Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 1 december 2005 - Brussel Uitgave PB

4. Ontwikkelingen in Slowakije wat betreft de situatie van de politiemachten
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Aan de orde is de verklaring van de Commissie over ontwikkelingen in Slowakije wat betreft de situatie van de politiemachten.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, lid van de Commissie.(EN) Mijnheer de Voorzitter, de Commissie is zich terdege bewust van de bezorgdheid die door de geachte afgevaardigden kenbaar is gemaakt met betrekking tot de Slowaakse politiemacht. Gezien het complexe en gevoelige karakter van de materie en de tijd die de Commissie nodig heeft om een standpunt in te nemen, is meer tijd nodig om deze kwestie te bestuderen en objectieve en onpartijdige informatie te verzamelen.

De verantwoordelijke diensten van de Commissie hebben contact gehad met de permanente vertegenwoordiging van de Slowaakse Republiek hier in Brussel en proberen de benodigde informatie bij elkaar te krijgen. Daarnaast is de Commissie uitvoerig over deze zaak geïnformeerd door de Europese politiebond Eurocop.

Ik betreur het dat we u in dit stadium geen uitvoeriger antwoord kunnen geven. De Commissie doet alles wat in haar vermogen ligt om zo spoedig mogelijk conclusies in dezen te trekken, en zal u onmiddellijk verslag uitbrengen over haar bevindingen. De Commissie is derhalve bereid op de mondelinge vraag te reageren tijdens een op een later tijdstip te houden deelvergadering, mocht het Parlement besluiten die in zijn rooster op te nemen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Hudacký, namens de PPE-DE-Fractie. – (SK) Het in diskrediet brengen van je land om je politieke doelen na te streven: zo zouden we de toespraak van mevrouw Beňová en haar voorstel om een bespreking van de situatie binnen de Slowaakse politie op de agenda te zetten, kunnen typeren.

Het politieke gemanoeuvreer van vakbondsleiders in het politiekorps heeft niets van doen met de bescherming van de arbeidsvoorwaarden en mensenrechten. Hun leugens, halve waarheden en verhulling van de feiten over de salarissen, die overigens twee weken vóór de bijeenkomst in kwestie werden verhoogd, hadden tot doel welwillende korpsleden te manipuleren en de doelmatigheid van de politie te ondermijnen, met als gevolg dat de burgers hun recht op bescherming en veiligheid werd ontnomen. Als de Slowaakse regering zwicht onder de druk van de vakbondsleiders, wordt de politie op gevaarlijke wijze in het politieke conflict betrokken.

Het politieke bedrog van vakbondsleiders mag geen afbreuk doen aan de uitstekende resultaten die de politie heeft behaald in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en de corruptie in Slowakije. De tijdens de laatste bijeenkomst gevoerde slogans, zoals ”“Als de regering de politie niet betaalt, doet de maffia dat maar al te graag”, zijn een grove schending van alle aanvaarde beginselen van onafhankelijke vakbondsactiviteit.

Het recht op vergadering is nooit ingeperkt of ter discussie gesteld, zoals blijkt uit de voor komende zaterdag geplande bijeenkomst. Noch het Europees Parlement noch enige andere instelling van de Europese Unie dient zich in te laten met dit onsmakelijke politieke gekrakeel, dat slechts tot doel heeft de prestaties van de regerende coalitie in Slowakije in diskrediet te brengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Beňová, namens de PSE-Fractie. – (SK) Mijnheer de commissaris, uw antwoord heeft mij niet zo zeer verrast als wel teleurgesteld. Ik wil er nogmaals bij de Commissie op aandringen dat zij deze kwestie grondig onderzoekt. Ik kan niet nader ingaan op wat u ons hebt gezegd, aangezien u ons in feite niets hebt gezegd. Vat u dit alstublieft niet op als een persoonlijke aantijging, want het is meer bedoeld als kritiek op de inhoud van het door de Commissie gepresenteerde materiaal.

Mijn collega, de heer Hudacký, die evenals ikzelf uit Slowakije afkomstig is, wees erop hoe dit politieke gekibbel op de agenda van het Europees Parlement terecht is gekomen. Ik wil nadrukkelijk opmerken dat hetgeen zich heeft afgespeeld in het ministerie van Binnenlandse Zaken, zelfs door de vice-voorzitter van de Commissie voor defensie en veiligheid onomwonden is veroordeeld. Laatstgenoemde heeft namens de partij van premier Dzurinda zitting in de regerende coalitie. Dat geeft wel aan dat deze kwestie niet kan worden afgedaan als intern politiek gekijf. Het is nu aan de Europese Commissie te bepalen of het aanvaardbaar is dat de rechten van politiefunctionarissen in Slowakije worden beteugeld. Want ook een politiefunctionaris is een Europese burger en werknemer, net als iedere andere Europese burger of werknemer.

We hebben de Commissie twee belangrijke vragen voorgelegd. Die vragen zijn des te belangrijker voor ons omdat er mogelijk sprake is geweest van een schending van de Europese Conventie inzake de mensenrechten en de Europese code voor politiële ethiek van de Raad van Europa. Wij zijn van oordeel dat de Europese Commissie de plicht heeft zich uit te spreken over de vraag of de rechten van burgers van een EU-lidstaat al dan niet zijn geschonden. Het Parlement heeft er gisteren mee ingestemd deze vraag te verwijzen naar de Commissie, waarmee het een heel duidelijk signaal heeft afgegeven dat het dergelijke praktijken in welke lidstaat dan ook afkeurt. Derhalve herhaal ik mijn verzoek, mijnheer de commissaris, dat deze kwestie niet terzijde wordt geschoven en dat we er tijdens de volgende zitting van het Parlement op terugkomen, en dat u de leden van het Europees Parlement informeert over het oordeel van de Commissie.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie. (DE) Mijnheer de Voorzitter, commissaris Kovács, mijn fractie – de Groenen – was ervoor om dit debat vandaag te voeren. We baseren ons daarbij op informatie uit Slowakije, in het bijzonder van de Europese politiebond Eurocop, die wij al sinds juni in handen hebben. We beschouwen dit niet als een binnenlandse aangelegenheid van Slowakije en maken ons grote zorgen. Daarom roepen wij u op om de aantijgingen zo snel mogelijk na te trekken. Dat de Slowaakse politie onder het militair recht zou vallen, druist vanzelfsprekend in tegen de besluiten van de Raad van Europa en alle vormen van politieke ethiek. Politiemensen en militairen op één lijn stellen is een schending van de Geneefse Conventie en van de Conventie van de Verenigde Naties.

De civiele status van de politie is een verworvenheid van de democratie in Europa; een verworvenheid waarvoor wij hebben gevochten, met name in de Balkanlanden, waar de politie was betrokken bij militaire acties tijdens de etnische conflicten. Als de door ons ontvangen verslagen kloppen, dan dienen wij de Slowaakse regering – maar ook het Slowaakse parlement – op te roepen om dit verkeerde besluit terug te draaien. Het is een terugkeer naar een tijd en een beleid die niet verenigbaar zijn met de Europese democratische beginselen. Men moet tot inkeer komen en terugkeren naar de democratische gemeenschap.

Ook politieambtenaren hebben demonstratierecht! Dat zij die vrijheid bezitten, geeft aan dat onze maatschappij vrij en democratisch is. Daarom verzoeken wij de Commissie de aantijgingen zo snel mogelijk te analyseren en haar standpunt kenbaar te maken.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie. (DE) Mijnheer de Voorzitter, het gaat hier om twee zaken. In Slowakije is de politie kennelijk weer onder het militair recht geschaard. Dit leidt tot remilitarisering en dat is onaanvaardbaar. De politie en de strijdkrachten zijn, simpel gezegd, twee verschillende paren laarzen. Maar gezegd moet worden dat juist deze verwarring van civiele en militaire terreinen kenmerkend is voor de Europese Unie bij buitenlandse missies van leger en politie. Het komende Oostenrijkse voorzitterschap heeft hiervan zelfs een van zijn prioriteiten gemaakt.

Verder gaat het in deze context om de beknotting van de vakbondsrechten van politiemensen, en dat is al evenmin aanvaardbaar. Dit Parlement maakt altijd veel ophef als de mensenrechten worden geschonden in landen buiten de Europese Unie. Maar wij moeten hier ook overduidelijke schendingen van de mensenrechten binnen de Europese Unie aan de kaak stellen. Wat dit betreft ging u in uw verklaring niet ver genoeg, mijnheer de commissaris. Er valt op dit terrein veel te verbeteren, en u dient hierover meer informatie te verstrekken. We moeten ook schendingen van de mensenrechten in andere landen aan de kaak stellen. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan Duitsland, want ook daar worden mensen uit bepaalde functies geweerd en treedt de politie extreem gewelddadig op. Dit moet eens duidelijk worden gezegd in dit Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (NI). – (SK) Ik heb de recente activiteiten van de Slowaakse minister van Binnenlandse Zaken, de heer Palko, met gevoelens van grote bezorgdheid en ongerustheid gevolgd. Die activiteiten druisen regelrecht in tegen de basisbeginselen van democratie en burgerlijke vrijheden in Slowakije.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft zich gemengd in een legitieme, door de vakbond georganiseerde protestactie van Slowaakse politiefunctionarissen. Door de voorzitter van de politiebond uit zijn functie te ontheffen en hem te degraderen tot de rang van gewone politieagent, heeft hij niet alleen de persoonlijke rechten van een vertegenwoordiger van het politiekorps geschonden, maar tevens de grondwettelijk verankerde rechten van burgers, burgerverenigingen en vakbonden op vrijheid van meningsuiting in gevaar gebracht. Onze Volkspartij HZDS beschouwt de heer Palko's dreigement dat hij disciplinaire maatregelen zal nemen tegen politiefunctionarissen die deelnemen aan protestacties, als een absurde uiting van de arrogantie van de macht.

Geachte collega's, de heer Palko is een hoge vertegenwoordiger van een fractie die deel uitmaakt van de Europese Volkspartij. Ik doe daarom een dringend beroep op de leiding van deze fractie de kop niet in het zand te steken maar de zaak zorgvuldig te onderzoeken. Namens de onafhankelijke leden van de Volkspartij – HZDS in Slowakije ondersteun ik de roep van de Europese politiebond Eurocop om wijziging van het systeem van leidinggeven aan de politiekorpsen in Slowakije, en breng ik het verzoek over de zaak te laten onderzoeken door de Europese Commissie.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE). – (SK) Het debat van vandaag over de kwestie van, en steunbetuigingen aan, de actie voerende politiefunctionarissen zijn onderdeel van de door de oppositie gevoerde verkiezingscampagne en lastercampagne tegen een succesvolle minister uit de Slowaakse regering.

Het is niet waar dat in tijden van oorlog politiefunctionarissen op dezelfde manier worden berecht als soldaten. Het is niet waar dat de Slowaakse politie met ingang van 2006 onder militair toezicht komt te staan. Het is niet waar dat politiefunctionarissen hun rechten worden ontnomen, want militaire rechtbanken voeren processen volgens burgerlijk recht en politiefunctionarissen worden in oorlogstijd op dezelfde manier berecht als gewone burgers.

De Slowaakse politie is in haar activiteiten onderworpen aan dezelfde regelgeving als de gendarmerie in Frankrijk en de carabinieri in Italië. Dat door politieagenten begane strafbare feiten worden vervolgd door militaire rechtbanken, is een reeds lang bestaande praktijk. Iedere bewering dat het politiekorps op dit moment wordt geremilitariseerd dient te worden afgedaan – excuseer het gebruik van deze woorden – als onzin en volksverlakkerij. Ik zou mijn geachte collega, mevrouw Beňová, erop willen wijzen dat een meerderheid van de parlementsleden uit haar eigen partij deze ontwerpwet in het Slowaakse parlement heeft gesteund, en zelfs haar steun heeft onthouden aan een voorstel tot wijziging van het stelsel.

 
  
MPphoto
 
 

  Poul Nyrup Rasmussen (PSE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik moet erop aandringen dat de Commissie een volledig antwoord geeft tijdens de deelvergadering in Straatsburg. Ik bedank de commissaris voor zijn aanbod. Vandaag kan hij ons helaas geen antwoord geven, maar we moeten wel een duidelijk antwoord krijgen.

Ik zou de vorige spreker willen zeggen dat dit geen kwestie van propaganda is. We hebben het hier over Slowakije, een nieuwe lidstaat van de Europese Unie, die ingevolge de criteria van Kopenhagen precies dezelfde rechten en plichten heeft als elke andere lidstaat.

Artikel 6, eerste lid, van het EU-Verdrag voorziet in democratische rechten en fundamentele vrijheden. In artikel 6, lid 2, waarborgt de Europese Unie de rechten die voortvloeien uit het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. In dat verdrag wordt gesproken over gelijke toegang tot het rechtssysteem en gelijke behandeling voor de rechter. Een militaire rechtbank bestaat niet uit onafhankelijke rechters: deze wordt ingesteld door de regering en is in strijd met de fundamentele waarden van het Europees Verdrag.

Ik verzoek de commissaris dan ook twee vragen te beantwoorden: ten eerste, hebben we het bij het rechte eind als we zeggen dat voor de Slowaakse politie niet dezelfde mogelijkheden van een eerlijke behandeling voor de rechter openstaan als voor de andere burgers in Slowakije? Ten tweede, heb ik het bij het rechte eind als ik zeg dat elke lidstaat – dus ook Slowakije – moet voldoen aan de criteria van Kopenhagen en dat de Slowaakse regering, door zich te verzetten tegen een vrije vakbond voor de politie, door haar het recht te ontzeggen om te onderhandelen, bijeen te komen en actie te voeren, handelt in strijd met de criteria van Kopenhagen?

Dit zijn de twee fundamentele vragen waar ik van de commissaris een helder antwoord op wil krijgen. Ik heb er geen twijfels over dat Slowakije en zijn regering – in het bijzonder die regering – deze grondrechten moeten eerbiedigen. Daarom ben ik het volledig met mevrouw Beňová eens dat dit een ernstige zaak is, en we moeten een serieus en correct antwoord van de Commissie krijgen, zodat de Slowaken weten dat de Europese Unie aan hun kant staat.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, lid van de Commissie.(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil alleen reageren op de geachte afgevaardigden die bij de Commissie aandrongen op een adequaat antwoord. Ik wil u zeggen dat we meer informatie nodig hebben. Om meer informatie te krijgen hebben we meer tijd nodig, en in elk geval moeten we, voordat welk lid van de Commissie ook in dit Parlement verschijnt om een adequaat standpunt uiteen te zetten, binnen ons college overleggen op basis van de informatie die we nodig hebben.

Dit is vooralsnog mijn antwoord, maar het is zeker niet het laatste woord van de Commissie over deze zaak.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. Het Parlement heeft duidelijk te kennen gegeven dat de vragen die hier vandaag zijn gesteld, op een later tijdstip beantwoord dienen te worden. Ik hoop dat de commissaris dit verzoek zal doorgeven.

 
  
MPphoto
 
 

  Poul Nyrup Rasmussen (PSE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil alleen even een formele vraag stellen over de procedure. Ik begrijp van commissaris Kovács dat de Commissie bereid is de vraag te beantwoorden tijdens de deelvergadering in Straatsburg over twee weken. Heb ik dat goed begrepen? Het is belangrijk én urgent dat we snel een aanvaardbaar antwoord krijgen. De Slowaken hebben echt behoefte aan een duidelijk antwoord van de Commissie, het is dus een urgente zaak. Ik wil u vragen of we van die planning uit mogen gaan – we hebben het immers over een tijdsbestek van twee weken.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. Ik wijs erop dat de agenda voor de plenaire vergaderingen in Straatsburg, en dat geldt trouwens voor alle plenaire vergaderingen, wordt vastgesteld door de Conferentie van voorzitters. Mijns inziens is de situatie derhalve als volgt: als de Commissie bereid is deze vraag in Straatsburg te beantwoorden, dan kan de Conferentie van voorzitters besluiten dit onderwerp al dan niet op de agenda te zetten.

Het debat is gesloten.

(De vergadering wordt om 10.40 uur onderbroken en om 11.00 uur hervat)

 
  
  

VOORZITTER: PIERRE MOSCOVICI
Ondervoorzitter

 
Juridische mededeling - Privacybeleid