Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 15. november 2005 - Strasbourg EUT-udgave

29. Information til flypassagerer
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning (A6-0310/2005) af De Veyrac for Transport- og Turismeudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om information til flypassagerer om, hvilket luftfartsselskab der udfører en given flyvning, og om udveksling af sikkerhedsinformation mellem medlemsstaterne (KOM(2005)0048 - C6-0046/2005 - 2005/0008(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, næstformand i Kommissionen. - (FR) Hr. formand, hr. minister, mine damer og herrer, efter ulykken i Sharm el Sheikh fremlagde Kommissionen den 16. februar 2005 et forslag til forordning om information til flypassagerer om, hvilket luftfartsselskab der udfører en given flyvning, og om udveksling af sikkerhedsinformation mellem medlemsstaterne. Forslaget skal ses i lyset af Barroso-Kommissionens målsætning om at imødekomme de europæiske borgeres forventninger ved konkret handlen.

Forslaget omfatter to dele, som supplerer hinanden. For det første drejer det sig om at udarbejde en fællesskabsliste over selskaber, som er underlagt flyveforbud eller begrænsning af trafikrettigheder af sikkerhedsmæssige årsager. For det andet drejer det sig om information til passagererne om, hvilket selskab der konkret udfører den flyvning, de benytter. De tragiske ulykker i august i år har vist, at luftfartssikkerheden er et område, der kræver konstant opmærksomhed fra vores side og håndfaste foranstaltninger.

Jeg vil gerne takke Europa-Parlamentet og især ordføreren, fru De Veyrac, som har samarbejdet forbilledligt med Kommissionen og Rådet om at fremme en hurtig vedtagelse af en ambitiøs ordning. Vi har, ikke mindst takket være Transport- og Turismeudvalgets bidrag, kunnet etablere et praktisk værktøj, som gør det muligt på fællesskabsniveau at vedtage forbud eller begrænsninger, som finder anvendelse på ethvert selskab, der vurderes som farligt. Foranstaltningerne kan finde anvendelse på ethvert luftfartsselskab uden hensyntagen til, om der er tale om et europæisk selskab eller et selskab fra et tredjeland, uanset om der er tale om ruteflyvning eller f.eks. charterflyvning, og uanset om der er tale om traditionelle selskaber eller lavprisselskaber. Foranstaltningerne skal træffes på basis af fælles sikkerhedskriterier, som finder anvendelse overalt i EU. Den nye ordning sikrer således alle passagerer de samme garantier i sikkerhedsmæssig henseende. Sagen vedrørende Onur Air viste, at de europæiske borgere ikke kunne forestille sig, det ikke var tilfældet.

Disse fremskridt i sikkerhedsmæssig henseende bør følges op af øget åbenhed. Offentliggørelse af listen over luftfartsselskaber, som er underlagt flyveforbud, frembyder flere fordele. Der gives nyttige oplysninger til personer, som ønsker at rejse uden for EU, hvor flyveforbuddene ikke er gældende. Endvidere styrkes forbrugernes rettigheder ved køb af pakkerejser, som omfatter flyvninger, der varetages af sortlistede luftfartsselskaber. Sidst, men ikke mindst, vil offentliggørelsen af fællesskabslisten have en afskrækkende virkning, idet der etableres en konkret forbudsordning.

Vi bør gå længere, når det gælder information. Retten til information bør være så omfattende som muligt for at genskabe passagerernes tillid og undgå, at vi igen oplever panikreaktioner. Passagererne bør systematisk sikres kendskab til, hvilket luftfartsselskab der varetager den konkrete flyvning. Den foreliggende tekst indgår i et koordineret sæt foranstaltninger, som tager sigte på at forbedre luftfartssikkerheden.

Tillad mig at erindre om to foranstaltninger, som jeg annoncerede på Kommissionens vegne under Deres møde i plenarforsamlingen i begyndelsen af september. For det første vedtog Kommissionen i eftermiddags et forslag om udvidelse af de fælles regler om luftfartssikkerhed til også at omfatte flyveoperationer, piloters certifikater og fly fra tredjelande, og Kommissionen har udvidet kompetenceområdet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, således at det også kan træffe afgørelser på disse områder.

For det andet arbejder vi på at styrke kontrolmekanismerne, hvad angår tredjelandes fly, inden for rammerne af direktiv 2004/36/EF om sikkerhed forbundet med tredjelandes luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne, også benævnt SAFA-direktivet. Forvaltningen af inspektionsprogrammet for sådanne fly vil snart blive varetaget af EASA.

Hr. formand, hr. minister, mine damer og herrer, takket være det fremragende arbejde, der er udført af Europa-Parlamentet, har Rådet og Kommissionen været i stand til at nå frem til en aftale under førstebehandlingen kun få måneder efter, at Kommissionen vedtog sit forslag. Det er bestemt et eksempel til efterfølgelse. Lad mig gentage, at jeg glæder mig over det væsentlige bidrag, Europa-Parlamentet har ydet i denne sag. Jeg vil opmærksomt lytte til medlemmernes indlæg i den forhandling, der nu følger.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Twigg, formand for Rådet. - (EN) Det er mig en stor glæde at være her i aften og lytte til denne debat og de enkelte parlamentsmedlemmers bidrag. Jeg vil også sige til næstformanden i Kommissionen, at jeg fandt hans tale meget interessant og informativ.

Jeg vil benytte lejligheden til at lykønske ordføreren, fru De Veyrac, medlemmerne af Europa-Parlamentet og navnlig medlemmerne af Transport- og Turismeudvalget med deres store arbejde med dette vigtige forslag. Jeg vil også takke redaktionsudvalget fra de tre institutioner, som har gjort aftalen i dag meget lettere.

Rådet lægger overordentligt stor vægt på luftfartssikkerhed. Det er enigt med Dem i, at der fortsat skal tages initiativer for at sikre, at de fly, der transporterer de europæiske borgere rundt i verden, er sikre. Vi er alle sammen chokerede over antallet af flyulykker i august og september i år, hvor alt for mange af vores borgere mistede livet.

I lyset af de begivenheder greb Parlamentet chancen for at ændre Kommissionens forslag. De stillede ændringsforslag, som tog sigte på at styrke omfanget af en aktion på fællesskabsplan om flysikkerhed. Selv om Rådet i april var blevet enige om en generel tilgang om princippet om udveksling af oplysninger, støttede Rådet (transport) dette nye mål den 6. oktober.

Rådet mener, at forordningens procedurer til vurdering af luftfartsselskabers sikkerhed er yderst tilfredsstillende. Vi overvejede, om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur skulle spille en rolle, men besluttede, at det ville være for tidligt: Agenturet er stadig ved at konsolidere sine strukturer og procedurer og ansætte det personale, der er nødvendigt for at varetage dets nuværende opgaver. Vi bør derfor være forsigtige med at give det nye opgaver for hurtigt.

Det er for øjeblikket medlemsstaterne, der har ekspertise og erfaringer med håndtering af luftfartsselskabers sikkerhed, og det er vigtigt at udnytte denne ekspertise fuldt ud af hensyn til vores borgeres sikkerhed. Arbejdet med forbud mod luftfartsselskaber og offentliggørelse af disse oplysninger er vigtigt, men vi må ikke glemme de ekstra rettigheder, som forbrugerne skal have.

Rådet er enigt i, at passagerne skal have oplysning om, hvilket luftfartsselskab der vil udføre den flyvning, de ønsker at reservere, og at de skal holdes underrettet om ændring af luftfartsselskab, når reservationen er foretaget. Denne tekst yder et værdifuldt bidrag til begge disse vigtige sikkerheds- og forbrugermål.

Det glæder mig, at der er indgået en aftale, som vil give mulighed for, at der ydes en rettidig, gennemsigtig og velorganiseret samlet indsats. Den vil gøre det muligt at udpege luftfartsselskaber, som ikke overholder acceptable internationale sikkerhedsstandarder, og sikre, at der tages skridt til at forbyde dem over hele Fællesskabet, og at der offentliggøres oplysninger om sådanne skridt. Det er et bevis på den betydning, som vi alle tillægger disse mål, at Parlamentet, Rådet og Kommissionen har samarbejdet så konstruktivt om udarbejdelsen af denne tekst.

Alle skal have ros og især ordføreren for hendes positive indstilling til at opnå en hurtig aftale. Jeg forstår også, at det for nylig oprettede redaktionsudvalg bidrog til, at man hurtigt og effektivt nåede frem til førstebehandlingen. Dette er helt klart et værdifuldt redskab til fremtidige forhandlinger.

Til sidst vil jeg sige, at jeg ser frem til debatten og de enkelte bidrag, og at det glæder mig at være til stede i aften.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), ordfører. - (FR) Hr. formand, inden jeg tager fat på selve emnet, kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan Formandskonferencen udarbejder dagsordenerne. Jeg skal ikke nævne eksempler, men ofte drøfter vi midt på dagen emner, som næsten ingen interesserer sig for, og når det så drejer sig om tekster, som vedrører mange af borgerne, sådan som det eksempelvis er tilfældet med den tekst, vi drøfter i aften, eller som det var tilfældet med "jernbanepakken" - jeg kan se, hr. Jarzembowski og hr. Savary er til stede - så drøfter vi dem næsten i hemmelighed i en sen aftentime. Sådan er det! Men det ændrer nu ikke ved, at vi glæder os over at have opnået en aftale om denne tekst.

Først og fremmest vil jeg gerne takke skyggeordførerne og såvel Europa-Parlamentets som Kommissionens og Rådets tjenestegrene for et frugtbart og - ja, lad det være sagt - velvilligt samarbejde. Vi har alle arbejdet både hurtigt og effektivt for at nå frem til en aftale under førstebehandlingen og dermed kunne sende et positivt budskab til borgerne.

Som De påpegede, har sommerens tragiske begivenheder skærpet kravet om at få vedtaget nye foranstaltninger, som kunne styrke flypassagerernes sikkerhed og sikre dem bedre information. Det ansvar har vi alle i fællesskab taget på os.

Når vi taler om luftfartssikkerhed, skal det dog understreges, at lufttransport fortsat er langt den sikreste transportform. Samtidig må vi være realistiske og erkende, at nulrisiko ikke eksisterer, og at den stærke stigning i lufttrafikken i de kommende år kunne medføre et stigende antal flyulykker. Derfor bør vi afhjælpe manglerne ved det nuværende system og etablere en europæisk ordning, som kan supplere ICAO og gå videre med hensyn til at styrke luftfartssikkerheden. Den foreliggende betænkning skal ses i dette perspektiv.

Sammenligner vi Kommissionens udgangspunkt, altså offentliggørelse af nationale lister, med den tekst, vi har liggende foran os i dag, er det tydeligt, at vi har bevæget os langt, og det syntes for nogle måneder siden helt utænkeligt, at det skulle være muligt. Takket være Europa-Parlamentets indsats er vi i dag tæt på at have en fælles "sort liste", som udarbejdes på basis af fælles kriterier, og som er gældende for hele EU. Dermed er borgerne sikret samme sikkerhedsniveau, uanset hvilken lufthavn i Fællesskabet de anvender. Og lad det være sagt: Det er en stor sejr for EU.

Lad mig i korthed forsøge lidt mere detaljeret at redegøre for forslaget til forordning og fortælle, hvordan denne liste vil blive udarbejdet. Medlemsstaterne får en måned, at regne fra forordningens ikrafttræden, til at fremsende en liste over luftfartsselskaber, som har fået flyveforbud i deres land. Listen udarbejdes på basis af de fælles kriterier, der er vedføjet forordningen. Der kan både være tale om selskaber, som har opnået trafikrettigheder i Unionen, og selskaber, som ikke har opnået sådanne rettigheder, men hvis fly undertiden chartres i EU. Inden udløbet af en frist på maksimalt en måned skal Kommissionen derpå samle ekspertudvalget og tage stilling til, om de pågældende luftfartsselskaber skal opføres på listen. Og alle selskaber, som er opført på fællesskabslisten, vil være omfattet af et flyveforbud, som er gældende for hele EU's territorium. Fællesskabslisten ajourføres på en medlemsstats begæring eller på Kommissionens begæring, når som helst det findes påkrævet. Listen vil i øvrigt blive offentliggjort, og der vil på effektiv vis bredt blive givet information herom til passagererne, bl.a. ad elektronisk vej og ved opslag. Endelig sikres passagererne ret til erstatning eller omdirigering, såfremt det viser sig, at det luftfartsselskab, der skal udføre flyvningen, er blevet opført på fællesskabslisten, efter at kunden har foretaget sin reservation, eller såfremt selskabet er blevet erstattet af et selskab, som har flyveforbud.

Så vidt den del, der omhandler den "sorte liste". Der er imidlertid også en del, som omhandler information til flypassagererne. Forordningen indebærer en forpligtelse for billetsælgerne, som skal informere passagererne om, hvilket luftfartsselskab de rent faktisk kommer til at flyve med. Informationen skal også gives, såfremt et luftfartsselskab erstattes med et andet. Det overlades i henhold til forordningen til medlemsstaterne at iværksætte sanktioner, såfremt pligten til at informere passagererne ikke opfyldes.

Hvad angår proceduren, skulle teksten være klar til godkendelse i Rådet allerede i slutningen af november, efter at de to institutioners jurister og lingvister har gennemgået den.

Endelig, hr. formand, vil jeg gerne sige et par ord om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, eftersom den omhandlede forordning efter min opfattelse skal ses som led i en samlet strategi for at forbedre luftfartssikkerheden i Europa. Næste skridt i processen vil således være at udvide EASA's kompetencer, især hvad angår certificering af tredjelandes luftfartøjer, og jeg glæder mig virkelig over, at De i dag har stillet forslag herom, hr. kommissær. I øjeblikket drejer det sig om den forordning, som er genstand for aftenens forhandling, og som vil sikre, at borgerne har adgang til den omhandlede "sorte fællesskabsliste" allerede fra begyndelsen af 2006, hvilket er et resultat, jeg glæder mig over. Europa gør fremskridt, når det drejer sig om at styrke luftfartssikkerheden. Der gøres store fremskridt.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski, for PPE-DE-Gruppen. - (DE) Hr. formand, hr. næstformand i Kommissionen, hr. formand for Rådet, vi kan alle sammen kun ønske ordføreren Christine De Veyrac tillykke med dette vidunderlige resultat, hvor der på så kort tid er opnået en fælles løsning på disse spørgsmål mellem Rådet og Parlamentet. Jeg synes, De har leveret et flot eksempel på, at Parlamentet, Kommissionen og Rådet kan handle hurtigt i situationer som denne, hvor passagerernes sikkerhed ser ud til at være i fare.

Jeg håber, hr. rådsformand, at De kan garantere os, at Rådet senest i december vil give sin endelige tilslutning, så vi kan sætte denne forordning i kraft til årsskiftet.

Det er særligt vigtigt, at vi kan vise nytten af vores arbejde i forbindelse med de europæiske retsakter, og her er nytteværdien helt klar. Hvis vi bliver enige om fælles europæiske sorte lister, så får borgerne ikke oplevelsen af, at Tyskland forlanger start- og landingsforbud, mens Frankrig ikke udsteder start- og landingsforbud, og hvor er så den fælles sikkerhed. Hvis vi har fælles sorte lister, gør vi det klart for vores borgere, at vi i fællesskab arbejder for deres sikkerhed. Vores aktion er således et glimrende eksempel på den europæiske merværdi.

Det drejer sig ikke kun om, at vi faktisk udsteder start- og landingsforbud, det andet aspekt er lige så vigtigt, nemlig at vi informerer borgerne om, hvad der sker, hvis flyselskabet efter booking faktisk har i sinde at indsætte et fly, som står på den sorte liste. Så skal borgerne informeres, de skal have mulighed for at reagere. Forslagene om, at kunden kan hæve købet og få hele købsprisen tilbage eller forlange en ombooking, viser, at vi varetager borgernes interesser på en meget fleksibel måde. Det er et flot resultat.

Hr. rådsformand, vi har forskellige meninger om at udvide Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs beføjelser, men det kan vi diskutere, når Kommissionens papir skal drøftes. Luftfartssikkerhedsagenturet hjælper os alle med at få et fælles perspektiv.

Jeg kunne ønske, at dette eksempel på hurtig lovgivning med den dygtige ordfører fru De Veyrac også vil danne skole for Evans-betænkningen, så vi kan handle lige så hurtigt i spørgsmålet om behandling og befordring af flypassagerer med begrænset mobilitet og gøre en forskel for borgerne.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried, for PSE-Gruppen. - (DE) Hr. formand, hr. kommissær, hr. formand for Rådet, fru ordfører, kære kolleger, allerførst vil jeg gerne oprigtigt ønske fru De Veyrac tillykke med resultatet af hendes arbejde! De har i denne sag bevist, hvordan man gennem stort engagement kan opnå enighed, og det må forventes, at vi får et virkelig positivt resultat i denne sag, som er så vigtig for flysikkerheden, under førstebehandlingen. Det er bemærkelsesværdigt, især fordi dette resultat er kommet i stand på meget kort tid, tre måneder. Det er ikke kun os i Parlamentet, som har skabt dette resultat, men - og det er det, der er bemærkelsesværdigt - der er også opnået enighed mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen, hvilket ikke sker ret tit på så kort tid. Derfor er det også endnu mere trist, at en så vigtig sag igen bliver diskuteret kort før midnat. Det skyldes sandsynligvis, at der ikke er tale om nogen vigtige beslutninger, som naturligvis også er nødvendige, men om en lov, som sandsynligvis vil sørge for, at mange menneskers overlevelse er sikret i fremtiden.

Med hensyn til indholdet reguleres og forbedres meget vigtige betingelser for større sikkerhed i flysektoren med denne betænkning, som er langt mere vidtgående end det fremlagte kommissionsforslag. En enkelt fælles liste på grundlag af harmoniserede kriterier samt det tilknyttede flyveforbud for flyselskaber, som er opført på listen, og naturligvis grundig information til passagererne, det er de vigtige punkter, som skal garantere de europæiske flypassagerer større sikkerhed. En anden meget vigtigt ting er muligheden for at integrere flyselskaber fra tredjelande. Det glæder mig også meget, at det er lykkedes os at tage højde for flyselskabernes personales rettigheder i forordningen. Hvor vigtigt det er, ses af sagen med piloten fra flyselskabet FlyAir, som påviste et misforhold og derefter blev fyret.

Vi har her vist, at vi med en europæisk lov effektivt kan tjene borgernes interesser. Det bør være et eksempel for fremtidige projekter!

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, for ALDE-Gruppen. - (NL) Hr. formand, en enkelt fælles sort liste på grundlag af fælles kriterier er den eneste vej fremad. Det er også min gruppe, ALDE-Gruppen, fuldstændig enig i. Selv om hensigten med forslaget var god, fandt Parlamentets Transportudvalg det med rette for svagt. Hvor hårdt det end lyder, har de dramatiske begivenheder i det forløbne år tilsyneladende hos mange ført til en ny slags bevidsthed, nemlig at en simpel sammenlægning af de nationale sorte lister ingen mening har. En samlet liste, som ikke automatisk er retsgyldig i hele Unionen, er en tom gestus uden nogen som helst merværdi.

Det kan naturligvis også være noget værd, for, som vi siger i Nederlandene, den, der lover meget, men giver lidt, får tosser til at leve i glæde. Det er netop dette image, vi vil af med. Dette forslag er efter min mening derfor typisk et punkt, hvor EU netop kan vise sin merværdi. For lad os være ærlige, den kendsgerning, at f.eks. Onur Air - der tidligere er nævnt som eksempel - på et vist tidspunkt fik startforbud i Nederlandene for dernæst at få starttilladelse i Belgien, er naturligvis stadig absurd. Sådanne metoder fører simpelthen til forvirring hos passagererne, for slet ikke at tale om potentielt farlige situationer.

En fællesskabsliste på grundlag af fælles europæiske sikkerhedskriterier er altså den eneste vej fremad, og det er også tydeligt for passagererne, for de europæiske forbrugere. Europa-Parlamentet har på grundlag af mange ændringsforslag tydeliggjort sine ambitioner om at forbedre sikkerheden inden for luftfarten. Da Kommissionen var meget behjælpelig og beredvillig, og da Rådet udviste handlekraft, var vi i stand til hurtigt at forelægge en aftale under førstebehandlingen.

Under behandlingen af forslaget i Transportudvalget opfordrede jeg gentagne gange til at knytte nye regler om en sort liste til det eksisterende SAFA-direktiv (Safety Assessment of Foreign Aircraft) og til at udvide Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs (EASA) beføjelser. Jeg er derfor meget glad for de resultater, som vi her har opnået sammen, og med Kommissionens tilsagn om meget snart at fremlægge forslag, hvori EASA's beføjelser udvides og forstærkes. Kommissæren oplyste netop, at disse tilsagn allerede i eftermiddag er udformet konkret. Det er igen et skridt i den rigtige retning, hvilket jeg takker for, kommissær Barrot.

Vi arbejder på sammenhængende og klar lovgivning med det formål at opnå større sikkerhed og klar og tydelig information af passagererne. Det kan ingen være imod. Endelig takker jeg ordføreren, fru De Veyrac, for alt det arbejde, som hun har udført på dette område.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger, for Verts/ALE-Gruppen. - (DE) Hr. formand, kære kolleger, mange tak også fra min side, særligt til fru De Veyrac, som har arbejdet meget engageret med denne sag, som jo blev udvidet enormt midt i processen, hvilket ikke var noget let situation. Hun har taget imod idéer, hvor det var muligt, og informeret fair, hvor det ikke var muligt. Det var altså en yderst positiv fremgangsmåde.

Med hensyn til det indholdsmæssige var forbrugerbeskyttelsesaspektet særligt vigtigt for mig i denne sag. Det er et nødvendigt element i en verden, hvor forbrugerne også som passagerer skal kunne træffe deres valg på grundlag af tilstrækkelige informationer. Når disse informationer er til stede, kan man også bremse en anden tendens, som ellers kunne bringe os i vanskeligheder, nemlig udflagning af virksomheder for at omgå visse strenge sikkerhedsbestemmelser. Jeg tror, at denne tendens kan bremses, idet man særligt tager højde for sikkerheden.

Med hensyn til den sorte liste har vi taget et vigtigt skridt. Det vigtigste skridt ligger imidlertid stadig foran os, nemlig gennemførelsen. Til en fælles liste hører nemlig kriterier, kontroller og kontroller af kontrollerne. Det er særligt vigtigt, at det også bliver muligt og kan udvides i tredjestater, det mener jeg er centralt.

Jeg satser imidlertid også på en mere vidtrækkende effekt. Anerkendte rejsearrangører vil i fremtiden undgå at samarbejde med partnere, som ikke kan garantere fuldstændig sikkerhed. Det er et vigtigt aspekt for forbrugerne og for vores alle sammens sikkerhed.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, for GUE/NGL-Gruppen. - (NL) Hr. formand, i modsætning til transportmidler til lands eller til søs, som ved en defekt roligt kan vente, til de bliver slæbt væk, er et fly fuldstændig afhængigt af teknikken. Tekniske problemer med motorerne, lufttrykket, ilttilførslen eller navigeringssystemet kan føre til nedstyrtning og alle passagerers død. En sådan sektor bliver særdeles sårbar, hvis den overlades til et frit marked, hvor nye lavprisselskaber med en knivskarp konkurrence forsøger at tiltrække så mange passagerer som muligt med lave driftsudgifter og med lave priser. Virksomheder, der sparer på sikkerhedsforanstaltninger, kan forårsage forholdsvis mange ulykker.

Indtil nu har medlemsstaterne og EU ikke samarbejdet ordentligt. Hvis en medlemsstat gav luftfartsselskaber, der ikke er sikre, forbud mod start og landing, blev det næppe bekendtgjort, og det fik heller ingen konsekvenser i nabostater. Derefter risikerede en medlemsstat, som hurtigt ville træffe foranstaltninger, at blive bremset af Unionen, som ikke er nået så langt. Jeg har tidligere kraftigt opfordret til en aktiv strategi for udelukkelse og information. Farlige selskaber og deres lovmæssige efterfølgere skal udelukkes, og andre selskabers svagheder skal være fuldstændig offentligt tilgængelige for brugerne.

Dette forslag er et skridt i denne retning, men opfindsomme selskaber vil uden tvivl fortsat søge midler til så vidt muligt at unddrage sig det. Jeg opfordrer Kommissionen til i de kommende år at fremlægge mere vidtgående forslag, hvis denne situation opstår, således at passagerer og folk på landjorden ikke kan blive ofre for kortsynede erhvervsfolk.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski, for NI-Gruppen. - (PL) Hr. formand, jeg tror, at ordførerens ændringsforslag er et skridt i den rigtige retning. De sigter mod at forbedre sikkerheden for passagererne, mere gennemsigtig information om flyselskaberne og standardbetingelser for flyselskaber fra lande uden for Fællesskabet.

De hovedprincipper, som fru De Veyrac har baseret sin betænkning på, vil betyde en stor forbedring af standarden af de tjenester, som flyselskaberne tilbyder, og det er det vigtigste for passagererne. Man må håbe, at udvidelsen af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs beføjelser til at udstede certifikater ikke vil føre til korrupte forhold, men i stedet virkelig vil bidrage til at forbedre standarden for passagerbeskyttelsen.

Uanset sådanne spørgsmål mener jeg, at ordførerens krav er fuldt legitime, og jeg vil gerne støtte hendes forslag. Jeg mener, at hvis vi vedtager det, som det er, vil vi forbedre kvaliteten af tjenesterne og gøre det lettere for passagererne at vælge det rette flyselskab. Det vil automatisk betyde, at selskaber, som ikke opfylder sikkerhedskravene, vil blive presset ud af det europæiske marked.

Jeg vil derfor opfordre Parlamentet til at stemme for denne betænkning, til gavn for alle flypassagerer.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI). - (FR) Hr. formand, jeg glæder mig over fru De Veyracs betænkning. Den udmærker sig især ved klart at bygge på princippet om udarbejdelse af en "sort liste" over mindre sikre, ja, farlige, luftfartsselskaber. Set i lyset af de seneste begivenheder og de gentagne katastrofer, som skyldes defekte fly, er det af største betydning, at der handles, således at de identificeres og får flyveforbud. Det er helt afgørende af hensyn til alle flypassagerers sikkerhed, at de ved, hvilket luftfartsselskab der udfører flyvningen, og yderligere ved, om dette må betragtes som farligt eller ej. Det er en ubetinget rettighed. Den må ikke begrænses, for det drejer sig om sikkerheden for millioner af mennesker, som rejser med fly overalt i verden.

Jeg vil dog give udtryk for et enkelt forbehold. Hvilket anvendelsesområde får den omhandlede fællesskabsliste over luftfartsselskaber, som ikke opfylder de europæiske sikkerhedskriterier? I øjeblikket synes Kommissionen ikke at have fastsat noget fælles kriterium for udarbejdelsen af en fællesskabsliste. Frygter man de diplomatiske konsekvenser i forhold til visse følsomme lande? Frygter man eksempelvis de tyrkiske myndigheders reaktion på det flyveforbud, som har ramt selskabet Onur Air, og som er udstedt af Nederlandene, Belgien, Frankrig og Schweiz? Hvorfor har de andre europæiske lande ikke tilsluttet sig forbuddet?

Den tekst, vi har fået forelagt, indeholder bl.a. et forslag om at styrke Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs kompetence. Ja, hvorfor ikke, hvis målet er at styrke fælles kriterier for kontrol, forbud og begrænsning af trafikrettigheder? Men har man planer om foranstaltninger, som sikrer kontrol med dette agentur og mulighed for at gøre retsmidler gældende over for dets afgørelser? Der er afgjort behov for, at der lovgives, og gerne snarest muligt, men lad os passe på, at vi ikke berøver medlemsstaterne ethvert råderum på et så vigtigt område som borgernes sikkerhed.

 
  
MPphoto
 
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE). - (NL) Hr. formand, kommissær Barrot og i særdeleshed hr. Darling - for i denne sene aftentime er rådsformandskabets stol ofte tom, og jeg påskønner det i høj grad, at også rådsformandskabet er repræsenteret under denne forhandling - det er udmærket, at vi har kunnet blive enige om en fælles europæisk sort liste over alle luftfartsselskaber, som er forbudte i hele Europa. Jeg vil især takke ordføreren, fru De Veyrac, for alle hendes bestræbelser, også under forhandlingerne med Rådet, og i særdeleshed lykønske hende med det resultat, der er opnået i dag. Allerede nu under førstebehandlingen gøres der en ende på den nuværende, uønskede og uklare situation, hvor passagerer ikke er sikre på eller klar over, hvilken sikkerhedsstatus et luftfartsselskab har. De seneste, tragiske flyulykker i sommer har endnu en gang understreget nødvendigheden af denne lovgivning.

Europa-Parlamentet er den drivende kraft bag planen, og det kan vi med rette være stolte af, for de enkelte medlemsstater gik ikke rigtig ind for det i begyndelsen. Også Kommissionens forslag begrænsede sig til udelukkende udveksling af oplysninger. Men ved at samarbejde handlekraftigt lykkedes det alligevel Parlamentet at udarbejde denne europæiske sorte liste. Det har borgerne i Europa fuld ret til, for det kan ikke være sådan, at et luftfartsselskab ikke må lande i det ene land, men godt må det i nabolandet. Dette understreger endnu en gang betydningen af en europæisk dimension og tackling af problemet.

Jeg har arbejdet på, at passagerers ret til kompensation klart fastlægges i denne forordning, for uden denne ret har disse regler ikke nogen som helst betydning. Det er udmærket, at det er lykkedes. Jeg håber, at denne forordning bidrager til sikkerheden inden for luftfartssektoren og en forbedring af passagerernes stilling i Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrich Stockmann (PSE). - (DE) Hr. formand, hr. kommissær, kære kolleger, det er sikkert at flyve i Europa, og det skal det blive ved med at være trods høje vækstrater i flytrafikken. Det tager vi højde for i dag med forordningen, som er ønsket fra alle sider af det politiske spektrum. Jeg takker ordføreren for det fremragende arbejde.

En europæisk sort liste, som er udarbejdet på grundlag af fælles kriterier, vil fremover forhindre forvirring omkring beslutninger om sikkerhedsrelevante spørgsmål, som vi så i sagen om Onur Air. Jeg er sikker på, at offentliggørelse vil lægge et stort pres på de flyselskaber, som ikke opfylder de internationale sikkerhedsbestemmelser til punkt og prikke, og på rejseselskaber, som tidligere har samarbejdet med sådanne flyselskaber. Offentliggørelse skader nemlig uvægerligt et sådant flyselskabs image og fører sandsynligvis til dets konkurs. Vi får altså en markant forbedret sikkerhed.

Pligten til at oplyse passagererne om det udførende selskabs identitet i de tilfælde, hvor det ikke allerede sker, er en yderligere styrkelse af passagerernes rettigheder. De små rejsebureauers bekymring for at blive druknet i informationskrav kan vi imødegå ved at skelne mellem sikkerhedsrelevante informationer og informationer om skift til et andet, sikkert flyselskab og ved at stille forskellige krav til disse informationer.

Det glæder mig, at kommissær Barrot forbereder en udvidelse af EASA's kompetence til også at omfatte støtte til flyselskaber i tredjelande med sikkerhedsproblemer. Men hvis vi ønsker det, kommer vi også til at stille lidt flere penge til rådighed.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE). - (EN) Hr. formand, det er passende, at vi i denne tænkepause, hvor vi overvejer, hvad EU egentlig står for, i aften diskuterer dette klare bevis på merværdi i EU, når hele Unionen er større end summen af de enkelte dele. Jeg mener ikke, at EU automatisk tilfører merværdi på alle dets kompetenceområder, men det gør det tydeligvis i dette tilfælde.

Lufttransport udgør en så stor del af vores sammenkoblede Europa og vores sammenkoblede verden, at det på mange måder er utroligt, at vi ikke har vedtaget forslag som dette før nu. Medlemsstaterne har ikke på egen hånd opnået en tilstrækkelig grad af forbrugerbeskyttelse. Unionen, som handler nu, vil give borgerne den forbrugerbeskyttelse, som de fortjener. Denne EU-indsats er både rimelig og passende. Hvis et luftfartsselskab er blevet sortlistet i en EU-stat, vil folk gerne vide det, så jeg bifalder forslagene om en fælles EU-ramme. Jeg har selv haft reservation til flyvninger, hvor jeg først har fundet ud af, hvilket luftfartsselskab der udførte flyvningen ved check-in, så jeg bifalder forslag om mere forbrugeroplysning og -opmærksomhed.

Jeg vil personligt lykønske ordføreren med forhandlingerne om dette vanskelige spørgsmål. Jeg håber, at Parlamentet og vores kolleger, når de kommer i morgen, vil støtte hende.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE). - (PT) Hr. formand, hr. kommissær, bedre lovgivning betyder ikke nødvendigvis mindre lovgivning. Vi ønsker selvfølgelig kun at lovgive, når der er behov for det. Denne debat viser imidlertid, at der er behov for at gribe ind med lovgivning for at skabe øget sikkerhed i lufttrafikken og dermed sikre passagererne bedre beskyttelse mod risiko for ulykker.

Det kan vi gøre ved at vedtage en fællesskabsliste over luftfartsselskaber, der skal have forbud mod at overflyve EU's luftrum, og sørge for, at passagererne informeres om denne. Der er tilfælde, hvor kendsgerningerne taler for sig selv. Den 14. august i år omkom 121 mennesker, da et fly faldt ned nær Athen. Desværre var det blot én af seks flyulykker, der skete i sommer, fra Grækenland til Venezuela, med tab af 500 menneskeliv på fem uger. Det medførte en følelse af usikkerhed og måtte derfor også tages op politisk.

Det er altså absolut velbegrundet, at Parlamentet diskuterer og vedtager en skrappere og mere detaljeret lovgivning om sikkerhed i lufttrafikken. I det konkrete tilfælde er jeg overbevist om, at det betyder bedre lovgivning og en dertil hørende følelse af ansvarlighed.

Flyulykker har jo heldigvis været sjældne i Europa, men det mindsker ikke vores bekymring, hvad angår fly fra tredjelandsselskaber, der benytter vores lufthavne eller bringer EU-borgere uden for det europæiske luftrum. Det gælder også de foranstaltninger, der skal hindre selskaber, som ikke opfylder sikkerheds- og vedligeholdelsesforskrifter, i at operere.

Medlemsstaterne bør bibeholde deres beføjelser, særligt i hastetilfælde, men det bør ikke kunne ske, sådan som det er sket, at et luftfartsselskab med flyveforbud i fire lande straks kan omlægge sine fly til et andet, hvor der ikke er noget forbud. Vores mål må være at få gjort en ende på disse urimeligheder og fremme et europæisk og et internationalt lufttransportmarked, der er gennemsigtigt og sikkert.

Da det er vores bestræbelse med denne betænkning - hvis ordfører jeg benytter lejligheden til at takke - støtter vi de ændringsforslag, som alle grupperne står bag, og håber, at de vedtages i Parlamentet og senere i Rådet.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). - (ES) Hr. formand, jeg vil også gerne lykønske ordføreren varmt for hendes utrættelige indsats og fantastiske resultat. Tak, fru De Veyrac.

Jeg synes, at denne tekst er et særdeles godt eksempel på interinstitutionelt samarbejde. Jeg vil også gerne lykønske Kommissionen - kommissæren har udvist en særlig og personlig interesse i teksten, og jeg tror også, at dette har givet resultat - Parlamentet, naturligvis, og rådsformandskabet og Rådet som helhed. Jeg mener derfor, at dette eksempel på interinstitutionelt samarbejde har sikret, at vi på rekordtid har fået en tekst, som hurtigt og effektivt bliver operationel, og som kan gennemføres.

Vi har desuden opnået en tekst, som styrker fællesskabsmetoden, samtidig med at den giver tilstrækkelig subsidiær fleksibilitet, så de mest presserende tilfælde behandles tæt på borgeren, men inden for en stringent ramme, der sikrer fællesskabsgarantierne.

Det er en tekst, der opnår en nøje balance mellem de kommercielle interesser og selskabernes rettigheder og garantier om beskyttelse, uden at det går ud over passagerernes ret til information i rette tid, fuld gennemsigtighed og forsvaret af deres ret til sikkerhed, og som desuden fremmer brugen af internettet som et positivt element.

Jeg synes desuden, at denne sikkerhed er en absolut nødvendig garanti for en sektor som luftfartssektoren, hvor EU tager historiske og fremadrettede skridt, som netop kræver en maksimal sikkerhed, og derfor også afskrækkende sanktioner, som dem, der er foreslået i teksten, og stålsatte forbud, som er teknisk og objektivt stringente.

Vi glæder os derfor over, at der er åbnet for en betydelig styrkelse af Det Europæiske Agentur for Luftfartssikkerhed, og vi bestræber os fortsat på at finde løsninger på problemerne med at sikre personalet, især piloterne, ved at påpege risikoproblemer, uddannelsesgarantier for at undgå tragedier, som den, der blev undgået i Toronto, og ved at give garanti for, at der er tilstrækkelig mange inspektioner, og at de er effektive.

Jeg synes, at vi har lært en lektie af de mange ofre denne sommer.

 
  
MPphoto
 
 

  Zsolt László Becsey (PPE-DE). - (HU) Hr. formand, allerførst vil jeg gerne som nytilkommen fra en ny medlemsstat udtrykke min store påskønnelse af ordføreren og Fællesskabets institutioner, Rådet og Kommissionen, for det arbejde, de har udført, og den måde, de har udført det på. Det sender måske også et positivt budskab til EU's borgere, at vi er i stand til at reagere hurtigt og opnå markante resultater. Jeg vil gerne lykønske ordføreren og de tre institutioner, fordi det er lykkedes at finde de passende niveauer i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, med andre ord at identificere, hvad der skal gøres i forbindelse med dette spørgsmål på fællesskabsniveau, og hvad der skal gøres og løses på medlemsstatsniveau.

Af humanitære årsager vil jeg begrænse mig til en enkelt eller to kommentarer på dette sene tidspunkt. Det ene er, at jeg håber, at denne aftale træder i kraft så snart som muligt. Det er meget vigtigt. Nogle elementer i den - fastsættelse af fælles kriterier, at få institutionerne op at køre - vil imidlertid tage nogen tid, og i mellemtiden må vi gøre noget og sende et positivt budskab til borgerne.

Min anden bemærkning er, at jeg er helt enig i målsætningerne og anvendelsen af sanktioner og så videre. Imidlertid skal flyselskaber, som berøres negativt af denne forordning, have en præcis definition af og detaljerede oplysninger om, hvordan de kan rette op på tingene. Jeg mener også, at vi må udarbejde detaljerede betingelser for, hvornår et flyselskabs navn kan fjernes fra listen. Vi har været meget detaljerede med hensyn til kriterierne for at komme med på listen, men det er lige så vigtigt at fastsætte kriterierne for at blive fjernet fra listen.

Med hensyn til kompensation til passagererne er det naturligvis meget vigtigt, at en passager skal tilbydes mulighed for at rejse med et andet flyselskab eller få sine penge tilbage, men det er også meget vigtigt at tage højde for den moralske skade, en passager lider, når han eller hun må aflyse sin rejse i sidste øjeblik.

Min sidste bemærkning handler om at sikre, at bøder for ikke at opfylde forpligtelsen til at give information, som jeg også anbefalede, bliver håndhævet effektivt. Jeg er enig i, at dette bør gøres på nationalt niveau, men medlemsstaterne vil dermed have et enormt ansvar for at undgå, at der opstår ubalancer mellem medlemsstaterne med hensyn til det anvendte bødeniveau. Det er også noget, man vil skulle overveje på et senere tidspunkt. Jeg vil gentage, at jeg håber, De vil vedtage denne fremragende betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE). - (EN) Hr. formand, jeg mener, at dette er en god aftale. Den indeholder det meste af det, udvalget ønskede. Den er også godt nyhedsstof, som hr. Twigg og hr. Smith sagde. Den viser EU's styrke, når vi handler sammen, handler for at beskytte forbrugerne og, som flere har understreget, handler hurtigt. Nogle gange vil der imidlertid stadig være forskelle mellem medlemsstaterne. Luftfartsselskaber bruger forskellige fly og forskellige besætninger til at beflyve bestemte dele af verden. Disse variationer vil betyde, at standarderne varierer. Det er klart, at holdningerne til selve sikkerheden også kan variere, men i denne betænkning fastsættes der referencestandarder. Jeg håber og tror, at dette ikke er enden på historien. Jeg forventer, at nogle lande ønsker at gå længere og fastsætte højere standarder, og at dette vil sætte endnu højere standarder for beskyttelse af forbrugerne.

Flere og flere mennesker flyver. Jeg har hørt, at ca. 30 millioner mennesker i Det Forenede Kongerige - halvdelen af befolkningen - flyver mindst en gang om året. Med den stigende brug af internettet ved de måske ikke, hvilket luftfartsselskab der udfører flyvningen. De reserverer måske hos selskab A og finder ud af, at det faktisk er selskab B, der udfører flyvningen. Hvis selskab B er sortlistet af sikkerhedsmæssige grunde, har de, som hr. Jarzembowski sagde tidligere, mulighed for ikke at flyve. Jeg går ud fra, at ingen vil gå om bord i et fly, hvis det er sortlistet. De har valget, og de vil ikke vælge at gå om bord i et fly, der er sortlistet. Det vil forhøje standarderne, det vil gøre tingene bedre for forbrugerne, det er godt nyhedsstof. Jeg lykønsker ordføreren. Vi burde tale om det og uddybe det, men ikke kl. 23 om aftenen!

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Savary (PSE). - (FR) Hr. formand, vi er nogle her i Europa-Parlamentet, som på nærmeste hold oplevede de dramatiske begivenheder i forbindelse med Erikas og Prestiges forlis og oplevede, hvordan medlemsstaterne skubbede EU til side. Det var et ynkeligt syn. For en gangs skyld, nemlig når det gælder luftfartsområdet, er EU på forkant. Jeg ved ikke, om der er grund til at glæde sig herover, måske hellere beklage, men vi oprettede i 2002 Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, og Kommissionen forelagde sit forslag til denne forordning allerede i februar, inden den triste sommer, vi har oplevet.

Jeg vil derfor gerne lykønske fru De Veyrac med det arbejde, der er udført, for Europa-Parlamentet har forbedret teksten ganske betydeligt. Den var længe udtryk for en vaklen mellem subsidiaritet og den merværdi, der beror på Fællesskabet. I dag er der tale om reel fællesskabsbaseret merværdi, eftersom der er tale om en fællesskabsliste, eftersom den enkelte medlemsstats liste vil blive rundsendt til de øvrige medlemsstater, og eftersom EU og Kommissionen har selvstændig kompetence. Det er således en vidtrækkende tekst.

Jeg vil imidlertid gerne vende tilbage til søfartsområdet. Vi har her lært, at det ikke var et spørgsmål om at udøve kontrol. Det er et spørgsmål om at vide, med hvilken frekvens kontrollerne skal udføres. Det er også et spørgsmål om at vide, hvem der er ansvarlig herfor. Det har vi klarlagt på søfartsområdet, og måske lykkes det i morgen at gøre det samme for luftfartsområdet.

Endelig, som De ved, hr. kommissær, er den menneskelige faktor meget væsentlig, når det gælder flyulykker. De fleste af disse skyldes menneskelige svigt. Det er derfor vigtigt, at der fastsættes forskrifter for kontrollen med besætningens uddannelse, og at det sikres, at der bliver tale om uddannelse på højt niveau, som er harmoniseret på europæisk plan.

De har taget et første skridt med udvidelsen af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs kompetence. Jeg har forstået, at Rådet er tøvende. Jeg tror, De kan regne med Europa-Parlamentets støtte, hr. kommissær, for det er denne vej, vi må gå, hvis vi vil påtage os vores ansvar over for offentligheden og brugerne af luftfartstjenesterne.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, næstformand i Kommissionen. - (FR) Hr. formand, hr. minister, mine damer og herrer, jeg vil endnu en gang rette en hjertelig tak til fru De Veyrac og Transport- og Turismeudvalget, som har støttet og i høj grad bidraget positivt til Kommissionens forslag.

De ændringsforslag, der er foreslået af ordføreren, er med til at understrege Kommissionens målsætninger. For det første giver de os mulighed for at genskabe flypassagerernes tillid til, at de fly, de benytter, er sikre, og for det andet sikrer de øget åbenhed over for flypassagererne, idet de får oplysninger om luftfartsselskabets identitet.

Hr. formand, Kommissionen, som har haft et nært samarbejde med Europa-Parlamentet og Rådet for at nå frem til en aftale under førstebehandlingen, kan acceptere alle de kompromisændringsforslag, der er udarbejdet på basis af de tre institutioners særdeles positive forhandlinger. Det er efter vores opfattelse et meget afbalanceret resultat, der er kommet ud af dette arbejde. Det peger i retning af øget effektivitet. Jeg vil især nævne de primære foranstaltninger, som De alle har fremhævet Det gælder udarbejdelsen af en fællesskabsliste, en "sort liste", som beror på fælles kriterier. Det gælder forbudsforanstaltninger med gyldighed for hele Fællesskabet. Det gælder forordningens omgående ikrafttræden, hvad angår den sorte liste, samt efterfølgende hurtig ikrafttræden, hvad angår den del, der vedrører information til flypassagererne og erstatning, som understreget af hr. Jarzembowski. Jeg tilslutter mig i øvrigt det, der blev sagt om passagerer med nedsat mobilitet, om en godtgørelsesordning ved aflysninger, som skyldes, at et luftfartsselskab, som er opført på den sorte liste, også varetager flyvninger i tredjelande, en løsning med hensyn til komitologien, som skal gøre det muligt at reagere hurtigt og undgå situationer, hvor der ikke kan træffes afgørelse, og endelig tilslutter jeg mig ønsket om en henvisning til den udvidelse af opgaverne, Kommissionen vedtog i eftermiddags i Strasbourg, og som inddrager piloternes kvalifikationer og uddannelse, som påpeget af fru Ayala, hr. Leichtfried og senest hr. Savary. Jeg vil gerne sige, henvendt til formandskabet, at styrkelsen af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs kompetence intet ændrer ved, at der er behov for et nært samarbejde mellem Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur og de civile luftfartsmyndigheder i de enkelte medlemsstater. Det er rent faktisk takket være et sådant samarbejde, at vi bliver i stand til at gøre det europæiske luftrum så sikkert, som vi ønsker.

Endelig vil jeg gerne fremhæve, at det har været muligt at behandle denne sag hurtigt uden at sætte kvaliteten over styr. Det er endnu et vidnesbyrd om den fælles beslutningsprocedures og vores institutioners effektivitet, for der er hos begge parter politisk vilje til at nå et resultat. Jeg glæder mig meget herover, og i mange indlæg er der også givet udtryk herfor.

Hr. formand, jeg vil gerne rette en hjertelig tak til Europa-Parlamentet, som på afgørende måde har bidraget til denne vigtige sag, som vil styrke borgernes tillid til luftfartssikkerheden. Afslutningsvis vil jeg gerne tilføje, at teksten som helhed vil bidrage til at styrke Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs kompetence, som udøves i samarbejde med de civile luftfartsmyndigheder i de enkelte medlemsstater. Næste torsdag søsættes i øvrigt et særdeles interessant teknologisk projekt, som vi kalder "Cæsar", og som vil bidrage til langt større sikkerhed, også når det gælder forvaltning af lufttrafikken. Det er min opfattelse, at vi hermed råder over alle de elementer, der skal til, for at vi kan gøre det europæiske luftrum til et af de sikreste i verden.

Hjertelig tak til Dem, ærede medlemmer, og til ordføreren. Jeg er overbevist om, at det er et særdeles nyttigt arbejde, der her er gjort, og det er også et bevæget øjeblik, for jeg er sikker på, at De som jeg sender en tanke til de mange, der denne sommer blev ofre for de her omtalte katastrofer. Vi tog initiativet, men det afgørende er at føre det til ende, og det er lykkedes takket være alle her i Europa-Parlamentet.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Tak hr. kommissær, for de både beroligende og smigrende ord.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Twigg, formand for Rådet. - (EN) Hr. formand, jeg skal fatte mig i korthed og blot besvare nogle få spørgsmål. Jeg er meget imponeret over bidragene og det engagement, hvormed de er blevet fremført i aften. Jeg vil lykønske fru De Veyrac, medlemmerne af Europa-Parlamentet og Transport- og Turismeudvalget med deres store indsats og samarbejde.

Hr. Jarzembowski spurgte, om Rådet nu til gengæld ville godkende teksten. Hvis Parlamentet foreslår en konsolideret tekst i sin helhed, vil Rådets formandskab gøre ministrene opmærksom på den ved først givne lejlighed, og formandskabet vil anbefale den til Rådet.

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur blev også nævnt. Rådet vil naturligvis overveje Kommissionens forslag om agenturet.

Dette har været en imponerende debat med mange imponerende bidrag. Engagementet i dette emne og spørgsmålet om sikkerhed og information til passagerer er kommet højt og tydeligt til udtryk i aften. Mange tak for denne mulighed for at deltage i debatten.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik