Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

29. Ενημέρωση των επιβατών για την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0310/2005) της κ. De Veyrac, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενημέρωση των επιβατών των αεροπορικών μεταφορών σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα και τη γνωστοποίηση πληροφοριών από τα κράτη μέλη σχετικά με την ασφάλεια (COM(2005)0048 - C6-0046/2005 - 2005/0008(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά το ατύχημα στο Sharm el-Sheikh, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού στις 16 Φεβρουαρίου για την ενημέρωση των επιβατών σχετικά με την ταυτότητα του αερομεταφορέα και τη γνωστοποίηση πληροφοριών από τα κράτη μέλη σχετικά με την ασφάλεια. Αυτή η πρόταση αποτελεί τμήμα του κατά προτεραιότητα στόχου που έθεσε η Επιτροπή Barroso να ληφθούν πρακτικά μέτρα με στόχο την εκπλήρωση των προσδοκιών των ευρωπαίων πολιτών.

Η πρόταση περιλαμβάνει δύο συμπληρωματικά επίπεδα: πρώτον, τη δημιουργία μιας κοινοτικής μαύρης λίστας αερομεταφορέων που τίθενται υπό απαγόρευση ή υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά τα δικαιώματα διέλευσης, για λόγους ασφαλείας, και δεύτερον, την ενημέρωση των επιβατών για την ταυτότητα του αερομεταφορέα που αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη πτήση. Τα τραγικά ατυχήματα που συνέβησαν τον Αύγουστο κατέδειξαν ότι πρέπει να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση και να ενεργούμε με σθένος όταν προκύπτει θέμα αεροπορικής ασφάλειας.

Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίως την εισηγήτρια, την κ. De Veyrac, που συνεργάστηκε υποδειγματικά με την Επιτροπή και το Συμβούλιο προκειμένου να διευκολύνει την ταχεία έγκριση φιλόδοξων διευθετήσεων. Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, ιδίως, μας βοήθησε να δημιουργήσουμε ένα επιχειρησιακό εργαλείο για να επιβάλλουμε απαγορεύσεις και περιορισμούς σε κοινοτικό επίπεδο σε οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία θεωρηθεί επικίνδυνη. Αυτά τα μέτρα μπορούν να επιβληθούν χωρίς διακρίσεις σε κάθε αερομεταφορέα, ανεξαρτήτως του αν είναι ευρωπαϊκός ή από τρίτη χώρα, ανεξαρτήτως του αν οι πτήσεις του είναι προγραμματισμένες ή όχι, ειδικά ναυλωμένες πτήσεις επί παραδείγματι, ή ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για παραδοσιακή εταιρεία ή για εταιρεία χαμηλού κόστους. Αυτά τα μέτρα πρόκειται να ληφθούν βάσει κοινών κριτηρίων ασφαλείας που θα εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, και ο νέος κανονισμός θα παρέχει σε όλους τους επιβάτες ακριβώς τις ίδιες εγγυήσεις ασφάλειας. Η υπόθεση της εταιρείας Onur Air κατέστησε ξεκάθαρο το γεγονός ότι οι πολίτες της Ευρώπης δεν θα μπορούσαν να σκεφτούν ότι αυτό δεν συνέβαινε.

Αυτά τα βήματα προόδου στην ασφάλεια πρέπει να συνοδευτούν από μεγαλύτερη διαφάνεια. Η δημοσίευση της λίστας των αεροπορικών εταιρειών στις οποίες έχουν επιβληθεί απαγορεύσεις θα μας προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα. Θα αποκαλύπτει χρήσιμες πληροφορίες σε όσους επιθυμούν να ταξιδέψουν εκτός ΕΕ, όπου οι απαγορεύσεις πτήσεων δεν μπορούν να ισχύσουν. Θα παράσχει επίσης περισσότερα δικαιώματα σε επιβάτες που αγοράζουν ταξιδιωτικά πακέτα, τα οποία περιλαμβάνουν πτήση που εκτελείται από αεροπορική εταιρεία καταχωρημένη στη μαύρη λίστα. Τελευταίο, αλλά όχι ήσσονος σημασίας, η δημοσίευση της κοινοτικής λίστας θα λειτουργήσει αποτρεπτικά μέσω της εφαρμογής ενός πρακτικού συστήματος απαγορεύσεων.

Πρέπει να προβούμε και σε άλλες ενέργειες σε ό,τι αφορά την ενημέρωση. Για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επιβατών και να αποτραπεί ο πανικός του κοινού στο μέλλον πρέπει το δικαίωμα στην ενημέρωση να είναι όσο το δυνατόν πιο περιεκτικό. Η ταυτότητα του αερομεταφορέα πρέπει συστηματικά να γνωστοποιείται στους επιβάτες. Αυτό το κείμενο αποτελεί τμήμα ενός φάσματος συντονισμένων μέτρων με στόχο τη βελτίωση της αεροπορικής ασφάλειας.

Θέλω να σας υπενθυμίσω, αν μου επιτρέπετε, δύο μέτρα που ανακοίνωσα εκ μέρους της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας στις αρχές Σεπτεμβρίου. Πρώτον, σήμερα το απόγευμα η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την επέκταση των κοινών κανόνων που διέπουν την αεροπορική ασφάλεια στις αεροπορικές επιχειρήσεις, στην έκδοση των αδειών χειριστών και στα αεροσκάφη τρίτων χωρών και η Επιτροπή διεύρυνε την εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) προκειμένου να του εκχωρήσει δυνατότητες λήψης αποφάσεων σε αυτούς τους τομείς.

Δεύτερον, εργαζόμαστε για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών για τα αεροσκάφη τρίτων χωρών δυνάμει της οδηγίας 2004/36 για την ασφάλεια των αεροσκαφών τρίτων χωρών που χρησιμοποιούν κοινοτικά αεροδρόμια: πρόκειται για την οδηγία που είναι γνωστή ως SAFA (ασφάλεια ξένων αεροσκαφών). Ο EASA θα εμπλακεί σύντομα στον συντονισμό των επιθεωρήσεων αυτών των αεροσκαφών.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, χάρη στο έξοχο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο και η Επιτροπή ήδη κατάφεραν να επιτύχουν συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση λίγους μόλις μήνες μετά την έγκριση της πρότασης από την Επιτροπή. Αυτό αναμφίβολα δημιουργεί ένα θετικό προηγούμενο για το μέλλον. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω για μια ακόμη φορά πόσο εκτιμώ τον κρίσιμο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την πρόταση, θα ακούσω δε με μεγάλο ενδιαφέρον τι έχουν να πουν οι βουλευτές του ΕΚ στη συζήτηση που ακολουθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Twigg, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (ΕΝ) Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου που βρίσκομαι απόψε εδώ και παρακολουθώ αυτή τη συζήτηση και τις ατομικές εισηγήσεις των αξιότιμων βουλευτών. Θα ήθελα επίσης να πω στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής ότι η ομιλία του ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, κ. De Veyrac, και τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ειδικότερα τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, για το δύσκολο έργο της σύνταξης αυτής της σημαντικής πρότασης. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη συντακτική επιτροπή από τα τρία θεσμικά όργανα, που διευκόλυνε τόσο τη σημερινή συμφωνία.

Το Συμβούλιο θεωρεί την ασφάλεια των αερομεταφορών ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας. Ενστερνίζεται την πεποίθησή σας ότι θα πρέπει να εξακολουθήσουν να λαμβάνονται πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας των αεροσκαφών που μεταφέρουν ευρωπαίους πολίτες. Μας συγκλόνισε όλους ο αριθμός των αεροπορικών δυστυχημάτων που συνέβησαν φέτος τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο και στα οποία πολλοί πολίτες μας έχασαν τη ζωή τους.

Υπό το πρίσμα αυτών των γεγονότων, το Κοινοβούλιο εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία προκειμένου να τροποποιήσει την πρόταση της Επιτροπής. Προτείνατε τροπολογίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση του πεδίου δράσης σε κοινοτικό επίπεδο για την ασφάλεια των αερομεταφορών. Παρότι το Συμβούλιο είχε συμφωνήσει σε μια γενική προσέγγιση τον Απρίλιο όσον αφορά την αρχή της ανταλλαγής πληροφοριών, οι υπουργοί εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς αυτόν τον νέο στόχο στο Συμβούλιο Μεταφορών της 6ης Οκτωβρίου.

Το Συμβούλιο πιστεύει ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης της ασφάλειας των αερομεταφορέων που ορίζονται από τον κανονισμό είναι οι πλέον ενδεδειγμένες. Εξετάσαμε το ενδεχόμενο ανάθεσης κάποιου ρόλου στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας των Αερομεταφορών, αλλά αποφασίσαμε ότι αυτό θα ήταν πρόωρο: η υπηρεσία ακόμη εδραιώνει τις δομές και τις διαδικασίες της και στελεχώνεται με το απαραίτητο προσωπικό για να ανταποκριθεί στις τρέχουσες ευθύνες της. Θα πρέπει, επομένως, να είμαστε επιφυλακτικοί όσον αφορά την ανάθεση νέων ευθυνών σε αυτήν τόσο σύντομα.

Η εξειδίκευση και η πείρα στην αντιμετώπιση του θέματος της ασφάλειας των αερομεταφορέων δεν λείπουν από τα κράτη μέλη και είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε πλήρως αυτήν την εξειδίκευση προς όφελος της ασφάλειας των πολιτών μας. Η διαδικασία απαγόρευσης της λειτουργίας αερομεταφορέων και η δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών είναι σημαντική, αλλά δεν πρέπει να αγνοήσουμε τα επιπλέον δικαιώματα που πρέπει να δοθούν στους καταναλωτές.

Το Συμβούλιο συμφωνεί ότι οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με την ταυτότητα του μεταφορέα στην πτήση του οποίου έχουν κάνει κράτηση και να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές στον μεταφορέα όταν ήδη έχει γίνει κράτηση. Το σημερινό κείμενο συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη και των δύο αυτών στόχων που αφορούν την ασφάλεια και τα δικαιώματα του καταναλωτή.

Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι επιτεύχθηκε κάποια συμφωνία και έτσι θα ληφθούν εγκαίρως συντονισμένα μέτρα με διαφάνεια και σωστή οργάνωση. Με αυτόν τον τρόπο, θα εντοπιστούν οι αερομεταφορείς που δεν πληρούν τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ασφαλείας, θα ληφθούν μέτρα για απαγόρευση της λειτουργίας τους σε όλη την Κοινότητα και οι σχετικές πληροφορίες θα δημοσιευτούν. Η σημασία που όλοι αποδίδουμε σε αυτούς τους στόχους καταδεικνύεται από το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συνεργάστηκαν τόσο εποικοδομητικά για τη σύνταξη του κειμένου.

Αξίζουν έπαινοι σε όλους όσοι συμμετείχαν στην προσπάθεια, ειδικότερα στην εισηγήτρια για την ολοκληρωμένη προσέγγισή της με στόχο την άμεση επίτευξη συμφωνίας. Εξάλλου, η προσφάτως συσταθείσα συντακτική επιτροπή συνέβαλε στον ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο επίτευξης συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση. Βεβαίως, αυτό αποτελεί πολύτιμο πλεονέκτημα για μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι ανυπομονώ να παρακολουθήσω τη συζήτηση και τις ατομικές εισηγήσεις, και ότι χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ απόψε.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), εισηγήτρια. (FR) Κύριε Πρόεδρε, προτού υπεισέλθω στην ουσία του θέματος, θα ήθελα κάποτε να μου εξηγήσουν με ποιον τρόπο καταρτίζεται η ημερήσια διάταξη στη Διάσκεψη των Προέδρων. Δεν θα αναφέρω κανένα παράδειγμα, συχνά όμως συζητούμε στο μέσον της συνεδρίασης θέματα που δεν ενδιαφέρουν σχεδόν κανέναν, όταν όμως πρόκειται για κείμενα που αφορούν πολλούς συμπολίτες μας, όπως αυτό το οποίο εξετάζουμε απόψε, ή τη νομοθετική δέσμη για τους σιδηροδρόμους –και βλέπω ότι ο κ. Jarzembowski και ο κ. Savary είναι εδώ– τα συζητάμε στην πράξη στα κρυφά σε προχωρημένες βραδινές ώρες. Αυτό ήθελα να πω, αν και αυτό ουδόλως μας στερεί τη χαρά που καταλήξαμε σε συμφωνία επί του κειμένου αυτού.

Θέλω, καταρχάς, να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές και τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τις υπηρεσίες της Επιτροπής και του Συμβουλίου, για την καρποφόρα και –γιατί να μην το πω– φιλική τους συνεργασία. Εργαστήκαμε όλοι μας γρήγορα και αποτελεσματικά προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση και, έτσι, να στείλουμε ένα θετικό μήνυμα στους συμπολίτες μας.

Όπως μας υπενθυμίσατε, τα τραγικά γεγονότα του περασμένου καλοκαιριού αύξησαν το βάρος της ευθύνης μας να εγκρίνουμε νέα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ενημέρωσης των αεροπορικών επιβατών. Αυτή είναι η ευθύνη που αναλάβαμε όλοι μας από κοινού.

Μιλάμε περί αεροπορικής ασφάλειας· θέλω, ωστόσο, να επαναλάβω ότι οι αερομεταφορές παραμένουν μακράν το ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο. Την ίδια στιγμή, πρέπει να είμαστε πραγματιστές και να έχουμε στο νου μας ότι δεν υπάρχει μηδενικός κίνδυνος και ότι η δραματική αύξηση των αερομεταφορών στα επερχόμενα χρόνια μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των αεροπορικών ατυχημάτων. Για να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο, πρέπει να επιλύσουμε τις ελλείψεις του τρέχοντος συστήματος παρέχοντας έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό που, επικουρικά στο έργο του ΔΟΠΑ, θα προωθήσει περαιτέρω την ενίσχυση της αεροπορικής ασφάλειας, σε αυτό δε το πνεύμα εκπονήθηκε αυτή η έκθεση.

Αν συγκρίνουμε την αρχική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή να δημοσιεύονται οι εθνικές μαύρες λίστες, με το σημερινό υπό εξέταση κείμενο, βλέπουμε ότι διανύσαμε πολύ μεγάλη απόσταση και αυτό είναι κάτι που δεν φαινόταν δυνατό μόλις πριν λίγους μήνες. Χάρη στην ώθηση που έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βρισκόμαστε ενόψει της δημιουργίας μιας ενιαίας κοινοτικής μαύρης λίστας, η οποία θα καταρτιστεί με βάση κοινά κριτήρια που θα ισχύουν σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης. Αυτό θα διασφαλίσει στους συμπολίτες μας το ίδιο επίπεδο ασφάλειας, όποιο και αν είναι το κοινοτικό αεροδρόμιο που χρησιμοποιούν και –γιατί να μην το πούμε– αυτό το κείμενο αποτελεί μεγάλη νίκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέλω τώρα επί τροχάδην να επιχειρήσω να επανέλθω στον προτεινόμενο κανονισμό πιο αναλυτικά και να σας πω με ποιον τρόπο θα καταρτιστεί αρχικά αυτή η λίστα. Τα κράτη μέλη θα έχουν έναν μήνα από την έναρξη ισχύος του κανονισμού να κοινοποιήσουν τη λίστα των αεροπορικών εταιρειών στις οποίες απαγορεύουν τη διέλευση από την επικράτειά τους, που θα καταρτιστεί με βάση τα κοινά κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτημα αυτού του κειμένου. Αυτό μπορεί να αφορά κάθε εταιρεία που έχει δικαίωμα να πετά στην Ένωση, καθώς και εκείνες που δεν έχουν αυτό το δικαίωμα, αλλά τα αεροσκάφη των οποίων ενδεχομένως να ναυλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε διάστημα το πολύ ενός μήνα, η Επιτροπή θα συγκαλέσει την επιτροπή εμπειρογνωμόνων και θα αποφασίσει κατά πόσο ο αερομεταφορέας πρέπει ή όχι να συμπεριληφθεί στη μαύρη λίστα. Σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που θα συμπεριληφθούν σε αυτή την κοινοτική λίστα θα απαγορευτεί να πετούν σε ολόκληρη την κοινοτική επικράτεια. Αυτή η κοινοτική λίστα θα ενημερώνεται μετά από αίτημα κράτους μέλους ή της Επιτροπής, όποτε προκύπτει η ανάγκη. Επιπλέον, αυτή η λίστα θα δημοσιεύεται και θα κοινοποιείται αποτελεσματικά και ευρέως στους επιβάτες, κυρίως μέσω των ηλεκτρονικών μέσων και μέσω αναρτημένων πινακίδων. Τέλος, οι επιβάτες θα δικαιούνται επιστροφή του ποσού του εισιτηρίου τους ή επανέκδοσή του σε περίπτωση που ο αερομεταφορέας όπου είχαν κλείσει εισιτήριο συμπεριλαμβάνεται στη μαύρη λίστα ή έχει αντικατασταθεί από απαγορευμένο αερομεταφορέα.

Αυτά έχω να πω σε σχέση με τη μαύρη λίστα, υπάρχει όμως και το σκέλος που αφορά την ενημέρωση των επιβατών και αυτός ο κανονισμός επιβάλλει την υποχρέωση στους πωλητές εισιτηρίων να ενημερώνουν τους επιβάτες για την ταυτότητα της αεροπορικής εταιρείας με την οποία πραγματικά θα ταξιδέψουν. Αυτή η πληροφορία πρέπει επίσης να παρέχεται σε επιβάτες σε περίπτωση αλλαγής αερομεταφορέα. Τέλος, βάσει του κανονισμού επαφίεται στα κράτη μέλη η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση που δεν τηρείται η υποχρέωση ενημέρωσης των επιβατών.

Όσον αφορά τη διαδικασία, το κείμενο θα είναι έτοιμο προς έγκριση από το Συμβούλιο στα τέλη Νοεμβρίου, αφού πρώτα το ελέγξουν οι γλωσσομαθείς νομικοί αμφοτέρων των θεσμικών οργάνων.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω λίγα λόγια για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας, δεδομένου ότι πιστεύω πως αυτός ο κανονισμός αποτελεί τμήμα μιας συνολικής στρατηγικής για τη βελτίωση της αεροπορικής ασφάλειας στην Ευρώπη. Το επόμενο στάδιο αυτής της διαδικασίας θα είναι, λοιπόν, η επέκταση των αρμοδιοτήτων του EASA, ιδίως όσον αφορά την πιστοποίηση αεροσκαφών τρίτων χωρών, πραγματικά δε χαίρομαι, κύριε Επίτροπε, που παρουσιάσατε σήμερα αυτή την πρόταση. Για την ώρα, ο κανονισμός που συζητάμε απόψε θα παράσχει στους πολίτες την ευρωπαϊκή μαύρη λίστα αρχής γενομένης από το 2006 και χαίρομαι για αυτή την έκβαση. Η Ευρώπη σημειώνει πρόοδο στον τομέα της ενίσχυσης της αεροπορικής ασφάλειας. Κάνει άλματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, δεν μπορούμε παρά να συγχαρούμε όλοι την εισηγήτρια κ. De Veyrac για το θαυμάσιο αυτό αποτέλεσμα: ότι κατέληξε μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα σε κοινή λύση με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Θεωρώ ότι μας έδωσε ένα καταπληκτικό παράδειγμα για το ότι σε καταστάσεις όπως αυτήν, όπου φαίνεται να διακυβεύεται η ασφάλεια των επιβατών, το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο μπορούν να δράσουν γρήγορα.

Ελπίζω ότι ο Προεδρεύων του Συμβουλίου μπορεί να μας εγγυηθεί πως το Συμβούλιο θα δώσει την τελική του έγκριση το αργότερο τον Δεκέμβριο προκειμένου να τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός στις αρχές του χρόνου.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορούμε να δείξουμε την προστιθέμενη αξία της εργασίας μας στις ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις και εδώ η αξία αυτή είναι ολοφάνερη. Αν συμφωνήσουμε να καταρτιστεί μία κοινή ευρωπαϊκή μαύρη λίστα, τότε οι πολίτες δεν θα έχουν την αίσθηση ότι η Γερμανία ζήτησε να απαγορευτούν οι πτήσεις μίας αεροπορικής εταιρίας, ενώ η Γαλλία αρνήθηκε να επιβάλει μια τέτοια απαγόρευση. Αυτό δεν θα μας έφερνε πιο κοντά στον στόχο της κοινής ασφάλειας. Αν έχουμε μια κοινή μαύρη λίστα, θα καταστήσουμε σαφές στους πολίτες μας ότι αγωνιζόμαστε μαζί για την προστασία τους. Έτσι, η νομοθεσία αυτή είναι ένα εξαίρετο παράδειγμα ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας.

Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να επιβάλουμε πραγματικά απαγορεύσεις απογείωσης και προσγείωσης. Η δεύτερη πτυχή είναι εξίσου σημαντική, δηλαδή να ενημερώνουμε τους πολίτες γι’ αυτό που συμβαίνει αν αφού κάνουν κράτηση η αεροπορική εταιρία αποφασίσει να χρησιμοποιήσει ένα αεροσκάφος που βρίσκεται στη μαύρη λίστα. Ο πολίτης πρέπει τότε να ενημερώνεται και να έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει. Προτάθηκε να μπορούν οι επιβάτες είτε να ακυρώσουν το εισιτήριό τους και να τους επιστραφεί το αντίστοιχο ποσόν είτε να το ανταλλάξουν. Οι προτάσεις αυτές δείχνουν ότι αντιμετωπίζουμε με μεγάλη ευελιξία τα συμφέροντα του πολίτη. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα.

Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, οι απόψεις μας για την επέκταση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας διαφέρουν, αλλά γι’ αυτό θα συζητήσουμε όταν θα συζητάμε για την ανακοίνωση της Επιτροπής. Ο εν λόγω οργανισμός θα μας βοηθήσει όλους να έχουμε μία κοινή προοπτική.

Η κ. De Veyrac αποδείχθηκε εξαίρετη εισηγήτρια και αυτό ήταν ένα παράδειγμα εξαιρετικά γρήγορης νομοθεσίας. Ελπίζω ότι θα γίνει το ίδιο και με την έκθεση Evans, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενεργήσουμε το ίδιο γρήγορα και στο θέμα της αντιμετώπισης και φροντίδας επιβατών με κινητικά προβλήματα και να δείξουμε στους πολίτες ποιες είναι οι προτεραιότητές μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κυρία De Veyrac, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα αρχικά να συγχαρώ θερμά την κ. De Veyrac για την έκθεσή της και το αποτέλεσμα που πέτυχε. Απέδειξε σε αυτό το ζήτημα πώς μπορεί κανείς χάρη στον μεγάλο ζήλο να επιτύχει συμφωνία και μπορούμε να περιμένουμε ότι σε αυτό το τόσο σημαντικό για την ασφάλεια των πτήσεων θέμα θα καταλήξουμε σε πρώτη ανάγνωση σε συμφωνία – ένα πραγματικά ευπρόσδεκτο αποτέλεσμα. Αυτό είναι αξιοπρόσεκτο και για τον λόγο ότι αυτό το αποτέλεσμα επιτεύχθηκε μέσα στο πολύ σύντομο διάστημα των τριών μηνών. Το αποτέλεσμα δεν επιτεύχθηκε μόνο εδώ στο Σώμα από εμάς, αλλά –και αυτό είναι το αξιοπρόσεκτο– επιτεύχθηκε συμφωνία και μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής, πράγμα που πραγματικά δεν γίνεται πολύ συχνά μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, είναι ακόμα πιο λυπηρό το ότι ένα τόσο σημαντικό θέμα συζητείται και πάλι λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Ο λόγος προφανώς είναι ότι δεν πρόκειται για κάποιες σημαντικές αποφάσεις που, φυσικά, είναι επίσης απαραίτητες, αλλά για έναν νόμο που κατά πάσα πιθανότητα θα φροντίσει να σωθούν στο μέλλον οι ζωές πολλών ανθρώπων.

Περνάω τώρα στο περιεχόμενο. Με αυτήν την έκθεση, που ξεπερνά κατά πολύ την πρόταση της Επιτροπής, ρυθμίζονται και βελτιώνονται πολύ σημαντικές προϋποθέσεις για περισσότερη ασφάλεια στον τομέα της αεροπλοΐας. Τα ουσιαστικά σημεία για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε μεγαλύτερη ασφάλεια στους επιβάτες των αεροπλάνων στην Ευρώπη είναι μία και μόνη κοινή λίστα βασισμένη σε εναρμονισμένα κριτήρια, καθώς και η σχετική απαγόρευση πτήσεων των αεροπορικών εταιριών που περιλαμβάνονται στη λίστα και φυσικά η διεξοδική ενημέρωση των επιβατών. Πολύ σημαντική είναι και η δυνατότητα ενσωμάτωσης αεροπορικών εταιριών από τρίτες χώρες. Επίσης, χαίρομαι πολύ διότι επιτύχαμε να ληφθούν υπόψη στον κανονισμό και τα δικαιώματα του προσωπικού των αεροπορικών επιχειρήσεων. Αυτό αποδείχθηκε σημαντικό στην περίπτωση του πιλότου της αεροπορικής εταιρίας FlyAir, ο οποίος επεσήμανε παρατυπίες και στη συνέχεια απολύθηκε.

Δείξαμε εδώ ότι μπορούμε να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τα συμφέροντα των πολιτών με έναν ευρωπαϊκό νόμο. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει υπόδειγμα για άλλες τέτοιες προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (NL) Κύριε Πρόεδρε, μια ενιαία μαύρη λίστα βάσει κοινών κριτηρίων είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε. Αυτή είναι και η πάγια θέση της Ομάδας μου, της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη. Ενώ η σχετική πρόταση είχε καλές προθέσεις, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Κοινοβουλίου ορθώς την θεώρησε πολύ αδύναμη. Όσο σκληρό και αν ακούγεται αυτό, τα δραματικά γεγονότα του περασμένου έτους φαίνεται ότι έχουν εξυπηρετήσει ως αφύπνιση για πολλούς, κάνοντάς μας να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ανούσιο απλά να μαζέψουμε τις εθνικές μαύρες λίστες. Ένα συνονθύλευμα, το οποίο δεν θα έχει αυτομάτως νομική ισχύ σε ολόκληρη την ΕΕ, είναι μια επιφανειακή κίνηση που δεν δίνει προστιθέμενη αξία.

Βεβαίως, ίσως αποδειχθεί ότι έχει κάποια αξία, διότι εμείς στις Κάτω Χώρες έχουμε μια παροιμία που λέει περίπου ότι «το να υπόσχεσαι και να μην δίνεις τίποτα είναι παρηγοριά για έναν ανόητο», και αυτή είναι η εικόνα την οποία θέλαμε να αποφύγουμε. Υπό το πρίσμα αυτό, η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί τυπικά έναν τομέα όπου η ΕΕ μπορεί να επιδείξει την προστιθέμενη αξία της, διότι ας είμαστε ειλικρινείς: το γεγονός ότι, για να πάρουμε ένα παράδειγμα που αναφέρθηκε νωρίτερα, η Onur Air προσγειώθηκε κάποια στιγμή στις Κάτω Χώρες μόνο και μόνο για να μπορέσει να απογειωθεί για το Βέλγιο, παραμένει, βεβαίως, παράλογο. Τέτοιες πρακτικές θα οδηγήσουν απλά σε σύγχυση μεταξύ των ταξιδιωτών, για να μην αναφέρω τις εν δυνάμει επικίνδυνες καταστάσεις.

Συνεπώς, μια ενιαία λίστα, με βάση κοινά ευρωπαϊκά κριτήρια ασφάλειας, είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε, και αυτό το κατανοούν τόσο οι επιβάτες όσο και οι ευρωπαίοι καταναλωτές. Ο μεγάλος αριθμός των τροπολογιών αποδεικνύουν τη φιλόδοξη προσέγγιση του Σώματος για τη βελτίωση της αεροπορικής ασφάλειας. Χάρη στην πολύ χρήσιμη και πρόθυμη στάση της Επιτροπής από αυτήν την άποψη, σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα του Συμβουλίου, μπορούμε να συμφωνήσουμε άμεσα σε πρώτη ανάγνωση.

Όταν συζητήθηκε η πρόταση στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, ζήτησα επανειλημμένα νέους κανόνες για τη σύνδεση μιας μαύρης λίστας με την υφιστάμενη οδηγία SAFA (Αξιολόγηση Ασφάλειας Ξένων Αεροσκαφών), καθώς και τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της AESA, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας των Αερομεταφορών. Είμαι ενθουσιασμένη με τα αποτελέσματα που έχουμε από κοινού επιτύχει, και με τη δέσμευση της Επιτροπής να καταθέσει σύντομα προτάσεις στις οποίες οι αρμοδιότητες της AESA θα διευρυνθούν και ενισχυθούν. Ο Επίτροπος δήλωσε πριν από λίγο ότι αυτές οι υποσχέσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί. Είναι και αυτό ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, για το οποίο σας είμαι υπόχρεη, Επίτροπε Barrot.

Είμαστε δεσμευμένοι στη συνεπή και σαφή νομοθεσία, με στόχο την αύξηση της ασφάλειας και την αποσαφήνιση των πληροφοριών για τους επιβάτες – κάτι για το οποίο κανείς δεν μπορεί να έχει αντίρρηση. Τέλος, ευχαριστώ την κ. De Veyrac για το έργο που έχει επιτελέσει σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εκφράζω κι εγώ τις θερμές μου ευχαριστίες, ειδικά στην κ. De Veyrac, η οποία εργάστηκε με μεγάλο ζήλο για την υπόθεση αυτή που άλλωστε πήρε τεράστιες διαστάσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πράγμα που έκανε δύσκολη την κατάσταση. Η εισηγήτρια υιοθέτησε ιδέες όπου αυτό ήταν δυνατό και μας ενημέρωνε με αμερόληπτο τρόπο όπου αυτό ήταν αδύνατο. Έτσι, η διαδικασία ήταν εξαιρετικά θετική.

Ως προς το περιεχόμενο, για μένα είχε στο θέμα αυτό ιδιαίτερη σημασία η πτυχή της προστασίας του καταναλωτή. Είναι απαραίτητη σε έναν κόσμο όπου οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν και ως επιβάτες να επιλέγουν βάσει επαρκούς πληροφόρησης. Όταν υπάρχει αυτή η πληροφόρηση, μπορούμε να αναχαιτίσουμε και μια άλλη τάση που διαφορετικά θα μπορούσε να μας προξενήσει προβλήματα, συγκεκριμένα την αλλαγή χώρας αερομεταφορέων για να αποφύγουν ορισμένες αυστηρές διατάξεις ασφαλείας. Πιστεύω ότι η τάση αυτή μπορεί να αναχαιτιστεί αν δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια.

Ως προς τη μαύρη λίστα κάναμε ένα σημαντικό βήμα. Όμως το σημαντικότερο βρίσκεται ακόμα μπροστά μας, δηλαδή η μεταφορά, γιατί ο κοινός κατάλογος απαιτεί κριτήρια, ελέγχους και ελέγχους των ελέγχων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να μπορεί αυτό να επιβληθεί και να επεκταθεί σε τρίτες χώρες. Για μένα, αυτό έχει κεντρική σημασία.

Εγώ όμως προσβλέπω και σε μία επίδραση της λίστας που θα είναι μεγαλύτερης εμβέλειας. Οι αναγνωρισμένες εταιρείες διοργάνωσης ταξιδιών θα προσέξουν ώστε μελλοντικά να μην αναθέτουν πτήσεις σε εταίρους που δεν μπορούν να εγγυηθούν πλήρως την ασφάλεια. Αυτή η πτυχή είναι σημαντική για τους καταναλωτές και για την ασφάλεια όλων μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (NL) Κύριε Πρόεδρε, σε αντίθεση με άλλα μέσα μεταφοράς διά ξηράς ή θάλασσας που μπορούν εύκολα να περιμένουν για να ρυμουλκηθούν σε περίπτωση βλάβης, ένα αεροπλάνο εξαρτάται πλήρως από την τεχνολογία. Βλάβες στις μηχανές, στην πίεση του αέρα, στην παροχή οξυγόνου ή στο σύστημα πλοήγησης μπορούν να οδηγήσουν στη συντριβή του αεροσκάφους και τον θάνατο όλων των επιβατών του. Ένας τομέας όπως αυτός γίνεται εξαιρετικά ευάλωτος στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς, όπου συνεχώς νέες αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους προσπαθούν να προσελκύσουν τον μέγιστο αριθμό επιβατών στον ανελέητο ανταγωνισμό κρατώντας χαμηλά το λειτουργικό κόστος και τους ναύλους. Οι εταιρείες που αμελούν τα μέτρα ασφαλείας μπορούν, ως εκ τούτου, να προκαλέσουν πολλά ατυχήματα.

Έως σήμερα, τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν συνεργαστεί σωστά. Εάν ένα κράτος μέλος είχε απαγορεύσει στις μη ασφαλείς αεροπορικές εταιρείες να απογειώνονται και να προσγειώνονται, είναι κάτι που δεν δημοσιεύονταν και δεν είχε επιπτώσεις στις γειτονικές χώρες. Εάν εν συνεχεία ένα κράτος μέλος ήθελε να λάβει άμεσα μέτρα, κινδύνευε να παρεμποδιστεί από την Ένωση που δεν είχε φτάσει στο ίδιο επίπεδο. Ζήτησα μετ’ επιτάσεως μια ενεργή προσέγγιση προς την απαγόρευση και την εκ των προτέρων παροχή πληροφοριών. Οι επικίνδυνες εταιρείες και οι νόμιμοι διάδοχοί τους πρέπει να αποκλειστούν, και οι ελλείψεις των υπολοίπων εταιρειών πρέπει να δημοσιεύονται σταθερά προς όφελος όσων τις χρησιμοποιούν.

Η πρόταση αυτή είναι ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά οι πολυμήχανες εταιρείες θα συνεχίσουν αναμφίβολα να βρίσκουν τρόπους να εξαπατούν το σύστημα. Καλώ την Επιτροπή να καταθέσει περισσότερες προτάσεις κατά τα ερχόμενα έτη σε περίπτωση που προκύψει κάτι τέτοιο, ούτως ώστε οι επιβάτες και όσοι βρίσκονται στο έδαφος να μην πέφτουν θύματα των κοντόφθαλμων επιχειρηματιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας NI. (PL) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι οι τροπολογίες που κατέθεσε η εισηγήτρια είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Στόχος τους είναι η βελτίωση της ασφάλειας των επιβατών, η πιο διαφανής ενημέρωση σχετικά με τους μεταφορείς και οι δεδομένες προϋποθέσεις για εταιρείες μεταφορέων που προέρχονται εκτός της Κοινότητας.

Οι κατευθυντήριες αρχές στις οποίες βασίστηκε η έκθεση της κ. De Veyrac θα συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρουν οι αεροπορικές εταιρείες, κάτι που ενδιαφέρει τους περισσότερους επιβάτες. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας των Αερομεταφορών ώστε να της επιτραπεί η έκδοση πιστοποιητικών δεν θα οδηγήσει σε διεφθαρμένες πρακτικές, αλλά αντίθετα θα βοηθήσει πραγματικά στη βελτίωση των προδιαγραφών για την προστασία των επιβατών.

Παρόλα αυτά τα θέματα, πιστεύω ότι οι απαιτήσεις της εισηγήτριας είναι εντελώς δικαιολογημένες, και θα ήθελα να στηρίξω το σχέδιό της. Πιστεύω ότι, εάν το εγκρίνουμε ως έχει, θα βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών και θα καταστήσουμε ευκολότερη για τους επιβάτες την επιλογή του σωστού μεταφορέα. Αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι οι εταιρείες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας θα εκδιωχθούν από την ευρωπαϊκή αγορά.

Ως εκ τούτου, καλώ το Σώμα να υπερψηφίσει την έκθεση αυτή, για χάρη όλων των επιβατών αεροπορικών εταιρειών.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι για την έκθεση της κ. de Veyrac, η μεγάλη αξία της οποίας έγκειται στο ότι προτείνει με σαφήνεια την αρχή της υιοθέτησης μιας μαύρης λίστας για τις ανασφαλείς ή ακόμη και επικίνδυνες αεροπορικές εταιρείες. Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες επανειλημμένες αεροπορικές τραγωδίες που οφείλονταν σε ελαττωματική λειτουργία ορισμένων αεροσκαφών, είναι βασικό να ενεργήσουμε για να τις επισημάνουμε και να τους απαγορεύσουμε το πτητικό έργο. Είναι βασικό για την ασφάλεια όλων των αεροπορικών επιβατών να είναι ενήμεροι για την ταυτότητα της αεροπορικής εταιρείας που τους μεταφέρει και επιπλέον να γνωρίζουν αν αυτή η αεροπορική εταιρεία θεωρείται επικίνδυνη. Αυτό είναι ένα απόλυτο δικαίωμα το οποίο πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστό, εφόσον αφορά τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων που ταξιδεύουν αεροπορικώς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Θέλω, ωστόσο, να εκφράσω μια επιφύλαξη. Ποιο θα είναι το πεδίο εφαρμογής της κοινοτικής λίστας που θα περιλαμβάνει αυτές τις αεροπορικές εταιρείες που δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά κριτήρια ασφαλείας; Για την ώρα, φαίνεται ότι η Επιτροπή δεν έχει θεσπίσει καθόλου κοινά κριτήρια για τη θέσπιση μιας κοινοτικής λίστας. Φοβάστε τις διπλωματικές συνέπειες σε σχέση με ορισμένες ευαίσθητες χώρες; Υπάρχει μήπως φόβος, για παράδειγμα για την αντίδραση των τουρκικών αρχών σχετικά με την πρόσφατη απαγόρευση πτήσης που επιβλήθηκε στην Onur Air μόνο από τις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ελβετία; Για ποιον λόγο οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες δεν υιοθετούν αυτό το μέτρο απαγόρευσης;

Το κείμενο που μας υποβλήθηκε προτείνει, μεταξύ άλλων, τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας. Γιατί όχι, αν ο στόχος είναι η ενίσχυση των κοινών κριτηρίων σε σχέση με την επιθεώρηση, την απαγόρευση ή τον περιορισμό των πτητικών δικαιωμάτων; Ωστόσο, υπάρχει άραγε διάταξη για μέτρα ελέγχου του εν λόγω Οργανισμού και μέσα άσκησης έφεσης κατά των αποφάσεών του; Πρέπει να νομοθετούμε, βεβαίως, και γρήγορα, πρέπει όμως να μεριμνούμε να μην περιορίζουμε καθόλου τα περιθώρια ελιγμών των κρατών μελών σε έναν τόσο κρίσιμο τομέα όσο είναι η ασφάλεια των πολιτών τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Barrot και, κυρίως, κύριε Darling –διότι, αυτήν την προχωρημένη ώρα, η έδρα της Προεδρίας του Συμβουλίου είναι συνήθως άδεια, και εκτιμώ πολύ την παρουσία της Προεδρίας του Συμβουλίου σε αυτήν τη συζήτηση– είναι θετικό ότι καταφέραμε να συμφωνήσουμε επί μιας ενιαίας ευρωπαϊκής μαύρης λίστας που να περιλαμβάνει όλες τις αεροπορικές εταιρείες που έχουν απαγορευτεί σε όλη την Ευρώπη. Θα ήθελα κυρίως να ευχαριστήσω την κ. De Veyrac για όλες τις προσπάθειές της, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, και να τη συγχαρώ για το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε σήμερα, το οποίο σημαίνει ότι, σε πρώτη ανάγνωση, μπορούμε να θέσουμε τέλος στη σημερινή, ανεπιθύμητη και αμφιλεγόμενη κατάσταση στην οποία οι επιβάτες είναι αβέβαιοι ή δεν γνωρίζουν τα επίπεδα ασφαλείας μιας αεροπορικής εταιρείας. Τα πρόσφατα, τραγικά αεροπορικά δυστυχήματα του φετινού καλοκαιριού τονίζουν την ανάγκη για αυτήν τη νομοθεσία.

Το Σώμα είναι η κινητήριος δύναμη αυτού του σχεδίου και θα πρέπει να επαινεθεί για αυτό, διότι τα κράτη μέλη δεν ήταν αρχικά υπέρ αυτής της ιδέας. Κατά τον ίδιο τρόπο, η πρόταση της Επιτροπής περιορίστηκε μόνο στην ανταλλαγή πληροφοριών. Μέσω της αποφασιστικής συνεργασίας, το Σώμα κατάφερε τελικά να συντάξει αυτήν την ευρωπαϊκή μαύρη λίστα. Το ευρωπαϊκό κοινό σίγουρα τη δικαιούται, διότι είναι απαράδεκτο να επιτρέπεται σε μια αεροπορική εταιρεία να προσγειώνεται σε μία χώρα, ενώ δεν της επιτρέπεται να κάνει το ίδιο σε μια γειτονική χώρα. Αυτό υπογραμμίζει για μία ακόμη φορά τη σημασία μιας ευρωπαϊκής διάστασης και προσέγγισης του προβλήματος αυτού.

Κατέβαλε μια συνολική προσπάθεια ώστε να οριστεί ρητά σε αυτόν τον κανονισμό το δικαίωμα των επιβατών για αποζημίωση, διότι, χωρίς αυτό το δικαίωμα, η νομοθεσία αυτή δεν θα έχει καμία αξία. Είναι θετικό ότι και αυτό στέφθηκε με επιτυχία. Ελπίζω ότι ο κανονισμός αυτός θα συμβάλει στην ασφάλεια του αεροπορικού τομέα και στη βελτίωση της θέσης των επιβατών στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrich Stockmann (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι πτήσεις είναι ασφαλείς στην Ευρώπη και έτσι πρέπει να μείνουν παρά την μεγάλη αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας. Με τον κανονισμό, που τον θέλουν επειγόντως όλες οι πολιτικές παρατάξεις, ικανοποιούμε αυτό το αίτημα. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την εξαίρετη εργασία της.

Μία ευρωπαϊκή μαύρη λίστα που θα καταρτιστεί με κοινά κριτήρια, θα εμποδίσει μελλοντικά τη σύγχυση ως προς τις αποφάσεις που αφορούν την ασφάλεια, όπως την είδαμε στην περίπτωση της Onur Air. Είμαι βέβαιος ότι η δημοσίευση θα ασκήσει πολύ μεγάλη πίεση στις αεροπορικές εταιρίες που δεν τηρούν σε ικανοποιητικό βαθμό τις διατάξεις ασφαλείας, αλλά και στα ταξιδιωτικά πρακτορεία που στο παρελθόν συνεργάζονταν με τέτοιες αεροπορικές εταιρίες. Η δημοσιοποίηση συνεπάγεται αναπόφευκτα μείωση του γοήτρου των αερομεταφορέων και προφανώς την χρεοκοπία μιας τέτοιας αεροπορικής εταιρίας. Επομένως, θα έχουμε ουσιαστικό κέρδος ως προς την ασφάλεια.

Η υποχρέωση ενημέρωσης των επιβατών για την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα στις περιπτώσεις όπου αυτό δεν γινόταν μέχρι σήμερα, σημαίνει σαφή ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών. Ο φόβος των μικρών ταξιδιωτικών γραφείων ότι η μεταβίβαση πληροφοριών θα αποτελέσει μεγάλη επιβάρυνση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με το να κάνουμε διάκριση μεταξύ πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια και πληροφοριών για τη μετάβαση σε άλλη, ασφαλή αεροπορική εταιρία και να τις αντιμετωπίσουμε διαφορετικά ως προς το πόσο επείγουσες είναι.

Επικροτώ την διεύρυνση αρμοδιοτήτων της AESA που προετοιμάζει ο Επίτροπος Barrot και θα φθάνει ως την υποστήριξη αεροπορικών εταιριών τρίτων χωρών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφαλείας. Βέβαια, αν το θέλουμε αυτό, πρέπει να διαθέσουμε και λίγο περισσότερα χρήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, αυτή την ώρα της περισυλλογής για το τι πραγματικά αντιπροσωπεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι επίκαιρη η αποψινή συζήτηση, που αφορά αυτή τη σαφή απόδειξη της επιπλέον αξίας της ΕΕ, όπου η Ένωση ως σύνολο είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μερών που την απαρτίζουν. Δεν πιστεύω ότι η ΕΕ προσφέρει αυτομάτως προστιθέμενη αξία σε όλους τους τομείς αρμοδιότητάς της, αλλά αυτό σαφώς ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Τα αεροπορικά ταξίδια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διασυνδεδεμένης Ευρώπης και του κόσμου μας, επομένως προκαλεί κατάπληξη, από πολλές απόψεις, το γεγονός ότι δεν εγκρίναμε έως τώρα προτάσεις σαν τη συγκεκριμένη. Τα κράτη μέλη δρώντας μεμονωμένα δεν πέτυχαν επαρκή βαθμό προστασίας του καταναλωτή. Η Ένωση, αναλαμβάνοντας σήμερα δράση, θα προσφέρει στους πολίτες της την καταναλωτική προστασία που αξίζουν. Η δράση αυτή της ΕΕ είναι τόσο αναλογική όσο και ενδεδειγμένη. Εάν μια αεροπορική εταιρεία βρίσκεται στη μαύρη λίστα ενός κράτους μέλους, ο κόσμος θέλει να το γνωρίζει, γι’ αυτό λοιπόν χαιρετίζω τις προτάσεις για ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Εγώ ο ίδιος έχω κλείσει θέση σε πτήσεις και ανακάλυψα την ταυτότητα του αερομεταφορέα μόλις στον έλεγχο των εισιτηρίων. Χαιρετίζω επομένως τις προτάσεις για καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτή.

Θα ήθελα προσωπικά να συγχαρώ την εισηγήτρια για τη διαπραγμάτευση αυτού του πολύπλοκου ζητήματος. Ελπίζω ότι το Σώμα και οι συνάδελφοί μας, όταν φτάσουν αύριο, θα ταχθούν στο πλευρό της.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE). – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η καλύτερη νομοθεσία δεν συνεπάγεται απαραίτητα λιγότερους νόμους. Φυσικά, στόχος μας είναι να νομοθετούμε μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο. Ωστόσο, αυτή η συζήτηση αποδεικνύει την ανάγκη να ληφθεί νομοθετική δράση για την ενίσχυση της ασφάλειας των αεροπορικών μεταφορών, ώστε να εξασφαλιστεί ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας των επιβατών απέναντι στον κίνδυνο ατυχημάτων.

Αυτό θα λάβει τη μορφή έγκρισης της κοινοτικής λίστας με τους αερομεταφορείς στους οποίους θα απαγορευθεί η πτήση πάνω από την επικράτεια της ΕΕ και, εν συνεχεία, η λίστα αυτή θα αποκαλυφθεί στους επιβάτες. Ορισμένες φορές τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Στις 14 Αυγούστου, 121 άτομα πέθαναν όταν το αεροσκάφος τους συνετρίβη κοντά στην Αθήνα. Αυτό ήταν, δυστυχώς, ένα από τα έξι αεροπορικά δυστυχήματα που συνέβησαν φέτος το καλοκαίρι, από την Ελλάδα ως τη Βενεζουέλα, τα οποία στοίχισαν τη ζωή 500 ατόμων και δημιούργησαν στους επιβάτες το αίσθημα ότι δεν είναι ασφαλείς. Αυτά τα περιστατικά δημιούργησαν την ανάγκη για πολιτική συζήτηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απολύτως σωστή η διεξαγωγή αυτής της συζήτησης από το Κοινοβούλιο και η έγκριση πιο αυστηρών και λεπτομερών κανονισμών σχετικά με την ασφάλεια των αερομεταφορών. Αναμφίβολα, κατά τη γνώμη μου, αυτό συνεπάγεται καλύτερη νομοθεσία με το σωστό αίσθημα ευθύνης.

Το γεγονός ότι τα αεροπορικά δυστυχήματα είναι, ευτυχώς, σπάνια στην Ευρώπη δεν κατευνάζει τις ανησυχίες μας σχετικά με τις πτήσεις που διεξάγουν μεταφορείς τρίτων χωρών οι οποίες θέλουν να χρησιμοποιούν τα αεροδρόμιά μας ή μεταφορείς που μεταφέρουν τους πολίτες της ΕΕ εκτός του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου. Ανησυχούμε επίσης για το μέτρο που έχει ως στόχο την παρακώλυση της λειτουργίας εταιρειών οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια ασφάλειας και συντήρησης.

Ορισμένα κράτη μέλη θα πρέπει πράγματι να διατηρήσουν τις εξουσίες τους, ιδιαίτερα όσον αφορά τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης· ωστόσο, ένας μεταφορέας τον οποίο είχαν απαγορεύσει τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες μπόρεσε να ανακατευθύνει τις πτήσεις του σε μια άλλη χώρα όπου δεν ίσχυε η απαγόρευση, και αυτό δεν πρέπει να επιτρέπεται. Στόχος μας πρέπει να είναι η αποκατάσταση αυτών των ανωμαλιών και η προώθηση των ασφαλών και διαφανών ευρωπαϊκών και παγκόσμιων αγορών για τις αεροπορικές μεταφορές.

Καθώς αυτή είναι η ανησυχία μας όσον αφορά αυτήν την έκθεση –και θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία και να συγχαρώ την εισηγήτρια– στηρίζουμε τις τροπολογίες τις οποίες έχουν υπογράψει όλες οι Ομάδες και οι οποίες ελπίζω ότι θα εγκριθούν στο Κοινοβούλιο και, εν συνεχεία, στο Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, και εγώ επίσης θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την εισηγήτρια για την ακούραστη εργασία της και το εξαιρετικό της αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε, κυρία de Veyrac.

Πιστεύω ότι αυτό το κείμενο είναι ένα τέλειο παράδειγμα διοργανικής συνεργασίας. Πρέπει να συγχαρούμε επίσης την Επιτροπή –ο Επίτροπος έδειξε ιδιαίτερο προσωπικό ενδιαφέρον για αυτό το κείμενο και πιστεύω ότι αυτό έφερε επίσης αποτελέσματα– το Κοινοβούλιο, φυσικά, και επίσης την Προεδρία του Συμβουλίου και το Συμβούλιο στο σύνολό του. Επομένως, πιστεύω ότι αυτό το παράδειγμα διοργανικής συνεργασίας μας επέτρεψε να πετύχουμε, σε χρόνο ρεκόρ, ένα κείμενο που εγγυάται γρήγορη και αποτελεσματική λειτουργία και διασφαλίζει τη βιωσιμότητα.

Επίσης, έχουμε πετύχει ένα κείμενο που ενισχύει την κοινοτική μέθοδο, ενώ παρέχει επίσης επαρκή επικουρική ευελιξία, ούτως ώστε οι πλέον επείγουσες περιπτώσεις να μπορούν να εξεταστούν λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους πολίτες, αλλά στο αυστηρό πλαίσιο των κοινοτικών εγγυήσεων.

Αυτό το κείμενο επιτυγχάνει την τέλεια ισορροπία μεταξύ των εμπορικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των εταιρειών και των εγγυήσεων της προστασίας τους, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των επιβατών στην έγκαιρη ενημέρωση, της απόλυτης διαφάνειας και της προάσπισης του δικαιώματός τους στην ασφάλεια, ενώ προωθεί επίσης τη χρήση του Διαδικτύου ως ένα θετικό στοιχείο.

Πιστεύω επίσης ότι αυτή η ασφάλεια είναι μία βασική εγγύηση για έναν τομέα όπως είναι ο αεροπορικός τομέας, στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ιστορικά βήματα προς το μέλλον τα οποία απαιτούν μέγιστη ασφάλεια και, επομένως, αποτρεπτικές κυρώσεις επίσης, όπως εκείνες που προτείνονται στο κείμενο, αυστηρές απαγορεύσεις βασισμένες σε τεχνική και αντικειμενική ακρίβεια.

Επομένως, χαιρόμαστε που άνοιξε ο δρόμος για τη σημαντική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας των Αερομεταφορών και εξακολουθεί να μας απασχολεί η εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα της διαφύλαξης για το προσωπικό, ιδιαίτερα για τους πιλότους, το οποίο επισημαίνει προβλήματα κινδύνου, των εγγυήσεων της εκπαίδευσής τους, προκειμένου να αποτραπούν τραγωδίες όπως εκείνη που απετράπη στο Τορόντο, και της εγγύηση ότι οι επιθεωρήσεις είναι επαρκείς και αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας.

Πιστεύω ότι το γεγονός ότι υπήρξαν τόσα πολλά θύματα φέτος το καλοκαίρι μας δίδαξε ένα μάθημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zsolt László Becsey (PPE-DE). – (HU) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, ως νέο άτομο από ένα νέο κράτος μέλος, θα πρέπει ίσως να εκφράσω αρχικά τη μεγάλη εκτίμησή μου για την εισηγήτρια και τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, για το έργο που επιτέλεσαν και τον τρόπο με τον οποίο το έκαναν. Επίσης, ίσως στέλνει το θετικό μήνυμα στους πολίτες την Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι μπορούμε να ανταποκρινόμαστε γρήγορα και να επιτυγχάνουμε σημαντικά αποτελέσματα. Συγχαίρω την εισηγήτρια και τα τρία θεσμικά όργανα, διότι κατάφεραν να ορίσουν τα σωστά επίπεδα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας· με άλλα λόγια, για το γεγονός ότι προσδιόρισαν τι χρειάζεται να γίνει σε σχέση με το θέμα αυτό σε κοινοτικό επίπεδο και τι πρέπει να γίνει και να επιλυθεί σε επίπεδο κρατών μελών.

Για ανθρωπιστικούς λόγους, θα περιοριστώ μόνο σε ένα-δυο σχόλια αυτήν την προχωρημένη ώρα. Το ένα είναι ότι ελπίζω πως αυτή η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ όσο το δυνατόν συντομότερα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία της –ο καθορισμός κοινών κριτηρίων, η οργάνωση και η λειτουργία θεσμών– θα χρειαστούν χρόνο, και πρέπει να κάνουμε κάτι και, εν τω μεταξύ, πρέπει να στείλουμε ένα θετικό μήνυμα στους πολίτες.

Το άλλο σχόλιό μου είναι ότι συμφωνώ ολόψυχα με τους στόχους και την εφαρμογή κυρώσεων κλπ. Εντούτοις, στους αερομεταφορείς που επηρεάζονται αρνητικά από αυτόν τον κανονισμό πρέπει να δοθεί ένας ακριβής ορισμός και λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποκατάστασης των προβλημάτων. Κατά τον ίδιο τρόπο, φρονώ ότι πρέπει να ορίσουμε λεπτομερείς όρους και προϋποθέσεις για τη διαγραφή ενός αερομεταφορέα από τη λίστα. Έχουμε υπεισέλθει σε σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια συμπερίληψης στη λίστα, αλλά θα ήταν εξίσου σημαντικό να ορίσουμε τα κριτήρια διαγραφής από τη λίστα.

Αναφορικά με την αποζημίωση των επιβατών, είναι βεβαίως πολύ σημαντικό να δίνεται στον επιβάτη η δυνατότητα να ταξιδέψει με κάποια άλλη αεροπορική εταιρεία ή να του επιστραφούν τα χρήματά του, αλλά είναι επίσης πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη την ηθική βλάβη που υφίσταται σε τέτοιες περιπτώσεις ένας επιβάτης ο οποίος πρέπει να ακυρώσει το ταξίδι του την τελευταία στιγμή.

Το τελευταίο σχόλιό μου αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων για τη μη συμμόρφωση με την υποχρέωση παροχής πληροφοριών, κάτι που επίσης πρότεινα. Συμφωνώ ότι αυτό πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο, αλλά τα κράτη μέλη θα επωμιστούν έτσι την τεράστια ευθύνη αποφυγής ασυμμετριών που προκύπτουν μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το επίπεδο των επιβαλλόμενων κυρώσεων. Θα πρέπει στο μέλλον να εξετάσουμε και αυτό το θέμα. Για μία ακόμη φορά, ελπίζω ότι θα εγκρίνουμε αυτήν την εξαιρετική έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι πρόκειται για μια καλή συμφωνία. Επιτυγχάνει τους περισσότερους στόχους της επιτροπής. Φέρνει επίσης και καλά νέα, όπως επεσήμαναν οι κ.κ. Twigg και Smith. Δείχνει τη δύναμη της ΕΕ όταν δρα από κοινού, στη συγκεκριμένη περίπτωση για την προστασία του καταναλωτή και, όπως τονίστηκε από πολλούς, με ταχύτητα. Ορισμένες φορές, ωστόσο, θα εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Οι αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν διαφορετικά αεροσκάφη και πληρώματα στις πτήσεις προς συγκεκριμένα σημεία του κόσμου. Αυτές οι διαφοροποιήσεις συνεπάγονται και διαφορετικά πρότυπα. Πράγματι, οι απόψεις για την ίδια την ασφάλεια ίσως διαφέρουν, αλλά αυτή η έκθεση ορίζει πρότυπα αναφοράς. Ελπίζω και πιστεύω ότι δεν λήγει εδώ το θέμα. Προσδοκώ ότι κάποιες χώρες θα θελήσουν να προχωρήσουν και να θέσουν υψηλότερα πρότυπα, προωθώντας έτσι τη δημιουργία υψηλότερων προτύπων προς όφελος της προστασίας των καταναλωτών.

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ταξιδεύουν με αεροπλάνο. Μαθαίνω ότι περίπου 30 εκατομμύρια άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο –το ήμισυ του πληθυσμού χρησιμοποιούν το αεροπλάνο τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Λόγω της αυξημένης χρήσης του Διαδικτύου, πιθανόν να μην γνωρίζουν ποιον αερομεταφορέα θα χρησιμοποιήσουν. Μπορεί να κλείσουν θέση με την εταιρία Α και να ανακαλύψουν ότι στην πραγματικότητα, την πτήση θα πραγματοποιήσει η εταιρεία Β. Αν η εταιρεία Β είναι καταχωρημένη στη μαύρη λίστα για λόγους ασφαλείας, τότε, όπως είπε νωρίτερα ο κ. Jarzembowski, θα έχουν τη δυνατότητα να μην πετάξουν. Κανείς, πιστεύω, δεν θα επιβιβάζεται σε αεροπλάνο, εάν αυτό βρίσκεται στη μαύρη λίστα. Οι επιβάτες θα έχουν δυνατότητα επιλογής και θα δεν θα επιλέγουν να ταξιδέψουν με αεροπλάνο που βρίσκεται στη μαύρη λίστα. Αυτό θα προωθήσει υψηλότερα πρότυπα· θα βελτιώσει την κατάσταση για τους καταναλωτές· τα νέα είναι λοιπόν καλά. Συγχαίρω την εισηγήτρια. Οφείλουμε να συζητήσουμε και να αναλύσουμε το θέμα, αλλά όχι στις έντεκα το βράδυ!

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Savary (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, ορισμένοι εξ ημών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έζησαν τη φρικτή εμπειρία των καταστροφικών ναυαγίων του Erika και του Prestige και γίναμε μάρτυρες του αξιοθρήνητου θεάματος των κρατών μελών που παραγκωνίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτέλους, στον τομέα της αεροπορικής ασφάλειας, η Ευρώπη προηγείται των γεγονότων –δυστυχώς, ωστόσο, δεν ξέρω αν αυτό πρέπει να μας χαροποιεί– αφότου δημιουργήσαμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας το 2002 και η Επιτροπή πρότεινε αυτόν τον κανονισμό σε εμάς τον περασμένο Φεβρουάριο, προτού βιώσουμε το τραγικό καλοκαίρι.

Θέλω, λοιπόν, να ευχαριστήσω την κ. de Veyrac για το έργο που έχει επιτελέσει, αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βελτίωσε αισθητά το κείμενο. Για μεγάλο διάστημα, ταλαντεύτηκε μεταξύ επικουρικότητας και κοινοτικής προστιθέμενης αξίας. Σήμερα, διαπιστώνουμε πραγματική κοινοτική προστιθέμενη αξία, εφόσον έχουμε μια κοινοτική μαύρη λίστα, η λίστα κάθε κράτους μέλους θα διανεμηθεί σε όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη, η δε Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή έχουν έναν βαθμό αυτονομίας. Αυτό το κείμενο, λοιπόν, σημειώνει μεγάλη πρόοδο.

Θέλω να επανέλθω στον τομέα της ναυτιλίας. Μας δίδαξε ότι το ζήτημα δεν ήταν η διεξαγωγή επιθεωρήσεων. Το ζήτημα είναι να ξέρουμε πόσο συχνές επιβάλλεται να είναι αυτές οι επιθεωρήσεις. Το ζήτημα είναι επίσης να γνωρίζουμε ποιος είναι υπεύθυνος. Το πράξαμε αυτό στον τομέα της ναυτιλίας και αύριο, πιθανόν να χρειαστεί να το πράξουμε και στις αερομεταφορές.

Τέλος, όπως γνωρίζετε, κύριε Επίτροπε, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι λίαν σημαντικός στα αεροπορικά ατυχήματα. Η πλειονότητά τους είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων λαθών. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να παράσχουμε κανόνες αναφορικά με τη στενή παρακολούθηση της εκπαίδευσης των πληρωμάτων και με ένα πολύ υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που να εναρμονίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ανοίξατε την πόρτα με την επέκταση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας. Κατανοώ τις επιφυλάξεις του Συμβουλίου. Πιστεύω ότι θα έχετε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Επίτροπε, αφού αυτή είναι η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε αν πρόκειται να αναλάβουμε τις ευθύνες μας έναντι του κοινού και των χρηστών των αερομεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω για μία ακόμη φορά να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την κ. de Veyrac και την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του ΕΚ για την υποστήριξή τους και την ουσιαστική συμβολή τους στην πρόταση της Επιτροπής.

Οι τροπολογίες που υπέβαλαν οι εισηγητές σας προάγουν τους στόχους της Επιτροπής και μας δίνουν τη δυνατότητα αφενός να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των αεροπορικών επιβατών στην ασφάλεια των αεροσκαφών με τα οποία πετούν και αφετέρου να τους εγγυηθούμε μεγαλύτερη διαφάνεια μέσω της ενημέρωσης που τους παρέχουμε για τις αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες ταξιδεύουν.

Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή, που εργάστηκε σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την επίτευξη συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση, αποδέχεται όλες τις συμβιβαστικές τροπολογίες που επιτεύχθηκαν μετά από πολύ εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα αυτού του έργου θα είναι λίαν ισορροπημένο. Κινείται στην κατεύθυνση της αποτελεσματικότητας. Συγκεκριμένα, θέλω να αναφερθώ στα κύρια μέτρα που όλοι σας επισημάνατε: στη θέσπιση ενιαίας κοινοτικής μαύρης λίστας βάσει κοινών κριτηρίων, στην εφαρμογή απαγορεύσεων σε ολόκληρη την κοινοτική επικράτεια, στην άμεση έναρξη ισχύος του κανονισμού για τη μαύρη λίστα, καθώς και στη συνακόλουθη ταχεία εφαρμογή του σκέλους που αφορά την ενημέρωση των επιβατών και την αποζημίωση, όπως υπογράμμισε ο κ. Jarzembowski. Συμφωνώ επίσης με ό,τι είπε για τους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα, για ένα σύστημα αποζημίωσης σε περίπτωση ακύρωσης λόγω του γεγονότος ότι μια εταιρεία που συμπεριλαμβάνεται στη μαύρη λίστα πετά επίσης σε τρίτες χώρες, με μια λύση επιτροπολογίας, που θα μας επιτρέψει να ενεργούμε επειγόντως και να αποτρέπουμε καταστάσεις μη λήψης αποφάσεων, τέλος δε, με την επέκταση των υποχρεώσεων που ενέκρινε απόψε η Επιτροπή στο Στρασβούργο, που αναφέρονται στα προσόντα των πιλότων και στην εκπαίδευση, όπως ανέφεραν η κ. Ayala, ο κ. Leichtfried και μόλις τώρα, ο κ. Savary. Θέλω να επισημάνω στην Προεδρία ότι αυτή η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας κατ’ ουδένα τρόπο μειώνει την ανάγκη για στενή συνεργασία του Οργανισμού με τις υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας των κρατών μελών. Ως αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της συνεργασίας, θα διασφαλίσουμε ότι ο ευρωπαϊκός ουρανός είναι τόσο ασφαλής όσο θέλουμε.

Τέλος, θέλω να αναγνωρίσω την ταχύτητα με την οποία εξετάσατε αυτό το θέμα χωρίς να υπονομεύσετε την ποιότητα. Αυτό αποτελεί περαιτέρω απόδειξη της αποτελεσματικότητας της συναπόφασης και των θεσμικών μας οργάνων, δεδομένου ότι υπάρχει η πολιτική βούληση να επιτύχουμε αμφότερα τα μέρη. Με χαροποιεί όλως ιδιαιτέρως αυτό το γεγονός, πολλοί δε ομιλητές το υπογράμμισαν αυτό.

Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αποφασιστική του συμβολή σε αυτό το σημαντικό θέμα, που θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών μας στην ασφάλεια των αερομεταφορών, θέλω δε να ολοκληρώσω προσθέτοντας ότι αυτό το κείμενο θα ενισχύσει συνολικά τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, αρμοδιότητες που ασκεί σε συνεργασία με τις υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας των κρατών μελών. Τέλος, την ερχόμενη Πέμπτη έχουμε την έναρξη ενός πολύ ενδιαφέροντος τεχνολογικού προγράμματος, το οποίο ονομάζουμε ‘Caesar’ και το οποίο θα μας παράσχει επίσης πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Πιστεύω ότι αυτό μας παρέχει όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να καταστήσουμε τον ευρωπαϊκό ουρανό έναν εκ των ασφαλέστερων στον κόσμο.

Σας ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, κυρία εισηγήτρια. Πιστεύω ότι επιτελέσαμε λίαν χρήσιμο έργο και σε αυτή την μάλλον φορτισμένη στιγμή και ότι οι σκέψεις σας, όπως και οι δικές μου, είναι στραμμένες σε όλους εκείνους που υπήρξαν θύματα αυτών των αεροπορικών τραγωδιών το καλοκαίρι. Πήραμε την πρωτοβουλία, το καίριο όμως ήταν να την ολοκληρώσουμε και αυτό το καταφέραμε χάρη σε εσάς.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, αυτό μας καθησυχάζει και μας κολακεύει.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Twigg, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος και θα απαντήσω μόνο σε ένα δύο θέματα. Με εντυπωσίασαν ιδιαίτερα οι εισηγήσεις, η αφοσίωση και το πάθος των αποψινών ομιλητών. Θα ήθελα να συγχαρώ την κ. De Veyrac, τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού για το δύσκολο έργο και τη συνεργασία τους.

Ο κ. Jarzembowski ρώτησε εάν το Συμβούλιο θα αποδεχτεί με τη σειρά του το κείμενο. Εάν το Κοινοβούλιο προτείνει ένα ενοποιημένο κείμενο στο σύνολό του, τότε η Προεδρία του Συμβουλίου θα το θέσει υπόψη των Υπουργών το συντομότερο δυνατό και η Προεδρία θα το συστήσει στο Συμβούλιο.

Ένα άλλο ζήτημα που αναφέρθηκε ήταν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Αερομεταφορών. Το Συμβούλιο, βεβαίως, θα εξετάσει τις προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά αυτήν την υπηρεσία.

Ήταν μια εντυπωσιακή συζήτηση με πολλές εντυπωσιακές εισηγήσεις. Το πάθος για αυτό το θέμα και το ζήτημα της ασφάλειας και ενημέρωσης των επιβατών έγιναν απολύτως κατανοητά απόψε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δόθηκε να καταθέσω την άποψή μου σε αυτή τη συζήτηση.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου