Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 15 november 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

29. Information till passagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning
MPphoto
 
 

  Talmannen.  – Nästa punkt på föredragningslistan är ett betänkande (A6-0310/2005) av Christine De Veyrac för utskottet för transport och turism om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, och om medlemsstaternas utbyte av säkerhetsinformation (KOM(2005)0048 – C6-0046/2005 – 2005/0008(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, kommissionens vice ordförande. – (FR) Herr talman, herr minister, mina damer och herrar! Efter olyckan i Sharm el-Sheikh lade kommissionen den 16 februari fram ett förslag till förordning om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, och om medlemsstaternas utbyte av säkerhetsinformation. Detta förslag ingår i Barrosokommissionens prioriterade målsättning att vidta praktiska åtgärder för att uppfylla de europeiska medborgarnas förväntningar.

Förslaget innehåller två inbördes kompletterande delar: för det första, upprättande av en svart lista i EU över lufttrafikföretag som belagts med flygförbud eller vars trafikrättigheter begränsats av säkerhetsskäl, och, för det andra, information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför flygningen. De tragiska olyckorna i augusti visade att vi ständigt måste vara vaksamma och vidta beslutsamma åtgärder när det gäller flygsäkerhet.

Jag vill tacka parlamentet och framför allt er föredragande Christine De Veyrac, som på ett föredömligt sätt samarbetat med kommissionen och rådet för att underlätta ett snabbt antagande av långtgående bestämmelser. Särskilt utskottet för transport och turism har hjälpt oss att inrätta ett operativt instrument för att på EU-nivå införa förbud och begränsningar för flygbolag som bedöms som farliga. Dessa åtgärder kan genomföras utan att något trafikföretag diskrimineras, oavsett om det är europeiskt eller hör hemma i tredjeland, om det rör sig om reguljärflyg eller exempelvis charterflyg och om det är frågan om ett traditionellt flygbolag eller ett lågprisbolag. Åtgärderna ska vidtas på grundval av gemensamma säkerhetskriterier som tillämpas i alla EU-medlemsstater, och den nya förordningen kommer därmed att innebära att alla passagerare ges exakt samma säkerhetsgarantier. Fallet med Onur Air visade tydligt att EU:s medborgare inte kunde föreställa sig att det låg till på något annat sätt.

Dessa säkerhetsförbättringar bör åtföljas av större öppenhet. Offentliggörandet av förteckningen över flygbolag som belagts med förbud kommer att innebära ett antal fördelar. Det kommer att ge värdefull information till dem som vill resa utanför EU, där flygförbud inte kan tillämpas. Det kommer också att ge ökade rättigheter till passagerare som köper paketresor som innefattar en flygning som utförs av ett svartlistat flygbolag. Sist men inte minst kommer offentliggörandet av gemenskapsförteckningen att få avskräckande effekt genom att ett verksamt förbudssystem införs.

Vi måste göra mer när det gäller information. För att återupprätta passagerarnas förtroende och förhindra allmän panik i framtiden måste rätten till information göras så omfattande som möjligt. Passagerarna måste systematiskt få reda på lufttrafikföretagets identitet. Denna text ingår i en uppsättning samordnade åtgärder för att förbättra flygsäkerheten.

Jag skulle vilja erinra er om två åtgärder som jag på kommissionens vägnar tillkännagav vid plenarsammanträdet i början av september. För det första antog kommissionen i eftermiddags ett förslag om att utvidga de gemensamma flygsäkerhetsbestämmelserna till att även omfatta luftfart, certifiering av piloter och luftfartyg från tredjeland, och kommissionen har också utvidgat behörigheten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) för att ge den beslutsbefogenheter på detta område.

För det andra arbetar vi för att stärka kontrollmekanismerna för luftfartyg från tredjeland inom ramen för direktiv 2004/36/EG om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredjeland som använder flygplatser i gemenskapen, känt som SAFA-direktivet (Safety of Foreign Aircraft). EASA kommer snart att få i uppgift att samordna inspektionsverksamheten när det gäller dessa luftfartyg.

Herr talman, herr minister, ärade ledamöter! Tack vare parlamentets utomordentliga arbete har rådet och kommissionen redan lyckats nå en överenskommelse vid första behandlingen bara några månader efter kommissionens antagande av förslaget. Detta bådar sannerligen gott inför framtiden. Låt mig återigen uttrycka min stora uppskattning för parlamentets avgörande roll i samband med detta förslag. Jag kommer med stort intresse att lyssna till vad ledamöterna har att säga i den debatt som nu följer.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Twigg, rådets ordförande. – (EN) Det är ett stort nöje att vara här i kväll och kunna lyssna på debatten och de enskilda inläggen från parlamentsledamöterna. Jag skulle också vilja säga till kommissionens vice ordförande att jag tyckte att hans tal var mycket intressant och informativt.

Jag vill ta tillfället i akt och gratulera föredraganden Christine De Veyrac och parlamentsledamöterna, särskilt dem i utskottet för transport och turism, för det hårda arbete som de har lagt ned i detta viktiga förslag. Jag vill även tacka redaktionskommittén från de tre institutionerna som har gjort det enklare att nå en överenskommelse i dag.

Rådet betraktar luftfartssäkerhet som högsta prioritet. Det delar er bestämda uppfattning att man bör fortsätta att ta initiativ för att se till att de flygplan som transporterar Europas medborgare runtom i världen är säkra. Vi är alla chockerade över antalet flygolyckor som inträffade i augusti och september i år, i vilka alltför många av våra medborgare omkom.

Mot bakgrund av dessa händelser tog parlamentet tillfället i akt att ändra kommissionens förslag. Ni lade fram ändringsförslag som syftade till att öka räckvidden för åtgärder på EU-nivå för lufttrafikföretagens säkerhet. Även om rådet i april hade enats om en allmän riktlinje om principen om informationsutbyte uttryckte ministrarna sitt stöd för detta nya mål vid mötet i rådet (transport) den 6 oktober.

Rådet anser att de förfaranden för att bedöma lufttrafikföretagens säkerhet som fastställs i förordningen är de mest lämpliga. Vi övervägde om en roll skulle kunna ges Europeiska byrån för luftfartssäkerhet men beslutade att det skulle vara förhastat: byrån håller fortfarande på att stärka strukturerna och förfarandena och rekryterar den personal som behövs för att sköta dess ansvarsområden. Vi bör därför vara försiktiga med att alltför snart ge byrån nya uppgifter.

Sakkunskapen och erfarenheten av att hantera lufttrafikföretagens säkerhet finns för närvarande i medlemsstaterna, och det är viktigt att utnyttja denna sakkunskap så att den kan tillämpas fullt ut för våra medborgares säkerhet. Processen att förbjuda lufttrafikföretag och att offentliggöra denna information är viktig, men vi bör inte bortse från de extra rättigheter som konsumenterna bör få.

Rådet håller med om att passagerarna bör få information om vilka lufttrafikföretag de bokar en flygning med och att de bör hållas informerade om ändringar hos lufttrafikföretagen när bokningarna väl är gjorda. Texten i dag utgör ett viktigt bidrag till båda dessa viktiga mål när det gäller säkerheten och konsumenterna.

Det gläder mig att en överenskommelse har nåtts och att den kommer att bidra till att gemensamma åtgärder vidtas på ett lägligt, öppet och välorganiserat sätt. Man kommer att kunna fastställa vilka lufttrafikföretag som inte uppfyller internationellt godtagbara säkerhetsnormer och se till att åtgärder vidtas för att förbjuda dem i hela EU och att information om sådana åtgärder offentliggörs. Att parlamentet, rådet och kommissionen har arbetat så konstruktivt tillsammans för att utarbeta texten är ett mått på den vikt vi alla lägger vid dessa mål.

Alla inblandade förtjänar beröm, särskilt föredraganden för hennes integrerade strategi för att nå en tidig överenskommelse. Jag har även förstått att den nyss inrättade redaktionskommittén bidrog till det snabba och effektiva sätt på vilket en överenskommelse nåddes vid första behandlingen. Det är uppenbarligen ett värdefullt instrument för framtida förhandlingar.

Jag skulle vilja avsluta med att säga att jag ser fram emot debatten och de enskilda inläggen, och jag är glad över att vara här i kväll.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), föredragande. – (FR) Herr talman! Innan jag går in på själva sakfrågan skulle jag en gång för alla vilja veta hur talmanskonferensen upprättar föredragningslistor. Jag tänker inte nämna några exempel, men det händer ofta att vi diskuterar frågor som nästan ingen är intresserad av mitt på dagen, medan texter som berör många av våra medborgare, som den vi behandlar i kväll, eller järnvägspaketet, diskuteras sent på kvällen, praktiskt taget i smyg; jag ser förresten att Georg Jarzembowski och Gilles Savary är här. Detta ville jag ha sagt, även om det inte på något sätt förtar vår glädje över att ha nått en överenskommelse om denna text.

Jag vill inleda med att tacka skuggföredragandena och parlamentets avdelningar, liksom Europeiska kommissionen och rådet, för deras värdefulla och – det drar jag mig inte för att säga – vänskapliga samarbete. Vi har alla arbetat snabbt och effektivt för att nå en överenskommelse vid första behandlingen och därigenom sända ett positivt budskap till våra medborgare.

Som ni påminde oss om har sommarens tragiska händelser förstärkt vår skyldighet att anta nya åtgärder för att förbättra säkerheten för och informationen till flygpassagerare. Och det är ett ansvar vi har tagit på oss gemensamt.

Vi talar om flygsäkerhet, men jag vill erinra om att lufttransport fortfarande är det absolut säkraste transportsättet. Samtidigt måste vi vara realistiska och komma ihåg att det inte finns något som heter nollrisk och att lufttransporternas dramatiska ökning under kommande år kan komma att leda till ett ökat antal olyckor. För att förhindra detta måste vi åtgärda bristerna i det nuvarande systemet genom att inrätta en europeisk mekanism som, som ett komplement till Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) arbete, går längre när det gäller att förbättra flygsäkerheten. Det är i denna anda som betänkandet har utarbetats.

Om vi jämför Europeiska kommissionens ursprungliga ståndpunkt, dvs. offentliggörandet av nationella förteckningar, med den text vi har framför oss i dag, ser vi att vi kommit oerhört långt, och det är något som inte verkade möjligt för bara några månader sedan. Tack vare parlamentets bidrag är vi nu nära ett upprättande av en EU-gemensam svart lista, som upprättas på grundval av gemensamma kriterier och är tillämplig på hela EU:s territorium. Därigenom kommer våra medborgare att garanteras samma säkerhetsnivå, oavsett vilken flygplats i EU de använder, och – låt oss tala klarspråk – denna text är en stor seger för Europeiska unionen.

Jag skulle nu helt kort vilja komma tillbaka till den föreslagna förordningen mer i detalj och berätta hur denna förteckning först kommer att upprättas. När förordningen trätt i kraft kommer medlemsstaterna att ha en månad på sig att överlämna förteckningen över flygbolag som förbjudits att flyga över deras territorium, upprättad på grundval av de gemensamma kriterier som anges i bilagan till texten. Det kan gälla vilket flygbolag som helst som har rätt att flyga i EU, och även sådana som inte har denna rätt men vars luftfartyg kan komma att chartras inom EU. Inom en period på högst en månad kommer kommissionen att sammankalla en expertkommitté och besluta om lufttrafikföretaget ska tas upp på förteckningen eller inte. Sedan kommer alla flygbolag som tagits upp på gemenskapsförteckningen att beläggas med flygförbud på hela EU:s territorium. Gemenskapsförteckningen kommer vid behov att uppdateras på begäran av en medlemsstat eller kommissionen. Vidare kommer förteckningen att offentliggöras och spridas effektivt och brett till passagerarna, framför allt med elektroniska medel och med hjälp av affischer. Slutligen kommer passagerarna att ha rätt till ersättning eller ombokning om deras trafikföretag tas upp på förteckningen efter bokningen eller om det ersätts med ett trafikföretag som belagts med förbud.

Det var vad jag ville säga om den svarta listan, men det finns också ett avsnitt om information till passagerare, och förordningen innebär en skyldighet för biljettförsäljare: de måste informera passagerarna om vilket flygbolag de kommer att resa med. Denna information måste också lämnas till passagerare vid ändring av lufttrafikföretag. Slutligen föreskrivs i förordningen att medlemsstaterna ansvarar för att införa påföljder vid fall då skyldigheten att informera passagerarna inte fullgörs.

Vad förfarandet beträffar bör texten vara färdig för rådets godkännande i slutet av november, sedan den granskats av de två institutionernas juristlingvister.

Till sist, herr talman, vill jag säga några ord om Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, eftersom jag anser att denna förordning ingår i en övergripande strategi för förbättrad flygsäkerhet i Europa. Nästa steg i processen blir därför att utvidga EASA:s behörighet, särskilt när det gäller certifiering av luftfartyg från tredjeland. Det gläder mig verkligen, herr kommissionsledamot, att ni presenterat detta förslag i dag. Som det ser ut nu kommer den förordning som vi diskuterar här i kväll att innebära att medborgarna har tillgång till EU:s svarta lista från och med början av 2006, och det är ett resultat jag är nöjd med. EU går mot en förbättrad flygsäkerhet. Och vi gör det med stora kliv.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski, för PPE-DE-gruppen. – (DE) Herr talman, herr vice kommissionsordförande, herr rådsordförande! Jag tror vi kan vara eniga om att föredraganden Christine De Veyrac förtjänar våra gratulationer för att ha nått ett sådant strålande resultat, och för att ha hjälpt rådet och parlamentet att på så kort tid finna en gemensam lösning på dessa problem. Hon har enligt min mening gett oss ett utmärkt exempel på hur parlamentet, kommissionen och rådet kan agera snabbt i liknande situationer, om det finns tecken på att passagerarnas säkerhet är hotad.

Jag hoppas att rådets ordförande kan lova oss att rådet kommer att nå en slutgiltig överenskommelse senast i december, så att denna förordning kan träda i kraft i början av nästa år.

Det är av avgörande betydelse att vi kan påvisa mervärdet av våra ansträngningar när det gäller EU:s lagstiftning, och det är lätt att se mervärdet av denna förordning. Vår överenskommelse om upprättandet av en gemensam svart lista för EU kommer att förhindra en situation där allmänheten skulle få intrycket att Tyskland begärt att ett flygbolag skulle få flygförbud medan Frankrike vägrat införa ett sådant förbud. Det skulle inte ha fört oss närmare vårt gemensamma säkerhetsmål. Gemensamma svarta listor kommer att sända ett tydligt budskap till allmänheten om att vi samarbetar för att skydda dem, och denna lagstiftning är därför ett utmärkt exempel på europeiskt mervärde.

Det handlar emellertid inte bara om att belägga flygbolag med flygförbud. Samma vikt bör fästas vid den andra aspekten av frågan, dvs. att ge information till allmänheten om vad som händer om man bokar en biljett och ett flygbolag sedan planerar att använda ett svartlistat plan. Passageraren måste få information om detta och få möjlighet att agera med utgångspunkt i denna information. Det har föreslagits att passagerare borde kunna antingen avboka sina biljetter och få full ersättning eller byta ut sina biljetter, och dessa förslag visar att vi är mycket flexibla när det gäller att skydda det allmänna intresset. Detta är ett gott resultat.

Herr rådsordförande! Vi invänder mot en utvidgning av befogenheterna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, men denna meningsskiljaktighet kan vänta tills kommissionens meddelande står på föredragningslistan. Byrån bidrar till att ge oss alla ett gemensamt perspektiv.

Christine De Veyrac har varit en utmärkt föredragande, och detta har varit ett exempel på mycket snabbt lagstiftningsarbete. Jag hoppas att det blir likadant med Evansbetänkandet, så att vi kan agera lika snabbt när det gäller behandling av och omsorg om funktionshindrade passagerare och visa allmänheten vad vi prioriterar.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried, för PSE-gruppen. (DE) Herr talman, herr kommissionsledamot, herr rådsordförande, fru De Veyrac, mina damer och herrar! Först och främst vill jag uppriktigt gratulera Christine De Veyrac till hennes betänkande och slutresultatet av hennes arbete. Ni har i detta fall visat hur verkligt engagemang kan resultera i enighet, och vi förväntar oss att det i detta ärende, som är av avgörande betydelse för flygsäkerheten, ska vara möjligt att nå en överenskommelse vid första behandlingen – det vore ett mycket välkommet resultat. Detta är desto mer anmärkningsvärt med tanke på att resultatet åstadkommits på mycket kort tid, bara tre månader. Vi har inte bara lyckats nå enighet om detta här i kammaren, utan dessutom, och detta är det mest anmärkningsvärda, har enighet nåtts mellan parlamentet, rådet och kommissionen, något som mycket sällan är möjligt på så kort tid. Å andra sidan är det desto mer beklagligt att ett så viktigt ärende återigen debatteras strax före midnatt. Skälet till detta är antagligen att det inte bara handlar om en resolution bland många, hur viktiga de än må vara, utan om en rättsakt som sannolikt kommer att bidra till att många människoliv kan räddas i framtiden.

När det gäller innehållet behandlas och förbättras i detta betänkande några mycket viktiga bestämmelser gällande ökad säkerhet inom lufttransportsektorn, och betänkandet går betydligt längre än kommissionens förslag. De viktigaste inslagen för att öka säkerheten för Europas flygpassagerare är en gemensam förteckning grundad på harmoniserade kriterier, tillsammans med ett flygförbud för flygbolagen på förteckningen, och naturligtvis omfattande information till passagerarna. Möjligheten att ta med flygbolag från tredjeland har också stor betydelse. Det gläder mig dessutom att vi lyckats ta hänsyn till rättigheterna för flygbolagens anställda i förordningen. Att detta är av stor vikt har visats av fallet med FlyAir-piloten som avskedades för att han slagit larm.

Vi har visat att vi med hjälp av EU-lagstiftning effektivt kan skydda allmänhetens intressen. Jag hoppas att detta kommer att tjäna som förebild för framtida lagstiftningsförslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, för ALDE-gruppen. – (NL) Herr talman! En enhetlig svart lista grundad på gemensamma kriterier är den enda tänkbara lösningen. Det är också den fasta övertygelsen hos min grupp, gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa. Även om förslaget om detta var välment ansåg parlamentets utskott för transport och turism med rätta att det var alltför svagt. Även om det kan låta obehagligt tycks ändå det senaste årets dramatiska händelser ha tjänat som en väckarklocka för många och fått oss att inse att det är meningslöst att bara slå ihop de nationella svarta listorna. Resultatet blir en salig röra som inte automatiskt är juridiskt giltig i hela EU, och det hela blir bara en ytlig gest utan något mervärde.

Det kan förstås visa sig ha ett visst värde. I Nederländerna har vi nämligen ett talesätt som i ungefärlig översättning lyder ”att lova och ge intet tröstar en dåre”; det är just denna bild vi ville komma ifrån. Detta förslag är därför ett utmärkt exempel på ett område där EU kan visa sitt mervärde, för låt oss vara ärliga: det faktum att, för att ta ett exempel som nämndes tidigare, Onur Air vid ett tillfälle fick flygförbud i Nederländerna bara för att sedan kunna lyfta i Belgien är givetvis fortfarande absurt. Sådana metoder kommer bara att leda till förvirring bland passagerarna, för att inte tala om de potentiellt farliga situationerna.

En enhetlig förteckning grundad på EU-gemensamma säkerhetskriterier är alltså den enda tänkbara lösningen, och den är begriplig för både resenärer och konsumenter i Europa. De många ändringsförslagen är ett bevis för parlamentets ambitiösa inställning när det gäller att förbättra flygsäkerheten. Tack vare kommissionens hjälpsamma och tjänstvilliga hållning i detta sammanhang, kombinerad med rådets beslutsamhet, kunde vi snabbt komma fram till en överenskommelse vid första behandlingen.

När förslaget diskuterades i utskottet för transport och turism efterlyste jag upprepade gånger nya bestämmelser om en svart lista som skulle kopplas till det gällande SAFA-direktivet (Safety Assessment of Foreign Aircraft) samt utvidgad behörighet för EASA, Europeiska byrån för luftfartssäkerhet. Jag är mycket nöjd med de resultat vi nått tillsammans och med kommissionens löften om att inom kort lägga fram förslag om utvidgad och stärkt behörighet för EASA. Kommissionsledamoten sa för en stund sedan att dessa löften infriats redan i eftermiddags. Detta är återigen ett steg i rätt riktning, som jag vill tacka er för, kommissionsledamot Barrot.

Vi eftersträvar konsekvent och tydlig lagstiftning med syftet att förbättra säkerheten och klargöra passagerarens rätt till information – något som ingen kan invända mot. Slutligen vill jag tacka Christine De Veyrac för allt arbete hon lagt ned på detta område.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger, för Verts/ALE-gruppen. (DE) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill också framföra ett varmt tack, framför allt till Christine De Veyrac, som arbetat oerhört engagerat med detta ärende. Frågans betydelse ökade väsentligt under arbetets gång, vilket inte kan ha varit någon lätt situation. Hon godtog förslag när det var möjligt, och när det inte var det höll hon oss underrättade på ett ärligt sätt. Det var därför en helt igenom positiv process.

När det gäller innehållet såg jag konsumentskyddsaspekten av detta ärende som särskilt betydelsefull. Det är ett viktigt inslag i en värld där konsumenter måste ha korrekt information också för att kunna göra val i egenskap av passagerare. Om sådan information finns tillgänglig kommer den att bidra till att begränsa en annan utveckling som annars skulle kunna ge oss svårigheter, nämligen utflaggning av trafikföretag för att kringgå strikta säkerhetskrav. Jag tror att vi kan stoppa denna utveckling om vi fäster särskild uppmärksamhet vid säkerheten.

Vi har tagit ett viktigt steg i och med den svarta listan, men det allra viktigaste steget, genomförandet, återstår. Detta säger jag därför att en gemensam förteckning kräver kriterier, kontroller och kontroll av kontrollerna. Det är särskilt viktigt att detta kan genomföras i tredjeland och att bestämmelserna kan utvidgas till att gälla dessa länder. Det ser jag som helt avgörande.

Jag hoppas emellertid att förteckningen får mer långtgående effekter. Hederliga reseföretag kommer i framtiden att akta sig för att göra affärer med partner som inte kan garantera säkerheten till fullo. Detta är en viktig fråga för konsumenterna och för allas vår säkerhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, för GUE/NGL-gruppen. – (NL) Herr talman! Till skillnad från andra transportmedel till lands eller till sjöss som utan problem kan vänta på att bli bärgade vid ett eventuellt haveri är ett flygplan helt beroende av tekniken. Fel på motorerna, lufttrycket, syretillförseln eller i navigationssystemet kan leda till att flygplanet kraschar och att alla passagerare dör. En sektor som denna blir särskilt sårbar om den är i den fria marknadens händer, där hela tiden nya lågprisflygbolag försöker locka till sig så många passagerare som möjligt i stenhård konkurrens genom att hålla nere omkostnaderna och biljettpriserna. Företag som snålar in på säkerheten kan proportionellt sett orsaka många olyckor.

Hittills har samarbetet mellan EU:s medlemsstater inte fungerat bra. I de fall där en medlemsstat har förbjudit osäkra flygbolag från att starta och landa har detta knappt offentliggjorts och inte haft några följder i de intilliggande länderna. I de fall där en medlemsstat därefter har velat vidta snabba åtgärder har detta skett med risk för att bli hindrad av unionen som inte hade nått lika långt i frågan. Jag har propagerat för ett aktivt agerande för flygförbud och informationsspridning förut. Farliga företag och deras rättsinnehavare måste uteslutas, och brister hos andra företag måste göras allmänt kända till gagn för konsumenterna.

Detta förslag är ett steg i den riktningen, men resursstarka företag kommer utan tvivel att fortsätta att hitta sätt att lura systemet. Jag uppmanar kommissionen att lägga fram fler förslag under de kommande åren om den situationen skulle uppstå, så att passagerare och människor på marken inte faller offer för kortsiktiga entreprenörer.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski, för NI-gruppen. – (PL) Herr talman! Jag anser att de ändringsförslag som har lagts fram av föredraganden är ett steg i rätt riktning. Deras syfte är att uppnå en förbättrad säkerhet för passagerarna, mer lättillgänglig information om lufttrafikföretag och standardvillkor för lufttrafikföretag utanför gemenskapen.

De vägledande principer som ligger till grund för Christine De Veyracs betänkande kommer att bidra starkt till att förbättra standarden på de tjänster som flygbolagen erbjuder, vilket är det som betyder mest för passagerarna. Man kan bara hoppas att det inte leder till korrupta metoder utan i stället verkligen hjälper till att förbättra standarden för passagerarskyddet om vi utökar ansvarsområdet för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet och ger denna möjlighet att utfärda certifikat.

Trots dessa problem anser jag att föredragandens krav är helt legitima, och jag ställer mig bakom hennes förslag. Jag anser att vi kommer att förbättra kvaliteten på tjänsterna och göra det lättare för passagerarna att välja rätt lufttrafikföretag om vi antar förslaget i sin nuvarande form. Detta skulle automatiskt innebära att företag som inte uppfyller kraven på säkerhet kommer att tvingas bort från den europeiska marknaden.

Därför uppmanar jag kammaren att rösta för detta betänkande, för alla flygpassagerares skull.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI).(FR) Herr talman! Jag är nöjd med Christine De Veyracs betänkande, som har den stora fördelen att det innehåller ett tydligt förslag på att en svart lista över osäkra och rentav farliga flygbolag ska upprättas. Med tanke på den senaste tidens återkommande olyckor på grund av fel på vissa flygplan är det mycket viktigt att vi agerar för att kunna identifiera dem och belägga dem med flygförbud. Det är mycket viktigt för alla flygpassagerares säkerhet att de känner till vilket flygbolag som transporterar dem, och dessutom att de vet huruvida detta flygbolag anses vara farligt eller inte. Detta är en absolut rättighet. Den måste respekteras fullt ut eftersom den gäller livet för miljoner människor som reser över hela världen med flyg.

Jag vill dock uttrycka en reservation. Vilken omfattning kommer gemenskapens förteckning över dessa flygbolag som inte uppfyller de europeiska säkerhetsnormerna att ha? För närvarande verkar det som att kommissionen inte har satt upp några gemensamma kriterier för upprättandet av en gemenskapsförteckning. Är ni rädda för de diplomatiska konsekvenserna när det gäller vissa känsliga länder? Finns det till exempel en rädsla för de turkiska myndigheternas reaktion på att endast Nederländerna, Belgien, Frankrike och Schweiz nyligen har belagt Onur Air med flygförbud? Varför förknippas inte de andra europeiska länderna med detta förbud?

Den text som har lagts fram för oss innehåller bland annat ett förslag om att utöka befogenheterna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet. Varför inte, om målet är att stärka de gemensamma kriterierna för inspektion, förlust och begränsning av flygrättigheter? Innehåller förslaget för övrigt några åtgärder för att övervaka denna byrå och möjligheter att överklaga dess beslut? Vi måste naturligtvis lagstifta snabbt, men vi måste tänka på att inte begränsa någon av medlemsstaternas manöverutrymme på ett så viktigt område som säkerheten för deras medborgare.

 
  
MPphoto
 
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE).(NL) Herr talman, kommissionsledamot Barrot, och särskilt herr Darling – för vid denna sena timme är rådsordförandens stol nästan alltid tom, och jag uppskattar verkligen att rådets ordförandeskap är närvarande vid denna debatt! Det är bra att vi har lyckats komma överens om en gemensam europeisk svart lista som innehåller alla flygbolag som har förbjudits i hela Europa. Jag vill särskilt tacka Christine De Veyrac för alla hennes ansträngningar, inte minst under förhandlingarna med rådet, och gratulera henne till det resultat som har uppnåtts i dag, vilket innebär att vi vid första behandlingen kan få ett slut på den nuvarande oönskade och tvetydiga situationen där passagerarna är osäkra på eller inte känner till flygbolagens säkerhetsstatistik. Sommarens tragiska flygolyckor har understrukit behovet av denna lagstiftning.

Parlamentet är den drivande kraften bakom denna plan, och det bör ta åt sig äran av detta eftersom de individuella medlemsstaterna från början inte var så intresserade av idén. På samma sätt var kommissionens förslag begränsat till endast ett utbyte av information. Genom att ta sig samman och visa beslutsamhet lyckades parlamentet till slut upprätta denna europeiska svarta lista. Den europeiska allmänheten förtjänar den verkligen, för det är oacceptabelt att ett flygbolag ska tillåtas att landa i ett land men inte i ett grannland. Detta understryker än en gång vikten av en europeisk dimension och strategi för detta problem.

Jag gjorde ett ordentligt försök att klart definiera flygpassagerarnas rätt till kompensation i denna förordning, för utan denna rättighet är inte den här lagstiftningen värd någonting alls. Det är bra att detta också lyckades. Jag hoppas att denna förordning kommer att bidra till säkerheten i flygindustrin och förbättra flygpassagerarnas ställning i Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrich Stockmann (PSE).(DE) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Det är säkert att flyga i Europa, och vi vill att det ska fortsätta att vara det i framtiden trots att flygtrafiken ökar. Det är syftet med den förordning vi har framför oss i dag, vars snabba antagande stöds av alla politiska grupper. Jag vill tacka föredraganden för hennes utmärkta arbete.

En europeisk svart lista grundad på gemensamma kriterier kommer i framtiden att undanröja förvirringen rörande beslut om säkerhetsfrågor, vilket var fallet med Onur Air. Jag är säker på att om vi publicerar den här listan kommer det att sätta mycket stor press på de flygbolag som inte tar tillräcklig hänsyn till internationella säkerhetsbestämmelser och på de resebyråer som har arbetat med dessa flygbolag tidigare. Om ett sådant lufttrafikföretag hamnar på den svarta listan kommer det oundvikligen att skadas och troligen drivas bort från marknaden, vilket innebär en klar vinst för säkerheten.

Skyldigheten att informera passagerarna om vilket lufttrafikföretag som utför flygningen i de fall där detta inte har skett tidigare kommer att leda till ett klart stärkande av passagerarnas rättigheter. Genom att skilja på information som har relevans för säkerheten och information om ett byte till ett annat, säkrare flygbolag, och genom att behandla dessa två olika typer av information med olika prioritetsgrader kan vi bemöta de små resebyråernas farhågor om att arbetet med att tillhandahålla information kommer att bli alltför betungande.

Jag välkomnar kommissionsledamot Jacques Barrots planer på att utöka EASA:s befogenheter för att stödja flygbolag från tredjeländer som har problem med säkerheten. Om vi vill uppnå det måste vi naturligtvis frigöra lite mer pengar.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE).(EN) Herr talman! Det är lämpligt att vi i kväll, under denna tid av eftertanke om vad Europeiska unionen verkligen står för, diskuterar denna tydliga uppvisning av europeiskt mervärde, där den samlade unionen är mäktigare än summan av dess delar. Jag anser inte att EU automatiskt för med sig mervärde inom alla sina behörighetsområden, men i detta fall är det tydligt att det gör det.

Flygresor utgör en sådan stor del av vårt sammanlänkade EU och av vår sammanlänkade värld att det på många sätt är häpnadsväckande att vi inte tidigare har antagit förslag likt detta. Genom att medlemsstaterna har agerat på egen hand har de inte uppnått en tillräcklig grad av konsumentskydd. Genom att unionen nu agerar kan medborgarna få det konsumentskydd som de förtjänar. Denna EU-åtgärd är både proportionerlig och tillämplig. Om ett flygbolag har svartlistats i ett EU-land vill människor få vetskap om detta, så jag välkomnar förslagen till ett gemensamt EU-ramverk. Jag har själv inbokats på flygningar, utan att känna till flygbolagets identitet förrän vid ankomsten till incheckningsdisken, så jag välkomnar förslagen om ökad konsumentinformation och konsumentmedvetenhet.

Jag vill personligen gratulera föredraganden till att ha avhandlat denna komplicerade fråga. Jag hoppas att parlamentet och våra kolleger, när de anländer i morgon, kommer att stödja henne.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE).(PT) Herr talman, herr kommissionsledamot! En bättre lagstiftning innebär inte nödvändigtvis färre lagar. Naturligtvis är vårt mål att endast lagstifta när det är nödvändigt. Denna debatt visar dock på behovet av att stifta lagar för att öka flygsäkerheten så att vi kan garantera att passagerarna skyddas bättre mot risken för olyckor.

Detta kommer att göras genom att vi antar en gemenskapsförteckning över lufttrafikföretag som har förbjudits att flyga över EU:s territorium och sedan tillkännager denna lista för flygpassagerarna. Ibland talar fakta sitt eget tydliga språk. Den 14 augusti dödades 121 människor när deras flygplan störtade i närheten av Aten. Tråkigt nog var detta bara en av sex flygolyckor som ägde rum denna sommar, från Grekland till Venezuela, som krävde 500 människors liv och gav upphov till att passagerarna inte kände sig säkra. Dessa omständigheter krävde en politisk debatt.

Mot denna bakgrund är det helt rätt att parlamentet har denna debatt och antar striktare och mer detaljerade bestämmelser om flygsäkerhet. Jag tvivlar inte på att detta kommer att leda till bättre lagstiftning med en tillbörlig ansvarskänsla.

Trots att flygolyckor lyckligtvis är ovanliga i Europa är vi fortfarande oroade över flygningar som genomförs av lufttrafikföretag från tredjeländer som vill använda våra flygplatser, eller lufttrafikföretag som transporterar EU-medborgare utanför det europeiska luftrummet. Vi är också angelägna om åtgärden för att belägga företag som inte uppfyller kraven på säkerhet och underhåll med verksamhetsförbud.

Vissa medlemsstater bör få behålla sina rättigheter, särskilt i nödsituationer, men ett lufttrafikföretag som hade förbjudits av fyra europeiska länder kunde omdirigera sina flygningar till ett annat europeiskt land där förbudet inte gällde, och detta får inte tillåtas hända. Vårt mål måste vara att rätta till dessa missförhållanden och främja säkra och tydliga marknader för flygtransport i Europa och övriga världen.

Eftersom det är vår ambition med detta betänkande – och jag vill ta tillfället i akt och gratulera föredraganden – stöder vi alla de ändringsförslag som har skrivits under av samtliga grupper, och vi hoppas att de antas av parlamentet och därefter av rådet.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE).(ES) Herr talman! Jag vill också innerligt gratulera föredraganden för hennes outtröttliga arbete och dess storartade resultat. Tack, fru De Veyrac.

Jag anser att denna text är ett utmärkt exempel på interinstitutionellt samarbete. Vi måste också gratulera kommissionen – kommissionsledamoten har haft ett särskilt och personligt intresse för denna text, och jag anser att detta också har gett resultat – parlamentet naturligtvis, och även rådets ordförandeskap och rådet som helhet. Därför anser jag att detta exempel på interinstitutionellt samarbete har gjort det möjligt för oss att på rekordtid utarbeta en text som garanterar snabba och effektiva åtgärder och genomförbarhet.

Dessutom har vi fått en text vars innehåll stärker gemenskapsmetoden samtidigt som det ger tillräcklig subsidiär flexibilitet, så att man kan ta itu med de mest trängande behoven samtidigt som man tar stor hänsyn till medborgarna, men inom gemenskapsgarantiernas strikta ram.

I denna text uppnås en perfekt balans mellan företagens kommersiella intressen och rättigheter samt deras skyddsgarantier, utan att ge avkall på passagerarnas rätt till information i god tid, full öppenhet och försvaret av deras rätt till säkerhet, och den främjar också användandet av Internet som ett positivt inslag.

Jag anser också att denna säkerhet är en grundläggande garanti för en sektor som flygtrafiksektorn, där Europeiska unionen tar historiska och framåtblickande steg som kräver maximal säkerhet och därför också avskräckande åtgärder, som dem som har föreslagits i texten, stränga förbud grundade på teknisk och objektiv stramhet.

Vi tycker därför att det är glädjande att vägen har öppnats till en betydande förstärkning av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, och vi är fortfarande intresserade av att finna lösningar till problemen med skyddsåtgärder för personalen, särskilt för piloterna, av att peka på problematiska risker, av garantier för utbildning för att förhindra olyckor som den som förhindrades i Toronto, och av garantin för att inspektionerna är tillräckliga och har visat sig vara effektiva.

Jag tror att vi har lärt oss en läxa av att så många människor drabbades i somras.

 
  
MPphoto
 
 

  Zsolt László Becsey (PPE-DE).(HU) Herr talman! Eftersom jag är en ny person från en ny medlemsstat bör jag för det för det första kanske uttrycka min tacksamhet till föredraganden och gemenskapsinstitutionerna, rådet och kommissionen, för deras arbete och det sätt de har utfört det på. Det kanske också sänder en positiv signal till Europeiska unionens medborgare om att vi har förmågan att reagera snabbt och uppnå betydande resultat. Jag vill gratulera föredraganden och de tre institutionerna för att de har lyckats identifiera de lämpliga nivåerna i linje med subsidiaritetsprincipen, med andra ord för att de har identifierat vad som måste göras i denna fråga på gemenskapsnivå, och vad som måste göras och lösas av de enskilda medlemsstaterna.

Av humanitära skäl kommer jag att begränsa mig till bara en eller två kommentarer vid denna sena timme. För det första hoppas jag att denna överenskommelse träder i kraft så snart som möjligt. Detta är mycket viktigt. Vissa delar av den – att fastställa gemensamma kriterier, att få i gång institutionerna – kommer dock att ta tid, och vi måste göra något och sända ett positivt budskap till medborgarna under tiden.

För det andra håller jag helt och hållet med om målen och tillämpningen av sanktioner och så vidare. Däremot måste lufttrafikföretag som påverkas negativt av denna förordning ges en exakt definition och detaljer om hur de kan åtgärda problemen. På samma sätt anser jag att vi måste utarbeta detaljerade villkor för att ett lufttrafikföretags namn ska kunna tas bort från förteckningen. Vi har diskuterat kriterierna för att ett lufttrafikföretag ska föras in i förteckningen väldigt ingående, men det är lika viktigt att fastställa kriterier för ett borttagande från förteckningen.

När det gäller kompensation för passagerarna är det naturligtvis mycket viktigt att varje passagerare bör erbjudas möjligheten att resa med ett annat flygbolag eller få pengarna tillbaka, men det är också mycket viktigt att ta hänsyn till de ideella skador som en passagerare som måste ställa in sin resa i sista minuten drabbas av.

Min sista kommentar handlar om hur man ska se till att de sanktioner som drabbar dem som inte uppfyller kraven på att lämna information, och som jag också rekommenderade, genomförs på ett effektivt sätt. Jag håller med om att detta bör utföras på nationell nivå, men medlemsstaterna kommer därmed att få ett stort ansvar för att undvika att asymmetrier uppstår mellan medlemsstaterna när det gäller nivån på de tillämpade sanktionerna. Vi måste fundera på detta också vid ett senare tillfälle. Än en gång hoppas jag att ni kommer att anta detta utmärkta betänkande.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE).(EN) Herr talman! Jag anser att detta är en bra överenskommelse. Härigenom uppnås det mesta av det som utskottet hade önskat. Detta är också goda nyheter, som Derek Twigg och Alyn Smith sa. Det visar på styrkan hos ett EU som agerar gemensamt, som agerar för att skydda konsumenterna och, såsom har betonats av åtskilliga personer, som agerar skyndsamt. Det kommer emellertid fortfarande att finnas olikheter mellan medlemsstaterna. Flygbolagen använder sig av olika flygplan och olika besättningar för att flyga till särskilda delar av världen. Dessa variationer innebär att standarderna varierar. Åsikterna i fråga om själva säkerheten kan förvisso variera, men i detta betänkande fastställs riktmärkesstandarder. Jag hoppas och tror att ärendet inte är avslutat i och med detta. Jag förväntar mig att vissa länder kommer att vilja gå vidare och sätta upp högre standarder, och att detta i sin tur kommer att driva upp standarderna ännu högre för att skydda konsumenterna.

Alltfler människor flyger. Jag har hört att omkring 30 miljoner människor i Förenade kungariket, dvs. halva befolkningen, flyger minst en gång per år. I och med den ökade användningen av Internet kanske de inte är medvetna om vilket flygbolag de anvisas till. De kanske bokar hos företag A och upptäcker sedan att det i själva verket är företag B som utför flygningen. Om företag B har svartlistats av säkerhetsskäl så kommer de, såsom Georg Jarzembowski tidigare sa, att ha möjligheten att avstå från att flyga. Jag förmodar att inte någon över huvud taget kommer att gå ombord på ett plan som har svartlistats. De kommer att ha en valmöjlighet, och de kommer inte att välja att stiga på ett plan som har svartlistats. Detta kommer att driva upp standarderna; det kommer att förbättra villkoren för konsumenterna; detta är goda nyheter. Jag gratulerar föredraganden. Vi bör tala om och klargöra detta, men inte klockan elva på kvällen!

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Savary (PSE).(FR) Herr talman! Några av oss i parlamentet har genomlevt den förfärliga upplevelsen med de katastrofer till havs som drabbade fartygen ”Erika” och ”Prestige” och fick bevittna det beklagliga spektaklet när medlemsstaterna åsidosatte Europeiska unionen. För en gångs skull har Europa fått ett försprång på flygsäkerhetsområdet – jag vet tyvärr dock inte om vi bör glädjas åt detta – sedan vi skapade Europeiska byrån för luftfartssäkerhet 2002 och kommissionen föreslog denna förordning för oss i februari, före den tragiska sommar vi har fått uppleva.

Därför vill jag tacka Christine De Veyrac för det arbete hon har gjort, eftersom parlamentet har förbättrat texten betydligt. Den har länge balanserat mellan subsidiaritet och ett mervärde för gemenskapen. I dag ser vi ett äkta mervärde för gemenskapen eftersom vi har en gemensam svart lista, innehållet i varje medlemsstats svarta lista kommer att delges alla medlemsstater, och Europeiska unionen och kommissionen har sina mått av självständighet. Denna text är därför ett stort steg.

Jag skulle vilja återgå till sjöfartsområdet. Det har lärt oss att det inte handlar om att genomföra inspektioner. Det handlar om att veta hur ofta dessa inspektioner ska genomföras. Det handlar också om att veta vem som har ansvaret. Vi har åstadkommit detta på sjöfartsområdet, och i morgon kommer vi troligen att tvingas göra det för lufttrafikområdet.

Slutligen spelar, som ni vet, herr kommissionsledamot, den mänskliga faktorn en stor roll när det gäller flygolyckor. De flesta flygolyckor har skett till följd av mänskliga misstag. Det är därför mycket viktigt att vi utarbetar bestämmelser för kontrollen av utbildningen av flygpersonal och för en mycket hög utbildningsnivå som harmoniseras på EU-nivå.

Ni har öppnat dörren genom att utöka befogenheterna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet. Jag förstår rådets reservationer. Jag tror att ni kommer att få parlamentets stöd, herr kommissionsledamot, eftersom detta är den väg vi måste gå om vi ska kunna ta vårt ansvar gentemot allmänheten och flygpassagerarna.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, kommissionens vice ordförande. – (FR) Herr talman, herr minister, mina damer och herrar! Jag vill än en gång framföra ett hjärtligt tack till Christine De Veyrac och ert utskott för transport och turism för att ni har givit ert stöd till och i hög grad berikat kommissionens förslag.

De ändringar som har föreslagits av föredraganden tar upp kommissionens målsättning och gör det möjligt för oss att å ena sidan återställa flygpassagerarnas förtroende för säkerheten på det flygplan de reser med, å andra sidan garantera dem en större öppenhet genom att informera dem om vilket flygbolag de ska resa med.

Herr talman! Kommissionen, som har arbetat i nära samarbete med parlamentet och rådet för att nå en överenskommelse vid första behandlingen, accepterar alla kompromissändringsförslag som de tre institutionerna har kommit fram till under de mycket positiva förhandlingarna. Vi anser att resultatet av detta arbete är mycket balanserat. Det är ett steg i riktning mot effektivitet. Jag vill särskilt nämna de viktigaste åtgärderna som ni alla har betonat: upprättandet av en gemensam svart lista grundad på gemensamma kriterier, tillämpningen av förbud inom hela gemenskapens territorium, det omedelbara ikraftträdandet av bestämmelsen om den svarta listan liksom det snabba genomförandet av den del som handlar om information och kompensation till passagerarna, vilket Georg Jarzembowski har betonat. Jag håller också med om det han sa om rörelsehindrade passagerare, ett system för kompensation i händelse av inställda flygningar på grund av att ett företag som har hamnat på svarta listan också har flygningar i tredjeländer, en lösning för utskottsförfarandet som kommer att göra det möjligt för oss att agera snabbt och förhindra situationer med icke-beslut och slutligen ett utökande av ansvarsområdet som antogs av kommissionen på eftermiddagen i Strasbourg, vilket innefattar piloters kvalifikation och utbildning som nämndes av Inés Ayala Sender, Jörg Leichtfried och nu senast Gilles Savary. Jag vill påpeka för ordförandeskapet att detta förstärkande av befogenheterna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet inte på något sätt minskar behovet av ett nära samarbete mellan byrån och de civila luftfartsmyndigheterna i varje medlemsstat. Det är resultatet av detta samarbete som gör att vi kan se till att det europeiska luftrummet blir så säkert som vi vill att det ska vara.

Slutligen vill jag berömma den snabbhet med vilken ni har tagit itu med denna fråga utan att göra avkall på kvaliteten. Detta är ytterligare ett bevis på medbeslutandets och våra institutioners effektivitet eftersom det finns en politisk vilja att nå ett resultat på båda sidor. Jag är mycket glad över detta, och många talare har också varit inne på detta.

Herr talman! Jag vill tacka parlamentet så hjärtligt för dess avgörande bidrag till denna viktiga fråga, som kommer att öka medborgarnas tilltro till flygsäkerheten, och jag vill avsluta genom att tillägga att denna text i sin helhet kommer att öka befogenheterna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, befogenheter som den utnyttjar i samarbete med de civila luftfartsmyndigheterna i varje medlemsstat. Allra sist vill jag bara säga att nästa torsdag inleds ett mycket intressant tekniskt projekt som vi kallar ”Caesar” och som kommer att leda till mycket högre säkerhet även på flygledningsområdet. Jag anser att detta ger oss allt vi behöver för att göra det europeiska luftrummet till ett av de säkraste luftrummen i världen.

Tack så mycket, mina damer och herrar, fru föredragande. Jag anser att vi har utfört ett mycket värdefullt arbete, och vid denna ganska känslofyllda tidpunkt tror jag att era tankar, liksom mina, är hos alla de människor som har drabbats av sommarens katastrofer. Vi tog initiativet, men det viktigaste var att slutföra arbetet, och det har vi gjort tack vare er alla.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Tack herr kommissionsledamot! Vi känner oss både uppmuntrade och smickrade.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Twigg, rådets ordförande.(EN) Herr talman! Jag ska fatta mig kort och endast svara på ett par frågor. Jag är mycket imponerad av ledamöternas inlägg, och av det engagemang och det starka intresse som inläggen gav uttryck för denna kväll. Jag vill gratulera Christine De Veyrac, Europaparlamentets ledamöter och utskottet för transport och turism för deras ansträngningar och goda samarbete.

Georg Jarzembowski undrade huruvida rådet nu i sin tur kommer att acceptera texten. Om parlamentet föreslår en konsoliderad text i sin helhet så kommer rådets ordförandeskap att vidarebefordra den till ministrarnas kännedom vid första bästa tillfälle, och ordförandeskapet kommer att rekommendera den för rådet.

En annan fråga som togs upp var Europeiska byrån för luftfartssäkerhet. Rådet kommer givetvis att beakta kommissionens förslag när det gäller denna byrå.

Detta har varit en imponerande debatt, med många imponerande inlägg. Det starka intresset för detta ärende och för frågan om säkerhet och information till passagerare har högt och tydligt framkommit denna kväll. Tack för möjligheten att delta i denna debatt.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Debatten är avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum i morgon.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy