφάσεων κεκλεισμένων των θυρών, τουλάχιστον η νομοθετική διαδικασία θα πρέπει να καταστεί διαφανής για εμάς, και θα πρέπει να επιτραπεί η παρουσία μας κατά τη λήψη τέτοιων αποφάσεων. Ο κ. Διαμαντούρος ετοίμασε πέρυσι υλικό που είχε ως αποτέλεσμα την ακόμα πιο στενή συνεργασία μεταξύ του Διαμεσολαβητή και της Επιτροπής Αναφορών, και δημιούργησε το αποκαλούμενο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Διαμεσολαβητών, που αναφέρει στην εισαγωγή του. Είναι και αυτό κάτι που χαιρετίζουμε, και με χαροποιεί το γεγονός ότι οι αντιπρόσωποι της Επιτροπής Αναφορών κατάφεραν φέτος να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση και αυτού του δικτύου.

Θα ήθελα να συνοψίσω τα σχόλιά μου επισημαίνοντας σε όλους μας ότι η δράση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή τα τελευταία δέκα χρόνια υπήρξε πραγματικά επιτυχής, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά καθήκοντα που πρέπει να αναλάβει. Και όλοι μας, καθώς και όλα τα θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά τα καθήκοντα, ούτως ώστε οι ευρωπαίοι πολίτες να μπορέσουν να αισθανθούν ότι εργαζόμαστε για αυτούς, για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και την εξεύρεση λύσεων για δημόσια ζητήματα προς όφελός τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Διαμαντούρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διαμεσολαβητή για τη λεπτομερή δήλωσή του σχετικά με τις δραστηριότητές του το 2004. Το έτος αυτό υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της διεύρυνσης της ΕΕ με την ένταξη 10 νέων κρατών μελών. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον κ. Μαυρομμάτη και να τον ευχαριστήσω για την εξαιρετική έκθεσή του.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής αναφέρθηκε στις τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Αυτές περιλαμβάνουν την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών όπως ορίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ, την επιμονή στα υψηλά πρότυπα διοίκησης και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της υψηλότερης ποιότητας των μέτρων που λαμβάνονται εξ ονόματος των πολιτών. Ο καθηγητής Διαμαντούρος ανταποκρίθηκε θετικά σε όλες αυτές τις σημαντικές προκλήσεις. Θα ήθελα, ως εκ τούτου, να τον συγχαρώ, κυρίως για τις προσπάθειές του να βοηθήσει τους ανθρώπους σε περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

Το γεγονός ότι αυτό το θεσμικό όργανο υπάρχει εδώ και 10 χρόνια αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα της αυξημένης ενημέρωσης για τα δικαιώματα των πολιτών στην Κοινότητά μας. Το λέω αυτό ως εκπρόσωπος της Πολωνίας, ενός νέου κράτους μέλους, το οποίο έχει αποκτήσει πείρα σε αυτόν τον τομέα μέσω των θεσμών του πολωνού Συνηγόρου του Πολίτη και του πολωνού Διαμεσολαβητή για τα Παιδιά. Όλοι αυτοί οι παράγοντες βοηθούν στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας πολιτών που γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, και αυτό είναι ένα σημείο που θα ήθελα να τονίσω.

Εξυπακούεται ότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. Διαπίστωσα ότι οι νέοι είναι ιδιαίτερα ενημερωμένοι για τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τον Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς, και αυτό σημαίνει ότι έχουμε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι. Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να εμμείνουμε στην αρχή της διαφάνειας όπου αυτό είναι δυνατόν.

Θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρατήρηση προς τον Διαμεσολαβητή. Κατά τη γνώμη μου, ήταν λάθος που αναφέρθηκε στη Συνταγματική Συνθήκη, καθώς το έγγραφο αυτό δεν έχει νομική ισχύ, και όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση που επικρατεί μετά τα δύο δημοψηφίσματα. Πιστεύω ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι σημερινές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Τονίζω ότι θα ήταν καλό εάν αυτός ο θεσμός καθίστατο περιττός κάποτε, διότι θα είχε επιτευχθεί απόλυτη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Εάν μου επιτρέπετε, θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον κ. Διαμαντούρο για την επέτειο του θεσμού του και να του ευχηθώ ad multos annos!

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (NI). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Διαμαντούρε, η πατρίδα του Διαμεσολαβητή, η Ελλάδα, κέρδισε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης πριν από λίγες εβδομάδες για πρώτη φορά μετά από 10 και πλέον χρόνια. Το αναφέρω αυτό διότι η πρόταση ψηφίσματος του Κοινοβουλίου δηλώνει ότι ο Διαμεσολαβητής παρείχε αποτελεσματική βοήθεια στο 70% περίπου των περιπτώσεων που υποβλήθηκαν σε αυτόν. Μπορώ να διαβεβαιώσω τον Διαμεσολαβητή ότι οι συμπατριώτες του, οι οποίοι είναι οι καλύτεροι καλαθοσφαιριστές στην Ευρώπη, θα του έλεγαν ότι ένα ποσοστό επιτυχίας 70% για καλάθια δύο ή τριών πόντων είναι ανήκουστο, και θα ήθελα να τον συγχαρώ για αυτό το επίτευγμά του. Θα ήθελα επίσης να τον συγχαρώ για την αύξηση του αριθμού των καταγγελιών, καθώς αυτό αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν σοβαρά τον θεσμό του και πιστεύουν ότι είναι πραγματικά αναγκαίος.

Δεν συμφωνώ με τον ισχυρισμό ότι μόνο το ήμισυ αυτής της αύξησης οφείλεται στα 10 νέα κράτη μέλη, όπως δηλώνει το σχέδιο ψηφίσματος. Η λέξη «μόνο» σε αυτήν την πρόταση θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη φράση «έως και», καθώς ο θεσμός των Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι μια πολύ καινούρια έννοια για τους πολίτες των νέων κρατών μελών. Ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να λάβει τη διαβεβαίωση ότι εν καιρώ θα βομβαρδιστεί με τις καταγγελίες μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE). – (HU) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, παρακαλώ επιτρέψτε μου να συγχαρώ τον συνάδελφό μου, τον εισηγητή κ. Μανώλη Μαυρομμάτη, ο οποίος αναθεώρησε με μεγάλη προσοχή την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σχετικά με τις δραστηριότητές του το 2004, η οποία υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στηρίζω και εγώ τη στενή συνεργασία του Διαμεσολαβητή με την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι αυτό δίνει τη δυνατότητα στις αναφορές των πολιτών να φτάνουν άμεσα σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρέχοντας άμεση στήριξη στην αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας της ΕΕ.

Η ετήσια έκθεση για το 2004 που εξέδωσε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής αποκαλύπτει ότι ο αριθμός των καταγγελιών που έλαβε αυξήθηκε κατά 53% το 2004 σε σύγκριση με το 2003. Προς ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη, μόνο το ήμισυ αυτής της αύξησης προέρχεται από τα δέκα νέα κράτη μέλη. Με άλλα λόγια, ίσως φαίνεται ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις των νέων κρατών μελών έχουν λιγότερα παράπονα στην ΕΕ ή έχουν μικρότερη τάση προς τις καταγγελίες.

Ως εκπρόσωπος ενός από τα νέα κράτη μέλη, μπορώ να σας πω εκ πείρας ότι τίποτα από αυτά δεν αληθεύει. Μολονότι είναι αλήθεια ότι η πλειονότητα των δέκα νέων κρατών μελών υπέβαλε λιγότερες καταγγελίες αναλογικά με τον πληθυσμό τους, ο βασικός λόγος για αυτό έγκειται στο γεγονός ότι είναι σχετικά ανεξοικείωτοι με τον θεσμό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, και όχι στο γεγονός ότι έχουν λιγότερα παράπονα.

Δυστυχώς, η έλλειψη ενημέρωσης, καθώς και μια βαθιά ριζωμένη αρνητική επιρροή, ο φόβος των καταγγελιών που έχει τις ρίζες του σε παλιές εμπειρίες εξακολουθεί να υπάρχει στα οκτώ νέα πρώην σοσιαλιστικά κράτη. Είναι ατυχές το γεγονός ότι έως σήμερα οι πολίτες εξακολουθούν να έρχονται σε επαφή μαζί μας, τους βουλευτές του ΕΚ, ανεπίσημα, για να μας μιλήσουν σχετικά με διακρίσεις που υφίστανται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ως εκ τούτου, γνωρίζω εκ πείρας ότι είναι δύσκολο ακόμη και για εμάς να τους πείσουμε να υποβάλουν καταγγελίες στον Διαμεσολαβητή.

Ως βουλευτής του ΕΚ, αλλά όχι ως ευρωπαίος εργαζόμενος, διαπιστώνω συχνά διακρίσεις ακόμη και ενάμιση χρόνο μετά την ένταξη. Ένα παράδειγμα που θα μπορούσα να αναφέρω είναι η πρακτική του Κοινοβουλίου σύμφωνα με την οποία οι ερωτήσεις που υποβάλλουμε γραπτώς μεταφράζονται μόνο στις μητρικές μας γλώσσες και στις γλώσσες των δεκαπέντε παλαιών κρατών μελών, και οι απαντήσεις που λαμβάνονται δίνονται μόνο στη μητρική μας γλώσσα, στα Αγγλικά και στα Γαλλικά.

Ιδιαίτερα, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του κ. Διαμαντούρου σε ένα φαινόμενο διακριτικής μεταχείρισης που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της εισαγωγής στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Μία από τις προϋποθέσεις για τις εισαγωγικές εξετάσεις που ανακοινώθηκε στα 25 κράτη μέλη είναι ότι οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σε δύο από τις 15 γλώσσες της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ ένας υποψήφιος από ένα παλαιό κράτος μέλος μπορεί να εξεταστεί στη μητρική του γλώσσα και σε μια ξένη γλώσσα, ένας υποψήφιος από κάποιο νέο κράτος μέλος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μητρική του γλώσσα.

Άπειρες τέτοιες καταγγελίες λαμβάνονται σε καθημερινή βάση. Το Κοινοβούλιο συζήτησε το θέμα Vaxholm της Σουηδίας την Τρίτη, αλλά διαπιστώνουμε παρόμοιες διακρίσεις κατά επιχειρήσεων στα νέα κράτη μέλη, επίσης. Επιτρέψτε μου να αναφέρω την υπόθεση με την ονομασία Soko Bunda και Soko Pannónia, η οποία περιλαμβάνει τον αποκλεισμό αρκετών δεκάδων ουγγρικών επιχειρήσεων από τη γερμανική αγορά με μεθόδους που τελικά θεωρούνται εσφαλμένες ακόμη και από τα δικαστήρια. Παρεμπιπτόντως, από κοινού με τους συνάδελφους βουλευτές του ΕΚ ήρθαμε σε επαφή με τον αρμόδιο Επίτροπο για το θέμα αυτό.

Λόγω αυτών των θεμάτων, πιστεύω ότι η συνεχής ενημέρωση των πολιτών έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Με χαρά διάβασα ότι οι πολίτες των κρατών μελών ενημερώνονται όλο και περισσότερο για το δικαίωμά τους να έρθουν σε επαφή με τον Διαμεσολαβητή σχετικά με οποιαδήποτε διοικητική παρατυπία που βιώνουν. Ιδιαίτερα, θεωρώ πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι ο θεσμός του Διαμεσολαβητή δεν είναι απλά μία από τις πολλές ανώτερες αρχές ή ένα αξίωμα επιβολής – είναι ένας ειδικός θεσμός που θεσπίστηκε για να βοηθήσει τους πολίτες όσον αφορά τις ανησυχίες και τις καταγγελίες τους. Ένα επιπλέον θετικό στοιχείο στην έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2004 είναι ότι εκτός από την παρουσίαση των υποθέσεων και των ερευνών, παρέχει επίσης θεματική ανάλυση του έργου που πραγματοποιήθηκε. Με ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο Διαμεσολαβητής αναλαμβάνει ενεργό δημόσιο ρόλο, προκειμένου να ενημερώσει τους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Κύριε Διαμαντούρε, ως Διαμεσολαβητής εκπροσωπείτε τα 450 εκατ. των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ισχύει τόσο όταν απευθύνονται σε εσάς ως μεμονωμένα άτομα όσο και όταν αναλαμβάνουν συλλογική δράση. Ο νόμος δηλώνει ότι οποιοσδήποτε πολίτης της ΕΕ και οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που διαμένει σε ένα κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει σε εσάς μια καταγγελία. Όπως συμβαίνει και με τους ενήλικες, οι οποίοι μπορούν να προστατέψουν τα δικαιώματά τους, αυτό περιλαμβάνει και όσους πολίτες της ΕΕ δεν έχουν ακόμα ενηλικιωθεί, ή με άλλα λόγια είναι παιδιά. Η έκθεσή σας περιλαμβάνει ορισμένες ενδείξεις ότι ο θεσμός που εκπροσωπείτε ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό, αλλά θα ήθελα να κάνω μια πιο γενική ερώτηση. Σε ποιον βαθμό αισθάνεστε προσωπικά υπεύθυνος για την εκπροσώπηση των νεότερων πολιτών της ΕΕ και για την εκπροσώπηση των συμφερόντων και των αναγκών τους στις συναλλαγές τους με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ;

Πριν θέσω τη δεύτερη ερώτησή μου προς τον Διαμεσολαβητή, θα ήθελα να τον συγχαρώ για την επίμονη εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς. Ο κώδικας αυτός εγκρίθηκε από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και γίνεται όλο και πιο δημοφιλής σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μου, της Πολωνίας. Παρόλα αυτά, η χρηστή διοίκηση ξεκινά με τη σωστή επιλογή του προσωπικού και με την πρόσληψη και την απασχόληση υπαλλήλων με εντελώς μη διακριτικό τρόπο και με πλήρη σεβασμό της αρχής της ισότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα, ως εκ τούτου, να ζητήσω τη γνώμη σας για τις διαδικασίες πρόσληψης πολιτών από τα νέα κράτη μέλη στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Δεν αποτελεί διάκριση το γεγονός ότι λίγοι ή κανένας από αυτούς τους πολίτες δεν απασχολείται ως υπάλληλος, και ιδιαίτερα ως υψηλόβαθμος υπάλληλος της ΕΕ;

Κύριε Διαμαντούρε, στόχος μας είναι μια ΕΕ που θα βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες της, και κάνατε το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Είστε πιο κοντά στους πολίτες της ΕΕ, και αυτοί σας χρειάζονται και σας εκτιμούν. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για αυτό το αποτέλεσμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διαδραματίζει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στη δημοκρατική ευρωπαϊκή κοινωνία. Αποτελεί άμεσο σημείο επαφής για τους πολίτες, οι οποίοι υποβάλλουν σε αυτόν καταγγελίες σχετικά με υποθέσεις κακοδιοίκησης στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Μολονότι η τεράστια πλειονότητα των καταγγελιών, το 75% για να είμαι πιο ακριβής, αφορούν ζητήματα που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, αυτό υποδηλώνει ότι ο Διαμεσολαβητής θεωρείται συχνά ως το τελευταίο μέσο προσφυγής στον αγώνα κατά της ανικανότητας των εθνικών αρχών. Λόγω αυτού του γεγονότος, θα πρέπει να θεωρείται προτεραιότητα η αξιόπιστη και λεπτομερής ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματά τους και τον ρόλο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.

Ο καθηγητής Διαμαντούρος αξίζει συγχαρητήρια για τις δραστηριότητές του έως σήμερα στον ρόλο του Διαμεσολαβητή, ο οποίος περιλαμβάνει τη σύνταξη και έκδοση ετήσιων εκθέσεων και μια ισχυρή δημόσια παρουσία όσον αφορά την ενημέρωση των πολιτών. Ωστόσο, είναι απολύτως σημαντικό να συνεχιστούν οι προσπάθειες, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές αυτές οι δραστηριότητες. Ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να θεματοφύλακας της χρηστής διοίκησης στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και θα πρέπει να συνεργάζεται ακόμα πιο στενά με τους ομολόγους του σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι καταγγελίες των πολιτών πρέπει να αντιμετωπίζονται γρήγορα και αποτελεσματικά και, συνεπώς, ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να λαμβάνει στήριξη στην προσπάθειά του να ενθαρρύνει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να αντιμετωπίζουν πιο γρήγορα τις καταγγελίες. Αυτές οι καταγγελίες αφορούν, μεταξύ άλλων, την άρνηση πρόσβασης σε έγγραφα. Η δημόσια πρόσβαση στην ενημέρωση σχετικά με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χρησιμεύει ως απόδειξη ότι οι δραστηριότητες αυτών των οργάνων είναι ανοιχτές και διαφανείς και, συνεπώς, στόχος μας θα πρέπει να είναι επίσης η εξασφάλιση αυτού του δικαιώματος σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτούς τους πολίτες, εξάλλου, λειτουργούν αυτά τα θεσμικά όργανα.

Ιδιαίτερα, καταρχάς προτείνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να σταματήσει να αρνείται τη διανομή των εγγράφων της και, δεύτερον, ότι θα πρέπει χωρίς καθυστέρηση να εγκρίνει τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς. Έτσι θα δινόταν ένα τέλος στη σημερινή κατάσταση, όπου τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εφαρμόζουν διαφορετικούς κώδικες πρακτικής.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Νικηφόρος Διαμαντούρος, Διαμεσολαβητής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους βουλευτές του Κοινοβουλίου για τα ευγενικά τους σχόλια για το έργο που επετέλεσε ο Διαμεσολαβητής κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Εκτιμώ βαθύτατα την προσοχή και τις πολύ προσεκτικές και εποικοδομητικές παρατηρήσεις. Σημειώνω ότι πολλές από τις παρατηρήσεις προήλθαν από τα νέα κράτη μέλη, κάτι που χαιρετίζω ιδιαίτερα ως ένδειξη της δέσμευσής τους στο θεσμικό αυτό όργανο. Χαιρετίζω το περιεχόμενο, τη φύση, την ισχύ και την πρόθεση των παρατηρήσεων της Αντιπροέδρου της Επιτροπής, κ. Wallström. Χαίρομαι ιδιαίτερα που την ακούω να ανακοινώνει επισήμως τη μεταρρύθμιση που πρόκειται να εγκρίνει η Επιτροπή από την 1η Νοεμβρίου, η οποία θα καταστήσει δυνατό τον χειρισμό των καταγγελιών σε ένα ανώτερο επίπεδο, με μεγαλύτερο βαθμό υπευθυνότητας και ομοιομορφίας.

Εκτιμώ τη δέσμευση της Επιτρόπου για μεγαλύτερη συνεργασία, και ιδίως τα ενθαρρυντικά της λόγια σχετικά με την προτεινόμενη αναθεώρηση του Καθεστώτος. Σημειώνω, τέλος, ότι μπορούμε να προσβλέπουμε σε έναν δεσμευτικό κώδικα. Το βλέπω από τις θετικές παρατηρήσεις σας και είμαι εξαιρετικά ευγνώμων για την πολιτική βούληση που επιδείξατε σε θέματα που άπτονται του Διαμεσολαβητή. Αυτό είναι ακριβώς το είδος της συνεργασίας την οποία αναμένω από την Επιτροπή. Θέλω να ευχαριστήσω δημοσία την Επίτροπο γι’αυτό.

Όσον αφορά τα διάφορα σχόλια των βουλευτών, επιτρέψτε μου να αναφερθώ συνοπτικά στα σχόλια του κ. Seeber. Σαφώς έχουμε μεγάλο ποσοστό μη παραδεκτών καταγγελιών, αλλά καταφέραμε να βοηθήσουμε το 70% όσων έρχονται σε εμάς και των οποίων οι καταγγελίες δεν είναι παραδεκτές. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ικανοποιητικό ποσοστό πολιτών που μπορούμε να βοηθήσουμε, παρόλο που δεν εμπίπτουν στην εντολή μας.

Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. De Rossa για τις παρατηρήσεις του. Στην τελευταία συνάντηση των εθνικών διαμεσολαβητών που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στη Χάγη, λάβαμε συγκεκριμένες αποφάσεις για το πώς θα χειριστούμε, μέσω του δικτύου, μηχανισμούς για την επίσπευση του χειρισμού θεμάτων που δεν εμπίπτουν στην εντολή. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να λάβω περαιτέρω μέτρα για τη μείωση του αριθμού των μη παραδεκτών καταγγελιών.

Όσον αφορά τις παρατηρήσεις του κ. Hammerstein Mintz, για τις οποίες τον ευχαριστώ, η έκθεση στην οποία αναφέρθηκε αφορά το 2005. Δεν περιλαμβάνεται, συνεπώςστην έκθεσή μου προς το Σώμα για το 2004· είναι μια έκθεση που αφορά την OLAF και η οποία θα εξεταστεί του χρόνου. Καθόσον με αφορά, ολοκλήρωσα το καθήκον μου προς το Κοινοβούλιο και υπέβαλα μια ειδική αναφορά. Το Σώμα πρέπει πλέον να αποφασίσει πώς επιθυμεί να προχωρήσει.

Εκτιμώ τις παρατηρήσεις του κ. Borghezio και του κ. Martinez, αλλά πρέπει να επισημάνω ότι ο Διαμεσολαβητής, σε αντίθεση με το Κοινοβούλιο, δεν είναι πολιτικός οργανισμός. Επομένως, η συμμετοχή σε πολιτικές δραστηριότητες, όπως αυτές που μου ζητάτε, δεν εμπίπτει στην εντολή μου. Φοβούμαι ότι, αν το έκανα, το θεσμικό αυτό όργανο –προς το οποίο έχω τελικά υποχρέωση λογοδοσίας– θα είχε αντίρρηση στην ανάληψη εκ μέρους μου πολιτικών πρωτοβουλιών που είναι πέραν της εντολής μου.

(FR) Γνωρίζω, κύριε Martinez, το πρόβλημα που απορρέει από την ιδιότητά σας ως μη εγγεγραμμένου μέλους. Αλλά, για μία ακόμα φορά, θα περιοριστώ στο περιεχόμενο των παρατηρήσεων σας. Ωστόσο, οι παρατηρήσεις σας είναι εκτός του πεδίου των αρμοδιοτήτων μου, καθώς αφορούν μάλλον πολιτικά ζητήματα.

(EN) Θέλω να ευχαριστήσω για τη συνεργασία του τον κ. Libicki, Πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών. Είμαι, επίσης, ευγνώμων σε όλο το προσωπικό της επιτροπής για τη βοήθειά τους και ελπίζω ότι η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί.

Οι παρατηρήσεις της κ. Dobolyi και του κ. Olajos ήταν πολύ εποικοδομητικές. Επιτρέψτε μου μόνο να πω στον κ. Olajos ότι επί του παρόντος ασχολούμαι με μια υπόθεση η οποία αφορά διάκριση μεταξύ υποψηφίων λόγω γλώσσας. Έχω ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες. Αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση και ελπίζω ότι θα μπορέσω να εκθέσω το αποτέλεσμα στο Σώμα του χρόνου.

Τέλος, επιτρέψτε μου να πω στην κ. Grabowska ότι είμαι, όπως γνωρίζετε, πολύ ευαίσθητος σε θέματα που αφορούν τα παιδιά. Μια από τις ειδικές αναφορές μου προς το Σώμα φέτος αφορούσε τις ανάγκες ειδικής εκπαίδευσης για παιδιά με σοβαρές αναπηρίες. Με απασχολεί, επομένως, ιδιαίτερα το ζήτημα και θα χαρώ να εξετάσω και άλλες καταγγελίες. Στην πραγματικότητα δεν έχω λάβει άλλες καταγγελίες που αφορούν παιδιά. Ούτε γνωρίζω να έχω λάβει κάποια καταγγελία σχετικά με την πρόσληψη και την πλήρωση ανώτερων θέσεων. Ωστόσο, επειδή λαμβάνω πολλές καταγγελίες που αφορούν προσλήψεις, θα επιδείξω μεγάλη ευαισθησία στο θέμα.

Τέλος, γνωρίζω ότι υπάρχει μια υπόθεση που αφορά προσλήψεις, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Πρωτοδικείου. Είναι συνεπώς αυτομάτως εκτός της εντολής μου και θα πρέπει να αναμένω την απόφαση των δικαστικών αρχών.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τους βουλευτές του Κοινοβουλίου και την κυρία Επίτροπο για τις παρατηρήσεις και την υποστήριξή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 11.30.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.25 και συνεχίζεται στις 11.30)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. VIDAL-QUADRAS ROCA
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να παρέμβω για ένα θέμα που αφορά τα άρθρα 142 και 143 του Κανονισμού. Προς έκπληξη πολλών μελών του Κοινοβουλίου, η χθεσινή συζήτηση για τον προϋπολογισμό τελείωσε λίγο μετά τις 11.00, παρότι υπήρχε περιθώριο μέχρι το μεσημέρι. Αυτό ίσως οφείλεται σε εσφαλμένο υπολογισμό του χρόνου και στο γεγονός ότι ορισμένοι συνάδελφοι δεν προσήλθαν, ενώ ορισμένες παρεμβάσεις –των εκπροσώπων της Επιτροπής και του Συμβουλίου, λόγου χάρη– υπήρξαν απρόσμενα σύντομες.

Θα ήθελα, όμως, να παρακαλέσω το Προεδρείο του Κοινοβουλίου να εξετάσει αν σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να επιδεικνύεται μεγαλύτερη ελαστικότητα, κυρίως δίνοντας τον λόγο –εφόσον, βεβαίως, το επιθυμούν– στους συναδέλφους που παρευρίσκονται ως το τέλος της συζήτησης στην αίθουσα ή επιτρέποντάς τους να μιλήσουν περισσότερο. Αντ’ αυτού, οι βουλευτές είχαν στη διάθεσή τους μόλις ένα λεπτό για τις παρεμβάσεις τους, ενώ χάσαμε σχεδόν μία ώρα κατά την οποία δεν διεξήχθη καμία εργασία.

Θα μπορούσε το Προεδρείο να θεσπίσει διάταξη σύμφωνα με την οποία η συζήτηση αυτή να μπορεί να διεξάγεται με μεγαλύτερη ελαστικότητα και να αξιοποιείται πλήρως ο διαθέσιμος χρόνος;

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Swoboda. Σημειώνουμε το αίτημά σας.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου